Skip to main content

Full text of "Athanasii Kircheri ... Oedipi Aegyptiaci Complectens sex posteriores clases ..."

See other formatsBiblioteca Complutenss 
^.Mdefonsina. j; 

<*7. 
■> JA,^ Ai I^PH 

i:.l' 


■:f 

1 
i 


p 

«« 


(n 


I by Googl« Digitized by Googie i 


'rS -?®'^'X' .'. 


«-• «-.-$i^-- - 
^>j. 


• ."j' 


^ ^ ■ . 


c-W. 


. *. : 


'■ ■ '■• ^ *■' 4 


■ " ■ 

yp\. 


':.^r • 


;•% 


:rf ^ 


• fc - 
v^- 

A 


•s 


•‘ 
ttJ. * *• • r. 


. 'i ‘r. 
•# 

V 
lATHANASII KIRCHERI 

lESV ^ 


SOG» 

D I P 

AEGYPTIACI 


•r- 


Tomi Secundi 


' Ci . u. 


PARS ALTERA 


Compledens Sex pofteriores 
V - Clafles, . . 


•»<.70 '■ -MJ.;.. ; r.i i ; 
- ' ’ « *. ■ ^ JFeUcibus tAufpcijs 

FERDINANDI III. 


■ r 


;fiie rf3>- V mui . 

' • ‘f >’• 

M ^ • m *- - 
RO M J&, 


Ex Tjrpographia Vitalis Maicardi; Anno MOC UQ. 
SFPERlORyu PBRMlSSr^ 


-> . 


9 
//liiif f 
-Xi 


f'> 


» -■• 
• *‘ 


SYNOPSIS PARTIS II- 


TOMI SECVNDI. 


* . 

CLASSij VII. Mathematica hierd^l^phica. Complebitur quj|p 
iJriuium Matheiriaticum,hoc crt, Arichmeticarh, Geometriam , Nloficaifi, 

& Aftrologiati. ' ^ : " « . > . . . 

CL AS^ISLyl|^.^ Mechanica /tue .Xrcbkeftonick . Inueltigat pro> 
digiofarum iCgyptijs vfitatarum machinarum cojilhudtionem . 

CLASSIS I Xl , } ieroglyphica . iEg yptio- 

rum in medendo ratiorfertt hwtnd<hiift‘dctWra#3 item dc naturali & 

praetcrnaturali fingulorum membrorum cura; vbi & dc herbisi lapidibas, 
animalibus, fmuletis mcdicatiois.cffaliaorumq^ exorcifmis multa curiofa 
ex hierogly|)hica dobrina efnurittfr . * 

C L A S § I S X. Chimica. ^khimiam hieroglyphicain , ciufque.» 

icrf ^/iite MaVii blerd^lvtfhita.l Orifirfritirt ora- 


culorum, diuinationum >£gyptijs'^taUmrft[rp^ fculpmras^magicas * 
amuleta, phylaberia & periap» Gtionicofiim 


^ __ ticofiim praeterea Tclefmata, & 

Camaea fuse vna cum fuperfeitionum occurrentium confutatione, in ordi- 
ne ad hicroglyphicorum intellig^tiam exponit. 

CLASSIS XII.' ^Tbeafipbia Metapbyfica^fiue Theologia hieroglyphi- 
ca i In qua Veterum Zoroaftris, Hermetis , Orphei, Pythagorae , Platonis 
Jheoltgil cum v^gyj^tiaca comparaca fontei hicroglyphicae dobrinae ape- 
rit] vbi SS. Triaftis myrterfiim iaffl tUm ab iEgyptijs, a primis Mundi 
Patriarchis fuccelsiua, riiadi^ionc acceptum vario hicroglyphicorum orna- 
tu exponitur ; Angelorum & D*monum natura, atque in fingnlas munda- 
narum rerum Claffcs pracfidium,,corundemquc defcenfus attrabufqucj 
cum varijs coerimonijs) ritibufqucinfacrificiis per fuffumigia , odoramen- 
ta, herbas, lapides peragi folitis defcribikur, atque adeo clare Obeli- 
feos, coeterafquc hierdglyphicas infcilptiones nihil aliud, 

« quam didarum rerum exhibitionem continere, 

^ vari^ demonftratur . 


t -TT^ 


cSv o 

.IliJ. OCI M piir;A 

.'■3,^ i , 'i ‘l "vT .■■ ■■ 


iis 


Digitized by Googie 


OEDIPI 


cr AS S IS VII^ mathemat i c a 


i 5 - V ;• T'^E R o G L Y P H I C A. ' ■' 

.j . '■ ■ *.- u w ; l- -S<I . 

> «'I f»t) , ^ J , wiin 

• w, i.,. / V . : r*‘. •* 

- ' v v J.V Cl .O.R J 0 s I S,S IM r.M. 


PROOEMIVM 


F E R I> I N A N D V M I I L 
IMPERATOREM ROMANORVM : 

' SEMPER AVGVSXYM. 


AH ST S I Matbtnurtkit difcipUnx flatim ah ipps nor 
'^jctntu hiundi mcunabuiis-i Vti ex 4. cap^ Genefeos ■ oFiendk 
Mi» i in yfu' fuerint f Maxime CaeGir ; cultum tamm ea- 
tum paH dtluuium filii primo Chaldaa^ deinde ^gyptfu 'am- 
biuiti Vti ex turris ommbuoficuluicekberrt^ exfiruSlione 
^ - aNembtodpeyaBih^reliefuorumij. adificioram a Semiramide^ 
e5^' ex pyrarnidum ab -^gypti ^^ibus exUr udarum biUoria 
conjtat I aut€ qutaem admiranda opera fine mathematum peritia minime fieri po- 
tutjje yjbti norunt) qui in Architetlonica facultate , Geometria ^ Arithmeticit 
ntcefiarium vfum experiuntur . Fuit autem in huiufinodi dijciplinis addijcendis 
tantus £gyptiorum ardor» tanta barum animatio ^ reuerentuty tt nemini Pro- 
pbeUySacerdotis» aut /apientis titulus concederetur^qui non prius hifie eximie 
fuijfet imbutus . Er tt interim omittam Utilitatem maximam, atque ingentia qu<t 
ex hi/ce in Rempubltcamy tum politicam, tum Oeconomicam redundabant emolu- 
menta,) certe Sacerdotes tanto eas fiadio pr^e reliquis feriabantur j tam alte Jujck 
* ‘ Ai pic' 


Agyptii & 
ChaMai poft 
ililuuiuni.» 
Mathelco* 
inueaiotci* 


/Egyptii Sa- 
pirntes per- 
feSilTiini M». 
thematiei. 


I 


I by Gocqlia •,■— V • ' ■ ^- 

-.v<: r ''I 
. 
OEDIPI ^«GVPTIACI GYMNAS. HIEROGL 


l 

K.-i^ '■ •■ 
5 ,' ■_ 


« 
^t(ic«bia< 

4|Uilitlo lou 
cfi in Mtthe* 
mitifii iik^ 
plinii. 


QutMoiow 

Mtfiitmaiv 


U. 

r. 


piebant, W »«(/«;?» ejjit adeo in ficra T heofiphia reconditum rr^fteriamiquod nm 
Jymboliaf drithmetifa^GeomtrU ratioctn^s fe recludere poje jjienirene. Cum 
enim fen/tbilia^eerumqiea inaiflilia furtt, quadam 'ueluti fimuiachm exiflantf 
Atque adeo omnia quondam adje tnukemi tametfi occultam nobis atque incompred 
henfimt profortionem habeant, bae autem fine fimilitudine concipi non pofinti 
hific P^eteribus eas maxime imagines ^finuhtudtnes infupemorum conttnua con» 
temptatione adbibere vifum fuit, qua vti fimpliciores ^Hrafliorefi , ita fabCt- 
miutn quoque rerum rationes aptius exprimerent cuiufmodi funt rerum matbed 
muticarum contensplattones, qua cum circa numeros, ^figuras Geometricas Ttt 
plurimum occupentur» eam fjpeculationum pepererunt abundantiam , tt nemo i 
Feterum np^nis virts alid, pr ater quam diBd vid, ardua diuinarum rerum myd 
fler ia aggrefus fit. Hinc appofite Boetius , nulbim equinorum fcientiam aytoifti- 
f/5» attingere poffe <^erit, ‘Pj/tbagoras vero, Plato ^ » eorum^JeHatores omnem 
Veritatis inquifitienem in numeris ^ geometricis figtsris pofiterunt j itito D. Au- 
guftinus numerum rerum creandarum in animo Conditoris principale exemplar 
fmjfeex flatone probat j Arifioteles alitet fane nobis Mathematicarum Jjtecie- 
rum differentiam, quam per numeronsm cooperationem tradere non potuit ; cint 
enim de formis naPuralibus, quomodo vna in alia , fiientiam tradere Vellet , ad 
Mathematicas fibi formas vkcejfarib confugiendum cenfuit, dum dixit , K«-W»ig 
^iyum e» V ri^ayirtf , SSbums%r en \^'5ru, Sicut Crigonum , inquit^ , cft 
tetragono, ita 8c inferias ineft in fuo fuperiori ; qua poHea fufus explica m 
buntur . Bt Vt multa paucis compleSlar ,tota veritatis doHrina , ^Boetio tefle , 
tum multitudine, tum tnagnitudne comprehenditur . omnia ab JEgyptqs V e- 

teres haufiffe Gracos» nulli dubium ejfe debet i illi enim Vti primi literanm, Mal 
ibematumque inuentoresfita u' earum freti notitia qs maxima quauis fiqieria* 
rum Entium myfierta exprimebant, vt paulo poSl apparebit . Diui/erunt autem 
totum Mathematicum ^eSlum in quadruplices facultates, vnde^ nomen eis in 
hunc vjquediem manfit quadriuq Mathematich funt^ Arithmetica, Geometria^ , 
Mufica, Aftrologia. Bx quibus deinde, veluti expradiuiti fonte quatuor riuis 
inj^ni,alq <sralq riuuU emanantes ^gyptiorumpaUUram nurum inmoduwL» 
auxerunt . ^as inter celeberrima fuerunt. Mechanica, ArcbiteHonica , £ 5 ^» re- 
conditior illa Magia naturalis pars,qua in machinarum omnis generis irr^enetra- 
bili quadam ingenij dexteritate conftruendarum notitia confidit', quam tSf* 

T haumaturgicam recertiiores appellandam duxerunt . ’ De quibus fingulis 
in hac iT fiquenti Clajfe, quantum ingenq vires permittent , ampH 
, troHabitur* Ad opus igitur. 


v\- 
A , •' 


k .r’-. j . 
* •i ^ • • ’i' 

.t. v.a ^ 


t 

.u r ■■ 


. n* . 


A' 
? -OT- x*> *,'4 

• • 

f 


> Suv '■•'V - ' \ •. A 

, A ■ 


H l Af.r 1' . V. 

a 

r t -V .j- 

-fAo; Vr-' wl-.W 

w'': A ' 

■1. wv’-' , 


. M 

■ / : - - t'),": 

•» r 

. m 

/l } ^ * 


u, T 


.a 


v^*^« i;* -t 


SE- 


l 


M 

I 


Dlgitized by Googl^ 


l CLASS vn. MATHEMATICA HffiROOLWH. g 

SECTIO L :• 


CELSISSIMO & R. I. PRINCIPI AC DOMINO 

DOMINO' 


FERDINANDO lOANNI 


Pfiocipi a Licbtcnflein & NicoUpurg » Duci 


ttuerosf qu£ eu s/^eny i m jubUmstasy exceUeres, omnium qax apud me cdntine- 
bantur arcanorum p^tktps. Cum ita^ Celfitudincm Tuam pra meris ^ qua 
recondaiorem Jruhmeficaminqf licitam habent, argumentis /emper oppido dele- 

^tatam censpererim ; certe cui meliori iure boc pr^fins^quod de Feterum Jritb- 
meticabier^pbiea iu^ribitur,Syntagma, quam nominis Tui honori confe* 
erandtem ducerem, r^eri nemiut», S^cipe ^ur hoc perpetuum mei in Te af. 
fethis es' obferuamUTGuimeme Intmies bk digaiftma capaciffima mentis Tux 
pajcuai ampliffimos ingredieris nouarum dem^rationum campos, quo fummi 
h^enqTux vires expertark. Fak omni virtutum genere excultifime Ftinccps 
>/i fen^r JoUtus es» Tu4m qmm amafli» amare tu dejjfias, De Arithmetica Hien 

Teichinij , 

domino meo clementissimo. CAP,I, 


Ariihmttic« 
kkroglypliica 
in quo confi* 
fin* 


41 


Vnitat prin- 
cipium Bin> 
nram niuae* 
ro:um • 


VnlttscftBC- 
fencu Oei. 


"trtfmtfiSnu 
.SOBDIPr iBGYPTrACI GVMliJAS.' tttgRGGLi" 

S E C T 'lOO I. 

E M.O. 4mn tios dt ^ubmetmjra^^ozfflKi^f^Mlgiirtttt il- 
lum mercddorurticalcultimtraditurot ext/Umet f fid rtcondtttorem iU- 
lam numerorum (lientiam , ^ua ^er occultam quandam analo^ianLa 
arcanior Thtologia pars conclttditjir \ quzcvti ex mente dtuiita ^ 
Jupretna monade perenni emanatione /caturif^, ita omnia quoque quatuor Mundo- 
rum Juprd explicatorum , omnium^i)i qs 'contentorum myjleria inuoluit . ^uod 
•Ut diuiMut proelflemuSi ab Vnifate nolira fumamus difeeptationis exordia •. . 
■•(I..; !'l,; 1 .! •>: 

CA PiV T- II 

1 V' M E 3 ^ 

A ^ 1 0 N A 1 1 S'^abrlc* na{aiSre'^uod^ani^jiifi)kii? princi- 
, pium numerus eft ^ 'mentisj^lrn expertia, vti bruta» non nu- 
^ meranc. Sed & hic ipfc nihil aliud efi,quam ratio ei^licata * 

. ideo enim hunStrus principiUnAoriiib» quae-ritf6n9ietingun-i 
tur» e(Tc probatur, vt eo fublato nihil omnium remanere ratione conuin* 
catur . Efl^aucem principium omnium nutiiWorum Vriitas,vtpote a quo 
omnis numerus profluit j ipfaquc omnium finis, in hanc enim omnis hu- 
merus refoluitur ; neque tamen- Vnicas^abTvllo alio Tuammancifeitur orir 
ginem, aut in aliquem diuiditut numerum’j fhdomnis numerus ita eflenr 
yialiter ab vnitate dcpendcn vc-finc illa tarttuin abeft vt exillac, vt potili? 
-omnia fine eo in nihilum abire certum fit. 

Eft autem haec Vnitas fcmpiterna Dei cflentia,omnium-principiuoi 
&finis,Alpha & Oraega, omnia apericnsydmnia.claudens)adcoqueom-i 
nia.creatarum rernm entia nihil- aliud ftlhri^^quam illius ruprem* Vnittt^ 
tiaXignacuU.. ita Mercurius Trrfmegiftus in Pimandrd r inquit i 

id efi Vnitas omnium principwn^ radix y • ab/que priniHpio Vero nihilf 

mtiUm autem efi non principtj y jed alterius j. Mohas ergo principium 
numerorum continet d nullo contentOytmmemj^gigm ritimerum \ nullo nuintr^ 
genita ; id Jane quod augefeit, virtute Monadh -augetur , euanejcit ' autem imhit-^ 
cillitote proprtd^cuin vlteriiis Monadem capere n^ueat . Nec caret diuinxliii 
cisadumbratione»quod Vniras omnium numerornm terminu^ eft& meh^ 
fura» omnia menfurans, omnibus fuum nomen communicans numeris. 

Vcriim quia haec aropJifiiiQ^in Obefife^ P^mphilio-folio 178 per» 
tradauiteus , ijs reli<3is;cSiiom a^rcanaNionadis 
» ' explicaot^ cdnuerniQUs , CLASS. VII. MATHEMATICA HIEROGLYPH. 7 cart- 


Quomodo maximum abfolumm cum minimo abfoluto coincidat . ^ 

B Oetjus, huius epiphonematis Author, aperte dicit Jib. i. fu»Arirh- 

mertex, Se Ciifanus Card. in lib. de doda ignor. maximum abfolu- 
lura cum minimo abfoluto coincidcre ,imo idem cfle ,• quod quomodo 
incdhgendum, videamus. Maximum abfolutc hoc loco nrhil aliud no- 
tat, quam maximum, quo maius dari non poteft, cftquc veritas infinita , 
nullo humano, nec Angelico iocelleau comprchenfibilis * Nam cum hoc 
maximum de eorum natura, qu* excedens & exceffum admittunt, mini- 
me lic, erit id neceilario fuper.omne id , quod conceptu mentis nofirae 
exprimi poteft j ^^i^nia enim, quascunque ratione aut incelle^u appre-* ^ 
henduntur a nobis, ita inter fc & ad le inuicem differunt , vt nulla pror- 
Ius prascifa squalitas inter illa aflignari pofTic. Maxima autem squalitas 
illa elf, quae vti a nullo e(f alia aut diuerOi, neque vllum quoque vel ejp* 
ceffum vel.dcfcdfum importat, ita fuper omnem quoque intellcfiumi t 
collocata, omnem merito mentis conceptum excedit atque adeo cum> 

maximo abfolute idem eft. Porro cum hoc maximum abfolutc omne id, 
quod cfle pocefi, (it j minimum autem abfolute id fit> quo minus conci* QoidStMi- 
pi noapoffit i perfpicuum eft, maximum abfolutc minimo abfolute co* 
incidere. Oppofitiones igitur , quas in rebus imbecillis menti* noftrae 

fundat apprenenlio, locum tantum habent in ijsjqux excedens & excef* 

fiim admittunt^ maximum vero 8c minimum vti fupra omnem oppofi- que riiaeon. 
tioncmcftiica nullum quoque exceffum vel defodum, vti di<ftura eft, fuo 
in conceptu concludere poteft, vt dodfc probat Cufanus, 1 1 

Ciirn itaque maximum abfolutc omnia fit abfolute aftu , qua effo 
poftbnt, illud abfque vlla oppofitione vt cum minimo coincidat > ncccffc 
eft, atque adeo quod fuper omnem affirmationem 8c negationem , & fu-* 
per omne id, quod concipi potcft>cxiftit , id non magis effe qu^m nori 
a^xoncipitur } & omne id, quod concipitur -non efte , non magis non 
eft, quam eft; verum ita eft hoc, vc iit omnia ; & ita omnia, vt nullum ^ ^ 

& itamaximumi vt fit minimum ; ita lux, vt tenebra:*, ytr enim tenebrae 
eiusy \ cura alia» Deus pmnia poflibilia aftu effe non poffet, 

j^on effet infinitus, & terminus omnium . Hoc autem omnem intellc- 
ulQOl tratifccndit', qui nequit c5htradi6foria in fuo prinfeipio combinare « 

VwFationi?,quoniam per e») quae nobis ab ipfa natura nota fant,arabu- * 

Umus, quae longe ab hac infinita virtute cadens ipfa contradlftoria per 
infinicu diftantia conneftere fimul nequic.Supra omnem itaqj viam ratio- 
nis mcomprehenfibilitcr maximum illud abfolutum feu infinitum,cui ni- 
hil opponatur, videmus cum minimo coincidere . Sunt itaque Maximum 
& Minimupi hoc loco tranfeendentes abfolutae fignificationis termini, BoscciEpi. 
qua: in fua Gmplicitate abfoluta fupra omnem contraftionem ad quanti- 
tatem molis aut virtutis, omnia complebuntur. Atque hoc maximunu I 


'I 


&mi 


\ • 
CAP.L 8 OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIBROGL. 


8c minimum nihil aliud c(Tc, ^uarq vnum, iam nobis incumbit demon- 
Arandum. 


A'. 


§ II. 


Quomodo Maximum ^ Minimum Fnitas ahjbluta/hu. 


C Vm excedens & cxccflum proprie numeriez fit confiderationis, at- 
que adeo anima numeris afiueca, 
'X 


A 

% 


♦ 
tf « 


' * 


_ _ ^ fine i;s quicquam finitum & ter- 

minatum concipere non pofiit ; fublato numero } ipfa quoque rcrunu 
diferetio, ordo, proportio, harmonia, atque ipfa entium mul titudo, quz 
* fine numeris concipi non potefi, vt ceflet neceffe cft . At fi numerus ifte 
, effet infinitus, quoniam tunc iuxta di£i;a maximum a£lu cum minimo in- 
cideret, omnia pariter prxdiil^a ccffarent,cum idem fit numerum infini- 
tum effe, & minime efle. In finito igitur numero adeo magnus quidem 
afiignari non potefi» vt eo maior efic non poflit in potentia j maximum 
j tamen aflu numerum, quo maior dari non pofsit, afsignari , cft afsignari 
«um, qui nec principium, nec finem'fuz multitudinis habet, numerus fi- 
^ ‘ * quidem infinitus eflet, & coafequenter talis numerus, neqj diferetionem 
’ rerum, neque ordinem, neque pluralitatem , neque excedens, neque cx- 

ceiTum admittcrct,im6 numerus non efiet. Quapropter neceftariu eftin 
ViAi» Ma«i. numero ad minimum pertingere , quo minus effe nequit ; atque h*c cft 
Svatt*”* vnitas ; & quoniam vnitate minus effe nequit, erit hzc vnitas minimum 
Minimi fimpliciter, atque adeo cum maximo fimplicitcr coincidet. Non poteft 
autem h*c vnitas numerus effe, vtpote omni exceffu carens, fcd cft prin- 
cipium numeri; quin minimum quod hzc vnitas refert, finis eft omnis 
. numeri, quia maximu cft, cum quo minimum coincidit .Eft igitur vnitas ^ 
abfoluta,cui nihil opponitur, ipfum Maximum fimpliciter, qui eft Deus 
benedidus, quz Vnitas vti maxima eft, ita multiplicabilis, &parcicipabt> 
Iis, quoniam omne id cft, quod effe poteft. Non poteft igitur ipfa VnU 
tas numerus fieri. Atque hanc Hcbrzi, vt in Cabala expofuimus 
Enfuph vocant, diuinz effentix infinitum ,mare illud magnum & inter- 
minum. hancvnitatem Zohar vocat 

Vaai mo’tyfln nnnx n’73r»3 »1^3 nrn» 
nrx px 13 fnu nnxt? njTOi nrna 7331 tx 733i 

: oitys nmx pT jma 

yiiitiU Jimpkx., <srabf*luta *DHttate J!ifjpIici,^alfo/utiJfnna omnibus modis fSf* 
rationibus, ^ex omnibus examinibus, quibus examinaueris boc, nihil ftercipies 
nifi initattm fimpltcem iirfumme abfolutum. Atque hanc vnitatem itanc-.' 
ceffariam effe, vt illa non exiftente, nihil conditarum rerum exiftere poi^ 
fir, iam probemus, ^ 


C: 


• t. ^ 


•i 


t ' ^ . 
.i i 


i ' • 
$ III. 
♦ 


. • 


fl 

h 


k. 

“I 


u 


Djgitized by Googie 


1 


cLASs: yn. mathematica hibroglyph. 9 cap.i 

S III. 


F" niias abjbluid aSu ferneeejjhria ejl , 


' »« 


M Aximo itaque (impliciter non exidente, nihil exiftere pode > ita^ 
odendo. Cum omne non Maximum dt finitum & principiatum» 
neccflario id erit ab aliquo ; (i enim a feipfo eifetifuilTet quando nonfuil^ 
fet; ne igitur procelTus concedatur in infinitum > maximum (impliciter 
nece(Tarium, (ine quo nihil e(Tc potcd, concedendum ed . Cum prste> 
rea nullum e(Te intelligi poisit (ine efie , Maximum autem ede oppofitio- 
xicm non admittat i nece(Te cd, minimum e(Te,cum maximo e(fe coinci> 
dere, eritque abfolutum e(Tc nihil aliud, quam Maximum e(Tc ; quemad- 
modum Veritas maximaj cd Maximum ab(blute; maxime itaque verum 
cft, ipfum Maximum (impliciter e(Te, vel non e(Te \ vel c(fe & non edo i 
]Vel nec c(Tc , nec non c(Te ; in infinito enim diuins e(Tentis hxc omnia 
Unc vlla oppofitione confiderari po(funt . Patet hinc , quare S. Oiony- 
ilus Deum (ubinde Ens & non Ens dixerit ; & Zohar (ubtilifsimis verbis 
Icquentibus explicat. 

*pn pKO o “\h laa 

fnOT7 vT’ P73 xin pxm px pjya pxa xin ls^n 
, : rxn xin »’m xin pxnsy 

Jam dtfct ttbh quod producentiEns de non ente nihtl decedit , ^ quod Ens eU in 
non ente quoad rem non entis, non ens ejlin Ente quoad rem entis , Vf difia s , 
ouod non ens Jit Ens, ^ Ens Jit non ens . Patet igitur ex di Ais, Maxiinunv* 
limpliciter nece(fari6 ede, imo e(Tc ipfam abfoTutam necefsitatem,&hanc 
vnitatem c(Te abfolutam. Vnitasergo hate erit maximum (impliciter, quod 
fupra innuimus, &S. Dionyfius doAc demondrat lib. de diu. nomin. 


OciA cor 
duiBoift 
non Bos i 
S.Dioaylio. 


§ IV. 

Quomodo l^thagoras unitatem hanc trinam dixerit. 


N Vlla vnquam natio fuit, quxDeum non colerec,& eum Maximum 
(impliciter non crederet . Sifsenij vnitatem maxiinc adorabant; 
Pythagoras trinitatem vnam adruebat . quod vt intelligatur , Sciendum 
ed, id quod omnem alteritatem praecedit , aeternum e(se ; alteritas enim 
idem ed , quod mutabilitas ; (ed omne quod mutabilitatem naturaliter 
praecedit, immutabile cd, & confequenter aeternum . Vnitas ergo natura 
prior ed alteritate, & quoniam eam naturaliter praecedit , ed aeterna.» . 
Porr6 omnis inaequalitas ed ex aequali & excedente, vnde inaequalitas 
emergit , squalitate natura poderior ; quod ita oftendo . Omnis inae- 
qualitas in aequalitatem refoluitur, nam squale inter maius & minus ed; 
n itaque dempCcris quod maius cd, habebis aequale ; (ic (i minus demple- 

B 
Vnfcatatiura 


nncc. 


ris 


I 


}igitized by Googla 


CAP.i, 


Altericai' Ic 
•nxqualita* 
fimulfiior 
Dacura. 


VnitaJizqu»- 
lita>. & coiu 
nexio (icuti 
habent vnuni 
(0e>ita hihfc 
(fcraum effc 


TiifrnegiAi 

tfaiua ea* 
plicatur. 


£ -r 


IO ..'OEDIPI .«GYPTIACI iCYMNAS. HIEKOGL' 

ris a maiori, iterum habebis zq 4 ^e . Iri^qualicas itaque per fubtra^io- 
ncm ad xqualicatem reducitur i ergo^ afqualitas naturaliter przcedit iu' 
squale alteritas ergo 8c inapquaJjtas natura (jmul lunt : vbi enim alte- 
ritas» ibi 8c inzqualitas, & econueWb j 'Vrifef duo namque ad minus erit 
alteritas, illa vero ad vnum illorum duplicitatem facient, quare erit inz- 
'qualitas per cxccflum ynius; Alteritas ergo &inzqualitas'iimul erimc 
natnra, fcd cx prsmifsis squalitas natura 'praecedit inzqiialitatem, qil^pc 
& alti^ritatem 5 «qualitas ergo erit sterni . Iretum fi dus fuerint cauls» 
quarum vna prior fit altera, crit cfrcifus prioris prior natura cfFcSu po- 
fteriorisj fcd vnitas vel cft cdnhcxio,vel eft caufa connexiohi5,cfi: etiim 
'vnrtiua omnium 5 binarius vero, vel diuifio cft ,’ vel caufa diuiflonisi fi 
'ergo vnitas caufa connexionis eft, $c bihariu 8 'caufa diuifioms,crgo fiemi 
‘vnitas natura prior eft binario, itai& connexio natura prior eft diuifionc'; 
fcd ficyti alteritas & diuifio natura fimul funt, ita vnitas & connexio’; 
cum itaque probarum fit, id quod alteritatem, diuifioncm, fcu rautal?i!r- 
tatem prscedit, eflfe sternum, cft enim id fimplicirer maximumr nihU 
vero prscedens alteritatem aliud fit quam vnitas, vnitas autem idera fif, 
-quod squalitas, & connexio; erit neccfihrid, vnitas, aequalitasi'& conne- 
xio «terna j non tria sterna, fcd vnum aeternum, fi enim plura effent 
sterna;, alteritas fiuc multitudo priuseilerVnicatc', iterin^ alterum aitZti 
deciTct, atque adeo nulluui il|qr^-um eficfi ^^e^mum i sfcmuqi; itaqpc^^ 
fene, & non sternum, qus omnia -abfurd a funt & impoflibilia* Manet 
ergo vnitatem, «qualitatem, «connexionem vti vnum funt,ita & «ter- 
num efle. 

Atque hsc cft illa trina vnitas, quam Pythagoras adorandam ftatuit ; 
quamque /Egyptij dicebant, & fub figura id 
cft, per globum, ferpciitcm, alam in vnum hierogramma congefta, occul- 
te exprimebant; de quo vide Obelifeum Pamphilium. 

Ab vnitate itaque gignitur vnitatis «qualitas, atque ab his proce- 
dit connexio; Deus enim vnicus vti ipfa rerum entitas eft , feu ibrma_* 
eflendi, squalitas vero entium «quitas,ih qua neque plus , neque minii* 
fit, nihil fupra, neque infra j ita generatio vnitatis nihil aliud eft, quam., 
vnitatis repetitio ; fi enim bis.* veJ ter, aut deinceps vnitatem Inui tipli- 
caueris, iam vnitas ex fe aliud procreabit, vt binarium , ternarium , vel 
alium quemuis numerum qui creatis conuenit. Vnitas ergo in diiiinis ie- 
tnel rantiim rcppti.ta gignit vnitatis «qualitatem, fiue quod.idem cft,Vni- 
tas gignit Vnicafcm, qu« eft generatio «terna Patris & Fili) , Hinc patet, 
quomodo illud .Ttifmegifti inrelligcndum fit, Monas Monadem , ^ 
i» /etp/um/ui4!P<re^fiX^rh at^dorem. Sicuti igitur generatio vnitatis ab vni- 
tate, eft vna vnitatis repetitio, ita procefsio ab vtroquecft repetitio vni- 
tatis encitatius Sc sqnatius, fiue quod idem eft , vnic;itls & «qualitatis 
connexip ynitio, Refte itaque ab vnitate , & squaJiratft iVnicatis, id 
cft, ab vtrpquc, connexio procedit, neque enim connevio vnius cantiinu 
cft,. fed ab vnitate in.xqujiitatem vnitas procedit, & ab vnitatis «qualjL- 
tgte i.nvnitippqpi^,. Neque dicitur, connexionem ab vnfi^ate* Vel ab vni- 


^ GLASS. vn. MATHEMATrCA HlEROGLYPfi. 1 1 

tatis xqaalitate gigni , quoniam neque ab vnitatc per repeticioncm fit , 
neque per multiplicationem s & quamuis ab vnitate gignatur vnicacii 
atqualitas, & connexio procedens ab vtroque, vcluti (i codena dicatur, 
hoc, id, idem ; hoc ipfum quidem quod dicitur id, ad primum refertur j 
quod vero dicitur idem, relatum connedit & coniungit ad primum^ . 
Atque ex tali quantumuis dilsita Hmilitudinc Pater diuaiefc Vnitas , Fi« 
lius Squalitas, Connexio vero Amor , feu Spiritu; ianftus . Atque haec 
iiint, quae de Trifmegifti & Pythagorae trinitatis in vnitate, & vnitatis in 
trinitate ferutinio Lepori curiofo exhibere volui . 

C AP VT II. 

‘ De ^donadis in quatuor abundos, fiue e^tra effuppru . 

# 

Q Vadruplicem vnicatem hoc loco exponendam duximus; prima eft 
(implicirsima (lue hi 9 rm<^iKtt, Monadica; altera decadica^ 
feu denaria; tertia hccatontadica feu centenaria.* j 

quarta ;^iAj(Krixii'>chiIiatica feu millenaria. Prima intuetur (implicirsimam 
&indiuifam vnitatem,fcilicet i ; fecunda denariam vnitatem, quae 8 c fe- 
quentium radix dicitur, & i o funt; tertia centenariam vnitatem contem* 
piatur, & e(^ preeccdcncis vnitatis denariae quadratura, videlicet loo; 
quarta looo, id eft, millenariam relpicit vnitatem, & eft prxcedentis de< 
nariae vnitatis cubus. Qua* ouatuor Monades vti fluxum pun^i in li. 
neam, lineae in fiipcrficiem , uiperficiei in corpus pulchre explicant ; fle 
prima centralis monas, iecundafuperficialis, cercia quadrata, quarta foli- 
da rede quoque denominari potefe. Atque hac ratione fcatutis duobus 
extremis, vnitate, & millenario,coeteros omnes numeros per acceflunu 
& recefllim ab illis definiebant Py thagoraei, eftque varia illa & myfcerio- 
fa refaxTuc Pythagorae . Verum inter duo hxc,duo flacuebant medta,nem> 
pc Io & 100 j & denarium quidem radicem, centenarium quadratura , 
millenarium vero cubum appellabant . Vnitas fine diuifione eft, & vc 
pundum ; denarius millenarij radix cum fimplici diuifione, eft enim pa- 
ricer impar, & vc linea : centenarius cum duplici diuifione, & vt fuperfi- 
cies ; diuiditur enim in 50 & 50, deinde 50 in Z5 millenarius 

vero cum trina diuifione, & vc corpus ; diuidicur enim 1000 primo in_. 
^oo&joo; deinde 500 in 250 & 250; rurfus z join 1 15 & 125 , ini- 
bique ceflat diuifio . Sicuci igitur monas omnis diuifionis expers , fle 10 
vnam diuifionem tantum admittens apte Incelligenci)s applicatur , 100 
bind diuifione animam, 1 000 vero trind diuifione apt^ corporeum Mun« 
dumoftendit. Sed explicemus fingulaV 

In monadica vnitate contemplamur fimpliciflimam Mentem om- 
nium produ 61 ricem,diuinam eflenciam ; in fecunda radicali vnitate An- 
gelicam intelligenciam ; in quadrata animam; in cubica denique cor- 
pus intuemUr; ita vt in hifce quaternis vnitacibus diftind^is , diftindas in 
fingulis proprietatum rationes comperiamus . Nam in Deo omnia Deus, 


CAP.n. 


Qt^ruplex 
Vnin, expli- 
catur. 


Declantur 
natura Sngu- 
larnn Vmta* 

tum. 

Vuicaics qua 
tuor expli' 
cancur. 


Primx Vni- 
tacis ptxror 
gtcii». 


CAP.IL ,1 OEDIPI iEGYPTIACr GYMNAS. HIEROGL 

in intelligcncia omnia incclle^us, in anima omnia anima, in corpore oim 
nia corpus cft j quod aliud non ed, quam Mentem omnia compledli vei 
diuinC) vel incelle^hiaJiter, vcl animaliter, vcl corporaliter i diuine quir 
dem, prout r^s efl veritas ^ incellct^ualiter, hoc e(I, veres non elt vecU 
tasifedvefej animaliter ^ hoc ell , vt res cfl: verUimiliter ; corporaliter 
denique^ hoc ell,yt, verihmilitudinem exit, & confuflonem fubintrat. 
Prima vnitas veluti exemplar omnium , omnem praecedens mulcitudi? 
nem, 8c conrequenter omnem, alteritatem, oppontionem, inaequalitatem» 
diuiHonem', 8c tametli huin/modi vnitas nec binarius, nec ternarius, nec 
quaternarius Iit, omnia tamen ea eft, quae funt binarius, ternarius , qua- 
ternarius 8cc. Si fpccies rerum vt numeri diAinguantur , ipfa abfoluta.» 
vnitas nullius quidem fpeciei eh, nullius nominis, nullius hgurae eft , fcd 
omnia in omnibus eft efe enim ha;c\vnita$.omuis mulcitudlnisjgcneruin} 
fpecierum, fubreantiarum, accidentium^ vuiucrfarumquc creaturarunu, 
menfura vna omnium metifurarum^m^ualitas vna omnium squalium 
inxqualium, connexio omnium vnitorum^regregacorum , quemadmj^ 
dum vnitas omnem tam parem quam imparem numerum Amplicit^ce^ 
fua.pomplicat, explicat, atque connc£l;it, vnitas infinita potentia , vnitas 
inefifabilis, a qua HeunAa reparaueris, H aliud nunquam autXuide , au( 
e(Te, aut fieri po0e intelligas, fi multitudinem omnem abijcias;,;6e ipfairu 
fimplicifiimam vnicatem tantum fubintraueris, ita vt eam non^pocius fim> . 
pliccm quam non fimplicein,non potius vnamquam non vnam compro- 
baucris, arcana omnia te penetrafie noris. Videbis enim vitamcius mini- 
me corruptibilem. in fua vnitate abfoluta,in qua efi omnia, huius auterrw 
abiblucs vnicat|s piscififiiinaefi; certitudo, ita vt mens omnia in ipfa > 
per iplam agat, neque qusfiio cfie potefi, qus c am npn prsi'upponat,eii 
enim entitas omnium entium, quidditas omnium quiddicacum,caularuiii 
omnium caufa, finis omnium. Vidimus Omnipotentis Vnicatis miracula, 
iam ad coEteras vnitates progrediamur. 

Secunda vnitas decadica refpicit intelligentiam Angelicam , qus 
cum ab infinita illa vnitate primo recedat, necelTario intcllc^ualis com- 
poficionis mirccllam intrare cogitur. £fi autem compofitio ab vno &: 
altero, id cd, ex oppofitis,qus non prsueniunt eam, led fimul cum ipfa 
oriuntur, copulanturque in cius fimplicitateradicalioppofica ipfa indiuH 
le 8c irrefolubilicer ; denaria enim vnitas fine radice efi, nam eam praeter 
primam nulla prscedit vnitas, cuius multiplicatione exurgat, cum ea_« 
iola primo.ortum capiat. £c tametfi a prima vnitate quoad cifenciam in.^ 
finitis difiet interuaUis,fimplici(Iima tamen diuini operis ratio efi,cxcm« 
plarium diuinorum promus condus. Creatrix enim vnitas ina(flum 
exerens primb produxit dyadem, qus efi: monas decadica fiuc Mundus, 
intellectualis, abfoluta Dei imago, & immediatum exemplar ^denarij nu- 
meri, quem refert, vltimum complementum» 

Tertia vnitas centenaria animafiica numerus intclligentis ell;,quafn 
quadrate explicat; intelligentia numerus eft vnicatis abfolucs fiue pri- 
ma? monadis, vnitas enim incelligencis numeratur in anima, dum nmlcN 

, . p'“ 


Seeuode 
Vnit4U* de* 
narix yii Sc 
nnura. 

\ 


Tetcic Vni». 
,it cenrena- 
rwvi, &na. 
tura- 


CLASS. VI!. MATHEMATICA HIEROGLYPH. ij CAP.ii/ 


pliciter contrahitur. Oeuslutneneft intelligen^iae, quia eius vilitas; in- 
telligentia vero animx lutnen, quia eiu» vnicas, & corporalis forma vnita- 
tis aiiinnx numerus exiftic. Animx vnitatem fcu vnicacem non in fe jfed 
cius corporea inueftigatione fenfibiliter intuemur; pari pafto intclli- 
gentiam non in fe, fed in anima, nec primam /impliciflimam ablblutidi*^ 
mamque vnitatem vtiin fceft,fed in ipfa intuemur intelligenciam vt in- 
numero (& fignacuio . Deus igitur forma incclligentiae ett , incelligentia 
animas, anima corporis. Ratio itaque non vt cubici corporis radix , fed 
vt medium per quod intclledlualis radix in corpus defcendit,con(ideran« 
da cftj :eftenim indrumentum intellcdius, atque ita principium fcu ra- 
dix ioftrumentalis rerum corporearum. Centenaria monas animam fi- 
gurat, miillenaria corpus 7 exurgie autem mille ex dudu denarij in cen- 
tenarium, boceft,ex multiplicatione incelligentist per animam.. Omnis 
cCnim numerus denario perficitur, fimplicifiimx-vnitatis numerus fimpli- 
afijmo numero in denarium pergit. Qua: igitur io prima vnitate funt 
i|»fa vnitas fimpliciffima, in eius explicatione numerali reperiuueur diui- 
la,atque differenter alia. Ita quidem intelligentix > qux funt numerus 
fimplicifsimx & abfolutx vnionis, iotelle6lualitcr quidem numeri natu- 
ram in ordine ad primum participant) intelledfualis differentia, oppofi- 
tio, & alteritas, fimiliaque, quas numero conueniunt,funt ipfa vnitas ab> 
foluta. Quadrata vero alteritas & oppofitio funt in ratione ipfa vnitas 
intelle£lualis . Cubica; demum oppo/itiones & alteritates fenfibiles & 
corporeae vnicas funt in ratione . 

Quarta denique vnitas millenaria vltima & fenfibilis vnioniim cft 
explicatio. Sicuti autem millenarius cx multis compofitus, ita & haec 
vnicas. Prima vnitas itaque fe habet per modum pundi j fecunda per 
modum lineae; tertia per modum fuperficiei, quarta per modum corpo- 
ris, feu cubi. Vnitas puncli fimp!icifsimi,efl: omne id , quod in lineari , 
fuperficiali, & corporea vnitate ; & fupcrficialis vnitas omne id , quod 
cR in corporea vnitate, explicat. Et tres quidem priores vnitaces , non 
fenfiles & difereciuae nifi per mentem ipfain,qnsiola punftum,Iincam>&r 
fuperficiem feorfim confiderat ; fenfus vero corporeum cantum attingit: 
Siquis igitur per fcnfibilia, mentalia niteretur incnfurare) idem faceret 
quod is> qui folido corpore aut pun£lum , auc iincani , aut fuperficicnL» 
menfurare attentaret, atq; imprudenter, ne dicam ftolide ageret. Omne 
igitur fenfibilc ad rationem elcuandum efi, autad intelligentiam,fiuead 
abfolutam vnitatem , quod fi hoc pac^o ab omni fenfibili\ rationali) aut 
intelle&aali multitudine abfolutam ad fimplicitatcm infinitam redegeri* 
mos, non efi amplius quicquam de eo affirmabilc; neque enim tunc po- 
tiuscft Iapis quam non Iapis, fed cft omnia , vnitas videlicet fimplicifsi- 
xna,Deusbenedidus in fecula. Vnde ficuti abfoluca vnitas lapidis illius 
fenfibilis & rationalis eft Deus^fic eius incelled^uaiis vnitas eft incelligen- 
tia. Vides etiam ex his vnitatibus, quomodo fenfus redit in rationem ) ra- 
tio in inceUigcnciam,inteIligentia in Deum, vbi cft initium & confum- 
xnario in perfera circulationc,vticxHcrmecicis pulchre probat Cufanus, 
&Fraacifcus Patricius. • QBirr* Vai. 
ucif mille, 
narix vis 3c 
natura. r 


myftie* fpe- 
cirniiD io nu- 
mtti* 


tAp.u. 14 OEDIPI ^GYPTIAGI GYMNAS. HIEROGL. 

fatuor dUUarum Monadum Schematica explicatio . 

E X pracdiftis pcrfpicuum eft, Mundum quendam fupremum exThco- 
phanico priui£ monadis in denarium defcenfu conftitui ; fecunduoi 
ex fecundz monadis in terciam ; tertium vero Mundum per defcenfuriLi 
tertiae monadis in quarcam> per quam reditus Ht in vnitatem . Centrum 
primi Deus, fecundi intclligcntia , terti) ratio 1 quarti feofus . primunu 
centrum entitatem habet indiuifibilem, omnia in omnibus , vbique cen» 

' traletn . Omnia funt in primo Mundo per vnitatem abfolutam ; omnia.^ 
in fecundo per intelle6taalcm > omnia in tertio per rationalem omnia 
* in quarto per fenfum. Sed quomodo hcc Pythagorica tctra&ys (iuequa* 

ternarius in Deo, Angelo, Anima, & Corpore m, videamus , nonnulla_> 
ex Mufurgia noftra tomo z. fol. 44S. & fol. 45 1. repetentes. * , 

Conftat, vnum, duo, tria, quatuor vnita fimul efficere denarium 9 
totius Vniuerfi Symbolum, rerum omnium metam & terminum, & vnita-*- 
tis fimplicis naturalem explicare virtutem } ex ipfo vero denario, qui aU 
tera quxdam vnitas ell, pari quaternari) progreffu, radicis quadratae attin»- 
gitur explicatio j 10 enim, 1^,30,40» fimul iun^a 100 conftituunt,de* 
naris radicis quadratum . Centenaria item vnitas pari motu millenarium 
exerit j 100 fiquidem, 200» 300, 400 fimul iunfta millenarium confti- 
tuunt, fecundae vnitatis, radicis fcilicet denariae, cubum. Non funt igitur 
naturali influxu plures quam IO numeri, qui quaterna progreffione ar* 
centur j neque vitra radicis denariae millenarium, videlicet cubum, alia 
fit repetitionis variatio, cum tunc quaternarius progreffione ter repetita 
denario exurgat ordine. Habes igitur quaternarium vnitatis, explicatio* 
nem vniucrfi numeri continere potentia. Vnitas enim generalis quatuor 
vnitatibus diflinguitur, quae congruo hic ordine difponuntur,* prima fim« 
pliciflimai fecunda a prima diftat Zyphrzadiunftione, &: radicem con- 
fiituit denariam ; tertia centenarium denotans, quadratum j quarta mil- 
lenarium denotans, cubum conftituit . Contemplatur itaque mens ipfam 
vniuerfam fuamentitatem in his quaternediftinftam vnitatibus, in fimpli- 
ciflima quidem vnitate Deum vt Creatorem omnium j in radice fiuc vni- 
tatedenari), intelligentiam i in quadrato intelligentiz contrad^ionem.* 
fiue animam ; in cubico numero denique nihil complicante corpus con- 
fiderat. Omnia autem in Deo Deus, in intclligcntia intclleftus , in Ani- 
ma anima, in corpore corpus. Et in vnitate quidem prima omnes reli- 
quas vnitates, etfi indiuifim, indifferenter, indiftinde complicatas intue- 
beris. Cette fi quis hanc fimpliciflimam tantum vnitatem omni multitudi* 
ne rcie£la pcnetraucrit, ita vt eam non potius fimplice quam non fimpli- 
cem, non potius vnam,quam non vnam comprobauerit; is arcana oia fe 
penctraffc fciat; per hanc enim vnitatem, mentis vnitatem videbit nu- 
dam omni multitudine, inucnietque non cfle cius vitam corruptibilcnu 
infua vnitate abfoluta, in qua eft omnia; huius autem abfolutae vnitati» 
perfediffima eft certitudo,ita vt Mens omnia in ipfa , Sc per ipfam agat , 
^ft enim entitas omnium entitatum, omnium quidditacum quidditas, 
caularum omnium caufa, finis omnium finium» Dena- 


»uj'/ " 

. .1! r- 

-z- ^ 
- • 


Arithmetio* 
■yfticx peri. 
tusomo;a ar. 
caai penetra- 
re fotcft. 


I 


« 

CAP.u. t6 OEDIPI jEGYPTIAa GYMNAS. HIEROGL. 


Denario om< 
■i* Duneru» 

cooiprebeiu 


IxplUatio 

numerorum 

sayfiiconni. 


Cxplieauo 

figuia. 


omoibut. 


% 


Bxplicatio 
figUT^ vlc«i 
riox. 


Denario itaque, vti fupra fuse , & etiam in noftra Mufurgia to : a. 
fol 45 X . oftcndii^us, omnis comprehenditur numerus j quaternario vcr6 
omnis numerorum progreffio perficitur, quater enim decem faciunt 40»' 
Hinc in 40 circulos totum Schema harmonicum in citato Mufurgiat loco 
diftribuimus,in ea diftributionc v fi numeris i, j, 9, 2 7 - qui numerus ma- 
xime rayfiicus eft, & animz fymbolum a Platone in Timaeo conftituitur , 
vt paulo poft dicetur . Hi enim numeri fimul collcdii 40 conftituunt, nu- 
merum propofito noftro maxime conucnientera . Nam vt x, a, 4 vni- 
uerfi numeri eft ordinatiffima progreffio ( fi enim binarium in fc duces , 

4 produces ; & fii ad 3 addideris , idem quaternarius prodibit ) ita ad 
quaternarij denarium, fcilicet 40 progreffio nulla ordinatior eft,quaia; 
I, 3> 9> J-7* Nam ficut priores firaplices i, a, 3. 4, fimul fumpta: 10, & 
h*c per 4 multiplicata 40 conftituunt; ita 1,9,9? 27 fimul iun£^ 
40 conftituunt i iuxta hos enim praecedens Schema figuramus, iiu 
quo vnitas fimplex , qua Deum notamus , quatuor circulos contio- . 
git, maximum fcilicet vniuerfae naturaei fupremum Mundi, fupre- 
mum Ordinis, fupremum denique Chori circulum ; a quo gradatimj 
lumen atque cnticatem participant; primo Vniucrfum, poft hoc fupre- 
mus Ordo, quarto & vltimo loco fupremus Chorus . Vides confequenter 
Chorum Choro lumen vfquc ad vltimum communicare . Intueris quo» 
que, quomodo id, quod in Vniuerfo,& in quolibet Mundo repetitur , in 
Ordine reperiatur. Nam denaria vnitas intelligentia, centenaria animans, 
millenaria, vti diduin eft, corpus fignans, alio modo eft in fupremo Mun- 
do, fecundum illius videlicet Mundi naturam fublimem , fimplicem , & 
nobilem,alio modo in medio, alio modo in infimo vmbrofo Mundo. 
Nam infimum fuperioriscum fupremoinferiprisin omiiibus coincidero . 
conljiicies *, fimplicior enim eft fenfus fuperioris Mundi , quam intelli- 
gentia Medi), perfeftiorque eft fenfus fuperioris Ordinis , quam intelle- 
ftus fubfeqiientis. Vides igitur, quam apte totunt Vniucrfum cum tripli- 
ci Mundorum feric, nouem denarijs , nbuem centenarijs , totidemque» 
millenarijs, omnes minimis circellis comprehenfis diftribuatur j quibua 
triadibus nouenarijs, fi totidem vnitates per maiores tres circulos indi» 
gitatas adieceris, tandem millenarium in vnitate fimplici per maximunu 
omnia ambientem complicantemque circuluiu fignata deprehendes; vi- 
debifque quomodo in quolibet Mundo quidlibet, quomodo eadem pro- 
greftionumin fingulis Mundorum feriebus , lex &conftitutio. Nam (i 
primus denarius fuperioris Mundi fuerit vt duo , fecundus vt tria , tertius 
vt quatuor,- perfedam habebis progreffionem. Eandem progreffionis 

legem feruabit fecundus Mundus denario fignatus , vti fequitur 300» 

3Oo,4O0ihos enim fi rite coniunxeris,in fingulis emergit denari; mifcclla., 
ExWibus luculenter patet, quomodo vnitas intelligentia; inferio- 
ris Mundi, etfi de natura fuperioris, aut medi) non fit, vtpotc ab eomnu 
fimplicitate remotior, eorum tamen naturam fecundum quandam ana- 
logiam mitum in modum attingat, vt in gradibus entium trium Mundo- 
xi^apparep. Vide Schema praecedens archetypum, ip quo infimus Or- 


OrdiaeiAn- 

eelerum. 

Scrapbia. 


Chttubio . 
Tbroaip • 


CLASS VTI. MATHEMATICA HIEROGLYPH. 17 cap.ii. 

bis per 1 000 ) Huc cubum lignatus corpoream naturam comprehendit , 
exquatuor elementorum temperamento conlbtutam» & proinde tene- 
bris tanto pius immergitur» quanto ab apice lucidat fuerit remotior ; fe^ 
eundus vero cceleflem Mundum, iiicem inter & tenebras fedem mediam 
continentem, Intelligencijs Orbes mouentibus plenum, qui Mundum in- 
feriorem tenebris inuolutum perpetua lucis dermatione,tum illuminant, 
tiim foecundanti tertiusOrbis Angelicum continet Mundumducis habi- 
taculum, in quo cceledes illi beatarum mentium exercitus harmonico 
ordine diliributU varia inferiorum Mundorum difpenfant didribuuntque 
minifieria . Seraphhi diuino amore xn;uantes,omnia inferiora ad diuinum 
amorem per operum confbnantiam incitantes attrahentefque , perenni 
ac diuina quadam commotione inflammant. Cherubinm immenfo diuinae 
icientiat Oceano abforpti , mentes hominum > inferiorefquc Ordines ad 
veram fcienciam cognitionemque illuminant . Tbreni Mundi , rerumque 
in ea exiflentium difpofitores» omnia in perfeftam harmoniam ordinant. 
Suntque ideo huius Ordinis tria prscipua munia» vc calore quodam diui- 
no entia inferiora purgent a fordibus, deinde cognitione cuique propria 
illuminent, denique quoad vtrumque illa perficiant j omnia namque en- 
tia fummum bonum, a quo profluxerunt, fua natura appetunt, & pro vi- 
ribus in id ipfum conuerfa connituntur, vt quam maxime poflunt,ipG & 
iungantur, & eo fruantur, & alios ad id confequendum inflamment . Cum 
enim fummo bono & eflentia, & potentia, & adiione proximi , eiulquo 
proxime participes, boni &ipfi neceflario eflet^i i nulli entium iunt in- 
uidi, & omnibus in bono bonitate fua cooperari efl necefle » idque tri- 
plici, vt diximus, a<^ione, illuminando, purgando, attrahendo : per has 
enim eafdcm ailioncs ipfa; quoque primae triadis mentes proxime & iugi- 
tcr a Deo illuftratae, diuinoque igne inflammatat, ad ea opera & iuuantur, 

& fuaui quadam vi impelluntur, fiuntque primariae diuinae prouidentix 
miniflrx. Quod ipfum munus & fecundus Ordo, fcd pronatura fua, vc 
ab Opifice ell remotior, remiflius quam primus obit, a Deo & ipfe per fu- 
periorem Ordinem ad perfeftionem propriam redailus j qua: quidem^ 
pcrfc£lio in eo confifiit, vtDotninatiortes dominatum quendam in inferio- 
ra liberum exerceant, & nulla vi coadh:, ea gratijs fuis donent , & illumi- 
nent, &purgent, & perficiant, atq; ad fummum bonum perducant jidem- 
que faciant ftabilicate quadam fibi propria & forti tudinc i (Pote- 

Hdtes autem ordinem in his agendis ab omni procul confufione confer- 
uent. Tertius autem Ordo proxime hominum generi prouidet j & Prin- 
cipam quidem Principum curam gerere videntur Jrcbangeli vero po- 
pulorum Principibus fubditoriim j Angeli denique hominum fingirlo- 
lUm, per quos humanum genus totum , & quoad incclleftioncm illumi- 
natur, & quoad voluntatem purgatur, & quoad vtraque perficitur; ne- 
que enim decuit fupereminentem omnibus bonitatem entia omnia pro- 
creare, & ea deinde calui relinquere, aut vt a feipfis aliena diferepantia- 
que remanerent, permittere ; fed fi integra, vt ipfa bonitas» permanere 
debebant, ncccffc fuit, vt vniuerfa fimul coniungerct,& a fe iugiter pen- 

' C derc. 


Dominatio- 

nes. 


Virente» & 
Potcftate* . 

Principatu*. 

Archangeli, 

Angeli, 


. TT.:? 


r 


V 


Explicatio 
Egurx . 


\ 


CAP.n. tS OEDIPI ACyPTlACI GYMNAS. HIEROGL. 

dcrc, jid connc^^iy &3,<i primum fonccoo regredi, apta vt ciTcnc , 
cffiecret : led i 4 fieri nequaquam pp.tuir, nifi fuprema, mediaque, & in- 
fi.ma entia vinculis quibufdam colUgarenturi quod Larum Menciuiiu 
Mckorica”** ^ minifterip quanj aptiifime fieri potuit . Atque h«c eft catcna_» 

Mc ocK«. jjja jqeracleoticaomnia coune^lensi hoe decaebordon illud naturae Vni» 
ucrfi, omnia in y nam eaudemque pulcfierrimam harmoniam adaptans i 
dum Deus, vti in omnes» ita ma?time in Mundum Angelicum, hic in ccc- 
Icftem, & c<3eleft is in Mundum Elempntarem .admiranda quadam ratio- 
. nc influit i iterumque Aogelki Mundi triplici Choro, &cqeleftis Mundi 
triplici Choro,& hic inferioris Mundi Chori finguli, figulis refpondeut i 
adeo vt nulla fit inferioris Myndi chorda» quae non correlpondentes ha- 
beat cum in cflclefii, tum Angeliep Mundo chordas , iuxea celebre illud 
Hannona ^ fecretioruoi Cabalhlarum pronunciatum ; 2 ^n//a berba eU infmsh ^fuffon 
kabmflanetmfupemfdicentmfibitcr^^^^ Cliorda igitur inquacuoquo 
eum Mundo. Mundi fcrie inciiafa, coutinuo reliquae corrclpondentcs abdita quadam 
vi confenfuque in harmoniam animabuntur, Zatetque fub harum rcrunu 
perfefta notitia totius arcani naturae maximum facramentum, quod qui- 
cunque feiuerit, aptando conibna conlonis» mirandos in natura rerum^ 
cfiPedusfe noucrit pra:fti turum. Sed haec melius ex fupra pofito Sche- 
mate intelliges, in quo yidee, circulum omnia ambientem fignificarc vnir 
tatem aeternam, immutabilem, immobileraque . Tres circuli tres Mun- 
dos, £lemencarem,Ooelcfiem, Sc Angelicum, quorum vnulquifijue ite^ 
rum in tres alios circulos, vcluti in tres Choros, Chori^autem finguli fin* 
gulorum Mundorum in trescirccllos, gradus entium rerumque Vniucr/i, 
definenrcs diuifi confpiciuntur. Primus circulus Mundialis per 9 circel- 
los, 9 Choros Angelorum i fecundus nouem coelorum Orbitas,quae funt» 
Primum mobile, Firmamentum, fphoera Saturni , fouis, Martis , Solis j 
Veneris, Mercuri) , Cunae i tertius circulus nouem Elcmentaris Mundi 
entia, qu$ funt homp, brutum» ^^QQpbytum, arbor, frutex, herba, mine-. 
ralia, mixta, elementa, fignificac . Et hi funt 2.7 gradus entium trium., 
Mundoruj quibus fi reliquos circulo? maiores iunxcris,emergcp,t 40 cir- 
culi, totidem videlicet, quot numeri fupradifti l, i, 9, xj fimul fumpti 
confiituunt, quorum primus tprmmus , n vnicatem abfolutam } fecun- 
dus, 3, fuperficialem Icu radicalemi tertius, 9, videlicet quadratum ter- 
nariji quartus denique , 27, cubum ternarj) conftituitj qui, vt dixi, fi- 
mul iun^i dant 40, quibus Pythagoraei numeros indicabant abfolutos fcu 
radicalcs,planos, fplidos ; Hebriei vero, vt in Cabala diximus, miro arti- 
ficio de triplici Mundo diflerentes, fuasfaciunt numeris rcfpondere licC' 
ras . Vides quoque quam haec apte ijs , quae in praecedentibus de 9 qua- 
tuor Mundorum decadibus diximus, confentiant. Hi omnes circuli du- 
plici pyramide, quarum prior lucida bafiq in vertice cocli Angelici fiuo 
lucidi, apicem in inferioris Mundi, gradu conftituit; altera pyramis ce- 
nebrofabafin fuam in inferioris Mundi gradu, materia fciliccc prima, om- 
ni lucc adluquc priuara,confiiruit, apice in cceli Angelici fummitate ter- 
minantci ..vade fupremus Mundus vti lucis, ita tenebrarum copia abun- 
'• ' dat 


.t j! 


Demonftra. 
tioper dupli- 
cem pyramU 
aem.lucidani 
di uatbtv- 
Cua, 


“X 


DIgitized by Googie 


CLASS. VII. MATHEMATICA HIEROGLYPH. ij 

oat Mandus inferior, medius ex vtroque zquam lucis & tcaebrarum por- 
tionem participat^ quamuis ncc fuperior teoebrarum^ ncc inferior lucis 
prorfus fit expers, etiaaifi lux in inferiori Mundo« vti & tenebras in fupe- 
riori quodammodo -videantur abforptse . Si igitur Schema penitius in» 
trofpcxeris, experieris per defccnHim vnitatis in mulciiudinem, rCgtefi- 
iumque multitudinis in vnitatem, quomodo infupremo cmio omnia_>^ 
quz multitudinis fune» in ipfam vnitatem pergant j diuiduum videlicet 
in indiuiduum, in lucem tenebrz, compofitum infimplex , mortale in^ 
immorcalc) mutabile in immutabile» potentia in a^um , pars in totum » & 
fic de ccetcris. Contrarium in Mundo inferiori proceffum reperies. Quae 
fi fagaci difquifieris ingenio» maxima, & obfcurifiima luce clarifiima in- 
tueberis, vlque ad ipfanaturz abditifliima. Oportet autem', vt cuiuflibet 
particularis vnitatem in fua perfeftione concipias, & fcCunddm eam lu- 
cis incenfionem, tenebrarum qualitatem imagineris ; ex vnitatum autem 
graduationibus illam minorem reputes, quae plus tenebrarum , plus mul- 
titudinis, plus potentis, pliis diuifibilitatls obtinet i maiorem vero il- 
lam, qux plus lucis, plus vnitatis, pilis a^lus indiuifibilitatifquc habet: 
quant 6 enim vnitas mimis in aftu, & pliis in potentia cft, tanto cft alte- 
rabilior *, Vnitas enim vniens vnitate vnibili perfccl:ior eft,vt vnitas Ani- 
azue, corporis vnitate perferior efi,quia vnitatis corporis finis cft aaimad 
vnitas, I qua corporalis, vt a quodam fuo principio, dependet . 

Mira hoc Joco proprietas Monadis & foetura? cius nobis occurrit , 
& medietatem in tribus diftis Mundis a Deo produiS^is dcmonftrat , 
uaqueinfignia, vt dicetur, myficria pandit omnipotentis illius vnionis, 
cftque vt fequitur : Ss numeri quQtlihet impares mturali ordine ah Vnitate^ 
incipiendo dij^onantur, omnium quorumlibet duorum numerorum , a medio pro- 
ffreffionis seque diflantiumffimma medietas , medium progrejfionis terminum^ 
mquabit. Sic data numerali rerie fequens numerorum di^ofido.. 

Vn- ■ II* 

— 

^ 

In hac medius terminus, 5, cft ,* fi itaque quofiibet i quinario atque di^ 
fiantes ih vnum iunxeris, prodibunt 10, cuius dimidium 5. ita 3 & 7 : 
a & 8 : I & 9 iundi, 10 confiituent, quorum medietas pariter 5 eft. £x 
hac itaque proprietate quomodo vnitas numerorum principium fit, aper- 
ti deprehenditur. quod fic demonfiro . Si vnitas aliquid fc prius habe- 
ret, vtpotc alium quempiam numerum, aut aliud quidpiam diferetiuum, 
'id cum 2 voitati circumponeretur *, quare iuxta datam propofttio- 
nem vnitas foret huiufcc aggregati medietas; fed ipfa vnitas cft dimi- 
dium 3 i per communem itaque animi notionem, tale aggregatam, &i, 
eflentzqualia, quandoquidem quz vni & eidem zqu^ funt multiplicia, 
equalia vc fine nccefie eft ; tale autem aggregatam, & binarius , vnitati 
cficnczque multiplicia, nempe dupla, praefertim cum vnitas fit eorun^ 

C z dem 


CAP. tt. 


Nfinulon» 

VoKttn. 
tSn prapif^ 
Hs progreGo. 
ni Ari&mc» 

ncc. 


DfWonftf»- 

no propofoc. 
Hue&iotM, 


CAP.IL 


» «r' • 


Oden fio 
pjopolitionit 
!• lucii ft 
ceaebriruoi 
pyraraaii • 


Io Eltmeo- 
toruni coia* 
i>iiucioac_f 
dj^clfueat. 


\ 


lomiicctt. 


Io Colii. 


.i:.' “ 


;tp r OEDIPI iEGYPTIApI GYMNAS. HIEROGI > 

dem medietas i quare &a:qualia^ atque adearotum parci adaequabitur ; 
quod ciim abfurduin fit, & impoffibilc, neceffariq fcquicuri vnicacem om- 
nium numerorum ede principium, neque vllura ante le numerum admic* 
tere. Atque vt ex hac propoCtionc intentam facramentorum .faeturaui 
ajtius exprimerent, duas pyramides fibi pppofitas hnxerunt Vcieres , ti« 
qujbus paulo ante quoque diftum fuit, quarum yna pyramis lucis , altera 
nigra tenebrarum tft, quas in nouem fpacia per, parallelas dimdebanc. 
vides itaque p.yramidem lucis,quant 6 plus materiali pyramidi immergi*^ 
tur, tanto c^m plus lucis perdere , & marcrix acquirere j conifra .mate- 
rialem pyramidem quanto plus lucis immergitur pyramidi, tanto plus Lu* 
cis acquirere, & materix deperdere, iu vc quinarius medio loco poltcus/; 
iemper «qualitatem lucis Sc tenebrarum poflideat. Cum vero triplex 
Mundus fit, fupcrcceleftis,CQeleftis,&rubluoaris , extremi vcriufque mcw 
diam quandam coelefiis fortitur naturam : fuperccelcfiis enim Mundus 
lucis cft, fublunaris tenebrarum, & coclelUslucc & tenebris temperatur-. 
Cuius virtus cum Mundum attingat fublunarem, merito a fupercmlclti 
gubernari ponitur i virtute Cquidcm & rcfiftcncia, aftionc & paflipno 
medius c(i. Infublunari virx Stroorti^ vicifiicudoi in fupcrccelefti vita 
pecfedia, funilionuraque perpetuum ftabiliracntum i at, in calefti'» me- 
dia qu«daro natura, ex fiabilitatc & vicifiicudine compofica . Si icaqse.» 
pyramides didias exadius ad fe inuicem conferas, inucnies in ruperiori 
Mundo perfedionis abundantiam, in fublunari eiufdcm defedlum>4n me- 
dio vcriufque perfcdiz squalitatis mifceilam. Qu« non cantum ia me- 
moratis Mundis vera funt,fed in quibuflibec did^<>riim. Mundorum partio 
cularibus gradibus . Elementum enim, quod inttf duo. proxima , eaque 
incerponu mediat, mediam Ibrcicur habitudinem a circumlVancibus ex 
xquoparticipantem i atque adeo aggregati quxdamfa habitudine me- 
dietas eid. Hpc pa^o inter aquam & ignem aey inter medians ab igne ca- 
lorem, ab aqua humiditacem participat ; ideoque efi: caIido>humidi ae* 
ris ab vtroque ftipante elemento paKicipantis natura & proprietas. Pari 
paSo aqua inter asfrem & terram imermedia ab illo humidum , ab hac 
frigidum participans, naturam obtinet humido-lrigidam . Quod & in^ 
mixtis luculenter apparet ; fruticesenim inter herbas & arbores mediant; 
ipter liquqres rainerides, 8c tcxreftres fubftantias, mctalU } inter-horaintl 
& 2 oophyta, bruta i inter huoaanam,St diuinam naturam? medius Cbri -4 
dius Seruator noder. In cmle/ii Mundo Mercurius intermedias a Venere 
&X.una, haud fccus acacqpa qu«dam co^lciiis humidum. a Venere, a Lu- 
na frigidum exsquo participat. Inter tres lIq)criores . 5 ,;^ inferio^ 
resQ, 5 ,j)’ Sol intermedius, fingulisdat& recipit i interi luppiccr 
medius virinque fe (iipantium malignitatem,vittutelu^ temperat. Porro 
in fupcrcccleiii Mundo, p.riai« hicrarchiat conucnit perdecre, illuminare* 
&purgarej ipJfimx contra perdei, illuminari, depurgari; medix vero 
hicrarchia^ di^x operationes a^jtiue & pailiue cum reciprocatione qua- 
dam conuepiunc • Patet ergo ex didis memoratx propofitionts myde- 
rium . 


Dlgitized by ' 


t; 


f 

I. 


C5LAS& m MATOEMATB3A si CAP.ia 

C Af V T m. = V 

mum ^v^- 


'f.' 


‘tj 


’ f . ci; 


D Vplfci latione ^gyptios, numeros‘fu6s hjeroglyphl.cis cxprefliflc 
reperio, vcl hicroigrannnati^a> vcll^riologica . 'Prion modo pc^ 
recondita alcifllmarum rerum iygibola, (aeramenta fua numeris exprime- 
bant; pofteriori inodorem illam» quam per numerum exprimere volc- 
banti toties repetebant, quot numerus iffe haberet vnitates . De poflre- 

dcipde de priori ^c;iidi;qn ^ 


>• \ oW» 


% l. 


, T 


. . . ’ ^ I 

^I^J^rioIo£Ua ratione reprafentandi^iumerost^e^ ^ 

‘ ftijs *\)faata, J 

D lci^s iraqee primo, K«cwAdyf«» hterOglyphicam niihil aliud fuilTc , 
qium (igniheatum, quod numero exprimere volebant, toties po- 
fi^re, quoties numerus contineret vnitates . 'Sic, verbi gratia, globustieu 
circo/us ^or(im po/itUs Mundum fuperiorcin xt^rnumque (igniheabat ; 
aduo globi fcu circuli ditos Mundos fuperiores» tres globi tres Mundos 'fu- 
p^iWes, quatuorglobi feu cii*cali quatuor Mundos fuperiores. Circa- 
Jos ponebant pro Mundis, ad Geniorum i;s^ prxfidcntium xterntratertLi 
indicandam, ctt enim figura principij & finis expers . Mundos vero hy- 
Izosiiue dementares ni^c per quadrata & quadrangula, hunc per trian> 
gn los re<ftar)gulos exhibebant;- & tunc qiiidcm quadratis vtebantuf, 
quando in mixtorum Mundis fiiccefliuam generationis propagationenoj 
infinuabant ; vnde &triangul os geneticos appellabant ; de quibus om^ 
nU3us& (ingulis fu filis in -Geometria rioftra hieroglyphica . ‘Pari pa£io 
vnum fceptrum ponentes, vniim aliquod dominium exprimebant; dua- 
bus dupkxdoininium ; tribustriplex; quatuor quadruplex Vel etiam 
pro nodorum fceptris i mpre fibrum numero, imperia & dominia alicuius 
Genij exprimebant; vcfbo,dmnc hicroglyphicum femcl,bi 5 »ccr,qua- 
tcr, & fic de c«tcris',pofitum fignificati multiplicationem denotabat". 
C^ix confuctudo in hunc vfq; diem a pofteris recepta fuit. Veteres enim 
cum necdum figuras numorortim certas rnucni(Tent,eos totidem llncblir, 
quot numerus iignificabat» cxpreffilTc compertum cft; hinc vnum, duo, 
tria, quatuor 8fc. innuentes, vnam, duas, tres, quatuor vfquc ad decenij 
ponebant lineas, hoc paifto,'i. ir. m. iin. Videntur lucius ctiamnum ad- 
huc vcfiigia quxdam apod VetcresRomanos, dum Duumuiros, Trium- 
oiros, Septemuiros fic exprimebant nvir. TTivir. iTTiliiviT ; quinque vero 
cxprc(Bne videnttir pcrinclmatiohem vnius lineae' a3 alteram ,vti hic pa- 
tet, V i Sc dcctm per decu(iim,qux conftare videtur biriis hifce figuris 

. Va, 


7 

2 


o 


OO 2, 
OOO 5 


o 


o 

^1 

o 

olo 


^_D 

I 

I I 
III 

< <3 < 

V 

Quomodo 
■lulticudiad 
rerum nuine 
rii exprinunt 
iEgypeij. 

Vetem lineo 
lii vrebaarur 
pro numer». 


Quomodo 
quinarium & 
denarkim ex* 
primereet 


DIgitizeO by Googie 
CAP.IIL 


OEDIPI JEGYPTIACI GYMNAS. MEROdE 


VA» quarum vna rurfum, altera deorfum vcfgiQin vnura co pulatis , vti 
hic apparet X. Dc qua Horus I. 2. c. zg. r&M*? 

f J^ned^ re^4f 

^ua pariter alia uneaj^Sla, ^ji i Ojboc pa^o^Xf(yel decujjifny^et) i o lineas planas 
Jtgnificant. Vt proinde ha:c decuflisDenari; fiue pcrfcdionis Symbolunu 
paffirn inter hieroglyphicas inicripciones locum inuencrit dciquo fufi^ 
in Obclifco Painphilio foK 5 86« & in fequentibm fuo loco • . ; f. 

, jiijijj ■',!!< 

§ II. * 
• • 0 ^ » 

;i;. ; Ki/; ir 


jii 


i . 


1 4 i iC»! J 


:V-C5 


<De hieroffrdmmatica numerandi ratione y ac ptimo de Vmtatey ' 

l^ade, ac 7 * riade . 


Pfc®nix p«r 
Voiotem re- 
prxreatata. 


Binariam-* 
qaomodo ez< 
fttfktvot 
-«STtij- 


DaaCBt^r. 
niet* iigirtfi» 
MncP^den 


I» ^ c> 
l ^ 


BoaiftMaB 
ahicrll BO. 


SjatJfBu 


H Ierogrammatica numerandi ratio in hoc conlificbat^ quod nume- 
ros per occmlcas metaphoras, 'animaliumque- vimi^s ^^%habant . 
Hoc pa{]lo, I, (ignificaturi, phoenicem ponebant, eo quod hxc auis nul- 
lum habere fuae fpccici focium perhibeatur} dc quo vide Horum Lr» 
Vnitatem quoque ablblutam per centrum fignificatori, cireuhim' ping^ 
bant^ eo quod iicut centrum eft principium omnium lincaxum),£guraruna- 
que ex lineis conditurarum, iic Vnitas fuprema caufa ed omnium in,» 
Mundo citiftentium j de quo amplius in Geometrica hierogly phica .Bi- 
narios numeros^ primo per quemuis binarij angulum.indicabant, eo quod 
voius fuprema ex centro dio didufa prim6 Dyadem conficiat , id cilj 
Mundum intelle£iualcm } fluxus enim monadis in alteritatem, angulum 
per binarum ambientium linearum extendonem , cuius vertex putu 
dum ed, nccedario efficit, vt poftea declarabitur copiodus . Przterca.^ 
Pyadem fiue principium generationis (ignificaturi, duos pingunt cornir 
qes} roleot.enim,Horo tede, huiufmodi animalia bina femper oua pa- 
rere, ex quibus mas &f(rmina, hoc cd, principium adiuum & paffiuum, 
i quibus omnia dix generationis exordium habent . Ed itaque in pyra- 
mide Dy^s per duarum quarumuis latentium linearum fiuxum indicata-, 
quz cum diuerdtatis, inxqualitatis,didimilitudinis fit principium, & vnir 
tatis didindio) cafufque dt primus ab vno j non immerito didedionis ia 
omni difciplina cenfetur numerus, quoab./£gypti)s oppofitarum inter (e 
didributio, & pugnantium in natura qualitatum viciditudines non in- 
congrue a Perfarum Magis , dib Arimanijl&Orimazisallcgoria, feil ab 
./EgyptijsfubOfiridis & Typhonis hidoria repraefentata indicantur.Hinc 
Pythagorici, cede Piutarcho, vtrumque principium diuerfis afficiunt no- 
minibus, vt bonum vnitatis, finiti, quiefeentis, redi, imparis, quadrati , 
squalis, dextri , rplendidi j malum vero binarij, infiniti ,-in motu verfan- 
tis, curui, paris, altera dimenfione longioris, inatqualis, finidri , tenebri- 
cod nomine indigicanc ; atque hsc ede principia ortus rerum datuunc>. 
Hinc Ofiris dicitur omne id , quod, vt fiipra didum ed , beneficum cd , 
tede Synedo lib. i. deprouideot. Typhon au cem omnium iVt cum Sy. 


fiii 

iu 

la 

aoi 

tr 

so 

•iii 

tt) 

t 

S 

I 
nc- 


Dlgilized by Googie 


a 


CLASS. m MATHEMATICA HIEROGLYPH. zj 

nefio lo^ar, maloruni officina, quem & Serii, ficbon, & Smy appellant 
Agypti; i quibus nerbia violentam quaiidaro inhibitionem, concrarieca- 
tem, & euerfionem indicant, fine quibus «oras , fiue Mundus ille fenfi- 
talis conferuan nequam poteft ; ac proinde refle lEgyptij , vt apud 

ManethonemmPlutarcho legitur, oflaHori Magnetem dicebant , Ty- 

phoms ferrum ,• ficuc cnim ferrum in Magnete dioerfos trai^tonis 8c re- 

pulfionis motus experitur, ita Mundi motus falubr is, bonus, & ratione 
conaansaliquomodo verlkt,ad fcducit, atque molliorem reddit, obfe- 

Mercurium fabu- 

bulantiir,teflcPlutarcho, Typhonis ncruoscKcidiffc, ijfquc pro fidibus 
vfum, concinnando vniuerfum, id de diffonante confonum reddidiffc, & 
vim interea Mundi non aboIeuiflfc,fcd impicuiffe j vnde fit, vt ca imbe- 
ciiiis atque languida, in hoc Mundo mutationum afiTctSionuroque varia- 
rum corporibus adhxrefcat, 8c in terra quidem concufliones, tremoref- 
que, maere «ftus, ventofquc intempeftiuos, tum turbines igneos, atque 
tulmina moliatur; aquas etiam &fpiritus peftilcntis lue inficiat. & vfm 
ad Lunam excurrat, fefeque efferat fplcndidum obfufeans acrem . At- 
que faaec duo rerum principia bene in pyramide per duarum linearum ex 
fluxum denotant ,* quamuis alij hunc binarium ad formarum 
prc^uetionem torqueant ; quemadmodum cnim ab vno binarius oritur. 
Ita ieruata ratione fimilitudinis epotentia materia: primo educitur for- 
ma, atque idcirco ab Homero non , fed , id cft , forharum Dea 

nominata. H*c ergo fuit antiquorum confideratio, qui omnia ab vno, 
perpetua quadam &: continenti per omnes rerum gradus catena deduce- 
bant, &i;rdempaffibus ad vnum referebant. Quia igitur in refolutitfhe 
V tima cumateria,ncccfpirio erit prima in corporum compofitione; quod 
bene per apicem pyramidis patet, qui dum irt lineas, fupcrficics, corpus, 

& ex his in fcipfum redit, pulchre hunc proceflum docet, atque cade 

caula merito materia Proteus erit tn phyficis, quemadmodum vnum,Pro- 
tcusin prima Sapientia dicebatur; & quia forma penultima cft in refo- 
lutionc, vt fecunda fit in compofitione, atque ita rationem fubcat binarii, 
CUIUS natura Pythagoricis fcenoineaefi; idcirco optime illi prifei fiuc 
Sophi fiue Magi, aut etiam Sacerdotes, natura: ordinem in rebus com- 
ponendis & refoluendis fecuti, materiam Protcam nominabant, & Deum, 

formam fecundam ftatuebant, illius proinde filiam, ficuti duaJitas cft v- 
nius; quam &^gyptij per Oceanum Patrem, 5c Thcthyn Matrem in- 
nuebant. Sed dehuiufmodi hic fatis . 

Trias triniter prima, tcfte Boetio, Dux cft ScPrinceps impariunu, 
perfeaus, primus, integer, confumatus,vniuerfu8,cocus : nam ficuti Mo- 

extremitate, & Dyas extremitas diuidua & patula», 
eft fine medi j vnitate; fic trias miro complexu vtramque fe prioreirt. 
apprehendit ; inuefiit cnim circumuallatque Monadem Dyadis fubfi^ 
dio, & Dyadis extrema vnitate iungitneaitquc; & ficuti diuidu* po- 
tentiae inditus aftus fuapte natura impers, totius conflat impletque fub»« 
ftantiam j ita & in Dyadem progrefla Monas, illiufque excepta finibus ^ 


CAPvIlt 


Momiaa Ty« 
phonii. 
O0X Heri 
Mjgno, 
Typhontt 
ferrum. 


;! ijv-.: 
'jiOT 


r 
-zi,ai6a.:2 
. Ji.-! 


Aaclquttusib 
VDo id roum 
o limia refie. 
rebaoc 


Maceria diSa 
Proebea. 


Tria& catek 
leoda. 


tria-: 


I 


c".in. *4 OEDIPI ^GYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

triadis complet» pcrficitqoe numerum,' vnde non immerito numerus di> 
cicur Princeps, diuinz emanationis Hmulachrum , totius contemplatio’ 
I nis & fapientiat fundus : & fl primaria rerum Tublirientia contingit in^ 
* Monade feu pund:o» rubnilencium vero cognitio & apparitio in Dyade 

, feu linea s erit fupreinus cognitarum & fupremarum fublUntiarum amor 
Sc feftiua profecutio triadis, mirum igitur non eft, veteres Philofophos 
canto fludio triadis incubuifle myllerijs. Sed ad noflrum inilicutum . 

Trias hieroglyphica triangulum asquilatcrum e(l^ & denotat i£gy-> 
pcijs Dei in Mundum dinuHonem t vc in Obclifco Pamphilio ex* 
plicatum eQ. Nam Horum ex Archetypo trigono profluxilTe Plato tra” 
dic. Per Horum» hunc fcnlibilem Mundum indicat» per Trigonum» Nu- 
men ) quod ex Monade in Dyadem, 8c hinc in Triadem agitatum , 
Mundum condidit « Hinc pulchre fanc huiusrci fpeculatio concipitur 

hieroglyphico illo Schemate, quodl 


TVitogoIam 

«quiluerum 

tft hierogljr. 
pbici Imago 
Triadii. 


Schcana hie- 
roglfphicum 
Btmbiiiizn* 
buJc quid 
dcOOKt. 


P. .... . 

Terairij na. 
•KrtOekiefit, 


in Bembina Tabula bis reperitur; 
Puer vittatus , reticulata vcHc in- 
uolucus»a cuius tergo trigonum, 
cui globus annexus eil: , przterea^ 
baculo cucuphomorpho , vnacum 
lituo Sc gnomone copulato inftru- 
£^us. Puer vittatus nihil aliud (i- 
gnificat,nifi Horum , id eft , Mun- 
dum innumerabili rerum varieta- 
te inftru^um , & archetypo trigo- 
no prodeuntem» quod & trigonum 
cum globo collo Hori annexunu 
pulchre indicant j reticulata ve- 
Ais» Mundi incognitas & inuolutas 
operationes & efferius ; (ceptrum 
cucuphomorphum, varietatem rerum» ordinem , feriem ; lituus harmo- 
niam*» gnomon exa6i;um Angulorum in Angulis diflributionis & menfu- 
grationis ordinem» trigonum vero Numen trimorphon»qui eA; Hemphta, 
feu Ofiris fupramundanus, lAs eius Sapientia» &Amun Spiritus 
omnia virtute fua animans j qux tamecA tribus diuihis nominibus diQin- 
guantur,vnum tamen reuera funt; hiA:e enim tribus , vti i£gypcij lo- 
quuntur» potentijs» Mundus conditur, animatur, TuAencatur^ non igitur 
incongrue ex trigono archetypo proAuxiAe dicitur. Vide de hifce plu- 
ra in Obclifco Pamphilio fol. x i x. 

Sicuti igitur ex Monade nafeitur Dyas additione vnitatis , Hc ad- 
ditione Monadis ad Dyadem nafeitur Trias, numerus criunus ex vno in 
vnumredudus: quia Acuti vnicas principium numerorum , Ac trigonus 
prima omnium Agurarum redilinearum, nafciturquc ex binario 8c vnica- 
re, &in hieroglyphicis pyramidibus per a Agnacur; quod initiuoa ducit 
a pundo feu Monade pyramidis, & per duo quzlibet latera in bafim cxx 
tenditur , qua a conAicuitur» facra illa 8c tot antiquorum fcripciscelebra- 

ta-» 


TmurijmtJ 

moilaus. 


CLASS."m' MATHEMA^ltCA filEROGLYPH. tf ciKlA.- 

brata trias, iHad Hori Archetypon, verum Platonicum triplicis Mandi* 
exemplar, & idea , yera iila trutina iudicis Pythagorica ad medium>' ' 
duorum^iciordm vt^inc|ur|redu^a', numeWum omnium principium • 
dioince trigonum naturx, cotilis impcrfc^ionis Magiftra, ac naturae mari^ 
caecomplem’encum,formaruiii appetitus in Protheo vigentis vnicom cen-^ 
trumi pyramidis myilicae^fundamentum» fons & origo corporum , qu^ ad* 
myftica5 ngnlhcacrones,'& reconditas rerum explicationes nihil vberius 
Sicut enim par\ primus^ nempe dualitas, e(i dtuiho, priinaquc diuerficas,^ • 
ac caiuS) vcdixhnus> primus abvnoj^iic ternarius primus numerus impar 
cft, quafi reditus id vnum, atque principium j 8c perfedior eft pari, cun^ 
illum comprehendat;^ non ab:co comprehendatur : vnde aptiflimus no- 
men]s*efl.iufticia;, AqUidem in paribus iuAitia quaA dlAbluta eA Ane me& ^ 
dio, vtre&c admonet Plato lib. {. de legibus, nec vlluai,quo| innitatur ^ 
cardinem habet f fed in ipfo impari, fuper iprum vnum, cA medium quaA 
eemrum^acque Numeii, quozqua diAributio, & ad quod quafi Aucmre^ 
gicur . Impar etiam propter.medium fuiipAus vinculum , vt rede Plott** 
nos dicit, ItiiipAus vinculum intra fe poAidet, & propter centrum circu- 
lare exiAit , & propter comparationem extremorum ad medium > vni- 
UerA ortiitnis pcincipium eA:- rn ternario enim principium, mediUm , A- 
niscAi vnde & SfiaWSi , & prifei quoque Theologi, vc principium, 
medium, & Enem in Deum referenda dcAgnarent , tria in facriAcijs oAe- 
rcbanti / 

‘7;.. -Terna qmdmpiuts ccelejiibus boflia^ 

^ ^ ' ' Candida nuBanda efi , terna nr terrei 

leem^Statius i ^ 

i .. ho-tr^^?iT(nrnui ’Jacrifi:j perfefii prifea^ 

j !a:">l ? .. Tres panet offerre iubet* 


4 

1 


Vbtinu'. 
Teraariutntta 
roerus perfei’ 
Aiflimus 
quod cood> 
ncc pttacipiu, 
mediun» S| 
fisem. 


- (fJ 


eocrit. Idi. 3. 

£*ps ^ wirn» ^mS, 

Ter libo» ter cr hac pronuncio myftica yerba . 


\*ipf(Lj 
^usatra, ‘ * 

t ■ 

t l 1 • *' 

••i Ic ' 

tkftB.OtMtui» 

• Ja >.!: < j 

'‘p 

Wl.:» 

;j (If. 


^ % 

. ■> r t' 1 • 

f. .1 

’ . 

h:! "fv 

■■ ■ : 

r ■“•-q . ' 


Rka, terofc 
rioouincro 


Hinc /Egyptij ter quoque, teAe Plutarcho , Aias fuAuniigationes 
oanc, meridie, & vefpere inAicuebant. Et certe hunc numerum ple- 
num myAerijs in fumma femper veneratione fuiAe, teAantur tot trigonz 
rerum fpecies &formz,tot nimirum pyramides, tripodes, triangula }item 
varia, qust pafsim tum inObelifcis, tum potiAimum in Bcmbihz cabulz 
Sebemi^iAniS occurrunt, quz Aio loco fuse interpretabimur. PotiAimum 
fmc^^r trkihgula in pyramide reprzfentata, nihil aliud inAnuare vo- 
luerunt, te AePfuc^rcho, ni A Vniuerfi naturam, & ideam quandam OAri- 
dis,1AdiSb'& Hori, per tres operationes 8c cAc£lus reprzfentatam : nanu 
Typhoh crudelis, quem per binarium ante repr^fcntauimus , diuel» 
lehdo eorpusOAridis, & in mulcas partes diflipando , ab vno ad multa 
pcrfed;'d'm lmpeiCedimi, a toto ad partes, a bono , quod ex integra cau- 
A,ad]dSlito?^ubd^qaouls defe61uconAar, procedendo, multas iiinacu- 
- D ra-j 


ilmurthu. 


,>:• p 

I»r 

• VS 
I -V 


caJ>.w> »tf OEPIPI ^GYPTIACI GVMN4S, HI^RCBSiL 

i^r^rnm di{fcn{ione#>& inimicitUs periculora» diilcmiflaiiic perbinariiiai 
ngoi£c 4 tas, quas impedire cupiens prouida natura parens I fis, Ofiridis 
. Wpap^part^fpduloinucftigansjiuucntas partea- partibus, membra-, 

- BUCipbaU adaptando, in integrum reditui t Ouridein,ex quorutn deinde^ 
rt‘ > ■ c^ngrpuu na^usieofibilis iJla pars Mundi Horus j> qusc per trigonum hoc 
UQfliyin apprime exprimuntur. ScdaudbuausiPlutarchum de faifcc.vew» 
luti ex tripode loquentem : y^rAHantior ^dminhrnatunt fx 

, tribuf conHat, eo ^Hodmmte cernittt^ity materi» t ^ quod ex bk ^ompofitut^ 
Cfftcu eUMundtts dtcitur.AtVUto quidem primum Htud idearu^ 

^xemplary ?atrem^ nominet i materiam. MateU^nmicieyfedisy ^ regionis or^ 
tuum capacis Vocabulo notat ; quod ex Vtroquejconflat , prolem orlspnque nomi-* 
B4r^yo^r. j^gpptios autem probabile eft triangulorum pulebtrrimo imprimis cotsui 
muevfi naturam, qua comparatione etiam Plato in^I^pMh videtur ru/ua.^ 
^ ^bi figuram nuptialem yni[**r componit . Conflat id triangulum tribsa lateu 
tihus, quorum bajit en^,reSium angulum adeam c(mfichns ^,^,bstii,,/abdaSltoo 
...r ^ ^ Sfirupulorum ell, Ktr tantum poteft, quantum latemeim donfkten^ 

tia • Intelligendum autem ejl, linea ad reHum ar^ttluM alteri. iHjijleiite' niatetn 9 
bajif(eminam,iuhtendente prolem Vtriufquertpr a fentari^ Ofirin tjfrprineiA 

* 5 " .V. piumy jfidem receptaculum. Horum efferum -, ternarius quippe primks^ejl im* 
par ac perfeiiw numertu . HaecPlucarchus. ^ 

P)rth,goric5 . .. cx quibus fane patet, nihil hocjoco aliud nobis deicrU^t^ quam^ecf 
leberrimatn illam Hecatomben Pythagoricam , tot myderijs celebrem ) 
infiniti in Mathematico negotio Vfus i vt proinde vehementer du- 
bitem, ne forte Pythagoras tantum arcanum geometricum ab -^gyptijs 
primo acceptum, deinde fui iuris inuentionifquc fecerit . Si eiiim; qnia>f 
que fcrupulorum fubtendentem trianguli lineam in fc duxnis, prodibunt 
z5 quadratum j & totidem ambientium laterum lines 4 & 3 fcrupulo- 
rum quadrata 1 6 & ^ conficiunt . Quibus fane maxima in natura myfte- 
ria innuebant. Sed de his alibi . Ex his itaque 'patet , quatitb ihgdidei 
per trigonum hu i ufmodi, & quanta myderia exhibuerint. 3 


j»r M rtM*a 
c '."n' *' rIT 
.(* r 


't i-tj T T-njH 

/ /jil.M l jili 
' = 1 : 1 f I 1 jJI / ni n.ijfj 


I 


UT' T 


•u>. 


Vu uteri» 

quKcriurio, 

Tcl conficit 

rStamideoL^ 

tnUteraiB. 

trclcubun» 


^ tCilo<ir_ ii ,1 hti) > < ? ‘ $ I H, 

. 1 V ' • 'f' 

. quaternario hieroglyphico* 

■ . -1 

S Icuti in prajcedemibus pundum Monade defcripfimtts, J^nca;^ vero 
interuallam diuidua Dyade diftendimi^s, fupcrficici autem, iatjti^^ 
mTriadem indidimusi ita nunc fupered,vtin corporea pleuitudine, 
in folidi j>rofunditatc quaternarius rcquiefcat,dident4tque ,&eme^iaturt 
potiffinaum corporis intcruallum. Nam, vt fupra di^nan pd , qusicerna^" 

rius primus cd corporeus folidqfquc numerus, producitqup vej pyrami»> 
dem tiUatcram, vel cubum . vtraqiie figura diuerfis moffis pro<^cicur , 
Prior fic : Pun&a quatuor,fiqc qua,cuor vnitates in praeceden^bus indi- 
ca^», angulorum ipCus capita finiunt j lines 6 dirjjauinLae.iii^^tiuni 


tur 3 CLASS. vn. MATHEMATICA HIEROGLYPH. 27 CAP.iii. 

tttfi 4 fuperficies eandem operiunt & contegunt ; denique fub ipfis ter- 
minis abditum oculifque imperuium corpus cxiliit ex quaternario.Quod 
ii quaternarium fub hifcc terminis i, 2» 3)4, expanfum collegeris , habe- 
bis lOjf^undam Monadem, & Angelici Mundi radium ; denarium (i qua- 
dres, mox occurret 1 00, tertia Monas , animaftici Chori exordium » Q 
denique fecundam Monadem in tertiam, id eft,ioin 100 duxeris , exur- 
get cubus iiue folidum corpus, omnium qux vifui parent , fenfibilium re- *** ** 
rum reconditorium . Hinc quatuor elementorum (implicia corpora, qux 
quadruplex generum ordo,fubftantia, quantitas,qualitas, locus comitan- 
tur : fubftantiz Competit generatio & corruptio; quantitati augmenta- 
tio &diminutio ; qualitati motus alterationum contrarijs infilientium ; 
loco denique latio congruit . Quibus quadruplex rerum ordo, fubUften- 
dum inanimatorum, viuentium, feniibilium, & rationalium fiilcitur 8 c 
eonferuatur. Atque hzceft Pythagorica illa tetradys conuerfos rerum 
ordines continens, de qua cum fuse in Mufurgia noftra vniuerfali egeri- 
cnuS) illuc Leftorem remittimus . 


^uaternarij Coordinatio. 


Elementa^ 

Terra 

Aqua 

Aer 

Ignis 

Prima entia 

Annial 

Homo 

Angelus 

Deus 

Cognitiones 

Senfus 

Ratio 

Intcllc^us 

Mens 

Infttumenta 

Scriptura 

Vox 

Conceptus 

Mens 

Genera 

Subfiantia 

Quantitas 

Qualitas 

Locus 

Mutationes 

Generatio 

Augmencatio 

Altcratio 

Lacio 

Gradus entium 

Subfiftcntia 

Viuencia 

Senfibilia 

Rationalia 

Quatuor cceli 
plagae 

Oriens 

Occidens 

Meridies 

Septentrio 

Quatuor venti 

Zephyrus 

Eurus 

Notus 

Apardias 

Quatuor anni 
tempora 

Ver 

* 

iERas 

Autumnus 

Hycms 

Quatuor qua- 
litates 

Calidum 

Siccum 

Humidum 

Frigidum 

Quatuor quan- 
titatis fpc- 
cies 

Punflum 

Linea | 

1 

Superficies 

Corpus 


Przterca vel quaternarium digypti) confidcrabant vt coeleftibus , 
vel vt fublunaribus congruum . Priori modo. Circulo in quatuor parces 
diuilb exprimebant fic 0 : pofteriori modo perCrupero anfatam 9^ 
qua nihil inObelifeis frequentius ; quo quaternarius omnium przceden- 
tium ordinum, quos fpiritus Mundi peruadit, animat } conferuac , indica- 

D 2 tur. 


Digitized by Googie 


CAP,iIL 


Sumerit Ve- 
teret omaa 
Explicabant. 


KftefbUt 


IsmbUehiUf 


Figura exprU 
mea> totiui 
fpeeuIatioQif 
Ideam in_* 
Taucico cha. 
rabere te- 
prxrencauai, 


•8 OEOfPJ ^GYPTIAGl GYMNAS. HffiRDGL.' , 'ti ■ ii U j 

I ... ’ 

1 ^ . 


cur. QgoxnoiipiCiaque vccamquc, tam cceledtrm » quam fublunareni :cc^ 
tradetn ia vnumcofliunxeiint, rc(b( oAeQd«nduai. Cum ipiricus illo> 
MAncii, Mercurius ccelcAis»Qm4iiatiumerisrpC9porcionihus , & harmon»4 
coipplmc, ccrte.ea Aoeoumeris deprehendi. non poAunt. Pyrh»gora:j 
i8Tiimcefte»aa£UTaoi]mcrorunt<cranGttic per omnes re3,& cognicio illius 
eAiUa vei^.6apieiiciadiu'uiiL dt(incaDrupta)> de qua antiquiflimus^cce^ 
piiio in I ibro >^retoru m i CqgM^a namerot cof^^/Us ijualtter notttiai <raruvti^, 
munium bakesturper iliwn - & alibii .Jicalculii prinii ^bvmmivtopmiinm ar* 
itum feientiam, oomem^ cognitionem inueniri» Numeris enim omn'u quz ifi 
Mundo fune, cdie BoetiotCorAanc. Quae ci^ ita Anc/non fine ratione^ 
omnia numerorum niyAeriaTub caduceo illo rGue ds^ra^ore Mercuriali 
Veteres repraefencaAe videntur. Si enim euna in partes, ^uairtexplicauc^ 
ris, vei didum eA, hoc Yi habebis mox mirabilem allank* 

Pythagoricam, quam Hk.>vocabat fontem perpetuae naturae, om*> 
nium rerum creatarum, & cognitionisroram in diuina mente- cacionabili»> 
ter operantium ideam*, hinc cetras quoque, iuxta Iamblichum^ juiy Aie» 
fuit appellata, qua per i£gyptios quacuor Mundi partes repraefemaban- 
tur,vti in proceflu Opcri§ dicemus. Itcm.cpanifercc apparet, qua ratio- 
ne tctraAyde ifia omnesrcs gubernentur comrprchendantur j quod 8c 
Hebraeos non latuit, cum Aib nomine Dei tetragrammwo^ «ocius 

Vnlucrfi res comprehendant, vei alibLdiiirfios-. Sed" "._L^ \ 

I . _ cxplicatiohctn Mcrcurialis facriHlienii Miuj iH.iMj 

i f'ij • j apponamus. oDI 

j.jii 1 * 


iiia .<> 


, ' ffi-* • i^io » q ., L i.r*i >3 

• . 7"'' lO! itt , U . 'I*T ■ 

Ifif. I \ • 

q fn^ iMinr "i * Auua. i?,, f; !i; • '*i 

. Z) nrJifio ■ ?5. r 'nn ,:i-. . . • uj,, 

' *■ * » 

.•HJ 3 j; U 


!'•» 1 t I I 

lidi ii.^i.ldui ■ lov 
W-d )MuTqv'. ' littfh 

• 3:fi*.dO ni li^rf! 
onpttijcu:-?; ■^n *; 


cAP.m- 


CLASSi Vtt. MATHEMATIGAVHIEROGLYPH. 


;•) MPi . 
> ' ■ 


nvi .1 


Exflicofio 
j. Cornu 

' tac calorem 
iti Mundb. 

S. Luna^ 
humorem , 
qoa; duo 
fune gcne< 
rationis 
principia . 

9. Caput 
Tauri no- 
tat chara- 
derem ex 
capite Tau- 
rino inueo- 

4 ■ 

1 o. Sca- 
rabzi figura 
notat. 

1 1 . Ser- 
pens deni- 
que ex in- 
feriori glo- 
bo emer- 
gens notat 
vim diui- 
nam omnia 
permean- 
tem • 


XavfjOta.^ 

Onix fiotai> I; i/I 
flUfahonis J-. «»»•» 
mcnciiiidi- 

wh'a5.3«i‘dji- 

lioAb no- i ' > j 

taht ‘7 Pla^ i * 
netiifA>Or-^ 

- . i i>. 

fliaoitfnt6. ' > 

fii^igura i j ' 

cucularis 
Solem , Lu- 
na fextilis ' 

Lunam . 


filent a rem. 

5 • 

tuor Genij , 
pr^fides- no- 
tat quatuor - 
demerito- 
tnni^ c 

6 . Gru- i-‘ 
CCS anfatcC 
ideas in-> 
xnente diui- 
na exiften- 
tcs. i%3 
PTp EtraSys igitur reperitur in omnibus rebus. Chaos eft diuifum in Tetr»ay$ r«. 

J[.T quatuor Elementa » Coelum in quacnorpartes fcu angulos ; Aer in 
quatuor ventos ; Zodiacus in quatuor triplicitates 5 fub Coelo quatuor tm. 
temporum qualitates '5 fub qualitatibus quatuor Elementa j fubEIc- 
mentisfubftancia, quantitas, qualitas, motus i fub fubftantia corporea, 
entitatiuum, vegetabile, ienfitiuumi&: intellediuum j quantitas in pun- 
£kum> longitudinem, laticudincm, & profunditatem 5 qualitas in qua- 
tuof, ficcum^frigidum, humidum,calidum j motus in afccndcntcm.dc- 
fcendcntcm,fc^0i, circularem i terra in quatuor fpacia diuiditur . 


CAP.in. 


Et c«Qtin«t 
tej omnei. 


Caba/lftxtj 

toomni«u 

reuoctnt. 


Taurici eha* 
dhrit capo, 
firio. 


Qsiiurij Qtt. 
atcri myfic* 
ria. 

flMtMrtkmi. 

Tlau. 


30 OEDIPI MSYPTIAQI GYMNAS., HIER.OGE.' 

Praeterea non male Tetradyf dicitur cpnftnerc res omnei , ciim quater* 
narius, vti alibi oftendimusi vtpotc in potentia denarius, nunierorunu 
omnium perfcdiflimus & abfoluuflfimus, fit rerum omnium idea, vlera_* 
quem nullus alius i^umerui repcritnr, vt in Obelifeo Pamphilio often* 
fiim lib. X. cap. lo. Hunc qqoquc Cabalici Hebraeorum rcdueebaiia£iad 
decem Sephiroth, qu* fdnt diuina attributa, & menfurae , queis- Deum 1 
diuinam prouidentiam,& immenfitatem rerum delcriberc folebant -• Vci 
riim, vt quas hucufque dida funt,in compendium contrahantur j jffascc- 
dentem fig. vlteriiis explicanda duxi,in qua totius fpeculationit ideam iii 
charailcre Tautico confideratam ob oculos ponimus curiofiiLedorisa 
Condat figura circulo, Lunz fegmento. Cruce. Circulus notat Mundjun 
Sidereum in fuas orbitas planctarum diuifum > quem Luna iuKrlccaiMr^ 
chara6lerem Mercuri), ex Sole &Luna compofitum efibrmat j .GruXfVfr 
ro Mundum notat Elementarem, in quem vira fuam excrit Mundus Si- 
dereus per animam Mundi omnia peruadentem. Extremitates Cruci» 
quatuor, continent datuas pratfides quatuor Elementorum p«P quatuor 
Mundi plagas indicatorum •, fuprema datuaaccipitriformis ed» & igQcai 
denotat, fitu ypfilomorpho, cuius tnyderium in lequentibus aperiemu^^ 
Altera datua caniformis, aeris j tertia Ibiformis, aquae ; quarta denique 
terre notat prefidiura j ex qua erumpit ferpens- foecundif 
tatis nota, qua terra Mundani fpiritus diffufione imprzgnatur i omnes 
funt pofite in formam y pfilon, cuius myderium alibi aperietur •, opane^ 
indrudz crucibus anfatis,ad indicandam vim,quam a fpirituMundi.hail- 
riunti tota Crux crucibus anfatis referta cd, ad indicandas diuinz meth- 
tii ideas, cuius totus ille charatlcr fymbolum cd j appofita funt, cornu 
Arietis cum Lunula, capita Bonis & Scarabei, c quibus vcluci Elementis 
chataiderTauricus condicuitur, adeoque tota figura charafterem 5 Mcr- 
curij exprimit, vtpote ab ipfo inuentum. Qui plura defiderat, ?dca^ 
Obelilcum Pamphilium fol. 375. Scfeqq. vbi exprofeffo huius charafte- 
ris arcana expofuituus j hic autem fufficiac expanfa totius charaderis fa- 
ne mydcriofidimi^velucl in epitomen quandam comprchenfa exhibitio . 

t ■ ' ■ . ' li ii\L 

^ . § IV. ' “ 

^ -'-J 

De Pentade biero^lyphica , 

.. . . • ■ 

A Egyptios primo per quinarium numerum , quinque viuentium ge- 
nera indigitadei Author ed Plucarchus, qui triformi Numini pri' 
mum locum concedit, fecundum Genijs, tertium Heroibus, quarcunu 
hominibus, quintum brutis. Placo in Epinomidc ait, quinarium proprium 
efle Symbolum quinque locorum animalium capacium j fummus cd em- 
•pyrcus, fecundus sethereus, certius aereus, quartus aqueus, quintus ter- 
reus. In primo dicit contineri ignea animalia » in fecundo xtherea , ioJ 
tertio aerea, in quarto aquea, in quinto terredria ; quibus totidem har 
* * ' bita- 


CXASS. VH.i ^IATHE^1ATICA HIEROGLYPM. ji W.«i. 

.OtiKUU 
.• -mfUilJ 


bitattores Mundird^ndcnt, homi- 
nes, quadnipedia, reptilia, natantia, Mjrmorplii 
& ^ladlia^ qose omnia hierogly- 

phicei^ekhibehanc per ” * 

phum Numc» fodi qaaoratx mu» 
GtoSyCui in iimbo qoinqUe anf^fle 
cruces inferes fpedi^ncuc. Vido 
Obeldoum Pampfailiam iib;5.f.4o^. 
Prscerea per quinanum quinq; cum 
animsieognitionea, tum eiddenu 
obie^ exprimcbaiit: quibus toti^ 
dem tkteriores (cnAisannefluncurp 
vifus^ ^hdi<cos»!gufttts, olfa^s, , ca«- 
^us j hifque totidem corporis mem> 
bra feu organa rdjiioadeoc . Qux 
fequenti tabula exhibere virumeli;. 


w, .i. r 

li*U.V 

* 


f c ^ainarij C(forcUnatio ; 


Qhinque fu- 
prema entia 

Deus 

Angelus 

^nirna 

Corpus 

Mundus 

Aiiiiilscogni 
■ ^oes ijs re- 
fpondentes 

Mens 

• ^ 

Intelledus 

( • 

Ratio 

Imagina- 

tio 

Senfus 

Senius hilccp 

. .tTiG,;vt 

copnexj , 
Gutfus, 

I^us 

itat 1 ;-iu: 

• 

Organa f^- 

iii 

Aures. 

i 

r. j:- 

Oculi 

I 

• r.i<’ ■ 

Narps i]j 1 

V 

■ !u]t'nn 

w«gan,i„.; 

i J:' 

Mfffmr; iin 

Ordines quin» 
queVniuer/i 

Deus, ?t' 

ilM .ff, 

Geoij i 

■ ■ _.ri , 

Heroes.' If; 
i» j '^•u. ' 

Uomiires! 1 

.1 V » Ii: i 

Brulta* . im 

mn. 

Loca quinque 
animalium:, 
capacia ‘ 

lXl(iCjM . ,t»|l 

Ignit 

f-S: (IP r 

•. :•> ;i '• 

j^cher pT 

fOU i.r' IT;. 

■ ’n' wj- .1, 

ASt 

oj cr.nihJ. 

Aqua ' »1 

bi •» i 

>T«rfsi: '>‘-.>1 

Anitnaliaim» 
"mortalia 5. 

Ignea " ’ 

MI- if .-f. . 

iEthbrea ' 

•f' *? ' 

Aerea . 

.1 ■ : i « ;• 

i. i.Ofljl 5 lJ 

T^lrefiria ' 

tUUfr Jii i i 

Habitatores 
Mnnal {. 

r- >-.yf f u — J. ..iri 

Homines 

: 1 

Quadru- 
.pedia . 

VoIatijiLj' 

an 1 ■; r,- 

- tJ.Wj 

Nataimi*'. 

. 0 .. u.lj y 

. nP.rn!., .i.i 

Reptilia 

* • IC 3 V 

ronc' i --Vs-,- 


^ . 'i i .:Mirum igitur non eft, Pychagorsos taptbm vireatis. tnbui/Te quinah 
rio» vt cius ope oompoiitionem animx deprehendeciac ; ficuti eimiij 
quinarius eft dimidium dcharij\ ita aaima omnium recenlrtarum Claf- 
fiummedium eft j quas cuin in ptxced^nti paragrapho^ cx^oerimns,eam 
Lx^ocadiic poteritJ . i ’i:uo . ; uil . pn ■> 

"Ex 


•a;q 

3 


.51 

. -rTn'*-^ 

i" -'n js..f»iT.£ 

... 

.311 <ai.:4ul ni 
.iu3ia:,Ltti 


Arcanum 
quid in qui- 
nario Bum«> 
to. 


cAP.ia 


Q^idarins 

noinenu- 

circolvii^ 

i mi- 

(' j 


Quiaatia* & 
feowiu* na. 
mcfut Tem- 
per feiptbtrt» 
(|)ichint. 


Qointrij pne 
roi^ttias. 


fphoira re« 
p^cntaas 
•atmam mun 
di quintuplici 
circnmuotu- 
tione pcrafia 
in leipfamrc 
uertcntcin. 


•r.ttnCJiA 

* 3 j/ ni Lm tj 
.VI 


11 OEDIPI ^GYPTIACI GYMNA 5 .' HIEROGU:; 

fEx quibus aperte patety quomodo anima partm -cx natura indiui- 
dua & immutabili, partim exdiuidua & routabilvcor^orea participans, 
medium quadantenus locum wneat . Praeterea quinarius, c^obferuatio. 
ne Pythagoracorum, circularis feu Tphcericus numerus dicitutv.j naturam* 
qnc dcfignat> quae (icuii fui multiplicatione femper in fe rcditVita& qui- 
narius i jfiquidcm coBteri .numeri in fefe multiplicati incremeiHo fado in 
alios & altos difiount,foli quinarius & fenarius infe dufl:i , vti in prima_» 
Parce Tomi fecundi in Cabal* Hebraeorum pftenfum fuit, feiprds fcmper 
oftcnduntyrefpiciunCi<^Gctuant,.,Auge enim quinarium feiplb, fiueduc 
in fcipfum, & habebis a $i‘quadratum,cui6s latus 5 . Ducatur rurfus 5 in 
fuum quadratum . &fftQu6cies cub^ 12^, cuius latus, parifer 5 . 
Porro ducatur denuo j ih cubum prodibit 6 25 i &f|c' 4 e;cQete- 
fis -, quod & de fenario inte]UgeUdum'eft,yt patet. ' * , \ 

f . j_ \ 
iuGircuJatio Q^uarijn, CircuIatio'Scnarij 

.j. jwr.vf 
euLiiul^ 


eiTlno? 


811 UlU. 


t 


-f.mj i.f»! 
rij 


J '\i 

12-y _ 

Ui 

T5^2i 

1 7 >?j* ? 1. : II -1 1 n 1 
En'.»M 


36 

216 

“ifl 

''Liui j r/n 7776 


ji eji '^> 79 ^^ 

.2 Ofi; hfiOMi 

;iam in-umni- 

1; zmn . ( 

'dituram ; vnr 

^ ixin-.-M-k » 


— -Vides Igitur multiplicationem quinarij j « fcn«tb .< 
eum |)4iiidajni, fempey radice^^^^^ quibus 'jlrAdii&i fdnt/r » 

[de metito in 4ota.numcTommceCDnomia principatum tenent -/reuolutior 

E lis prt>iif(le|animac abfelutum(ymbolum<quW^lla pet-VWuerfbs entiuni. 
irdines agit ata,^tandea 1 fing ul is expen fis p er a|£tum reflexum fibiriftiijui- 
itur i in thwcMprorfus ciciulaajqtiafis, cuius ompis Bnis- eftjpnnetpiumty Si 
omne vlrimbm eft prinn(iun, hoc cft, femper idtm. Eft 8 c hot:>a b Anti iquiii 
iion fine fuotilitatis cbpmcndatiofneobferual|um , rpheerjam intra paraij 
Iclogfamrtira re£lajprouolutam pferqm«^pacia, ad Ipcum (yn<iciftbijr| 
(ibi reftitui| & quinque parallelog^amma fibi! aequalia V114 diaiecift^quo 4 
vCVidea^ dcjpopftrindjm » i 

e-r iit quo<]^c lined ihdctcrrninatae longitudmis : ^qnlUtu^ur 

fobtEfa «ri-etftirpun^Q <*,- prtwnoucaturquc reft»' gluttone .^c pafte , 
vt arcus 4 (^^fp^dcfac adiptetur lines rcfiap 4 y*,,id^ell,*pun 6 ium dtlpbimrae 
rdfla congttuLpunflo/lincae 4/4 arciis Sc adaptetur lineae /^ , id eft, 
pundus c fphoerae congruat puncto^ lineae/^ j arcus vero c b adaptetur 
lineat^ A^iidicA, punctum i^iphecrae congruat puncto; iiiineae^/&'i arcus 
dcniquflAti adaptetur lineae « id oft, ^punctum^tuDcits congruat s 'pun- 

Viari/* /rtKr«>ram anf/*r. 6 


CLASS. vir. MATHEMATICA HIEROGLYPH. CAP.lii. 


circumferentiz 4 congruat, totuiB quoque paralldogrammunu 
aeni omnibu^parallclogrammis aktj l-,g w, b»f quorum (ingula circulo 
zquentur, congruat j quibus quatuor parallelogrammis, (i duos femicir- 
culos extremos a b c i, Scion adiunxeris, habebis Ipacium libi quinquies 
zquumyquod a puncto 4> fpheera ad idem punctum reuoluta efficit ; vt 
vcl hinc mechanicam aliquam tetragonifmi rationem videas 


• .iii‘ ;• 

m . 


r ViVU', ¥ 

T 

* 1 1 

e (V 

[I- 


t j t 1 

. 


k 


i • . . . - • 

Atque hifce quidem apte motus animae Mundi per Mundorum fe- 
ries agitata tandem quintuplici circumuolutione peracta in feiplam rc* 
uertitur ; quod & ftella quinque radijs illuftri , vt fuo loCo videbitur, 
pulchre indicarunt) dum feniibilium vniuerlitatempentade.fignant, ita 
vt prima feniibiliuro conlidentia ipla materies (itj maceriae vicihun}^> 
actus edendi ; & huic vicinuni tertio loco vitalis actus, quod vero a 
materia quarto loco numeretur, fenGciuus actus i quintum deniquov lo* 
cum fenlibilium vlcimum>rationalis actus fibi vendicet , fcnlibilis Mi^d- 
di capax : deuti enim circularis motus quintb puncto abfoluicur, & Sdl 
ab Oriente digredus quinto loco in Orientis locum rcuertitur } ita & Icn- 
fibilium vniuerdtas quarto quidem actu, fed quinto a materia loco , hoc 
cd, ratione confumantur. 


ScoflbiliHtn 

rnmr(Jta$ 

peoude^i. 

ficaiur. 


■ L 


obuu^i^lil itt j 'J 


'II 

ii-j ju * 
u i 


§ V. 

Senarius hieirogl^phicus , 


V 


> 

•U' 


} I ^ 


S Iciiti quinarius extimam (enluuip cognitionem dilcernit atque nu> 
merat, ita & fenarius omnem materialem cognitionem, difpertien,- 
dam numerandamque adumit, perfectorum numcrorvirn coryphaeus , ex 
dyadein^triadem ductaiconditutu^f ^t quemadmodum quinarius de/i> 
gnat rcuolutionemaniroce Mundi per quinque fcnlibilii^m rerum ordines 
libi tandem in puncto, d quo produxit, reditutsj (ic fenarius notat re- 
uojutionem quatuor vnitatum in ynitatem abfolucam > progreffio eninu 
in feipfam circularicerxediens, fenario numeratur. Vnitas i^tur ablolu- 
ta cum abfoluta coincidit indoitate, intellectualis cum intellectuali , ra- 
tionalis cum rationali, & vnitas fenfibilis cum fcndbili infinitate . Omnis 
vnitas imparcicipabilis, indiuifibilis, atque incorruptibilis ed, vnde con- 
fcquenter vnitas non ed abfoluta,nid in intellectuali alteritate] par ticipa- 
bilis \ nec intellectualis, nid in-rationali alteritate i neque rationalis, nid 
cum ipfa fenfibili. Non attingitur igitur Deus,qui ed abfoluta vnitas,nid 

E intel- 


Sentrioi pcr« 
feriorum nn-. 
merenim co. 
ryphzus. 


Numenu fe. 


naniu reprf- 
fcacat rtuolu. 


tiooemqua- 
tuor vnttatuf* 
in Vninceta 
abfotuom. 

. h 


DigltiCi^iy Googie 


u . 

-OJ 1. t 


tvuinJ&r»^ < * ' 
MT^rmirT I). 
3l - 


Jnitium fluxii^ 


CAP.IIL OEDIPI iEGYPTlAGI GYMNAS. HIEROGL 

intelledualitcr i' neque inceliigcncia attingitur, niOracionalitcr ; nec ra- 
tio, niH fenliblltter. Dercendititaqiicvnitas abfoiuta in intelle^ualeni 
infinitatem, intclle(^ua]is in rationalem, ao rationalis in fenfibilem $ vni^ 
tas ver6 fenfibilis retrofiuxaafcendit in rationalem, rationalis in intclle* 
dualem, intellcdualis denique in rupramundanam , tnfinitamque' vnita* 
tem : qu<e per fenarium apte indicantur ; principium enim fiuentis vni- 
tatisi & finis refluentis, coincidunt in abfoiuta vnitate; coincidunc quo> 
que finis fluenti^ &;principium-refiuen(is vnitatis in lenfibili , duplican- 
turque mediaj i^ vtquatuor termini fluxus & refluxus cum binis medijs 
exade fenarium-confiituaiu. S^d rem in figura demonfiremus . 

_ J i ^ _ 

Ft£ura indicliw-^juomddo menjuraperpttuitatis adjeripta^ 

exijlat i quomodo fpecialiffimum in •vniutrjalijfimum , 

'i fi) econtrd^redtrc poffit. 

' ■ I > i" j) .Mi;- 07 ' u • 

Siti/, vnitas abfoiuta» iutclledualis k» 
rationalis d,(icnfibilis(/.^ tn qua defioU fiu> 
xus vnitatis, &incipicrejfluxus vnitatis fen- 
fibilis, afeendendo ex ^nfibili in e ratio* 
nalem,& cxein/intellcdualcm,& tandem 
in voitatem abfolutam , 'fitque vt.ficucifcx 
odiametralcs chordas circumferentiae Tubtea- 
\ fx cireuli ambitum perfede menfurant 8c 
complent, haud fircus fenario afcenfus' dc- 
fcenfufque vnitati circumuoluUB principia 
nedat finis. Ex quo patet, non efle aliud 
lucem defccnderc, quam tenebras afeende- 
rej beque enim aliud cft , Deum inMundo 
efle, quam Mundum in peo^ nec aliud, adum in potentiam progredi, 
quam potentiam ad aduiu‘?*ncque alifid eft tenebras in lucem fe erigere, 
quam lucem in tenebras dcfccndcrej neque denique aliud eft, poten- 
tiam maceriae ad adum formae prhgfedi, quam formam actualem in po- 
Venfialem d^fcendcre materiam . ' ' 

- ' Vides igi^ufi quomodo ttiefifura perpetuitatis fenario adferipta ext- 
nat,.& quomodo vniuerfaliffifhunrf infpecialiffimum, & fpecialiffimuoL» 
ifi viniucrfaiiflimum redeat. Vhde* mirum non eft, iEgyptios hunc nu- 
merum canta veneratione habui(Te,vtcci folium fupremi Numinis Poly- 
morphi, quemadmodum in tabulx Bcrobina: explicatione patebit, 
iufigtlierint r qux omnia ad dictarum rerym theo- 
nas refpiciunt. 

ZIMfld . ' f ! .. I,. Iti. : . t , 

5100 •»! ir/ t j 1'» i-j r, rtfluxus 


mi- • 


Aegyptii 6. 
nanoBUine» - 
tofolhiB II! 

Ddaeeon. 

bm. 
• ■ < -!1 .V/' 

MriMti 'i! I ]£.<■{! 


-i.-jia:)! ,q o5»:inoiiC j i.; iKii .t it.ii -Jih.. 

/;-}rj{did>: iii ?55 • lUJtMi i-Mjijn» ; » 7 . nokl v 

w C 


■ n*‘*' 

i I i-J; 
I 'I 1 


'fif.Oi 


'Vli 


•i 


§ Vli 


I 


CLASS Vtl. MATHEMATICA HIEROGLYPH. jy CAP.lii. 

§ VI. 

Septenarius hicrog^phicus • 

S Eptenarius faeratiflimus in Oraculis numerus y & roydcriormn ple* * 
nillimus, camfacruni augullumque decus obtinet) vc inter eos nume* 
ros, qui in denario includuntur, (ingularcffl eximiamque prz coeteris ra* 
tionem habeat. Nam eorum alij procreant j non procreantur, ali; pro» 
creantur, non procreant j ali; vtrumque faciunt j folus feptenarius nec 
procreat vllum eorum , nec a quoquam procreatur . Vnitas enim vti 
principium omnis numeri> ita gignit omnes fequentes , ipfa a nullo geni- 
ta. Sic z, gignunt 4, 6, 9, lo, non tamen gignuntur} 4 vero, 6, 8, 

9, I o non gignunt, led gignuntur ) feptenarius vero non gignit , nec gi- 
gnitur, ciim non habeat infra fe numerum, a quo gignatur, neque intra., 
denarium vllus fit, quem gignat . Hinc appofite a veteribus Pythagoraeis 
Symbolum fuit Ducis & Re^loris omnium, vt qui, ciim immobilis fit, nec 
gigni, nec gignere perhibeatur} quxPlutarchus his verbis delcribit : EJi 
^Princeps rerum omnium^ T>eus fimper vnusy Habilis, motu carens, motu 
yacans, ipje JuiJimiliSy aliorum dijjimilts* fiptuplo entium Cboro Wpatus, Eam.» 
ob caufam Pythagorici hunc numerum Minerua: ex louis capite genita;, 
femper Virgini, fine matre natat, fymbolum pofuerunt. Hunc iEgyptij 
pra; cceteris in /umma femper veneratione habuerunt, rerum omnium, 
pgillum fiatuentes : hic enim in Vniuerfo fcptem entium genera denotat, 
in fuperiori Mundo feptenos Principes Spiritus , in Zodiaco firmamenti 
fepteni configurationes feu afpedus fignorum ad inuiccm , in planetario 
coelo feptem errones, inelementari totidem metallorum genera , in Mi- 
crocofmo totidem principalia membra , in Luna feptenas phafes , &|qua- 
tuor feptcnorum,idefi,z8 dierum periodum > in incremento hominis fe- 
ptem attaees, in foetus perfedi:ione feptem tempora,- atque innumera alia 
quat menfuraeh:ptenariaB fubfiant,quae breuitatis caufa fcquenti tabula.* 
comprehendo . 

Septenartj numeri Analogijmus . 


Septenaiiui 
numertu ar- 
cana conti, 
nec oi)rfteria. 


SeptenaHuc 

Dumemf 
cra denariua 
nwjue gignir, 
neque gigni- 
cur . 


Septenario* 
in/ionoK.» 
apud Agyptit 
os. 


/ 

Vn iucrfuni.» 
Septenario 
nuotetoi%oa. 
tumefl. 


Prima.* 

rerunu 

entia 

Deus 

Ange- 

lus 

Homo 

Senfiti- 

ua 

Vegeta- 

tiua 

Inani- 

mata 

Mate- 

ries 

InMun- 
do Ange- 
lico 7 
Princi- 
pes 

Hon- 

phiel 

Zadkiel 

Samaei 

Schem- 

fiel 

AnaH 

Coca- 

biel 

Lcua- 

niel 


E 2 


In 


Digilis 


CAP.in j<{ OEtMPl JEGYPTIAa GYMNAS. HIEROGI. 


In Mun- 
do coe- 
Icfti 7 
Planct* 

Satur- 

nus 

Inppi- 

ter 

Mars 

Sol 

Venus 

Mercu- 

rius 

Luna 

in Mun- 
do £Ie- 
mentari 
7 metal- 
la 

Plum- 

bum 

Stan- 

num 

Ferrum 

Aurum 

Cu- 

prum 

Argen- 
tum vi- 
uuhl* 

Argcn- 

cunu 

In Mi- 
crocofi 
mo 

Splen.» 

Hepar 

Sanguis 

Cere- 

brum 

Renes 
& genit. 

Lingua 

Stoma- 

chus 

Septem, 

States 

Inlantia 

pueritia 

Adole- 

fcentia 

luticn- 

rus 

Virili- 

tas 

/Fuima 

turitas 

Sene- 

ftus 

7 Phafes 
Lunae 

Nouilu 

niura 

Sextilis 

Dicho- 

tomus 

Amphi- 

certus 

Panleli- 

na 

Amphi- 

certus 

Dicho- 

comus 


Qjot modii 

.£|)rptijex< 

prtfTctinc 

Upcenarium 

Vniuetfi- 


Hierogljrphi. 
ci ChaiaAe- 
res 10 limbo 

Iblijoriridii 
iactii • 


Cum itaque yEgyptij totum rerrnn vniucrfuin hoc. feptenario mn 
mero (ignatum vidercncs fieri non pofleexifiimanint, quin aliquod infi<^ 
gnc & reconditura fub eo myftcrium latitaret . Hinc varijs modis eunrL» 
hieroglyphice exhibebant', feptenarium ccelefteni fic,lll 0 &fepte- 
narium fiiblunarem Cic, (11^. Ccelefiem per tres lineas 8c circulum' qua« 
dripartitum ; fublunarem per Cres lineas & >{< crucem ; qua occulte de- 
notabant reptenariam feu vniuerfaleni fupremi Numinis virtutem turru 
exertycum ex triade in tetradem, & primo in coeleflem, deinde 4 n fublu^ 
narem mouctur, 8c rcuolutionc fada fibi refiituitur . Quod myfieriunu 
pulchre nobis per hieroglyphicos charaderes in. limbo foli) oiiridis fu* 
pramundani incifos exhil^tur, vbi Teptein circuli quadripartiti , & toti- 
dem cruces ordine ponuntur , quos circulos, & cruces finguias pr«e- 
cedunt tres lineolae, feptem Mundorum feptciDplici Claffium ordine di- 
ftindorum fymbolum i 


I. % 


ita vt primus Mundus exhibitus fit per III & 0 circulum quadrifidum, 
•quae quartior partes Mundi adiunciis tribus lineis praefixis faciunt feptem 
hebdadet rerum ifiius Mundi j & fic ordine fequenti fingulis Mundis 
quadrifidis tres lineas addidere, vr, quemadmodum dixi, feptem rcruraL, 
Clafies, quibus di6ti Mundi conftabant, arcane indicarentur. Idem ex- 
prefierum per crucem + , cum adiundo ternario linearum^ videlicet dif- 

fufio- 


r 


CLASS. vn. MATHEMATICA HIEROGLYPH. gap.iil 

fadoocm fpiricuspcr Mandum Elemcncarem, vt fuo loco videbitur. Sed 
myflcrium aperiamus. Mundum primum Archetypum vocabant, Hem- septemMua. 
phta fiue Ofirin fupramundanum , primam rerum vnicatcm triformem. cuSS'*' 

Secundus Mundus cft Angelicus , feptem Claflibus iuxta. ^gyptiorum 
dogma diAindus, in (jucm lelc AipramundaniOdridis vis exeric. Tertius 
Mundus e(l materialis, ex ieptem Orbitis planetarijs conftitutus. Quar- 
tas Mundus eft inanimatorum corporum ^ieptem metallorum fpeciebus 
di(lin6Ius. Quintus Mundus vegetalis naturae, in feptem pariter Claifes 
viucntium diitributus. Sextus Mundus eft readtiuz naturz, in feptem 
(imiliter Clades difpolitus . Septimus Mundus ed microcofmus homo, in 
feptem ftatus diuifus j poft quem ipfum redituit fupremum Numen . At- 
que hi funt feptem Mnndi feptcmpiici graduum leu Cladium genere di- 
dributi, quos hieroglyphicum Schema indicat , quorum difpodtio ca cd 
qux fequitur . 

Vides igitur quomodo' ex Mona- 
de illa fuprcma& archetypa, vcluti cx 
centro euoluca , primo intelle£lualis 
Mundus reptem principalium Genio- « 

rum regimine munitus prodierit i {quo- 
modo illa deinde euoluta , & in. circu- 
lum a£la , materialem Mundum ccele- 
dem, feptem planetarum Choro dcco- ^ 

ratum produxerit ; podea Mundum 
inanimatorum, terram inquam fepeem- 
plici metallorum genere foetam produ' 
xcrit i & ineo deinde vegetabilia natu- 
rx Mundum feptem plantarum Cladi- 
bus didin£lum fundaucrit ; podea ad fendtiuse naturz ieptem animalium 
ordinibus didribucum procederic; tandem hominem microcofmum om- 
niu m complementum condiderit, &fic in Monadis & infiniti centri abyf- 
fum fc recipiens ab vniuerfo opere quod patrarat,quicucrit. Vides JEgy- 
ptios tam apte hos feptem Mundos exprediffe, vt ad hexameron opus a 
Mc»fe defcripciim relpcxifle videantur. Verum ciim hzc omnia fufius itl. 
tab ulz Bembinz expofitione tradituri iimus, hic ca tantum indicade fuf- 
dciat. 

vii. " 

• • » 

De OHonariOiNouenario, ^ ^Denario hieroglyphko^ 

Q Vemadmodum feptcnariusfepremVniucrd entium (ymbolum cd, 

ita oftonarius ^Egyptijs ocio Geniorum iiue Numinum principa- Nammad«fi. 
lium, quibus feptemplex Mundus gubernatur , fymbolura erat , 
atque haud fine rationc) Martiano cede, ex Pallade & Amore> id ed, cx 

node 

CAP.m- ,8 OEDIPI AEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. ' 

^ I 


furameacom no6te, & fpiricu diuina quadam ratione confurgic • Hinc Orpheus quo> 
Sumftmn^ tiefcunque diuinam volebat monftrare iuQitiam, per o^onarium iurare 
ptarnitum. confucuerac, per quem & rerum fumms imperare dicebat Euander , fci- 
Jicee ignem, aquam, terram, coelum» Solem, Lunam, Mythramj&no^^cm 
indigitando. Hinc ./Egyptij eum exprimebant vel per ftellam» vel per 
circulum ofto radijs infignem . In columna quoque hieroglyphica, tcftc 
Diodoro, o£lo Numina ponebantur» Saturnus» Rhea,0(iris,Spiritus,Coe- 
lum. Luna, Nox» Dies. Videntur hxc ofto Numina pulchre exhibita^ 
in quodam idolo >£gyptio,cuius olim LudouicusBrouget Mercator MaP- 
/ilienlis exiEgypto trandati delineatione ad me trafmilit,vti hi'c apparet; 


Noli I^ura_» 

exhibeat odo 

Numioa. 
KowtMa JEgyptiaca Triforme Numen 


Nomina Latina- 

* 

Octo Clafles Mundi. 

I Genius Polymorphus . 

a Ofiris. 

% s 

5 Ifis. ' ' 

4 Amun . 

5 Mercurius. 

6 Monphta.’ - ri.* • I 

7 Nephta. ’ „ 

8 Agathod?moo. , . .! 


in quo Stella radiorum odo , odo Geniorum Clades dcdgnat. PrimumJ 
eft Numen Polymorphum » de quo vide fulc tradatum lib. j. Obelifei 
Pamphili))^ in Obelifei Flaminei expofitione c.j. diat.3. Secundum cft 
Ofiris fub forma Accipitris; tertium Ifis.fub forma Ibidis ; quartum 
fub forma Arietis» & eft Amun i quintum fub forma Canis, eftque Mer- 
curius *, fextum fub forma Leonis » & cftMophta » feptimum fub forma 
Statuz fedentis, eftque Nephta ; odauum fub forma Serpentis , eftque.^ 
Agathodasmon . Hinc mirum non eft» ^gyptios , magnam Deorum 
Matrem naturam delignaturos , aut Mundum fenfjbilem Horum» aut 
Mophta» portas domuum fingulis attributarum figuris partim Circulari- 
bus, partim ftellis octupartitis veluti figillis quibufHam notade, vc in ta- 
bula Bembina videre eft, & fuo loco fule explicabitur . 


Sed 


1 
CLASS. Vll. MATHEMATICA HIBROGLYPH. ja, CAp.iu. 


Sed procedamus ad nou^naHiioi hierj^lyphicum, quem tametfi in 
prxccdcDtibus copiose profecuti fumus, hoc tamen loco obiter cius my- 
fteria repetere, vifum eft. .fJouenarius ^igyptijs erat fymbolum natura: 
Genialis a fiipreirio Numme Jld‘eft ,' dtcadd deficicntis’, v^T Phertfcidcs 
Icripcum reliquit, didlufquc fuit antefignanus agminis aOco dcBcientis, 
&tefle EulebiOjOphoncusitcffcftjDicmpu ferpen tinus. Forlan alludebant' 
ad lapfum Luciferi. Hunc ^/ari js modis, vna cum afTeclarum cateruisj 
qui funtPfeudothci,fpiritiis niendacij, vaia iniquitatis, vitores fcelerum, 
prxfiigiatores, aere* poteflates, furias, criminatores, tentatores, placare 
contenderunt, vt fuo loco dicetur; tametfi poderiores nouenarium nu- 
merum non 0 *monibus tantdm, fed 8 c Mufis^quz funt,vt Platonici opi- 
nantur, Itellarum animz , atque enneadi inc<6lledlua!is Mundi confccra- 
runt. Veruiri cum de huiufmodi Enneadibus abunde ih prstcedentibus 
aSum (it, eo Ledorem remittimus. 

Reftat denarius numerus, quem nullo hon tempore veteres Pytha 
gorzi iummis laudibus extulerunt, qu6d ex tetra^y originem fuani nan- 
cifcatur ; quatuor enim hi numeri i, 2, 3, 4 fimul iundi 10 conftituunt. 
Omnium numerorum finem & complementum, vitra quem nullus nume- 
rus-fit, fed numerorum tantum repetitio ; myftcriumqnc continet qua- 
fuor vnrtatum , de quibus in przcedcntibus adum eft , videlicet i, lo, 
1 00, 1000 i ih quibus prima Monas refpondet Monadi abfblutz ; fecun- 
da io Dyadi ; tertia 100 Triadi ; quarta iboo Tetradi : adeo quidem, 
vt Monas pundo , decas lincz , hccatondas forperficiet , chilias corpori 
erxade congruat . Monas cft radix, quadratus, 8 c cubus fuiipfius j heca- 
tbndas quadratus denari) ; chilias vero decadis cubicam implet naturam. 
Mbnas firaplcx & impers vnica lineola, decas binis figuris exaratur, 'per^ 
inde ac dyas binis vnitatibus aggregata; hecatondas tot figuris feribi- 
tur, quot vnitatibus trias; & chilias tot figuris, quot vnitatibus confiat 
'quaternarius . Si quis igitur has numerorum fedes iunxerit , numerunu 
ex i;s eliciet millcfimum centefimum vndccimum fic , 1 1 1 1 , omnium., 
numerorum fuprcmum&: vItimum>oinni ratione finitam, cxftanfum qua- 
tuor monadum myfierium ; efit cnim hic numerus fimuI & pundum , & 
linea, & fuperficies, & corpus, omnium quz funt, qu*que fub vifum ca- 
dunt, rationem explicans , epitome & anacephal*ofis Vniucrfi. Verum 
vide qu* fuprade quatuor Monadibus confidcracione digniflima protu- 
limus. Atque hunc denarium >£gypti;, vti diduro cfi,. per decufiim vel 
crucem exhibebant fic, X, vel fic >f < , quam ex duobus quinarijs compo- 
nebant; nam linea in alteram inclinata*, non tamen fecante, vt hic patet, 
V, vel fic, /V , quinarium notabant; hunc y\, quiuarij fuperiorisin inferio- 
rem influxus» illum vero V, quinarij inferioris prout fuperno influxui 
•fubfiabar, fymbolum ponebant; vtrumquexx pedibus Ibidis. diuaricatis 
inuencum fignum, qu* in vnum iunda confiiruunt denariji fy mbolum , 
vti in fabrica Alphabeti hieroglyphici in ObelifcoPamphilio, & in III. 
Tomo ample deduximus.. 


Myfteria no. 
uenari} hieto* 

glypiiti- 


C. i f .• 
Denariu* hic. 
roglyphicui. 

Denariiu nu. 
metiu com. 
plementuio 
omnium nu. 
merorum. 


1 

10 

IQO 

1000 


Illi 


Aegypiij De- 
narium per 
crucem de- 
cuflao) teprre- 
(eotant. 


fi i ^*Ii 


§ VIII. 


Df^zi9*by Googlo' 


.'Ii 


CAP.Hi. ^ OEDIPI .«GYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

S VIII. 

%AMeepha!Uops diBorum in Obe^fci fgurA exhibitorum . ^ 

^ eri 0. ' Etradem fiue quaternariam numerum in Obelifcis.<xhibebant per 

modo inObe» quatuor lacera , fcd diucrfo modq Primo in pyramidio quater- 

narium triangularem j deinde in reliquo trunco Obelifci quaternarium, 
leoientur. quadrilatcrum ; per illum occulte innuebant Mundum Angelicum , iiu 
quantum ex centro diuinitatis, quod per apicem Obelirci appofite indi» 
cacur, in naturam genialcm>diuinx naturas immediatum Hgnaculum, 
trigono diuinitatis charafterc infignitae diffunditur : per quatuor latera 
Mundi quadripartiti przfidium in i z Mundi arces diftributuqn^quod apte 
finguli tres numeri quatuor triangularium fuperficicrum denotant - 3 
enim in 4 ducia, conficiunt 12 . Iterum 3 ad 4 iunda , vti Icptera con- 
Aituunt, ita totius naturalis perfe&ionis Genialis Mundi facranicncum in■^ 
dicanti quatu.or vero latera triangularia ad 4 latera quadrangula iunda, 
8 conftituunt, influxus Angelicas natur«p^ in Mundum corporeuna aptifii* 
mum fymbolum ; quibus fi bafis accedat pyramidis, iam enneadem my- 
flicam Angelici & corporei Mundi fvinbolum» pulchre indicabant ;qucnv 
8 c 9 anguli folidi» qui in Obelifco quolibet confiderantur, notabant ..His 
denique fi accederet apex pyramidis, iam i o conftituebantur, ac totius 
naturS)& trium Mundorum, Archetypi > Angelici , ac corporei Mundi 
complementum innuebant ; quem numerum tetras illa fiue quaternarias 
numerus implicite continebat. Si enim 1,2., 3, 4 ordinepofita fibi in-r 
uicem iunxerisi, prodibit decas illa myftica, fiue tetractys, tantpa Pytha* 
goricis filcutio celebrata, tantis rayfteri)s inuoluta. ^ae per duos quit 
narios pulchre indicaban tjquorum prior influxum diuinx naturas in Munr 
dum Angelicum, ex apice in quadripartitum Mundum Angelicum jaltcf 
vero creaturarum fiue corporei Mundi finum, ex quadrangula bafi fur;- 
rum)Veifus«centrum continua diminutione laterum facta > apte infiniia- 
bat. Prxterea vnitatem formalem in finu diuinitatis latentem per apir 
cem indicatam, cuicunque rerum ordini adiunxeris, femper decem con- 
ftitues,rerum omnium complementum, diuin* perfectionis typum 8 c 

6 7 S 


•iin - 

•a3 ■ ■ 

• jAi ” 

iT. 


• 


-V'T ‘1 


V. 1 av-M i 


I Z 
— 
3 4 J 
IO 


»0 


IO 


9 

'IO 


IO 


1 

* r 


exemplar. Si enim 1 ad 9 tripartitam Angelici Mundi triadem adiun- 
xeris, 1 o conftifues, numerum omnia exhaurientem, typiini diuinitatis 
omnia complectentem . Si ad 2» in quibus Vnitas duplicata refidet» 8 
iunxeris, habebis Angelicx,per vnitatem formalem in Mundum inferio- 
rem influxum, videlicet in Mundum fenfibilem, per 8 cubicum nume- 


CLASS. m MATHENiATICA HIEROGLYPH. 41 GAP. iif 


ru® apte infitiuatiim. Si iterum 5, id eft, Triadem illam totius perfe». 
ctioTiiB exemplar, 7perfectionis Mundanae fymbolo adieceris, habebis 
iterum i o. Si denique quaternarium fiue tetraftyn ilUm tantopere a 
Pythagora celebratam 6 fiue fenario numero» operationum mundanarum 
fymbolo adieceris, denuo refultabunt i o. Si denique 5 duplaueris>id eft> 
d^os quinarios fimul iunxeris, idem denarius numerus emanabit. Vides 
igitur quomodo ordines Mundanarum confiitutionum fibi inuicem ad- 
iunfti, femper producant IO, id eft, vnitas formalis in fingulis Claflibus 
implicata, reliquis numeris creatiirum rerum iymbolis adiun^la , femper 
10 confiituat, totius Vniuerntatis^ cum Autborefuo aptum hicroglyphb 
cum . Praeterea i ad z iunfta dant iterum triadem, haec ad triadem iun- 
fta generat tetrademj & haec rutfus tetradi iunfta pentadem j & fic fin- 
gulis numeris ordine naturali cdntinuatistlla adiunda, generat hexadem, 
heptadenij o^dem» enneadem, decadem omnium complcmcntum,vItra 
quam nullus alius, nifi replicatus nUmeru^ datur. Hanc itaque philofo- 
phiam myfiicam fub numeris opportune in Obclifcorum figura exhibue- 
runt Veteres. 

Sed iara tempus cfl:*,vt quae hucufque fuse dc numeris hicroglyphi- 
cis produximus, hic feorfim ob oculos ponamus curiofi Le&oris, & pri- 
mo quidem Kyriologice exhibitos, deinde hicrogrammaci«»( quoque ap- 
ponamus . 


§ IX, 


Numeri hieroglyphici J^riotogiciy partim ex 7 " abula BemhinA^ 
part im ex Obelt/eis extraBi . 


I, vcl Q , vel O Vnum fignificat ; prius vnitatem fimplicem ; Q 
vnitatem Mundi elementaris ; O Mundi coeleftia vnitatem . 

II, vcl D D>vel 00 Dyadis lymbolum cfl:»vcl in binario fimplici,^ 
vcl duorum Mundorum elementarium, aut coelcftium 

III, vcl Q Q Q, vcl 000 Triadem di£lorum Mundorum notat. 

, IIlI,vel QDQ d > vel 0000 ^ vel fic quoque ©, Tetradis di- 
rorum Mundorum nota cft, quae tamen non femper linea refia, fed fub- 
inde perpendiculari ponuntur, Cc § § , prout occafio & fitus Obclifci 
ferebat. g g • 

V,vcl Apentadis noti eft, fiue quinarium numerum explicat; & 
prior quidem motus fiiprcmi Numinis furfum ,poftcrioc eiufdem deor- 
lum. nptatur etiam fic, j . 

IA.© II 

V, vel I (cnarij nota cft ;& notatur etiam fic, 0 , vel etiam fic @ 

IA III 

V, vel II feptenarij nota ; & fic quoque exprimitur ,0 ^ vcl fic, 

III © ‘ 

'F 


9 i 


Digitiiffl by Googl»^ 


CAP. m 4Z OEDIPI AEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL 

III A . ^ II 

V,vcl Illocconarij oota,Scuc quoq; notatar, .0 ,vcl(ic,ll 0 II, 

vel c(iam fic ^ . II 


V, vel 1111 noacnari; nota 8c fic alia ratione lignatar IIII 0 •• - 

X, vel >{i denarium exprimit, conlUcuitur que ex duobus V 
narijs. ' ” 

I vcl^ 

X, I vndenarij lignum eft; & fic femper vfquc ad 1 5 per vni-* 
tates lineares, pro numeri vitra denarium incremento, requentcs ordine 
. numeri continuantur . ^ 

Numerum quindenarium figniHcat, ex cruce >i< & A » Ugno 

fi lineolam iunxeris infra, vel fupra , efficies 16 i Q duas , feptende- 

1 

cim) fi 3, octodecim 5 fi quatuor, nouendecim • 

* 

Vigenarij fymbolum ex decufli & circulo conftitutum cftJ ; ^ 
,6 Centenarij nota cft. 

/ Q Ducenta 

T recenta fignificat . 

S Quadringenta. ’ 

V Quingenta. 

^ Mille. 


Omnes hofce numeros ali)s quoque 
I modis exprimebant , de quibus in ipfa 
^ explicatione Obelifcorum copiofior 
dabitur difierendi occafio. 


3 >: 


I . 

Atque hi funt numeri jtue<oA»><xol >£gypti)s vfitatijquae omnia partim 
ex Obelifeis, partim ex Tabula Bembina j vbi frequentiffime hinc indo 
occurrunt; partitu denique ex Scala magna Aigyptiaca, extracta hoc loco 
exponere vifum cft. 

Numeri hierogrammatici , 

G Vnitatcm centralem denotat, id eft, centrum ponebant pro vnoj 
&quia centrum ibla pofitione puncti infcnfibilc cfi, id non melio- 
ri ratione lignandum duxerunt, quam circulo ; vbi enim circulus, ibi- 
dem neceflario centrum vt fit, nccefle efi. Notabant autem per circu- 
lum, centri, fiue Monadis diuinx in rerum naturam euolutionem, de quo 
fupra ample dilTcruimus, hanc per Phoenicem quoque innuerunt. 

Per 

CLASS. vn. MATHEMATICA HIEROGLYPH. 45 

Per duas Cornices, tcftc Horo , Dyadem principiorum» 
naturae, fiue quod idem eft, principium aifiiuum &pallt« 
uuni notabant, de quibus vide in Dyadis expodeione . 

A Per triangulum aequilafterum , Numen triforme notabant, vt fii- 
•pra patuit, duc Mundum idealcm. 

□ Per quadratum quatuor anni ftationes notabant j de quo plurr 
bos in fequentibus . 

^^^^EaPer Columbam quinarium notabant, quia femper quin- 
que tantum oua parere folet . 

'Per Gallum feptenarium notabant , c6 quod (ingulis fc- 
ptem interuallis dici Solem falutat cantando . 

Per Cynocephalum 12 dgnabant, quia duodecim vici- 
bus In die «equino£^ij mingendo , zquino^ialem duo- 
decim horarum diem notat . 

Atquae hzc funt, quae de hierogrammaticis nume- 
ris ad notitiam mearo peruenerunt ; reliquorum nu- 
merorum fpecies padim perKyriologicos numeros pau- 
16 ante podtos, & Obelifeis, fragmentifque /Egyptiacis 
vkplurimum infertos exprimebant. 
CAPVT IV. / 

miris numerorum effedihus , ‘ 

A Egyptios certos quolHam, cofquc arcanidimos. numeros habuiiTe , 
feptem principalibus Di;s dedicatos , ex przcedencibus patuit; 
quales autem hi numeri fuerint , quibufue Dijs dedicati , aut quos vfus 
habuerint, reftat explicandum, ne quicquam Oedipum fubterfugifle re- 
rum reconditarum dici poffit. De his (ic Abcnuafchia de cultu ^gy- 
ptiorum . 

* j*tiA 

^S- 5 * 54 - 16.4. 45. 15. p. 3 

<54^8. IZZ5. lys » ^ 9 - 7 * 666 , 111.36.6.0^*^1325. 

3 32 1. 369. 81. p. 2080. 260. 
Id eft. Meminerunt Pbilojof>hi JErypttjj quod erant tpjis feptem numeri i n . 
magna Veneratione, quos ^ Jeptem Dqs eorum conjectabant videlicet Satur- 
no, loui, ^pban JiueMarti, Soli, Veneri, Mercurio, rjr Luna, Saturno dedi- 
cabant hojce numeros, 5. 9. 1 5. 4$. loui bos, 4. 16. 34. ^136. Marti 

bos, S- 6s. <S' Soli bos, 6.^6. 111.666. Veneri bos\,y.^^. 175. 
fS" t’225* Mercurio bofce, S. 64. 260. 2080. Luna denique 9. 8i. 369.^5^ 
3521. Habemus numeros j iam quod myfteriumfub ipfis lateat,& vnde 
originem fuam nancifeamur, videamus . 

F 2 


CAP. IV? 
* - iAUf/’ 
Qdi ruerint 
r^tcn numej 
ri> qtiot ve. 
nerabanturiac 
quibus diji ee« 
cdiecrauerine 
rEgypiij. 


No- 


CAP’IV. 

Pfthlgor»! 
omnia <jnx in 
reium nJiura 
fjoc I dcoiu» 
i( 'abantpcr 
(|jiniaiD nu* 
(neroru dif^ 

(itlUQCS* 


Vnitts eft in- 
uariabilts. 


Diuinam in» 
dicat naturi . 


Quadrtcoifi 
n^mcroruin 
m/llctia » 


44 OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL.^ 

Notandufii itaque, genuinosiEgypriornm difcipulos PythagorsBos, 
arcanas quaidain numerorum difpoficioncs didiciITe , quibus cantum cri. 
buehanr, ye nihil non in rerum natura i)s (e demonQrare pofle putarent. 
Atque vnicatem quidem iprani, omnium numerorum parentem, (ibj tan- 
tummodo, non alteri prxterea Iimilcro, quz in fe du6ta id quod nulli 
oui^ero contingit ) femper eadem cft, animum fui fimillimum , totius' 
corporis Regem, Dominutnque asionum vniuerfarum, & «VW ipfam re- 
rum omuium uon temere dixerqnt.^Primiim vero numerum ex gemina-* 
ta vnitate prognatum, id cA, opinionem mutationi obnoxiam, & 
motum nunquam cpnlidencem vocarunt . alia item omnia aliorum nu- 
merorum nominibus appellantes . Quadratos autem cumprimis obfer- 
uarunr, tanquam rerum omnium in fcptcmplici Mundo geneOs ratio- 
nem explicantes . ER autem quadratus numerus, qui ex radice in fc du- 
,£la producitur . Et vc ab vnitate incipiamus, eH ilia vei indiuiflbilis » ica_> 
immultiplicabilis, non tamen adeo infoecunda , vc quod reliqui numeri 
pr«e(lant,id non przftet ipfa, cum (it macer & principium omnium nume- 
rorum ali j in fe du(fti femper diuifum quid eHiciunc,fola vnicas in fe du- 
fta femper fcipfam in vnitatem reftitufei femper eadem, nulli obnoxia_j 
varietati, fuiipfius 8 c radix, & quadratus, & cubus cRj^d quod viiam Dei 
O. M. cflentiam & naturam immorralcm,omnis diucrfitatis & altcrationis 
expertem, fat fuperque comprobat , Ibla diucrficate in confcqucncibus 
vnitatem numeris exiflciuc» Quemadmodum igitur ab vna fuprema_» 
Mundi archlreftonica Monade omnia emanarunt, fic numerorum ordo 
ab illa vnitate proBcifcentium, non huc,fed illuc vbi is eR, quem illa re- 
fert, apte erat inliicuendus. Sedvcad quadratorum numerorum myRe- 
ria propius accedamus , 

Sciendum eftjquod ficuti duo (eniper quadrati, vnum intermedium 
habent proportionalem , ita bini cubi duos proportionales numeros ha- 
bent intermedios; V, g. fi 3 in fe ducantur, quadratus efficitur 4; fi z in 
quatuor,cubus efficietur 8 ; item fi 3 in fe ducantur,na(ccncur 9 ,• & ite- 
rum fi 3 in 9, nafcencur zy cubus; fi deinde duo in 3 ducantur, 6 , me- 
dius quadratorum 4 & 9 proportionalis, creatur, hpc pa6lo : 4. 6 . p, qui 
funt ih fcrquiaiccra proportione ; ficuti enim fc habee4 ad 6, ita .5 ad 9. 
Si porro 3 radicem iterum in 6 medium proportionalem, & in hunc eun- 
dem 3 radicem duxeris, nalccntur 12 & >8 , duomedij proportionales 
inttr duos cubos 8, &zy ; nam 8, 1 2, 18, zy in eadem luntipfoportione 
continua fcfquialtcra. Hoc idem prorfus reperies in vnitate cancfein_, 
vim cum numeris communicatam habente ; hzc enim in fe dufta quairi- 
nis femper fit omnino eadcm> attamen cum numeris comparata, quos ge- 
nuit, & ipfa eadem ratipne confideratur. Si itaque i lateris vim habens 
in fc ducatur, vnum quid quadrati vim habens producetur ; fi denuo j 
vim lateris habens in j vim quadrati habens ducatur, i cubi pote fiatem^ 
obtinebit. Si pofiea i vim habens lateris in z latus ducatur , 3 medius 
proportionalis 1 vim quadrati habentis, & 4 vim habentis quadrati pro- 
ducitur, nam i,z> 4 in dupla funt proportione. Si iterum primo vim la- 
teris 


CLASS. VIL MATHEMATICA HIEROGLYPH. 45 Cktiv: 

reris habens i, deinde lacus a> in 2 medium quadratorum proporciona> 

Iero ducatur^ 2 & 4 mcdij vnicacis cubi poceftacem obtinentis , & s cubi 
ip(iu8 proportionales generantur} fune enim t, 4, 8 in continua du- 
pla proportione. Si iterum 2 fe habeat velatus feu radix , deinde hxc 
itv a medium proportionalem ducatur, prodibunt 4 : erunt igitur a & 4 
inter i, qui fe habet vt cubus, & inter 8 alterum cubum -medi; propor^ 
tionaleSf vtfequicur i. 2. 4. 8.. fv :: . ..> 1 

Hanc itaque vnitatem omnes vnitates,radices,quadracos, cubofque Vniut omni* 
CotnplicanteUi Deo sterno & immenro applicabant Py thagoraci, eratque^ convUc». 
quali primus quadratus, filcicubus diuins natars,in quo omnia vnunu qui’ 
funt. Secandus quadratus erat> quaternarius ex dyade in fe dufta pro- dii* 
ductus, quem aflimilabantcjnaceriat imperfectis, dc^in potcntialis habitu- mc. 
dinisabyflb fubmerfs. Toitium quadratum 9 externarioin ledano pro* 
du6lum dedicabant Saturno . Quartum quadratum 16 ex quaternario rn 
fe multiplicaro produSum dicabant ioui . iflQuintum quadratum , ex 

pencade in fe multiplicata productum Martr.^-Scxtum quadratum cx podulir." 

fenario in fe, multiplicato prodicum,Solii ^eptimum quadrarum 49 , ex 
fepeenario in Ic dudo emanantem, Veneri Odauum quadratum 64 ex 
oAonarioinfe du<^o procedentem, Mercuria. Nonum denique quadra- 
tum 8 1 ex nouenario in fcdufio prodeuntem, Luns dedicabant. Cubos 
vero eodem ordine, quo quadratos cocleliibus Di)s , Elementaribus Ge- 
nijs dicabant, vt poftea dicetur. Atque ab hifce nuuein quadratis rcccri- 
ficis, duos primos quadratos ex Monade 8 c Dyade emanantes, exime- 
bant; Monadis quidem quadratum, vepote fupra omnes humans fubli* 
micatis intelledus metas longe femociffimum i Dyadis vero quadratum^ 

4*ob impcrfe6lionem maceris, quam inuoluebat ; reliquos vero fepceni 
quadratos Ungulos lingulis, vt diximus, dedicabant Planetis. .Primunu 
quadratum poli binarium, id eli,9, cx tribus in fe dnfiis emanantem,Sa- , 
tnrno dicabant, hac duili ratione, quod quanto Dij fupremo Deorum^ 
omnium Antelignano & Monadi fu mmat, liue fupramundanat, viciniores 
clTenr, tanto forent nmpliciore8,minurque io multitudinem rerum ma- ‘ 
terialium mergerentur; quant6 vero a Monade remotiores , tanto plus 
materialis mifcellx participarent; ’ vt proinde Lunx non line ratione 8r , . t 
inter cos quadratos, qui radicibus intra denarium conllitutis emergunc i ' ^ 
maximum, dedicandum puurint. - 

AlHgnatis itaque diflis quadratis feptem, cum admirandam quan- 
dam proprietatem in alia & alia dilpoficione lingulorum notarent; heri 
non pocuilTp opinati fune, quiti Deus fumma Sc incomprehenfa fub ijs my- 
heria humano intclie£lui exhibere, atque adeb lingulorum fepeemMun- 
dorum ordinem, adminiftrationcm, ccconomiam fub ijs indigicare vo- ^ (\ 
luerit. Rem exemplo declaro. Si quis confufas cypographicas licera- , 

rum formas conlidcrauerir,tamecli illx omnem feienciam imaginabilem v 

intra fc contineant, ncfcic tamen, quas fit illa, quam deliderar, &fub qua 
combinacionc lateat ; peritus tamen mox formas ita apte combinaro { 
nouic, vt tandem quicquid voluerit, imb omnia feientiarum mylleria ex 


T 


4<S .OEDIPI iEGYPTiaCI GYMNAS. HIEROGL: 


Qu^tM 

ajp 


iTponeodi 
rWM, 


ijfdcai per fcnrusap^opriatos eliciat. Haud abHoiili ratione quadrati 
quidam .^ylierionnimi . dantur, led cum Tub certis numerorum formis 
lateanti OonfufamyfteriaTt lateant, neccffeeft ; patebunt autem mox, 
vbiln totidem sfcoiist quocc^adratus eiufdcm monades concinet^lingu- 
losordine numeros apte & arfcificipsc peritus Arithmantes quifpiam dig» 
geflerit i Scdprimoiquidcm £bgulorumxjuadratorum my£eria) deindo 
modum ctiam> eorundemque intra areolas quadrati di/ponendorum ra* 
tionem aperiamus .:m I f !H7 jn . 

' ■ Sapientes itaque ycr^resi di£l;os quadratos eo ordine diggeftos dif» 
ponebant, vt quomodocunque numeri intra areas difpofiti aggregarentur, 
iemper vnus & idem numerus emergeret, quarum omnium deinde fum- 
ma luum quoque rayjftetium haberet. Vocabantur ea figilla Deorum im^ 
morplium, c6 quod fub ijs mira quadam ratione dominium eorum expri- 
meretur, , ’ . n • ' 

SigillttmSaturm\> « •• -•» 

Cum itaque 9, quadratum primum Saturni, ouem totius Vniuerfi 
mentem, vtin Sphynge my£agogaexpoiuimus,appellabant', pingere vo- 
Difpofitio Icbantj huius numeros intra nouem quadratula eo artificio diiponebant, 
lurn^ yt finguli ordines numerorum, normales, tranfuerfi, diagonales, fimul 
iun<9:i, vnum 8c eundem numerum reftituerent, vt fequitur : ’ 


SigtUtim Saturm, ISLormalis sdditio 


Tratfutrfalis additio, DiagonaUs ad' 

ditio . 


4 

9 

^ 1 

4 

9 

z 

4 

3 8 

4 

2 


T, 

T 

3 

5 

7 

9 

5 ' I 

5 

5 

8 

— 

6 

8 

I 

6 

a 

7 <5 - 

6 

8 i . 

tj 

t; 

^5 


*5 »5 

*5 Kumni 
ti. 4 S- 
Curno dedi. 
cati. 
Mutatu 


Vides igitur, Vt quomodocumque fumpti numeri femper ij. rcHi- 
tuant . bmges autem numeri fimul fumpti continent 45 . Atque hoc eft, 
At»maf,b,a. quod p^uIq aotc Abcnuafchu innuebat, cum d^iceret, Saturno dedicatum 
fuifie 3> 9« 15> 4$* 5 enim confliruunt quadrati radicem feu latus, 9 ipfum 
quadratum, 15 numeros fingulorumordinum additos , vti &fummaom- 
nium 45 conftituunc. Atqj hinc patet, cur Abuhali Arabs infuaAftro- 
nomia dixerit, Saturnum eribus potentijs regijs maximis circumdatum, 
vnuinquemqup vero horum 9 alijs principalibus, &hisij alijs,fummamj 
omnium vero conftituerc Saturninum Geniorum principalium toti Vni- 
uejrfpp^fidentium Chorum. Verba eius cieo : 

Jp 

0 . , > 

7 ' Sunt Saturno tres Reges ^ ^ \nufquif^ horum noue n altos ^ges habeti 


ZaheI, Sa^u^ 
nus« 


^ ^ \nuf(}uifque lorum altos 1 5 , fumma omnium Junt 45 , V/r nomen Zahely 

30 d id t ftjSflfxrwi demenUrat^quod in numeros re/olutum, eundem numerum exhibet •, 

Monarchise videlicet Satumins in Clafles diftributae fummam 45. 


tu 

)• 


Skil' 


Digillzed by Goc 


CLA$S). ,vn. MATHEMATICA HIEROGLYPH. '47^ CAP.^V. 

Sigillum louis . ^ 

Sed procedamus ad fecundi quad rati Schemanfniuai ) (lue SigillunL» 
louis, quod ex quaternariain fc dudo cmcrgitr,cftque 1 6 : cuius difpo- 
iitio talis cft, vt (inguli numerorum ordines, normales (lue perpendicu- 
lares, tranfuerfi, diagonales (lue diametralcs » vti & quadratulorum me- 
dium circum fidentium numeri (jmul iun£l:i)remper eundem numerunu 
redituant, videlicet 34, (umma vero omnium fit 256. Sigillum fequitur ^ 
vna cum additione numerorum . • * 


Sigillum Jouts, 


^Additio perpendicu- 
laris. 


T^ranjuerjalis. lOiogonalis. 


4 

14 


I 

9 

7 

6 

1 z 

5 

1 1 

10: 

8 _ 

I 6 

z 

3 

13 


4 

$ 

16 


14 

7 
1 1 
1 


*5 » 

6 12. 
IO 8 

5 13 


4 9 

14 7 

15 6 
112 


5 

1 1 2 
IO 3 
8 .3 


1 
6 
1 1 
I i 


4 

7 

10 


34 34 34 54 54 34 34 . 54 34 34 

Idem emergit f Jinumeros quadratorumf quee medium errcumji/lunt, addas. 


a 

h 

e 

d 

e 

/ 

S 

b 

• 

s 

k 

/ 

r» 

n 

4 


5 

IO 

7 

5 

14 

9 

14 

1 2 

*5 

] 

4 

■14 

1 

II 

8 

6 

z 


1 1 

6 

IO 

7 

16 

13 

9 

6 

16 

3 

1 1 

>5 

8 

1 1 

6 

IO 

7 

1 

G 

7 

12 

2 

*3 

10 

12 

3 

5 

8 

2 

5 

10 

1 1 

H 

34 

34 

54 

54 

34 

54 

54 

54 

34 

34 

54 , 

34 


Porro numeri intra duas areolas oppofltas diagonaliter fitas additi, 
eundem femper numerum 34 exhibent , vt in A 5. 1 & 1 5. 1 2. & in ^ 14. JSaSie; 
9. & 8. 3. Diagondlcs vero qui tres areas poflident, numeri, fi micdium du- 
ples, femper eundem dabunt numerum 34,vtiini&'9* U* 3 « &lni 14.6.8- 
inqi A 12 IO i.&in / 15.7.5', medi j duplati femper eundem numerum da- 
bunt, videlicet 34. Extremi quoqj quadratuli numeri iundi numeris in bi- 
nis quadratuiismOdijs<i^yoWfumptis>vt in m 1, 16. 7. IO. & in» 4. 1 3. 6- 
I i.femper eundem numerum 34 condituunt,vt vides j quod fane merito 
8c fumma admiratione dignum videri potcd - 

Sigillum Martis. 

Venio ad quadratum Martis 25. qui numerus in viginti quinquo 
areolas digedas modo paulo pod dicendo* eandem quam priores obtinet qa««i»tiM*r. 
proprietatem. Figura fequitur} in qua (inguli ordines quouis modo “** 
fumpti femper (imul iun£U dant 65,& (umma omnium e(i 525. 


1 1 1 


Si- 


Digillzed by Gc 


9 


J 


"i* 


^ cAp.W. 48 OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

Sigillum Martif, additio , 


1 1 

24 

7 

zo 

9 

4 

Ii 


8 

16 

17 

5 

13 

21 

9 

IO 

18 

I 

14 

22 

^3 

6 

19 

2 

— r 

*5 


II 34 7 

•4 13 2J 


20 3 

8 iC 


17 5 13 21 9 

I 14 £2 


IO 18 

2:^ 6 


»9 


Tranfuerfa additio , 


_2 

6 s 6 $ 65 6 s 

^ 

Viogonalis ^qmdrata 
additio. 


t 

- t 


. i 


1 1 

4 

*7 

IO 

33 

3 

1 1 

23 

X t 

12 

4 

1 

I 

24 

1 z 

3 

18 

6 

8 

13 

y 

3 

8 

16 


.7 

23 

13 

I 

^9 


»5 

1 

»5 

H 

la 

1 

1 

20 

8 

2.1 

*4 

z 

- 18 

14 

•21- 

?3 

18. 

zz 

i 

1 

3 

I 6 

9 

22 

13 * 


13 


1-5- 

13 

ir 

4. 

\9 


^5 

^3 


65 - 

d; • 

6; 

^5 

‘.65 

65 
" sigillum Solis. ' 

Sigillum quadrati Solis ex lenario infedu^lo producitur, & prs coe* 
DiTpoCtio Ceris numeros oppido myQeriofos fortitum ell : Nam (ingulae nuinero- 
^q«aiaaSoiii fcrics in quadraro rite difpofitae fimuliunciac, feoiper, quomodocun- 
que fumpra;, conHciunt numerum in. trium Monaduru paulo ante recen- 
fitarum, archetypa:, genialis, & fiderca: fummam j fumma vero omniuni, 
conBcit 656, qusfunt trium mundanarum compontionum vltimum com' 
plcmentum, Monarchiae Solaris typus, & exemplar voicuai, vt (equitur. 


-tii » 


Sigillum Solis» 


6 

33 

3 

11 - 

33 

1 


7 

1 1 

27 

18 

8 

30 

^9 

14 

16 

iT 

23 

124 

18 

20 


21 

»7 

« 3 


23 

29 

i 0 


i(> 

1 1 


3 ^ 

3 

33 

1 4 

1 

31 Tranjuerja. ' 6 

7 

19 

18 2 

5 36 

32 

1 I 

14 

10 

29 

3 

3 

27 

16 

22 

33 

34 

28 

13 

11 

9 

4 

35 

8 

23 

17 26 

1 

I 

30 

24 

I 

3 12 

3 * 6 

32 

3 

34 

33 

I 

7 

1 1 

27 

28 

8 

30 

19 

H 

16 

13 

23 

24 

1 8 

20 

22 

11 

17 

13 

23 

29 

10 

9 

i6 

12 

36 

3 

33 

4 

2 

IL. 

111 

111 

III 

III 

III 

1 1 1 


III III III II] III III 


Diagonalis quadrata ^ 

I 6 1 

1 1 

16 ^ ^ innumeris 

ii alijs modis. 
z6 

3 » J 


S 

15 

zz' 

Z9 

ii 

111 XII 


I 

I 


SigH- 


Digitized by Goc 


€LASS. vn. MATHEMATICA HIEROGLYPH. 49 OAP. ly, 

Sigillum V meris . 

Sigillam quadrati Veneris ex fepeenario in fe dudo prodit, cuius rxTpontja 
nameri intra qadratum rite difpoiiti qaomodocunque iungancur, (eniper 
eundem numerum^ vt priora, conficiunt, videlicet 175. fumma vero om» 
nium 1x15 efficit, Venereae Monarchiae fymbolum, cuius typus is elh^ui 
fequitor. 


" Sigillum Feneris^ - ^Sla. 


zz 

47 

16 

41 

10 


4 

Z% 47 X6 4t xo 35 4 

i 

X3 

"1 

17 

4» 

I«r 

29' 

J as 48 17 4x XI 29 

30 

V 

H. 

49 

18 

$6 

IX 

3® ^ 4*9 3® ** 

13' 

31 ti- 


37 

3S 14 32 X 44 20 

3» 

14 

3a 

1 

Z6 

44 

xo 

21 39 8 33 % Z 7 45 

XI 

39 

8 

33 

a 

27 

45 

4^ 15 40 9 34 3 28 

♦6 


40 

9 1 

34 

3 

28 1 

175 «75 175 175 175 175 175 


Tnm/uerfi, 


ax 

5 

30 

13 

38 

21 

45 

22 

4 

47 

23 

6 

31 

14 

39 

15 

23 

IX 

16 

48 

24 

.7 

32 

8 

40 

' i 24 

x 8 

41 

17 

49 

25 

X 

33 

9 

25 

25 

20 

52 

it 

43 

z6 

2 

34 

26 

32 

35 

XI 

36 

19 

44 

27 

3 

;V**' 27 

39 

4 

29 

IX 

37 

xo 

45 

28 

‘ V . . »8 

4 ^ 

175 

175 

« 75 . 

175 

175 

175 

175 

175 

175 


Sigtllum Mirem j . 

Sigillum quadrati Mercurij ex o6lonario in fe du&o emergit , cuius 
numeri iolito ordine inter quadratum coa£li digefiique , quomodolibet 
red;d, tranfuerse, oblique fiue <^>oWiun6li, femper eundem numerum^ 
conffituont, videlicet z6oj fumma vero omnium togo exprimit, Mcr? 2 ySjr° 
curialis Monarchix typum . Figura fequitur. 


!., r 


Slgdhun Mercur^. 


.V? 


Siimma reSfarwn Jerierufn>z6o*z6o.z6Qa€o^6o^6o.26o,z6o* ^ 


I. rf 


Summa trmj»erfartsm 

8 

58 

59 

5 

4 

6z 

63 

I 

25 o 

Tfn? 

! < .J' 

49 

15 

14 

52 

53 

11 

10 

5 ^ 

z6q 


. 1 * 'M *! i,r ^ i 4 ■ ,* 

41 


22 

44 

45 

19 

18 

48 

z6q 


. .* ..... 

ii 

!i- 

sT 

29 

28 

38 

39 

25 

z6o 40 

x6 

27 

37 

35 

30 

31 

33 

z6q 

‘ Jtt! 


17 

47 

4 <^ 

20 

XI 

43 

4 X 

24 

z6o 


• 

9 

55 

54 

12 

T? 

J?' 

50 

16 

260 64 

2 

3 

61 

60 

^ 1 

'7 

57 

z6o Gi, 


i 


. CAP.v. . 50 - OEDIPI iEGYPTIAa GYMNAS. HIEROGL. 

Sigillum Lutue, 

f. Ci. • • Sigillom quadrati Lunaris cx 5 in fc dufto producitur, videlicet 8i> 
I ’ cuius numeri intra quadratum fuum coardlati, riecque difpofiti,iuxta fc- 

* Tjes numerorum tranfuerfas, redas obliquas quomodocunque additi, fem- 
V per producunt 3^? j fumma vero omnium cibi exhibet 33^1 j Lunaris 
Monarcbi» typum vt fcquitur» 

Sigillum Luna . >, 


Dilpofitlo 

QuadndlB» 

Mf 


•JjR :jV 
t». - hili..* 
Summa tranfuftfirum 

37 

78 

29 

70 

21 

6z 

13 

54 

5 

369 fidtrwn 

\ 1 * 

6 

38 

79 

30 

71 

Z 2 

63 

14 

4<5 

369 

V r t:l 

47 

7 

39 

80 

31 

72^ 

23 

ss' 

is' 

369 ' 


16 

48, 

8 

40 

®JL 

32 

64 

24 

5<5 

369^^ : : ' ; 1 

i F' 

57 

17 

49 

'9 

41 

73 

33 

6{ 

25 

369 t|.> 

f 

26 

?8 

18 

JO 

I 

42 

74 

34 

66 

369 ■■ ' T 

7 - : . 

67 

27 

59 

10 

51 

2 

43 

75 

35 

.369^ ;' . i 

• 

36 

68 

19 

60. 

LL 

sa 

3 

44 

76 

j 3<59 

Summa n^arum • 

77 

z8 

69 

20 

61 

12 

53 ' 

4 

45 

369 Jerierwn 
CAPVT V. 


v& 


J^iagonaUu 


* Q^athematieo fabrica (g) conflrudionis didorum^ .■ 

fgtllorum ratiocinio, 

Q Vanto negotium hoc occultius, & admiratione dignius exiftit, tan- 
to dilucidatio eius difficiIior,perplcxior,intricatiorque merito 
" cenferi debet. Eft enim adeo ardua hc recondita numerorum^ 
hatufa, vt omnium pene humani ingenij aciem fugere videatur, Sed 
enim ciim mihi a natura ita comparatum (it, vt nihil homine dignius ext- 
ifiimem, quam in huiufmodi tortupns rerum abfeonditarum labyrinthis 
indullriam ponere ; dida vero numerorum arcana dirpolhio 'nOn ihini- 
mum inte res hucufquc inacceflas Sc incognitas locum obtineat ; fummi 
diligentia incubui, vt arcanam huiufmodi dirpodeionem , rationemque , 
quantum ingenij vires permitterent, penetrarem, penet^ratam eruerem , 
erutam Ledori rerum cmiofarum auido, hoc loco communicarem. Sunt 
autem in hoc negotio duo conlideranda, primo quidem imparium qua- 
dratorum difpofitio, deinde 'parium ; illa quanto ed facilior, tanto hxc 
maiores & quaii inexhauftas difiicultates patitur. De quadratis primo , 
deinde de cUbicis pari paiTu ratiocinabihmr. | 


\ i 

:'le 


0 ^ 1 ^ Or 071 t, r, 

CO-’’ r?( A| g I J.Cr' 

.od?,o^.';.C 1- ^ i r 

h 


o 


***• ■ ‘1 
: \ 


§ I. 


Gl^ASS. vn. mathematica HIEROGLYPH. st CAR V.: 


'. -•7 . 


:T 


• K 9 • • 

Quadrati eonflru^o, ^uodex ternario in jiiffitm du^o con/Utuitur 
" ' -ri efi^ue Si^idum Saturni* 


O . . 

Mittimus hk primum quadratum > cx binario in (e du^o cmer« 
gens, videlicet quaternarium , vtpote quod cum a reliquorunij Q^ntan 
qi^dratoru natura & proprietate longe recedat, numerus veluti imper- 
feaus> proprie abibluteque quadratus dici minimi poteft j ideoque cum 
cx multiplicatione binari; in binarium, led cx additione bir 
nari; ad bioarium:^ quod nulli alteri quadratorum euenic ) emergat,atq> 
Pptcptialcm materiat milccllam obeat, merito a Philorophis prifeis ^ 
qu| 0|;s OQQ nin perfe^ dedicabant» rciedus fuit, climinatufque. 
I 


I 


I 4 I 
I 7 I 1 5 I I 3 I <i 


mMsdfMtmUt 
S«X«t dtbf 


- /.'i 

f.ir 


'S I » I I I 


l ‘ 


J 


n ifi 
J!imm 

di ^tdfMth 
ttdtm m*i» 


C: 1 . 


Ad quadratum itaqtjc ternari; 9 ita difponendum , vt (cries nume- 
irorum quomodolibet iun£i^ dent 1 5»(ic procedcs.Fiac primo quadratum 
h'c^ fiin quo quatuor media alia quadratula a b dy^foris ponantur in for- 
tnam^hombi : deinde inter cellulas fcu quadratula lingula ordine na^ 
turali numeros ab Vnitate vfque ad 9 ita ditpones, vt pro radicis ternari j SCfw 

• • ^ I* ^ *L II 1* 1* V Z' _1 • !• J I *l ^ 


ratione in lingulis tribus cellulis oblique reudiagonaliterdefcendentibus 


tres numeri ordine naturali ab vnitate incipiendo, ponantur , vt vides j 
reperienturque quatuor numeri i, 3, 9, 7, extra quadratum e i qua- 
dratum vero io quatuor cellulis carebit numeris, vtpote numeris extra^ 
quadratum in eas transferendis; quod ita pratliabis. Primo, duo nu- 
meri, I, & 9 > columnas a /, ih eiufdcm columnjs oppofitum vacuum 
locum transferantur ; deinde 3 & 7 extra quadratum conftituti nu- 
meri vti prius in oppoHta tranfuerfae columnx d vacua loca recipro- 
ca collocatione con(tituantur,vticxfequcnti figura apparet. Dico hoc 


• i « 


JIjIL 


r I ! t • it d" . 

^ I • «.« 4 ^ ' -i 


R| 4 ( 9 I 


|S. 
I •• 7IJ ’ J l 


fi ' 

Ii 


7 ^ 5 


5 I 7 


i 5 


im, 


<•1 t 


•«♦-•ii ^ •!» i ^ 


T ' 


G 


ordi- 
u 


* m ^ 

U i'i ' ; 

T 

8 1 

I 

1 ^ 

V 

— •• |: 

J . i. • l 

9 

1 


• , .1 '.V J; 
-75>J 


CAP;V^ . OEDIPI jTOYPTIAO GYMNAS/ HIEROGU' ^ 

ordine numeros intra nouem cellulas noocnarij quadrati R S T V difpo- 
litos hanc vim obtinere,vt quacunque (ctie fibiinuicem terni Sc terni ad- 
dantur» femper i < refultent . Cuius rei demon(b:atipnem vc altius aninao 

Notandum primo^ wibtguli^ qusdf^orunfi Imparium numeris , vti ' 
& in hoc ternarij quadrato videre e(i, triplices dari terminos > maiores, 
minimos, modium , Maiores terminis fune, qui poR mediunr termiounU 
vfque ad finem numcrorum.quadratlmoaenarij numerantur : Minores 
termini Aint, qui ab voitatb ad mediom vfque terminum computantur ; 

• Medius vero terminus dicitur» qui inrer quatuor minores & quatoor ma> 
tofct ineermediat>fic proueottex dimidio aggregati, ex additione mtmmt 
Sc maximi termini emergentis ; vt i minimus terminus iundus maximo 
termino 9 dat 10, cuius dimidium eR ^ terminus iir progrefiione mcdiui» 
& medium inter quadrati cellulas femper locum occupans, vt<ix figtita^ 
patet, & in hac fequenti progreifione. 


• V ^ 


13 4 4 ^ 7. 8 9 

Minores Medius Maiores 


V* » 

.rr*' 

A 


'J 
Atque huius progrefiionis numeri mindrc$ad tnaiores (e habent vt ex* 
cefium ad excedens » quanto^enim maiores a medio crefennt, canto deJ 
crefeunt ab eodem minores. Vnde: primum fundamentum aequationis 
emergit. 

Notandum fecundiminorumferlljiinofum (idgUios vnum aliqu^m^ 
C maioribus terminis relplcerc, fiue quod idem eft , omnes nuirieri qui 
a»quo a medio termino interuallo vcrinqUe di/pofitl Tc rclprciUnt,’ai),ditt 
inter fe, i o confici unc, vt in hac progreffioric vide Wr | ^ j . ^ ' „ . ; ^ ' . 


3 V ,\-- 

i.;. J > i .."i, ^ f**l. 


*. -3 


6 7 


8 0 IO, 

^ ‘ » I » 


: :m lOiir : 

j 


I r;ft* T 
' M !■■)}. Ui' V.; > !'» 


I «> f 
I' 


I “.-I/ I • '»•* 

vbi i. refpicit 9 i t refpioiunt 8 ,• & 3, 7|i &4 deniqqc 6 j /inguJ i au- 
tem bini termini oppofiti fe rcfpicientes (imul inn^i io>,vC diximus, con* 
Rituunt, cuius dimidium j, medius terminus eRt . .Medius autem tccmi* 
iius per Humerum cellularum vnius lateris diRi quadrati , videlicet ter* 
narium multiplicatus, producit 13 fummarn numerorum exiRentium im* 
vnoquoque latere . Hinc facile pat^t, quomodo paulatim Veteres cx hac 
fpcculacione innotitiam deuenerint huius tam mirabilis proprietatis. Si 
enim ordine paulo ante di£l:o triners ordines numerorum huius quadrati 
nouenarij diagonos, 8 c ordine naturali defcripfcrts heceflario cuenier, 
vt in quadrato fequenti 4 h c ^ quatuoripacia vacua relinquantur : cum 
itaque numeri in cellis extra diRum qUadratum (int totidem, ijfque ter- 
mini oppofici iint( i.fiquidem minimus terminus refpicit 9 maximunu 

' tec- 
& 


fWi. 


.6 


CLMS. VIL MATHEMATICA HffiROGLYPH, st «ArY 


\ 


il 4 I 

I 7 I 


I 3 [t 


~ C 


i i 


I 5 I I I ~| 

8 j 6 * 

"XZj • 


,v 


. 7 

.':n 

• M 


Medius. 


* ' ia; 


• • j 


■J' ^ • £5 * 1 
/ 

■7 


8 


r ^ 
"S—r«orr 
■iqJ~ 


^-(■{1 r »* " 

UUtiTiJlt a 

c 

e 

/ 

4 

9 

•i' 

m 


-i- 

7 

H 


I- 

6 
Hoc pcrado» (i 9 ad i iunxeris’, habebis 10» 
medius tcrminu» 5 addteua conficiunt i j > 
y cum itaque hi ijdem numeri in columna c d qua- 
, drati de A^^cbntineanturdllfcoliffti in vnum,eun- 
• dem Qumerum vt conficiint;*liicccflc cftv Iceruoi 
‘ii^ge 3 ad 8 ^ fecimdum minoteth cchnkium ad 

xnaio* 
terminuoi ) 5 quoque ex minoribus terminus tertius > ex maioribus ter- 
minis pariter rcfpiciant tertium i confequens cft , vt fi x in oppofitanu S"«g£a 
fupra 9 vacuam celluiam>& 9 in alteram fiht oppofitam infra 1: 3 vero 
in oppofitam cellam vacuani poft7>7, vero contra inoppoficam ccllanu 
ante 3 tranfiulcris j negotium confcdlum habeas; hac enim raciorfc 9 
V, g. maior terminus, intcr4 Sc a minores terminos infertus, ijfque addi- 
tus, xquabic numerum 1^51 cx 91 latere quadrati in medium terminum, vi- 
delicet j du^Q emergentem.; r vero minimus terminus inter 8 . 8 c 6 ma- 
terminos ielcrtusjjwriccr atquabit numerum xy ex radice in medium 
numerum du£b prouenientem* Pari ratione a.inter numeros 4 & 8 , 5 c 
7 inter 2 8 c 6 iQiertf,'ipfi(que addici 1 eundem numerum conficiunt. 
Denique 5 inter i & 8 j & iterum inter 4 & 6 f quorum illi iq , hi pari- 
ter iQ addici conficiunt ) pari ratione ipfisaddieus »5 confiitoit. Vide» 
quomodo femper inter duos parca numeros mediet impar, qui- 
buicum additus conficiat 15 1 patet triam cuilibet , excepta medio,im- 
parinuincro vacuam cellam opponi; intra quampofitus, addituiquej 
tandem,camlateraltbaaiy confticuati fic inter 4 Sc a intermedius o 
ija additip<5 5 r verdintqr 8 & 6 pofitus, ijfque additus ,• pariter ij; 

Iterum intra vacuam cellulam oppofitam inter 4 & Spofitus», ijfquci 
additus pariter i 7 vero in oppofito Gbi loca inter 2 & 6 pofitus^ijfque 
additus (imiliccr ij confiituic ; 5; vero medius cum diamctraliter poficis 
numeris eundem numerum con%it« Patet itaque propoficx confirudio- 
nis xatio. Sed vthaK luculentius demonfirenCur^ponancur numeri qua- 
drati nquenarij vri prius fecundum progfelfionem naturalem ab Ynicate 
vfquead9,Vcfequicur« ^ ' .. j ^ 


by Gotqle 


4 


CA^vY, C^DIPI JEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGLT > 

f maiorem, produces IO, quibus medius additus eandem fun(imani> rj 

videlicet conficiet; qui numeri in quadrato terdz celluU diagonalitcr 
difpofitat, videlicet pariter continentur. Rurfus iunge 3 id j , ter- 
tium minorem ad tnaiorem tertium ^-9, & produces iterum i o , quibus 5 
medius terminus additus exhibet i j vtpriiis jatque hanc difpofitioncm 
numerorum inuenies tn mb tranfuerfb quadrati medio ordine digeftam . 

2 iterum iunge 4 ad 6, produces donuo 10, quibus quinarius medius termi- 

■ ♦ nus additus, exhibent vt ante, 1 s i atque hanc difpofitionem continet ia 
. , ^ ^ quadrato diagonalis trium numerorum 4. jr. ^ difpofitio . Atque bi funt 
’ quaiuor terminorum regularium cum medio 15. conflantium combina- 

• " tioncsi iam videamus irregularium quoque combinationem, 

«. Irregularem combinationem dicimus, quod non fumantur termini 
^ in h^c fecundum terminorum pr*cifum refpcftum, neque cum medio tcr- 

minoyfcd vd ex minoribus terminis, maioribus qupmodocunque addicis, 
numerus 15 refulcecjquem fi per ternariu lateris quadrati multtplicaucris, 
""" habebis fummam omnium numerorum 45 . «Iunge itaque in ferie nume- 
rorum naturali 4 cum 8, conficies ix ; quibus fi qui 4 prscedit, innxe» 
tis, habebis pariter 15 ; (juem numerum conficiunt tres numeri intra co- 
lumnam^ b contenti ; cum enim 5 & 4 xqnentur 7, vnicas vero ab 8 dev 
ficiat; illa adiun^ia 7, dabit 8 ^ que vna cum s & 4 iun£las , ' vt dixi , i ^ 
conQituunt . iterum 2 ad 6 additi dant 8, quibus:fi 7 coni unxeris , habe- 
bis iterum i^iquem numerum pariter exhibent Cres, numeri in columna 
g f difpofiti ; Rurfus iunge a ad 4, & habebis 6, quibus fi 9 accedant , ha- 
bebis I $, quem eundem numerum intra tranfiicrfam columnam additi 

in vnum numeri exhibent . Oenique iunge 6 ad 8, & habebis 14, quibus 
vnicas accedat, prodibunt 1 j , quem cibi quoque tres. numeri in tranfucc- 
fa ferie in i prxeise exhibent. VcriuQ omnium^ combinationes hic appo- 
(itas contemplare. < 


IK* 

tittOb 


•Combinatio regularis, in qua 
termini quacuor minores maio- 
ribus 4 oppofiti cum medio 
iundi 


ij' - 

i 5; 9 
z S‘ 8 

3 5 7 

4 5 6 


media columna redal > 
Diagonalis Ifactunt 

^media traofixerla * | 15 . • * 
Diagonalis cranfuccr J ' . • ^ 

£lj 


Combinatio irregularis, ia/r 4 '3 $1 prima columna rcdaT 

qua numeri promifeue fcrcfpi- j 2 fjT tertia columna reda [faciunt 

eiiinf, ^rum me^io additi pa - 4 4 9 ^ “2 ‘prima tfanfqcrla j 15 

riter 1 ^ ^ < vitima tranfuerfa 

, Cii. i ‘ I- .■ •- .'i-'. ■ 

: 1 lOdic» itaque rcodit eundem numeruinii. 

■ 1. «i r* ' • . < . > V ■ I ■ ■ ^ ^ ^ I ^ 

Atqueex his patet odo* taotum . combinationes neri pone ih h 6 c 
noaenaripidilpofitionis trium numerorum, qui additi conflituant 3 vi- 

delicet ttiwQ;icnetum perpendicularium j U totidem tranfuerfarum , 8c 

■■ d»»'. 


I 


DIgitIzed by 
CLASS/VII. MATHEMATICA HIEROGLYPH. SS 

duarum diagonalium. Ec tamctfi plures in difta progrcflionc numeri 
unt, qui numerum 15 iun^li (imul conllicuanc, vti i, 2, 5,95 19,^5 9 

Se 6 , 8&7* <juia camen hoc loco eres cantum numeri iuxea * laberis 
quadrati triadem, conCderanCur i cocturorum omnium nulla prorfus ra* 
tio habetur. ' 

Vides quoque quomodo in omni combinationc trium numerorum^ 
femper medij numeri fint impares, extremi parcim pares, partim impares. 
rsterea cum 1 j reAilcent ex, du^n rernarij, id cft , cx latere in medium 
terminum totius progreflionis. ,qu«eft 5 i confequqns eft omnes & fin- 
guias trinm numerorum Rriea quinarium ter concinere *, quod inde patet; 

I enim in hifce numeris *» 5» 9 > ^ ad 9 adiecerisa habebis 10 duplicatum 
^ ^ medius quinarius accedat, habebis tres quinarios; qui 
numerii 2, 5,8.5, j, 5,7 ; 4, s, 6 ; extremi 
a dici lemper duplicatum quinarium dant, videlicet i o. quibus quinarius 
medius additus, dant trea di(^os quinarios \ in reliquia quoque numeris ^ 

4 > 3 » 8 , fi medius terminus 5 ab. extremis 4&8' vnitatcramutuet,euadec 
mn quinarium, extremi vero manebunt 3&7 5 qui coniund^i dabunt 
lO alios duos quinarios . Sic in numeris a, 7, 6. SI medius terminus, vni- 
extremo x8c6 communicauerit» manebit is 5. i i. vero 8c 6 
auCTi,ynitatc,ficnt, 3, & 7^ qui iun&l lo. confiituunt alios duos quinarios. 

.Jn hia verd numeris 4, 9, 2,^ fi 4 9 abftrahas 4, remanebunt 4verd ad- 

ic^a»dant 6, quae vnita^dant to^duos alios, quinarios. Denique in^ 
is numeris 8, t, <5, fi a ab 8, & totidem a. 6 . abfirafta addideris, r , fiunt $. 
duo vero termini binario mutilati 6, Sc4>.additi io,confiituunt alioaduos 
cuioarios .. Videaigitur quam. mira ratione per excedens. Se excefiun^ 
numeri pulchre aequati in vnam fummamafpirent.. Atque cx his,^ni fal- 
lor, luce clarius patctratioi cur- videlicet nouenacius. iecundum lateris 
fui numeruin intra quadratitrinaa cellulas apte digefias in omnibus, (em- ^ 
per infallibilitcr eundem numernm producat 5. quod non tantum de hoc 
impari quadrato,, fed & de omnibus alijs quadratis, imparibus in infinU ‘ 

tum producis, vt in fequ‘entibus,dicemus,,intclligcndum eft., 


V. 
Ai) 


. ( 


f • • I 


1 11. 


S'! I j«» :* j. . A ’ • .1 


•. liv. 


>01 


Secundii quadrati^ t^uod ex ^m]ft du£l 'tr ernerpt y, eonjiruflh Ada^ 
thematicHy atqtic Sigillum louii nuncupatur . - 


H Orum cumerorbmdilpufitio multo difficilior efi; praecedenti : vti 
enim ob paritatem quadrati medium terminum non.habet,ita^liatn 
quoque difpofitioncnrrequirirwi Nos, quantum ingenio licuerit, & hanc 
-faci^mam reddere conabimur. Cumitaque quadratus. loliis e?c 16 nu- 
meris componatur, vel quod :idem eft,. cx quaternario in fcipfo du^lo 
emergat, uc procedes . Dcfcribatur progreffio naturalis i C numerorumi^ 
abi vfque ad 16 progrediendo^ vtftqaitur» ~ - 

j 2 


♦ • 


^ i 
'd by Googla 


CAP.V. 55 OEDIPI jEGYPTIACI GYMNAS. Hl^OGL. 

113 4 5678 9 <3 14 16 

quorum /ingulorum quatuor numerorum tetrades pro quatuor lacerum 
quadrati exigentia diferimines > habebirque quatuor ordines i, 3, 3, 4. 
5,6,7, 8. 9, IO, II, II. 13,14)15» 16. quos diligenter ferua. Hoc per- 
ago nat quadratum in formam Rhombi truncati, vei in przcedente fa- 
nattodiQMfi' £tumeft,itavt(ingul3eobliquaE & diagonales feries quatuor cellulas fcu 
quadrtS'"'** quadratula contineant, vt fequitur . 


■ ” • -•""r 

i» ‘ 

4 


3 

3 

. i 

4 

m 

n 

I ' 1 

ito 

8 

0 

7 

6 


5 

/ Au 

; ; * 

12 

t 

1 T 4 

1 1 
V 

IO 

f 

. H 

Y 9 

9 

• • « 

s ' - 
• 

’ , ‘ r - • 1 • 


1 • 
i 

»5 

14 

1 

c 

; F t 


In hoc eo ordine, qui fequicur, numeros tuos difpone fecundum quatuor 
Clafles, quas paulo ante obferuari monuimus . Prima Cladis numerorum 
1, 1,3, 4, ordine naturali in fuperioribus quadratulist e extremis po- 
nantur, vt vides. Secunda Cladisnumcrorum 5, 6,7» 8, ordine ponan- 
tur in tranfuerfali quadratorum ferie, quae continentur^ intra Ipacium/^ /i 
cotamen patto, v^6 &7 duomedia quadratula, 8 &5 vero dilo excre» 
ma occupent, duobus in 0 & ^ vacuis . T creia Cladis numerorum 9, 1*0,1 1, 
ii, in altero tranfuerfali fpacio^ k difponantur, eo prorfus modo,quo in 
Ipacio// numeri fecundae Cladis. Quarta dcniqnC Cladis numcroriiin.* 
^ 43, 14, 15, H>» in reliquis inicrioribus' extremis quadratulis d hic ordine 

dilponantur vt vides. 

Habes itaque rationem difpodcionis*, nihil porro redae, ni(i vt quo- 
modo numeri fxtra quadratum 4^ cd*, intra idem, in cellas totidem' vacuas 
' & correfpondentes opportune transferri podint, dicamus j quod difpari 

ratione a prxcedenti tic : in praecedenti enim terminos numerorum op- 
podeos in oppodea vacua loca trandulimus ; quod hic non dt, fed termi- 
ni in alterne uppodea loca transferendi funt , vc intentum habeas j hoc 
pa^o 3 V. g. non in vacuum quadratulom V reda oppodtum, fed in alter- 
ne oppodtum, quod licera r dgnauiiuus,' poni debent j ita 3 non in r, fed 
in V decudacim poni debent; & contra 15 & 14, hoc inm, illud inn , al. 
terne oppodtafpacia pariter transferenda funt. Haud abdmili rationo 
iS & 9) $ quidem inri£t9 ino dmiliter alterne oppodta vacua fpacia^ ^ 
contra 8= & 12, hoc in/>, illud in ^ alterne oppodta. vacua fpacia transfe- 
renda funt . ;.^ibu8 quidem ita peradis, habebis quadratum louis ca nu- 
merorum 'dilpcifitione.djgedum,.vtdnguli quatuor ordines quomodo- 
cunque fumpti lemper 34 condeiint^quse duAa in latus quadrati 4 fum- 
mam oomium numerorum dant: 1 34 Figuis di%odcio fequicur . 

. 'i ' ^ Gu- 


X 


CLASS. VII. MATHEMATICA HIEROGLYPH. 57 «AP.v. 


u» . 

a 
1 * 


4 

14 

* J 

1 I 


r' 


9 

7 

6 

12 


1 


5 

1 1 

IO 

8 
16 

z 

3 
c 4 


Cuius quadratum ^numeros eo ordine dirpoficos habet, vt (inguU 

quatuor numerorum feries additae femper eundem numerum» vti dictum 
cfl, conficiant ; quod non tantum de ordinibus rectis, tranfuerfis^ diago- 
nalibus inteUigendumeftjfcd & Angulorum quadratulorum numeri qua> 
tuor iimul iuncti eundem numerum reftituuno cuius rationem vt videa- 
mus, paulo altius ordiendum eft. 


LemmcUi\ 


S I duo cuiufcunque progreflfionis naturalis numeri » qui squalibus in- 

ft« t ■ • ^ t 1 1 • 


teruallis ab extremis vtrimque difiant» fimul addantur , erit aggre- 
gatum Angulorum additorum aggregato, quod ex duobus terminis extre- 
mis, minimo & maximo conficitur, aequale.* Difponantur numeri fede- 
cim eo ordine & progreflionc naturali» quo fupra fecimus. 


t 2 


3 1 


t- " — 

789 


IO II it 15 14 15 16 


-H- 


£x quibus fi duoa quoflibet ab extremis terminis xquedifiantes in vnum 
iunxeris, habebis ex fingulorum aggregatis 1 7 aggregato duorum ■'extre- 
morum I &i6»idcfi) 17 aequale; quod medijs terminis 8 & 9 additum/ 
furomam conficit numerorum in fingulis ordinibus quadrati rectis, tranf* 
uerfiS) & diagonalibus contentorum . Cum enim maiores termini d i ^ 
verfus medios terminos S 8c 9 continue vna vnitate decrefeant ^ minores 
vero termini, qui maiores ex oppofitarefpiciunt, vna vnitate continuo 
' vfque ad medios terminos 8 & 9 Crefeant ; neceffarib fit, vt hr numeri 
iuxta proportionale incrementum decrementufflque perpetuam aequali- 
tatem cu (Iodi an t. v. g. i& i(>, extremi progrefiionis termini addici confi- 
ciunt 17: fed & hunc eundem numerum & i iuncta 15, & ? iuncta 1 4» 
& 4 iuncta 1 3, & 5 iuncta 1 z, & 6 iuncta 1 1 , & 7 iuncta i o , & 8 deni- 
que iunctap, conficiunt; cum quantum minores termini ab vnitate cre- 
fcunt, tantum minores oppofiti numeri a 16 decrefeant; z enim aucta 
' vnitate cum 1 5 numero vnitate minori quSm 1 6i eundem numerum con- 

H ficiunt. 


<3 
CAP.v. 58 OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

ficiunt, quem i adi(J,iunctuin,fciIiccci7. idem de omnibus alijs inteJIiJ 
gendum eft. 

M<r«bilit pra. Atque hinc nafcjtur admiranda illa proprietas, qua numeri in fingu- 
ordinibus tetradicis diai quadrati, contenti , additique , quomodoli- 
^“^Pt‘j^cmper eundem numerum,videlicet 54 conficiunt. Quoniam 
dSiocTr^m' o*^nes numeri in progreflione naturali 16 terminorum ab extremis 
pet eundem xquidiflances 17» vti probatum eft, conficiunt j cumque 8 & p, medii to« 
Ju«ronhT progreflionis termini, pariter 17 additi conficiant! 17 ad 17 iunSi 
«uc. confticuuncnecefTario 34. Hinc fi 1,8,9, 16, quatuor terminos in vnum 
iunxeris, extremos videlicet cum medijs 8 & 9 , habebis iterum 34. Si 
vero 2, 8,9, 15, duos videlicet ab extremis cum duobus medijs iunxeris, 
iterum habebis 34. Si vero 3» 8, 9, 14, tertios ab extremis cum duobus 
medijs iunxeris, habebis denuo 3 4* & fic de coeteris; feraper enim ex duo- 
rum numerorum ab extremis aeque diftantium ad duos medios additione 
idem numerus 34*'^^^f3bit, Mirum itaque non eft, fidiSi numeri intra 
quadratum artificiofe, ea videlicet induftria, qua diftum eft, difponan. 
tur, in fingulis ordinibus tetradicis re(ftis, tranfuerfis, diagonalibus , 8c in 
lingulis quadratis quatuor vnaiunfiis quoraodocunquefumptis , femper 
eundem numerum emergere, cum totum fundamentum huius difpofitior 
nis lateat fub progreflione naturali numerorum 1 6 1 in qua tot combina* 
tiones inftitui poterunt qu^uor numerorum eundem 34 conficientium , 

quot combinationes reperiuntur in quadrato eundem numerum confi- 
• cientes, 

• § II I. 

i^uadrati terti j cot^ruflio Mathematica, quod ^ SigtUurru 

oPfdartis dicitur . 

T Ertium quadratum imparium numerorum ex quinario in fe duft<» 
confurgit J cuius conftruftio non diflfert a primi quadrati conftru- 
^one . Verum rem paucis explicemus . 

Fiat quadrangulum Rhomboide, in cuius quinque quadratulorum^ 
diagonwdifpofitorum ordinibus naturali ordine deferibantur z; numeri, 
€o padlo, quo in fcquenti figura faftum efle vides, manebuntque intra^ 
quadratum 4 tot areolas vacusB, quot numeros extra quadratum fc- 
paratos vides j quos hac induftria intra vacuas areolas fingulis corrcfpon- 
dciues transferes. Cum in imparibus quadratis fingulos numerorum ter- 
minos oppofite fe refpicicntes intra oppofita in eadem columna loca va- 
cua transferre fupra prajceperimus, iuxta prxeepti huius tenorem nego- 
tium fiimma facilitate conficies , Sic itaque procede ; in columna 
in oppofitum vacuum intra eandem columnam locum, videlicet in areo- 
lam fupra 19 transferenda eft: 23 vero in eadem columna ^ h infimus 
numerus, in oppofitum intra eandem columnam locum infra 7 colloca- 
bitur. 


i 


CLASS. VIL MATHEMATICA: HIEROGLYPR; s ». CAPrV. 


•i ; 


V , 9 l1 

^(Tr- 


O I 32 


wH- '*? 


^<«1 C 


I* ! i» 

.:r 


^ cf> ’ i I J 

'j Sl;;.- jiJt 


x: :: 


1 

1 

. X 


k 


6 

. > 

Z 

l 

II 


7 


3 ' 


X z 


8 


17 


13 


9 


xS 


14 


33 


19 


ij 


^4 


20 

m 

n 

% \ < t* •' V 


i 

• * < 
*. % * 

IX 

‘i 4 

7 

ao 

ra 

4 

13 

^5 


16 

*7 

i 

*3 

31 

9 

IO 

18 

l: 

14' 

2 Z-' 

^3 

6 

19 

Z 

M 


. -.i. - j«! .ur 

f) fn.iD -r;p r .;3 

yi i ri:p 

• f'' % ' lO 

r « 

• i- w* 


IO 

~ 


t , 
S 

X 


:h 


i' 3 .' 

.■..,'L’,i iJi.-jI ^ 
f . ■ * 

.JJIOD8'’» ^ 

O • -,. J 

I ■ Ili j i»,'ij 

- ' '’OfS . 1. Iit 

■ i l./i» ) 

UiJj} .{iia t-.iri 
••VI, 

bitur. Tn columnam, ^ in areolam vacuam fupra, 44 immediati i* ^4^ 
vero in oppofitum in eadem columna locum infra 6 locabitur. In colu- 
mna k i, z in locum vacuum fujpra zo, 8c 20. ih lobum vacuum' infra 2 
transferetur. In columna^^anfuerfa ( 4 in locum, vacuum oppofitum 

pofl i6,& 16 in locum vacuum ante 4 collocetur. In columna tranfuerfa 
yp>S in locum vacuum pof\ 17, & 21 in locum vacuum ante 9. deponatur. 
In columna denique tranfuerfa X 0^ 10. in. locum vacuum pofi Z 3 > Sc 2. 3 in 
ipeum vacuum ante 10 locetur. Habebifque totum negotium pera^Iumj; 
cuius demonfiratio eadem c(i, quam in primi quadrati dcfcriptlone'd^« 
dimus. Si enimprdine naturali progrefliQ ab 1 ad 2 ; continuetar , yt fe- 
quitur: • ■'i-' . ^ ^ 


ff 

IN IXMIT •• 
omhttcpi^l 


a r ^ 

X 2 3 4 f 6: 7 s 9 10 II 12 13. X4 ij ifi 17 i» 19 ao 21 22, 2$ 34 as 

In hac progrcfllone imparium nunierorum medius terminus cfl'i 5 *» qdi 
per latus quadrati, id efi, per j multiplicatus dat 6j , numerottim in Un- 
gulis columnis in quadrato^ exiftentibus, (iue tedlis, fiue tranfuetfis,.fimul ^ 
additorum fummaro>ita vt ex medi} termini cum latere quadrati multi- 
plicatione ftatim, quantam Cingularum columnarum numeri additifum- 
mam conHciant,oflendatur> ac proinde ficuti inprogrefsionexpediunL» 
femper locum, ita & in quadrati media cellula eundem occupet . Siiam 
in progrefsione di£Ia quinque nulneros,quididum numerum fimul addi- 
ti Uciant, inquifiueris, idque toties^ quoties pioteris, & combinatio per* 

Ha mh-. 


GAP:'«r' (S^. OBDiPi ^OYPTlAGt 'GVMNAS. JlIEROGL. 

J 

ioi(tiC9 intentum 6ne dubio habebis v O^m, quoties numerus ifie <>5 in> 
tra quadrati columnas reperitur, toties 8c idem in dif^a progrefsionCfex. 
qua edu^^us fuit^xeperi^tur. Sic fi 7» 2.5,13, i,.i ^(imul iunxeris , habe- 
’ bis 65. Si Z4, 1 9,5, IS, in vnam fummam collegeris , idem qui prius 
numerus 65 emerget fiede coeteris omnibus; qua: ih 5 latus quadrati 
du^aj dabunt omniyniruinroam 325 > nihil igitur cQ in q«adrato,quod 
nt)H in di^aprogrefsionc contineatur. InTolaitaque artificiofa illa nu* 
meroruip fccretuoi latet ; quod quomodo pateat, iam di^unu 

eft. 


« 

: j 

Diijiofitio nol 
tnerortun ia 
hocqua^uo 
dificiiliaii. 


We eon/Iruiiione Mathematica quadrati quarti Sipl& SoU^ ': 

S IcQti numerus in hoc quadrato ex fingulis fex ordinibus' quaquaucr- 
fus colle^us, oppido myfteriofus efi; ; ita numerorum difiiofitio inJ 
hoc quadrato, vt dictus numerus rcrultet,ruinmum cum dimcultatc la- 
borem adiunctum habet, quem tamen, quantum ingeqi/ imbecillitas per- 
mittet, nos mitigaturos confidimus .j 

Cum itaque quadratus Solis 36 confiituatur ex 6 in feiprum ductis; 
pro difpofitione numerorum in quadrato fic operare . Scribantur 3 6 nu- 
meri ordine naturali ab 1 incipiendo, quos in fex ordines diuides , vt hic 

B ,,\C D 

9 « IO. rx. Z2. 1 13. 14, 1;. 16.17* x8' I 19 « ao.2z.22.25. 24 . 1 
‘ ^ < A / rm M 0 /> I* / t u X y X a 

xiff .. • ■ : ..t i;_ ^ * 7 is.Ti y » ✓ % 

l'l I L ! - • ■ ■ . 


.1*. .. ;!0' 

ni : V . 
:r ,,f : 


E F ‘ 

*y.26. ar^ 28. 29. 30. 1 31. 32. M. 34* 3?. 36i 
b c d e ff tt ^ !f 


! > 


r. -j: 


-HoeperaiSodercribas diagramma in /brmamRhomboidis, vt in prasce- 
dentibus fa^um efi, & hic apparet; in cuius cellulis numeros di£la: pro- 
greflionis hac induflria collocabis. Accipe primam progrefiionis fex nu- 
merorum parceni ji fignacam, eamque iuxta numeros ab i vfq ; ad 6 po- 
ne in Aiperiori parte Rhomboidis intra cellulas extremas , vt hic vides. 
'AccipVdeindc fex^m partbm progrelHohis fignacam literaF, qui funt 
puraeri 3 ?>^ 2 , 35 z 34 > 3 5, 36, quos in oppofitis Rhomboidis locis , ii9c 
cft, in inferiori parte diagrammatis ih vitirois fex cellulis inferes, vtipau- 
jld poft videbis. Deinde in loculamentis dextrisp holce quatuor nu- 
meros pones, 7, 1 3 1 19, 3 5, qui funt ordinum in progrefsione *BCD E pri- 
jni, vtprogrefiio docet fignataliterisi; : ex oppofitis vero loculis 
tp ^ numeros ppnes, ia, 18,24, 3 o, qui funt 6 ordinum "BCD E 
vltimi* ngQati.literis mr <» it j habebifque totum ambitum fuis fignatunu 
numeri^; ppRca in quadratum a b c.d* transferendis . Reliquos numeros 
progrefsi^onis hac iodufiriamedijs quadrati cellulis, inferibes. Intra co- 

. ' . lumnam 


CI^, KII, mathematica k 

4 

'6 

fi 

5 

4 

■ 

3 

■ » 
> 
z 

h 

~L 

| 2 _ 

( • r 

/ • ' 

■ • # 


tz 


II 

27 

ts 

8 

7 

i 

«4 

16 

»5 

23 ' 
b 

124 20' 

air 


*7 '9 

• 

t 

r 

3 P 


29 

IO 

9 

26 i / « 31 

0 


• 


c 

t 
w 

4 


4 


. 
34 

33 

f 


V 


CAP.V- 


OiagniBBii 

tBfenpao 

RkBkoUM 


Inmnam tranfaerfam 4* «» a 7 incipiendo, & omifla vna areol^ deinceps 
cx progreisioneponantur ordine quatuor numeri fignati literis Ideby qui 
Iantii>27,28,8, Incolumnatranfuerfa^mj a'13 incipiendo, omifsilque 
duabus areolisj deinceps ordine ponantur numeri progrefsionis Ggnati li- 
teris op q qui funtl4> >6> 1 5, 1 3. In tranfuerfa columna in% a 1 9 inci-' 
plendo, omirsifque duabus areolis ponantur ordine numeri progrefsionis 
flgnati Vjf jcr, id cft» ordine retrogrado numeri xo, 23 ,zi, 17, vt vides. 
Denique in columna tranfuerfa ^ r,l .25 in^iendo, omil& vna areola^ 
icribantur deinceps numeri fignati literis^^^i r, 4U1 fune numeri idl 

9, 2 Hifce peragis, manebunt intra quadratam ab e d fexdeeim fpacia 
vacua, qus; totidem numeris in ambitu Rbomboidiscircumferiptis re» 
plebis hoc artiHcio. Infuperiori Rhomboidis parte ^ &a intra colum, 
nas fuas oppoiita vacuarum cellularum loca occupabunt, vt vides : 4ve«: 
ro vacuum locum habebit oppofimm alterne, id dl,in columna g x vlti- 
muro intra quadratum : 3 vero in columna / V tertium vacuum fpacium 
occupabit. In latere finiftro Rhomboidis, 7 oppoficum in tranfuerfa co- RMiodiTpo; 
lamna vacuum pofsidebit: 1 3 in columna tranfuerfa i n tertium a 19 r 
19 contra in columna h m tertium ab 18 locum habebit : vero ite. 

rum in tranfuerfa columna q r oppolitum tenebit locum. In inGma parte 
Rhomboidis 3 2 ponetur in columnae fi fecundo a 5 Ipacio ; 3 3 in ter- 
tio columnae v/ a 34 fpacio; 3 4 in vlcimo intra quadratum columnas 
vacuo fpacio ; 3 5 demum in vltimo columnae /*> a z fpacio . In dex- 
tro latere Rhomboidis quatuor numeri hoc pado transferentur; 30 
transfertur in fccundua7 coIum.tranfuerne>J<*fpacium:x4intertiuai3 
columnae tranfuerfae m b fpacium : 1 8 in tertium columoae tranfuerfa: » i 
3 24 locum: i z vero in fccundu a 2 5 columnae tranfuerfae r q vacuum lo- 
cum transferantur- Et fic numerorum omnium in quadrato digeflionem 
habcbisiin qua numeri fingulorum ordinum additi conGciunt i n , my- 
fteriofifsimum numerum, & trium Monadum, fiue foli; archetypi, genia- 
lis, Sc fiderei indicem . Summa verq omnium erit 666, alterum myfticum 

nume- 
CAP. Y- OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS* HIEROGL- 

DUmcruna idearum in tribus di^is Mundis dirpoficionis rationem exhi- 
bens » Figura (juadrati fiuc Sigilli Solis fcquitur . 

Sigillum Jhte qu^r^um Solis , 6 

32 

3 

34 

il. 

I 

Summa finguloram 

7 

U 

t?’ 

28 

s 


fex numerorum ferio- 

<9 

14 

16 

» y 


24 

tim quomodoltbet fum- 

I 8 

10 

22- 

1 1 

*7 


ptorumejlui. 

iS 


IO 

9 

2-6 

I z 


36 

5 

33 

4 


3« 
.Sufnmam*Veto omnium 
666 halfehistjf m per 
* 6 latus quadrati multi- 
plicaucru. 


Atque hanc mirificam difpofitioncm ex fola progreffione numero- 
rum ab I vfque ad 3 6 continuata extraximus 5 qua vero methodo combi- 
natiua opus fit ad tant* harmoniae inuentionem, cum huius loci non fit^ 
in combinatoria arte, fi Deus voluerit, fuo tempofe oftendetur . 


i 4 * if. 


. § V. 

»• - 

ConftruiUo quadraiifiu Sigilli F efterisMathematka 


} : \ i \ . 1 • - ■ • i i 

* * * I 

^ ll ..i 

' tUil 


. • V 
\ 


Vadratus qui ex 7 in fo du6li.s emergit, videlicet 49, Veneri ,dica«* 
tus eft, cuius di^oficionem in nullo a primi 8 c certij quadrati di^ 
fpoCtionc diucrfo modo expedies, Fiat primo , vt in prscedequ 
tibus, diagramma Rhomboide, in quo 49 numeros in Ceptem GlaflTcs di- 
gfeftos eo ordine, vt inlequcnti figura pacet, ordinabi^,^ • a.: i 


'CO^UP iin 
ari t. 


j.t 

• i . 

r 

* ^ 

-‘ i 

4 

! 1 

« » ■ *- 

3 'i' 
- » 

Figura prima . * 

4 

1 r. 

M 

« » 

. ; 

» 

; 


rii 

•r • 

•• ( -• 

/ » 

/ 

, e 


• r- 

4* 


• t ' i 

t-ilfd 

* 

i 'U 


. t i »- • 

" • « i. ' ■ * * 


1 

1* 

n 

,8 


Z: 

I' 

• 

' ;i»j 

.fDi. 

i - « 

‘yt 3 ; 

• tS 


9 


3 : 1 

■ 

<• rit 1 1 1 1 — 


16 


Io 


4 


\ . 

1 « z9 


23 . 


*7 


1 1 


5 ' 

;> 


■j 

36 24 


18 


I z 


6 

r 

|43 


37 


3* 


35 


19 

• 

13 


7 

9' 

44' 


38 


32 


26 


zo 


14 

X 


rr 

45 


39 


JT~ 


37 

< l- 

2 I 

1 


•» i. i 

j 

c 

ll 


40 


34 

— 1 

ill 
\ 

i s 

t s 4 


1 

47 


IL 


T-' .i 4 

i 0 

48 


42 

k ■0 

ur 

/ ‘1 • 

• 

1 m 

49 

/3 


r 


i:. •T 

■T 


/ 


Si- 
X 


i - 

. CLASS VII. MATHEMATIGA HIEROGLYPH. fi tlAP.V: 

Sigillem VenmSf pu^ quadratum « 

B^ura ficund<tK 


Omnes feries numero- 

az; 

J- 

47 

p 

ii 

17 

1 0 

11 

is 
1 1 

✓ 

. 4 

l^umermiyi^ perlatui 

rumjimul iunSior undant. 

30 

6 

li 

49 

18 

30 

1 3 

qtiadratii fcil. 7 mtdtipli- 

J7J. 

*5 

3* 

7 


43 

'9 

17 

catustdat 122 s tfummam 

' 

38 

11 

. 3 .^ 

I 

z 6 

11 

30 

omnium numerorum ^ 


31 

76 lii 

^127 

45 

28 


• 

' 

iTj 

|40 

f 9 

34l 

5 In hac prima, figura, quadi;atuni elF, mtra quod omnes numeri in^ 
quatuor cornibus. Rhomboidis. extra quadratum collocati > transferri de- 
bent, vt vacualoca, qu£ numeris extra. quadratum in cornibus confiitu- 
tis aequantur, repleas i quod quidem minime, vtincoetcris imparium qua- 
dratorum dilpofitionibus, difficile efi.. Sic ergoproccde.ln fingulis cor- 
nibus fex numeri {pedantur ;, in fuperiori cornu extra quadratum conftir 
tuuntur hi numeri I, z, 3, 8, ^,15 y quos intra vacuas quadratiarcolas ita 
transferes, ab vnitate intra columnam e/]!, numera deorfum pfto cellulas, 
Sc intraeam poncvnTtatemfTn, cbl 4 mna^ h,dcorfama 3 numera alias 
ct 6 ko ceJluJas,j&inrracaniponeaz i.iincolumna #, k deorfum alias ofto 
areolas numera) & intra eam pone 3 iiterum in columna /w,-ptto areolas 
numera deorfum,, intra o6tauam pone 8 , fic in columna numera^, 
pariter 0^0 areolas deorfum, ibi repone Numeros in dextro cornu 
hdt, eadem prorfiis ratione,.qua.in praecedentia transferes, intra vacuas 
cellulas intra quadratum confiitutas ,, fed fecundum tranfuerfum. 8 c fini- 
firum areolarum fitum.. Icaqi a $ in columna tranfuerfap ^ numera ofto, 
& intra odauam pone numerum 5 5. in columna rjT a 6 numera ofto. areo- 
las, & ibi depone 5 . In columna t v o£fo. iterum a 7 cranfuerfim numera,.* 
Sc ibi pone 77 in columna x > ^ 1 4, ofto numera areolas,& intra odauam 
pone i4i in columna z tt fimiliter a z i computa ofto areolas, & ibi repo- 
ne 21 j &a 1 3 tranfuerfim octo numera ibidem repone 13. Deinde,», 
procede in infimum cornu RhoolbPidis,i&; a numeris ungulis octo nume- 
rando in proprijs (Columnis furfupi procede, & ibidem numeros, a quibus 
numerare CGcpifii , colloces j fic 5 3 inoctaua ab hoc, numero cellula im. 

[ columna A i ponetur j itero 41,$: 47 in octauis cellulis, vt vides, locen- 
tur; item 4z,& 48 in columnis vt&49in columna/e.In cor- 

nu vero finifiro Rhomboidis numeri 2 9 * 3 7 ‘ 5 ^*44* 45. Cnguli ordine,» 
in tranfucrlarum columnarum oftauas areolas transferamur, vt inpraece- 
I dentibus fadum fpjt, & habebis difpofitionem perad;aixi,. vt vides in fi- 
gura fecunda, quorum onfiuum demonfiratin patet cxijs, quae in prima^ 
Sc fecunda quadrati confirudlione adduximus ^ 

. • ' . . §. VI. 


DlgWzed by Qoogle 


cc 


CJAP. 


V. <T4 ^ OEDIPI -«GYPTIAO GYMNAS. HDEROGL 

§ VI. 


ConfiruUio Sigilli Mercurij, ex quadrato 64. 

O cto in fc duSa conftituunt 64 hoc praefens quadratum, cuius 11- 
gillum fcqucnti induftria conficies Et quamuis prae omnibus 
reliquis huius conftruftio intricata, difficilis, & labortola fit, facile tamen 

laborem mitigatum iri confido, fi iuxtaprsBCcptoruni noftrorum amuf- 

fim curiofus artifex procelferit . Sic igitur operare . Defcribatur pnm6 
figura Rhomboidis, vt fupra, intra quam numeros hoc pafto infcnbes , 

Sigillum Q^ercurij ex quadrato 6^ 

e f . . 


n 


■5 


40 - 

t 


V * 


• 


h 

5-1 

■4 


• 

. ( » 6 

1 


3 

a 


7 

X 

t 

• » 


■■ 


8 


59 

5 

4 

62 

6 j_ 


— — 1 


J 

'*T 

49 


H. 

P, 

5 J. 

II 

16 

S±_ 

- 


14 


41 

33 

2 i 

44 

45 

19 

18 

48 

. 1 

12_ 32 . 

54 _ 

3 5 

^9 

2 .b. 

38 

3 _ 9 _ 

ii‘* 

4.0 

i.6 


'5711 

16 

30 

3 * 

33 
— ■ 

17 

77 

4 '<? 

io' 


4 ^ 

42 

i 4 X 

il 

9 

ss 

54 _ 

1 i' 

IL 

ii 

50 

16 

49 

y 


# 

e 

64 

i: 

3 

u:_’ 
1 

60 

9 

7 

5 « 

57 

4 .. 


• • 


fi 

62 J 9 

> 

L* : r * 

• • «V 

• 

' ' ”j 

J 

.V ”Vl 

< > * « 61 

60 •• j- . ^ 


• M > 

* i ^ • 


• ' 


Progreffionem numeri quadra tici abi vfqutad ^4 continuatam in^ 
oRo Claffes fcu ordines, vt vides, difiribues . 


I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

* 't i 

... Ordo. Oi;do. Ordo. Ordo. Ordo. Ordo. 

Ordo. Ordo. 

» f • 

l 

«'.yC I 

9 

17 

25 

n 

41 

49 

57 

j t 


•IO 

18 

36 

34 

42 

50 

58 

i 

■ - a 

II 

■ 19 

27 

35 

43 

' 51 

, 19 

- 

* — ' • 4 

la 

20 ' 

38 


44 


do 

^ $ i * 

• :.M'’ • 5 


r I 

Z 9 

37 

45 

53 

61 

‘ ■* !-• .1 

6 

14 

Z 2 

30 

38 

46 

54 


. l. E 

* ' 7 

15 


3 > 

39 


55 

^3 


<.j; tiK. r. S 

16 

X 4 

3^ 

40 

48 


64 

^ i 

. 

■ A 


C 

2) 

£ 

F 

c 

H 

5 


Or: 


ia 

\v 

3, 

fO 

Ifl 


IQ 

itl 

i 


I 

a 
CLASS. vn. MATHEMATICA HIEROGLYPH. 6s CAP.v. 

Ordines I & VIIl^ fiue A ScH primo infcribcs Rhomboidi hac in* 
duftria. Ponantur in ambitu fupcriori Rhomboidis,in cellulis bigfebkd 
numeri primi ordinis vt vides i &in correfpondente inferiori Rhomboi- 
dis ambitu in cellulis ordine retrogrado fcribantur odaui 

ordinis numeri, vt vides. Secundi ordinis numeros fic locis quoique fuis 
adaptabis, in cellulam primo ponatur 9 j deinde vna cellula omiRa , in> 
tertia lo, in quarta ii > poHea in columna tranfuerfa x ^ , in quinta & 
fcxta ab x cellula ponantur>i 2., i poftcarcgrelTus ad columnam tranf* 
uerlam/mi in cellulis abm feptima, o<Raua,& decima repone reliquos fe- 
cundi ordinis numeros 14, 15, i6. Tertij ordinis numeros ita pones in., 
columna tranfuerfa 0 n. In prima-oellula ponantur 17 \ deinde omiQis 
duabus cellulis, in quarta i 8,& in.quinta 19 j pofiea in columna tranf* 
uerfa r V, inIexta&fcptimaar.ccIlula;repones/20&ai deinceps j dcio- • 
de regrcITus ad dereliAani columnam 0 n» in odauaj nona » & duodecima 
cellula repone reliquos terti) ordinis numeros 21. a 3. 24, Quartiordi- . ' 

nis numeros fic diipones*. in primaanpla q ponantur 3 deinde in co- 
lumna tranluerfa r in cellulis ab r quinta &Icxta depone 16,27 j & in 
columna pqm feptima & odaua a q areola collocentur 28, 19 j & in co- 
lumna ry in areola ab r nona & decima 30, 5 1 j poftea in prima columns 
p ^ areola ponantur 31. Quinti ordinis numeros hoc pafto diQribues. 
in columna ry^ in vltioia areola ab r incipiendo, ponito 3 3 ; pollea in co- , 
lumna p qi in quinta & (exta a p celIdU, 3 4, 3 f & in columnx r /cellula_i 
ab f feptima & octaua ponantur 36, 37 j & in columns p q nona &deci- 
xnaap cellulis 38, 39 ; & in prima cellula columnae r/ ab r incipiendo, rc- 
ponantur40. Sexti ordinis numeros ita coordinabis. Incoluranstranf- 
uerf* r V prima cellula ab V pone 41 3 & in quarta ab V 42, in quinta 43 ; 
poftea in columnae n o cellula ab n fexta & Icptima 44 & 4 y ; & in colu- 
mns t V octaua & nonaab vponc 46, 47; & in duodecima columns eiuA 
dem 48. Septimi ordinis numeros ita diftribues . ponantur in columns 
prope j 49 ; & ab hac in tranfuerfa feriein cellula tertia & quarta po- 
ne 5 o, j i j in columns vero / m cellula ab / quinta & fexta pone y 1 & 

5 3 > &in columns AT y ab 7 feptima & octaua pone 5 4,yy i &indecima . • 

ciufdem leriei 56 j & habebis omnium numerorum difpofitionem rite 
peraftam. Quoniam vero extra quadratum 4 ic</conftituti viginti qua- ", 

tuor numeri in viginti quatuor vacua fpacia diftribuenda funt; quomodo 

id fieri debear, videamus. 

In fuperiori itaque Rhomboidis cornu fex numeri funt, 2. 3. 4. y. 6. 

7, quos ita diftribues. 2 ponantur in columns tranfuerfe c d fecunda ae 
areola ,• 7 pariter in fecunda a areola ; 3 ponatur in tertia a careola_, , 

6 6 in tertia a </areola ; 4 ponatur in columns reftae areola ab /quarta, 
vt & 5 in quarta ab e columns refis e a. 

Cornu lateris dexteri fex numeros 9. 17. 15. 33. 4*. 49- Ra diftri- 
bues. 9 ponantur in prima cellula tranfuerfs columns xj»; & 49 in fecun- 
da columnae tranfuerfs areola ; 1 7 ponatur in tranfuerfs columns t V 
areola tertia i 41 pariter in tertia columns tranfuerfs n 0» areola > 25 po- 

1 natur 


CAP. V, .:f>EDIP| ^GYPTIACI GYMNAS. HIEROGL 


mtur in qama areola columnae rranfuerfe/» ve & ^ 3 in columnae rAvt 
vides. . 

Porro numeros in cornu inferiori Rhomboidis fic difponc .‘ e 8 Sc 

59 in fecundo 5 c tertio trwfuerfae columnaed^fpacio ponantur*, 67 , 

in eiufdem colomnap fcjtto& feptimo *, 60 & 61 in oppofirs tranfuerf» 
columnae e ^areolis quarta 8e quinta locabir. 

Cum numeris in (iniftro cornu conftitutis fic procede , 34 ponan- 
tur in arca tertia columnae r t; ab > incipiendo j 3 z in quarto fpacio co- 
lumnae/^fi 40 pariter in quarto columnaer/i 48 in decima Columna: noi 
56 in nono columna /rw. acquchoe pa^o habebis difpofitum quadratum 
Sigilli Mercurij, quorum fingulac feries quomodocunque fumprae, fempet 
dabunt i( 5 o,qu« fi per $ , latus quadrad, multiplices, prodibit fumma_, 
omnium numerorum 3050* Qui hahediipofitionem redeconfidcraucrir, 
inuenictin omnibus mirabilemquandam, non confufam &cafualem,fcd 
fuinma proportione procedcncci» rationem, quam libenter hoc loco dc- 
eUram, nifiatticombinatori* fingula referuaflem, vbi mira hacdifpofi* 
tionis vis ex imis Arithmcticjc & Geometria penetralibus ex profeflb 
demonfirabuntur , .i , 

.. § VII. ; : 


, ConftruhiQ Sigilli Mmhcmatica»fiuc quadrati 8 1 , 

V ^ 


• I' 

-• 1 
• n . 

• r 


u 


! -- 4 - ' ' IO 


^ / 


• - • 

i. ^ 

19 


I I 


3 

1 


.. 


a 


IlL 


30 


Ii 


4 29 - 


ZI 


1 3 


5 11 


|oo 


50 


zz 


14 


6 

SJ 


47 „ 


99' 


31 


^3 


15 56 


48 


40 


32 


24 


1 6 57 


49 


41 

* 

33 


— 


66 


5« 


50 


43 ' 


34 


36 

15 

76 

67 


59 


5 « 


43 ' 


35 
68 


60 


?T 


44 


36 


C 

77 

-1 

69 

-r— 1 

6 1 


53 


45 


• 
^1 


63 

j 

54 


1 

79 


71 


fi-i 
\ 

’*<> * 

H 

• . ;»( 
1 

^1 
■ 3 l 

»7 


i8 


■O" r -[ . 


H 


* ' I • 


/ 

t 

P 

D. 

d 

1 


Con-. 


Digitized by Goc 


r» 


CLASS. VIL MATHEMATICA HIEROGLYPH. 67 CAP.y. 

C Ondru^Iip Sigilli Lunx fit ex 9 in 9 du6ltsieuius fumma 81, qua- 
dratum fuppetit, cuius pro Sigillo Lunx fabricam quxrimus . 5 ic 
itaque operare . Fiat diagramma Rhomboidis figura, in quo 9 enneadi- 
cos ordines difponas per areolas j;i^y«rivcdirpofitasjVti ex antediftis appa- 
ret. Quo pcra 61 ;o nihil facilius erit) quam fingulos in quacuorcornibus 
deferiptos numeros fingulis fuiscorrefpondcntibus vacuis fpacijs interfe- 
= tere. Modum vti ptjllam prorfus difficultatem habet/ita paucis tantum.* 
indicabo. Cum fin^ula cornua feptem numeros habeanti qux funt capita 
columnarum parcim redlarum, partim tranfuerfarum j fupremi & infimi 
cornu numeri eafdem columnas obtinent, quorum fuperiores caput co<> 
lumnarum> inferiores bafin earundem obtinent ; ita columna D Hin ca- 
pite I in bafi 81 prxfert j Numeri vero in cornu dcxccro &finiftro eaf- 
dem columnas tranfuerfales obtinent : Vnde tranfuerfim inffituenda eft 
numerorum in quadratum ah cd tranflatlo . Quibus declaratis, numeros 
fupremi cornu nullo negotio quadrato inferueris , lia prima vniuf- 
cuiufquc columnx deorfum decem areolas numerauerisj decima eninu 
areola neceffario vacua'il)a erit, in quam numerus, quem frons culumnx 
prxfcrt, tranflocandus cft ; v. g. fi ab 1 intra columnam D H deorfunu 
decem areolas numeraueris, decima erit illa areola , intra quam i. ponen- 
dum erit*, pari pa£lo cum coeteris numeris procedes. Numeri vero in- 
ferioris cornu pariter furfum computando decimam quamque intra ap- 
propriatas columnas areolam habebunt, numero , quem bafls columnx 
appropriarx prxfert, paratam . Pari pado numeri in cornu finifiro aGc 
in appropriatis columnis franfuerfis,decimamfemperarcolaminachienc, 
tranflocando numero, quem quxlibct columnx finifirx pars prxfert, ca- 
pacem . Numeri quoque in dextro cornu bB d finguti intra fuas colum- 
nas tranfuerfas decimam cellulam prasparatam inuenient, numero, quenu . 
dextra columnxpars prxfert, recipiendo, v.g. 75 locabitur indecima_»‘ 
areola tranfuerfx columnx GE,8c^ intra eandem columnam finifiror- 
fum, in qua ponatur, inuenient . Atque hoc pa^lo totum quadratum nul- 
lo prorfus negotio fuis numeris repletum habebis, in quo numeri fingu- 
lariim columnarum, fi uc redarum, iiue tranfuerfarum, fiue diagonalium^ 
additi femper 369 producent,qux per 9 latus.(^uadtatimultipllcata,.daQ^ 
fummam omnium numerorum 332.}^ 


• 1 

II 


.• n 

'i' 

mV... 


§ VIII. 


liA; 

» « 


; 

' ^ . • 1 r ■ r • 

•: # • . 

4 

ili. . >i 

. i 

f 


) 

• 

f Q Vam admiranda vis fub numeris lateat, id foIumpcritixArithme* vaiadun, 
ticx expertem latere pofTc exifiimo ■ Diximus in praecedentibus iamimvit. 
de Sigillis feptem planetarum, quxex feptem. quadratis (, 

3 6, 49, 64, 8 1 , quorum radices fcquuntur . 


1 2 


5f« 


by Googie 


^A?.V. 


<^8 OEDIPI AEGYPTIACI GYMNAS: HIEROGL. 


•l: 


□ 

¥ 


5 

9 

i 


- 'i6 


y 


3^ 


9 

4? 

7 


9 

64 

a, 


i) 

81 


Qaid Ct cu. 
bicum <)u^ 
dr»tum . 


' .■'rModo dicendam fupereft de cubicis quadratis ipraefcrtim ciim nec 
Veteres, nec Moderni, arcanam huius, (quod Iciam^ progreflionis ratio- 
nem fabolfecerint j quod (i fcidcntixh^ud dubie (icuti fepccni quadratos» 
(epeem Hderei Mundi corporibusj-eorumque Genqs , ita hoice cubicos 
quadratos feptem elemencarisMundi Clanibus Gcnijlque prxQdcndbuf 
dedicadenti fed Oedipi ofSclumSc in hoc hucufquc forcadis incognito 
artificio eruendo exequamur . 1 

Cubicum quadratum nihil aliud cfl. quam progreflionis Geometri- 
cs ab vnitate fub dupla proportione continuata numerorum feries tot 
terminorum} quoc.quadracus qaifpiam numerus vnitates habet, v. g.,0 
quifpiam denderet coudiuicrc 'quadratum cubicum, quod quadrato 9 e,x 
in.fe du6ii$ produco correfpojidcac, Gc operetur. Ponantur fub Geo- 
meciica progreiiione ab vnitate 9 termini, vt fequitur- 


pifjx>ntk> niu 
oerQtuni. 


I : l 

T I 


7 ! .J,. 


i 5 , . 4. .: ,o 5; <> 

a 4 , 8' jr V4, ‘V?8 


Exemplum 
in numcco 
iroptii. 


^OS terminos eadem prorfus ratlbnq quadratod ^ c ^inferes, quam (upra 
paiagrapho primo in quadrato noucnari) Saturni docuimus. Sed exeoi* 
pium demw,^ Deferebatur diagramnw Rhomboidis, vt vides. 
u.rff* X 


t I* 

I. 8 


z 

• > 

64 


16 ; fzH 

I l- 

N 
^56 

• 


1 


* 4 • #* 4 A 


' =* i (f:.n'7 

t- » ii \l 

f. 


( I f • • > r 


‘ * i i. i « 2 . I J 

» C.J ri * 


.Ji 


...' i }n J) I n ' 'j 

_ ' jjh ni 

-HOulinn ntcfi t:'j ui 
-iijf’ • ? : 

In qua datam Geometricam progrefiionem T ^ ordine collocabis, vt Gg. 
fignaC; 'Deinde hofce numeros eadem lege intra vacuas quadrati aifc i/ 
cellulas tranfponesyqua inquadrato.9 factum eft : videlicet i intra oppo- 
fitam cellulam quartam a prima z.56furfura verfus in oppoGtam quar- 
tam cellulam} 4 vero in quartam Gn’dirorfum> & 64 in quartam cellulam.* 
dextrorfum progrediendo tranfpones, vt vides , habcbifque quadratum., 
cubicum} in quo Gnguli ordines cranfucrli, redlb diagonales, eundem nu.. 
merum dabunt *} hac tam^n differeiici^pquod vti numeri in quadratis pr«e> 
cedentibus additi eundem numerum efficiunt ; ita ij hic non addendi, fed 
infe inuicem multipHcanfii funt,vteuadcm numerum habeas ; hoc enim 
pa^o Gngulorum ordinum numeri io fe multiplicati; dabant 4096, vtfe- 
quitur,>.i ^ . ... 


fj3fiurp.(i 


t • 


r-» >”* 


8 


I 


CiaiSS^!^ Kti^miEMAlXCAjBmROGCYm .GAP^^ 

r.^mun: bf; rr»&-i,i-' _. 4 ' 3j,:,oq 


rinflf>o^^ ?-' VuTtij »> n' ji.i^^in.r.'(i:j^' v^;, 


I. u*. .. *^ £.:.;l!^» • :•* 


-JcntJuc^y'':4Cfd6>f'' 

•fo'i e:du;; r.. u . ^ , racioi-^r- ot- ;„Ls'-'; ' ’ ■■' '''■ 

Multipli cationin oicthodatn oRradamnsin^riaio ordiherS multiplicabis 
.per 4, & producam: j 3<iimliiplica&6 per & 4 iabebis 4096. haud 1^ 
cu« in aliis^procrdendom putete r\iii<'- tuvu i‘. eni ■-.. ; 

Dedimus exemplum in numero TmpaHjiam 
^adratum cubicum» Jo pari /]UQ(^uc/ubi tornemus exemplum . Si ita* 

• quifpi^*ih qhadrato ex 4 in fe du£lo > hoc 
8 

1 j 


00 

I 

1 3^ 


eft fexdecim cellularum , negatiuoi attentaro KSlS? 

P"*‘ 


pcieipdrtio^8'i>tdHie^ponancur^ vtj^ides. 


*iji. .rA-arjns? 

i|i .4 ^ M-l- 1 «^: 


-li £.' liiA 

t I 

V • ' r 


,;;f. ai.. -)i w'u 

seneo zjx^^ 

* i .- ^ «I MI' ni • 

> - r4 


4.V. ri>iia 5 i f '-i ^ :'•’ n: 

< - ■VnQ 4 'I •.'itf r- ^3 ’ Jir ■ 1614 • -^a. 

.aiji.ni"' ' ^’- 1 ';i.' ^ 01 . • t j •! ob:. “ . m SX.*;» . n: t.j/ j > /' 

r- ■ ti5v *'*i 1.4. -in' . 15 . j;: 1-4 

4Q96 t 8i^a .! ij53'84 32748, :' ^n! jus 1 

i.' I 1 l !: . I j ’ • ', • ‘ : 1 

Hofcc numeros eodempaiao Jnicribes^ quo luprdin fecundo park* 
grapho faftuiD eft in confe^iione quadrati: touiif 16 ; h4c tamen diflTcren- 
tia, quod (icuci ibi per fexdeeim numeros progreHione naturali diipoficos 
progreffus esjita hocloconameros fexdecim difponaa eo ordine ^ tjucm.! ^ 
pra»:edem Geomccricaiprogredioferuat, 


f • - f 

• • I < 4 - • r 


• M/ 


**»»- »'U * • ^ J it t <I»- *i-‘ i • 

- 'n 4 ' f 2 '1 '■‘"'■•■i ■ 

1 8 18192 ] 32 ,|zp48 J, j:6 

1 , , , I2.048 J j 6 I1024 , 

513 1 128 ( M6 

r- '■ . ( 337 « 8 | «• 1 

4 I4096 [ • 

^ ’ . 1 16 J 8418191 1 << 


\ ' 4 4 .** 


' 1 ^ 

I * • 

M * '• 

. i •>3i£>;htq 

T - 

,1’^ aV Ti f 

;i J*. i*: 


Numerorum extra quadratum exiflentlum in quadratum ahcd tranila* 
tionem, eo prorfus raodo,quo in quadrati confedione fecimus, perages, 

& inuenies quod finguli numerorum laterales ordines non additi , fed vc • % 

in praecedente fa^um e(l,mulcip1icatr in fe inuicem , przfienc eundenu 
prorfus numerum* " , - / 

Ccetcra quadrata cubica^oh^ingentem numerorum molemvaliis ma* MeiuAatbo* 

i • . j. . ti y T • . . ■ . I • rt • rwiDdieire 

lon OCIO przditis nonnullam quoque inuentmnis materiam rehauri ex riimmapit ^ 
progrcfsionibus emergentem confulto oraifinaus, nobis iaterim abftrufi 

* ■ “ ‘ ” nego- 


^ I 

A 


0 


«AP.VI. 


1 - 


intlijm* ” 
ctuiiuo ••• 
.i:. 


ScDtntuAa- 
tiquorum pu< 
uociuin om> 
nia' qu«iii_» 
Maodo funt» 
tCk produda 
{axu anme- 
ro< ia meote 
Dei Utcntei. 


V!( numcro' 
ram fibi cor* 
icrpoadeo- 
itum iu«» / 
^tgTptioe. 


Inueftigaiio 
loyficrisrujil 
naturz (Ine 
Cdei Juoiias 
cfl mera fn> 
perSim. • 


70 .KDEDIPI i^GYPTIAQ/GYMNAS HDBROGL 
negotlj portas aperui(Te, alijf(}ue viam monftra(Te ad relic^ua &innumera 
alia Hmilia pari aufu &: dexteritate repolienda fufiiciat. 

Atque hxcrunt,*qu£ de feptem planetariorum Sigillorum £on(bur 
Aione dicenda pi^taua^us j plura/an.iq^^ innumexa alia de arcana nume> 
rorum dirpofitione producere poteramus» verum ne prxBxum nobis feo- 
i>um tranfilire videremur, ea om'ntaxuinfu(irsiniis demondradonibus^arijs 
Operibus Qportuniusre&tuarevoluimusi. Porr6j'cfiat»vtiam>.quaEnaonu 
Veteres fub huiufmodi numerorum abdica digeiUonc my ftcTia.umueriot^ 

yidearousv 

4 i » * I . *e'. 


1 


;n IJ! M 


.i> l' . ! 

'ii * Ci ► ^ j ( * 
'ij’ 


•‘‘jil , n;b- ' 


.n ^ u 


9De yfu» effeBtbusJ, myJlmjfqufj\^pO{tmfiper(^ quie 

, diiiis foeteres opin^antkr,*vnd cum 

i .. eorum conJiuatione.,[ i • - ' . 


fub 


C Ommunis Veterum Philofophoruin ferifus fidt» fpecies rerum Cc^ 
babere vt numeros, ,&iuxtft: numeros in mente Qpificis latentes, 
Mundum, & omnia qua: in Mundo (unt > producla fuilTe . Quemadmo- 
dum enim Aib certis numerorum terminis mir; quaedam proprietates po- 
tedatefque latent» quamuis confutm & indeBniez vita mirabilem eos in* 
credibilemque connexionem ad inuicem habere certum e(i,quas folus ii* 

Ic noare»qut numerorum naturam probe nouit» quique per arci Bciofanu 
dirpofirionem, trandocacionem, dfgefiionem» atque combinationem eo* 
rum conne&endorum Hngularem periciam nadus>Tacrit.Pari pa^o in rera 
natura innumerae rerum fpeciesoccurFunc^quae tamet(i confufae &indelr- 
nicae videantur»omnes tamen mira'quidam concatenatione in vnam con^ 
rpirant harmoniarn^vt is folus reperiet, qui iuxta di&oru numeroru idea* 
lem difpofitionem, rerum fpccies apte & perite concinnarc,& per combi- 
nationes analogas, has ad illas aliafq*, adaptare nouerit.Inhifce rebus mun* 
dialibus rite concinnandis przcGeteris mira quMam indudrii dBgyptios 
praeditos fuiflcytotum hoc opus paGim o(lendit,cum fiugulos rerum natu- 
ralium gradus ciim ad Coeledis, tum ad Genialis Mundi gradus tam apte 
adociare noucrinc , vc data qualibet fublunaris Mundi fpccie» flatim & 
adrum,& Intelligcntiam correfpoudentem afsignarint} quibus inueQiga- 
tis Heri non pode (ibi pcrfuadeDanr, quin admirandos & prodigiofus iti^ 
rerum congrua applicatione effedus producerent . Putabantenim fingu- 
los numeros (Ibi correfpondcntcs habere Genios in mundana oeconomia;, 
quos cum in phalanges ineffabili quodam artidcio coordinatos intuere n* 
tun eos numeros ipds naturaliter indtos, 8c in quos mira quadam vclicr 
menti^ propenderent, fimili artidcio dilponere dudcbanc» quibus 
quidem nihil ad cos, velati genuinis , eorumque cuftodiae commifsis re- 
bus, attrahendos efficacius, nihil potentius effe fibi perfuadebanc. Verum 
cdm nulla reconditorum naturz myfleriorum tradatio, fi verae Bdei Iu* 
meo defit» fine nasuo Scd^moniaci comolterci} commidione»rc^e tranfigi 

pof- 


k 

t 

i? 

tc 

i 


Dlglllzed by Googie 


poflit i hinc f»aum eft, vtij;i« enofmiain quqqucfuperftitionum praei, 
pitu dcduai, animae cai^ifouc felicitatem, qoiam tam follicitc qu«rc- 
bant, tam ftudiolc an^banr,.abhumani gcneiii hdfte mifcrandnm in mo- 
dum illufi dcieaique,|^crdiderint j atque. iivcWem>aby (Tum pmnes po- 
.‘i** eorum ve/iigia ftOantes, talibiii iUicu^yq lapfi funt , po- 

tiffimum Arabes, qai pra? omnibus banq ahem ab i^gjMtijs hJ^reditatam, 
inter maxima myfteria collocatam adqwraa Mubdfnationc? propagare 
contenderunt. Sed quid (ibi per buiufmddi fimc^Uiofas machinationes 
polliceantur, videamus. Et quanuiis. h«d omnia \|n’-0ibala Saracenica^ 
jamfulcdefcripferimusi quia tarneamulcaibi d^l^us, hic ea denuo 
exponere vifum fuit, ^ ^ / 

DiiSis itaque feptera planetirtrm ari^tba^cJs Sigillis , feptem prz- 
parant metallorum laminas diais planetis appre|(natas,in quibus congruo 
tempore & hora vbi didas figuras inciderint, omnia fc facere poflTe eorum 
ope ftolidc fibi perfuadent. Sed videamus phanatica deliramenta . 
Anbes/^. 

peiorum 

perfiiaoiiet 

adpoftcfo* 

tnwaileniat 


Sigillum Saturm^. ^ 

'A Arabes in CabaIa,Sf^raccqica aIlegati,Sigillam Jiqc Saturni '* 

« quu dominante Saturno in plam^c'^lamipaincidprit,opctp fetre partu* 
ricncibus, potentem hominem ac.cutum ab boftibus reddere, atque ita:* 
gratiofum pracftarc, yt a Principibm^ aliquid poftulans nunquam rcpulianl 
iic paflurusi fi vero incifio fada fuerit. Saturno impotente , mortalium» 
«dificijs, arborum plantationibus, omnibufquc machinis impedimentum 
elfe, de altiflimo dignitatis gradu.ad fortunam abiedam detrahere, rixafc 
que St turbas, cum libitum fuerit, ica parare & nutrire, vr vel inuidos 
exercitus fcindere St fugare pofsit .ficc Abenpharagi. Ecce quomodo 
nihil fine Aftrologica vanitate & infania in hifcc nugamentis conficiatur, 
Abenroorgun Arabs alijs verbis vfum eius deferibit in irad. de Sigillis fe% 
ptem planetarum, ybi hajc habet in Arabico idiomate in Latinum trani; 
lata: Hxq figum fi di^^bora Saturni, Satutno in demibtH Lihm Vel 4quarh 
conftuutOy/crib<Uur in pergameno Virgineo, fumetur cum alumine ^ affa. fig-> 
tifUt <(sr parturienti ad collum ligetur , tunc ptkrturiet felicifiime , Si vero inch 
datur in plumbi lamina Saturno retrogrado* rs' Lunadecrefienfe ,^pofuerit il^ 
lam figuram in adifeio nouiter cepto * tunc illud adificium nunquam perficiet un 
vbicunque bac figura ponitur in die <!Thora SaturniMwfekiJfmi Spiritus Sa- 
turni omnes rix^ tsr perturbationes, mouebunt . Saturnus babet 45 in numeris , 
ty ponuntur tria per tria, tim in omnibiu locis prouenient 15 , oportet tameri^ 
omma ad manum dextram effici,^ oportet adfiribere diei hora nomen, <3' ve^ 
ri Jngelt,planeuqj charaSierem . Sed quid tot obferuantix, tot ftolidae ma- 
chinationes ad rem faciant, difpiccrc non poffum . Manifeftum igitur hic 
padum latet cum co, qui cum totius nequitiae Author fit , facile ad fuse 
voluntatis faciendos illufoshuiufmodi machinatores, rebus petitis annue* 
refolcti Figura fequitur. 


Delinmciit* 
Anbam de 
Sigillo Sator* 
di. 


attnflmrat '- 

ASoMMrXM* 


.7 


• 'lir 


.. . . liti 


Sed 


Digitized b, 


CAPiVI* 


•7iJ. 

♦ t-f 


: L 

-:iC>& 4 bi ' 


■ f- 

,1 ^ 


Sn perditio 
Sigilli louit.' 


7^'. QBDIPI t*GYPTIACSI GYMN^ KEROGL ' 

I r ; 

, : jiuL Jj J. "f 

1 i 

jC 3 J-; ■ > 

. sw ■ lup . ’ -.1 
. rn:i -1 
■.iiijiEi i 

* 

irnn.RoUiurj 
ii jr* ‘.ini 'Ti:.! 

* 1 -.ii: fnr' ■ -i 
' .IO*' 

Sed explicemus figuram i AdSig«Hum maioribus my fieri js infignien- 
dum, intra circulum trigonum 'depingunt squilaterum,ad radicem qua- 
drati ternariam ihdicandam i In ij’^mcntii^j figurs foeftantur exoticx. 
Chara^eres in primo firgfriento ‘‘/f- B fignificant fignum qu* cft 
domus Saturni, funtque cnaraftcrfcf ex magica Gymnofophiftarum fcho* 
Ia profefti, vt fuo loco docebitur'. In fecundo fegmento EDC collocati 
chara&crcs fignificant^ Capricorni fignum. In tertio fegmento F G H 
pofiti characieres indicant ««f Aquarij fignum. Intra trigonum ponuntur 
quatuor principalia fpirituum Saturninorum nomina, *Bee/, Caf^eU Micha^ 
thettj ‘Ddtquiel ; qu^um naturam dicunt effe maleuolam &odioftmj re'- 
liqua nomina Pecbnochan indicant diem Sabbati, leboin horam i. Saturni* 
Vides myfieria fiolida, quibjus naturalia numerorum myfieria obuclarc-> 
conantur Magi’, vt & nugartienta maiorem venerationem apud rerunu 
imperitos nancifeantur . Si quis itaque huius farinae Sigillum a quopiam.» 
portari viderit, is charitate Chriftiana monere cum tenebitur , de latente 
fub eo Satanica; machinationis fraude ati anima: perniciem inftitutae;qua- 
re velis remifquc fugiendum, imo mox igni tradendum ; quod & de fe> 
cuturis Sigillis fentire debent omnes timorata; confeiemiz homines. Sed 
procedamus ad fecundi Sigillhvfum. 

Sigillum louis . 

Sigillum fecundum Ionis elhin quo quot pun£ia , tot fupcrftitioncs 
funt; de quo fic loquuntur fupra citati Authores Arabes. Juppiter cfifor- 
tundf ^ Dominus fexti Cteli \ vtimur illo ad bonum . V i de ergo quando eji in ah- 
qua domuum /uarum» aut in exaltatione Jua, aut trinus^ aut facie direPius^ in 

afiendendo crfcens lumine Luna crefiente j tunc firibe tabellam eius , quam feri- 
ptam Jujfumtgabu cum ligno aloes ^ majlyche, (sporta -, lamina \erb Jit argen^ 
tea^ itr Jujfumigetur cum aloe ^ambra j ar dum fit fufiumigatio , dic adiumtio- 
nem fequentem, isr fiat die ^ bora louis. Adiurationem, vtpote indignis re- 
bus refertam, nc teneris mentibus fcandalo fimus, libens omitto. Putant 

autem CZiA®;.m MATHEMATICA^ H 75 

ani^ffi!boc amuletum portatum lucris & mercibus' optatum odtam adr 
fercn^diuibiasampIiBcarbyhomtmungratiam &amoteni,i pr^fercim mu» 
lierum hominibus conciliare» pacem crepcamekieatintia reftituere^con» 
cocdiamaugcrcy placabiles inimicos <i 6 icere,honofes«.dignitates, St conii» 
lia confirmare . Hi fce* nugis>Ie recreant illufa morta^uot pecora * : 

-A'Z eobr:i;cu. ; 

Vj* jWn 
^ ’ 1 , 0 1 

L.l uui^- 'i ! r-">T 

.lij ^un 

f *: '0 

' * 

>. -L‘i> 


• jTjJ z: 


L i> !/i i j'l V ^ 

-l;. 'f!i n:UU3 J*jil > ciln r.3.'i ^ • 
-f7i3»3 rr.Liin jh)/ . j 
•i»'f s;v 1 

UTifilcic^ii ilii 

F.Liii Sed explicemus figuram, cui przfens Sigillum indufiim cernitur, quadra- 
to circulo inferipro j in cuius Tegmentis characteres gymnoTophifiici in* 
dicant (igna Zodiaci Tiue domus louis ; in primo Tegmento pofiti chara* 
cteres indicant Tign^ ^ y in Tecundo $ Sagitearijj in cercio K PiTcium ; 
in quarto habentur ilra duo nomina, quaeindicancdiem& horam Iouis,in 
qua amuletum conficiendum efi: intra quadrati Sigillum ambientis le- 
gmenca ponuntur quatuor Angelorum louiorum nomina, qux Tunt Saf- 
at4telj ^phie/f PahamtotiheltjfJfafiheh quo&dtcant 2 id gaudium, hilaritatem, 
familiaritatem, & omnem beoeuolentiam propendere \ quae omnia nomi- 
na corruptiTsima Tunt,. St parcim ex Hcbrxo, partim ex Arabico a male* 
feriatis hominibus, nec non Tupina ignorantia fcedatis extracta fune. £c 
maiorem hpcSigillum vim obtineat, in tergo amuleti apponunt aliud 
cbaraccerifiicum, vc in figura apparet'^ de quo fic Abenmorgum : Jtque 
b^ce figura magnum Jecretum innuit » ^ interpretantur eam bis. verbis ; Porta- 
tor filixi benignusx honorandtux iujlusj clemens^ cajlns , pm^ pax . Sed relictia 
alijs innumeris vanitacibus^ad tertium Sig‘^lum properemus . 

Sigillum Martis . ^ 

Sigillum tertium Martis, ciuTque vTum fabulofum ac TuperftitiofiT- 
fimum fic deferibunt Arabes. Si quis figuram Marte afccndcntc in fer- 
rea lamina, vel in cnfc ipfo inciderit, aiunt , quemlibet in pugna robu» 
ftum,fortcmque,&terribilcmAducrlarijs, ac victorem in praelio, in in- 
diciis prxterca & petitionibus voti compotem reddi. Si vero defccn- 
‘ K dente 


CAP.Vt. 


/ 


Vliu £)bulo- 
Cui Sigilli 
Mardi. 


I. 


CAP.n 74 . OEDIPI wffiGYPTIAGP gymnas: HIEROGIi:> 


deme Mtrtciin teris, rubri lamina incidatur, referunt , hanc noua «bdificia 
remorari, 8c quos libuerit ex lumoio honorum, diuiciarum, ac dignitatum 
gradu pnect(>itare,difcordias, fedttionesf &odia infaciabilicer, 8c homini* 
bus & belluis creare, apes, columbaCque , &ipifces fugare , venantium^ 
belligeraniiUiqqae fpem fru(irare,tam bruta,quamv(riufque.fexus hiuni* 
nes infoecundos &{leriles reddere, holies obuios & tenore adiccre, 8c ad 
honorem (ibi deferendum compellere, & fexcenca alia effectuum mon- 
(ira prodere . O hominum tot ac tantis infanijs fe intricantium coecita* 
Cem ! (i enim hafcc vires obtineretMartis lamina, vx Monarcbis, vae ini- 
micitijs difsidentibus} vaeinuidiam luflincntibus, vz iufliciamrigorofanu 
exercentibus . Certe contra hofcc machinatores, nec Reges , nec Princi- 
pes, necRefpublicas,aut vllum humatii generis fiatum amplius fecuriixxu 
torCf atque adeo Mund um iam dudum defcciffe, certum foret . 


• // 


Ltna' 


redief 


-jnhfiup. iU !;i: 
-m ; I ; 
; X nii 

II . :t:ol ffiaio i 


u 24 

7 

20 

3 

4 

12 

29 

S 

16 

17 

9 

13 

21 

9 

IO 

15 

I 

14 

22 

23 

6 

19 

2 

19 


, Ponnjfi 
< 


or I 


•■j* * nf; *'ivj 

^ 10) ' , 


^ le6ion 


; n»3oi{qvr> 

' ii »;In itis f 5 


Hii' up Oi 


4* 


l 


Figuranti Sigilli Martis iic adornant; In circulo deferibunc pentagonum^ 
ad larus quadrati Martis, quod 5 efi', indicandum ,* & intra pentagonum, 
quadratum Martis z 5»numcris fuis digefium. In fegmentis characteres (i- 
gnorum concinentur, fub quibus lamina incidenda. Primi fegmenci cbaJ 
ra6lcres indicant^ Capricornum j fecundi ni Scorpionem i terti) iterum 
tt( Scorpionem ; quarti & quinti Y Arietis lignum notant : in angulis 
vero pentagoni nomina Angelorum Martialium» quz fune ^anaflor^ Ttnar- 
cbttliSampbel^jfnnabil', nomina ex pa&o conflata. Charad^cr in medio 
Panaflor 8c Icbion Marcis efl j lebion primam diem & horam Marcis indi- 
cat. 

Sigillum Solis. 

SolisSigillum hoc apparabatur artifleio ab Arabibus; ( verba cito 
.nodut Abenpharagi :) /iccipe fex draclmas auri puri^ ^ fac ex eo laminam rotundam , 

auu in ^ua inf culpes tabulam Sigilli die ^ bora Solis exifhntis in jua exaltat tone% Vef 
hhftbw^t. 1,^ proprio gradi* ^riftis) yel decimo nono gradu Jrtetis , fcilicet ad finem menjis 

ISiiJan, 


Digitized by Googie 


CLASS. V!I. MATHBMATICA^HIEROGLWH; 75 CAP.vt. 
^uofaSlOf/ujfumigabis eam cum crocOf iawibis iffam cum aqua vofas- 
ceayvxqnafint dijjpluiamufcus ^ campborai deinde . 'muolues eam in panno je- 
rko croceo, portes tecum* ^ddet te bene fortunatum in omnibus rebus, tst ti^ 
mebunt te omnes homines, tsr impetrabis d Regibus Principibus quicquid Vo-- 
lueris pro te, Velper nuncium aliquem ad illos miffumi,^ recuperabis amijptt <T 
Deus ponet benedt^ionem in te, C5^» in omnibus rebus tuis . Et in figura Solis, ^ 
in Sigillo eius quod d tergo feribi debet, eJlmagnum Jecretum, es^* Vocatur creator, 
lu^. i^prfeElus, potens, gloriojus, vita, virtus* refulgens, magnus , <3' virtute fu» 
Angeli autem Solis funi, AnaH Cr P^phael, Figura fec^uicur. ' 


7- nof f '‘[uu tr .u .. , 


1‘ "jur 'jO ; ; . . - . .'••.VJ' ' 

r. HocSigillum Solis.iuconfiidiuot .. In cireulo defirnbiznt.primDhe- 
xagonum, & intra hexagonum ( quod lateris feu radicisquadrati Solis in- 
dex cft /quadratum numericum i in fegmentis vero circuli ponunt cha- 
ra^res fignorumfab quibus operatio i nili tuenda cft ; in prioia^iccun^ 
do, & tertio fegmenco charact;eres indicant y > in quarto, 'quinto» &ifexto 
iegmentocharacteres.P Leonis ponuntur:, in^tra vero angulos ponuntur 
nomina Angelorum Solarium Eaphabeh, TkardtJjel, HegeagUgete , Raphael j 
quos putant ad omnem humanitatem, mutuumque amorem efle propen- 
uflimos : nomina lebion indicant diem & horam Solis, qua conficienda»* 
dilamina. Atque hac funt vanitates, in hoc Sigillo obferuandac , igni 
quam luci Solari aptiorei.; ,ui ’ ^ 


Siffillum Veneris. 

. ° Ratio codS- 

' Veheris Sigillum ita conficiunti tcfte citato Authorc Aral)£ , ( ver- 
ba cius cit6l:')I)ie.^herdVjenmsaccipedres drachmas optimi argenti, veheris 
albi, Vmer^j.exifientRinMiiVfi \i*. Vel. dis. Libra domibus proprtjs , ^ fit fine al^ 
quo maloa^eclu, velincurfa , dire£ia('<y‘ augmefitata in himme', ^ faclami- 
nam, in qua infculpes f^ram Veneri Si. qua fa^o, fujfuniigabis eam cum ligno 
aloes, ^ ambra* ^ mafljcie, inuolue eam in.panno fericoalba , porta te- 
A. K 2 


I 


Digitlz*Q bydoogle 


1 CAP.Vt 7<S OBDIPl .«GYPTIAa GYMNAS. HIEROGL ^ 

E-t prxmifli adiurvione^^Gnc qu9 nihil efficias ^omnium amiciciaRi 
Tibiic.CQfKyliarcpoffcj diicordiastolIcrc, reditiones dirimere , fterilit»- 
cem auferre, maieheia foluere, greges &armenca fcecunda reddere, a bili“ 
V atra homines ad vitas hilaritatem reuocare, ftolide fe pofle cxilHmahr . 

Delcenderitcvcro Venere contrarios aiunt hanc effectus pr»/lare, Vi-^ 
4_iflatts nugas, iam Sigilli rationem confideremus* ' • * 
Intra circulum primo heptagonum deferibunt, & intra hepeagonum 
figuram quadrati Veneris ; intra fcgm^ta circuli charafteres gymnofo* 
phifiicos deferibunt, figni Zodiaci indices, quibus operatio oportunc in- 
fticuenda) in. primo, fecundo» tertio, firquarto fegmeoto ponuntur cha^ 
ra&ercr Magici, figni’aic Libras iodi^ ; cbarader in quinto X Pifcca ii»r 
dicat ^ . ia fexto, $c fcpbmo ponunt Tauram,fignum exaltationis Venti- 
rii .''in(ra hepeagonum. vero nomina Angelorum Venereorum collocant ^ 
qai funt fJ^quiely Saqmly Amhd» Hsmabd^ j ^quos fiolidc afferunt* 

ad gratas codiun^iones, voluptates, 8c amores propenfiffimos v Nomeii 
lebion ifidicat primum diem & hbpim primam Veneris >fub qui fonatteau 
praxis auTpicaoda i;;.A rergo vero, Sigillum pomiat.» quod fupra citatus 
AuthcM- dicit nugnum arcaDum,non nifi phantafiicis Philofophis noflum: 
' cius fignificationcin ait efle idem, ac £ator dulcit,prouo:cacor coiun^io? 
nis>lxtitix, amoris, 8c verae dilc<^ionis j fi Dis piaocc Cfcdere ^ i-..i 'jp 

Sigajum 

C0B(^ Sigdlum Mercurif sta )cbnfectantv Accipiunt quinque drachmas 
optlwi ^‘poriffimi argenthf^e ciciScri , dic dr hora Mcrcorif ipfd exU 
fiente fokti fortunato, & conficninc iatninam, fumiganeque ipfam cjunik 
ligna ai o«Jb charyoph^ Ilis, & maftycheii deinde infculpunc quadratunu 
numerieutn Mercurij, ^portant h^ai< s aiuntque per eam quaccuoqtic 
pecteriut, fe obtenturost Hanc ponunt in loco alienius przdi;,& putant 

om- 


Digitlzed by Qooglej 


CLASS. W. MATHEMATICA HIBR,OGL\ni 7^ 

omnia ilJa bona multiplicatum iri, fi eam figurent in annulo,vel vitrea 

ampulla, dic hora Mercuri;, primU fcpcc» lunationibus, & in quadra- 
to Luna:, & conferuent figiuas poftea lotas aqua munda , & portata per 
triduum, quo non comedant nifi pantpaj cum meile, & vuispaffis*, & dc- 
nuo diaam figuram infculpantin Ag^te grifeoi ^ cum ligno aloes fiiflTu- 
migcnt; aiunt portantem iplam omnibUs gratiofum fieri, diuitias auge- 
re, memoriae perdita: vim recuperare, mentis aciem illuftrare, plenam di- 
urnandi fcicntiam acquirere i verbo, innumera alia deliramenta circa vi- 
res huius amuleti proferunt, qus^aeternis tenebris fppprimerc , quam ea_, 

luci dare prmftarer. Sed explicemus figuram eius . 

* • • ^ 


' ^ ^‘jp f 

IfTOlO* . 
J Cilni 


o.- -ii3 


t r 4.7 /Mij It. :jTGiS 


o:u"iIarfl 

t 

•I > ini 

iLij: tt 


:ni7noq r n". A 
<- .-I • S.ill 2V 


Prrmo inferibunt in circulo od^ogonum lateris , feu radicis quadtiitl 
Mercurj; nuincrifit* quod tnitr«o^ganumdercribttii.cn derndo odogo- 
no circumponunt charadems magicos , qui figmfi(;ant :oparjftiOll^,ilwl 
jr Geminis fit**!» Virginet quat;runt donuts Mercurij :,4mfi*tJtuoQdaflil - pft? 
fica intra o^<>gQoum quatuor ABjgelorum Mercurlalium npminaiquatum 
nattiram bciiignan, ingeninTam» ubemer ali;s c£mdefi;^ndentem:pa{Qnri 
vt vides, ponunt. /rl>ion pr i muna diem & horam opeirs/adcBdundicaL 
huic a tergo.aliud admoguot magnairiii*MVpipfifibjimaginantuf, victu- 
tuna» quorum chara^eram fimruKhicreft : Euocator^ vox rationalis, 8e^ 
fapientis, acutus» & cun£b peophetraanst^ ' ‘.i . 

- . iJi! frs>iM'l!!1 ’ iuilvj 1: b* »' : 

Sigillum LurtJi i vj i- ' ' .... 

Sigillum Lun£ fic conficiunt . ( verba Arabum funt. ) Accipe per^a- 
ntenum virgineum die ^ hora Lun<e in augmento excellentis fortuna^ liber iC ab 
infortunijs j Jcribe hanc tabellam cum mujco ^ croco dijfolutis cum aqua rofaceay 
£5^* Ji0umiga cum femine cucumeris Vr/ cucurbita, ^ campbofu ; • ^ adiuratio- 
ne perada plicatum pergamenum pone intra tubum argenteum , ^ porta tecum : 
Valet adimpetrandas res nobiles ^pretiofts in itineribus quoque nullum mali- 
gno- 


GAP. VI. 


Ratio conS* 
dendi Sigil- 
lum LudkiSc 
coolcquenaa 
delitatnent^ 


eAP.Yl.,, 78 - . OEDIPI. vffiGYPTIACL G YMNAS; HIEROGIL> 


Vcriim vide <Ju»dc hifce plura dedimus in Ga- 
bala Saracenfca> vbi & Arabica verba citauimus . Figuram hoc pad^o dc- 
(cfibunt . , n . ' • . . . . 


’ V,' i 'Tiir.'! JMJ / - f 
-D ijJ oc:s c:i ' 
*rb nif. rr-irj 
• i Rin-Jt; 

... ^w::i 

i : 1 ■ • . • OWil 

1 V ^"7*1 

V » 

vuit;:! 2-1 
ij/.T-'?*'] oir,L> iaul 


In circulo ponunilen^ci^oniimdindtcem lateris quadrati Lun* » quod & 
intra enneagonum, po^iCttrj^^in am^tu-enneagoni magicos ponunt cha- 
ra£^ereS) qui indici^t ^na^diacT;: ycl domus Ldnat, in qua, vt valorem 
fuum fanaticum machinajSttiiLinixm OD^cac^ cxiftat^ecefTe eft. Intra en- 
neagoni latera ponunV;^n^Ioxam‘|.qc^i nomina, vt vides; & lehion, 

quz vox femper indicat'dleaii SrKdrafb Luo^r qua operatio perficienda . 
A tergo ponunt aliud Sigillum migna^ihr arbitrantur, virtutis, cuius cha- 
racteres h*c verba referunt : Dominatorem y benignum , defenjoretn , cu- 
J^odeinV ' .! * 'j ^ 

. ( Vcr&m vt Lector- coriofus^ quidxvotict: huiufmodi characteres' 
linr,'quidifignificent,Aatiin cognofeere pofsit > hic integram eortnn no- 
menclaturam &intexprecatibhc»iv anxius Lector in fcqoentibus (^o^ 
current enim i; facpe(spiuf>^has(itety apponere vifamefV* Hicharacteres 
& Orientalibus & Occidentalibus cottimunes^ fuot, tfx fegmentis circuli i 
linearumque ductibus arcane formati -pasti mq^cx Bicroglyphicai :/Egy- 
ptiorum, partim ex gymnio!fbphiflaruniScho}a^prodicrunt,'vt fuo lewfpo^ 
re & loco fufius oflcndcinus!; c^ibu&nataram &: proprietatem'P|ai34rra<* 
rum,&duodecim lignorum Zodiaci expirjinebabf/acvformal e tcum 


mone pactum, quod a primi eorundem inOentoris intentione dependet , 
includunt; funtque fequentes. - 


,, 


1' 


'ilT 


,.u u 


n • i . ' ; 
a ^ i « 


nor i /. I : : ‘ ^ . -Xl» 


, moT, 
'OV-f/X .vu 


'C»v>v\, ,V.Ts : r 

: R:>mx tj 10;^ - 7: , «« t.. v i .c^ 


ao- 


fn 


Digitized by Googie 


CLASS. vn; MATHEMATICA HIEROGLYPH. 79 c*p,vr. 


Aries 

Taurus 

Gemini 

Canccff 

Leo 

Virgo 


CharaSkres duodecim Signorum, 
Libra 
>r r* • i'* V’. • 

o- A ^ 

-jj ' 9 /- 
''tiz :ih- 

. 'J\ J 


Storpio^ 
Sagittarius 

Capricornus] 

Aquarius 
Piices 


Aries 

Taurus 

Gemini 

Cancer 

Leo 

Virgo.,.. 

- * >• 


■50 


• JJ. ‘ Mi! 

'/ ^ . iV . / 

jj ii i;ori I i 
.‘i^roj oibii.': 
iv 

'■ -!iHq -Cfiv 
..JJL'’. iji i 
. j I ii\ > 'i P 


Sequitur nomri cuiuJHhet Signi • 

tiTV ' 

SataaraiL^ Libra 

'Baedal U Scorpio 

Sagr/is L Sagittarius 

<I(ahd»f Capricornus 

Sagham Aquarius 

lahadartLJ Piftes 

'B' 

r 

Nffmina fiftem dierum. 


1-^ .T 1 ^ 

■* 

-H-j-w Vv,*'^ 

V,-' Xt- -iH-2, 

'^lr ‘ 

•^c-fp 


CraJgarheTL^ 

Q(ichol 

Vbnori 

SagdalotL,» 

,/ecber 

Rajamara 
-1 


Sathi ' 

Solis 

Lunx 

Martis 

Mercurij 

louis 

Veneri» 


jr r. -. 


PegnochatL,» 
Hegeagflgete^ 
Seboldrttebofu» * 
Tanaflaor 
^ermatac 
^ietenru» 
K^kmrLji 


.1 tfiC . t t i 

r '‘ 

o'..-'»?»! ..«.fi 

i |7 **^_ * » ■ « 

TXll riiVll.-- ' 


:j; tUil '?tc u 


‘Sequuntur nomina horarum diei » Cr prima incipit cum Ortu Solis. 


Prima 

Secunda 

Tertia 

Quaru 

Quinta 

Sexta 


lebroti-» 

'Septima 

lotolos 

Generurtu» 

Octaua 

lajoin^ 

Rampur 

Nona 

^aramu» 

OelgbinuA 

Decima 

Rahoruj 

Ecabct 

Vndecima 

lehritL^ 

Corahor 

Duodecima 

RacbalotSi 


r 1!; 

IP ^!>4 .'ttv. 


ti 

V 


fti 


-I» 


Hac Jmt nomina horarum noHis, quarum prima incidit cum Occa/u Solis, 


Prima 

Secunda 

Tertia 


HanerL-9 

Labc^trin^ 

Cabjr 


Quarta 

C^inta 

Sexta 


J.llabayr 

Camayfar 

Zarcn^ 


r;:a 

> 1 . 

. . }. . • 


Se- CKP.Vt? 8o- , OEDIPI' iEGYPTIACH' GYMNAS. HIEROOL, 

Mafibo 
Halacbo 

.. , — V.-., Telttn-» 

f !ni l 


Septima 

Jafor 

Oaaua 

Cuniali 

Nona ^ Decioia 

Vndecima 

Duodecima 


I 

Saturnus 

• <t/ • -- . 


Sequuntur feptem VianetarumchamSleres . 


«/< 


luppitcr 

w . . 


i 


ii^^-dtMars 

y~.~ 

Sol 

Venas 


{percarius 

Liina 


u 

j;”‘v 
*r»n 


-CL,^ • 
"'1 


vU . 


5 Kef»@, 

^ K^^irn 

c 44 / 1 »- 


•i. 


.0 


■.1 

•-.i 

‘ -i 

f « 

I 

:i 


zsiiA 

r 

ininisD 
c J 

0»i11 / 

O 


23hA 
Kinu- i 
iiiirn :>0 


Atque hsEC Tunt quae de (eptem Planctarum Sigillis, occadonc fc- 
ptem quadratorum numericorura * fliccada putaui j qux haud dubie 
Aftfoiop» yEgyptioruro dogmata olent, quxque Arabes uEgypto vicini tanquanu 
cZtaS”'* facrofanCla, fua in pljrQntifteria receperunt, ab bis Europaei, ita vt vix ex 
ecifoftpten» j Aftrologiam charadierifticam profitentur, Cnt qui ea non feaen- 

tu? . Inter cocteros vero ea ab inferis refufeitata, fupnmo ftudio coluit 
Paracelfus impoftor, qui lufc ea in fuis archidoxis deferibit , vc proind^ 
attonitus hxream, qua ratione tandem fieri potuerit , vt homo philofo- 
phus animum fiium tam iofanis» indignis, ftolidis , Sc nullam in natura.» 
fundamentum habentibqs commentis addicere potuerit, & voluerit. 
Verum fic fit, dum rea» fidei tramite reliao,peregrina & pcrniciofa do- 
gmata ferantur •, quibus imbibitis, nihil facilius cft quam , in apertos 
Diaboli laqueos cum ahimx iaftura incidere. Hinc omnes curiodoris 

do&rin» cupidos in huiufmodi vfurpandis cautos cfTc velim . Cum enim 
Iqquibtu pa^uin apertum, quemadmodum dixi, cum dxmone inuoluant, minime 
«TpAS ea licita cOe Cbi perfuadeanti verum Uanda Matre Ecclefia, tanquam- 
c«mD*mo- Q jmonum officina profc^E, Um dudum proferipta & eliminata fuif- 

fe fciantj cum tantarum virium, quas difta amuleta obtinere retulimus, 

nulla caufa naturalis, aut efficientia phyficaaaignaripofiic: ac proindg 

eflTc(aus, fi quidem nonnulli ex eorum applicatione confequuntur,aliun- 
de non proucnire, nifi ex attra6lu,per pactum initum cum Daemone , in- 
dubitanter credant. Neque canfam horum effectuum fupernaturalenirf 
Naf«D«« effe Dutes» curo DeusOpt. Max. vti& Angeli ad ca,quz malum praecifc 
rtcadeiqu? jnuoluunfj cuiufiiiodi funt paflioncs pcrucrl^ > in honoribus cc diuici^s 
*^iMoiuut, comparandi? 3 *?^bitiofum ftudium, in amore roulicruin conciliando vjc- 

cors 


4 


DIgItized by 


CLASS. VII. MATHEMATICA HTEROGLYPH. 8t 

cors pruritus, flmilibufquc luxurie libidiais irritamentis procurandis 
anxia cura; omnia denique, que ad cranquillicaceni , pacemque publi- 
cam percurbandam> 8c ad innumera proximo mala4nfcr?nda aflumuntur» 
concurrere nulla ratione pofsint* Vp^e fatis mirari non polfumi aliquos 
qui ChriHiani^ nomine & religioae haberi voluaC;, ftoUdirsimam hanc 
Mabumedanorum characterolacriam» vti Diabolicis fundamentis nixam, 
ita innumeris fuperftitionibusexppfitam» Um anxie fcctari , tam ftudiole 
inquirere, tanti denique facere, yt c;»m faerjs Chrirtianorum amuletis 
multis paraiangis anteponere nqn .erubefeant. Ex quo capicemcritdi.n 
huiufmodi vfurpantesjtanquam in Idololatras, hUgoS) itnpiosV indignos 
qui communi aura fxuantur, igne animaduertetq folct fancta Mater Ec- 
cleHa. Nec fufficit occultam hic naturas yi(U nefeio quo pr«textu ob- 
trudere, cum nulla Magica operatio, quancumuis horrenda Sc impia , af- 
Hgnari pofsit, qua: non virus fuum fafso occultioris natura: velamino 
amiciat, tanto vtique periculohori, quanto maiorem crucium,facrorum- 
que nominum fuppellcctilem exhibet. Cum itaque complura huius fa- 
rinae Sigilla vndiquead metanquamad interpretem nullo non tempore 
tranrmittantur,vifum fuit, ea hoc loco peculiari indagine examinata, lu- 
. ci publicae exponere, vt qui inciderint in huiufmodi impia machinamen- 
ta, ex cuius officina prodierint, cognofccrent, atque remis velifquc tan- 
quain apertam animae corporifque imminentis naufragi) fcyllam & cha- 
rybdin fugerent. Non diffiteor quidem, fub reccnficis numerorum di- 
rpolitionibus admirandas proprietates latere , quae tamen non tam ad 
quidpiam efficiendum, quam ad mirabilem illum rerum naturalium or- 
dinem, progreflum,. difpo{icionemquc veluti occulta quadam analogia & 
fimilitudine, quam dicti numeri exhibent, oftendendum, a prifeis affiuin- 
pt* fuerunt. Eft ars combinatiua rerum magnnro in Vniuerfi natura_> 
arcanum, ad quod quicunqnc pertigeriti is vere Angelica mentis par- 
ticeps, merito beatus cenferi debet. Angelica, fiqui dem fubftantix , vti 
pcrfcAiffimam huius artis combinatiu*. notitiam habent j ita mirandos 
quoque effc(9:us eius ope illas praftare , notius cft, quam dici debeat : 
dum enimaftiuapafliuis per rerumqualitatumque huiufmodi indiuerfis 
entibus difperfarum continuam combinaiioncm, applicant j. quid aliud 
faciunt, nifi quod numeros confufos inmiru quendam atq; harmoniofum 
ordinem diftribuant, ex quorum compofitionibus , admirabiles, deindo 
effedius producantur? Ad quam quidem perfcfiionein humani caduci- 
tas intclfeilus pertingere nequit» nili per occultas quafdam. fimilitudi- 
hum vmbras longa rerum experientia notas i 8c vt melius dicam , fin- 
gulari diuini influxus munere . Confidit autem hzc feientia in perfefta 
rerum omnium naturaKum cognitione , qualitatum, pcoprictatumqi fin- 
gularum notitia, in quantum AngcUincrinfecc , certo , & infallibilitcr, 
cognofeunt , qu« fit fingulorum ad inuicem proportio , connexio , & 
fyrapathia, quae nam eorundem ad alia & alia diffenfus, inimicitia, fuga, 
quibus iuxta numccorum formalium leges, apte in vnum.i 
confociatis, miros efferus, imo prodigia nafei quis non videt ? Non ex- 

L cepi- 


CAP.vi. St OEDIPI i^GYPTIACI GYMNAS. HIEROGL 

cipimtisab hac fcicntia Daemones , cum ij , qu«e ad naturalem intclietflus 
operatione pertinent, integre omnia & perfeSiflime pofiideant. Hinc In- 
cclligentia: huius icienti^ope fret?, multa operanturiqu^intellcaui noftro 
mere videntur , tam^tH ea extra naturz limites minime fint con- 

ftituta. Sicutiarcanioris Arithmeticae imperitus, dum miras hoc loco 
numerorum propofitas proprietates videt, tam infolentes eflTc£i:us nulla 
ratione peruadere potelt . Solus ille , quem Deus hoc dono beatum efle 
voluit, clare omnia profpicit, demonftrat , dirperfos numeros in vnunL/ 
mira dexteritate iungit *, & ad hotum exemplar , vclutl ad quoddarru 
Afiadn* filum, in abdita arcanorum naturae penetralia perlatentium fi- 
militudiflum vmbras mcroducitur . Verum cum de hoc miro arca- 
' • noex profeflb rn Arte nofira combinatoria, fiDeus vitam dc- 

derit , agere coriftituerimus, fupcruacaneura efferatus ■». 
: fum ijs hoc loco diutius inhzrere. / , n' 

• niu lO l. ' . 1 . ;i._ : i' :{ .JuiJM <• ' 

•iij ! , '• j V ,/ • . j 

oK nr-u t iun ii r* - 1 .>(i' wi. 


'Ul ,t3Lfi>fr:i,x* 
«.{rr oupu; 


(t! 


',cLni ni.!!ii- J lo. ? l .• L rriM v^- 
-i!> ri.uiuj 
Ifc II LJ liti. J 
- 'O mxjiifcii 
i.'" ‘‘bolli } 1 ‘ 

-fi L’im l; Jil-; i t. 

» 

I. uiiijuti iivjiili- 

i‘V J friii.f * vi; n 

h.if/iiin 1.31 ' ' 

: ij/ jdj]> ( jib ti. -'p , 4 . - 

r; ij ; ,.n: 

fjm.b hi;.:p ; . . • : r*' . -.jr 

' ' i ‘ 

f. r. ir, ; ^ j.ujf*; 

I 

r I r , i 


i IJ 

.f 


■C ' J HI . . J.. 

-io; ini.:i 
• iiljr» ii 
•r * # * i/.Mh ; .. 
rj * !f-t: ur ■ ri wj - r 

-rli : : >• . ^ ,r u* r 

i ^ , -v,*’ 

-- •• I 4« ‘l J J jt-J )_•, 

'Jil/in .tf I » '■ .;!:f ( ‘ i. vf.'' 


j:} I i., , p 


^7,1 


j * lllll .T-i. I ? 

0 '* 'io ; ' r: - nr'*; *-t i 


' J 


Tf? - 1 

/ rr . 


-I • • 1 » • f » 

■ • 41 ’ 


•/T LfJV ill , 

. $ 3 Utr i 

l "j 5 


J 


o n.'fcr' I. 


Ji 

<7 e ' - 


I ti'M. jt 


•• 'I 
.:jr n *' 
t'' • -■»“ 

• w*. 

i 1; 

n 

J 

jjiyf;-* 

'O .1 


-7 

'P 


, - • * 1 1 » i . 

i 


* rriir,».' 

■ 


u.t.sq! . 
.rt , 

9 

> 


niii • 

« 

i 

a 

^ ; i *i , 

1 k: 


t 

' ■ r- 

• 

i 

p 

• J 


hu.n f. . 

_ 2C.> f 

• 

f 

■ :> 


. 4(. . * . , . ; •■'7 • 
1 


•' U- H'.., }\ •'. 


• _ .. -t. 

I. j^a.i I 

1 


« •■■'••.‘r V rt 

■i 


;;.L’ 1 


» * n 

• 


' ■‘OiT i*' ;n ' 
I •Ji»-' i:- , 

Sf 

■■ V 


-t:. 

> 


' SE- ■ \ 


Digitized by Google 


f 


CLASS. W. MATHE!ilAT1CA HIEROGLYPH. 8| 

S E C T liO IK 
De Geometria Hierbglyphicai 


' JJ.li ■ hi‘i r;:,nra ^ 


ADMODVM REVERENDO 'PATRI IN CHRiSTO,' 

P A T R I , . 


f ^f. » 

ir< 4 

*' p*-nt 

u frkihq 


lOANNI GANS SOC> lESV 

Sacrae Theologiae Dbflori , Ecclefiaftae celeberrimo^ 

& Sac. CaeC Maieftatis a Confeffionibus. 

^ E o N «« wK\tfH^tuAiTA c^ffrnt Eft Geometria Mnee 
mentis opus , quo omnia qua Vniuerjt ambitu continent urt nur 
mero expo/uity menfura defini uie ^ pondere librauit , DB l 
amulusDiuini V erbi Pracoj numero exponit omnia» dum vita 
diurne ^ntis fimilitudinem ejformat homines » dum 
ifL>» ijfdem benefanSieq^ viuendi documenta prafcribit , menfurd de* 
Unit f pondere denique librat» dum eos ad temperantia ^iuJUtia Jermtas tradu- 
cit . Cfim itaque nonjacrorum duntaxat eloquiorum, Jed ^ totius Mathejeos , 
Geometria potijfimum arcanorum confultus fu j merito boc Tibi de Geometria^e- 
rc^bphica argumentum dicandum natui. 4d*odpT\x\im dixerim^re^e dixerim : 
T u enim » yt pojfem , fuccurriflii ne languerem, corroboraSli y Wt id tandem 
prosi ret, ea qua apud Magnum Cafarem polles qutboritate , ardenter follicitafii . 
,Sit itaque hoc mea in Tc voluntatis ^rati^ animi fVeluti Cedro perennius t? 2 onu- 
mentum. Vak. ?! 

m r; . 

“• k. 

K'» • 


•f. 'irt: 


:k -ik 


• » > 

' ‘ ^0« i . • 

r 

V. r5' 


V 

i tvi 


.. ♦*.. 

1 


l 

t 

T ? i 


« 

‘ .1 ^ t 

‘ > ' 

s 

s 

:i'> •< 

: I 

■ «Vv-*- 

1 

' *. ■- * 

■y \v 1 

tJ 

• f 

i> ' i 

.v.l f . * 


L A 


SE-: 


Digitlz»(fflPGoogle 


Scientia Geo. 
meuica ad 
agoitioaem 
rerum innifi* 
bilium ducir. 


Trina di m<o> 
il* figniiicac 
Tupremz Mo> 
nadU tn Mun« 
dum hunc 
cuoluiionein> 


Thilolbphoru 
veterum in_f 
bfathemati- 
cb addilMU» 
dii ardor, 84 npniPl yPtffVTTrAni GYMNAS. HIEROGU 

s:e G T I O IU 

P ilL| lAE Ji iA T I O. 

* * 

1 Nemo Geomeftj^ ignarus ingrediatur j Portis Gy» 
mnafij Platonici iutcriVcbairuri qUii Epigraphe quid libi 
vo1ttCrit-i^iftt)'>^pUcemus . 

J^lort^JPMifipliiy IfUnme natarjTdu^i , dum 
miras quafdatnjub Geometrica qmntitate proprietates annotan- 
te nefcio qulm rtaturJk in rirum produ^ione ordinem tnt neren- 
tur j hoc 'Unicum fitegijje 'vident ur^ vt tarum notitja j^reti > iii^ 
/ubjimmm ^irum 'cdgniflpnem difuetiircn } . Bt cmn <^iifje»jt- 
bus expojita^uis pungis] (meis ^Juptrficiehns , corponbns con- 
Slare/^iid»fnt^ ^ej^uafkbaatyqitifi Opifex omnsum h^tpr^idea 
^ exernplari^upd^m in pripjp^ VjnsYu'0»t. Fit ex motu puncli 

linea f ex lined tn talum mota fuperjtciesiexjuperficie in altum mota corptu. ^id 
beec ifliud denotant^ r\tji prim^ p^Jupramundana monadu in Mundum buncfenfi- 
hileni'eU<!tlutionem tl^ipekithocjutnm^ We illato ^'quando clamtmaj o' 0a^ «« 
; mircUus eJiTri/megifius, dttniVeiirn Cfrculumicuius centrum vbique, 
circumferentia nufquami prOnunciauit 'i fu^exit PyibdgdraS j dum Dcttm nunc 
jfrUh^eticum^ nunc Mujicumt nunc Geometram dyeruit . Secuti funt hofce om- 
nes pofler) Thllcfophi doPirinA eorum febfittdres f totam Veritatis doflrinar/Lj» 
non in alia\quhn in magnitudine rnulhtudmk^comprehendi conflanter aperue- 
runt , Hinc fummtis ilh diluor um Phitojfdphorum in Mathematicis amplexandis 
irdor ^ intenfum' /ludium/ vt neminem magnum quandoqu^ in Thilo/ophia ftitu-^ 
rum p^^tirenhqui rerum di/liciliuminquijiitohlm alidjprteterqudm Mathematica 
'Vidaggrl^ulfuiJ/et , Et Jane ita efFt cttm enim omnia , te(le Paulo Jpofldio, m- 
utilia per ea dude^faBdfunt^ con^iddntur ; \eci0arid Jatendum ejl, omnia illo-j 
qupfen/ui obijhuntuTtynui^lHum' reriiin^leluti quajdam imagines , adumbratio-- 
rieSy fatoptricaa qttafdam reflexiones tucis primogenia » ex quaorrinia, 

fimulacbrum nobis ob oculos ponant j ^ explicent . Cii m Vero ex fenfibilium (Je- 
Clrorum pbantajmatis prima Jumxmus inquificionis nojlra fundamenta ; Via quo^ 
ad incerti f non niji per prafuppo/ita ^ certa tffe poffit ; imagines , ex quarum^ 
tranfumptiua proportione incognita riobis ^ abUraflamueJligamus , dubue nemini 
ejfe debenti Vti funt plerajjfenjibiltaiqua in continua quadam inconflantia <3" mu- 
tabilitatey propter potent ialem materia mifctlUm {jt ip/is abundantem , agitantur. 
Hinc tjs potijfimiim fenfibihbuSyqua ^ abfirahuHt d materia , ^ natura fua fir- 
mafunty certitudinem babent.euidcntiffimami cuiufmodi Geometrica^ fingulari 
Uudio adhajeruntj (3" ad hac veluti ad Lydium quendam lapidem , contemplatio- 
num fuarum energiam explorare conati funt. 6t tales fuife/Egyptios, Jat fupcrq^ 
ex Geometricis figuris compa^iy quos pajfim adducemuS} hierogrammatifmi demon- 
Hrabunt , hi enim Vti primi lit erarum ^ Mathematumq, inuentoreSi ita <3 eorum 
freti notitia ymaxima quteuis fuperiorum entium myfleria ^ Jacramentay Vt pau- 
lo pojl videbitur y indicabant , 

L CA- 


DigItizeU by Googie 


CLASS. VIL MATHEMATICA HIEROGLYPH. . % 

CAPVT I. 


CAP. 1. De CircMlojfeu SpSoera hiero^yphica^^ eftlma^ ^ei^xo^onade 
m rerum omnium ambitus Je^ euoiuentis ^ 

■ t' - ' ■ 

RISTOTELES, cum toirabHiura & prbdigiofornin cfTcctunrt 
caufam, quae circa vectem & libram cum magna pomiiim ad- 
miratione in mechanicis paflim occurrunt, profundids fcru- 
tarctur, nullam aliam tandem inuenit» nifi ftupendarum re», 
rum maxime obftupefcendum circulum. Nec immerito : dx admiranda 
enim caiifaadmirandols effectus procederC) rationi quam maxime confen- 
taneum eft. Eft autem circulus figura plana, vti2 tantum lineS contenta, 
quae circumferentia nuncupatur, ad quam ab vno puhCto, quod centrum 
vocant, omnes recta: linese prodeufites fiint ajqoalcs . In hac itaque figu- 
tamiaxime contrariorum exiftentia occurrit admiranda . Fit enim omnis 
circulus ex commoto & fnartentCj vno quidem circini pede fixo ftante> al- 
tero in peripheriam circumacto . Praeterea maximd mirum eft , lineanu 
illam, quas circuli orbem complectitur, Graecis dictam , cumom^ 
nis expers latitudinis fit, contrariprum quoque veluti admittere quan- 
dam conucnientiam, concauum fcilidet, & curuum j qua: quideni eo mo- 
do funt contraria, quo etiam magnum & paruum j horum enim medium 
eft aequate, illorum vero reftum : omne quippe quod magnam eft, vt fiat 
paruum, ‘vel quod paruum, vt fiat magnum, neceffe eft, vt perueniat ad 
sequale, priufquam ad extremum alterutrum pcruencrit : ita linea cur- 
ua, antequam fiat concaua, debet fieri quafi refta j & concaua , vt tranf- 
eat ad conuexam & circularem, debet fimiliter prius cfle quodammodo 
reaa.*'" ' ' . ' 


-• ». > 

.f: 

Mitinib Ck. 
culi ex Ari- 
fiotele ia_* 
mechaaicu 
qiurft.. 


Circuli defi. 
nifl».- ' 


Circuli pro. 
prkcas mira<* 
Dii is. 


'0; 


§ I. 


Circulus afud Aeetios in magna fuit admiratione, fjd honore» 

H As mirabiles circuli qualitates ac virtutes iEgyptij minime ignoraf. 

fe videntur. Nam cum rerum omnium in Mundi huUis ambitu 
contentarum cyclicas quafdam veluti eluccfcences cwr«*«<« intuerentur ; 
fupiemi quoque illius Architcdli, nefeio quidfphcericum, tum |n feipfo, 
tiira in operibus fuis,quae non nifi ad circuli exemplar fafta, tcftc Plutar- 
cho, funr, affcftantisfpirales ideas cum fumraa admiratione contempla- 
rentur ; circulo diuinum quippiam ineffe arbitrati funt i adeo quidem, 
vt quandocunq; magnum quidpiam,mirabilc,cxccllcni,in quo nonnulla 
diuinitatis veftigia apparerent, indicare vellcnr, id appofito circulo feii 
fphoera demonftrarent. Inde Hermes ille vere Trifmegiftus diuinam na- 
turam definiens, tanquam medium affumpOt circulum» Interrogatus 
enim, quid eflet DEVS? Refpondit, Dem circulus efi » fcu fffhara intelli- 
ffbilis, cuiut centrm ejl vbique , circumferentia nU/qum» Cum eninu 

Deus 


■r ! 
Veteres Cif. 
culoquiddsn 
diuinum in- 
ede pucabint 


Deui circulus 
cOiScquomoN 
do hoc Intel, 
ligenduin . 

- f. 

I_ri 


Dnu centro 
circuli com. 
puacur. 


ili«'J ' ■ * 
ItT 


CAP.I- 85 OEDIPI jEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL 

Deus non fit corpus, ncc etiam eflepoffie , eo quod fumme fimplex fit,' 
quia omne pcrfef^iflimum oportet efic fimpliciffimum omnis compofi- 
Cionis expers^ eo quod pofterius componentibus fit omne compofitunn ; 
ideo ad diflTercntiam fpharae corporalis , dicit cfle Tphccram intelligibi- 
lem. Vnde per centrum, quod efi quid minimum, 8c fimpliciflimunu , 
circumferentiae comparatum, diuinara fimplicicatein intellige *, fcd per 
circumfcrentiain , quae efi maxima , immeniltatein diuinam accipe . £fi 
ergo praedii^ae deferiptionis fenfus : Deus eft circulus, feu fpheera, id eft, 
principio carens 8c fine, multo magis quam circulus fiucfphoera materia- 
lis i vt fic notetur cius aeternitas j intclligibilis, vt notetur cius immate- 
rialitas j cuius centrum, id cfl: ,,indiuifibilis efftntia vbique rota eft; fed 
circumferentia cius, id eft, immenfitasnufquam eft, quia a loco compre- 
hendi non poteft, Deum quoque ccntrocirculi comparamus,circaquod 
omnia funt,& a quo vniuerfa ordine certo in Orbem procedunt , donec 
integra, rerum vniuerfitas abfoluatur. Vt enim centrum nec magnitudo 
eft, nec circulus, nec orbis, fed omnium & circulorum, & prbium princi- 
pium; pari menfura & Deus nihil eorum eft , quae funt in Mundo, nec 
Mqndus cocus, fcd totius tamen Mundi principium . Ad hoc ergo cen- 
trum omnis creaturarum fummitas terminatur , perinde atque in circulo 
omnes portiones per formam pyramjdis a circumferentia in centrum fi- 
niuntur. Atque ex hac Trifmegifti.do6lrina accepit Pythagoras nofter 
caeremoniam illam, quam poftea tradidit, nempe effe Deum circuma£bu 
corporis colendum Qiiod etiam Numac Pompili; in- 

ftitutum fuiflc,Author eft Pierius Val.lib.39. prxclpiebat cnim,vc priufi- 
quam aliquis Deum coleret, verteret fe in Orbem, facloque circulo cul- 
tum Deo exhiberet, quia illum venerabantur, qui per circulum , figuram 
perferam, erat fignificandus . Plinius apud Pierium, / a; inquit , 
dextram ad ortum referimus^ totum j. corpus circumagimus . ^ 

Sed co, vnde digrefti fumus, redeamus . Circulum itaque i£gy pti) 
inter coeteras Geometricas figuras in maxima femper veneratione habe- 
bant, tum ob di£Ias caufas, tum quia hanc Vniucrfi molein circulari figu- 
ra infignitam videbant . Hanc enim ex omnibus coelo maxime compe- 
teret neminem latet 3 quod quemadmodum capacifsimum, 'fjmplicifsi- 
mum, & perfedlifsimum effe oportebat; fic in eius conditu capacifsi- 
mam, flmplicifsimam, & perfcdifsimam figuram fapientiisimus Archire- 
&US elegit . Perfectifsimum enim eft, cum fua omnia pofsideat , nec fieri 
pofsit, vtiacturam vel minimam patiatur. Simplicifsimum,quoniam, vc 
lentiunt Platonici, non eft, ex quo fiat, aut in quod refoluatur , alioquin., 
generationem & corruptionem incurreret . Capacifsimum , quoniam.» 
nihil extra feipfum relinquit , fcd vniuerfa intus complectitur . At hu« 
iufmddi fphcsram effe,inditio eftiquod eandem ad cceterafolida^ quam.» 
ad fua plana circulus, habet comparationem. Primo quidem circuli figu- 
ra eft omnium ifoperimetrarumcapacifsima 3 adhaec perfectiisima, quod 
nullum incrementum decrementumque fufeipiat 3 quin & fimplicifsima, 
quod vna duncaxat linea contineatur . Sic & fpheera figura eft iolida,v ni 

Iwpcr- 


Fytlugera 

«Iiaum,DeB 

circuoiaaii 
corpori* co- 
lendamiqu} 
iatelligeodu. 

VitrMuV*l, 

Ttimtii. 

Circnia* in_» 
bonorc apud 
Agyptio». 

Colo figura 

fphxiica 

eoiopetit. 


fUHBiti. 

.J.l . 

•ni i, 


ProptitOi 
Circuli dl 

^bars. 


DlgltlzeO by 


< 

V 


CLASS. VII/ MATHEMATICA HIEROGLYPH. 87 cap.l ^ 

fupcrficic contenta, ad quam ab vno pun£to centrali omnes lineae 
funt aequales. Ergo & fphcrracapacinimaen,quia pro termino cir- 
culum -habet ; cft perfedifllma, ciim non, ficut corpus angulofumicref-. ‘ ^ 

cat vrpiam, nec dccrefcat j quin & nmplicifljma,nam vnicalupe.rficie con-. 
eluditur. Accedit ad hanc caufam alia tantx venerationis ratio , quod AiUntiocur 
per lineam redam, circulumque prima, nmplicifsimaquc fuit rerum tum hMweapui* 
non exiftentium, tum in naturae latentium itiuolucris, in lucem produdio^ ^grptiot, 
repraefentatioque : fed circulus neque rede,neque artificiofefine pundo 
heri potclij pundi itaque, monadifque ratione res & cfle coeperunt 
primo, & quae peripheria affedx, quantxcunque fuerint , centralis pun- 
di nullo modo carere polTunt minifierio . His itaque demonliratis, re- - ' 

ftat, vtcuriEgyptijcirculum&fphcrramcapitibusftacuarum,vt ex plc- 
rifquc Obelifeorum fimulachris videre eft, impofucrint, dicamus . Vix : 

cniin occurrit hieroglyphicumfimulachrum , vbi non occurrat fphoeri- 
cum aut circulare quidpiam j quae tamen pro conditione adiedorum di- 
uerfas GgniHcationes habent. Globus, fcu circulus capitibus Hmulachro- 
runi impolitiiS} femper aliquid diuinum, aeternum, infinitum, figurat; 
feorfim vero pofitus vel Dcuoi, vel Mundum, vel Coelum indicat , vt in_. 

Obelifeo Pamphilio fufe oftenfum eft»inHierogrammatifnio fphoerae feu 
circuli, & in 111. Tomo copiofe offendetur. Verum vt haec omnia lucu- 
lentius patefiant, paulo alciiis ordiri vifumcft, repetendo nonnulla ex , 
Obelifeo Pamphilio . 

Confueuit antiquitas res hominum opinione rcligiofas & auguffas 
(ludiosc venerari. Inter has maxime nobilis cft circulus fcu orbis quidam frcuu- 
capiti aliquando circumferiptus, venerationis index, & Maieflatis quae (eu orbes im» 
humanam excederet. Hic pafsim Imperatoribus, quos Veteres fupra fa- 
fligium mortalitatis elatos fufpiciebant# Prouincijs Orbis Romani, Vrbi- 
bus primarijs, animalibus etiam Deorara,circumpofitusnotSitur. Et quod 
ad A Uguftos pertinet, extant numifmata xnea Antonini Pij & Conflanti), 
quorum meminit Laurentius Pignorius vir antiquitatis peritifsimus in., L4*r«<;«r’ 
mcnfz Ifiacxcxpofjtionc . Hunc orbem ,3i\t , JEgy[>tij in JUmmo capite Jimu- 
lachj^orum Jmrtim locabant ^ quodisr hicy alibi licet notare : ab illis ^ma^ 

nos Jt*mfjijj[e licet JuBicari^ <7 yariajfe habitum Jecoris rationcy £juod capiti , cui 
daninum aliquid inejj e putabant^ eo Jitu corona aptaretur ; qui tamen ornatus in 
fequ entium Principum moderationcy ^ tacito omnium conjen/u , Veo , i7 SanHis 
eiusy yt pleraque, in totum cejjit,^ antiquum diadematis nomen in hodiernum-^ 
diem retinuit . Hadenus Pignorius, cui fauent ea,qux Pierius fol.4.1ib.i5>. Ctrcuio«quid 
dicit . P^nus circulus deferiptus aut Jimplicitery aut alteri cuipiam piSlura fignoq^ variCn^fo- 
circumduSluSy nunefempery nunc perpetuum ^ aternum , nunc omnia, quippe 
vreS yjigntficabat ^gypttjs, nempe quod in ea figura neque principium , nequ^ 
finem inuentre fit ; quod at erni tatis efi proprium. Et paulo poit : Cuius etiam 
principi) finifq^ nufquam comparentis ratione habita, A'g')ptij Deum ex hierogly- 
pshico circuli wtclligebant . Porphyiios apud Eufcbiumc. 3. de pr£Ep^ Pilam 
ab >4igyptijs, Dijs attributam teftatur, hifce verbis : Pila, ^'rgtunda om- 
TifAMundoy pracipue Soli ^ Luna attribuuntur ; in circuli figuram artu > tem~ 

' C L I plaq. 


eiP.l 88 • OEDIPI JEGYPTIACI GYMNAS. HEROGL 


'tri/lmiwi, 

pier ( 
itrealui. 


Jsm ler C«* 
Ii Cti 


DcutCin** 

I*». 


Qpid radio* 
fui Circului 
drca capica 
Saniorum. 
y,fi. 

nmu 

F/trmt». 


quid 

SffWtM/. 


huit»Mt> 


gtUtitriu, 


Diadema ex 
Cijpttti com» 
paduffl» 


figurabant . Pcrfae quoque, Briflbnio tcfte, Citm louem Cceh Dominum 
dicerent^ facrifki a illi facere putabant, vbi celfijjirmm Ipeculam confeendt(fent,Io* 
um^C ali circulum nuncupafent . Tranfijt idem mos ad Tureas ; hinc at> 
alea quadam turri inatutinales illae conclamationes ^ La Alia elle Alia <rr. 
quorum fenfus eft, Deum effe femper , futurumque femper : nec quic. 
quam addunt aliud, niH quod fuum etiam falutent Machometem . Sara» 
ceni quoque, & plcrxque aliae nationes, Deum circulum appellabant,atqj 
hinc (empiternum exprimi concludebant. Mogores quoq,- Regem Tuum, 
quem veluti diuinis honoribus venerantur, depingunt radiofocapite ful- 
gentem. 

Ex hac ^gyptiorum confuctudine, Gra:corum , & Romanorurru 
confuctudo produxiiVe videtur. Deos fuos radiofo circulo ornandi. Quz 
omnia, inhnita medalia & numi, quos apud Fuluium VrHnum, Parucam , 
aliofque Antiquarios vide, mondrant. Nam Oi)s omnibus radiorum co- 
ronam, feu fulgens quoddam lumen appingi quandoque folitum , fufe a 
mc in Apparatu Hieroglvphicodidlum edj idque proprii quadam appel- 
latione Nimbum vocabant, vt pluribus locis teftaturSeruius. Neque ve- 
ro quis putet, certeris quidem Numinibusfolidum tantummodo lumen & 
quafi continuum affingi confueuiffe , Soli vero in radios difpcrtitura.,; 
nam &i)s hominibus, quibus diuinitas tribuebatur, dabantur radi) in mo- 
dum circuli . Lucianusde Dea Syria, nVi tm aWrett . £t in My- 
fanthropo louem deferibit : c/ 

iEthiopes quoque hanc confuetudinem habuifle teflarur Heliodorus, qui 
lib. 9. y£thiop. hifl. eleganter has radiorum circumpofitioncs deferibit: 
riAi >/*<*, inquit, ^ n ttT toto itJxAor 

TK w' fAf» i-xf w /Si'Aa« 'Ock »»>’ <a%iT<-9^V^,Ta« olat *5»' o»- 

“S* . Circulari inuolucro quodam caput ambientes, illud^ fagittis in or- 

bem configentes, alatas quide partes ad caput conuertunt,cuJj>ides Vero ad inflar ra^ 
diorum extrorfum protendunt . Quibus quidem nihil aliud indicare volue- 
runt, nid ad ;£gyptiorum mentem, diuinitacis latentis indicia. Hinc vix 
vllum dmuiaebrum hominis, volucris, quadrupedis, & inferii , aut ex his 
compolicum inter hieroglyphicas inferipeiones reperias,cui non hic cir- 
culus apponatur; latentis diuinitatis manifeOum indicium : ac proin- 
de proprium ./Cgyptiorum iouentum, vt in decurfu Operis dicetur. H« 
itaque iam propoOtis, circuli hieroglyphici arcana propius intueamur . 


•t' 


S II. 


> 


Quomodo per Circuli confidercuionem in diuinitatis Maxi- 

ma arcana deuenerint . 


A Egypti), curiofi qua diuinarum, qua naturalium rerum cxploraCo- 
Tcs, ad circuli ideam omnia in Mundo condita primi acute admo- 
dum & ingeniose notarunt. Siuc enim annuum tempus , Huc elementa- 
rium 


CLAS& VII. MATHEMATICA HIEROGLYPH. 8p CAP.i. 

rium raocionum circuitus, fiue Coeli, ftcllarumque orbitas, fiue denique 
animam Mundi, ac rupreonumiNumeQ conlidcrabantylempcr circulari- /tgrpiijno. 
I bus motionibus eorundem operationes meofuraricoroperiebant. Qukl» 

4’amen fupremum Numen omnia mouens ncceilario immobile , infinitum, 
ztemum effe, ncceffe eft j quomodo paulathu omnia in Deo, ScDcunu 
in omnibus vnum efle , per Circuli proprietates innuerint , indicemus : 
innuit enim hoc Pherccides £gyptibriim dilcipulus, qui in hymno louis 
* iic de Deo canit : 


' ' I ff”v , jc 

I O ©io( , Tf^dyut ^- , «/V '^iyur(^ » ^ . s .1 , n . 

rii. I, K«r@. jf j »iV^or , «-«rrtt , .'.l’-’: 

<> Deus enim ^7 circulus eft quadrat wny^trian^ulHm , j 

' « , Et lincay^ centrumyisr omnia omntum • * ;t: 

• • i ^ . 


Phtfecirfes 
Tocte Deum 
Ckculudi) 
liocaiiit triao.' 
gulura,qus. 

. Sratum.cea. 
' trumi&om* 
' nia. 


Quaeritur igitur, quomodo Deus & circulus, quomodo & quadratum, & Qnofc„rure- 
triangulum, quomodolinea, &pun6luin fitj & quomodo res adeo dif> rum fita>eiim 
paratx & contrariae, in Deo vnum efie, aut indiuinx naturae fimplicita- 
tem vlla humani intclledlus comprebendone cadere poflint>Refpondeo, 

Veteres omnia illa ex circuli abftra£liuc condderati natura didicifle : non ficiweam. 
enim putatfdum eft, eos circulum fub phydeis proprietatibus, fedrccun* CiKsiuf..abw 
dum analogiam quandam circuli Mathematici ad cirmilum illum , cuius 
centrum vbique, circumferentia oufquam,conflderad'c. Nam ciim o™- 
uia quantitate quouis modo afife^, condent terminis j ea finita vc conr «ftcciiaca, & 
cipiatnus,necenc cft. Quod fi ea ad infinitae edenciae rationes fudollpro ^adratum > 
voluerimus, fieri non poterit ytea imaginemur, nifi in quantum infinitis 
rationibus, potcdatibufquc affe^la funt, vt refte Qufanus docet . Hoc 
autem vt perfpicuum fiat,fequente8 tres propofitiones explicandas duxi. • 


* PROPOSITIO I. 

Si Circuli femper maiores ^ maiores, quorum finguli lineam reiiam^ 
in eodem punBo tangant, ducantur m infinitum; erit maximus^ 
ultimus circulorum, quo maior effe non potejl, neceffario 

infinitus, idem linea refia infinita . : 


Du- 


Digitizad CAP.L pb OEDIPI AGYPTIACl GYMNAS. HIEROGU 

D V£Ia linea reda 5 T* , ad cius medium puodum V ducantur ex di» 
uerfis centris circuli a'po-,hun^c vtm^duU ettkifu 8 ch u. 

"*!* Certum cft, quanto circuli minorem angulum cum ST" linea ad con- 
Ilituerint) tanto futuros maiores ; quanto maiorem , tanto minores , ve 
colligitur ex dcmonftratis a Clau. in elementis Euclidis lib. 5. propor.16. 
quod (iiam circulus deferiberetur tam magnus, vtnon amplius angulum 
conca<^us conftitucrec,fed cum ipfa linea re<^aS Tcoincideretj dico hunc 
circulum necelTario futurum infinitum 1 & quo maior dari non poflit . 
Quoniam enim centra di( 3 :orum circulorum a punfto tanto remotio- 
ra funr, quanto circuli obtuftores; & lincte'!^» .S T proximiores j erit 
neceffario centrum , mox vbi circulus cum reda linea inciderit , ab P'" 
pun^o infinite remotum ; ciim verd fcmidianacter infinita ncceflario 
fupponat circumferentiam inhnitam j fequitur circulum cum linea S T 
coincidentem, neceffario infinitum fore 5 quod erat probandum j tametfi 
nulld temporis quantitate operando ad hoc negotium pertingere humana 
induAria queat. 


-n. . A ■ 


• i »%' 
I* 


fn I 


CoroUarium, 


i 
fitfLt 

np1ic«to aj. 
aiittit cea. 
rsdiftotit. 


4 fuUT* 


H inc patet» quomodo OdO (bium Veteres, veriina & moderni Theo- 
logi in Deo contradictoria, dum cum fubinde ens & non ens , lu- 
men 8 c tenebras, intclledura & non ihtellcftum, &c. S. Diony fium fecu- 
ti, dixerunt, pofuiffe vffi fuBt: fiquidem circulus maximus , quo maior 
dari non poteft, hoc modo confideracui,circulus & non circulus eft,cufi 
uus sequ^ &feftuseft, circumferentia infinita Unca infinita ell; 

neceffario itaque, qu* videntur,' contradiftoria inuoluit j quae omnia-# 
Deo fbli congruunt. Quae quidem omnia fuliusdedarabantur , vbi prius 
alia huc refpicientia expofucrimus. 

PROPOSITIO II. 

S I in circulo finito linea centro affixa a quopiam.pon&o etreamferen- 
tist ad oppofitoin pcrcurrat,'augebmirconcinuQ.in rofioitum angu- 
lus, quem diCia Unca cum diametro ad centrum deferibU i ita vc diame- 
tri, cum qua linea currens incidit, angulus prorfus infinitus fit; in circu- 
lo vero infinito non quanto, & circumferentiam, & iemidiametrum, & 
angulum prorfus idem eife? neceffarium cfi; , 

Deferibatur circulus , cuius diameter 
fit MC ducatur ex centro b linea, quz circum- 
ferentiam percurrat, & in punftis de/g* angulos 
‘ abdfSbeyahf,ab^^hci2Lt. Dico tanto angulos 
futuros obtufiores & maiores, quanto a punAod 
dccurfus lineae Adfuerit remotior ; ac proinde 
vbi cum diametro 4 ccoincidcr/c; ibi angulunu 

infi- V 


Digitlzeil by Googie 


CLASS. VIL MATHEMATICA HIEROGLYPH. 91 GAP. 

infinitum fieri . Quoniam enim angulus infinitus eft, quo maior dari non 
poteft, & antequam linea gyrans incidit in diametrum , femper maiores 
maiores anguli in infinitum per continuam fe^onem dari pofiunt^ 
confequens efi, diametrum 4 c rede infiniti anguli vim obtinere, cunu 
omnes pofiibiles & intra femicirculum imaginabiles angulos implicec i 
quod erat primum. Sitiam 4^ cir circulus infinitus; quo maior dari non 
pofiit; Dico diametrum & circumferentiam & angulum in vnum coin- 
cidere, atque adeo omnia infinita efle : cametfi enim diameter fit noftro 
concipiendi modo ( quo finitis & terminatis rebus tantum concipiendis 
aflucti fumus) linea reda, & circumferentia fit linea curua, & angulus fit 
duarum linearum ad ic inuicem inclinantium quantitas; nihilominus hxc 
in non quantis & infinitis omnino cellare necefie cfi : nam cum circum- 
ferentia in infinitis fumma reditudo fit;, necefiario fequitur» 8c circum- 
ferentiam, & diametrum efie prorfus idem. IterUm fi b remanente immo- 
bili, 4 circumducatur, quoufque pertingat ad locum oppoficum c ; femi- 
circulus necefiario emerget : & fi remanente a c diametro immobili , cir> 
ca ip&nf circumducatur femicirculus ; nafcetur fphoera ; & ipfa cfi vl. 
timum de potentia lineae, totaliter exiftens in adu, quoniam fpbcera non 
efi in potentia ad aliquam figuram vlteriorem . Si itaque in potentia li- 
neae finitx funt ifiarfigurz, & linea infinita eft omnia adu , ad quae finita 
ed in potentia ; fcquitur, circulum infinitum efie triangulum , 8c fphoe- 
ram, & diametrum, & angulum, &omnia pariter vnum ; quod erat fecun- 
dum . £t vti haec omnia in quantis differunt , vtpote qux ad fe inuicent, 
nullam habeant proportionem; itaimaginatiua, quae genus fenfibilium 
non tranfieendit, minime quoque ifia concipere potefi , dd hoc folius in- 
tclledus abllrahentis opus eft, vt ex fcquentibus patebit. , i 

PROPOSITIO III. 


In infinitis Unca reda triangulus , triangulus circu- 

Ius efi, 

N Ocumefi ex Geometricis, omne triangulum quantum habere tres 
angulos aequales duobus redis ; & ideo quanto vnus angulus fue- 
rit maior, canto duo reliqui erunt minores . £t cametfi angulus vnufquif 
quepofiit augeri vfque ad duos redosexclufiue ; ponamus tamen angu- 
lum obtufum in cantum augeri, vtduosredos comprehen- 
dat triangulo permanente ; confequens tunc efi, vnum an- 
gulum firnplicem tres angulos complicare, & tres vnum. Pa- 
tet quoque, hoc pado confideratum triangulum , meram li- 
neam efie. Quoniam enim fingula duo lacera trianguli quan- 
ti fimul iun6U, tanto tertio fune longiora, quanto angulus, 
quem efficiunt, efi duobus redis minor,vc angulus b acy quia 
duobus redis multo ed minor, hinc lineat baScac fimul iun- 
ds multp longiores fune b c ; ergo quanto angulus ille maior 

M 2 fue- CJ^l, 


MasimuiL-» 
flnplieitcr eft 
•Au omnia 
(}^ux in poita* 
•lafust. 


In maximo 
iimplicicrr 
r«rultanccoQ. 
indiAotia. 


OBOm iEOYPTtACI GYMNAS. HIEROGL^ 

Ibeiit* vt hde, ttnto Aipcfficics rainor erit. Quare fi per poficioncm an» 
g«ias valeret duQsrcd:os , totus triangulus necefiario in lineam rcfolue» 
icenriinipliccm. Vndchancpofitioncaii qiiae in quantis impoflibilis cft , 
patet ip non ^oantis locum iolumnaodo habete • adcoquc lineam infini' 
tam neccnaiio triangulum e(fe. 

t Quod autem haec linea 6c triangulus ^ 
&.vna circulus fit* oficndaoius. Sit itaque^ 
triangulus ex fuppohtione abc , infinitus-; 
percurratque b a linea i pun^o b vcrfiis c ad 
pun£lum 6 { neccfiarib inde producetur cir» 
culus maximus infinitus , cui us portio efi^c; 

quoniamilb portio efi arcus infiniti , illa 
ex prxdemonfiratis neccfiario erit linea, rcr 
fta,vt cft i» c : Sf quoniam omnis pars circun»- 
' fercndat infinicaB*cft infinita j erit ergo por? 
tio illa i c non minor tota circumferentia in- 
finita, atque adeo portio illa eam (infinird circutn&rbnciae illius ambitu 
«quabitnr^- Neceibrib quoque confequetur* triangulumi 4^ e -cireulunu 
eiTe maxfmumTcu infinitum : & quia eius circumipe^otia , vti in pr*f*c- 
denribui expolitum fuit* eft linea re&a; linea quoqkc rcfta erit ^ e arcus 
feu portio circuli infiniti* & circumferentia non erit maior b c linea infi- 
niti , cum infinitum infinito maiusefte non pofiic : nec funt dux linex, 
quia vf duo infinita fine; fieri non -poceft . quare linea infinita > qux elt 
triangulus, ea fimul & circulus cft . Atque hoc cft * quod fupta Phcrcci- 
des dicebat* Deum efle circulum, & ii neam* & triangulum, 8c omnia om- 
nium; quod quomodo^ Deo applicandum» iam videamus. fJ 


.1 


'§ IH. 


- H 


; ^ L 


Sluomodo Deum omnia in omnibus, omnia in ipjb ejje ex dUiis 

colligi pojjh, 

E X hoc itaque, qu6d;infioita linea omnia a£lu* qux finita linea inpo* 
tentia, complicat;coUigiimuSt quomodo maximum fimpliciter- fit 
ada omnia illa , qux in potentia funt iimplicicacisabfolutx. Quicquid 
enim poffibile cft, hoc ipfum cft maximum abfolute&'fimplicitcr * norL. 
vtexpolTibirteftifcd vc^aximeefti ficuti' cx linea infinita triangulus 
educitur, & tamen infinita linea non eft triangulus, in quantum exfinita 
linea conftituitur* fed aftu eft triangulus infinitus, quia idem cft Cum li- 
nea, cum ipfa poftibilitasabfoluta aliud in maximo non fit* quaii> ipfunu 
maximum aftu* ficuti linea infinita eft aftu circulus. Sc4 aliter fc |res ha- 
bet in non maximo j nam ibi potentia non eftaduis,- ficuti finita liriea_» 
non eft triangulus. Cum itaque in maximo illo omnia complicentur 
aftuf nccefiario inde refulcanc conCradi6ioria & oppofitiones,vc quod in 

. Deo 
CLASS VII. mathematica HIEROGtYPH. CAP.r. 

Deo maximum $c minimum coinqiclant. N^m vt rcile magnus illc Dio- 
nyfius in myftica fua theologia alfcrii, Pc/«(qui cfc hpc ipfum maximum) 
nhud ijuid. m esty ^ aliuJ nen eU j nfijue alicubi eU, ^ ahuk non : nam 


mn 


adxqiutiiS. 
Bgun. 


Jicuii u omnia ejiy ita nihil omnium j tU envn Jnper omnem pojitiqnem petfe^a^ 
ftnguUti i caufa omnium, ^ /upra^iiUationenf omnium efi e xallmia illius , 
qud JimpltciterabJolutus eflab omnibus\ vitra qmma efi . Hinc Hebraeo- 
rum Theologi, vc in Cabala expo(itu^n tuit , Deum Ens & non Ens di- 
cunt, Dionyfio confentientes. Hinc iEgypcij per luccra & tenebras fcu 
caliginem Deum xqu^ dehniebant • . 

Quemadmodum igitur infinita cnruitas, infinita reftitudo cftj fic 
Dei cffentia,pcripheria firoul & rediitudo efi, pullis terminis conclufa_,i Dtu, eftooi- 
omnium quippe eflentiarum eflentia cft fimplicifliooa . Et ficuti omnes 
rerum cflrenci«B,qu« vnquam fuerunt,. erunt, aut funt, a^iu femper & ab 
xterno fune in ipfa elTcntia; ita ompes eflentia: funt ipfa eflentia : & ficut 
omniumeflentia, ita tam quaelibet, quam omnes. Ad quod Parme.nidcs 
haud dubie allufit , dum dixit, quodlibet in quolibet i tametfi lumine fi- 
dei defiitutus , ex tam alto myflcrio fefe extricare non potuerit. Sicuti 
denique linea infinita omnium adaequatiflima menfura eft •, ita omniunu eft"mn5r<? 
eflentiarum eflentia maxima, in qua maximum & minimum adaequate co- 
incidunt, ita vc illa pon fit maior minimo, nec minor maximo. Cuna enim 
vnus pes in linea infinita npn fit maior duobus, imo quaelibet infiniti pars 
fic infinita j neceflarium cft, vnum pedem cum pluribus coincidcrc. Si« 
cuti prxterea linea finita efl diuifibilis, ira infinita linea indiuifibilb efl, 
cum infinitum nullas partes admittat, in quas fccari poflic, neque in ea^ 
maximum cum minimo incidit . Sed cum linea finita in infinitum diuilL- 
bilis fit, nec aflignari poflic pars adeo minima, qud minor dari non poflit^ - 
impoflibile cfl, eam in non lineam diuidij haec enim proprietas tantunu « i 
cadit in lineam infinitam, vnde & harc efi ratio lineae fiditae. Pari pa<fio 
fnaxiftium omnium, omnium eft ratio j ratio autem, tcfte Ariftotele, eft kfHuitUt. 
xoenfura. Sicuti igitur linea infinita ratio eftlineae finitae perpetua &im- 
mutabilis i ita & ratio omnium rerum, qui eft Deus bcnedi^us,fempi- 
ccrnaeft,&nuHimutationiinftabilitatiqueobnoxia- 

Atque hinc pater, cur Veteres rationem rerum aeternam fenferint; 
eft enim, teftc Platone apud Chalcidium in Pbedonc,vnum rerum exetp- 
plar 5c ideaabfoluta, qua: in multitudinem diffufai. plura pariat exem- 
plaria. Cum itaque infinita linea ratio fit omaiam linearum finitarum^ 
confequens eft, illam ita efle in qualibet» vc in nulla, & quamlibet finitam 
ifn illa i haud fecui , vc Deus in omnibus , & io nullo , omnia tamen iiu 
ipfo. 

Hoc pafio progredieris ad reliquas infinitx linea: proprietates, quam 
non ita vnam efle dicimus, vc non fic trina pariter. Diximus enim fupra, 
maximam lineam eflTc triangulum i & quia linea eft fimpliciflima, erit & 
trinum, quod in eo confideratur, fimplicifsimum : & cum cocus criangiy- 
ius fic linea, erit & omnis angulus in eo linea. Eft ergo linea infinita Cri- 
na. Cum autem impofsibile fic, vt plura fine infinita , trinitatem hanc , 

vni- 
Dlgitlzed^ Qoogie 


CARL OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

> vnuatemeflc neceiTe e(l. Neque in hoc triangulo > quemadmoduin ii^ 
quantitate finita y .angulus vnus maior reliquis, nec duo maiores tertio > 
fed erunt maximi, & infiniti, & vnus in alio, & omnes tres vnum maxi« 
mum . Sicuti igitur jinca maxima iion magis efi linea quam triangulus, 
circulus, aut fphaera, fed reuera illa omnia efi ablque coinpofitione i ita 

f >ariter maximum fimpliciter fi confideretur vt linea, per cain apte intel* 
igi poteilefientia-, fi vt triangulus» ipfa trinitas efi j fi Vero vt circulus, 
vnitas dici potefi j vt denique fphaera rc&e aqualis dici potefi exifien* 
tia . Efi ergo maximum eflentia, trinitas, vnitas adu exifiens j nec aliud 
Quomodo cft eflentia , quam trinitas ; nec aliud trinitas , quam vnitas,- nec aliud 
aftualitas, quam vnitas, trinitas, &eflentia. Atque ex hoc paradoxo fa- 
cile liquet, quomodo Sacrofandta Trias in diuinis concipienda fit. Nanij 
vt rede D- Auguftinus ait: Dum incipis numerare in diuinis trinitatemjiafruM 
exis veritatem, qui autem trinitatem diftinguit ab. eflentia feu vnitate, is 
errorem incurrit manifeflum . Sicuti enim fimpliciffima linea cft triangu- 
• Ius, ita triangulus efi vnitas linearis j neque anguli per vnum, duo , tria , 

vbi quidlibet in quolibet efi,numerari conuenit,cum difiindio & indifiin- 
. 0 • ftio antccedcntcr in principio fuo fimpliciflimo vnum fint; led vnitri- 
sum, (eu triunum dicenda efi, fiue vnitas , fiue trinitas,- & hxc efi veri- 
tas . Neque hic quaternarius, quinarius &c. locum habent; repugnaret 
enim hoc fimplicicati &pcrfcdioni omnium maximi. Cum enim omnis 
t figura polygona pro fimplicifsimo elemento habeat triangulum , Jitquo 
adeo haec omnium polygonarum minima, qua minor dari non poflic , mi- 
nimumque cum maximo coincidat , adeoque illa eo modo fe habeatad 
Muimui reliquas figuras , ficuti vnitas ad numeros ; fit , vt ficuti omnis numerus 
refoluitur in vnitaiem,ita polygonae in triangulam, maximus igitur trian- 
dari non po. aulus, cum ouo ininimus coincidit,omnes figuras polygonascomplcditur. 

teft.omnea i* ° C/- 

figura» poi)^ Quadrangula vero figura non cfimmima, vt patet , fedvna linea fuperat 
ffiangularem ; hinc implicat contradictionem, quadrangulum maxlmuin 
efle : cum enim triangulares figuras femper excedat, carum adxquatifsi- 
, ma figura concipi nulla ratione potefi . CUm itaque fupra ofienderimus, 
lineam infinitam & triangulum, &circulum,& fpheeram vna complicare, 

. non quadratum , non polygonum, aliamue cxfimilibus hifce figuranu ; 
conlcquens efi, vehafee folas elcmcncares figuras ad inuice infinitas & im- 
propoptionabiles,oainescoetera8, qux animo concipi poflunc, figuras 
complicare dicamus ; vt fi quis concipere velit , omnium quantitatuou 
menfurabilium menfuras, is primo pro longitudine necelTc cft vt habeat 
lineam infinitam, pro latitudine feu fuperficie, triangulum maximum (im* 
plicicer, & pro profunditate (iue corporum foliditate fphoeram ; atque 
praeter has quatuor, nullis alijs ad omnium menfurabilium qau^dtudinenu 
quifpiam pertingere potefi . Cum vero plura maxima feu infinita efle 
non pofsint, hinc ipfum vnicuin maximum*, omnium quantorum (Impii- 
cifsima & abfolucifsima menfura efi . Atque hoc cft triangulum illud 
fummum, sternum, &incommutabile , omnium triniter fubfiftentium 
metrum adaequaiilsimum, cuiufinodi funt opcrationes,adiones in poten- 


CLASS. m MATHEMATICA HIEROGLYPH. j»y CAP.i 


Vm cxdi£Hs conftct, triangulum cflc circulum , & trinitatem cflc 
vnitatcm; erit b«ec vnitas baud dubie infinita^ quemadmodum^ 
circulus inbnicus eft ; ciim vero plura infiuica effe non pofsint, erit vnitas 
in qua triangulum Sc circulus idcntificatur, omni vnitate omni intellcdlu 
in infinitum comprcbcofibilii vnior j cricque tanta cius identitas, vt om- 
nes etiam rclatiuas oppolkiones antecedat \ ibi enim a|iud & diuerfunu 
identitati non opponuntur; quare cum fit infinita vnitas, conCcqucnter 
omnia quae ci quouts modo conuenirepofiuntjfuntiprum abfquc diuer- i„vnft*tej 
/Itate & alteritate, ita vt non aliud fit bonitas cius , &aliud fapientia_^ inSnica om« 
cius, non aliud mifericordia, aliud iufiitiajfed in vnitate hac infinita vnum Deiooa funt 
prorfus & idem ftini } cum omnis a npbis apprehenfa diucrfitas in ipfo ' 
fit identitas . ita in ducationis diuinz vnitate praeteritum & futurum non 
di/rcrc,& futurum non eft aliud a przfcnti,fcd vna funt duratio Se aeterni* 
taSr in qu^ principium eft finis, Sc nnis principium. Quae omnia in circu- 
lo illo infinito pulchre clucefcunt : quoniam enim huiufmodi circulus eft 
maximus, erit & diameter cius maxima} & quoniam plura maxima e/Tc , 
non pofiunt, erit in tantum circulus ille vnus, in quantum diameter cius 
ipfa eft circumterentia j cum vero diameter infinita infinitum habeat mc- 
diunn, medium vero centrum fitanecefiario fequitur diametrum, circum- 
ferentiam, Sf centrum idem efle . Atque hic eft circulus ille Hermeticus , qmi» Sc 
de quo fjepiuR in toto Opere difleruimus, cuius centrum vbique , circum-' ^„^ 0 , 
ferentia nufquam. Maximum itaqucperfe^iifsime eft intra omne fimplex 
Sciiuliuifibile,quia centrum eft infinitumSt vbique j item cxrraomniju<, 
omniia ambit, quia circumferentia eft infinita j pariter omnia penetrat, 
quiadiamecer eft infinita» eft & principium omnium, quia centrum | fi- 
nis omnium, quia circumferentia} medium omnium, quia diameter . Eft 
przterea cau/a efficiens, quia centrum i formalis, quia diameter} finalis, 
quia circumferentia. Dat iterum cflc omnibus, quia centrum ; gubernat 
omnia, quia diameter } conferuat omnia, quia circumferentia. Vides 
igitur quomodo maximum cum nullo fit idem, neque diuerfum} &quo- 
modo omnia in ipfo» ex ipfo, Sc per ipfum} quia centrum, diameter & 
circumferentia . Patet quoque, quomodo omnia Dei attributa in Deo in 
pcrfe6la vnifate Identificcntur : item quomodo Deus omnium etiam.» 


tia, obiero, a£lu triniter {ubfiftentes; ilmilicer viCones , intclledliones , 
volitionc8,fimilicudinc8, difsimilitudines, pulchritudines, proportiones, 
correlationes, appetitus naturales, & ccetera omnia>quorum eftendi vni* 
ras confiftit io pluralitate, ctiiufmodi fnne efte, operatio naturse conft* 

/lens. in correlatione agentis & patientis . 


1 


J' 


Fatum quid 
& quod* 
oam fit. 


In maximu 
fimpliciter 
omnia Tuuc 
vmim. 


Mf 


CAP.X: OEDIPI -AEGYPTIACI GYMNASa HIEROGL. 

contradictionum (it complicatio*. Colligitur deniqucquomodo omnia, 
flue futura, Gu6 non futura» flue poflibiTiajfiuc impoGibilia , in diuinx 
prouidentix abyflb lateant» quxenim fcit,nonea feiteum temporunu 
tfifFerenria, quia non cognofeie futura vt futura, nccprzterita vt prxte- 
rita,fed vt sterna; & mutabilia immutabiliter. /Vtq^ hoceft fatum illud, 
quod tantopere nullos non Philofophorum torflt j omnia flquidem ad 
ipiam prouidentiam relata , nccefsitatem habere dicuntur j & merito , 
quia omnia in Oeo funt Deus,~ quzefl necefsitasabfoluta : v. g. cras iti> 
nerari.ponUtn, vel non itinerari ; quodcunque fecero,prouidentiam non 
euadam» cum illa contraria complicet j vnde qiiicquid fecero, Iccundiim 
Dei prouidentiam fecero. Porr^ ficutr in fphaeta infinita, ex przcedcn- 
tibus, centrum , circumferentia, & folidicas vnum funt; ita in maximo 
flmpliclcer omnia vnum fiinf, eft enim centrum feu principium, medium, 
& finis omnium: &ficuti fphoera efl aClus triangulii& circuli; ita maxi- 
mum omnium adus eft ; quare omnis aClualis exiftentia ab ipfo habet 
quicquid aftualitatisexiftit; & omnis exiftentia pro tanto exiftit aClu, 
in quantum ex ipfo infinito afiu eft . & hinc Maximum eft forma forma- 
rum, 8c forma elTendi, fiue maxima aClualis entitas ; quod nec latuit Par- 
menidem, qui Deum definiens ait Deum effe^ cui ejfs quodltbet^ quod ejl , ^ 
ejfeomneidquodefii Sicuti deinde fphoera maxima elt omnium figurarum 
.■“ V perfeftio, ira maximum eft omnium pcrfeClifsimorum perfeClifsimum>in 
■ quocuruitaseft reftitudo, compofitib flmplicitas, &diuerfitas identitas, 
& alteritas vnitas j in qiio imperfeCtio eft infinita perfetlio, & pofsibilitas 
infinitus aftirs, omnium in Vniuerfo exiftentium vnica & flmplicifsima_> 
menfuTa( neque enim ineo totum maius parte eft, ficuti fphocrainfinita» 
lincainfiftica maior non eft ^ omnium circulationum, motuum, totius 
V niucrfi abfolutifsima ratio, menfura & metrum ; vnde non immerito k 
TtifmtsifiMt. Trifmegifto Deus vniucrfitas rerum definitur : &oum'fit entitas omnium 
«fle, 8c omnis motus ad efle ; ergo quies motus eft ipfe qui eft finis mo. 
tusj omnia igitur ab ipfo & ad ipfum tendunt. Qux quidem omnia di- 

uinx eflenrix arcana ./€gypti) appoflte exhibuerunt 
per globum alatum ferpente fcetum ,fceptrumque rc- 
ftilineum tribus nodis infigne, vtiin tabula Bembina 
videre eft, & hic patet. Per globum, infinitum, «ter- 
num, immcrifum ; 'per alas , motum quo omnia penetrat; per ferpen- 
tem, vitam omnium ; per fceptrum reSilincum» on/nia in illo, curuum , 
reftum, magnum, paruum&c. vnum efle ; per tres nodos, vnitatenL,, 
«qualitatem, & connexionem ; item principium > medium, & finenu* 
omnium innuebant . .. 
Hierogl/phi. 
ca figura ex. 
hibwsdiumg 
eOeacm Oto 
«iO»* ^rc: 


1 •» ’Il. J . 

. . . 

. . . 


. «.i » ? 

'i , ? f !. i IncT ; 

Vil u 

rjl-li) Iri 

1 >* 


1 ■’ ! i.i, , n. 

i-rr r- rn il, rj o-zi'', / 

J • "j.'*;. 

■1 >• t ‘ b • t; m 


1 ... nr..ijri 

1 fl| 1 

♦ 

t 

1 

c 

J* 

' '■ ..3 

I *• 

• 

•' i 

CA- ' 


Digltlzed by Googie 


CLASS. yn. MATHEMATICA iHIEROGLYPH. ^ CAP.u.'^ 

GAP VT n. 

I » ■ * 

Circidoa dttujjta ^«terif^ue angularihus figuris \ e) quomodo ea^ 
adfinfibiUs Mundi arcimaindicanda adhi-- 
hutrmtAtgyftij. 

I N prsce'dentibas circulum & triangulum ve infinita, & vt diuinitat» 
immeofofymbolaconfiderauirous; modo eadem vt finita contem- 
plemur^ & quomodo ijs feofibilis Mundi arcana exprefierint, indicemus . . 

Si quifpiam circulum depingere voluerit/is primo centrum defignar, luinSnidci 
deinde circini apertura lineam feu fernidiamerrum comftituit , denique 
ex r^a curuam deferibit lineam, qui circulus eft . In ideali circulo idem 
contingere inuenies . Nam inefiTabilis ille circulus , 8c omnium nomini- 
bus nominabilis, ira fc habet, vt centrum contineat>ex quo linea, ex vtro- 
que autem circumferentia exifiic . Sed quoniam circulus huinfinodi in- 
finitus eft, centrum, linea, 8c circumferentia ipfa vt fint aequalia, vti fupra 
diximus, necefie eft> Vnde ciim infinitas illa nihil aliud fit, qudm sterni* ' • ■ • 
ta», & fumma aequalitas, certum cft, pun&um non prius efie poflei quam 
lineam , & lineam prius quam circumferentiam , fcd ab aeterno fimul & 
ceatrum, & linea, & circumferentia fuerunt i ita vt linea, pun^um , & 
circumferentia, pundli & lineas (it explicatio ; atque adeo puo^um hoc 
in aeternitate fc habeat per modum generantis, feu explicantis dc virtute 
fua complicante genitam confubfiantialem lineam; & centrum cUm linea 
fc habeat per modom ab «sterno explicantis nexum (cu circumferentiam 
ita vt paternum principium in diuinis fe habear per modum centri, linea 
per modiim priheipij a principio, &dicitur aequalitas, & circumferentia 
per modum ynionis (hu nexus. Quod (i verd noueris' quomodo circulus 
fupra lineam re^am infinitam, quae xternitas cft, rcuolutus eam non tan- 
gat in pun6fo, appsebendes quomodo in vno N«»f leu infianti aeternita- 
tis oennes temporum reuolutiones, (iue Hiagnx,(iue paruae {intjfub/ifiant, 

^ quomiQdoaeiefnicas: efiiipia.fubfifientia temporis, metrum quoque & 
menfura omnjs durationb. Videbis quoque ulfum efle , reuolutiones 
^iiqerarum fuific ab xterni>i> cum infinitas periodicarum reuolutionunu 
numcfo minime competere po^t : fi enim numerare pofTcmus decenu 
reuolutiones pjcaetericas , centiuri , & mille -, imo omnes j fi quis dixerit » 
tion omnes nume^biles efie, fcd praecefiifie infinitas, dixcritqoc vnam 
futuram reuolutioaem fequentl anno, necefiTario fequitur eas efic infinitas 
vtvnum; tquod? quam abfurdinn fit, quis tldn videt?. Praeterea Creator 
duofecific tfidctiiOr,(cilicet ptope nibil,& pun£luui ; inter enim pun^um 
& nihil, non efi>medium ; iadeo enim prope, nihil efi pondfum , vt fi punw 
^umpun&oiaddideris, non plus refiilcet , quam fi nihil nihilo iunxeris . 

Deinde fecit voum, & pUn^uni cum vno conjunxit , vt fit vnum pun-« 

^uuii< atque 10 vno pun^o totius Voiucrfi latet complicatio. Vni- 
ttcrfum igirur.iic edu&uin concipitur de illo vno pundlo^ ‘ficuti dc vno 
pun^oeduoofctsar vna linea, vt dc illa conficiatur trigonus, aut tetrago- 
• - N nus. 


CARU, 5« .ii OEWW. .«eypTlACl GYMNAS. HI5RQGL 


frfl9t 
4 i»tt. 


QUid? & 

gnihcau-t 

tiu<. 


nus. Vltimum aucem»id()u^pcrf^iniiiiU|infnmplicifliinumjatqueCrea* 
tori fimillimum, circulus e(l. Aeque in triangulo quidem , qui fit ex tri- 
bus angttlis) coinciditia trigoni voltas & trinitas r. vnitas (cilicec 
cflenciat) 8c trinicas^anguloruoi : io circulo vero vnitas infinitas coin- 
cidunt i vnitas videlicet 8c infinitas angulorum : cfi enim cir- 

culus nihil aliud» nifi polygonum ex infinitis lateribus confians, omnium 
forroabiliom ex linea angulorum a&us. Patet igitur, quomodo Creator 
rerum omniumDeuS) ex vno punflo quod creauit, totum Vniucrfumpro- 
duxerit«pcr euolutionem pun^i videlicet in angulos, & denique in cir- 
cumferentiam » 

Hinc ctim ^gyptij in Deo tanquam \n Archetypo rerum omoiunu 
circularem proprietatem nocafiene, eundem circulum merito in {cnfibiT 
lis Mundi fymbolum felegeruntj vt ficideatum idex fux vndiquaquo 
perfc&e refpondcrer , Etenim iocuentes rerum omnium vcftigia » adlor 
nerque circulares ; Mundum , & qux in Mundo funt , circulos dixerunt 
fenfibiles ; lotelligcncias vero incorporeaSjcircuIos inuifibiles ; qux lib .5 
£ucl> argute more folito explicat Proclus. Cun^a res Mathematices i sn- 
qu.it ^primum in ipja anima funt, filante numeros, numeri qui perfe mouentwrs 
ej ante apparentes figuras, fi^ur^ vitales, ^ ante ea qua concinnata funt , har^ 
tnonica rationes,^ ante corpora qua circukndo moueHtttr , inuifibiles cireult pro* 
dsi^ijunt. Cum enim fieiiarum radios, terrx veluii centro innixos, verri- 
gine circulos deferibere cognolcercnr 1 proprium id diuinx facultatis 
opus exifiimantes» cum lymbolis fuis aut diuinitatem, aut Mundum » aut 
Caelos indjgitare volebant, circulo id, vei rphtcr^» vel ijs fymbolo quo- 
piam ex rebus inferioribus afiump^o haud.ab(mi|i cj^prtpiebant . Vnde^ 
& natum putp^ quod delubra, grx, & inftrpmenta , quibus facravadmiiii* 
firabant, omnia cirpularj appai^ato efFormarentur; ccerimonix quoque , 
gefius, motufquc in circulum iierent i de quibus, cum Iparfitn toto hoc 
Opere» & in Obclifco ParopfiiliQ dificramusi^euiter tantum fiic ea indU 
care voluimus. 


J* 'Ii 


'xi: 


. .De circulo itaque ad reliquas figuras angulares progrediamur. Qiib' 
Veteres notarent, vtia Obclifco Pamphilio etiam diximos» exccntrifeii^ 
puniri fiuxu imaginario nafi:i lineam, cuius vous terminurimihotusj altet- 
circumdufius curuam deferiberet lineami' quem circuhtm-dleebant ; esc 
hac contemplatione paolo altius progrefii,nefcio quid atTgplare quoquam 
in ipfo circuloiroaginati fiinct nam angulus in eo conlHtuicnr » infiuxtia 
pyramidalis fymbolum i deinde alia quasais linea dfametfum in centroi 
fi^ns,confiituit decufilim 0 ; qux’fi ad angulos redos^fietpt ^ crocem 
perferam coofiituebac^fymbolumrnfiiixqgilq quatuorMundl plagas^ (i 
ad acutos, proprie cffrciebat./iuc-dccuffim, pyramidalis Numinum 
infijuxusiymbolum. PxiusprobatiufiinnsMarcvr » qui Mundum d Deo 
condicuma ^ ^ tnurl. I)ickjftuit in toto } alludens ad 

crucis myficrtum».quem!admodadi inApologui<l. vribu8 0 trciteY'antefi> 
nem fol i j s ofic 0 d i c , of mfi coranot s^ru» v <a» M 


(I 

It 

ci 

A 

c 

h 


ly 

h 

u 

It 


Digitized by Qoogl^ 


CLASS. Vn. MATHEMATICA HIEROGLYPH. 

#wVi . Sic dedit O" agnouit ^lato^ non certo fitenst illud typum effe crucis , Jed 
decujjis mtionemjolum cognofiens^ videlicet illam d primo Deo Virtutem , decuf- 
puim faBam ef^e inV niuerfo . MyAerium snei fcrpentis, de ChriAo cxplt- 
caucraty.qud Platonicum hoc trahit. Addic in Notis ad luAinum ipfa-f 
Sylborgius Platonis verba; "Cairlu/TluiowS evc"curtf 
fUfflm fHrlu/i fKsrt^ aAAnAd^t oUr X »«r(Nap>]^ 

H^nc igitur omnem coniunSlionem duplicem in longitudinem diffindens j mediaque 
afcommqdms, mediam quafideculfauit. Quod Hue dccufsis myAe- 

tium haud dubie ab ^gypti)$ bauferat,qui decfifsim quoque in numerum 
licerarumjob eximia myAeria fub ea latentia , haud illibencer aAUmpre- 
runt> vc diximus in Obclifco Pamphilio . Ex quo quidem deinde chara- 
derc innumeri alij originem inuenerunc,& inter ccecera crux anfataf cu- 
ius myAeria in eodem Obelifco declarauimus ) & alix, eaeque variae dc> 
caAis fpecies^qux in Obelircispafsim occurrunt, quafque fuo loco expo* 
deuri AimusjemerferunC. Nam primo per ex Ibidis inceAu inuenta, in- 
fluxum Numinis in inferiores hy lasos Mundos i per V vero roArum Ibidis 
apertum> reditum Nominis ex inferioribus ad fuperiora denotabant jqui- 
bus quidem in vnum coniuniAis verticibus^X emergebat, decufais illsu 
celebris & myAeriofa> qua proceflum Spiritus Mundi tuon^niro apte in- 
nuebant j quo&denarium numerum, fymbolum vniuerfltatis reruiiu 
clarifsime Horus docet his verbis : afut yesff*i*? 

anfuufwi . BueFld linea fimul cum altem fupeme inflexa. \ dv 
c cm lineas p lanas fignificAnt. Vide Obelifcum Pamphilium pagina 386, vbi 
hunc Hori locum etiam adduximus. c;:;, 

Porro hanc decufsim, fiuc angularem figuram, fub duplicis quo^juc 
pyramidis expreflae figura exprimebant iEgypti; hoc pafto N'. ^110 Agno 
pariter proceflum illum Numinis «4^]i^)((/T6>fignabanC‘/ quatn & in nume* 
rutu litcrarum referebant, vti ibi. 12*6. Obcl. Pamphil. oAenfum fuit; 
Pri-or pyramis A BC denotat iliapfum fupremae Mohadis in multicadi- 
netu i B C D vero pyramis altera, ciufdem Monadis ex inferiori, feu ma- 
teriali Mundo inJucisMundum reditum: vel quod idem eA,iftfluxum Nu- 
minis afltuum per pyramidem A B C, quse fit ex punfto' B>‘ iri m^ltitud?- 
ncni, feu latitudinem A & C propagatum ; influxum veirb pafflttiim , feu 
a^iui influxus receptionem in inferiori, peppyraqiidfem lnutrftrii B€D 
indicabant. Vide quae fol. i7f:pbel»fci Pamphili) fufius^^ de hiftre^gii- 
mus . Cum vero w€gy priorum» genius ^6 ferrctdr , vt iuxta’ arialogiam^ 
quandam archetypo congruam, reliquarum fcfifibilium rerum in gefieriP- 
rionc corrupeioneque elucefccncium proceflum referrent, * pes hanc fi- 
guram apte fane fpcrmaticx virtutis progrefsioncm, qua omnia 'j^^-quae iiL 
hylxis Mundis continentur, Se qu» per quaiernaFium;- feptenarrum , 
denari) decufsim indicantur.exhibuerunt. Sed myAcriom faucMcxpficb, 
idquevcgctabilioin exemplo .» Arbor ciim ex femine progrediatur, atqii'c 
ex arbore iterum femen fit, hoc quidem poAcriusi alterum finis 

quoque in numero cum principio non coincidat, coincidat autem finis 
effluxus cum principio refluxus j rc 6 lc feptenarius exoritur, atque exin- 
1 N 3 de 


GAP.IL 
Herui L ^ 
c. jO. 


MyAcrIa (ub 
lucra N, 


b d 

N 

a e 


'■'I 

* » p nu«i 


CAP.il joo OEDIPI ./EGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 


HieroiljrphU 
cum genera* 
lioDU ftcora 
rupcioui te« 
tum. 


, I 


<U} . 

;H f- 


h <i 


ki 

a L 


Arbor ratio* 
naJii quu i de denarius. Nam fi A cft vt (etnen, D vC arbor > G vc 
aliud femen, K vero vc alia arbor } tunc A per B C in 
D progreditur, D vero in G per EF progreditur , 8c 
clauditur feptcnanus i G vero in K per H 1 afcenditj 
& ficdenarius complebitur. Indiuidualiskaquc , vc 
Scholae loquuntur, contrario fpcciei in A femine in^ 
fcipfa cprrupdbilisi in fpccie vero incorruptibilis; ia^ 

■ vircute fpeciei contradat in ip(a exiltente feconferua- 
re Budens, in fpeciem fc rf {bluens,indiuiduacionem feminis exuit, vt per 
fpepiei medium ex fc firaile elicere queats quaternaria igitur progreflio- 
ne in arborem afeendic j quoniam Hne cius medio fe in Ipecifica limili** 
cudine multiplicare non poceQ. Incendit itaque A producere G j & 
quoniam id fine afccnfu in D perficere nequit, afeendit in D, vt fic ad in- 
tentum pertingat ) D vero arbor exifiens, non nifi in fimili arbore fc con-^ 
feruare poffe confpicicns, K intendit; K autem fine G accingere nequit i 
quare in G delcendir, vc eius medio, K attingere pofiic . Copulatur ita- 
que in A duplex appetitus, naturalis, qui inG, & accidentalis , quiiivK 
terminatur ) inD vero pariter duplex copulatur appetitus, naturalis,(j|ui 
in K fipem capit, accidentalis , qui in G terminatur ; ideo quaternarius 
appetitum aiouet, vno*app€ritu ftimulantc alterum, vc fit continuo quae- 
dam goffcrationis 8c corruptionis fuccefiio. Verum hunc quem nos Scho- 
ladicomorcpropofuimus difcurfum,.^gyptij allegortco fic explicant. 
Ofiris humidum,Ifis terra efi,cui mifcecur Ofiris, ex quibus Horus fptri- 
tus omnia alens &fcecundansj ex lemine nafeitur; Ifis ab inferis Horuui 
refufeicat, dum femen terra; commifium in plantam, arborem, folia, flo- 
res, frudus protuberat ; adiifiiua vero T yphonis vi & ficcitate Horo in- 
iidiance, quod Autumnali tempore fic, Horus interimitur a Typhone, id 
ed, frudus decidens nouam femeotcmpra;fiac, qux condita cerrx, denuo 
ab Ifide Anubidis, id cfi, Mercuriali .Agricultoris indufirii infiauratur» 
Hac fimilicudine non cantum d.c generationis ac corruptionis rerum vi« 
cifiicudine in.lcmine vegetabili fe exerente, fed &dc fenfibili , imo 8c de 
racipn^li, atque intelleduali fy mbofice ratiocinabantur . Nam dc femine 
admit^cipnisj arbor exoritur rationalis, qux frudus parit admirationi fi- 
milcs i.pcr elicitam fiqmdem; admirationem, fimilcm erigit rationis arbo- 
rei{i. Ica ex feminali demonflrationis'^rincipio, tntcllcdualis procedit 
arb{>r,. ex le.principia feminalia excrens, per qux incclleidualis iccrunu 
arbor exergie» Ex qUibiusomnibus,fiifius forfan, quam par erat, enarra- 
tis patet>.qpamfpbtili ratiocinio rerum generabilium viciflitudinem fub 
vilifiima^ef^HM^fiacjtrigramma liccra iodigicaacrinc; & quomodo fpiritus 
^|le muQ^anufi in fqminibus rerum Voiueifi latens paulacim afeendae de- 
fcendacqUjSjVC iterum afecndat, omnibus & fingulis genitabilia principia 
TnAillando, vt. fic Mundus inefic fuoconferuetur ; quod fioc hac viciffi- 
. tudiqcminitpe contingeret, .li 'i 


L. 

• ' ;i ' ‘ J i.f '■•‘p 

* § 1 . 


* 1 i. • ! 


'>b 


DIgiUzed by Googie 


* 
4 ^) la eit) vpupse mligmcus capi> 
tc, licuus, quoque , & gnomon , a 
tergore vero triangulum , cui cir- 
culus annexus eft } qux nihil aliud 
indicant , quam Mundum a Oeo 
per Sapientiam fuam produtlum, 
admirabili rerum varietate . per 


^Tymbola 


HOBu. 


xter 


CLASS VIL MATHEMATICA HlEROGLYPH> roi < cap.ii. 


^omodo oMundus cx trigono archetjpo profiuxtjje intelligatur 

ah/ie^pttjs , 
H Oc vtintelligatur^fciendum, per triangulum hoc archetypum nir 
hil aliud intelligi» quam triforme Numen triunum, quod /Egypti; 
per tria nomina, HempbtayGac OHris, liisi Ouc 'Phta, & Jmun exprimunCi 
quibus tres Hebrsorum Middqth in arbore Sephiroth pcrfecfe refpon-* 
dent. Quod igitur Hebrzi Coronam feu qiD pK infinitum dicunt iEgy*- 
ptij dicunt Hempbta (eu Smephty primum intcile£Ium opificem , quem & 
in fecunda caufarumfenni i umferie per Ofirim fcu Solem praefigurant. 

Iterum ficuti Hebraei ncon Sapientiam dicunt Mundi creatricera,itai£gy' 
pti^ Sapientiam intelle&us primi vocant ?htn » qno nomine Ifidis Conii- 
liarium Mercurium, quin & ipfam Ifidcm vocant quae cfi plena Ofiii- ^ 
dis primi intelleflus imago & exemplar s quam ideo Orpheus non in- 
conuenienter Palladem dixit, & ob didam caufam ex cerebro louis na- 
tam finxerunt Antiqui . Jmun vero rcfpondens Hebraeorum feu In- 
telligentiae , . eft vtriufque vis adiua ab extra > qua producitur Mundus ****? 
Horus. Vnde varia ifta rerum hieroglyphtearum, quibus Horum Hic- 

romancae pafiim exprimebant , fu- 
pcllexj Baculus fcilicet Kuumufn^ 

^ * J _ A. f r ? • 


tristi 

gtU tm hst fi’ 
jHr» stiuSiu 
itum ijft ju- 


nctum , 

i rerum varietate , per 
Vpupae caput fignificata i fumma_« 
harmonia pcy lituum , concinno 
denique ordine per gnomonenL. 
indicato, cluccfcere . Horuoi ita- 
que ab Hempbt per Phtt & 
produdum, Plato iludiofus i^gy.. 
ptiorum difcipulus fati dum Mundum hunc fenfibilcm cx archetypo illo 
trigono profluxifie afieriC) demonfirat> quod & triangulus ille cum glo* 
bo affixo inter coetera Hori fymbola luoulcntcr indicant , & admodunu 
pulchre clegantcrquc fequenti fchemate exprimitur. 

Atque cx hisapparet, & omnibus manifefium fit| Sacrofimdam 8t 
ter benedidam Triadem, fidet Chrifiianat myfierium vti maximumj fic 
fablimiffimum, nullo non tempore etiam fub obfcuris fabuli rum figmen- 
tis adumbratum cfie . 

Quod porrd Ofiris nihil aliud fit, quam primus ihtclledus, Sol ille.» 


CAP.ir. 


loa 


OEDIPI ^GYPTIACI GYMNAS. HIEROGL; xtcrnus, ac primus rerum om- 
nium produftor , qui per Ifi- 
dem coniugem $apientianu 
fuam Horum, Mundum s«le- 
licct, produxerit» Hieroman- 
t* varijs hieroglyphicorunu 
Schematis indicant j quema4f 
modum Columna: multis ii^ 
locis creto , quas tiim Bara- 
chias Abenephi > tum Diodo- 
rusSiculus referunt, often- 
dunt. Vbi prietcr hicrogly- 
pbicas inferipeiones , 0(iris 
Hiic Emepht, apparet, throno 
infidens variegato , accipitei-f 
^ na facie formidabilis, alqfqud 

* jCymbolis operationes eius declarantibus, quorum explicationem vide ih 
fcquentibus . Horus vero pingitur puer» vc qftenderetur , Mundum 
laurpretitio cemporc velutl infantulum 3 Dei Sapicntiu ptodutom cum cornu co* 
^boiofum pjjg vero exprimitur, vt indicaretur varietas, abundantia , 8c plcnifudo 
rerum inMundd creatarum j in cuboftat,ad Mundi indicandam. i.(fabiz 
litatcm foliditatcmque ; Trigonus cum globo, cuboinferiptus , fignifi- 
cat Horum c trigono archetypo profluxiife i baculus Vpupx capite infi- 
gnitus, indicat Mundum rerum varietate fulciri veluti, & fuftentari ; li- 
tuus harmoniam Vniucrfi i gnomon ordinem, & admirabilem rerum di- 
fpofitionem defignat j Horus denique labra premens, digicoque filci^tia 
ruadens,inefrabilitatem myftcriorum indicat. Figuras hk citatas vide ^ 
iji. 154 . 1. Tomi Oedipi. 

s II. . . . 

De^rianit*lO)^uadr4to,cceterifqit€ angularibus f guris hiero^^ 

‘glyphice exhibitis , 

. , 1 

S Ciendum, Sacerdotes .®gyptios,vt alibi quoque probatum fuit, non 
tantum arcana fuamyfteria iub ingeniofa facrorum animalium, ar- 
chitetora, fcd etiam fub varijs figuris Geometricis exhibuiflci Erailtj 
enim, vti GeomctriJEinucntores,ita eioidem pr* careris mortalibus pcj 
ritifrimi)& arcanorum ciufdem probe confci),vndc & 
jfrdenadipta dicebantur j ita quidem, vc huiufmodi feientise, quse apud 
^ ^ reliquas Dationes furomo inhonore & pretio haberentur, paucofqne ca- 
rum peritos fortirentur , cx iu Agy^to pene vulgarcsicflcnt , vt inbuis 
cumtmi Clemens, lib. f.StromaC.quem citauimus in Obclifco Pamphilio pagi^Ja^z h. 

quem locum vide. i€gypti) igitur Sacerdotes Gcomecricre rite'imbuti . 5 
vei animum ad altiora Pbilofpphix Sacramenta parabant ita Geometri- CLASS. VII. MATHEMATICA HIEROGLYPH. loj 

M» figuras, & numeralem feientiam zd perfede philofophanduin alTume* 
refolebant, quemadmodum ingeniure. io omnibus fere hicrogrammatif* 
mis partim per numeros, parcim per Geometricas figuras prasftitum vide- 
mus. lucrum fiquidem arcanarum rationes penitius trutinantes, ciirru 
compefirent, Deum & numeros, 8c Geometricas figuras , vti triangulos , 
quadrata, circulos, barmonicarque proportiones in fuis operationibus 
affeftarcj cardem fane meliori & comprchcnfibiliori modo quam per 
didas formas exhibere fenon poffe cemuerunt. Quosfecuti Pythagoras 
8c Plato, fapientum Magiftrorum lapientes difcipuli, maxima quaeuis my* 
licria fub i jfdem formis exprefferunc, . ' 

^gyptij itaque vti per lineas, angulos , & figuras genefin rcronu 
argute indigitabant, ita iuxta genefin quoque figurarum corporumque ex 
putidis, lineis,&fuperficiebua refultantium, fpiritus Mundani proccfiiim 
notabant ; qui ex vnitatis fux pundo fcu centro in circulos cuoiutus, in 
ijs nefeio quid angulare primo in Mundo cfibrmat inferiori*, hinc vero 
remeans, dum omnia Mundi corpora permeat, innumeras quidem figu- 
ras redilineas infra, fupra vero iuxta naturarum conditionem fuas decir- 
cinat pericyclafes. Aeque hxc ita efre,pnlchre docet Pfato in Alcinoo 
e / 1 r . & 12 , vbi ait, Mu ndum corporeum ex Elementis e ompofitum , in^ 
quo procefius remm fit perlineasrcdas^ per quadrangulum fuific indigis 
tatam a prifeis . qux Scholiafies eius ita explicat . lo Elemeutorum mo- 
ta duplex linearum fitus conGderandusefi>iuxta ficum Elementorom du- 
plicem: Terra &Aqnaoppofica latera inhicroglyphico quadrangulo, ba^ 
£ni fdlicer,& oppofitum ei latus- obtinent ; quem (itum femper planum, 
vel vt Machemacicir loquuntur, terrat, fiucHoriaonci parallelum, vnma, 

iupra alterum fortiuncur : aer vero 8c ignis, 
quia furfum vergunt, hinc latera in hicrogly. 
phico quadrangulo prioribus Ii* 

ncis iafiAcntia, aeris & ignis furfum vergen* 
^ cis naturam apprime declacan e ^ atque adeo 
quatuor Elementorum qualitates per qua- 
tuor quadranguli btera apte exprimuntur « 
'Cum vero SolZodiacaimperanvbnlans , ma« 
xime elementarium fiuc mixtorum, corpeu 
'M l . V. TummifeeUammcttct,&adgeneraciooe&rCto 

ram dirpooat.^.iiific per tria quadrata haud incongrue annum indigica» 
runt* qui tcfte Diodoro ^gyptijs intres partcs,{ciliceiin Ver,u£fiacem, 
StHyemem diutdebatur ; quat partes per tria quadrangula , vti & per 
quatuor latera^ quaruor Menfes, auc quatuor figna 2^diacl|v quibus fin» 

^ guli anni tfiaites con- 

fiabaot , . denotabam 
cur: per haoc enim d» 

dccamoria Sol^diuinus 

ille Ofiris, Agathodaemon Aegypti, tranfiens ^ Elementa ad rerum ont- 
niam produ&oncfb cycieac . Atque hnk interpretai[toni haud 
*• abltt- 


CAPJlI; 


C<... .1 i 

•i 

■ J-' -r •• .1 


rythtin»i. 

P/«rr. 


'.— 5 

. 4 ... . 

P/41*. 

Quid per * ' 
quadnigtdi^ 


‘ ^ ^ jz i . I 

* ' i f ^ 

i./ • jr, 

X .V . 

s » 

.,'yUPk ii 


• \ 

- 


4 ' 


.1 


4 


-2 

ji>'» rs 
cAP,n. 


Quomodo 

fflaitm nota* 


(bMr/itf/. 

WMltkmPif- 

fhjf. 

TranguUQ* 

gj^c^rioaei. 

A 

Kgpleanii. 

k 

}(brcele«. 


Ik 


Scalenus. 

Alti^nu. 


104 OEDIPI JEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL 

abludit Horas his verbis ; o<r«/t^sK^es^(porri«, -^^stfurir flea 

Injiantem mnum (ignificantest quurtam «^kqic fiue arui partem fcribunt ; ( cft 
auteoi fiue aruum cerrx menfura centum compledlens cubicos ; ) 
atque hoc ideo> qubd a Sothie ortu ad alterum quarta diei pars fit iriterieflj. Cum 
enim Solis annus ^6^ diebus abfoluatur j Aegypti) quarto quoque anno 
fuperuacuum diem, quem vocant» computantes intercalabant ; 

quacuor (iquidem diei quadrantes diem perficiunt. Vide qux curiofifli» 
ma de hoc hieroglyphico in Prodromo» & deinde in noftra Afironomia.» 
hieroglyphica fufe traditnufi. Vides igitur quomodo Agathodxmon ille 
fupramundanus trifornais ex triade illa Mundorum intelle<ftualium in^- 
corruptibiii, sterna» per circulos indicata, moneatur in triadem tetradi» 
cam , fiue quaternariam Mundorum trium elementarium ; ex Gmplict 
videlicet & immutabili, in angalofam , corruptionibus obnoxiam , va- 
riamque hylxaemiftionia fiiciem, quam apte quadrangula figura refert, 
feratur, vt paulo altius dilucidentur, ■ r- 

Sciendum cA, Aegyptios ad Dei fignandas vircutes»Geomctricis vt 
plurimum figuris ( quod Platonem & Py thagoram cos fecutos fccifle^ 
Laertius &Malchusin vicis eorum oftendunc^vfos efie.. Inter cceteras 
autem triangulum maxime obferuarunt ; & in ipfo tres iterum afieSio- 
nes . Vel enim triangulus cpnAabac tribus xqualibus lateribus , & dicicuc 
Ifopleuron ; vel duobus tantum» & dicitur Kbrccles ; vel tribus latcrn 
bus inxqualibus, 8c dicitur Scalenus . Per Ifopleurbn diuinitacis ' crifor-: 
• mis in Mundum corporeum procefium i vnde, ccAe Platpnc i corporei 
Mundi prxfidibus Dijs dicabatur ; pcrifofcelem) procefium eiufdem in 
Sidereum ; per Scalenum , trium angulorum inxqualium» quorum prior 
re£ius, alrer terti; duplus cfi. Mundum altcracionis, hoc cfi,elcmcncarem; 
per circulum vero folitariam Dei triunam nacuramjVt^dfiea dicetur,apte 
denoeabanl^ . Quomodo verb hunc ordinpm£^ feriem generationis re- 
rum omnium ofienderent» Alcinous Platonicus fufe & pulchre deducit 
his verbis x Cunt autem duo fmti ex quibua Mundus eil conUitutus » corpu* ^ 
animus, quorum illud quidem alpeSlahile ^ t/aSlabik, hic neque aj^e^abilis efi, 
neque tr^ahihs t mriufque Vie ^ conflitutio ell diuerfa . Corpus enim ipfnm 
ex igne, terra, aqua, ^ aere Coagmentatum efi\ /iquidem hac quatuor , qua J^ne 
nullum ordinem elementdrum prim. habebant. Mundi Opifex formauit p^ramidey 
atque cubo,OSlaedro, ^ Icojaedre,'tSt‘ prater hac omnia dodecaedro . Materia^ 
enim quatenus pyramidis figuram fufeepit, ignis extitit, quod hac omnium maxi^ 
me fecando ^disddendo fit accommodataypaucioribujque triangulis conJlet$ atque 
idcircd fit rarifima: quatenus autem Oliaedra fitSla eSl, ftm^t ahii qualttateULj» 
accepit i ' ficut icr depue, quatenus Jcofaedri forma efi ornata ; icubi.verd J^ptranuM 
terra attribuit irt omisi um maxime Jolida atqup firma. At dodecaedrum ad ipjum. 
V muerfttm.acc 9 modMtit . Magis autem, qu^m 'jjac omnia, ad ^indpia accei^^^ 
fura planorum ; fiquidem ptdna Jolidis ^fimt 'priora . Planf V^ro natura 'duof 
quidem ptdgenitores trianguli pulcherrimi, 'rnks Scalewu^ alter Ijhfieles t Atqua 
icaktmtum imum angulum hahetre&umf alteri! cdntinemem dum^tertias^vniiii 
tieCli I reliquum ytrb dt^dem. par$em tertistm Isatsc quidem pribrein skep. H'ix 
' 'i ‘ autef» 


CLASS. VII. MATHEMATICA HIEROGLYPH. 105. 

MUtemScalenus triangulus pyramidis ^ ^ O^aedrh atque Icofiedri Elementum ejl r 
CUM pyramis ex triangulis quatuortomnia latera <equ,iEa habentibus conUituatury 
quorum quilibet in fex triangulos ScalenoSt quales modo diSU Jitnt , diflribualur , 
OBaedrum vero ex oSlotqui fimiliter pnguli in Jex Scalenos diuidantur i. fmf ^ 
Jco/aedrum ex viginti . jlter yerd( d\co z\atQVfs\£o(ce\cm^ apius efadtOM-^ 
^lituendum cubum, quoniam huius speciei quatuor trianguli coniunSli,‘ quadratam 
abjokunt ', ficut Jex quadrata cubum, Dqdecaedro autem ad Fntueifum Deus 
yjus efi qtua in c«lo (igna duodecim conficiuntur in Zodiaco, quorum vnum- 
quodque in partes triginta/ecatur } quemadmodum in Dodecaedro ex duodecim-» 
pentagonis compoptOy horum quolibet in quinque triangulos diuijg Jex trianguli 
injunt i fcque in toto Dodecaedro trianguli trecenti /exaginta reperiuntur^ quot 
^ ipfius Zodiaci feBtones funt . His igitur figuris, materia d Deo exprfjfa mo~ 
uebatur : primum quidem rudibus Vefiigys fine ordine^ deinde ab eodem in ordi- 
nem addu^la, fecundum rationem^ quam in illa coagmentatione omnia inter fe obs- 
tinent . Keque tamen heec loco dijcteta manent^ fed in perpetua agitatione fune , 
eandemque materia afferunt quoniam Mundi ambitu confriSla pelluntur , iT 
alternis pulfibus ipfa feruntur > ea quidem qu<£ tenuiorum funt partium^in regio^ 
nem crajfiorum . ^uare nihil omnino inane relinquitur ^ corpore vacuum : at^ 
in illis in<equalitas permanens concujfionem affert» fiqmdem materia ab tjs agita^ 
tur, ^ hac ab illa . . " - ^ 

Quomodo vero Plato ex mente Aegyptiorum quatuor regulares fi- 
guras compofuerit ex Scalenis, cuius vnus angulus rciius, alter duas ter- 
tias vnius redii reliquus vero ciurdem tertiam partem 
habeat, id efi, cums vnus angulus 90, alter 60 , certius 
50 graduum fitj cum hucuique Commentatores cius 
latucriti nofirarum partium efie rati fumus, id geome- 
trico ratiocinio hoc loco demonfirare . Primo itaque 
deferibebant triangulum xquilaterum A EC, cx cuius 
angulis ABC totidem perpendiculares AD,C F,&;B£ducebant,diuidc- 
bacurquc triangulus aequilaterus in fex triangulos $calenosi omnes «qua- 
les, &fimiles,vti numeri ofiendunti quorum finguli vnum angulum re- 
d:um, & reliquos duos, partirp 6O) partim 30 graduum confiicuunt : & ij 
•quidem, qui pundo medio S inniluDC,().o i qui terminant in pundis ABC 
triangulum, 30 ; qui denique mcdi}s lateribus in pun- 
dis FD E confidunt, 90 graduum funt . Lateraque, for- 
tiunturfub ea. proportione, quam numeri habent, 
quorum myfierium pofiea explicabitur. Huiufmodi ita- 
que triangulum dicebant nunc geneticum , nunc 
(lue nuptialem figuram, quod principium eflct gcjicrationis rerum om- 
nium fublunarium, hocpado . Per bafin B A notabant principium rcrui^ 
^pa(liuum,humidum videlicet, fiue Ifim ». per normalem G p ipfi AB infi- 
'fientem innuebant principium rerum adiuum , calidum videlicet , 

• Ofirin, mafcuhm vim i per A C vero hypothenufam ,^ex vtrpquc com- 
pofitum, fiue Horum . , . . 

-r I .ijariii^vidcamus, Quomodo huiufmodi triangulis , itofcele-jfbilicct Sc 

O Sca- 


CAP.II. . 
V > 

» 

i a J 


rf r 
•: J* U 
• Cti ^ ' 
Triangulam 
gcnsticun 
qilod^? 
-{• 

•O llM» 

r ; ■] oir: 


rytnbolum 
quoinbilo 
(oaftiiuKur 
c» (rUngMitf, 


TctraeJroa i 
ignit fynbQ- 
luoii quomoi 
CAP. il. 10« OEDIPI /EGYPTIAGI GYMNAS. HIEROGL 

I 

Scaleno, tanquam primis principijs quatuor figura: regulares , 8c confe- 
coboi.teiT* qucntcf quatuor Riementa, quorum ea fymbola fune, producantur. Tcr- 
rumboium. • ^ -racTymboldm, cubum , ita conficiebant: Ifofcelem 4 ^c 

quadrupbcabant, & proueniebac quadratum, i e i hoc 
du^um in<S, cubum confticucbat4^tf<^i7i ; itavr Iforcc- 
Ics, Proclo tefte, eflet terra; primum principium , quadra- 
tum vero proximum • Porro ignis fymbolum , pyramidem 
fcu Tetraedron, ita conficiebant. GumTetraedron quatuor confiet tri- 
angulis «quilateris, quorum vnufquifquc iterunuvti paulo ante ofienfum 
fuit, ex fex Scalenis confiituiturj 4 dufifa in 6 producebant 14 Scaleno» 
geneticos •, f ira enim impofterum appellabimus huiufmodi triangulum.) 
pyramis itaque tetrapleura hoc pa^o non ignem cantum , fcd & cocurot 
Vniucrfumtin quod ignea vis fe occulte diffundebat, notabat; hoc au- 
tem pa6tq in coipus id deducebant. Triangulum Ifoplcurum ACD 
fubdiuidentes bifariam, duos efficiebant Scalenos B A C, 
BAO; quo quidem notabant procefTum Numinis ex 
Mundo archetypo in Mundum alterationibus mutationi- 
bufquc expofitum : hos Scalenos bifariam irerum fecan- 
tc5, producebant Ifofcelia B F A , E E A , proceflus Nu- 
minis per influxum fidereum indices ; hos Ifofccles ite- 
rum bifariam fccabanc per lineam F E , Sc producebant 
quatuor triangulos Ifopleuros AFE, FEB, EBD, FCB; quibus com- 
plicatis effbrmabant primum omnium folidorum corporum Tetraedron, 
triade abeunte in tetradem, id eft, trianguli oriebatur figura quatuor pla- 
norum , fiue pyramis trilatera , & ex tribus angulis nafccbantur anguli 
duodecim, adeo vt in vnica hac figura haberent omnem totius Mundi 
tam fiderei) quam clcmentaris feriem . Trigonus enim rriade fua rerunu 
exprimebat generationem, vt poftea offendetur ; quaternarius laterum. 
Elementa ; tria & quatuor coniunffa dabant feptenarium fiderei Mundi, 
feptem planetarum circulis cqnfpicui ; duodecim anguli, Aplancs, fiuc 
Zodiaci duodecim denotabant dimennones*, figura erae acuta &pyra- 
niidalis, qua innuebant ignem ffuc calorem , generationis rerum princi- 
pium affiuum, quod Elementai planetas, Aplancm, verbo omnia permea- 
oa«dion_. erum cum O^aedron cxoClo Ifopleuris fiuc aiqualium laterum^ 

,erit fymbo, ctiangulis conftitucretur, quorum vnufquifquc iterum ex fex Scalenis gc- 
doSar”™**" ncticis conficeretur i 8 duiffain 6 dabant 48 Scalenos, quibus cpnfiitiii- 
UofaedMMw tur Offacdron actis fymlYolum . Denique cum Icofacdron 20 trianguli* 
^^*^*“^®; aequilatcris confiet, vnufquifquc autem eorum fex Scalenis j hi diiiti iru 
do flat. 20, dabunt' I 20 Scalenos, cx quibus tanquam principijslcofaedroncofi- 
fiiturtur, ac proinde' in aqux fymbolum fuit afiumptum . 

Habemus itaque in Tetraedra pyramide 24 ; in O^aedro 48 ; in- 
Uofaedro denique 12^5 Scalenos geneticos ; cx quorum comparatione^ 
Plato abTEgypfijs Se^Pythagoraeis do^lus in notitiam venit proportionis 
Elementorum, quam vnumquodque ad alterum obtinet . .Nam qu^v., 
ignis^ -a€r, 6c aqua pro primo principio Scalenum habent, terra vero Il<v 

fce- 
lofophia ia 

jttaedio. 


rUtp«(Com. 
paratione cri« 
angulorom 
vcoit in coci., 
tiam propor. 
tionii <lcmea 
Iorum. .^:T 

f« 

it 


cornu 
Vniuetfi hir. 
maaiaai con* 


...I,.; 


CLASS.^m:;mTmmTtCAHIERDGLYBH: 107 cap .». 

f fcelein ; collegit, hsc omoii in fciouiccm neouaquam dif-i 
,foki atque pcrmatari ppffe, terram, mquam. eum reliquia'' 
tribus i tria vero aerem, aquam, & ignem , ob commune 
bngulis principwm geneticumi in fe inuicem aSu dilTolui 
=..U. ^ permutari . Signifieauit quoque, qu«ui numeris trian- 

tanquam ex pnm» principijs tri, elementa conflant, 
propMtloexifllt inter ^4, 48, & ijo, eandem efle io denfitate & rarita- 

«tfebabentCcnn Sca- 

l«i Tetraedri 44. a<* OiUedtj.Sealenos 4? , J{ Uofaedri Scaleno» 1 30. 
tabu. veto rettB fymbolum.yti ex heterpgeneo.videlicet Ifofcele triana - 
gulo componitur, tta quoque cum reliquis tribus Elementis cx hoeipfo 
pem^rinonpbffeiudicauitt fuhefle tan,en cdbo terne fymbolo har-cs., 

snoniamquMdam totius barmonw Mundanas moderatricem, ex partibus 

eios M^oust, videlicet ex fex planis, duodecim lineis, ofto angUlis foli- “«“■ 
^vigintiquatuor planis, ex quibus cubq» conflat, id efl , proportione» = 
iirmonicassad 13 dupUm.diapafoni f id.9 , fefquialteram . Jiapente^ ^ 
it ad 8 fefqmtertiam.diateffaroo i * ad 44 triplam, diapafon diapente ; 
tfad 24 denique quadruplam, difdtapaibn r ^ 

’ 8 uatuorfolidas figuras regularea. quintam etiam, 

confctui pofle videbant ex pentagonis, quotum tria in vnnm compaaai, 
folidum angulum confleerent, atque ita figuram complerent duodecim* 
bafium, fiue dodecaedram,vteotpora, qus natura conflant, omnino rd- 

fponderentMatbematicis, quat Pythagorici lEgyptios fecuti’, natnralium* 

Ideo tetani prima dicebant principia. Atquehoq dodecaedron Vniucri 
4 o ^lcnbebant,non vt nonnulli putant, quintmeffentix foperlunari. fed 
qninto magno corpori Vniuerfi, ex quatuotj primis corporibus fimplici- 
bus compoUco. Hoc pado igitur ciiro duodecim pentagonos Ifoplcuros, 
quorum vnirfquifque in quinque Ifofcclia diuldcbatur, ita in vnum coap^ 
tari poffc viderent, vt nihil vacui remaneret inter commiffuras lateruto, 5 c 
prxtcrea,ho 8 , in centro circuli coniunaos duodccim pyramidcs pentago- 
na» conftitucre i myfterium Vniucra fubol facientes, per duodecim late- 

ra dodccacdri primo duodecim fedes Zodiaci, quem ipfi totius Vniuerfi 
«erminom dicebant, referebant! hxenira fede» quafi ftellarum radiofo 
influxu in centro terra: coniunai, totidem pyramides conflituebant ipe^ 
taedras,doodecim penctralium,per quxNuiiina in inferiorem Mundum 
influerent, fymbolum, de quorum myftica ratione ciim in Obelifeo Patrii, 
philio iamegerimusjeum Xcdtorconfulerc poterit. Quemadmodum ita^i 
que h® duodecim pyramides pentaedr* verticibus fui» xn centro terrx 
connexat, ita apte qqniunguntur, vt nullum vacuum intcrracdhim reli- 
quant i ita Mundi vita per Numina, qusdodccaedris Zodiaci prxfiden^, 
ita per omnia difluoditur , vt nihil iit, quod non eam participei , Iterum 
qucffiadmodum cubus terr® fynibolum ex Ifofeelibus componitur, ira & 
pentagoni dodccacdri i quo quidem myflcrio,ncfcio quem occultunu 
confcofiim notabant, .Zodiaci mafculi. cum Terra £Kmina,c quorum coi- 

: :it O i ' tu 


t 


cAP.it io8 oEEmii JEGVt^iAa avMms^mmoGL^ 
tu ooinita nafcr d icebant W . ‘Nam ficuti iwfedionei^A)r5dlk-&^*;”' 

tagoDoram in dodccacd#d“hafi:untur SeaJcni , ita cx 

cipio patHiio » atqtie< tx Ihotu planctarum fub 1 1 Fifraianrie|it 

fune vcluti prfncVpiurti-qUbddamadlhiura’) Ogms influxutjuc m P* 

n. -ft in MundaicnflUiir tiititfm 


t 

\ .,*f 

^ It 7 i . - - * 
Trnogaluin 
Itqttiitteruo 
Deum *t 
«eutem no. 
nc. 


nrf* i* 


IDianguluai 

SulraudLj 

^duoict. 


xrr 


in»mnV 


' OVilw|c 


caiiVn ' PlM«iucum 


dioerfa genera . a-i- 

Vides igitur, quomado ex primis» « iimpiiciuHtu» uuwi. «. 
ad corporum gencfinVtotidfqdc porpofe» 

bant. Sicuri autem per circidum <?tntfd,radib, circumferentia tr^nr; 

triunam diuinitatera * iti per triangulum «qiiilatcrum triunam- duBniM4 
tcra in operibus creationis ftfcexhibcntctfi) vtrdi&om cftrOOtabant*' IU 
circulus quidem nihil cxfc gignit, vtpc«?e <:omplcmcmutn,&polyga*i^ 
rum omnium maximum infinitis lateribus conilam^ abdite folitariaxn vnn 
tatein trinam (ignat) trigonus ver6 principium totius generationis, oi^ 

■ niuib reliquorum fide figurarum polygonarurti, fide corporum , yc 
ante oftenfum fuit, genitor cft . Hunc prdxime fequinm tfofpcka , cerei 
& firmamenti fymbolum s quod fiiquitar , Scalenum reftangulumr aa 
, ^ fumma genetica? natur» myucria 

indicanda . 0 >,nftat rc&anguluni 

Scalenum , vti- Arpra di^® 
tribus UteriBu» in 2 qualibus'^.roy 
tidcmqueangiiUs, rc&o vno, !& 
duobus acutis 5 ' per refl^unu , 
cooftantcm & imdiutabilcm na- 
tutat in operando legem i per 
duos reliquos, ?num maiorenu 
fubduplum, motum augmentatio- 
nis,per tertium fubfcfquialccrum 
diminutionisdiuifionifquc ratio- 
nem- indicabant. I^er lineam., 
pratcrca inferiorem > qux bafiiu 
trianguli conftituit , fignifica^ 

bant, tcftePlucarcho, principium 

paflimim rcrumj maximi terram 
ime Ifidcmv per normalem infifientem) principium rerum a&if 

uum, formam Ofirlin iiue Solem; per hypoteni^am denique fiucfiibr 
■tcofam, ytcamque lineam coniungentem, compofitum, Horum, filium cx 
ytroquo natum acute indicabant,vt paul 6 ant^ etiam diximus. i ^ 

Sed videamus modo arcanum Totius fub citan 
^ Scaleni figura reconditum Latera huiusic habentad 
inuicem, ficuti 3 , 4 & 5 , vc in figurt patet, vbi vides 
fiib triangulo Kopleuro ternarium numerum , qua- 
ternarium fub irofccle , quinarium vero fub Scaleno 
contineri v Porro 3 , 4 & 5 fimul iun 6 ;a faciunt duor 
decim , dodccacdron natur^ . Vnde ficuti numeri ia 
. - nunie- ISIS tt 
■ . 
>41 ClJasSD.VIIajNMTME^m HIEROGLYPH. top CAP. 71 T 

^men»,.Iinc^in lineis, 6gurae iit figuriiimplieii^ continentur, ita omnia 
to omdibus e^, occulte bjfcc pracEgurabant . Praeterea latus A P 3 in fc 
nudum, conficit 9 i latus BC-4 in fc duiiuni conftituit i^j qu« fimul 
luntta coniti tuunt tantum, quantOm latas AC j in fe dudum , vidclkec 
sTt^annin jngtfm inAlathcm«ticw,;& inuentionum infinitarum ferax , 
aU Aegypti/spnamm inucntum^ aPytbagora vcrofubfuo nomine pro- 
palaturo ; quo mundanorum corporum, adeoque totius Vniuerfi gcncfiiu 
per geneticos triangulos, fubtili fanc ratiocinio, indicabant , 

t 
- C A P V T III. 

fyramuitSt^^ffitrijs hiem^lyphieis l 


r ^ 4 1' » T 

li- 1 


P Yramis eil figura folida)icuius abr;vna planorum eduda latera ad vnum 
fummitatisvenicem confluunt,eftquc id tn folidis,qnod triangulum 
in planis; vtraque figura & planorum &folidorum prima, ita vt ficuti 
omnes animo conceptibiles figurx plan* ad vnum triangulum^tta folido- 
rUffl ad vnam pyramidem reuocentur, St in eam rcfoluantur. Et licet 
multie poifint efle pyramidum fpecies,vc triangulx,quadrango!x,penta- 
gonx,&c. Aegyptij tamen potiffimum ad myfieria fua indicanda, quadri- 
latcram pyramidem affnmpnfie videntur. C^am duplicem (Utuunt , io^ 
tegram, & detruncatam ; ilkmvti animaboi corporibus alligatis, ita.^ 
hanc toti Vmucrfoapplicabanr, vocabantque Ooclifcum fcu digituixu 
Solis, neque redo laterum tramite in pundum abibat, fcd pauld ante api- 
cem in pyramidem definebat ; qua quidem myflica Fabrici quid volue- 
Tint, hoc loco exprofeffo indicare vifiim eft ; & primo quidem de pyra- 
mide proprie dida, deinde de Obelifci royfterijs cradabimus . delibantes 
nonnulla ex Obelifco Pamphilio . * 

Ciim, tcftc Clerocntc lib. G, Stromat. nihil apud Ajtgyptips adumu 
(it myderio non refertum, adeo qiiidero,vt velipfx domus, templa , in- 
llruitieDtai habitus, quos vel in Deorumcultu, vel in lacrificrjs peragen- 
dis folenni pompa porubant,irob ipfi,qaos faciebant nutus & gcftus,my- 
(Hcum quoddam clTent rerum altiflimanim per huiulniodh fignificatarum 
Xith^»f'y certe nequaquam temere, aut fine ratione, aut ornatus tantiinu 
gratia» vt multi berperam feneiunc, in hicroglyphica fua fapieotra pode- 
ris reprxfcntanda Obelifeis yfos efle putabimus ; fed fummo ftudio, & in- 
figniquadam mentis innefttgationecamfibi comparare voluifie figuram» 
quzipAimet ipyderijs referta, mydico fymbolorum contextui vndequa- 
que relponderct. qualem pyramidem quadrilateram efle in fequentibus 
copVoiBmondrabitur jnam quicquid Hierophantae particularium rerum 
fub fymbolis expreflarum dedriptione connotabant, hoc totum inexte* 
riari Oberifci, aut paramidis facie, veluti in Syoopd quadam,auc in iaxez 
cuiofdam epigraphes rudimento <u*>uifAKa/^SluuK vniuerlim rcpraelenta* 
bant; adeo vtinnaturx penetralibus nihil adeo ablcondicum iit, quod 
hic nonpnefignraram videatur . A tquehx funt ilis maximas coluranx, de 

qui- 


^ T? ! 1 * T 

M». . lal 1 

.1. 
Apad Itiym . 
ptw« omnia 
■yfitrij, ple» 
na. 


Obelirci fi, 
gnra mjiSo. 
>iolW 


CAP.UC tfd 


OEDIPI ^^GYFTlACr GYMNAS, HIEROGL^D 


Materia ptl- 
aaapee Obe> 
lUci fi|uram 
iadicaa. 

kimthimt. 
Mundus ro# 
diii radigefia* 
que molet. 


mrLa'. 
4 blcments 
pcrObeidci 
4 latera indi> 
cata. 


quibut Iamblichus, in quibtts' veluti fob Sileno qut^WAtoologin, Ow 
metriiS.Maficx, Atithmetica.TheologiJS , ac philofophix reconditior» 
Maxima daauls* myftcria recondita latent 5 & i quibus Pythagoram^ 
Patonen?, aliofque kter Gtxcos Philofophoa doatmam. & veram ph.^ 
Lhahdi rarionem didiciffe.in Obelifeo Pamphilio ea lamblicho^o^- 
dimps . ’ Sed vt, qua vetbii tantopere laflamus, e» fic fe habete , opero 

ipfo primo, per pyramidfero fsii Obclifcun» Mgyptit» "*■! 

tutam, & informem illam materiam, qua innatum quendam ad formas 

recipiendas appetituro habet, tepralejitate voluilTe . Sic enim Abene- 

phiusfentiti verba cius funt: i. jj-m •• . 

Hoc eoTPer hfam figuram piramiJum fignahaut^trim pffmrdiaUtiLo,- 
Cuiconfemit Artephi Arabs inoapite quo ptobat : f » 

«oft euro apud Pierium Aoonymus quidam citatus pulchrae deducit . 

" . , cut enim pyramis afummo faftigio veluta punShinT 

cipiens, per lineas, In fupcrficies , &. corpus abiens > 
paulatim in omnes partes dilataturi fic reriimoinT 
niun natura ab vnico principio & fontC;, qui tiiUidl 
nequit,ncmpe a Deo funimo Opifice profc£ia> vanas 
deinceps formas fufeipit, ac in varia genera aiqueipc* 
ciei difiUnditur, omniaque apici illi & punao , a quo 
omnia manant & profluunt 1 coniungit. Quoiane 
optime repraefentari videtur primogenia illa Mundi 
origo, qua omnes Mundi partes conformatae, illanv 
quam nunc uidemus, fpccicm effecerunt . Eratcni» 
olim Mundas informis & coenofus, nondu diferctis rea- 
rum notis integritatem fuae formae adeptus ; nam no- 
que tellus centrum fuum pro fundamento rerum om- 
nium ftabilierat, neque coeli perpetuus motu» ccra 
fede voluebatur, fed omnia fine Solis vfu immota, tri-r 
flique deprefla filencio languebant v aliud extabatnV- 
hil,qdam informis diffufae materiae fcgnitie 3 ,antequam 

principium illud, a quo produ£ka &>conftituta funt 

omniq, falutiferum vitae motum depromen». Mundum Mundo redderet , 
ccclumque a terra, & pelagus a Continente diftingueret^ Quo tempore 
prima rerum Elementa quatuor, cx quibus ceu radice ac ge^ns priociv 

pio nihil non gignitur, per pyramidi» quadratam bafin repraelc^ta otr 

dinetn fuum ac formam propriam acceperunt ,r Aliam pyramidis r^^ior 
nem dat Agaza^ Arabs lib. i. de Aftrologia iudiciaria, n^irum Altr^ 
nomicam,inhunclenfum. Tradunt enim, inquit, in coeletti illa nwchi- 
na circulum eflcyfub quo Sol, & reliqua errantia fideracurfus fikos circui- 
tufquc conficiant, & in quo omnium animantium vita, rerumque natura- 
lium ortus atque interitus fit pofitusjadco vt etiam Ariftotcles lib. de or- 
tu & interitu dicat generationis & corruptioni», omnifquc mptatiorus DigiUzecI by 
CLASS :vil MATHEMATTCA HIEROGLYPR 1 1 r CAP, ni 

vel incrementi caufam efle acccffmn & reccfliJm Solis io circulo illodbli- 
quo,quem ideo, qu^ abeo anitnaneium vUa dependear, Al^rononii ap- 
DcllaruDC Zodiacum. Hunc igitur circulum» coi /bli inter coelcilescircu-. 
los latitudo tribuitur, in duodecim partes» icu » quas maniio- 

DC8 vocant, partiuntur /Egypti;, ijfquc Gngulis fingulos Angelos feu D«- zodUci.ow; 
mones, quos minoFCsOeos. appellant, prx6ciunc, aiuntque cura illis diui- 
di etiam inferiora omnia» adeo vcquicquid Ajb vno ex illis ad centrum^ fibi* 
vfquc terr* concinetur, id omne ei dodccamorio , eiqiie praeddi Angelo 
fubieflum dicator; Sc hoc (ignmndmdodecaaiorium voluit c(Te vduci 
pyramidem quandam, cuius-bads-in Zodiaco, apex in centro terrae, de 
quibus fic Iamblichus lib. dc myftcr, >£gy pr. Dwdentes, inquit , calurtLj» i^hu,bm, 
in partes Vel quatmfj vel daodecimt vel triginta fex * Vel harum duplas^ 

Vel aliter quomodocunque\ principatus bis quoque proficiunt aut pauciores , aut 
plures . Rurfum Vueem Vnum his anteponunt ^ atque ita hic ^gyptiorum tra- 
^atus de principi js ejl Veluti per pyramidem, qua d bafiy id ef?, d multitudine^ 
progrediens in Vnumy ah vno defiendit in mukttudtnemyok Vno videlicet guberna- 
tam» d Deo Vndique indefinita nuturayjub quodam' termino definito fit imperiose 
comprehenfity proci (>ue vero ah excel/a omnium caufa Vnitate • Materiam vero 
produxit Deus materiali tatey videlicet ab ejfentiahtate fubJeriuatay quam Opifex 
Vnitatem ajfumensy fimpUeeSy impatihilefque Ipharas e^ecity ipfim Vero poflremwn 
accepit adgenerabiha ^ corruptibilia corpora conficienda . 

Cum itaque in hifcc Zodiaci pyramidibus omnia fiant, acceniiique 
Solis ortum rerum» rcccflufquc ab illis carundem interitum caufec i cer- 
to minime incongrue rerum omnium naturam per pyramidem repraefen- 
tarunt ; imo fingulis idis duodecim dodccamoriorum pyramidibus, toti- 
dem Horofeopos, Decanos Vfiarchos pracfcciflc, Author cft^ Mercurius 
cap. 8. ad iElculap.quod fic incipit 8c fic deinceps, 

hoc cft, Orta ipfum quamplures Junt Geniorum ccet.usy Var^que copqs confeten-- 
di ; ac familiares y non procul ah immortalibus ex fientes ; hanc autem, regionem 
fortientes bufnanis €phoros agunt j qua autem d Dijs. subentur , exequi pergunt^ 
turbinibus y procellis prefieribus» ignis mutationibus» terra motibus , infuper furia 
e bellis y ^mpietatem vlcijcentes: Et paulo poft ; 'Sol autem efl omnis generis 
conjeruator tS" educator» Scccetera qus lequuncur. quibus verbis nihil aliud 
ioanuat^’quara diuerGtateni effeauum cx diuerrarlimllellacum»indiuier;- 
fis do decarnor qs exifieneium commixtione produflorum .. 

Atque hi fiinc duodecim illi Hocofcqpi Dij, quibus praeefle dicit 2 oiadi»s, 
Pantamprphum cumicpcem Vfiarchis , de quibus tiuilta citato capite |[os cutaDi]i> 
l^riraicgifius j qui quidem oibil aliud funtiquam duodecim figna Zodia- p^tamor. 
ci,quo5 illi duodecim minores Deos ; ^feptem planctae, quos Vfiarchos 
(eu maiores dicebant Deos ScDaemones.^ Vnde Artephi loco fupri citato, 
ita loquitur: 

J ■, I .■ I -■ M I n- ..I » . - — , „ 1 .a flUt ll ^ 

Fuit autem HeliopoU Temphm Solis y es’ in eo., duodecim cplumna , fignificantes ,, obeiifd 
duodecim J^a^odiBU, ^ £/eMrntorMM4rr<s^::idcft,,djaod£cim Horofeo-. 

pos 


« 

• y 


^Dy Google 


< 
CAP. IH.- 1 OEDIPJ . iEGYPTIACr GYMNAS. ' HIERDGL: 
pos Dxmoiies » veliici duodecim Solis quofdam Conflliariost ac rerdnt»' 
omnium inferiorum effcftores, ac fatorum arbitros difpoiitorefque. Erat 
autem hoc vnum inter coetcra dogmata iEgyptiorum, vt crederent’, om- 
nium rerum in hoc Mundo exii^entium perfed:iooes , bonorum item ac 
malorum corruptiones, latentes rirrum confenfus & diflenfus , item fpiri- 
tus & materiae in vnnm compotitum coeuntium mixturam, non iieri> niti 


Spho*ra_( 

Amoris» 
f r 

! 


pyramidali quodam progreflli . Adeo quidem, vt ea entia , qnae ab omni 
corruptionis confortio remotitiima funt, pyramidis Tuae batin fupra Solis 
Lunxque vias in Zo'diacofupramiindano fundantia , apice fuo deorfunu 
verfo corporearunl rerum orbitam non tangant niti in pundo. Contra 
vero illse res, quae terrenx mitiionis inuolucro vcflitae in Mundo elemcn- 
tari cernuntur, pyramidisfux batin contrario titu in corruptionis ccnrrO 
fundatam habentes japice furfum verfo, immortalium rerum orbitam non 
• niti in pun6lo minimo tangant. Hinc illam A 6 C luciS; hanc D £ F te^ 
nebrarum pyramidem appellabant, arbitrabanturque pyramidem tanto 
pilis terrenis rebus immixtam, & tanto maiorem de lucidirate fua ia^u- 
muquomo- ram facere, quanto pliis inferioribus terrenifque rebus immixta, approxi^ 
maucrit. Aitcra.tn verp,quanjcp pltisa rebus corruptibilibus rejmota afccn- 
derit, deque terrena &corrUpti(la qualitate eVpcdicibr'liieVic, taht6‘'plus 
lucifSt fulgoris acquirere, donec in immenfitate lumints-r velut—io-ipari 
gutta quaedam ablbrbeatur , vt in /uprapotita tigura pacet. Hinc animam 
lucidae boixiparabant pyramidi ; corpus tenebrofae . ' Nam anjmatn jcqc> 
" 1 po- 


do fuinaatur. 

. 

BMi iitfit 

I. O -I 
I 


$ 


Digilized by Googie 

CLASS.m- MATHEMATICA HIEROGLYPH. ifi j* cap. hi; 


poreis voluptatibus» &ccEh6n3 delicijs imnierfaiti» ^auem» torpidanij 
cthebrofam ; eam vero quae re^ rationis duduiti feouca , ad^iiviorrupti- 
blfidav & ccelcfltum rerum contemphrionem (bfe cleuauerit»lucidaiii)C(£<^' 
lellcni, Angelicam appellabant ZoroaOre» ni fallor, edodijqui ean> 
cfW aniinam dreiebat alatatirene*, alas perdere , cdm corporeis eupidi- 
tsltlbtis & vitrjs acquieuerit f e^s recupcrarCj cdm ijs repudiatis cceledia 
^rt&rir. Vnde Sphynges 'alatas eiTormabant. . Sed & Animami; 

TOfflhlis vcluti ignex natur? ifub pyramidis forma adumbrare, vtpore qux- 
«fcrpori non fecdsacbafijvel ignisfomettoadh»rcac, voluiffe videntur, 


AoJoia alita. 


dnm magnifica Regum atque Heroum fepulchra fub ingentibus pyrami- 


rai« 
gout HermM 
ticui quii> 


AnimU com« 
nfitio e« 


«\> ||'t 1*4 

mn*r,a 


dibus confiruj^erunt, vt teflarentur» corpore foluco 8 c corrupto animanL» xuides indi» 
fupereflrc, quae cum fummo Opifici vifura edet, hoc eft , circulo illo Her- '“*• 
metico 36500 annorum circuitu, aliud corpus rubintransele6iura fibief- 
fetj ea fere ratione, qua pyramis, vt Geometris notum eft » vertice im* 
hioto manente, cifcumduftabiafi, circulum deferibit, & toto corporo 
conum i vt circulus annorum Illud curriculum fignificet, conus vero 
coVpus, quod cfirHcuio illo conficitur. Nam iEgypeiorum fuit illa opi- 
ttiOjde rebus id 'euhdem ftacnm 365ooannorum fpacio refticuendis,&ab 
itllsft iCcepiffc^teftaturPlato,cun»in Timato aitific fadam fuide a Deo 
animam :”^am atcbpide illum eje Vniuerfo portionem, qux procul du-' 
bib vriita ptihftoilli,quod in pyramidis vertice cft, lignificatur*, fecun- 
dam ^utem prima! panis duplam; terriam,fecundx fefquial teram & pri- 
mx triplam; quartam fccundx duplam > quintam certix triplam ; Tex- 
tam primx o(ftuplam j poftremQ.reptimam, qus partibus viginti fex pri- 
mam excederet . Poft ha:c dupla & tripla incerualla repleuifte . Quibus 
numeris certe nihil aliudSfrgnificat, ni(i expanfionem illam linearum»quae 
a pundo ad badn tradx angulum efficiunt ;& per intcrualla ipfas fuper- 
ficie^s^ qux lineis clauduntur. Ex quo apparer, illum hxc quoq» ab iEgy* 
ptijs accepide . 

" * Nunc porro, qua ratione diftamyfteria pcr niyfttcos numeros iit, 
Obelifcorum figura contentos exprederinc, videamus. Er primo quidem 
in Obelifeo confiderandus eft apex , deinde bafisi poftea lacera , tandem 
anguli,'tam plani» quam folidi, &rfuperficies. qux omnia royfterijs ne- 
quaquam carent. ApexObelifci fupremum illud rerum , aquo amnia..» 
profluunt, denotabat faftigium . c^uid porro dyas, quid trias in Obelifeo 
denotaucrit, cum de ijs omnibus cum in prxcedencibus , tum in Obelifeo 
Pamphilio fuse egerimus, eo Ledlorem remittimus ; quare breuiter tan- 
tum hoc loco, qux (parfim hinc inde di£ia Tunc, repetemus. £c quidem 
dyademr pet duarum quorumuis laeerum linearum fiuxum » triadem per 
triangulum» tetradem fiue quaternarium numerum in Obelifcis exhibe- 


ra_> 


bant per quaruor latera ; fed diuerfo modo: Primo, in pyramidio qua^ 


fernarium triangularem» deinde in reliquo trunco Obelifci quaternarium quadrilater» 
quadrilatcrum . Per illum occulte innuebant Mundum Angelicum , in, 
quantum ex centro diuinicatis, quz per apicetn Obelifci appofite indica- 
tur, in naturam genialem diuinx naturz immediatum fignaculum crigo- 

/• P no 


^ DiglUze 
114 OEDIPI iEGYPTIACi <^YMNAS>/HIpROGL.]^ 

n& iiiuiblwia charai^^re iuGgniras 4ifTqndicuri per Maq--, 

di quadriparltici pragfidiuro iq duodcciro Mundi arces di/lnoutuni r 
apte nuincjri,4 triangularium ruptrjficieruin^enotanc i 3 enim 

in44«iifcai»jc©u69i«bt 1 Ai:..Uerum 3 ad ^.iun^a vei / confticuunt , ita to-- 
A naUiMli5.pprre<3,ionjs G^iliali^ Mundi Saqfamencum indicant. Qua- 
Mior vero Utera triangularia ad quatuor Utera quadrangula iun«^a, 8 ^pa-, 
ftictfurtftAndwxus Ange Uc« naturae au. Munduoj corporeum aptiffimunu, 
* {ymbtduii)i Quibus fi baj(Ua?ccdat pyramidis, iam enoeadem myfticanu 
Angebti iSceo/porci Mnndiryrpbp.lwniy pdchre indicabant; queni & 9 
. -O.T. L-.f anguli fpUdi; qui. i.nObelifco quolibet. epqfiderantur, notabant. His de- 
nique fi accederet apex pyrainidia, iam i o conftituebantur , quo tociqj 
naturae, trmeo Muudoruip, Archetypj, Angelici , ac corporei Munoi 
compleinentym innuebant . queqi numeruin tetras illa fiqe ouatcrnacius 
numerus implicite continebat \ fi enim i, a, 3, 4ordinc pofitafibi inui- 
cein ipnxcfis, prodibit’ decas ilJa myOUa» fiue terrad^y?, tantoa Pythago- 
ficis filcutio ctjlcbracaprantis myfteriis innoluta. dups quina- 

rios pulchre indicabant, quorum priore influxum diuio* naturae in 
dura Angelicum, altero vexo creaturarum fiue corporei Mundii finunx#^ 
quadrangula bafi furfura? verfus centrum continua dimibUtipne laterum, 
fada,notatum,^ apte iofinuabant. Prseterea voitatem formalem in. finff 
diuinitatis latentem pCr apicem indicatam cuicunque rerum ordini adiun- 


»l,yo ; {<»•( 

'■ ii: 

4r..9 

•SiT, *l. >I»A 

Sltljp »i. 
Vnitu for* 
tnalii Deip«r 
apicem Indi» 
cara» 


' j* iifir 


r i j ; . r • i • 1 • ■ 

• 

5 

6789 

i: -ern 

I Z 3 

4 . 

q fi!£i 

.'i; ♦ . - - .. . 

• 1 • • / J il: m 

• i t i«i- li' • . 

. I i •-"! 
,i 1 iS'. 1 ir r 


IO 
•« 1 ‘ • 

jn t 

CiU/ 

.i-c 
fefiionis typum & exemplar. Si enim i ad 9 tripartitam Angelici Mun<j 
di iriademadiunxeris, f ocpnflitqesj munerum omnia exhaurientem , ty- 
pum diuinitatis, omnia compleftcntcm . Si ad z, in quibus vnitas duplU 
cata refidet, 8 iunxeris, habebis Angelicae*, per vnitatem formalem icu' 
Mundum inferiorem influxum, videlicet in Mundum fenfibilem , per 8 
cubicum numerum apte infinuacum. Si iterum 5, id eft, Triadem illanu 
totius pcrfcEionis exemplar, 7 pcrfedlionis mundanae fymbolo adiecerist 
habebis iterum 10. Si quaternarium, fiue tetrafiyn illam tantopere a Py- 
thagora celebratam, 6 fiue fenario numero operationum mundanarum,» 
fymbolo adieccris,denu6 refultabunt 10. Si denique 5 duplaucris,id eft, 
duos quinarios .fiuml iunxeris,idem dcnai^ius numerus emanabit. Vides 
igitur quomodo ordines mundanarum conftitutionum fibi inuicem ad- 
iundfi fcnipcT producant 1 q, id eft y i vnitas formalis in fingulis Claflibus 
implicata, reliquis humeris creatarum rerum fyrabolis adiundla > femper 
joconftituatj totius V.niuerfitatis..Cum Authpre fuo aptum hicrogly- 
phicum . Pricterca i ad * iundladant iterum triadem 5 haec ad criadeni 
iunE;a generat tetradem i & hw rurfii^tetradi iundla, pentadem » & fic 
, fin- 


'V 


I 


Digilized by Googie 


I 


CLASS. Vir. MATHEMATICA HIEROGLYPH. 115 CAP.iv. 

fingulis numeris ordine naturali continuatis illa adluniSa generat hexa- 
dcui, heptadem,odadem> enneadem, decadem omnium complementum 
vitra quam nullus alius> nifi replicatus numerus datur. Hanc itaque phi-’ 
lafophiam myflicam fub numeris opportune in Obclilcorum figura exhi- 
buerunt Veteres . 

* • ■> 

CAPVT IV. . ' 

Sphaera hieroglyphica amoris omnia conneff entis • " 

R Eperitur non raro inter hieroglyphicas inferiptiones charafter quem 
®VAO , Phiioi id ea, amorem vocant iEgyptij, fignantque eum hoc 
'1 I modo 0 . Conftru&ufque efi e literis nominis 4 >VAO, fphoeramquo 

amoris exprimit j enim Sphaeram ABCD cum diametro CD exhibet, 
cui ^ anima Mundi fiue triforme Numen incubat; V lucidam pyrami- 
dem F E D 7 fiue dclccnfum animx Mundi ex fupernisad inferna , notat; 
^ contra nigram pyramidemGHC,fiueafcenfum,fiue ex infernis & 
marerialium rerum mifcella motum fignat; O denique ambitum fphoerae 
ABCD, fiue cyclicas animx Mundi per omnia Mundi membra conuerfio- 
nes arcane innuit. Poli huius fpheene funt A B, circa quosfphccra amoris 

P 2 ver- 


Digillzed by 
CAP.JV, 


) 


Hzc liiers 
Amoris ia_> 
Mundo pro- 
ceflum deoo. 
tat. 


Quid Amor 
propr’e fit 
lunta Diony» 
fium. 


Amacociut 
ordo cauli_* 
reium« 


11.6 OEDIPI itGYPTJAGI/GYN^AS. HIEI^OGI. ) 

vercituri «equator 4‘M«Ko«Aacfl:CD; tota (^urcaiipliaera» vcdixitfcx voc<f 
4»VAO componitur» oftque p«»9Ve^^P>''dEgvpciac£ v.ocis <f>YAO . Atque haec 
vox pomrur inBenabina tabula in infcnurt ^cltde io tabella quadanti, 
quam homo»xr<3-iie/j^*^$^riue Scarabsi formani indutus»inter chcles con* 
tinetycllque mundana: conllicucionis, vniucrfarumque Mundi partium 
ordinis fymbolum . Cum itaque hic naturas fabrica plena myftcrijs, at- 
que adeo concinna fingularum partium ex punfto in infinitam prope pe— 
riphcriarum ampliaudincm emanintiom^ada|)tarlo Hne vinculo conlilte- 
re non poflic, aptelanc voccnti amoris nomine in fignitam repofuerunr,vt 
eo videlicet Mundum fine' ahi'ot^ finc' vi1^oac''p4rriunTc6n(eruafi nequa- 
quam polTes indigitarenr» iuxea illud Orphei: 

£c quoniam totam Mundanae fpboeras fabricam hoc imore replet , iiprc 
fanc nomen amoris in ipfa fphoera expreflerunt. Amor enim non tantum 
verfus inferiora demictic radios»quo cuacla viuidcctivcrum & virtute na- 
turali feii magica naturarum cognatione' furfum attrahit, &inamplcxus 
mutuos plena conuerfione compellit. Sic enim fit progreffus vel dcfccn- 
fusaDcOjfeu vc Platonice loquar»AaiinaMundi per Mundi res vniuerfas, 
vfque ad materiem, quem proceflum defcenfumque apte pyramidalis li- 
tcra refert» 8c hinc per naturam denuorcditusiad naturi przndem,vU 
delicer Monadem illam indiuiduam pyramidis mundanas apicem. Simili- 
ter afccnfusad vaftlffimorum coelorum peripherias per intermedia Mun- 
di fpaciaa centro Vniucrfi» non abfurde per radiolum fcu inuerfae pyrami- 
dis literam V indicatus, quid aliud fignificac , nifi magicam illam amoris 
fuperiora inferioribus connedentem catenam, in reciproca fingularum 
partium confpirationcm defixam Vnde non male amorem ita fummus 
Philofophus Areopagita definit, vt quidam fit Circulus a bono in bonum 
perpetuo reuolut us , Nara vt a Deo incipit, & allicit, pcrfciSae pulchritudi- 
nis rationem przfefcrt j vt autem in Mundura tranfit, amor potilTimum 
dicitur j voluptas denique, prout in Auchorem remeans pulchro exem- 
plari, pulchram imaginem, pulchra rcuolutione conuertit. In hoc circui- 
tu per omnia penetrans, furfum eadem fiicum, deorfumque volui conti- 
nuo facit i non fccus ac Solis fimplex radius per fe vniformis in coelo lu- 
cem, fplendorem in ithere, in elementis lumen, in miftis corporibus co- 
lorem lucidum creat. Patcc itaque quod amatorius ordo fit caufa con- 
uerfionis in rebus omnibus ad diuinam pulchritudinem & formam prin- 
cipem, atque ( vc verbis Procli vear) reducat fequentia ad illam omnia, 
cique conlungens, &:coniunda confirmans, & mox inde fequentia re- 
plens, diuini luminis doces inde fcaturientes pervniuerfa didribuatQuod 
quidem Acgypcijsaliud non fuit quam Anima Mundi, fiuc Triforme Nu- 
men, r-crum omnium in Mundo caufa 8c origo i quam apcifilme fane cx- 
prelTerunc in hieroglypbicoSchcmace inferius poficoalati globi ferpenti- 
bus hinc inde profiliencibus circumfepti, mundano Syflemari fiiprapofica 
figura. Arque globus quidem nihil aliud, quam Orbem primo arche- 
typum, deinde Vniucrfi delignat ,vc in prascedentibus probatum efi;. 

Alis, 


CAP.IV. 


CLASS. VII. MATHEMATICA HIEROGLYPH. 117 

Aiis, tefte Macrobio, Marciano, & Apuicio,vis fubtilis & ccicr omnia pc< 
iicrrans in Mando denocabacur j vc vel hinc alatam animam Aegyptios 
tradidiflc mirum non /it, cuna pleriquc Platonici e Zoroaikis dodrina_i 
Acgypciorumque id pallim doceant. Serpentem ver6 Tcecundi Spiritus 
iymbolum ede Porphyrius apud Eufcbiuaa 1 . 2 . c. 3. Euangelica: praepar. 
abundedocet^adeoqueclarea Virgilo oilenditur, vt ad hoc rymbolunu 
Animat Mundi omnia penetrantis viuificaiitifquc vnice rerpexifle videa- 
tor, dum canit : 

^rinci^ioCalum ac campofque liquentesi 
r Lucentemque globum Luna yTitaniaque aitra. 

Spiritus intus aih, totamqueinfu/a per artus 

Mens agitat molem, ^ magno fe corpore mifcet . 

Meminit huius hieroglyphici Barachias Abenephi Arabslib.de Veterum 
Aegyptiorum difciplinis, quem, volente Deo, breui latinitati donatum^ 
publici iuris faciemus . ita autem dicit : 

^ ^ < ..II ■ — ^ 

GlcbttSj inquit, alatus, /erpentibus circundatus dum pingebatur , Jymholum 
erat anima feu J}>iritus Mundi • Et ex Tabula Bcmbina id clarum fit', vbi ijs 
hieroglyphicis Schematis , quae magna myfteria continere cenfebantur , 
plerudique hod fymbolum ad faciliorem anima; Mundi attradlum pone- 
batur . patet hoc ex eo,quod fub Throno pantomorpha; natura; ciuidem 
Tabula; hifce hieroglyphicis expreffum ponitur; vbi fuper alatum glo- 
bum /erpente fccptrigcro inftrudumcharaScresfacri currentcs,circulus, 
hcmifphcerium, atque characJeti;^;/*aT@- figura polita, hunc fenfum fa- 
ciunt. Coniungitur inferius ei, quod fuperius, virtute Animae Mundi 
omnia viuificantis , cuius imperio omnia fubfunt. Hieroglyphica vna 
cum leftione eorundem fcquuntur, 

Coniun 


inferius 


, ' » 1 ! 


\IL V 

‘t j n '*" gitur 
ei quod 

us efi , 

animse Mundi 
viuificantis. 


^ cuius imperio omnia fubfunt. * 

Porro quomodo Amor animam Mundi moucat,ad omnibus Mundi par- 
tibus fefe infinuandam, pulchrd declarat Hierotheus. Ait enim amorem 
ejfe ')>imquandam Anima Mundi propriam , rebu/que injitam j qua/uperiora^ 
mouet ad inferiorum proutdenti m ; inferiora, n Verjus Jublimia conuertantur , 
aqualia denique ad Jbcialem inuicem fui communionem . Vnde meo quidem iu- 
dicio, Amorem rcftilTimc /fatuas vtdefiderium quoddam boni pulchri- 
que, vcl bonitatis per pulchritudinem ipfam conferenda; vel accipienda, 
videlicet cuias potelfas veluti vnius fic magnitudinis dimanatio, cuius 

pun- 


Uatribiut. 

Umriitmiti. 

Afitlttms. 


ttrfkftint. 


Hirtii titrt. 
/• 6. /nm$U. 


DeObeti&k 

PharuKW. Amoris defi- 
nitio. 

Hmttbiiu. 


CAP, I V. 


Amorli viiln 
Vniuerfo. 


V 


t*mhlitbui. 
fUKtinus. 


n8 OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL 

% 

pun6lum vcl apex fic primus in Deo progreflTas per Mundum triplicemj 
tripliciccr difiribucum, finis aucem inipfa macerie , cuius deoique qux< 
damfic infinicudo circa vercicem, potencix merx infioicudo circa mace> 
riem> connexionis virtus infinita per onanes naturx intermedios gradus> 
Nunc ad amorem redeamus , cuius prior efTcdius eftVniuerfum . Amor 
enim, teftcDionyfio, non permifie Regem omnium fine germine perma- 
nere. Idem propagandi /ludium abAuchore primo in omnes eiufdem ima- 
gines dimanauit. Per hunc enim Intelligencix ccclos mouenC)& fequenci- 
bus omnia fua munera largiuntur, per hunc fidera fuum lumen in Elemen- 
ta diffjndunt) ignis aeri, aer vim fuam communicat aquae, aqua Cerrx,clc- • 
menta fimplicia mifiis quibufquc fiuccompoficis rebus, plantx & anima- 
lia Ipeciei fuxnuiltiplicandxdcfideriu largiuntur, iuxta illud Georg. 

Omni adeo geniti in terris^ hominumg . , ferarumque j 
Et geniu (tquoreumt pecu iesypi^ifg. volucres 
. In furi.ts ignemg ruunt-, amor omnibiu idem . 

Per eiufdem amoris impulfum obediunc vicifljm inferiora fupernis maxi- 
me. Sic terra tradabilis aqux, & hxc in acrem deinde refoluicur , aer in^ 
ignem,ac dcin per poros infcnfibiles dlgcfta in xchcra,fublunaris liibftan- 
cix portiuncuix firmioris paulatim concretionis, atque coaguli particeps, 
rapitur altius in cccli occultas fibras)Vbi quemadmodum in animantibus 
fieri (olet, elaborata magis magifq; apponitur primum , inde agglutinata», 
afiimilatur penitus, Sc in cccicllcm indolem tranfmutatur . C^iis igitur 
iam uon videt, quam appofite monogrammum illud vocis O 

Vniuerfo adaptetur j certe cum hoc paulo profundiusferu- ^ 
tarcr, tunc ilLid Iamblichi verum efle cognoui j Ckara^eres ^g:ptiorum 
haudquaquam fortuito, aut temere, fed magno ingenio ad natura exempUr fabrir 
catos ejfe. vti in hoc vel maxime eluccicit j in quo (ub duabus pyramidi- 
bus contrario procelTu implicatis in charaftere Iphoerico^ , fubitd colu- 
ri, meridiani, tropici, &xquator,amoris Mundi, id eft, ^ Solis femitx 
( in Sole enim maxime amor viget mundanus ) tota deniq; amoris fphoe- 
ra eloccfcitj vc vcl hinc intelligerctur, Amorem per Vniucrfum diffUfura 
omnibus in rebus efle. Cum vero magna rerum In hoc Mundo fit diucrfi- 
ta.s,ncceflarium cft,eum ex contrarijs fxpenafei: neqj enim vlla pars Mun- 
di alteram odit, nifi amore fui, vt pulchre in explicatione conuiuij Marfi- 
liusdoccti 8c rurfuincum efie contrariorum maxime cfiTeLlriccm caufam; 
vnde illud Plautinum oppido eleganter. 

Dius /iflartha hominum, Veorumg \>U, \ita,falus , rurjum ead.m^eU 

Pernicies, mors, interitui, mare, tellus j cisium, fidera . 

louis quacun-i templa colimus , eim ducunrur nutu , ^ obtemperant. 

Hinc Orpheus in Argonauticis non fine caufa hunc Amorem, vtMundi 
gcuium,& magnum autiquiflimumqj laudat. Cum enim Chaos ante Mun- 
dum pofucrit,anteSaturnum louem,(Sr eceteros Deos; Amorem lanc in fi- 
nu ipftusChaos coufiituit, eundem adeo fic dcfinicns,vt principium, quo 
res informis ornamentum, fcu xjV/Mt-, pcrfedlionemque defiderat. 

Atque bxede Geometria fufiicianC, 

SE- 


V 


/ 


CLASS' Vn; ■ MATHEMATICA HIEROGLYPH. iij» 

S E C T I O III 
De Muftca Hicro^yphica; ^ 


. : .* 3 AD 


•III».': ^ 

-tyjp ij 1 • 


'’i' ii 

r i 
■' c 


j.j ) . / 


j 'in ® ' 

I T • I* ^ 


r- H ^ 


SERENIISSIMO & R. IMPBRH PRINCIPI 
AC POMIN.Q, domino 


i . 


Duci Brunfuicenfii 6 c Lunaeburgenfl 
rj 


DOMINO MEO C L E M £ K T I S S 1 M Q.. k 

t 


...J 

• 

mhinmiiH 


J(.w • T 

- uD 

. a 

lrf. 1 . 4 ' j f>» 

; J 

4 

otiju;' au 

0 

•iic. ; t.T.ii*! 
aauulil 

- 'J / 
Jli 

• n 

/)* t 0 -a 

» ■ .i 

Syltr ‘rttnaii *S 


y Jam non efl^ '»t famm aucuperis hens merentis , quippe^ ^ « •«» '; - » 
qu^m <eternim JlabiliuiUi . Mihi autem prouiJendum im-^ 
primis y ne cuiquam ingratus effi. "pidear . P^t igitur ali^ua^, 
ex parte <7 henefictjs in me prolixe Muj<eum meum,^ 
dum Romit commorareris y augendo» collatis , ^ officio meo 
respondeam j eUganttjfmam Veterum jEgyptiorum Mufi- 
ees barmoniamopera mea tenebris er ut amy in luce humanitatis T uae colfjcandan^ 
ejfe iudicaui : W quod Operi ex ingenio meo deejiyex ferenitatefami 'sa t7 \ultus. 

Tui mutuetur . Recipe ttaque munus y quo pro magn^ mentis T uas, vir tutum jy 
heroicarum harmonia deleSiaris f Vel ex hoc ipfo Jammorum Pi incipum norus 
yltimus baben4‘^Si quod ilU nimirum artecapims» qua DeaSytsr Juppares Modera-.^ 
tores yomnia numero i pondere y ^ menfirf admtniilrant . Vale Germaniet ^ . 

Impertj decus . 


I 


j : . • 

•i :i i-.i >rr. ' 
q t.v^, ?fs 
« 

^ flfiit m. ' 


M 


t/h 

i 


♦ I. 


^ - I ri ■» 

I -1 

i m 

■ ■ :t 

; -{;?■ 

Uiui j 

I Jl- r f i % . i I 'th J 

. cen 3 ;, 


j ” - 'Jii .rl.Q ■ ..1 

► * t 

:0 t. t 


t Ui- 


> 5 't> 


' »iii...no»l rti 

A 3 iMi SITITO 

.»J 3 nam:- : '. 5 1 • • lui 


(Oi* 
; ^ ni ^ '»«n O -u^l ^ .1 

• m..i« <a| 

. »U. . •> 


U.L 


^ I 'mi i i>tj i»j' q 

CA- 
CAP. I. ,»o, QEDIPI iEGYPTMGI GYMNAS. HIEROGI^O 

•. CAPVTt J.M / 

i 


HarmoBiett 
proporuoni. 
buiDtui Waf 
cft in creatio* 
na Muoili Prima priaci* 
pia MuCcc 


Bs anwiiBi- 
bur prima £• 
Bolarum rn- 
^imcaca. 


loftrUBwotO' 
rum Mulieo> 
rom origa 


Omnctlnoea 
tiooei videa* 
tur fuiB(L^ 

caiualM . 


YTHAGORiE opinio fuic a polieris Philofophis vnani* 
mi confpiracione reccpcai Deum Mundum condicurum > 
harmonicis proportionibus vfum fuilTc. Sacro textu quo- 
que artelia#t€^D«um ih numero, pondere t & menfura.» 
cun6la produxilTe nouimus. Cum itaque rerum omnium 
^ id^ac hardidhicrsiddnftar^tnutncri^ conarprobcatur « ijs fu- 
premam omnium ideam minime carere aut polfe^ aut debere, ncceffe cft. 
Hinc Mufica hun^aoisdidinitui infi:r^a pedloribusi ftatim a primis Mundi 
i^unabulis^uum vigorem exeruit^ .quod quomodo contigerit, hoc loco 
d^pica^uqii dil^i, r^pet^qtes nonoull.iex noftraMufurgia. . ^ 

In hoc Mundano rerum theatro, nihil fono magis obuium. Is tamen 
vti adhuc nu()ciiia etiam' priolsua: iam mortalium genti variam dedit in- 
uentionis fux occafioncm opportunitatemque. Atque imprimis vento- 
rum, vti •&qdoi'iindam animairum, libtTi, qdo& primi illiniortalium per 
campos hinc indcdifpcrfi identidem percipiebant, primam quoque oc- 
cafioneni dederunt fabricae fiftularum , quas ad fimilitudinem naturae ex 
auena, arundine, tibijs gruum,ali;fqutcauis plantarum thyrfls efforma- 
Baht. C6hcilidrtim vero corporum fonitus ftrepicufque, variam pulfa- 
tllium inftTiirticntorum fuppcllbiiilem peperit. Cum enim primaeui mor- 
talium, vr plurimum rufticx & paftoririae vita; operam darent, ibique fua 
ft^crenr habib^ionis tentoria, vbi pinguia occurrebant pafcua, & loca..» 
aquis irrigua, & cohfequenter iuncis, 'arundinibus, papyris , ftmilibufque 
RflUloHE prolis germinibus abundar^ntv fieri non potuit, vtgens tota die 
plerumque ottofa, fine nonnulli mentis relaxatione confiftcret . Verifi- 
nfifeigitur cft, hos homihes ex diftis fiflulofis thyrCs primum lituos ifibi' 
V.i'rio8 form^fTe, & quidem non minori, quani hoc tempore paftores, coe- 
tCrofque, qui rufticam vitam aguntjj facerc videmus, artificio ^ & fbrian 
citam maiori, 'vcpotc qui tum ingenio adhuc erant vegetiofi^. Cum prae-' 
ter'<ia ijddm‘ primi mortales fabrilem artem ( vtpote fine qua humani ge- 
niis focieVas perirer ) vt plurimdm callerent ; fieri lanc non potuit, quin 
ex cafuali fubinde diucrforum corporum collifione inter laborandum, 
varios fonitus ac firepitus excitarent j vnde admodum probabile-^ 
cft, cos hac occafionc in vifnJm pulfatilium inftrumentorum notitiam, 
periienifie, ea prorfus ratione, vti nobis hodierno die fubinde contingit. 
Mufica igitur non a Graecis, aut i£gyptijs, aut Chaldaeis, fed a primis ante 
diluuium hominibus primam habuit fuae inuentionis originem*, imo (1 
omnes homines e Mundo praeter paucos pueros rerum ignaros , tolleren- 
tur, holce tamen tum neccllitacc cbgente, tum cafu 8c experienti^ cum, 
tempore in varias inuehtiones humano generi nccefiarias incidere polfe..» 
nihil dubitem j iouentiones enim rerum homini infitaefunc, nec libris 

foliim 


CLASS. VII. MATHEMATICA HIEROGLYPH. iti 

roluiu^ircuotur>red & intelledu aliquo infignii necefiicate cogcntc, vel 
cafu, aut expericiuia, vel geni; fuggeftionc eruuntur. Muficam Tgitur 
iam a principio fuiflc, praterquam quod facr* Littera id luculenter te- 
fientur> ipfa etiam ratio dii^at, vtdixu Certc4cap. num. 21 Genefcos 
Muncoruoi inftrumentoruinueptio lubali aperte adfcrihitur his .verbis : 

n’nNin Vav rnx d»v 

£t nomen ^^ris eius Jubal’y 'ipfe ftit pater tranantium , pue putantium Cy^ 
iikra>n^ 6r£amm\ vbi 70. habent, cBf e 

fuit qui moniirauit ^alterium ^ Cjthdram. C^alia vero fuerint infku^ 
menta abipfis inuenta, habetur inMufurgia nollra capite de Mulica He* 

ISraorum. 'ArveTorpoifcdiliwirfinAegyp.ci^-priiiM fuertiD^pe/dH^Mufi- 

cz inlIauratore%. (4i eaka a C^h^^o-^Merr^irnOj^ioeiii» 
caraint^intsmdlyftrarunt, viiyelaB' Aegyptio verbo Afpyr Mufica ety- 
i»otjfi4um fumpfem,eoqu6d ad ftaghahtes Nili paludes , oecafiohe^ 
arun4incz, papyraTezque foliolis^ ex liluos fubs cfformabant) ibi- 
dem copiolc repullulalcentis, inuenta, ac indauraia Oi. 

. iwqije fine dubio, vti ab Aegyptiaca voce jiuront , quod 

aquam notat, deducia fuit, itainuencionis Mu Gcz primordia paUin indi- 
care videtur. Quin Mofenab aquis, vnde extradus erat, nominis fui ety- 
mop traxiffe, non alio teftimonio quam faqri Textus indiget , v^rba eius 

ia» mpm p!?.nV’n''> njre roV inxarn ^Vn 

< ' , ■ . • in’0’»a D’on p »3 Tfixni nwa 

yldultum yero tradidit filia fbaraonis 3 quem illa ajoptawt in locum filqi^oca^ 
Mtt^mmeneiusMQyfis, quia ex aquis extraxi eum. E quibus verbis^ elare 
pnet, hoc nomen Moyft non a parentU>us,ncC;aWiquo alio cx.Hebrzo- 
rum Gente, fed ab ipfa Pharaonis filia indicum efie ; quz cum prz^er^ver- 
nacuiam Aegyptiam aliam familiarem con habcret,certc inuentum pue- 
rpro eam, Aegyptio nomine Moyfem, quafi diceret, ex aquis fcmatiim j 
appel|a(re, in confeflb cft;. Quin & anciquifiimi Scriptores, Philo, *& TL 
iTolephus clare oftendunc, quorum ille in vita Moyfis ita di (Teri c : 

t^tfdpilAtdirbZ ivvi*ctf TSiurofe^t^. x«' M5f 

tdyiifM* Pojl bac nomen ei datur fumptum ex re tpfa, quod ejfet ex aqua^ 
fultiatUs : nam Mgyptiorum Unguet^ Mosy aqua dicitur . Hic vero 1. 1. de an- 
tl^ ludzorum ita aicit ; K«|' hmf rltvlS^K^JK-n/rwirlu/i^ Ttnfifii^tiKott^tTtfltrii 
^it^feiiift7rtrtl>Th*To •^vdoi^ Ma« ArytaTm «aAwrir, vnt e/V ejire^ \lttaTi^rabif‘Su ;<nuM 
kitTttouJi ritu ai/tef •taixUu . Et quia prottHuSifutrat. iit 

Jfumm> ab hoc cafu nomen fortitus efli Jquam enim Mgyptij mw Ve- 

rb feruatum . ^are compof^d 'Voce ex Vtrifque nomen Idoyfi fuit inditum. Hil- 
09 aftipulatur R.Abenezra,etfi eum Monios(voce,vt ego reor,corrupta) 
Aegypeiace ditium tradar. Verba eius funt s 
J3-1 nvjiD 'nxo pdVa echi>n ptfVa ■'iKO'1'itt^Vn DATjnDLnctfo aa 

'iflon fP3 Oi o'’*np i*iwV Vk 'ixd iwVn pnvinno*wn' nnav nfionami 


^ ^ i ' A 


b. 
; nvnfinan iv ‘•oon 

Q. En 


CAPJ. 


Inbal Amhor 
MuGc«. 


MuGei io_i 
iEgypto ia> 
otnta. 


Sfofff ei^« 
moo. 
’•* J 

H.Mtnizr» 


CAP.IL 


izz 


QEDIPr ^GYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 


I -<u 


EJI nomen, inquit, Mo/is traduStum de lingua jEgyptiacain linguam fanilam,^ 
nomen eius in lingua ^gyptiaca fuerat Monios . Ita fcriptum efl in libro de cnltu 
Jeu feruitute terrae, tntduclo de Imgua dBgyptiaca in linguam ^tbiopicam . Et ita 
qmque legitur in libris Setpientnm Graci<e, forJdn fika Fharaonis didicit mflranL^ 
Itnguam , Quicqoid fit, hanc vocem, Moics, Aegyptiacam a voce Copta 
.ecuAD^tt. di^amyin Penuteucho Copto Vaticano clatc ofiepcj^tur > ,in quo 
vti&in Thcfauronortro Copto, duuafMOixys^vtX cumyticdWprscpo- 
fito i\LtauD’>s ^ dida pafirai ccperitur ; vqx fcilicet a a<un >«axc 
mutc^ non dilcrcpans . Textum Copto- Arabicum adiungcndum hic 
duxi; ^ • 

vcastkccacDattB ^ant^^inojtxu ^ 

Si cum iam creuiffet, introduxit eum aH Je filia Faraumj ^faFlus eji ei in Eliumy 
Ksr Vocauit nomen eius Mojes y dicens, quia de aqua tuli eum. Cui & Glctnens 
Alex.l. I*. Stfbmat. fubfcribit hifcc verbis : Deinde nomen- imponit l^gina^ 
Mojfes, capta etymologia eo, quod eum ex aqua fuflulijfet p Aqwvn enim Moy yo-^ 
eant dEgyptq, in qua moriturus fuerat expojitus : Moyfen enim Voemt eum , qui 
ex aquaemerjus rejfirauerit . Ad quod haud obfcurc alluditTargum Viic- 
lidis hi« verbis • , . ^ _ 

froo n^'?* nh mm n jie J t 

~ ^ '• • >- t Kinj*! fo mn» on^ 

Et adultum venire fecit ad fe fiia Pharaonis, ^ fuit ei dileSlus , iy* cum tar)L^ 
Validus effeti Vocauit nomen eius Moyfes : quia dixit ( Min Moy ) hoc ei?, 
aqua eduxi eum . jemr^tCHC igitur Aegyptiacum ed, non Hebraicum ajuWX 
& *&ci\C, quod ex aquis feruatum dicit, vt bene lofcphus notat , coibpa^ 
fitum . Atque ex his colligitur, cos qui Muficam a voce. Aegyptiaca., 
1*010*»% quod aquam fignificarc diximus , deriuant , cb quod Aegypey 
lumorigo. primi cam ad aquas inueoerint, haud inconuenienter fentire. Cuni, 
enim in Aegypto papyrus & arundo ex fiagnantis Nili lacunis copiola 
propagine puilulafcerct i cx arundine vero prima fifiularum & monau- 
lorum inuentio extiterit ; occafione fiUularum arundinearum, qusifta.^ 
gnantis aquz foboles paflim habentur, Mufica prigia fundamenta fua le- 
ci(Tc,baud inuerifiroile cQrVnde &MuC» quoqj,qu64 artem Coptice figni- 
ficac, a i*uny», non male diduxero, cum iEgyptios omnes artes occafit^ 
nc aquae^^ fluminum reperifTc, alibi for taflis abunde demoodratur» ii.^. 
mus. 

Mercurius itaque Trifmcgifius, curiofilfimus rcrUm inuefligator, vt 
®®***^^^* reconditioribus artibus & fcicntijs, quae bono communi emolu- 
menti aliquid adferre-poterant, fingulari curi £irfiodio ;eruendi8 'inca^ 
buit, ita quoque Muficam tanqtam mortalium animis placandis, < fopcr.< 
» nifquc coacemp]ati<^ibuspra^CGeceris aptam, excolendam duxit. Hinc 

OD9- 


Mercuriui 


Digitized by Googie 


CLASS. vn. MATHEMATICA HIEROGLYPH. CAP.ir. 

oijinianifcfcMythoIogorum calculo cildcinJyr* multiformis inucncio lyMUoJei- 
attribuitur. Et tamctfiMuficaeartificiofa^fi^ amator fuerit , ilU ca“irf 

taraen*vulgari &‘plebea reli^a^ ad illain pot1(Iiinum>qux iii ruprcmaruoi ««&«»•• 
mentium mira difiributione, rcruirique tnundanaruni concentu 'coniiAif, 

.quaque ordinem & connexionem (lugulorum rcrpicit>pepecrandaai,oin» 
nem laborem & induftriam conuertic » harmonicorumque modulorum^ 
portionibus veluti magnetica quadam pyxide itineris duce ad reconditio- ^ - r 
rum reruin fcrucinium vfuseft. de quibus iam tempus cft, vt differamus. ’ * " * 

C A P V T ill. . 

* ^od Hier^fbica M upca mhil aliud fuerit y quam feientia^ 

ordmis rerum Vniuer fi , 

R £6le & fapienter Ffellus in fua Mu fica aicj4J 7niAa/i< rau* ?/«//«,: 

xif *(a vai * Mufkam Feteres dixerunt continere omne . Cum eniiiL. 
oculos.in totius Vniuerfi ambitum attentius conijcerenc, omnemquc re- cSSimS" 
rum ordinem> connexionem, varietatem, dinerfitatcmque cognofcerent; 
ipfum Muficam dixere, in quo confonum diffono, ima riimmis,rumma me* 
dijs, media imis fummirque, mira quadam proportione rcfpondeant» Ac* 

"que de hac Mulica loquitur Trifmegiftus, cum dicit in Afclcpio ; Mup 
cam vero nojfe nihil aliud ffi, qudm cunBarum rerum ordinem fcirCy quteqt 4 e ratio 
diuina fortita efl ; Ordo enim rerum ftngularum in Vnum omnium art.fici ratione 
collatus y concentum qusndam melodU diuina dulcijjimum verijfimumque conjkit. 

Verum quis fit hic concentus, & in quo confiffat, hoc loco difcutcrc vi* 
fum fuit. 

Quemadmodum igitur Mufica, feu harmonia vocalis , in apta inter* 
qallorum diffributione, qua toni fupremi inhmis, medijfque cxada pro- ^ 

portione refpondent , confiftit j itaTonorumquoqueinceruallaeopa* 
a fe inuiccm dependent, vt (idrdinem eorum didipes , totam merito 
harmoniam confudiffe atque curbaffe videaris. Diffona quoque confbnis 
adeo pulchre applicantur, vc fi ca ab inuicem fepares,omnem harmonicas 
f/mphoniae dulcedinem[dcftruas. Huius Mufici arcani haud ignari erant 
£gypti) ; vnde ordinem rerum & mirum connexum paulo profundius 
trutinantes, otdincm rerum nihil aliud ,nin Muficam omnibus numeris 
abfolutiflimam dixerunt, in qua media imis fummifque veluti grauibus 
Sc acutis, non fine quadam interuallorum proportione fibi confentiunt .. 

Sunt foni neti, feu fuperiores in inferioribus, inferiores feu hy pati in nc- 
tis feu fuperioribus, & medij denir^ue in extremis exiflunt . diapa- 
fonfiue o£l;auam concinit, continuo bafin fibi fubffracam habet. Sicuri 
enim denarius numerus eff vnitas replicata, ita & odaua bafis replicatio 
iure eff, cum iuxta muficum epiphonema De oRauis idem fit iudicium . 

Rurfusqui bafin perfbnat, diapente, diateflaron , & reliqua harmonica., 
interuallaraox obtinet, & contra, Vt proinde, ipfo Ariftotclc teftc,Mu- Ar^w#i»x. 
fica res prorfus ccslcffis & diuina fle, tociufque mundani opifici; rationem 

2 exhi- 


CAP.ifc .OEDIPI iEGYPTl ACI GYMNAS.. MERQGLi J 


. A 


1 


Omnia ia-« 
omnibiu fimi 


Homo <om. 

pntdtiini-* 

Muad). 


VUimui. 

VkwulfMd. 

tUi*. 


Ib beAi]*1^ 
p«riora luunt 

Mira 4 a Sca. 

I^bKO. 


exhibeat. Quatn 8c ./£gypcij 'hoc 'cpipboncnaacc indigItaruQi 

mo‘«piuDe a.nui \ ni^pa.noc m^cn-pl a.iuu^ 

‘c*rpxKi.«ds y ntie it 

Qnlwn Ju^ernvmyCcelum fAfirnunti aflra^fupernti, aflra infemay hjtc aczipe»^JH 
fitiid f n(inbarunt itaque praediolo philofophtco dicto admirabilem illum 
Mundi concentum, fuperiorumque cum inferioribus connexum; nanu 
fupra diximus fufe i£gyptiacx philolbphiz magnam partem in huiUs ma* 
ioris cum n inori Mundo analogis dependentixque icrutinio conflitilTe . 
Cum enim ad explorandas ccelcilium corporum vires, eorumqucharnio^ 
niam, initum fccdus,& fympathiam cum rebus naturs inferioris animum 
feduid conucrcerent, quo modo fciliccc nodoque eunda deuib^ia cohae- 
rerent 8c conlcntirent ; ad hxc quopado vis Ula motrix & rerum om- 
nium alumna e cocio in vniuerfum terrarum Orbem deriuarecur a Solc^i 
primum, deinde 'a Luna, & reliquo coeleiiium luminum Choroj paulo 
altius philofophantcs, omnia in omnibus latere deprehenderunt. 

£t vt ab homine incipiam* cum dicebant creaturarum omnium prae^. 
Aantiflimam* omnes totius Mundi partes in fe continere. Nil enim cAin 
maiori Mundo,quod in homine non reperiatur j quihlius cA per omnia.^ 
Amilis parenti, miraculum naturs maximum extra^um,& Nucleus qua*- 
tuor Elementorum* fummum Dei & confummatifliinum Mundi 

exemplar* vere Omnis creatura, quia cA omnis Mundus, folufque hoc ho- 
nore gaudet, quod cum omnibus fymbolum habet, cum omnibus opera- 
tionem, cum omnibus conuerfationem . Tota enim Mundi machina col- 
ieda &redadla cA in Microcofqium, ita vc quod fupra eA , infra in homi- 
ne quqquc reperiatur. Corpus phyficum* eicmcncarc, vilibile , 8c tangi- 
bileexterra; fidereum vero & aArale ad normam archetypi conAru^um. 
ccAatur hoc Plotinus, ciim dicit, laterC in homine rerum omnium femina. 
Ficus quoque ei afientiensinHcptaplo fuo ait, Deum in hominem vclut 
operum fuorum omnium compendium omnia congefliAe . Placo non ab- 
fimilia de homine in Timxo retulit : nam ratione Angelum , motus ce- 
leritate Coelum, oculis Solem & Lunam, vegetatione plantam*fenfu ani- 
mal, c(Tentia lapidem cum przfigurare notius eA, quam dicere libeat» 

Nec {blum hominem dicebant omnia in ie continere, fcd vlceriiis 
per analogiam quandamprogreAi, etiam ipfa animalia pUntafque in Ic 
fuperiora concinere dicebant ; quod verum efle , nemo vel mediocriter 
in puluere philofophico verfacus negare audebit. Atque vt ordiamur a 
volucri bcAioIa, quam Claudius Achenzus (carabzum appellat, alrj Acr- 
corarium,eo venii frequentius ita nil mirabilius in cotarcru n^ura occur- 
rit. Nam Solis &Lunz Congrclfum & Nouilunium fccrcta natune per- 
ferutantibus hoc modo facile indicat) dum particulam quandam ex bu- 
bulo aut alinino Acrcorc pedibus tam diu, vfquc dum in fphccrz imagi- 
nem adaptarit* verfat ; quo in terram aS dierum fpacio dcfoAb , menie 
nimirum periodico, eo tandem aperto, prolem vi Aderum progcnicairo 
educit. Sed dc hoc pluribus Horus in hieroglyphicis. Dc Ancte quoq; 

. - ' ad 


Digitlzeil by Googie 


CLASS. VU. MATHEMATICA HIEROGLYPtf. 

ad vtrumq» a:quiDoi^ium cubandi rationem niucantesde Gallo gallinaceo, Arktii utu. 
ciufquc mira ad Solem Tympathia» de Parra aue, quae eo ipfo dic» quo q^huj. 
Sirius exoritur fcu Canis maiori non apparet, donec occiderit j de Ory- o^yV'** 
gc quoque beftia^gyptijs nota, Sirium, dum fupra Horizontem mora- 
tur, contra flante, Hxirque oculis eum contuente atque adorante multai^ 

Plinius, ^anus,alijquc Authores. Nec mirum eft, cum etiam fideris hu- 
ius exortum fentiant mtria & terrx, multae denique ferae & pifees expa- 
uefcant ; feruent maria, fiuduant in cellis vina, mouenturitagna,& ca- 
nes in rabiem aguntur, Auicula linaria vocem remitcit>ac fenfim obmutc- Linaii{auicu> 
fcit. Sic Arduro Galerita, Procyone exoriente Lufcinia,Coccyxialiaequc fyiSjihil* 
cantum intermiccunc. Quae omnia non fierent, nifi inferiora in fuperio- 
ribus, & contra» per admirabilem illum rerum in vnum confenfum» effe 
ireperirentur. 

In plancis quoque, quicunque ferutandae naturxauidusefl, ipfo dic JJiJ/’*"*** 
Solfliti;, miracula obferucc» potiffimum in folijs falicis, populi albae, vlmi, 
cilix, & oleae jcie eorumque intuitu non perfun&orio animaduertee tropi- 
cam harmoniam, viflbilcmquc fympathiam, quam did:arum arborum fo- 
lia eo ipfo die Solflitij cum Sole palam offendunt ; fupinas enim folio- 
rum partes alia facie coelum intueri obferuabit » quam qua fpcdauerc 
pridie . Nil dicam hic de cicoreo, malua» calendula, pratcnfi loto , hclio- 
tropio, thithymallo, hcliofcopio, omnibus Solifcquis ; nil de Lunaria, J"^“***^ 
motus Lunae, mutationcfquc fubeunte. Goepa certe , vt cfl apud Plutar- 
cham, decedente Luna reuirefeie & congerminat,' ea vero adolcfcente & 
crcfccntc marccfcic. Qua: res olim effecit, vt Sacerdotes iEgypti; cepas Cepaiebr 
non ederent, quod folx olerum omnium contra Lunaris fideris incremen- 
ta damnaque vires minuendi augendique habeant contrarias. 

Sed nc quicqoam de lapidibus omififTe videamur, quid mirabiliusea 
gemma, quam Cardanus feribit, fuifTe in digitis Clementis VII. Pontifi- 
cis? Nam aureolam habebar maculam, qusiuxta Solis motum fingulis 
diebus oriens 8c occidens circumageretur. Confimilis virtutis lapidem , 

Leonem X Pontificem habuifTe idem tradit Cardanus, qu« pro varietate 
lumini» Lunx ex caeruleo in candidum tranfibat. Sic Hcliofelcnus Iapis, 
congreflumSolis &Lunx,tcfte Proclo, quodammodo imitatur, & colore " ‘ “ 
figurat . Magnetis quoque flupcnda miracula , veram illam fupei ioris 
Mundi fobolcm, qui profundius ferutabitur, fatebitur, quicquid in ccelo 
motuum, in terra virtutum, naturam in hunc vnicum congefriflcj vti nos 
exade in noflra Magnetica arte demonflrauimus. 

Eft itaque in terris Caelum, Sol, Aftra i efl Saturnus, cfl Mercurius, Qs?»cunque 
Juppiter, Mars, Venus, Luna. Licet itaque in hac inferioris Mundi na* fra quoque 
tura, vel fi mauis, in rebus terrx, afpiccre Solem, Lunam, Aftra , Planetas . 

* Vnde Agypti;, teftc Proclo, & Iamblicho» fentiebant mira fieri poffe ab 
homine eius confenfus gnaro; teftc quoque Mancthonc affirmabant , 
quaflibet Mundi res naturales, a ftcllarum radi js proprie illis dicatis , pe- 
culiari charadere virtutis carum participe infigniri, earumque virtutem., 
diffundi in res, quibus applicantur* Aiebant enim , teftc Iamblicho & 

Pro- 


1 


CAP.a ti6 OEDIPI ^GYPTIACl GYMNAS. HIEROGC 


.»*■ • » 


* ') 


natu, 
raln cuign 

vn 4 o. 


Prttiusd*/*- 
trtfti» ^m/f 

p*. 


l »- 


Quannun 
valeat fimili. 
tudo. 


Mira de loio 
Agyptuca . 


Proclo, imimalia, vegetabilia, & mineralia ratione fpecificae , aut indiui- 
dualis conditurionis illorum, virtute aliqua coeli tiis imbui, quae certis re- 
bus adeo quandoque familiaris ed & amica, vc vlcroeisfociccur, pariat & 
obfequacur j ali^s vero adeo contraria ed , & inimica, ve earum operatio- 
nes fidae & liget. Atque hinc, vt ego arbitror , origo magix naturalis , 
quz a Sapientibus i^gyptiorum vclut maximum in naturalibus rebus ar- 
canum hieroglyphicis literis & fy inbolis femper tc£la fuit , ne in abufus 
ab imperitis traheretur, vti nos ( proh dolor) nodro fcculo ingemifeere 
cogimur, cum diblimidimam hanc fcientlam , totius' Philolbphicz difei- 
plina; apicem, tam mifere ignarorum hominum fcriptis deprauatam, ani- 
libufque fuperditionibus refertam intuemur. Verum, vt antequam de 
(ubiimi hac y£gyptiorumPhilofophia ad alia tranfeamus «vifurn fuit hic 
Procli verba adiungere, quibus fuperiiisdi6fa ita confirmantur, vt illa fo* 
la explicationis locofufHcere poffent ; Hc enim ait in libro de Sacrif. 8 c 
Magia : Quemadmodum amatores ab tpfa pulchritudine y qua circa fen/umappa- 
ret 9 ad diuinam paula tim pnlcbritudinem ratione progrediuntur , Jk ^ Sacer^ 
dotes antiqui ^gyptiorumy cum con/iderarent in rebus naturalibus cognationem^ 
quandamycompajjionemque aliorum ad aliUy ^ manijijiorum ad vires occultas y 
^ omnia in omnibus inue»irent> /aeram eorum f ientiam condiderunt-, ^gnoue- 
runt emm irin infimis fuprema, ^ in fu premis infima $ in caelo quidem terrena 
fecundum caujamy modoque ccelefii j in terra yero cceleHia,fed modo terreno, tiam 
vrrde putamus plantas illas, qwts Heliotropias nominant, ad Solis motum, Solem 
verfits moueri, Selinotropias Vero ad Lunam ? nsmpe cunfia precantur , hym- 
nojque concinunt ad Ordmis fui Duces • Alia quidem intelkHualt modo , aha ra- 
tionali, alia naturali, alia Vero fenfibili modo . Ita jue Solifqua quomodocunqucs 
potesl mouetur ad Solem ; ac fi quit p jfet audire pulfatio nem ab ea in aere circui- 
tu fa:lam , profeSfo ille quendam per eiufnodi fonum erga Regem fuum compo- 
fiium aduerteret, qu~ lemcumque potefi planta conficere . ^amobrem in terra qui- 
dem afpicere licet Solem ^ Lunam, Jed pro qualitate terrena i in calo autem^ 
piant as omnes, ar lapides, animalia, pro cakfli natura vitam babeniM intelle- 

Siualem . qtddem Veteres contemplati alia cale fiium, alia terrenorum , Vide 
diuinas Virtutes in locum inferiorem , ob qiiandam fimihtudinem, deduxerunt . 
Nempe ftmil tudo ipfa fufficlens caufa e fi, ad res fingulas inuicem viuciertda». Si 
quis enim Cannabim fiue papyrum calefaciat, deindejubigat lucerna proximet, etiam- 
fi non tangat, videbit fubito accenjam Cannabim, quamuis non tetigerit ignein^ , 
accenfionemque dejuper ad inferiora defiendere . (amparemus itaque Cannabim-» 
calefatlam fiue papyrum cognationi cuidam inferiorum adfuperiora ; appropinqua^ 
ttontm vero eius ad lucernam, opportuno V/ui rerum pro tempore, loco, materia 5 
ptoceffum ignis in Cannabim,prsfentia diuini luminis ad id^, quod potejl capere 5 
accenfionem denique Cannabis, ob quandam diuini feminis participationem . 
vero de Loto dicam ? Lotus implicat quidem in fe folia ante Solis exortum, oriente 
vero Sole explicat paulatim, Hr quatenus Sol ad mtcham cali afendit piceam , eate- 
nus pandit Jblia i quatenus Vero d med 0 petit occafum,gradatim folia contrahit : 
videtur hac non miniis dilatatione contraSHone^ foliorum honorare Solem, qudni-» 
homines corporis geftu, motuque laborum. Et paulo pod ait .* N<^n filism Vero 


VLj> 


Digillzed by Googie 


CLASS. VIL MATHEMATICA HIEROGLYPMj 1x7 SAP.lL 

iopUntUtpu Vttave^''gsumhabentjfid ^ini^idihus »ipica<e licety imitittio~ 
nem (y participationem quandam luminum fiperioriorum i fcuti Helites lapis 
radqs aureis fohres radios imitatur, Lpis aittem qui Voctteitr coeli oculus ^figuram 
habet Jimilem pupUltc oculi atque ex media pupillaeniinet radius. Sic diuinorum 
cmnia plena Junt^ terrena quidem coetefiiumi ccekjlia <yero fuperccdejlium ; pro- 
eeditq, quilibet ordo rerum "ojque ad'VltimUm, quaji vellet dicerey qu^xjuper ordi- 
nem rerum colliguntur in Vno , bac deinceps diUtantur in defcendendo , vbi alu 
animdfub N urnmbtu ahjs orjinanfur . Deinde ^ animalia funt jolaria mudta^ uwti & ' 
y eluti Leones ^ (dalliy Numinis cuist/dam Solaris pro fua natura • Sw*rSI!"*^ 

P'' nde mirum eHt quuntum inferiora in eodem ordine cedant fupertoribus,quamuis 
magnit^ine potentiaque non cedant , Hinc ferunt Gallum timeri d Leone quam- 
plurimum^ ey quafi coli j cuius rei caufam d materia fenjuque affignare non pojfu- 
musyfed filum ab ordini* fuperns contemplatione, quoniam Videlicet Solaris vir- 
tutis prafirttia Gallo magis. quam Leoni cpnuenit . Gon6rniac hoc varia Mc- AnieiiSoi»; 
taa)orphof?j ^ua'ait'^aQdequ6-notinu)tos'So}are8 Angelos fbr(H?fr eiun* "** 
modi prseditos comparuiflV‘ii^‘Oxnioao&'.quoqae vi(bs Solares, leonina 
fronte> quibus ciira Gallus obijccretur, e veftigio difparuiflc. (^od qui- 
dem Proclus ait inde procedere, quod fenaper, quz in eodetn ordine con- 
fli tuta ihferioraXunt, ceucrencur fuperiora, quemadmodum ploriquc iA* 
tuentes virorum diuinorum imagines» hoc iplb afp^^u vereri iblent » eUrr. 
pe aliquid commiteete ^ Hisdiflis & explicatis, concludit tamen hifeo- 
verbis j yi autem fiminatimd'icani,alia ad reuolutfoats. Sohs correueduunittr^vti ^ ’ 
planta, de quibus diximus t sdia figuram Solarium raefiorum quo Jammodo^ imi- 
tantur, vt Pabna, DaBylus 5 abd igneam Solis naturam , Vt Laurus alia aliud 
quiddam . Videre fana licet proprietates, qua colliguntur rnSok^pajfm diStribu- 
ta* infequeiuibus inSolart ordisteconfiitutis, fcilicet Angelis ,Damonibus , 4»/- 
mis, animalibus, pianti/^ ^atque lapidibus'. Ideo Sacer dottj Veteris Autbores d 
rebus apparentibus ftsperiorum virium cultum inuenerunt , dum aha mifcerent ^ "" ■ 

uliapurificarenti fyc. quae Tequuntur .. , . 

Ecce LcAor antiquorum d£.gy ptiorum Mu6cam»per fuperiora ver- 
ba hieroglyphico velo tedlai quam tibi ideo fufiusdeclaraulmus > vt vi- 
deres 8c melius illud, ia quo tp(i maxime philofophandum exiltimarcnr, 
cognofeeres. Cognito enim,& inuedigatofuperiorum cum inferioribus 
rebus connexu, per ^plicationem acliuorumcum pafliuis mira, arte pro- 
(hicebant{ vndeinfaxis &Obclifcis, quamuis non niG hieroglyphicis 
rc£la,ne-ab indignis in abufum traherentur, fapientibus Solis propone- 
bantur, vt reflatur Democritus Abderita Philofophus in lib. cui titulus efl 
tvriudiai^Mwucci } & SiocGus , qui in illum ad Diofeorum magni Serapidis 
Alexandrinorum Dei Sacerdotem Scholia compofuit. Nam in iEgy ptum 
profedus, apud magnum Hoflenemin templo Memphis , vna^cum Sacer- 
dotis Glijs miniflri officio fungebatur, & dum in templo cibum fumerenr, 
tepente fponteXua, lapidea apparuit in emereo puluere feifia columna , 
exquav*f<&i( ex trahentes, inuenerunt in eis aliud t ptdrfus nihil, 
quam tria hxc: o 


! 


CAP. la, 1*8. OEDIPI jEGVPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 
i. .f * 


•I ' 


H* ipurif 17 <Piir4 * 

fl* tI» ^rn f 

Hoc pft ; 


»4 


%*• 


, > 


M w 


« A • . 


l 


,^- 
. ■ w;' 


« ■■■. vv'f/u v-> .\V *-.Q 1\4 V 

^Slafura Jiatura aflcciatf^ f j __ ^ ^ \r 


fiaturaNoturamyfmff • 
fioftifA N4ftfri£ dominatur f 


A*\. •■ 


, 3 .. Quibus ycrbiSy fiiperioribus. quafi parallelis, nihil aliiid indicabant > njli. 

* f^mo^a nacurap ajyfteriajquprutnf^bftdip a Sapiente horvna jg**^o,n4tur3^ 

^rtirqnc miracn4 perhei pofljjnt , 
CAPVT III. 


• «tt 

• f 

' 41 » • • 4 


^^tnodo i quibufque hieroglypbicis Mup^atn 

fxprejferim 


> . i .'4 


M Vficam feu harmoniam mundanam expreffuri Aegypti; Hicroman- 
tac, puerum pingebant reticulata vefteinuolutum, in cuius ma- 

• t ^am. ^4« A \/ t\a a ntf rrnt^tt m * ^ 


^ pUCtUlU * vviwwt«wA ww.w^, — 

nibu8 eratlbeptruro cucuphomorphon, fiue VpupaBicapite. inugnitum* , 
lituus & gnomon i a tergo ver6 trigonus depcndebat> qui in globum rc-^ 
foluebatur, vti figura hic appofiti exMcnfalfiacai quam Tabulam Bcm*# 

binam appellamus, deprompta, manifefturo fit. V • . 

• - ' 'Per puerum Mundus renfibitis 

t * 1 _ A ^ A M M W A 


^«14» tri^‘ 
gtiU i« hac 
figmaaxH’ 
Utadam «/« 
glcham» 
■.. ^ 


m- 


indicabatur , perpetua generabio- 
4ois fuccefiioDe quotidie vcluti re* 
fiorefeeni? . reticulata velle inuol- 
uitur, quia Mundus, reconditis ea^' 
rum,,quas continet; rerum aroba» 
gibusinuolutus, difficulter perce* 
ptibilisell; per Cccptrum cucu- 
phomorphon magna rerum in fen- 
fibili hoc Mundo varietas; per 
gnomonem, carum apta connexio, 
& exa£la reftitudo; per lituum* 
denique harmonia omnibus nume* 
ris abfolutiffima exprimitur; tri- 
gonum cum annexo circulo deno* 
; . ^ tatMundum hunc ex Mundo ar- 

chetypo ppofluxiffe* Patri fuo.Opificiquc quam maxime fimilcm. Verum 
cum hacc tiim alibi in hoc librojtum in Obelifco Pamphiliofufe tra&aue- 
rimus,eaLe£lorem remittimus. Vtebantur praeterea Aegypti;, alia in- 
llrumcnti Mqfici Ipecle, quod Siftrum vocabant, illudqiie ,varia.lorma_» 
apparabant. De quo inftrumento ciim in tertio Tomo cop.iofior detur 
difierendi occafio, hic longior c0e nolui t Erst autem myllicis rationi- 
bus 

I 


Dlgitizecl by Googie / CLASS^ VH mTmMATICAJWROtSLYPH. CAP,m 

‘bni foftitucum cof ncV vrfond eio^ adticrl^ poceftates. Iprofligarohour» 
«nocumque Agathodaemonis denotabat Sed vt dixi, de his pluribw.cum 
in fequentibas, tum ia ObeliiicoPamplttlio. j ni . tn^jnr^i q £iniao 
Sed Vt ad inftitutum nodrum reuorear , mi Ot ante Complures; qnnqs 
cx Aegypto ad me Michael SchactaCopbtita>^' meus joUbLij^ QopHtinis 
Codicibus amanueniiSf infcriptionem -hieroglypoiCsB! coLudioaa ihyrlairi^^ 
lion procul Memphi didantero, cuius lypom hic vn^ cum iaccrpcec^cLoi- 
fie apponimus. Duo accipitreserantk vnibtind;ci<nifupcn.cubinny;la^tei 
itsperiori pyramidi innitens } vtcrque binhifcepcris>3iongoitusi0oat);i ifu 
medio organum erat^ reurcptichorda>Lyfai; qtt$ duabuacateqisfjaodneT 
debatur ab infra &fupra cum duobusacCipitMbuA,aV:<>io exeUkpio liip 
appodto apparet . i iniy;! rnfn? mkiimno 

Haec lymbolamhil aliud dgnifkafledioiniusjqnaarhar^ 
moniam Mundi^ quainiferffmirirapeh^iiribtis;Meiucxxatqoi -IK- nlji»©* 
connexu ntur . AcpxiiaoiqpidcBhkocipitrr ^ouniTduplici ’ * 

{cepero indjcat, ntturmi feu viin^ c^bdlpa ^^pcfdhofcc^ 
pera indicatur duplex^otcntia in infeniofia Sc>fupe^pa ^5 
pyramis quibus inoicicur figntficatlM«icam fgripatn^pe- Quidpyr*. 
necratiuamv hydrofchemaaurevSccolumba^bi^hcadrdao 
rcrum principia^aerem Sc ^quam,cs; quUsUs^gypet^omn^ 
condare putabant, quod Sc bene obdrru^. Athenauiis L& 
Aegyptiorum enim ait>iicur & A(][yndxUiA.f;eiigiQ ^ic'^ vt 
pifeibusin Rheae fcu'iddis veneractQi\cm*abdioerdiu^ pur 
tabant enim aqua & aere naturam rorum. praBGipuec<M{ia> ^ ‘columba, 
re i proque vnda pilees, pro a^re eolumbaravVtvjeiiecabaq.' 
tur . Cubus dgnificat terram cui accipiter indcleiss/ cunu 
duobus fccptris raonftrai virtutem, ccchtdcm^infccixAibUi 
communicatam, qua caufatur mirabilis illc Mundecancenl 
tus per heptachordam lyrim indicacut,qu€ fi]pcriora infe- 
rioribus coadunantur. Nos quamuis hanc. cx^iciationemj 
quoad.fubdanciam tanquam euidcnccmapprobcimiB,. ad £xpiic»io 
meliorem tamen eius y quae apud Aegypcios.'v.iguit^. na- ^“‘*”*‘** 
turalis Philoibphiae inrelligenciam, paulo vbcrius illamcx^ 
plicare vifum fuit,vt Sceacfu* abAegyptijaingeniofccan^ 
fifta funt,. cum ingenio quoque explicentur «esfpiicacaq} 
probatorum Scriptorqm auchoritace ita compnoDentttr>vt * 
tenor & feries hidoriae Aegypciacae< eum didis facilius 
confcncicns, in nullo didoiiircpcriacur:' .ih 

Philofophi itaque Aegyptiorum altius philofbphan^.* 
tcsjcum viderent admirabilem illum rqrum omnium nexum & ordinem; v-f 
numaliquem Ipiricum feu Animam Mundi;, omnia hacc moderantenr.^.da« 
tuerunr,quam accipitri compararunt, atq,- per Oliridem fcu Soiem,&<Ili« spintumi». 
demfeu Lunam figniHcarunt,vtfuprafufc explica tum ed. Accipi ter itaq^ fufurn in luu* 
fuprcmusduobus fccptris munitus,ngnidcacOdridemfeu Animam Mun- figuraexpr";- 
di duplici potentia fuperiora & inferiora modcrancem, a Poetis non male 

R per 
.1» tM'! 


Digitlzed by Qoogie Omnii ptaae, 
u hi^t pl>* 
nentn fibi 
correfpoa. 
tkotcnfif 


bAP,UI. »50 .:OJSDIPr>>«GyPITAei GYMNAS. HIERDGL. 

per loueiD 8c Rluronem iii^igltacd^drainitatem^ias circidusicapiti fu^ 
perejDmerte oftendi^ «. ipyramii cui iiioitinir» frgnificac naturam igncanif 
omnia penetrantem . Inferior ktttqnaccipiter >cuba innitens , . duplici 
quoque fceptToTaIgen^'VirtateniAntmst .Mundi duplicem indicat, eam« 
nimirum» quasiarct in apiis vifdciibijsterrz, quas nihil aliud eft, quamu 
Fluto, fcu quidam rab*terranca8Sol>rcn 06ris allra illuminans Albterra* 
nea , eaque virmte fu^auTmaos, ,vfpote metalla, feptem fubterraneos il* 
los planetasf eum reliquo lapidum ptetiororum varijs virtutibus referto» 
rom exercitu j ^aicetam, qus iopcrtcrracQ in plantarum varietate , iiL. 
herbarum, arboraoiy vargwlroFuiivAcoItatibos latet» quz nihil aliud .funt^ 
quaml aflra quddam^terreflrififoperk^ribus. adris rubhancia; ( nullam# 
enim herbam e0c in terra, quz non fuum habeat aflrum feu planetam in# 
coelo>> ..eam animiantem , monentem^ 8c virtute fua foecundancem#» 
fupra ex antiquis SapicntiburpTbbacum eflt ) Atque hoc e(l,quod Mer* 
cut^ Tnfmegifhis in libro, qui MincrunMandi dicitur, afreric hifce ver« 
l^TondumJat^^^i (jubd omnia in cff/o corporibus fuit 

man^eJU pstent» creata etiam in terra ^iriiibusfidf occulte chmfa latent . Et 
cutSgl cteleJHs JuQcaloftfpirituali generat omnia ferrefiri modo’, ita Sol terreUrkh 
ftto calore ^ireiuali creat i^regmeroi omnia J^iritu aliter . Per Solem calcUem-a\ 
operatur ^tritus V niugr fi in natura omnia naturaliter, fed perterrejlrem Solerri^ 
(feratur i^m i lle-^iritus omnia, /ed/pirituaUteri nam fpiritus per nullum aliud 
me dium, quatn per Solem operatur^ quia in Sole Jaltem, ^non alibi vj^iamfe“\ 
dem JueehabUaUonis pofuiti Stc quatuor elementa ybique latent , in cdlis calefit i 
modo, in inferiori Mundo modo proprio, eique confintaneo, qua omnia V/ 

J^iritus dimninnfabiUterconfaderanttsr»..C^ax profc&o verba tamclara_«' 
wnt, vt totam noftrfmhicroglyphicam epi^raphen referre videantur. 
Quid enim aliud oAbus, hydrofenema, columba» pyramis , infra fupraque 
Lyram polita infinuarc videntur, nifiquatuor Elementorum vrm in om- 
nibus latentem ^ Cubum enim fyulbolum terrae cfTc, doiie dcmonOraC 
Pierius, •& Anonymus qoidam in Appendice hicroglyphicorum Pierijl 
I. z. Pyxamidcqi ignis hicroglypbicum elTe, ibidem. dcroonftratur ; hy* 
drofebema vero aquaffymbolumiam paOim docuimus, cametfi Aelianus 
& Athenaeus per pifccm & columbam uquam & aerem indigitaucrint 
Nam.Columbara & pifccm ab Affyrijs & Aegyptijs in gratiam Rheae cuL- 
cum, cd quodaifrem 8c aquam potiores efle parces , in quibus fele often- 
tet natura rerum, arbitrarentur, fupra di6ium eft. Cum vero volatile 
VDumquodque animal acris fic indicium, columbam prxeipue nuncupa»*^ 
tione hac, hicroglyphicoque Veteres bOncftarunt, quod domcfticis aliti», 
bus oulla nique longius domo» neque diutius auolet, tedi tamen larium» . 
que memor fumma lidc rcuertatur , & manfueeifiima nobifeum habict- 
tioncdiuerfccur. Siue ea potius fuerit huius honoris caufa,quod illi tan- 
ta Hc cum aere familiaritas, vt ibi tutius quam humi verfari videatur,tan- 
laque fit eius velocitas, ac volatus facilitas» vt Maro dicat 1. 5 . Aeneid* 


.1« 


Quid Hy. 

dn>(bb«aMi5r 

Columba. 


titrhth 


Columbx 
cum aere af* 
£uicaf« 


u 

_.i X-.- 01 lii- 

.]leio:>s ci 


V' 


lij 


d^adititer liquidum, celeret neque commonet alas . : 


Me- 


Digitlzed by Google 


f 


CLASS. VIL MATHEMATICA HIEROGLYPH; iji CARia 

Merito itaque Syri, qui acrem vfque adeo coluac^ tanta religione peper- 
cere columbas* quod ita tangit Tibullus : 


'JV. 
reftram Vr crehrus iatsSla per Vrhet 
Paletjlino JanSla cohmba 5yro. 


. 


I 

In medio porro Lyra offert, catenis ab infra & lupra affixa $ 

qiiibus nihil aliud indicatur, quam admirabilis illa harmonia Mundi, in^ 
quo inferiora fuperioribus commixta iucundiffimum quendam veluti conr 
centum efficere folent, cum in frcllarum corporibus, orbium interuallis , 
conueilionumceleticatibus, apto ordine difpoGtis, tum inconcinna ele- 
mentorum compage , ac etiam temporum viciffitudinibus atquabili di- 
menGonefibimutuo fuccedentibus i quae omnia ab OGride illo coelefri 
&idiuino, a Duce/ vt cum Cicerone loquar ) 8c Principe ac Moderatore 
teliquorum luminum, mente Mundi temperatione gubernari videntur, 
yc bene-Qrpheus in hymno ad Solem obfcruauic . 


XHultm, ^ 


QuM fepti> ^ 
chordium. 

■ . H;. 


Cint», 


J 1 V . ? 

- ; 


Ktrfut rif ctd^fttr iX)tut . ^ 

Auream habens Ijram, concinnum Mundi curfiun trabnts • 


Coeierum quid Teptem chordx (ibi velint, liqUet ex Macrobio i;. Saturi 
nsd'.’ Lyra^ ait , Apollinis chordarum feptem , tot calefiium fphararum motus 
praflat intelligiy quaus Solem moderstorem- natura coriitituit . Sidonius, quo- 
que Epithal : 'Polcmi; & Araneolae ad idem exemplar feruatum ait^effe 
feptenarium numerum in Lyra, Cychara, FifruU. 'Sic apud Euripidem 
Iphigcn.Taufi .Chorusde Apolline verba faciens nominat KiWor 

Fabulam vero frt^atur Callimachus hymbo in Delum j cum ak) 
hunc numerum ideo ab Apolline eledlum, quia naatrpiprum parieiice mo- 
dnlantes olores fepties Infulam volatu cinxerant. Quoniam vtro ex quae 
tuor anni partium zqualiter vibrata victfficudine, aut elementorum pro- 
por-cipnatamifrura, harmonia quzdam promanare videtur^ VniuerGfcru- 
rfttrix^, concione in Obelifei medio eius rei indicem exfculpcam vidc- 
laiss lyratp quemadmodum cnim.MuGcz vis in«o Gea efr , vt varix vo- 
CumintennonesremiffioneCque, fonique tum'acuti,cum granis congruen- 
ti temporum menfura difpofiti in dulcem coeant: concordiam i, ita 
aris feu Apoilo^xcclefrisill? Cythar*’dns, Mundi partes omnes puifans a 
nete ad hypaten, atque ab his ad meien, reliquafque intermedias chor- 
das progrediens, feruata veluti ad numerum temporum fymroetria, ^cali- 
da cum frigidis, cum Gccis humida confpcians, pulcherrimum effici F tem- 
peramentum.' Nam vt bene Plin.I. i r. c. 49 . Solis natura temperandis 
ihcelligitur rebus, ve vcriusinillum quadrer, quod deOrpheo apudCaf- 
(iodorum legjmus Var. Ie61. 1. i. In vnum conuentum contraria vota., 
coliedafunt, & fidero dicente Lyra omnia fibi aduerfacrediddsunt. Por- 
ro hanc Lyram Orpheus ad tria anni tempora accommodalQ^Ttvidctur, 
■cuffldicic: .* u - .. . .s 1 i , 


iSjuroUtti, 

SUMtMt. 

Septenarius 

ouAcrus. 

CsiUmMebtU’ 

Fsbula. 


... . I. 


Plmm, 


• »***■ • 
4 


R 
^D^iiized 


iigiiized by Google 


CAR itt t } t OEDIPI .«GYPTIACI GYMNAS. HIBROGI^ ' 1- 

Ei( uxtdrtL% S-iew rUtTOft ’ ,» i - 'I- / ' * * i/ 

Aaei«r «s^'«^0*jroAo»e5i'i» . 

AnoJtempo. inffws fiu lypotc Jjyemem,in nete fiu fupremis ^tjlatem, ver in do- 

djttdices h Sed cur Autumnam practermi ferit, caufa ctt,qu6d An- 
ytgypti;, teftcDiodbrol. i.c^z. tripHcem ^ahrUmmodo anni diui- 
omiffi» Au- (jonem iratuerint j idcirco tres numero Horas finxerunt, vc bene notae 
Hieronymus Aleander in 'explicatione Tabuise Solaris j Mincruamque^ 
ae'rcm fignificabant, l^noyiruu ideo dii^am (cribit Diodorus, quod 
rer in anno naturam mutatf Vere, Acftate, Hyemc. Aflcrit quoque idem 
Auchor>exi(\imatumab 'Aegyptijs,0{irim & I fidem , Solem videlicet & 
Lu nam | T« > «Vftwtutei ^wwSr * wafra «ciIt# 

ludei rlu) rj» «A' tu^r» , . Mundwn Vniuet- 

fum guberharti nutriintei V augentes on.niay tripartitis temporum 'muifihili mo- 
time eircwtnm perfLientihuSy Vere Jciliceh ^Jlaiet attfue Hfemt.' • Latini in- 
terpres qui hyemis loco Autumnum bic nominauit, pro legific 

videtur in fuo exemplari} nifi incuria fuit pcceatuin . Ad veterem 
itaque trium temporum imitationem} tribus chordis infiru6ia fuit Lyra , 
ad quam fi accedat tetrachordum Terpandri & Orphei', .aut:, vt Boctint 
vult, Mercuri), ad quariior vniuerfiraris elementa concinnatum; habe- 
bimus in epigraphe nofira indicatum; quod typum Vniuerfi 

fupra diximus, &ordinatiflllmi mundani concentus fymbolum) quo cun^ 
^ (^a Mundi membra ad inuicem ita confonantjvt Mercurius Trirmegiiluf 
Trif^t^h di{fonam concordiam, difeordemque rerum omnium confonantian^ 
contemplans, aufus fit diccrc} totum Mundum cum omnibus fiiis paith»' 
bus, vd in vnicaMufica latere; cuius etiam di^a cum hifce duabus- in- 
fcriptionibuAiquas Ha3:enas expHciuimus,adeo confentiunt, vt harunu 
vnicum Aurhorem’ipfummet Mercurium exifiiosem} cuius quidem Aiit 
in libris fidem locupleriffimam & indubicacani lacit; dum quateunque 
iunt infra, e(Te etiam fupra, (eu quod efi inferius,' e(Tc etiam fuperius pa(- 
fim alferir, & multa alia, quat de Sole & Luna parentibus omnium rerurau 
IdfcfSai Alibi autem hxc ad Mundum archetypon traducit, ciim ai tj /o-j 

«ovpamioqc M$mdo ^ngeitco Jeu (meihBunli estdem funt eniioy ^me in ijla vifdnli nutchinSf 
fed fpirituainer^ int^biiuer^ Infupremo Mundo Veali increata^ 

infini(O) incomprebenjwdi^ Jr(het)po^^ tam jfngeli , ^udm Mundus , vnmm fitntp 
tSf* modo diuino perje^lijimo , 

Atque cx hoc tam longo diicurruapparet,qul ratione perrublimem 
^anc Aegyptiorum fapientiam infima monftrent fuperna , corporalia dc- 
'cUten|dntelle3ualia) per inferiorum 8c terrcftrium naturas } 8c proprie- 
tates,. (operiorum &codefiium ; fiquidem haec inferiora externa Sevifi- 
bilia exemplaria Aiperiorum noragt ac inuifibiliiim internorum fymbola-» 
funt, quibus nos c temporibus fedudiorijs manuducimur ad aeuicerna Sc 
Ip^rifualia . Tota creatura & ha^campU Mundi machina, in qua Crea- 
tot inurfibili.s fe nobis videndumSt tangendum exhibet, nihil aliud cft# 
ytn^tDci, ac figura interni paradifi, illius videlicet intaitusj quo 
flui». clare videntur & intclliguntur creaiurx, qu« fune Creatoris poficriora^ 

i- * &cfFc- 


nt 1*0*! t 


fa poitz la< 


cu. 


CLASS. VII. MATHEMATICA HIEROGLYPH. 135 CAP.m. 

& cflTedu3> per quorum cognitionem cognofcicur Creator opifex, & pri- 
ma canfa agens omnia . Creatura enim omnis, vc bene D. Augui^inus , a 
Deo creata cR, vc (ic in teOimonium verbo Creatoris, per quod fa6i;a eft. 

Quod autem in Archetypis omnia continentur inuifibili modo 8c fpirita- 
ii,quz in hoc vifibili corporaliter apparent>& quod omnia ab intra fluant 
ad compoIicum,&nil ab extra fumatur) probat & demonilracipfunu 
Naturs lumen afeendendo 8c defeendendo, intrando 8c exeundo . Tres rm Mandi 
numerantur Mundi, vti fupra probauimus , tam iuxta Hebraeos, quanij 
Aegyptios; Mundus Archetypus per Ofiridera, Angelicus perlfldcm, 
per Horum fenflbilishaec Mundi machina reprxfentarur ; quae per tres 
ipiritus fupra indicantur,inferiorem, fuperioremx& medium ex his com* 
poficum» feu harmoniam . Horum porro Mundorum quifque a fuperiorc 
rcgitur,& fuarum virium fufeipit influxuro, ita vt ipfc Archetypus Sefum- 
mus Opifex per Angelos, cc^los, (lelias, elementa, animalia, plantas,me- 
talla, lapides fuae omnipotentias virtutes exinde in nos transfundat, inu 
quorum miniflerium haec omnia condidit^ Introitus autem vel afcenfus 
fit, quando per fcalam lacoh ex infimo tollor ad fupremum, ex ienfibili** 
bus ad intelle61ualia, ex creaturis ad ipfum Creatorem afeendendo . He- 
brxorum vocant per ;o portas intelligentiarum^ gradus fune feu 

iimices omnium rerum ex primo Genefis capite coUcdlij quibus ceu fym- 
bolis ac notis ad fummam ' rerum omnium cogaitioDcm deducimur . 

Egreflus vero feu dcfcenfusfic, vbi ex Deo ad creaturas» ex intollc^ualU 
bus ad externas formas, a centro ad circumferentiam dcuolnimur ; vc 
intueor oculo fcnfuali» exempli gratia, hunc nucleum pomi , rcli£l;a au-^ 
tem -corporeitate, recipio mc abextetoa forma a.d interiqifcmen inutO» 
bile, £c oculo mentali contemplor totam arborcmcum radice V trunca<i 
ramis, furculis, foJijs, floribus, fruclibus fuo tempore per fitporationenu 
snanifi:fiandis complicari ; illud femen illa corporalia non ab extra fii- 
mic aliunde„fed ex fe, & ex fuis penetralibus emittit fiogula. . Cum ve* 
ro ciufmodi femen fit imago feu vmbra Angelica: fubfiantix, 8c totam mo^ 
lem corpoream arboris intra fua penetralia compiteee .abfquc quantitate 
& qualitate ; certe vnicus Angelus complicabirfeminaomiiium rerum in- 
tra fe multo facilius,vti pracflantiorisvfuperioris,8c exccllenfioris naturx. 

Nam quo quid fimplicius,iuxtaD.Tih.p.a<^i-eioqUDqucpcrfc£iius>abfb- 
llicius, & potentius » &quicquid potell potentia ifii^ior , idem poteft 
potentia fuperior multo perferius &cxcell^ariusM.: Qaandai igitur < An.^ 
iiis mira producit» non excraie illa fiiiqitaliunde,fildabmtrar fuisiviroM 
tum penccralibus ( quia^pcrfedla Det imago } priidueic & largi curvquia^ 
do vult» & quoties vult cicrafut diminutionem Angelus eniniiQmniijL* 
ibeum gerit & habet Aogdico & fpirituali modxH iaid totam Muiidiaoa^ 
eUnam in (c complica^Sc cum ifla omnia h«ec inferiora;*' Ciimargo Alge- 
bis illa poflit, negandum non erit, primam & fiipremamiqaufim^ 
exiftenccm,indepeadcntem, omnia {ectim inuUibiliter&fpiricualiter in 
abyflb fiia complicare, imoomnta ciTe in fontali vnitate firopliciflimc ; 

Deus enim cenerhm & circulus fiiiipfius infeipfii^abjcans, 


De DitifiU-> 

aatura. 


CAP.IIIt 


M. 

-:;Ka; 

QpoBO<lo 
omoia in om* 
nibu« iint. 

•I* ')!i 134 OEDIPI ^GYPTIACI GYMNAS. HIEROGL;: 

abyflb infinicudinis ( Hebrxi *)'io j’>k vocant) non cx vlla egenti naturae 
necefiitate» fed fola voluntate lua liberrima) & ex mera bonitate, ob infi- 
nitam gloriam fuam, omnia cx fuo gremio ceu diuinitatis profundiflimo 
conceptu Se. rcceffu ( Hermes dicit, a vifeeribus tenebrarum ) emittens 
per Verbum fuum primo produxit lucem, id cfi. Angelicas fubfiantias; lu- 
cem illam Angelicam confccuta funt aftra, hxc corpora, feu Mundi vi/i- 
bilis machina ex feptem fphaeris & quatuor elementis conflata , Se ffe 
omnia funt in omnibus fuo modo, Se vnum manet in altero , licuc femen- 
in arbore, & arbor in femine. Omnia corpora fcu elementa vifibilia furft 
in aftris fcu virtutibus inuiflbilibus, fcu fpiritualibus elementis, Se aflra 
fcu virtutes funt in corporibus . Aftra funt in Angelis, & Angeli funt in 
aftris. Angeli funt in Dco,&Dcus in Angclis,ita vt femper fuum fupe- 
riu» poffic cfle abfque inferiori, non e contra. Cogni to itaque Deo,cogno« 
fcuntur Angeli i his cognitis cognofeuntur aftra, id eft, inui/ibiles rerum 
virtutesj cognitis hifcc nota erunt omnia creata, fcu Mundus vifibilis j 
cognito Mundo viftbili tandem notus erit Mundi filius; 

talis enim eft filius, qualis pater per omnia. Sic cx vifibihbus deprehen- 
dimus inuifibilia . Sicut igitur in Deo omnia funt diuine , Se in Angelis 
angelice, ita in Mundo omnia funt corpcraliter . Quicquid eft in Mun- 
do viftbili fenfibiliter in £lcmencis,id in inuifibilibus rerum virtutibus eft 
fpiritualitcr,& quicquid in his fpiritualiter, id in Angelis. eft angelice , in 
Deo diuine. Atq,- haec eft catena ilJainfuperiori epigraphe ab i£gyptijs 
indicata, fane aurea,ccelitus fragilitati noftra: in terram demifla , cuius ope ' 

per creaturarum ordinem, ab imis ad media,& per haec extra Mundum ad 
ipfnm rerumOpificem'afcendimns &afiurgimus ad, vnum,primu(i)j&ium^ | 

mum, ad quod tanquam ad defideracum 'qsrminum omnes creatucae co- 
natu fno atque gemitu yoluncario tendunt impetu.’ Omnia igitur funtin 
omnibus i coelum fupra, coeinm infra 5 aftra! fupra, aftra infra-j &vt be- 
ne Mercurius femen eft arbor complicata , arbor eft femen euolutum Se 
explicatum ; vnitas eft numerus iuxta Platonem complicatus numerus 
eft vnitas cuoluta ; Angelus eft aftra complicata, aftra funt Angelus euo- 
lutusi Deus eft, in qua ceu Archetypo Mundus complicatus eft diuinO; 
modo. Mundus eft Deoi (• .fi itadkere liccat:)euolucus ,• rfic etiam in min: 
crocofino quinque fenfiisXuntia imaginatione, imaginario in ratione, ra* 
tio in mente, mens in Dedr Deus in nullo, ni fi in feipfo. Inferiora itaque 
videntur in fuisfupcrioribusyvltimainpenultimist&rurfum priora.his fi- 
militer in prioribus.'^ ‘aliudijne femper in ^alio.,; quoufque perueniacuc ad 
fummum^-Quod nbn male perLyram feptichordam ab ^gyptijs infinaa*> 
tu fuiciab hypate enim ad Neten vfq, per intermedias chordas, & Contra- 
procedentesitonatim omnta.in omnibus admirabili quada harmonia coit^ 
centuque. contineri videmus. .Sed hxc-hadiienus, quae 'ideo fufius expli« 
cauimut, vt Se fapientia adoiirabilis ytigy priorum ^ & eoram cum noltra 
^ilofophandi ratione facilius clucefceret. Beatam enim dicebant illum 
huius PhilofiaphisagoarUm > caufam dabant, tcfte Porphyrio, quia Solem 
coelcAcm, €b;cerofqae plairpcas in omoibus inferioribus latere fentiebant^ 
i c • quo- 


Dlgitlzed by Qoogle 


CLASS. vn. MATHEMATICA HIBROpLYPH. CAP.iv. 

quorum virtutibus arns fubfidio jpcr ignem fcu Chimica arte extrariis , 
ad immortalitatem & fummam felicitatem: perue.^i^ ic pofle exiiUma- 
bant . Sed de his forte aiibi dabitur dicendi locnf v , 1 ?, 
G A P V 'T . V V i 


• 1 -. N . - 'U. 1 - i 

omnes hymni V eterum^ad o^ufidam fdundanam dlujerint, 
quam qui nojffet, m» ope^ 

, perpttra$uruffkiredtbdrH > ^ ‘ ^ 

. OT'AV:^V\‘^. W '1 Vi. 

V Eteres non tantum Miincsef^tti^a’^ prb^icopo con- 
templationis habebaitli dperatione, cius ope 

lingularum rerum ordines, cIaVfcS‘, «^ fnmmo Audio 

inquirebant, nulloque med}of^ilij|^i^tljim fe potituros cre- 

debant. Hinc in facriheiis^a(^tkirm^harm<^ie^M^'t^nf(^antiaruin.« 
omnia concinnabant . £r quemadrntiMb&V^hdrd*'^ chordam fibi li- 
snilem mouet, ita adiua paAiuis, fecundum harmonicam quandam analo- 
giiun adaptando, chordas haridotheir&iilttindaniiiiArtimcqti pari patione 
ad efferus prodigiofos in natura rerum producicados ^ fe moturo&credcv 
banc* Quod meliori ratiqne heri non podc; putabant^ nhr:priu /tiprA 
1|nosMundi praefides, &|polychordi mu^ani pulfacaresianalt^ts^fi^fquo 
cumprimis acceptis rebus, per lacrificrahymnofqdeA^llicirarAeitt '^ qn^ui 
follicitatis, per continuam veiuri quandam chordarbinibllitiitatioaom viv 
que ad infimos rerum ordines propagatam, & prae caeceris animcd^oiy* 
cbordon i js motum iri credebant, adeoque animam furore quodaiin ex- h%,: 
tra fe raptam diuinae aurx harmonia mox inuadi, & inde abdica pandere^ «■* 
fiuura prxdiccre, infortunatos rerum cuentus aduercere 86 prxcauere, ac 
demum qux ad publicam vel priuatani cutuluis profpcritarem’'pertinc- 
bantv infallibilis fortis neccfljtate obtinere. Atque cales fueront hymni 
abjf€gyptijspcr hieroglyphicOrum Schemata exhibidi quibus Genianu 
certo alicui rerum naturalium ordini przAicutom per hymnos, facrificia, 

& conhirationum fupplicationes alliciebant ; de quibus Cum in prxee-* 
dentibus varijs locis adum eA, tum in fequentibus ample differetur. Ta- MrfliciOr- 
IcsiaeruncHynani illimyAici Orphei, mundanarum partium przAdibus, P*’*‘*>y®“** 
Oenijs, Pani, Plutoni, loui, Saturno, Apollini, Herculi, Mercurio,Rhez, 
Mineruz» Palladi, Hecatz^ Prolerpinac, AmilibufqucDi)s Dcabufque in>» 
feripti. Ad horum Cy charam, Vates Sacerdos fuamfummo ingenio ad- 
aptabat *, & fonus quidem ccelcAi harmoniz analogus fatali quidam ne- 
cefiitate cytharam promouebac coeleAem , verba vero Genios ad corre- 
^ondendumfollicitabant. Hinc fieCi non poAe credebant > quin Geni) 
aCtradiVatum vocis vndcquaquefatisfacerent} vt proinde non Ane rau »Dta* 
fione Prifei OrpheumMuficum, Magum, animalia , lyluas , atque adeo ^ 
ipfa faxa Lyrx fono magico trahentem produxerint , de quo admodunL, 
eleganter Claudianus in praefatione fecundi libri de raptu Profcrpinae,his 
verbis ; 

Tum 
»i t"' ^7rf 
<is n^i ii 

» 

■ f ^ 


CAP.IV. 


; ilijii I 
-hitii i.' 


i J ff ■ --up 

:r jiijilrnofnmi K; 


• ^ £l • 


Suorum M* 
mftioib 
OrphcofaSa 
^uiaoMct. 


.< jti-.ii 

•n i.-r'' 


alium. 


©EDIPI jEGYPTIACI GYMNAS.' HEROGL; 

Tum pittria ftjlo Utatus tempore Vates^' ^ 

T)^ftieta^repit'a fiUcMorMlyr^e » 

Etrejidens UtnimoduUtm peffine neruos 
^olbcefejlino nobile duxit ebur . 
yir auditus erAt^ iknti Jleinuntur^ 

Pigrtor ajlriSlis t orpuit Hebrus aquis . 
Pernxit\RIwdopA^/Sifnj^carnsi»a monkik Vv 

pronior Offn n^ues . , ^ 

Mm nudato ^^rtidit p^^ ^ 

Et comitem quercu*" pinu* umirlitrdhit, 

-no-j o : y^yrr^quAVeiqm9tmidefim^^ non joiji J \ ^ 

: ^ui ‘ , . iiPrpbfi Imrus vocibus apta venit ,d ..: r* .i ; s .1 ;.a j; V 

ji /! t> ... iSccvum, bkndi Uporem videre Molojji, ; , I >■: > ( i ) » m j i ' . . « 

-•jvj2oii,'3iit. , ;[ f^mum^ielupopr^buit agna latus. ; 
j-au lii!;.. CdncordtfiV4riatludunt cum Tfprde Pama ^ :-.i ni o.aM . 7 - 'iib 
-il iclil in:.!.ic(l j l/hjjjilmf^prw nott timuere iubant ,i x,r. i > ; r.i. r- ^ 

;liuOiH. .jf '...t l i' . • ,2»;.' ^ f .IJtiO.i; ai-‘.t .» 

Qax .quidem prodigiofa animalium v Syluanini.>> (axoromque; ateradiq 
partim tropologice > parcim allegorice> accipienda* eft . Notabant enima 
Prifiri, maximam Muficae vim cflciin animam, eamque fecundum varios 
chis fonos & harmonias mutari, & tanquam ceraro, quocunque torqueas^ 
fequi ; adeo ipfam tlfxidwrtdnn, nue/>r/;ta]p/«n> omnium, & vt-PieUns.tn fu» 
MuUca ait , 'itui mwm^' o/ wdxmfu nw*p(Hf tfrtr nrmi.' Prztcrca Videbant: ean> 
dehir^iaiicam mores polTe componere & (variare 9 nihil enim tam facili 
in animos teneros ac molles inHucrc,quami varios canendi fonos., quorum 
dici vix pocefl^ quanta fit visin vtramque partem ; namque & inciraoC 
languentes, & languere faciunt excitatos , 8c tum remittunt animos, tum 
contrahunt, vt fuiius paulo poft dicetur. -Saxa igitur, fyluas, animalia^ 
id cli, hominesi prbrfus infenlatos,ferinos& crudelitate immanes, diuino 
Lyrae fuatfono.attra£los*ad humanitatem & politicam vioendi. rationem 
perduxit. Alij vcf^d di(^am atrra^Honem ailegorice incclligunc Cuoiia) 
enim, aionr, Orpheus inligniscflet AArologus, &Muhcu8 , vtraroque at<^ 
tem perfc(3;il&me callens, ica.opporcunc temperabat & milcebat fonos, vt 
^csledium fyderum , quam optime ipfe intelligebar, imitaretur harmo^ 
niam,' eorumif; omnem infe traheret acdeuocaret influxum, atque vim» 
qua fretus, quacunque vellet, pnlfando cieret ac dcllniret. Nonnulli 
quoque fubiungunt^ quod cum optime nolfet, qua proportione , & quo 
concentu vnumquodqueefTct a natura conditurum, compoflrumque, cui- 
que ftclJae pareret, eflecque fubic6ium, muficalesrationcs cifdcm accom-. 
modans,& dcllis earum, ad motum alliceret inanimata per vim dellarumil 
quam in iliis Utentem externa fua harmonia quafi produceret , < non fc<« 
chs ac ferrum ex (ilice latentem ignem excutit, vel darnroam.flacus follis 
abditam prodit; funtenim in omnibus rebus quidam vclutii latent.ep 
igniculi, atque femina.harmonia; 6ue fcnfus,adeo vt velipfuihDeum Ve-, 
teres dicerent d^fttria» w*drttf • : ^ « 

Ne- 


t 


fa 

Pf 

U( 

n 

t 

m 
Dlgitlzed by Googie 


ClJlSSr Vir.iMA,THEMATIGA HIEROGLYPtt 157 CAP.IV-, 


• Nefcio fanc) qux occulca, Sc hucusque impeocccaca vis naturae, mo- 
tui inlic, quo id in alio poife videmus, quod ipfe facit ; quod non in ex- 
trinfeco tantum corporis motu contingit, fed & pociflimum eo in motu',’ 
qui linguae o6Rcio fit in verba & cantus prorumpentis. Videmus ^ eninu. 
vel vnum cantantem, ad idem alios faciienc^um occulca quadam vi (^fiue^ , 
id metu, vein 'panico timore perculfis, fiue inftindu laetitiae, vt in faltan-: 
tibus contingit } excitare : quod cum in atijs motibus fiatj certe maximc: 
locum habet in vocibus humanis. , Vox enim humana cum nihil aliud fit > Vox humani 
quam artificiofus quidam motus linguae iuxta intentionem hominis iad 
aliquid fignificandum formatus, prdffus id hi ali;s facere vidcinus » qtio4 
ipfe praefiat . Experientia enim docuitfvnum canciHantem,vcl plangens 
tem, vel fibilantem,aut etiam pfeitantem, ad idcm faciendum -ali os. exci- 
tare-. Quod cum verum fit in fonis vpeibuique etiam rudibus impolitifr 
que, certe multo magis in concinno verborum^yocumque contextu vc|ir 
ficabitur . Natarunt hanc abdicam-natur^e vim a principio primaeux fa- 
pientixMagifiri 5 hinc laudes Deorum immortaliuifi noin quolibet for- 
toicoue verborum contextu concmnabaot,(cd vinculbetiam inieris Ora- 
tionesfiias harmonica quadam menfiiraitaconfirlifgebanfc , vt ipfa verbo- ^ 
rum menfura incernis animi affe(^ibus prxeile congrueret*, vc vel, «hinc 
prima quxdam faerx Poefeos rudimenta agnbfeasyqux Vei time,- ita nullo 
non tempore nefeio quid diuioum apud pofteros obtinuit in-* animis ho- 
minum: nam.hac non tantum Genios, DeolqUe lympachica quadahi al- 
teracione fibiji^icinos; fidere,* Icd &' hominum animos- 'in qnodcunquc.» 
mutare fe po(Te,crede^nc. iQux omnia tam.'pracclarc*oAi«/'i'c/'«’y@* illo 
docet Horatius, vt ad eius verba nihil aliud adiungi poffe videatur. ^ 


Jiutpo^tjfe Volunt, aut delegare Toeta ,■ ' * 

Mt ftmul ^ iucunda, ^ idonea dicere, vit^ . ** 
Siluejires homines, /acer interpr^que Deorum-» • 
pedibus, ^ 'uiffu fcedo deterruit Orpheus : ^ 

Didius ab hoc lenire Tygres, rapido/^ Leones . 

Di^us ^ jimphion Thebanae conditor arcis 
Saxa mouere fono tefiudinis, ^ prece blandi-» 

Ducere qui Vedet, fuit hac fapient ia quondam i 
Publica priuatis kcirnere , /aera profanis : 
CoHcubitt^probiberevago : dare ma Maritis : 

Oppida moliri : leges incidere ligno , 

6/c bonor, nomen diuinis Vatibus, atque-» 
Carminibus Venit . poH bos in/ignis Homerus , 

T irtaufque mares animos in Martia bella-x 
V erjsbus exacuit . dilfa per carmina fortes , 

Et vita monflrata Via ejl, (^gratia Regum-» 
fPienjs tentata modis, ludujque repertus . 


Quo Tcofu 
olim PoMx 
ferat & fau 
traxerinr. 
Certe hanc diuinam Sc impenetrabilem vim» vc cum Platone loquar, 

> g - - 


orx- 


CAP.IV, >38 OEDIPI ^GYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 


uuu.>- 


^1- 


originem fuam non habere, nifi amotu harmonico, alibi rufius declaraui- 
mu« j prajfcrtim fi is internis animi affc^libus commenfuracar rcfpoa- 
deat i comnienfuratus autem correfpondebit,fi per breuitatem, aut Ion- 
gitudinemfyllabarumin aptas harmoniofafque periodos dedudailringa- 
tur Orario» fiuc quod idem cft, celeres animi morus» celer & velox fequa* 
tur menfura, tardos tarda. Et quamuis ha:c in Metrica feu' Rhytmicaar- 
re vim mirificam po(Iidct,ccrtc multo maiorem inMuficaPoefi fiueRhyt- 
mica energiam habere, compertum cR » illam enim huic coniun(5bam,ve- 
luti omnibus numeris completam,{>rodigiorosprorrus efTe&us in animis 
hominum obtinere, infinita prope Hifioricorum monumenta tefiantur. 
£fi enim, vr paulo ante quoque dixi, nclcio quid inter animum nofirunu' 
motufque harmonicos & Rhythmicos rympathtcum, vtdmul ac auribus 
metrica harmonia fifiitur,mcns varijs agitata afiTe^ibus, nunc gaudi;, mo- 
do amoris» nunc moeroris, compaffionis, irae, gemitus, aliaquc pathcma« 
Tiimindicia prabeati quae cantum fubinde incrementum habet , vt mens 
internis animi clauRris contineri nefeia, externa quoque membra ada^us 
pathemari refpondehtes exciter . Vcriim cum haec fuse in Arte nofira_» 
Magnetica lib. lil. deMagnctifmo Muficae &Tarantifino oRenderimus, 
eoLeRorem remittimus. 

Atque haec funt, qux de Mufica hieroglyphica dicenda exifiimaui* 
mus } qui plura huiusmateriae defiderat» confulac librum decimum Mu- 
forgiae nofirse vniuerfalis , qui iocitulacur Decachordon natorzt 
ibi enim de multis ali;s qua; circa hanc materiam del^erari 
poifunr, ex profefib traRacum reperiet. 


I 

I i 

, -.iSiCnO V 


’ -•M 


\ 
>.n 


.., 7 , 


' I 
“* li 


V-T . T> 


SE. 


Digillzed by Googie 


CLASS. vn. MATHEMATICA HIEROGLYPH. ijj> 

SEC<TIOv'IV 


Aftrologia 'Aegyptiorum & Chaldaeorum 

hieroglyphica . \ • 


*>\ S1 t ^ ' 

• c,A-i un v 

'i' . - ■. 

4 \;- ; . . , V » • 
1 

• » ... f-.. 


CELSISSIMO S. R. IMPERII PRINCIPI ? 

,.,yAC DOMINO,' DOMINO ! 

WAICARDO AB AVRSPERG. 

Supremo Aulae FERD. IV. Romanorum Regis Prae- 
‘ ^ ^ feilo.nec non S; G. Maiv intimo Confiliario. 


«K, i*'Vf 4 

-*a'' < 


AVTHOR S. P. IX 


VM ea munera, quibus humanum . genus Deus • Opt. Maxi 
liber altjjime honeflatum yfoluit, meeum altius pondero., W-i 
eam ducor opinionem, vt flatanti Uterorum (ludio , <ir ex- 
quifitd do^rina ^fapientU cultura nullum maius reperiri 
pojfe exiUimem j prajlantijjimum Jane Jeue mores .erudiet 
dos, fine %^publ.berse beate j, admiuiUrandam fpeSles,proi 
^ fidium. Hoc idem Roma quondam , Celliflimc Frinceps, 

nonjblum TQfenfiJJe memini, fid mox ac in Imperq bonum P«fr/>Tue reftitu- 
lus es, eamfummo ilh innatoTi^^i confilij er prudentia 'uigoreywo non poli- 
tipmarum artium infiUutione mmims exi/limatione^ peperiUi, Vt non duntaxat 
earum ope fretus, ingentes ad reUa viuinfiituta progreffui^ cfecijfe comproba- 
ueristfcd^eosTxhx aditui apitueris, e quibus latos ^vbetrimos fruHus in Im- 
perq emolumentum quondam redundituros omnes fierent . .^am quidem /pevL^ 
atque exfieHationem optatus fortuna fticcefspis ( dum non ita pridem d Magno Ca^ 
fare FERDINANDO III. Jummoomnium applaufu <tr congratulatione r» - 
S.^lmpery Principem ajfumptus ei ) abunde confirmauit <sr auxit \ vt proin-i 
de commoda', qua ex tanta T ua fortmats* atnpliitsdtne omnino, maxima fiefa-, 
hamus, longe maiori nos iam conjecutfiros fateamur., Csim itaq, ego non fobtmja 
huius publica latitia particeps, Jedettam priuatim humanitatis (5- propenfi in me 
tanism Tu i probe tmbi confeiusfim i ingraius.omnino videri poffim,fi meam erga 
^'Colferuanttam non infgni ahquo teilimonio camprybem.. ^ mobrem hoc prar 
fetis de"Afirologia JBgyptiotum argumentum gJariofommmix i:\i\fitieiidori inferia 
rhendum duxi, .^od quidem projplitahumnitate accepturum, vtmeum, 
^t^Tibi debitum ita defenjurum\ m T \s\xmffidd.meprofiHum,confido. Va- 
le S. Jmperjdecus, cui olim jdu jli, eidem porta, faum non .cefie^ . 

S 2 SE- «40 OEDIPI AEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

S E C T IO IV^ 

P R~0 OE M I V M. ^ 

yf LICEM, in hac SeBione talejlikim rerum fcientiam 
ptijs \fitatam proponemus j quarum prior A^ronomia erit wo- 
tuum caleJEum, temporum^ expioratrixj altera JSlrologio-» 
fatalium euentunm ah afiris dtpendentium i fortunarum JinguUs 
conjlitutarum decreta pandens . Vtriufque differentia hac yna 
eji^ quod [Ha,muUu*it inetiMUr , Ijtee mentiatur multcdn . 
yffiroloxM primum dicetur i pojiea quoque de ea potijjimiim JJlronomia parte^ , 
quam Gomputacriccni Vocanty quantum in^entj Vires permittent , differemus . 
j^<e antequam aggrediar, protejlor coram Veo^ ^/anUa coelorum curia , nihil me 
fal»herrimis IcgiSts a SacrofmBa KomanaScclefia conflitutis ; contrarium affertth> 
Aftfoiogi* rum» fed nudi Oedipi feu Interpretis tantum in reLondicJJimarum rerum adduBione 

incerpretitio. effcium me/alfuriff» i neque vllam me tam ruinofe facultati fidem haberet qui/^ 
fibi perjuade^- Dum enim ^Irphgiant nomino^non eam intelligOy qurt fiderunt^ 
moles yr* motus mathematico ratiocinio metitur^ artem certe nobilem^ esrjuis me- 
ritu boneUiJjimam, autboritati^ hominum dolftffmorum nullo non tempore ma- 
xime comprobatam j /ed eam qua ex fideribm euentura prommciat, arbitrio hu- 
mano Vtm infert, legjibus qua ciuilibttSy qud pontficqs mterdiBam,irriJam d Philo- 
fopbis, cultam d circulatoribus, optimo cwque prudentiqjimo^JuipeBam . De qu^ 
quidem ego» tum rationibus innixus, tum praiudtcijs hominum fapientffimorum , 
pilidciSa tttbil dubitarim affirmare, .non ejfe inter artes praBigiofat, qua aut pliisfaUat cre- 

dulos impgrkofque, aut qua ptrjuafis fallefido pliis noceat j tanto reliquis fuperHi- 
tionibus exitialior, quanto propius ad Verit >tem accedere vifa eH. Fuit hac prt- 
mim nata in Atgypto ^Cbaldaa, educata in Gracla , adoleuit in Romano Impe- 
rio, Vnde radices Jis ts in omnes Mundi partes traduxit, tanto infauHiori euen- 

tu, quanto maiora damna Regum^Cafarumq-fieptris intulit. cum ex malo 

coruo malum ouum natum fit, quid ex tam pernicioja tantarum fuperfiitionum ra- 
dice bonum, quid fruHuofwn najci poffit, non video , Prafert hac prima quidem 
fronte ^ eminus, nefiioquam fapientU ffieciem babitumque, ^ fi cominus eanu» 
confideraris, nihil nifiinfania affidem in finu fouere reperias,quam exaUius trm^ 
finatam, veluti quandema lernam, csrfub aperta luce fallaciam tenebrarum abortu^ 
neris . Ofientat procul c^lum ^ planetas, vnde facile credas in tam fubUmi , tam 
lucido fieliaculo nihil non poffe verijftme preeuideri: mox vbi attentius explord"> 
fis, vidkbis fublime adeo effe foculum, Vt terrenarum rerum imagines illuc pene- 
trare minimi poffint $ ita lucidum, Vt ad eius fulgorem noftra caliget caducitatis 
infirmitas t tum fi propius accefferis, videbis intexta ilhus peplo pro caleilthus 
portentofarum ‘imaginum monUra , €5^' m'tra fitllarum in exotica animalia-^ 
transformatarum JpeUacula ; Verbo, plenum fabuhs coelum , tmo pro vero oelo 
commentitium calum non a Deo fa£ium,fed ab ^flrologts fBum cum jlupore in- 
tueberis^ Msrum efiquam per caligines i flas ^ nebulas oculis imperitus offufs , 
<7fpecio/am,gy 'Venerabilem, ^JeriiC plenam authorhatis imaginem fui repra-' 
Jentet . labros ^firologpxum anilibus figmenti f^VteJani/que mhfer'tatorumbomi- 

-num^ 

% 

\ DIgItIzed by Googie CLASS vn. MATHEMATICA HIEROGLYPH. 14» CAP.t .1 

nam JeUramentit plemmtjue ita confar<inatos reperias, maior mne rifus , atu» 

yeritatis acquirenda occafionem inde reportesxdtjpici yix poj^t- ^as \bi tene^ 
bras fft’ prttfbgia rt^£ rationis radio dibgenti traSlationis amujji dtjguj^eris , 
yidebis nibil qs in libris Ubratumt in autboribus nullam autboritatem ,in rationi» 
bus nibtl rationale^ in experimento nilcoujonumt nil conUekns»ttil Vfirnw, nit cre^ 
dibiUi nil /olidum j Jed pugmntia inuicemifalfat yana^ridicula } yt yix credas, qid 
Jcrip/erunto filem adbibuij/e bis » qua Jcnbebant, Hajebant foeteres Alirologtam ' 
Juperfitionibas innumeris mire contaminatam, diabolicis ilh»lionibus maxime 
expojitam j quam udrabes fui iuris faSiam fummo cultu profecuti funt > ab bis 
aliqui Latini tanta eam injania in hanc diem pro/equuntur , yt non dicam qua 
naturale humant corpoiris temperamentum concernunt, eidem fihijciantfiddetefia» 
bili quodam aufu <7 temeritate ea quoque, qua ad fupernaturalia fiebant , eidem 
attribuere ndn yerectmdentur . ix hodierno die artem damnatam , potifsimum^ 

qua polymantiam /eu diuinatoria facultatis arcana continent, repertas , cuius pbi . * 

partem non yendicet Ajirologia iudiciaria, yti in contextu huius traHa^s videbitur. 

Harum itaque Vanitatum radices , yt luculentius oflendantur , ab yEgyptiorum.^ 
prologia prima d fi rtat tonis mea ducam exord>a,vt quam ex abominanda totius 
idololatria orcina Ula prodierit, Afirologt noilri temporis videant, ^ tnelius fape- 
re difeant-, JanHe /ibidem affirmare auJhn,omnem Ajlrologiam iudiciariam pra^ 
f entem, quam apotelefmaticam conjultonam Vocant, occultum prifea AEgyptio^ 

rum Ajirologia implicatum lam tunc cum Damonibus fidus, paSlum in hunc vfi 
Aiem retinere quod ex Jequenti difcurfu paffim liquebit . Sed quoniam [tngula..» 
fui s locis refutanda referuauimus, ne. tetf^us fufiribus ambagibus teramus, negth^ 
sium tandem ordiamur. 


.1 

; 


JEGYPTI, OR.VM ASTROLOGIiE 

Pars Prima, v 

C A P V T I. 


• .■ rv-i 

I 

1 

•iT 

•*» 


M i 


7. 

'ii,’ 

t* al' '■ X 

.-vi , t^Vi-.U ' 


UJ - 


\ 


-I. :^.o e: 

.»2 


4 k 


r '.'X-'. 


^De Aflrolo^ae Origine, frogrejju apud Aegyptiai ; Il- 
ie^ :: 


CHILLES Statius in fua Iftgogc, hanc Aflrortoroia? imleh^ AcW^u 
tionem iEgyptijs attribuit his verbis : AlyimPiut xly(§^ ^ 

. W{ hgjtrai» w{ rtid ybu ^ tfiomeia* c* 

c»»>es»4<^* ^gfptios ferunt, primos omnium tam caelum , qudm^ 
terram ejfe dimenJos,eiufque rei /dentiam columnis incifam adpo/kros propagajfe* 

Verum ance diluuiuin vigui(Te AAroIogiam^Arabes vnanieni Oncncaliuin'iB,/«u^M, 
cbnfcnfu teQantur . Ita Gelaldinus in principio fuas hiH:oriae, vide ObtI. 

PamphiK fol. 5. lin. 29. Adam injlruxit flium^uumSeth, ^ fititin.ilh, ^ 
in fljs fisis Prophetia, es^ deduxit Deus fuper ipfum viginti nouerrrpa^nas, ^ 
faeceffit ei filius eius Kfiman, ^ J^ainan Mabaliel, <ur Mabaliel filius eiut Ja» ^ 

red, ^accepit mJiruHionem ab eo, ^docuit etim omnes fiientia/ ^ bifiorias , 

'i qua 


**■ 

fi.-i 

K. 

n 


CAP. X ' 


libri 7 S(ch 
attributi. 


Iffith, Tim. 


Filijl SathcoT 
iumnis con. 
fnittuat fide. 

raleoafbita* 

thm. 


Scriptu r«_j 
Seth defiella 
appari(Ura_i 
in orca UtL 
fif. 


Ca/Umatx 


Cham ioH 
piut reapid 
irtdicai ad 
vrum pfufa* 
iiUQ cootteri 
07« : ■ 


Quomodo li- 
bri amc dilua 
uiutM ad M- 
fleroi puft di* 
iuuiunn tra- 
ituAi fioi. 


,42 OEDIPI -aEGYOTIAGI: GYMI^AS. HIEROGL 1 ? 

aus erAntffitura in Mundot ^ exercuit yt/ironomiam , quam <S' didicit ex li' 
orisj([Uds tradidit ipfi^dam pater eius,/uper eumpax. C^od fi verum clt, 
nemo fibi perfuadeac, Adamum Afirologiam illam , quam in Praefatione 
defcripfimus,pofteris fuis, artem videlicet pemitiofamjfcd Aftronomiam, 
facurtatem illam temporum diuifioni aptamj humano generi pernecefia* 
riam cradidifie ', atque hanc ad Seth, filiofqueyVfquc ad Henoch > & tan- 
dem ad NoemiefiUos concinui traditione propagatam incontaminatam.^ 
quidem peruenifie, ataKanaitis , & Chamo fiudiofo eorundem dogma- 
tum exploratore miris modis corruptam, rn manifcftam tandem fuper- 
fiitionem deuenifle. Porro ab Adamo liccrarum , Icripcionifque inuen- 
tum ad Sethuni deuolutu cft ( cuius libri, eefi inter apocryphos numeren- 
tur, ingens tamen horum librorum fama per omnia Authorum mono-' 
menta volat) vnde illum aliqua iuffu patris Icripta re ipfa tradidifie veri- 
fimilc cft, vt inObelifeo quoque Pamphilio diximus , ex quo etiam alia., 
nonnulla tranferibere placuit. Scripfifie autem illum libros fepeem, in., 
primo Panari) recitat Epiphanias, atque I Gnofticis Sethianis Archonti- 
cis fallo fiippoficos efie probat. Occafionem autem huius figmenti ac- 
ceptfie didentur ex eo, quod, vtrcfertiofcphus lib. i. Anciqu. filij Seth 
fide^alem feientiam ad coclefiium rerum cognitionem excogitarunt ; 8c 
eum Icirent przdixilTe Adamum duos vniucrfales rerum interitus, alte- 
rum incendio,^ alceruim diluuio j Veriti n« inuenta fua penitus perirent,- 
excitatis duabus columnis, lapidea, & latericia, vtrique fua inuenta inferi- 
pfcrunc: vc fi latericiam diluuio. dclfri contingeret, lapidea fupcrftes 
hominibus difeendi copiam faceret j & illa, qua; ex Iapide fuerat exfiru- 
ila, per ignem pcrcuntc, lateritia refiaret . Has refert lofephus, fuis ad- 
huC temporibus m Aftaiex citi fle. Auchbr Operis. imperfedi in Macthatum 
exponens illud : f^idiinus /ie/lam eius in Oriente, 'meminit cuiufdam Scri- 
pturz Seth de Stella apparitura in. ortu Mcfl^e his verbis: Audiui aliquot 
referentes de quadmScriptura gentis cuiujdi*» fit<e in ipjb principio Orientis 
iuxta Oceanum, apud quos ferekotur Scriptura qu<edam i tjcripta nomine Seth de 
Stella apparitura in ortkMeJfi^yqua ptr generationes Jiudhforum hominum, pa- 
tribus re/tr:ntibus filtjs fuis^ habebatur dedu^a. Callianus vero collatione 8. 
cap. a i.intfoUqcic SerciMttKAbbafcm dicentem': Scientiam omnium na- 
turarum per fw cejfiones generationum , femen Seth ex paterna vfque ab ipfo Ada» 
mo tradftione/uf cippis, done^ diui/um 4 /acrUegO: propagine Cbam perduramf» 
quemadmodum faitSle preceperat, ita etiam per 'VtUnatem 'Uitx communit exer* 
(Mt^ Cum vero. fuffisJjnpugeuerMiom perinifluah ad res profmxs ^ ^ noxias : 
qU4.pildidicerat, injhn^i quodam dftmpnumderiua^lt, curwfij^ ex^ea makUciT- 
rum artes atque pueiiigh magicafqite fuperUitiones ouda&er. inilitiiiCi docens, 
jKperQS /uos,yt Jacrd illi culturd .Mkiniitiominis dereli^ld , • yel elementa^ 
^ hJcc^ ^.jyel. jg^em-.y.^VeJ . aereos venerarhuur ^ colerent. Hac igi», 

turc.utisfarum.rerutis notitia qiMtfiodo. diluuio noji perierit, ac Juptruementibus 
jtculis innotuerit, perjl/uigeudum breuiter puto . Quaf>tum itaque antiqua tradis 
tioUeifeKunt^.fbamfiltiu^X^oe, quijupefiiticnibmillts, ^Jacrihgk artibus in- 
feflua fmtyjcysns wdlnp^feprjfe Juper bv hbrum in Arcam prorsiis inferre} in qua 


CLASS. VD. MATHEMATICA HIEROGLYPH. «43 cap.l 

commenta dcuerfomm m„albrum Uminn , jme feUtcet apuarum non coLLe- 

«W«f cpiacUuuioperaih.eddem qu4 

tlU ceUuena,cunofit,tipe,quve,,s.fMriks<irum ejr perpetutneqnitia femina- 
rtumtranlmifit tn poHeros . Hd^ ituque ratmt illu opinio vM , and credunt 
Angehs maltficta homnibus tradidiffis in Verinte cmpkta ^ . H«c Hic. Haic 

recitat dc quatuordccim columnis, fcptetosrcis, & torrdem Iaceritiis,«r. *’T' 
aum fcicmurumqucCanonibus infignitis, a Chamo Noconi fflio eredis . - 

mentionem quoque facit certi libri inritulati, 

Heneiatfo quandb Deus immifit foporem in illum j •& S. Augurtiiius 
contra Fauftum meminit certi libri Genealogiae bliorum Adae, vti & poe- 


$U \da. 
ru j t: o — .'v *«®mam Aquinatem , 

Codici. m«miniffc ab ipfo JiT.*’ 

Abele compofiti, fcriptique m lingua Hebraica de onrnibus & fineulis 
mundanarum rerum virtutibu. ; Cquidem Protoplaftum prafagum Mun- 
di per diluuium perituri, ne artes &rcienti*vna eum humani genero 

perirent, laminif laxeis incifas ciftae lateritiae contra aquarum vim inclu- 
Cffe, vt ea inucnca apertaque 61q pofteri haberent^ quo imbuerentur ,• 
Mercurium tandem Trifmegiftum illum Codicem fuis tempbribu. inuei 
nilTc, indeque fcientiam illam, rerum omnium mirabilem, quam in operi- 
bus CIUS ctiamnum yeluti fcimillis relucentem videmus, hiubifer^imb 
S. Thomam hofce l.bros y,diiTe,Iegifle, ciufqueZ.bn' vfu multa admiran- 

omnia fummo ftudio inBibliorhc- 
caS. Thom* Neapoli, vbi dicebatur ciTe exemplar de Ente & Eflentia^ , 
quod dc hifcc & fimilibus traaaret,inquif.ucrim, nec tamen quicquam! 
uidcinucnirc potuerim, merito multis rationibus conuidus, inania &va- 

na Aftrologorurofuperftitioforumquehominumcommcnta cflTc iudica- 
ui. 5)1 cniraS.Thomas illos lcgit,qua:ritur qua lingua? aut quo chara- 
deregcnercfcriptos legerit? Condat autem, didum Sandum pr«ccr 
IatinaiD,alteriusdodnnalis lingux vixd^^ notitiam habuifle . 
Qpicquid fit, ctd citati libn paflim apocryphi habeantur j verifimilo 
tamen eit, nolce primos Patres fuarum inuentionum monumenta quali- 

cunqucin materia exarata, poderis rcliquifle, quae tamen fucceflu tem- 
porum perdita, praeter famam, traditionemque poderis nihil reliquerint; 
loco autem eorum poftea a curiofis Scriptoribus, rebus fuis ex um vetu- 
Ita fcnptione authoritatem conciliare cupientibus, fide hofcc, quos cica- 
uimus, apocryphos fubditutos effc. Verum haud quamquam Ledori in- 
gratum me fadurum exidimaui,fi verba dida hoc loco apponam,vc Tor- 

qnemade ait, ex di3o Opufculo S. Thom* de Ente & ElTentia deprom- 
pta. 

Sedqmm Mi mofophorum JJlnlogorum aniiqmram eofiterunt, s.Ti.La... 
}<iptrcael/ha ejfe mmata, V hoc ideo, qtuJ VMant effeSus faos qnafi rationaks 


• 71070 ... 


: i 


/7 iix; 
■»», 


area^ 


I - 
Digltlzecl by Qoogie 


Abcliiliba 
fninbilh (ai* 
ptufz Sc nu* 

Hccinet .cui^ 
pp(i dilu*ui4 
Aari coa(»* 
Hio pbamiu 
Aica> 

KidicuU de 
poteocia Si- 
gillorum pU 
na^ciorum. 


CAP.I. 144 .iOEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

eirca inferiora ; viMafur enim eis\ quod per ipfi operabsntur mala ^bma for''- 
tuita in terra 5 fedquamumcunqae habeant efeilus mirabiles. O* Hupendos ,non 

tamen propter hoc habent anirnaSyfed 'habent inteHii,entiam' m 

tem, ipfa tamen non eft firma ipfirumyfimaliam firmam habentyper quam cum 
materia habent e in maeria'y Sed qumtuyncunqtie per rationem ^ fidente 
hoc credam, tammfae operatio innieyalde operaiafaih cm vidi librum quendam 
antiquijjimum mitabilis materiat ^ mirabilis efft^usy editum ab Abel filio Ade , 

quemCain interficit, qulfciens dtluuiam venturum, pojuit diBum. librum in-» 
quodam hpuUoptimefi^a.. Hermes Vero pofi diluumm inuem^ ac 
fregit, ^ dfSiitm librum, in qm imagines feptem planetarum inuenit j Vnde i>i-» 
tp/o libro ponit nomina Intelligentiat um regentium ipfos plauetaey <7 pofnit fiptern 
Jntelligentia&y rumen IntelligentU monentis ipfum primum calum . Hac igi- 
tur H^iaafunt tanu qficacia, Vt fi maftnemfieeru fecundum dimfitatem plane- 
. tarum in fignis diuerfis Jub diuerfis ficiebue ex fientilnes, nomenque diSli PlmeU 
fub fua imagine, voluntatem tuamin omnibus eo;.equerh i ibi docet facere imt^i- 
nem, cum qua fi. tetigeris omne metallum,aurumfiet ibi etiam docet facere ima- 
ginemy vt illet proquo-faSkfuerity non poteflejjf, quin fit , aut Prelattis i 

cj. quafi de omnibus fortunis ybOnis^ malis idem docet ’, non tamen probaut 
im igincsy nifi vnam,quia cum multitudo equorum mane tranfret ad aquam, non^ 
permittentes me dormire, ^me infefiarent, quodam die feci imaginem fecundum 
quod tbi pracipitur, <sr Jepeliui eam in currit orto illo, ex tunc nullus equus tranfi 
ire. potuityfed c fimperuewcbat ad illum locum, vbi erat imagoy non poterat tratfi- 
re, quantumcunque ftimulabatur ^ itaque habuerunt mutare viasy itrpropterex* 
periment um didici effe Veras alias . Narrauit mihi etiam quidam, qui fecerat ima- 
ginem de fianno Jecundim quod in illo hbro fracipitar. Luna e x< flente fUh fecun- 
da facie Aquar u non retrogrado, fcilicet tardo cwrfu, fcrtpfn nomen Domini fiue 
IntelligentU Luna, isr fecit itlaqua erant neceffaria fib IntelUgentia Luna,><^ 
fcribebat quaerant neceffaria ad imaginem fecundum quod pr^cipitur, <7 volens 
deridere puellas cmufdam Oppidi, i7 omnes vrcei i 7 va/a, qtu tangebat aqua-», 
frangebantur. Sunt etiam tbi im 'gmcs quadam, ex quibus foientia datur ex ir- 
radiatione quadam illius IntelligentU fub qua fit, qu^ quafifibitb deputatur ita- 
que de ignorante fit fapiens . Bx quo quidem patet, quod corpora fupcrcieleflt^ 
a formis fui s bas ftupendts gSP mirandas influentias non habe a nt,fed potius ab In- 
telligentqs requirentibus ipfm. Ex quo /equitur corpora fiupercMia nonefje 
animatu, quantumcunque influant corpora qstaft rationalia ^ammata. Hxc 
cx mencc Torquemade S.Thomas. 

Eftnc pofllbilc Thomam Aquinatem, Virum adeo Sanftum, perlpi- 
cacem, & diuina quadam vi pollentem, tama veritate confona, tanu 
impia afferuifle? Credat hxc qui volet i ego omnia difta meras aftro- 
logorum fabulas, & fub Saniei viri nomine ad nonnullam illis authonca- 
tem conciliandam conEda cflc,fecurus affero i cum di^a in libro de Ente 
& Effentia,qui Neapoli dicebatur exftare,tameen fummo ftudio inquilica 

reperire tamen non licuerit, vtdixi fupra . ^ • r 

Porro Cham fme.Zoroaaec Aftrologiam & Magiam , quarn ant^ 

dilttuium a Kainitis ftudiofe didicerat, poff diluuium non mmori ftudio 

pro- 


Aliudruper: 

ilitio(nni-* 

Tciciini. 


Franguntur 
vafa vi Teie» 

Telerroa tuli* 
cnlucDt qu6d 
cx ignorante 
^cii lapienti. 


Aftrologi» i 
Cham pio- 
pagais. 


V. 


DIgitIzeU by Googie 


TrifmegiQi» 
AftroI ogiam 
a mule» ilii* 
cirit expur* 
gtuit, 

t 


CLASS. VII. NWTHJEMATKA HIEROGLYPH^ 14^ cap.l 

propagautc . Nam 8 c filios Aios Ghus 8 c McAaim, & hi filios nepoccfque 
io eadem inilicucntes, paulatim cotuiq Mundum abominabili dodrins 
genere referferunc j qux omni^ v.ci copiolis au^oritatibus cum in fecunda 
CiafTc fuperiusjtum in cap.i. & x.lib* l. Obelifci Pamphili) comprobata 
fune, ita diutius his immorari nolui . Durauit haec AArolpgia aliquan- 
tulum rudis adhuc quidem & in cunis vagiens, nullo ordine & methodo 
comprehen(a>red exeerandis AiperAicionibuSjSc magicis idololatrifq) ope- 
rationibus fubie^la, humanum genus pedetentim inficiebat } donec Her- 
mes, vere TrifinegiAus , Mundo natusjtoc fucis fallacijfque &impoAuriSy 
quibus gentis fux progeniem mifere inefeatam videbat» modum Aatuens» 
ialfaavcris, quantum naturae lumen illi fuggerebat» feperans» nouam 
AArologiam fundaret, atque fuperAiciofis machinationibus temulenco*s 
mortalium animos ad Aibrietatem reuocaret j hoc vnicum fatagens, vc 
difciplinas iuxta piam prcedeceflbrum Patrum, potiflimum Enochi primi 
Idris» Aue Hermecis primi» cuius & nomen fibi impofuic, intentionem*.» 
quae ad veri Dei notitiam cultumque dirigebatur» difponerec. Multa-j 
autem Mercurium TrifinegiAum a primo Hermctc & Idris Noc micae pro- 
paginis traditione haufiAe,omnes fere Orientales afferunt. Primum enim 
literarum, & AAronomiae inuentorem ponit Codex intitulatus , Dom-^ 
Melchi/edeclitquQTn inObelifcoPamphiliofol. aq. allegatum vidc.Ahmed 
quoque Ben lofeph AUiphafi apud Gclaldinum » Henochum primum po- 
nit Adris fiue Hermetem» tum aliarum fcientiarum, tum AAronomiae po- 
tilTimuni cultorem, quem vide citato loco; quae & Vaab ChroniAa Ara- 
bum teAatur : Hermetem vero fecundam Auc TrifmegiAum eum fuiffe, 
qui do^irinani ab Hermeteprimb Henocho traditam , Sc a Chamo mire 
deprauatam fuae refticuit integrititti, k quo deinde toca pofteritas Aia de- 
fumpfcrit; ita- Gelaldinus Arabs de Sapientibus i^gypti j cuius verba^ 
tum in ObelifeoPamphilio allegauerimus,hic Latina tantum apponero 
vifum furt i Tempore Ahfaba fuit in ^gypto Hernies^ ipfe Jdris fecundus » ^ 
ipfe TriJmegtUuiyqid 'Propheta^ Thilojophusy ^ u qui docuit fcientiam 

metallorum, Alcbimiam praBicam, ^flrologiam magicam » fientiam fpirituum , 
apotelefmatum, ^ ficreta natura j d quo deinde PjythagorjSySmpedocles, 
ehilaHs^ Socrates , P/ato , ^ Arifotelesfua de/umpjerunt . Mercurius itaque 
TriAnegiAus primus fuit, qui A Aronotnlam fuis legibus Aabilitam, poAc- 
ro Mundo coromunicauit*» hic primus annum in 5^6^ dies diuifit, hic Zo- 
diacum infua diAribuic duodecim dodecatemoria, hic eum Agnorum, cum 
planctarum charadleres inucnic»c(£ceraque quae cceleAis doAtina circa.» 
48ConAellationes docet» teAe Platone,lamblicbo»Porphyrioordinauit*» 

& Manilius Aio veloci calculo bis verbis lib.i. AAronomiconcompr.obac. 


Trilinegiftut 

Adroloeiam 

hau/itaDHe. 

Qoch 

idrii primo. 
AbmtS. ■ 


V««l ebr$- 
mia». 

Herme I 
cuadus Idrii. 


CtlmlJmiU. 


Herojfs 
Aftrologiam 
legibus aOrio 
git. 


ii .K 

% 


' Tu Princeps, Atitbor^facri, Q/llenie,tarui : 

•fl . 0 Per te iam ccelum in terris, iam Jidera nota , 

^luem primum infernis licuit cognojeere terris 
Munera: ccekftnm', quis enim Condentibus ajlris 
I Clepfiljet furto Mundum, isrc. 


'..a 
I .. 


'••nr?' 
i 


» 


Qu« 


UmmUiMi. 


cAP.t OEOIP? 3KCV?iTlACl GYMNAS. HIEROGL, 

h 0 ^ Quz vc^ba Scaliger dc Explicat : Tut inquif, Mercuri Authores tanti /acri 
ad duo aharia obeundi, carminit Jellieety ^ rerum ; vel potius , tu tanti arcani 
^uBcfr es . Nam [aerum etiam turttSfUKneiu « Tn enim primw repertor J/irona^ 

. tnU in terris . Keqne enim homines foli per /e id adtpti fuijfent niji ip/isOjt 
triorifltantibus , jS^j/piioS A/itortOmiam cHikiJfe doctnte Mercurio» Omnes libri la» 
qnuntur , Cai propter ea ^gpptq diuhios honores habuerunt , 0* primum Men- 
femThoth cognominem Mercurio /ecefUHt i nam Thot h /eu Tat eH MerCurius » 
M finanm Qua» confcntiunt 6|>irt}6tii Firmici ^ iti diflcrcncis : Mundi itaque genitu^ 
tam hanc ej/eifo Inerunt, fecUtiSfculdpium^ Anuhin, quibus poterttijfstnutn^ 
Mercurtj Numen iUiui /cientia fecreta commUfit, HuC pertinent quoqtt«,quse 
de Mercatio Trifmegifto difleritj. l.C; 6.- La£^anciut Firmianliiy fii Pla*^ 
to confirmat his verbis in Phccdrn : ^udiui equidem, inquit , circa Naucra- 
tim Sgypti prifeorUM quendam Indigetum Deorum extiii(fe , cui dicata Jit auis ^ - 
quam Ibin rocarit, Damoni autem ipfl nomen ej/e Thent j hunc primum tsr nu*^ 
uterum^ cr numeri computationem inuenijjet ^ Geotnttriatn y ^ AUrOnomiam^ 
talorum lujuss cr alea ludos/^ Uteros i Atiftoteles Afironoflbiani quoque 
Arijhtm. ^gypti^s Sc Babylonijs attribuit his Verbit : sJyJdlat ba^idrarittt( S» omS* 

■ ydk wlriK 7^1 Jre^r i Ai^ptq >erb ^Habjlonq , d quibUs mul- 

tat notitias babenius de Jihgulii ajlris , QUartf aUCCni iEgyptij plurinium illi* 
ruUmtM^ difeipliriis valuerint, Ptolomsus 8c ipfe homo .®gyptius caufam reddit 
his verbis : etn ^AA» nmMMi}/) ffn » td' 

rianrd , ^ iKO( iW»' 4^' 3T fUi&i(fiM^ • BagiAiMi lA ^ri t»? ^«h» 

y MtuuuJ) , etil rjit 7TB^* ittfT«7f TB /«»6 h/mt/4pV « «^^TdeiTiwV 7^ l^igpr twnwt^4 

^odmaxime cohabitant ^ fubfunt/^no Geminorum iS" domui Mercurtj ddea 
Speculatiui Cr affidui, prorjus admatbemata/oBij Idahjtlonq vero cam P^rgini 
Meteuriojub/int iuieo ab ip/ls Mathematicum /ludium , cr obJeruatoriunLj» 
aiirorum maxime coUtnr 4 Ab illis deinde Eudoxus Afirononiiam acce- 
ptam ad populares fuos ; ab his iuis cumpupularibus Berofus Chaldzus 
' Gcnethlioloeiam ad Grzcos, tcfte Vitruuid » traduxit» Certe Compila- 
tor in. vitam librofqucPorphyri), meminit ex fragmentis quibufdaai Por- 
ohrenuiio' phyrij , a miilc nongentis annis Aflronomicas iEgypeiorum & Babylo- 
niorum obferuationes in vfu fuifle qui quidcpi anni re^c videntur con- 
eruere temporibus Abrahz, quibus & Hermes noder vigebat. HisquU 
soaumTru. dcm odenfiS,iam quomodo Mercurius, aut quifquis alius huius difcipli- 
ne inuentoriin tantorum arcanorum coeledium notitiam peruenerit, 8c 
quznam prima fuerit coelcdium motuum Sydafis, aperiamus . 

jEgyptiu Suppono primo, terram ^gypti omnium cerrarum,ob nubium, plu- 

cMrtend*'* olirutnque pctpeiiiam ptoft:riptionem,obferuationi dcllarumfuifTe ap- 
•pcUtuni. ttlTimam i cui accedebat perpetua fereni coeli facicsynoflefque innoxis; 

vnde ex perpetuo Bellarum intuitu, excrcitufqueccelcdis contemplatio- 
ne, paulacim in reconditam fiderum cognitionem , potiflimOm obferua- 
ttomim a prxdccefforibus traditarum, quibus fuas conferebant, adiumen- 
to peruenerunt . 

M^rmetu in. Suppono fccund6 eit i)t> qu$ in Obelifco Pamphilio varijs in locis 
' Sum!”' tradidiy Mercurium Trifmcgiflum, omnium mortalium c^zeate, fmcim- 

m‘cn- 


< 


Prima coli 
diuifio in ta 
parte». 


Kermci hie- 
ro^Iyphirf 
qui exiiibe. 
retuc. 


CLASS. VII. MATHEMATICA HLEROGLYPH; 147 cap.l 

metifain ingcni) capacicatctn^fiue omnem rerum reconditarum fcicntianii 
Huc denique fux apud poderos propaganda; glorix,bcnequc de humano 
genere merendi delidcrium fpedies, fuilTe primum. Hic enim, vtfupr^ 
docuimus, Aftronomiz leges , quas abEnocho per Noemica; Oirpis pro- 
pagationem, traditione acceperat, ad incudem rcuocans , nihil non egit y 
vt Veterum in Adronomicis Canonibus veritatem, propriz obferaationis 
experimento exploraret, exploratam ad eam perfeSionem, quam rudia 
illa tempora permittebant, reduceret. 

• His fuppoiitis,Dico Mercurium primo coelum in duodecim» ligna^ , 
particularibus in cum finem charadcnbusadinucntis,diuifific ; annunu 
in ^6 s dies partitum efie, planctarum motus primum decexifie,& fimilia, 
de quibus in fequentibus vberrime dificretur. Quod qua ratione pere- 
gerit, dicendum reilat . 

Primo enim vcrifimile c(l, eum vniuerramcoeloruai machinam duo* 
bus polis circumuolucaro primo obfcruafie, ad cuius exemplar» fphocrani* 
arinillarem eum adinuenific AratUs Author cfi, curfiis coelorum fphoerae- 
<gue repertor. Vnde hicroglypliic^ cum exhibituri .^gypeij, canina fa- 
cie hominem pingebant, in cuius vna manu caduceus^ altera iphoera con- 
tinebaturj quz omnia fufe in Obelifeo Pamphilidexplicaca fol. ^ 94 - rCf> 
peries. Gum enim in coclefli machina dict naturalis fpacio reuolutione 
perara, fixas quafdam ftellas perpetuo vcluti immotas , nonnullas velo- 
^ciffime, reliquas medio inter velocitatem & tarditatem .motu incedere 
comperiret ; idem fieri cogitauic, quod in ipheera 'materiali , qua cir- 
cunridu^a, ex quz polos circumeunt,. tardx &. veiuti immotx ,' contra 
qux medi; globi lineam pofildcnc, velociflimo motu, prbgtcdc confpi- 
ciuntur. polos itaque in ccclo, & zquiao 6 fialcm dida obferuatione dete- 
xit. 'Cum vero vnam& eandem femper omnium ilellarum incciLle. immu- 
tabilem difiantiam notaret, hinc ficllarum fixarum glotumifacrlc effinxit. 

Porro cum nonnullas Hellas^ neque eandem inter lei difiantiam ,'.: neque 
eandem ortus occafufque rationem, neque fixa incocilo loca renere nota- 
ret, fitd perpetua quadam, varietate in xthereo expahfdhinc inde vagari 
comperiret; eas. non fixasjfed peculiaribus vnicuique attributis motibus 
circumduci iudicauic ; quarum quidem non nififcpecm huic infiabilitati 
iubic61;as reperit : quaaintcc cum principalem locuo). obtinerent Sol 8c 
Luna, primo ad eorum motum rcrutandunD,aiiimum adicc'ir .2 Cum igitur 
Solem (Ingulis diebus vti alia & alia Horizontis punaa tangere, ita in mcr 
dio coelo alia& alia altitudinis vel depreffionispunda (ignare compeii- 
tet ; animadueriitip Aufirum&3qceam ceccam^St confiaacem iptfius 
clongacioifem'efiei! quam» v»bi pctfe 6 lil<U!,mpx’cundem.conucrramotli in 
oppoficam partem reeedero. Atqpc inde Tropicorum emanauic «luen- 
tio, quos extrema E)c orum arccndencrua^de^endcotiuinque animorum, 
vt pofiea ex antro Mufarum a Porphyiicxdcfccipto ptobabicur , vocabat 
faofpicia*. Iterum cum Sblom fihgqUsinienfibuaper ccrtbs quofdam or- 
dine aficrifmos tranfire notaret j inde dodecamoriorum, (iue Zodiaci in 
duodecim (ignadiuif^qu^s Deorum inai 4 .noa)e»jrbcauic, profluxit difiin- 

‘ T i ‘ aio. 


• j 


LO 


Polorum Sr 
xquinodbali, 
prima obQ;^ 

Pi:^lr'Um ot>. 
reruacio. 

Plj(Qeurun 

obArruacio. 


Solh & Luo» 
motuum ob- 
feruatio. 


Zodiaci ob. 
reruacio. 


►Vl.'. . 


CAP.L 


tTraft-' 

quidcKVnc* 


I» Men/iuni 
oUcruttio. 


AuiboriUttt 

quibut diAii 
coaiprol>***' 

CUT. 


Idri» i»rimut 

Afttoflomu*. 


Sccundui 

IdritHermN 


’ L.Ul. 


ft*r Ifast ia 


148 OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL 

ilio, vtpoftca oftcndetur , Rurfuscumcxperinienco coinpcrirec, Solcdn 
integro dici naturalis fpacio non pr«cilc punfium vnde profluxerat , at- 
tingere { atque adeo defcdlum hunc annua reuolutione perara quinque 
integros dies importare; inde celebres iflz /Egyptiorum /7ia>«A^> dc 
quibus fuo loco> detedz fune . Cum prztcrea Lunam duodecies vnius 
anni reuolutione Soli iungi comperirer, 8c viginti 06I0 dierum lpacio»ad 
pundum, vnde profluxerat» redire obferuaretiinde duodecim MenHuin, 
ateatum, roanflonumque Lunarium diflindlio originem iiibenit . Haud fc- 
cus fcdulo&afliduo obreruation» (ludio tandem incceterorum phaeno- 
menorum, Icgumq;caeleflium notitiam deucnilTe cenTcndus ell ; vt pro* 
indcfainflinium dixifle exidimem eos» qui Anaximandro, Thaleti, £udo« 
xo, primo obliquitatis Signiferi inuentionem» Agnorum Zodiaciqiie diui- 
rionem»man(ionum diferetionem aferibere contenderunt» cum hzc com- 
pluribus faeculis in iEgypto iam veluti triuialisScholz rudimenta habita.^ 
line : a quibus 8c didli Grzci primum acceperunt» multis fzculis poflerio- 
ripres : cum MenHum partitio ( quorum, facra Scriptura tefle» tempore 
diluuij iam habebatur notitia ) Ane Zodiaci & Solis motu per duodecim 
dodccamoria commode concipi non poflir, & Luna duodecies occeiiario 
annuo fpacio in obliquitate Aia conAituto Soli iungatur . 

Verum ne quis me ha;c AnxilTc cxiltimare poAit» Angu- 

lorum congruas adducam authoritates. Ac primo quidem Aderalis fci** 
entix inuencum iam ance diluuium fuiflcifupra oAenfum fuit. Nam Sa- 
bellius lib. i.Ennead.ex lofepho teftatur cuin alijs fupra allatis , Sethi A- 
lios Adami nepotes in duabus columnis a Arorum A;icnciam dclcripHAc, 
quam deinde Noe, Chara» coeteraq» eius progenies hominibus poAcris 
communicauic : Scientia autem hzc cAc non poterat Ane coeli diui Aone, 
& Solis Lunxque, AellarUmque Armamcnti notitia . Prxtcrca ex Arabi- 
bus fupra probatum cA, prx cceteris ante diluuium hominibus>Enochuin 
fiuc Idris AAronomica fcientia maxime przAiciAc, a quo omnia fua fe- 
cundum Idris feu Hcrmetem deferipAfle tradunt. Certe Mercurium* 
Diodorus exprefle dicit cum omnium A Arorum, tum curfusSolarisLdsa- 
rifquc pocifsimuro Aii Ae obferuatorem . Agachias quoque addic, eum pri- 
mum Aellis nomina iilnpofuiAe» obliquum coeli circulum in duodecim A- 
gna diuiAAc» motufque ccrlcAes primum determinaAc . Verum qui plura 
huius generis deAdcrac, is legat» quz deAAronomix inucncoribus tradi- 
dit Virgilius Polydorus de Inucntione rerum j noArum enim non cA , 
vulgatam dodlrinam hoc loco coaceruare,fed ab alijs incognitorum Au- 
thorum tcAImonia adducere. Quz igitur fuerint prima AArologizfcu 
AAronomix incunabula, & quomodo looanithum ( Ac enim Hermetem 
prxeer commune nomen appellant Syri ) in coelcAium rerum nociciaixii, 
pcrucnerir, AAroIogiamquc auxerit, A;irc admodum defcribicMor Ifaac 
in fua Phiiofophia Syriaca his verbis : ( nos Syriaco textu omiAb,qui in- 
Obcl. Pamphil. videri poterit £bJ. zy. lin. 16. Latinam intepretationem 
adne^imus.^ 

-£r bocpuSIoiwitmrufft fihj hominHm^iircom^rebenderwiUcognQuerwitqut 

di‘ 


i 


CLASS. VII. MATHEMATICA HIEROGLYPH. r45» CAP.t. 

didicttunt excSlc HiU^Ttotty Or ofdincm Ji^notwn JS^cds<ici ^ (sr natuTcttn 
vfumque, cum re/ijuis nolitis ipfts atnuenientihus in firmamenta calorum,^ l^oc oWeru««, 
expenentid hngi^ ^ in i/ifer.iorwn rerum profunditate. Hac enim omnia funt 
pertinentia ad rationalem fcieraiam^funt<j^ cognitiones fincera, es^' certitudine^ 
laudabiles^ exceptis tjs qtea ad cultum afir orum pertinent. Et paulo poft ori- 
ginem & inuentionem Aftronoini* verbis lanc clegantifliinis prolcquitur. 

Syriacum textum vidcin Obcl.Pamphil.fol. 25. Iin.2?. quem nos ita_, 
imcrprccamur : Inuenerunt autem eam Aramai%ahylonij^*lielChtxldah qui m 

Oriente Verjus Aufiralem pUgam habitant ; eum enim terra , ^ omnia ioca eo- 
rum yajlaejfent^ neque cogntfcerent vias /emitas^ arenis <sr Jabu/o obrutas, ex 
loco in locum f (sr ex duitate in Ouitatemt ^ ex regione in regionem} profer tim^ 

Jante Vento, ^ arenas in acernos coaceruante } praeterea chm locus effet calidus 
yehementer,propter Solis ardorem de die, ejr locus ille i terra confufionis effet \ I 

line ex loco in locum tranfmigrantes, cum non ejfent ferendo Vehementiam Solis, \ 

neque yiarn cognofeerent, no8u eam per Jiellas didicerunt, ponentes «««umdi. 

fecundum illud, quo y olebant, progrediebantur . ex perpetuo flellarum feruti- 
nio tandem deuenerunt in mutationes temporum, inceperunt que cogno/cereex legi- 
bus ajcenfiones flellarum, motujque earum i ^ fic paulatim per continuam inue- * 

fligationem tr ftudium didicerunt omnes leges flellarum , ^ fignorum Zodiaci. 

Tandem poft rudem hanc aftrorum notitiam ait vcnilic Hcrmetem,qucm 

&louanithon dicit, qui in defertum fe contulit , vt aftrorum leges exad^ 

obferuatas pofteris fcriptis commendaret. Syriaca verba Authoris vi- 

<lc in Obeliico Pamphil. fol. 26. lin. qux nos Latine ita exponimus . 1 

Fuit autem in regione ifla Orientali homo ex fibjs filiorum Noe, qui yocabatur Io- I 

uanitbon fiue Hermes, btc Jcitntia inclytus, el^it fihi locum ab omni hominunL^ 

cotfortio <!T familiaritate remotum, ^abijt^ in d^ertum vaUum <7 immane ^ d Mwftellari | 

vocibus ^ oculis hominum immune,affdudque intentus, in firmamentum coelorum, ” 
expior autt flellas,^ luminaria, CS^’ yicijftudinem temporum, ^maxime inlu- 
minaria maiora, laudans horum C reatorem fapienrifftmum , ^Jk per quietem, ,1. . 

iSt*/o!itudiuem, ^ continentiam fuam, a tumultibus ^ flrepitibus Itominum li- 
ber , iit cordis perpetua contentione, fleltarumque contemplatione, data e[l ipfigra- 
tia co^uttionis JleUarnm, tjr Zodiaci, Qus omnia conhrmanturab Aurhort- ^ 

bus iiipra citatis, vti & in Obelifeo Pampbilio . i 

£x didis hoc capite concludo, ab Enocho ante diluuium omncnif Kenoca p.-i. ] 

fapientiam aCgyptiorum principium habuifle j erat enim is, qui prz om- ; 

nibus alijs ance dilUuium a Protoplafto ipfo inftrudus, veram rerum diui- 1 

narum notitiam hauicrat, pofteriiquc fuis tradiderat, tantique fuit, notu j 

fohlni ob admirabilem fapientiam, rerumque humano generi neceftaria 
rum inuentionem, fed etiam ob impenetrabilem cx hoc Mundo raptum, > 

nominis, vt multi ex pofteris eum tanquam Numen quoddam cokndumj 1 

proponerent. Vnde verifimile cft, quod Arabes tradunt, Chamum rc-chaaM*. 
rum exoticarum curiofidimum ante diluuiutu non cantum improbas at- Selithlil ' 

tes a Kainitiididicifle, fed & icientias de Dco,& Angelis, de arcanis de- ftipulut,-do. j 

nique naturxab jproMathulala hlio Henocb paternarum traditionunu eram propi- I 

b*redc ac cepifie, artiumque licitarum cum illicitis commixtione a pater- ! 

na^ 

% 


Digilized by Gc 


J 


) 


GAP.i, . 150 OEDIPI iEGYPTI ACI .gymnas: 'HIEROGL’ 

Trifmegiftu» oa traditioiic prorfus dcgcncrem Icgcm condidifk* j._ quam deinde Tri£- 
aScJS. incgiftus quidam ex Chananaea Ilirpc Chami deiccftdens, feparatis ab ilJi. 

licitis, in meliorem, & Religioni diuina conformiorem , quantunu 
Ethnico Pbilofophoyfolo natura: luminefulto , in 'tanta rerum depraua- 
tione, licuit, redegerit', quem quidem vetum illum, & fantopere ab 
Authoribus celebratum fecundum Hermetem Trifmegiftum fuifle, in^ 
Obelifco Parophilio probauimus. Praeterea HenoChum , fiue'primum iU 
■' > Ium Hermeteuii primum poft filios Scth Afironomiamexcoluil]'e,tempu- 

‘ .. ris annorumque .rationem docuifle, ex eiufque monumentis poftero 

Mundo relidis fecundum Hermetem nofirum fua de diuifione temporurti 
principia deduxifie, atque ad pofleros tranftuliflc, aEgypti; cura Arabi- 
bus volunt. Habent enim .^gyptiorum arcaniores Aftrologipro certo , 
annum ciuilem Aegyptiorum fuifle diuifum intot diefi, quot primus 
Adris fiue Hermes inter homines vixerit . Nam (aera Scriptura eum ex- 
• ri.tr prefle trecentos fexaginta quinque annos, quot videlicet annus ciuilis 
Aegyptiorum dies habet, vixifle ait: fic enim 23. verfqsc. ^.Gen. habcK 

Tptannoi vi- *T^C®/ «/ Et faSU Junt OmntS JteS 

xitHenoch, Etiocb tnccnti fexaginta quirtiiut atim (^c. Giim vero Adris fecundus hanc 
tnQQ. eandem partitionis anni rationem docuerit polteros Aegyptio?, vt alibi 
ofiendimusj verifimile eft, cum hacc habuirfecx prioris Hermetis monu-' 
mentis, per Chamum pofiero Mundo communicatis . Cum itaque hofce 
Adris vitae annos inyfterio vacare minime cognofccrent, hinc arcanum il- 
lud Aegyptiorum bieromanticum de Mundi reuolutionc prodijflc pro- 
ftacioncs Tuas babile efi, videlicet coeiefies Deos Rationes fuas in arce magna lingulis 
^ centenis annis mutare, ISc poft peraftum circuitum 36500 annornm,oin-i 
inprifiinum flatum reflitui. Quod & Platonem fubolfecifle certumu 
peios. eft, dum circulum , quem Sc in hunc vfque diem Platonicum.* 

appellamus annurai di<florum annorum numero definit . Cum enim fir- 
ipamentunir lingulis fere centenis annis viium in circulo magno , hoc eft, 
Zodiaco, minutum condere obreruarent, 100 in 360 dufta, dabunt 
36000, quibus (i qulnquedicsf^^^(^( in 100 annos duftos adieceris , 
habebis 3 65 qq annorum numerum, rerum omnium complementum ,Iu- 
bilati magni numerum, &. monadis inr multitudinem abeuntis , in mona- 
. , dem reditus, id eft inpriftinum rerum ftatum, vt Plato , ita ab Aegypti;* 

: cdodlu 5 ,,Qpinatus eft, hi vero ex myftico annorum vitae numero Idrisp. 
- fpcciiUti Tunt j -quem & nonnulli ex recentioribus fccuti fune in firma- 
menti reuolutionc. ...i 

^omodp .:.Scd. 4 nbiumhoc loco non exiguum occurrit, quomodo diuerfie di- 
cha^iSi,’ uerforum opiniones conciliandae fine, dum ali; Authores Aflronomix in- 

uf^^tores faciunt Babylonios, ali; Aegyptios, Graecos ali; . quam litem vr 

leu Zoroialrrcm primum ante diluuium ,< fiuc 
ab Henoch Hermctc primo, £ue aJCainitis Aferonomiam edoftum,bipcr-' 
- tita traditionc.ad porterQs poft diluuium cpanfluliflc . Ac primo quidem 
ca imbuit filium fuum Ghus fiucNttnbrodum , Nenibrod vero Ninum r 
i quibus deinde Sarogi Tharc, Abraharo AfcrofiomicEe peritia: xelcbres . 
.* viri 


Digltlzed by GoogleJ 


l 


CLASS. VII. MATHEMATICA HIEROGLYEH. iji CAP.n. 

vixi adccptam poftcrh Hcb«i« ttadiderunl: in Aegypto vero primo ei- 
dem imbuit Mifraim filium fuum, aliorque^quam deinde Mercurius Trif- 
megiftus fecundus Hermes fummo Audio cultam, ac duodecim libris, te- 
ftcClcmentc AJcx.I. VI. Stromac. pofceris tradidit Aegyptijs: Ab vtrif- ^ 
que, tam Chaldaiii, quam Acgy pii;$, Graeci fufiPuratam fui iuris feccrun t,- 
tametfi omnia ex eadem Schola profluxerint. 

Mirum itaque nemini videri debet, Aegyptios, & Chaldaros feu , . - 

Babylonios , Craecofque de primatu inuencionis Aftronomicjc con- 
certaiTc, ciim vnaqu*quc harum nationum eius rei inuents glorianu, 
quam tanta in atftimationc 8c admiratione hominum haberi cernebant, fi- 
bi vendicarent, Hoc pafto Sulpitius Gallus cum primus Roma; Eclipfin 
detexiflet, cius inuenior habitus eft, cum iam multis feculis in Gra:cia_. 

Thaleti Milefio cius inuentiofuiflet attributa, & in Aegypto multis alijs 
feculis ante, vt fuo loco dicetur, Eclipfcos notitia viguerit . inuentiones 
itaque rerum tametfi in vna quapiam regione exnerikrint, femper tameiu 
alijs in regionibus caedem praeceiferunt ; quod cum inultis alibi often- 
dam,cidcm diutius immorari nolui. Sufficiat interim hoc longiori for- 
fan quam par eft difcUrfu,Herraetcm primum fuifle Aftronomi* in Acgy. ^ 

pto fiueinuentorem, fiue infiauratorem,demonflrafle. ^ 

CAPVT II. V i 

dimfim /^tiorum, Charaiierumque cosU/Uum ninorum^ 

irmtntiont^ 
RstJo obirr* 


M ErcuriusTrifinegiftus humano generi profpicicns,cumad exa^um 
rerum coelcftium ordinem pofieritati communicandum intentus 
«flet, fingula fui» libris , tcfteClcmcmcAlcx. defcfipfic. Et quoniam i 
ftcllifero coelo continuo ordine influxus in inferiora propagari aduerte- 
bat, ibi initium duxit Aftrologicae fuas difpofitionis . Cum itaque primo 
longi experientia, & frequenti Solis, Lunar, coctcraramquc ftellarum ob-- 
feruatione,qaatuorpotiffimum cardinalia omnium mutationum varie- R«,o«,b 
Wtifque cflTcaricia pun£hi notaflfef, circulum cflinxit, io quo difta punfta 

per bino» diametrostfd 8c c» fc normaliter interfecantes , Ustu*, 
difpofuit, videlicet ad ce. Quorum illa, quse mediam li- 
jr A neam c c a polis Mundi aequi remotam tenent, punfta *qua- 
4— •— 4c litatis vocari voluit , c6 quod dum ad illa Sol pertingit, 
v' aequam dici nofiem conficeret; cuius &fymbolum ftatuit 
Cynocephalum, cuius ea natura eft,teftc Horo,vt ad *qui- 

ru- • n. .n duodecies, abdito quodam &infito 

libi inttinctu, vrinam reddere folcat ; de quo fuo loco amplius . lUa ve- 

ro punfta a d, quae maximam Solis vitro citroque nunc in Auftrum, mod6 

in Boream commeantis elongationem terminant. Deorum vocauit limi- 
tes, eo quod Numina Orbem circumeuntia holce velucifibi praefixos ter- 
minos nunquam praeterirent, Icd conuerfo corfu nunc in Auftrum, modo 


GAP. II. 


S/mboIum * 
tropiconitn 
doo caoet 
funt. 


Zodiaci in la 
parto diuiGo. 


Arce» Deorii 
dicuntur <i- 
goa. 


Deorum 
•rceofn» qui». 


PiaMO#*. 


Uarfiliift 9it, 
m- i 


Decani Q- 
gnorum. 


tSz OEDIPI ^flEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

in Boream exacta conftantiae lege tenderent.. Atque hofccduos limites 
hieroglyphicc exhibuit per duos canes , veluti quofdam didiorum limi- 
tum cuftodcs &confcruatores, Sub hifce igitur quatuor punftis , totius 
anni curriculum in quatuor partes didingucncibus» omnium rerum qua 
corrumpendaruraj qua generandarum varietatem contingere notabat. 
Porro ciim intra hunc circulum difia ratione diuifum (inguTares quofdam 
diuerfofque effedtus qqot Menfibus accidere obicruaffet , (ingulos qua- 
drantes in tres partes, adeoque totum circulum in duodecim portiones., 
quas polleri Grtgci deinde Hermes vero & .^gypti) , tcfte 

Manilio, arces feu domus, aut raanfioncs refte appellarunt, (quali diceres 
> & hicroglyphicc lic notant, vti in Obclifcorumjntcrpreta- 

tione patebitf^^^^^^j lingulis fua animalia hicroglyphica attribuendo, 
cui ab inde ad haec vlquc tempora Zodiaci nomen manfit , tametli , vt 
paulo poli videbitur, animalia aliquo modo diuerfa fuerint ab ijs, quibus 
deinde Graeci caeleQem machinam inlignierunt j non tamen canta ijs in* 
teruenit differentia, vt ad originem fuam reduci non poffint. Harum tx 
duodecim arcibus feu domibus fex fub femicirculo dea comprehenfas in» 
digicabat Deorum afecnfum ; fex vero reliquas altero femicirculo aed 
contentas. Deorum defccnfuin dicebat . Quae omnia ne quis me propria 
aut authoritate, aut ingenio confinxifle arbitretur, Ungulorum, antequam 
vlterius progrediamur, authoritates alfignabimus. 

Hermes itaque de feiplb in Pimandro teftatur,de quatuor limitibus 
paulo ante indicatis, his verbis : Deum dtnufue fi intutti volueris , yi///Ve_» 
Solem, fili mi Tati,fufpice Lun<e curfumt Julpice Jidenm ordinem rehjuorum . 
^uis age perpetuum horum ordinem firuat ? ordo quidem omnis numeri heiqu^ 
Itmitibui terminatur. Quae in hunc locum explicat Marlilius. his verbis ; 
Hermes ^/Irologiamuentor ante omnia in (ignifero calo ptsA^a ohferuauit,ad efu<x 
omnem reUquorum fgnorum ordinem dtjponeret . Coelum vero in duodecim^ 
partes diuififle Hermetem , Iamblichus teftatur his verbis : Diuidsntes 
( Hermete videlicet inftruilore )calum in partes duas. Vel quatuor, vel 1 3, 
vel 3 6, Vel harum duplas, vel aliter quomodocunque, principatus quoque hijce^ 
praficiunt aut pauciores , aut plures j rurfus Ducem vnun hi/ce anteponunt j 
atque ita JEgyptiorum traSlatui de principqs de/uper ad pfirema progrediens ab 
Vno de/cendit in multitudinem, ab Vno videlicet gubernatam Deo , vtique indefi* 
nita natura Jub quodam termino definito imperiose comprehenja, praQipue Verqab 
excelfa omnium caufa virtute . Quod vero dicit primo in duas partes diiii- 
fum fuifle, infinuat duo hcmifphoeria, Auftralc , 8c Boreale *, vel afcenfus 
defccnfufque Deorum, vt poftea offendetur . Quod in quatuor pai^* 
offendit quatuor anni portiones, quas quadripartita Zodiaci diuiffo effi- 
ciebat. Quod etiam in duodecim partes ccclum diuifum aflcric, indicat 
Zodiaci diuilionem in 1 3 domus feu manlioncs Deorum pera£lam. Quod 
vero in j 6 diuifum dicit, offendit lingulas domus feu habitationes Deo- 
rum prsEterea in tres alias portiones, quas, tette Iamblicho , Decanos vo- 
cat, fuifle diuifas. Quae omnia pulchre paulo ante adducis confonant. 
Quod vero b«c omnia Mercurij machinationes finr, aperte teffatur lam. 

bli- 

■ i 


CLA 5 S* VII. mathematica HIERQGt-YPH. 153 CAP.a 

blichus his'verbis ; HU ita difiretisy facile Joluuntur dubia^queein libris hmhuthat, 

ptiaciSf quos legifliyConcepiJJe ditis . Quae enim fub Mens^rij tituh circumferun- 
tur^ opifiiones Jeu imentionet Mercuriales continent ; ^ tametji Jape Philofo- 
pborutn Gratorum II) Io loquantur , Junt tamen es( lingua A^pptia in GracanL^ 
trartJUti d Viris Pbilofopbi<e non imperitis . Vide quoque Clementem Alex, 
lib. 1.5, 6.Stromat. ample de Mercurio eiufqueiouencis t vti & Orige- c^*"*»*^'**' 
]iem,Tcrculliatiumj aliofque, quos fxpe cicaui Authores, dilTerentcs. 

Vifa itaque prima Zodiaci fufldrl» &rudi quadam delineatione ab 
Hermcte perara, iam quibus nominibuS} NuminibuSi animalibus, chara- 
£^eribusmy(iice illam adocnarit, videamus. ^ ’ 

Stellifero itaque illo circulo, quem Zodiacum dicimus, in i z do- 
mos feu manliones diuifo,, cum aduerteret inferna fupernis fubHare , & 
omnem influxum in inferiorem Mundum a fuperioris poteliacibus dima- 
flare, hinc fingulas domos fuisinftruxit PotcAacibus fenNuminibus. Atq,- prim*D<,. 
primam quidem domum attribuit Anubi. Erat autem Anubis Numen.. 
^gypeiorum . cuAos templorum, calidi & humidi conferuator j quenuoaen. 

cui^s iymbolum hicroglyphicuin erat hirco-pifeis, quem Anu- 

t>us loro a/Iridum tenebat. Hirci cornua calorem, leu igneam vim Solis Anubi, hie. 
telluri inclufam ; pifeis vero cauda huraidum denotabat, ex quibus prim? clJSroS. 
rerum omnium generatio procedit ; cuius cuAodem dicebant. Anubin , 
tcfte Plutarcho i quem 8c ideo medium inter fuperius & inferius hemi- 
fphoerium collocafle ait, quod Sole in Capricorno in maxima fua elon- 
gatione exiAente,radijfque folaribus languefacis terra claufa velati in^ 
vtero quodam machinatur per feminalium rationum difpQfitionem nous 
generationis prxludia, quibus Anubin prsefle dicebant, & cxpreflo his cUp.KUx, 
verbis refert Clemens Alex. lib. s* Strora. Solebant etiam ^gyptij in certis ■>.- 
Jolennitatibui quatuor circumferre fatuas Deorumfquos I^omafias Vocabant ^qua- ) 

rtfm du<g£anumi tertia Jcapitris, quarta Ibidis figura (pleudebant . Per duos 
canes duo hemilpharid intelligebanf . Et paulo polf:- Alij Vero per canes duos 
tropicos mfinuare Voluerunt y qui fitnt canes quidam ob/eruantes cujiadiente/que-» 
d nat w^a ^putati y prohibentes SqUs ad Aufirum 'Boreamj, vleermem elongatio^ 
nem . Erat itaque hacc domus veluti porta quxdam alcenfus Deorum, de 
qua poAea. fufiiis , ’ . 

Secunda domus curx Canopi attribuebatur i. Erat aorem Canopus, 

■ftu /EgyptiaccKJLW^itA» Numen feu Genius aqux fubteri^rfhex aftuacor , onopm ,- 
&ad foecunditacem cxereiidam excitator,.’ de qdo vide Tomo I. Capi- 
te de Caiiopt) fu filfimetraftatum. Huius loco; GtJeci pofuerunt Aqua- 
riulrtf'in qiiOftamen non differunt ab Aegypti)s ; Hydriatti enim , <^anL 
Grid per Aquarnjmibffundi Angdbantr Aquario & Hydra in vnu|b fimur 
laohruni more illis- folitocompaftoi pingebant Aegypti) . Figurainivi- 
^dc inutodiaci veteris Schemate» quod paulo pofcfequitur. ■ 
l ' : Tertia dpmus. feu manGo tribuebatur Ichton Numini^quodhis ver- 
*bir explicat Iamblichus , Huic Dnum impartibile anteponit Mercurius, quod Zodiaci Icb- 
appellat primum exemplar ^ aut exprefionemy aut effigiem, quod Icbfbon appellat , 

' in quo' efiprk»f*^^^i^UigenSi£yinteUigfifile primum i quod^fdo fikntio colitur . 

V Exem- 


Iv DomiM 
Abuuu 


»• ■ 
. 1 . T 

ii I.. I 

V Domo* 
Apii. 


CAT.li ,54 OEDIPI ^GYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

Exemplar, inquam, non folum ia intelligibili Mundo» fcd & (idereo , in- 
feriorique rerum producendarum idea. Hoc enim rerum conceptarum 
femina in lucem ducuntur, hoc duce porca vitae rebus omnibus appofite 
circa hanc (lationem anni aperitur, ita vt apte pifcium hierogfyphico 
fynabolo id indigicarinc ; pifces enim hoc anni tempore maximam & co- 
piofam foeturam producunt) rcminibufque turgentes omnes humencis 
naturx femitas implenr, vc proinde non incongrue nomen huius Geni; a 
pifcium etymo in hunc vfque diem permanferit. Figuram huius ephori 
vide in fcquenci paulo poft Schemate . 

Quarta domusfeuman(iotribuebaturAmmun, ex duodecim Potc- 
ilatibus magnae auchoricacis Principi i cuius Hgura erat 
arietinis cornibus illuftris ; quo quidem hieroglyphicc nihil aliud innue- 
bar, nili (lationis feu manlionis iAiusfoecunditacem, qua femina» quae Ich- 
thon difpofuerat^ab Ammone in variam generabilium rerum (egeeenu 
producuntur . .Veriim ciim de hoc Ammone amplidime tranatum fit in^ 
primo Tomo Syntagmace 2. capite de Ammone» & lib. j.Obelifci Pam- 
phili; de Arietis hieroglyphica Hgnificatione , eo Leniorem remittimus» 
vbi omnia» quae huc pertinent » ex innumeris Authoribus congefta re- 
periet . : 

Quinta domus feumanfio in Zodiaco defiinabatur Apidi Boui. 
>Erat anteni Apis Numen apud Aegyptios raaximum»agriculturz pr*fes» 
cuius ope omnium rerum humanae vitx neceflariarum vbertatem praedari 
credebant; atque hanc ob caufam huius eum manfionis praefedum cre- 
debant, qua in iEgypto &mefiis colligebatur, frudufque ad maturitatem 
perducebantur ; qui quidem nihil aliud nifi agricul curae, cuius Apis fym- 
bolum erat, e^e^s indicabant. Semina enim>quaelclichon difpofuerat» 
atque Ammunin luxuriantem fobolem produxerat, Apis infruilus vitae 
humanae neceflarios concoquere credebatur . Exhibebatur autem hicro- 
glyphice fub figura Bouis, quam Aftrologi in hunc vfque diem huic man- 
doni confcruarunc. VideLeftor quxde Apide Tomo I. Syntag. x.cap. 
de Apide, & lib. 4. Obelilci Pamphili; fol. 356. de Bouis hieroglyphica.» 
fignincatiohe copiofifiiincdifieruimus . 

Sexta domus feu manfio Zodiaci Herculi & Apollini, vel vt Plutar- 
chus vult,Helit6menio & Harpocrati»vel vc Grxeis placec,Caftori & Pol- 
luci confecrabatur ; vnde Geminorum fignum emerfit ; aiunt enim dE-gy- 
pti), Ifidem ab obitu cum Ofiridc concubuiffe , ex coque gemellos fuice- 
pifle. Helitomenon & H4rpocratera,eofqj poftea in coelum tranflatos huic 
mandoni praelatos fuifie . Hinc duas Bellas in Geminis , quas Arabes 
Ras voantf Abenregel vocat Gamklits 

jipHllun \ qux tametfi corruptifiima nomina» Arabum more, fine, nihil 
tamen aliud indicant, quam Herculem & Apollinem fiue Horum ; qiKC 
duo Helitomeno& Harpocrati xquiualenc; i;fque hieroglyphicc nihil 
aliud indicatur, nifi duplicatio roboris caloris Solaris , qui in hacmaiH 
(ionc fumuias vires acquirit. Et per Herculem quidem apte robur , per 
Apollinem feu Horum caloris vis exprimitur » quibus aubei paulatim iiu 
« .^tbio- 


Car BoaHafe 
figoo cnbue- 

M(ur. 


VI Domu» 
Herculi tc. 
Apollini tri. 
buitur. 


Hero», 


I.' 

• I I 

.. aU.' ■ . 


CLASS. Vfl. MATHEMATICA HIEROGLYPHi 155 cap.i. 

yEthiopiz montibus refolutz in dcfideratum Nili incrementum aptan- Hierogiyphi. 
tur,- cui ideo przfides cenfentur Hercules & Apollo. Hicroglyphicc ^wcwnini. 
indicantur per duas (latuas, quarum vna pyramidem in manu, altera cla- 
uam tenet, reliquis duabus manibus ad concordiam denotandam mueuo 
infertis, vt infra fuGus Aio loco exponetur. 

Atque hucufque fex Deorum afeendentium domos deferipAmusj 
nunc ab hoc pundlo leptimz domus , fex Deorum defccndentium > vt 
volunt, feu vt Porphyrius vult, animarum manAones fequuntur, 

( vtrumque AiAineripoteA, cum animae Ane duS:u Deorum defeendero 
ceAe Proclo, non poflintj ) cuius pundi iymbolum, quemadmodum & 
oppoAti A^ni, canis erat, cuAos praeAxi termini; aut quia canicula, quanij 
>£gypnaceSothis dicimus, hoc tempore oriebatur, fecuturz inundatio- 
nis Niloticae veluti prodromus quidam. ■ tcropore*** 

Septima domusicu manAo eratconfecrataNuminiHermanubi, id 
cA, Mercurio, quem fub Ibidis fpecie exhibebant 5 cuius oHicium puta- 
bant, immenfas vaporum congeries coaccruarc , & veluti ex vniuerAs hu- **,. 
mentis naturae penuarijs attra^las fuflTuratafquc in imbres dilTolucre i vn- 
de deinde magnum ex inundatione Nili emolumentum proueniebat. 

Cur vero loco Ibidis Cancri figuram pofuerinr, caufa fuit, qu6d Cancer Curiocoibi. 
apud .dEgyptios non fuerit alicuius Geni) particularis fymbolum, fed, hic- 
roglyphicum conuerfionis Solis. Sicuti enim Cancro ita a natura compa- 
ratum eA, vt incedendo retrogradum motuni obferuet; ita Sol, poA- 
quam vltimum elongationis fuae terminum attigit , a motu vlreriori pau- 
latim deficit, & dies diminuit, acA a fimilitudine motus Cancri retrogra- 
di videatur . Manfio vero nonCancro, Icd Hermanubi, vti di^umcA, 
Ibimorpho dicabatur. Vnde Veteres iEgypti) non Cancrum, fed Ibidem 
pingebant, Genij in hoc diuerA)rio dominantis hieroglyphicum. Vide 
de hoc lymbolo plura infra, & quz huc pertinent curiose pertraiAata I.4. 

Obel. Pamphil. cap.de Ibi. 

OS;aua domus feu manfioDeo Momphta confccrabatur. Erat au- viiinomu, 
cem Momphta nihil aliud, quam Numen quod humidz naturz przAdct, "**** 

Genius incrementi Nili ; de cuius nomine, origine, etymo , Aguificatio- officium 
ne hicroglyphica confule librum 4. Obelifei Pamphilij Hicrogrammaclf- 
no de Leone. Pingebatur autem vari;s modis, nunc fub forma hominis ^ 

, nunc fub Amplici cubantis Leonis figura, vti fuo tempore & lo- ’ ' 
co exponetur. Erat autem Numen apud iEgy ptios fingularc, &fummz 
venerationis, de quo frequentes (ermones circumferebantur; huic enim 
omnem irt humidam naturam adminiAracionem commiAam credebant. n 

Sed hzci vtdixi, fuis locis fuAfiime profequemur. 

- Nona domus feu manfio IA dabatur , cuius figura nube in modum 
Virginis fpicam tenentis, nunc fub forma Sphyngis incumbentis refere- 
batur. C^o quidem nihil aliud denotabatur , quam incrementum Nili, 
quod qui in Leone Momphtafnz inundationis exordia capiebat, in I fi fi- 
niret : ac proinde Ifis beneficio magna fecuturz meAis copia fperabatur ^ 

Ifio enim vti frumenti inucntriccm, ita annonx przAdcm credebant, quz 

V 2 om- 
JX Domus 


X Domus 
Oinphca. 


CAMI, i5<5 OEDIPI JEGYPTIACI GYMNAS, HIEROGJL 

oipnia copiofc in prino Xono SyncagniAtc Tccundo^ capite do Ifidepet- 
tra^^auiir.us . 

Occima domus fcu manfio Genio dicabatuf) qucoi >?Lgyptiacc . 
Omphta dicebant . Erat autem Numen beneficum , eo quod , 
qux Mompbca & Ifis per inundationis Nilotica; humorem mouerant , iu- 
fta menfura difiribucret Omphta : vnde & bilancis fcu Librx huic man» 
fioni hicroglyphicum irrepfic j Omphta enim zqnus rerum difpoficarura 
exeeutor & trutinator credebatur j quod hac Zodiaci ftatione fieri cre- 
debant. Pingebatur autem fub forma humana, quae in dextra radiunu 
menforium teneret, in capite modium, vt infra in Zodiaco apparet. 

Vndccima domus feu manfio Typhoni dicabatur, malignae &tabifi* 
cz naturz Genio, cuius adufiiua vi humor cxficcabatur , arbores fuo fpo- 
liabantur ornatu, terra arida, ficca, &fqualida, humore intra vifcera eius 
protru(o,rclinquebatUf . Atque hinc fabulantur, Ofirin hocMenfc Athyr 
in Arcam fuiffe a Typhone conclufumj Horoque fenfibilis Mundi puU 
chritudini infidiasfuiflTc pofitas; vnde lamenta luiiufqucifiaci originem 
inuencrunt. Apte autem hanc pereuntis fertilitatis cataftrophcn exhi- 
buf‘rc per bonem, cuius tefticulosScorpius mordet, ad indicandum , ter- 
rae genitalem humorem tabifica quadam^Sc Typhonia vi hac potifliimunrL, 
ftatione deficere, qii5 alibi expofita funt^vc proinde ex hoc ipfo hicrogly- 
phicopofteris placuerit, hanc domum Scorpionis fymbolo cohoneftarc. 

Duodecima domus feu manfio dicabaturNephtys,Genio fubterra- 
nci caloris prae fidi, ne Typhoni 5 vi totus dcftruatur j neque enim > vtt 
Plutarchus ait, permittit terrae inferioris Domina', adiicrfa Typhoniae ex- 
ficcationis vi humorem prorfus perire, temperiem volens perpetuo nw- 
nere, cum integer Mundi ornatus conccntufqtic nullo modo efle pomt 
ignea vi dcpcrcuntc . Hic cft Genius, cuius curae Ofiridis arma, id eft, So- 
lis, quz erant, fpiculum, hafta, arcus, tcftc Plutarcho , commifla erant ; 
quibus quidem nihil aliud denotabatur, quam caloris Solaris vis tempera- 
ta, qua humorem, quem Typhonia vis aduftiuadcftruere nititur, confer- 
uare ftudet j vt vel exiude in hodiernum vlquc diem huic Stationi Sagit- 
tari j fignum permanferit . 

Atque hzc funt duodecim dodccamoria»domus,feu manfiones duo- 
decim Geniorum Zodiaci, quae veteres d£gyptij Hermetis traditione, ad 
naturae exemplar difponcre conlueucrant i quam quidem difpofitionciu 
paucis jmniutatam, totam fiii iuris fecerant Grzci, ali jis & alijs fabulis ob- 
uelatada. Porro fingulis hifee dodccamoriorum Genijs tres ali) adiunge- 
bantur Geni) adminiculares, quos Decanos appellabant, ita vt vniucrfas 
Zodiacus diuidatur in 56 Genios, quorum fingulis diucrfa in Mundana_» 
oeconpmia adminiftranda ofiicia committebantur a fupremo totius Natii- 
raeGenio, quem idcowamp^,fiuCflroAwf*#§?«r nuncupabant. Vocat autciii 
Hermes in Pimandro Zodiacum tabernaculum, circulo in duodecim do- 
mos diuifo'conftiturura,iuxta totius natura: ideas . Sed audiamus verba 
eius; jit idpraterea niihi dicastyelim} quomodo yltrices tenebrarum numero 
duodecim d potejjaiibus oppojjtis repellantur» TRI SM.. Tabernaculum^ 

illud , 


XI Dombi 
Typhon, 


Ofiri* i Ty- 
phone m Ar. 
eam conclu. 
ditur. 


Hiwoglyphi» 

cum. 


XII Domus 
Nephey*. 


•* V 


I ' 1 . 


11 Numina 
abAgyptii» 
iuxta naturx 
exempUr du 
(j>oCca. 

Decani in_> 
Xodiaeo 4U1 f 


Geniui 

troAufcof 

Authoritatefc 

& 


•V 


CJLASS. VII MATHEMATICA HIEROGLYPH. CAP.a 

illudy ^ filii -2 ’ odiaco circulo omftitHtunh qui ex duodenario numero confiat il- > •* 

Io, numeriti j/unt , V«/<5 omniformif^ ficundum ideas natura ad bominu perua- 
l/Uionem atque circuitum . Et in Aiclcpio vitcrius hifcc verbis cos dcfcri- ' 
bic : Deorum multa genera funt in circulo dirpodei ) eorum^ omnium pars 
vna mtelligtbilu dicitur, alia Verdjmfihilis . Intelhgibilis dicitur non ideo, quod 
putebitur non jubiacerefenfibui nojhis magis enim Jentimtts eos y ejudm quos "vifi- 
biles nuncupamus . Subltmts emm ratio atque diuinior vitra hominum mentes in- 
ientionejque confiiens,finon attentiore aurium ob/equio Verba loquentiam acce- Ho-orcopij 
perihtranfuokbity^ transfluetiaut magis refluet, Uquoribn mijce- 
httfe . Sunt ergo ormum Ppeciemm Principes Dq . Hos Jequuntar Dj quorwn^ 
eJlTrincepsuffM. His flnflbiles Vtriufque ori^nis Jua confimiles > qui per 
J^riflbilem naturam conficiunt omnia , altera per alterum ; *Dnupquipque . 
opus Juum illuminans cieli , vel quicquid eji quod eo nomine comprehen- 
ditur. tft luppiter (quem iEgypti^ Hemphu vocant) perem- 

tum enim Hempbta , feu Juppiter , omnibus prebet vitam . Solis uria ejl 
lumen • bonum enim luimnis per orbem Solis nobis infunditur » trigint a . 

( 9^* Horolcopi^ vocan tur ) tn eodem Jiemper loco defixorum fiderttm j AIo- 
rumiria^H Vel Princeps efl quem , Vel omniformem vocant , qui di- 

uerfis fpcciebus diuerfas formas facit . Quae verba adeo clara funt, vteoniii- 
tucama nobis paulo ante do^rinainHcmnctisprorfus indigicade vidcan> 
tur . Iamblichus vero adeo illa pulchre deferibie, vc ea exporui/Te videri 
pofiic. Ego Vero, inquit, caifam in primis tibi dicam , ob quam jacri es* antiqui 
-deg]tptiorum Scriptores de his Varia fenferint : ^ infuper huius feculi Sapientes 
non eadem de bis ratione loquantur . Cum enim multee inFniuerfo fint effentU » 
ac multifariam inter fe differant \ merito earum ^ multa tradita funt principia, 
habentia ordines differentes, <jr ah alijs Sacerdotibus aha , principia quidem 
Vniuerfabam, Vt narrat Seleucus. Mercurius ipfe tradit viginti milibus Volumi- 
nibus, Vel (Icut Manethon recenfet, tradidit Voluminibus triginta millibus , itewt- 
que /eje millibus quingentis atque viginti quinque, yr in eis perfeHe omasa de- 

monfirauit. Prepria Verb particularium ejfmiiarum prinapia ahj aniiquorunLj» 
aka pd^m introduxerint . Oportet igitur de hh omnibus Veritatem breuiter decla- 
rare, atque primum quod primum quafifli . (Primus Deus ante ens,^ fohts, pa- 
ter efl prtrm Dei, quem gignit manens in Vnitate fuafolitaria , atque id e fi fiper- 
intelligibilty eBqsse exemplar ipfius, quod dicitur fui pater,fui filius, Vnipater,^ 

Deus Vere bonus. Ille emm maior, ^primus, ^fonsomn'um, isr radix eorum 
qute prima intelliguntur , ^ inttUigunt., fcilicetid:arum. jib hoc vtique Vntr 
Deus per fe ft/^esens feipfum explicawt . Ideoque dicit w per fe fuficiens,Jw pa- 
ter per fe princeps . EH enim bic pnneipimn, 'Deus Deorum, vmsas ex Vno, fuper 
ejfentiamejfent i a principium: edeoerum tfntta,propttrea pater effentU nomi- 
natur. I^e eutmefi fuperenter Ens, intelligibilium principium. Hac funt prin- 
cipia omnium antiquijjima, qua Mercurius praponit Dijsathereis, empyreis , cce- 
lefitbus: componens de empj reis libros centum, totidemque de atbereis, miliede-» 
cselefiibus . Secundum Vero alium ordinem praponit Deum Emepht Dijs ccelefii- 
hus tanquam Ducem, quem ait intelleSlum effe intelhgentem , atque in fe intelli- '* 
gentias conuertentem^ Huic vnumimpartibile anteponit, quod appellat pri- 
mum 


Di^zs^^ Googie 


4 


CAP.n. »58 OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 


Ichtoa. 


AmnqJ 


Phra. 


Qfirif, 


mnm exemplar, aut exprejUionem 3 aut effigiem, ^uod Ichton appellat, in quo eSl 
primum intelligem intelligilile primum, quod folo (ilentio colitur. Pracer bos 
autem, rerum apparentium opificio ah) Duces prafmt . Nam opifex intelleHus , 
qui ^ veritatis esi Dominus, atque fapitntia, quatenus in generationem progre- 
diens occultam latentium rabonum potentiam traducit in lucem, jimun jfegyptia- 
cd lingua vocatur quatenus autem (me mendacio peragit omnia , ^ artificiose 
fimul cum veritate, Pbta nuncupatur : Cneci Vero hunc Vulcanum nominant , 
artificio fum duntaxat confiderantes : quantum Vero efferor eU bonorum, appella^ 
tur Ofiris ; aliaf^ denominationes habet propter potentias adionejque differentes. 
Efi <sr principatus alius apud illos fuper Elementa tota in generatione pofita, vir- 
tutefqui eorum : quarum quatuor qwdem majcultna, quatuor farwniniS'. quem 
Principatum Soli tribuunt. Item alius Principatus fuper naturam omnem quot in 
generatione ver/atur,Luna tributus . Marfilius. Potes in his ordinem confen- 
tientem Proclo ita disponere . Primum e(i ip/um Vnnm Juperens fuperintelligibi- 
le totum . Secundum vnum Ensjeu vnitas Bntis, in quo Vnitas Jua fuo enti pra- 
ponitur : potefl isr intelkdus intelligihilis appellari, ^ Jui pater . Tertium (fi 
intelleSius intelUgibiliSiintelleSlualijque fimul, O* Vnitus intelle&us, (3' exprejfio 
prima Ichton . dluartum intelUBus intelleSlualis iam explicatus , calefiium Dux 
Deorum Emepbt . ^mntum intelle&us opifex, proximus Dux opificum - Munda- 
norum, qui funt Dq ccekUes, empyreique , (S atherei : hic forjan intelle^us eU 
Anima Mundi, qui nominatur Amun, Phta , V ulcanus , Ofiris. Iamblichus . 
Diuidentes vero coelum in partes duas. Vel quatuor, vel duodecim , Vel fix atque 
triginta. Vel barum duplas. Vel aliter quomodocunque , Principatus his quoque^ 
praficiunt aut pauciores, aut plures. ^rfus Ducem vnum his 4nteponunt,atqw 
ita Aegyptiorum tricatus de principijs defuper adpoftrema progrediens ab Imo de- 
fcendit tn multitudinem, ab Vno videlicet gubernatam Deo , vbique indefinita na- 
tum fuh quodam te>mino definito imperiose comprebenjd, praecipue vero ab excelja 
omnium caufa vnitate . Materiam Verd produxit Deus materialitate, videlicet ab 
ejfentialitatefubderiuata, quam opifex vitalem affununs, fimp lices impatibilefque 
fiboeras effecit. Jpfius Vero pojlremum accepit ad generabilia ^ corruptibilia cor- 
pora facienda. His ita diferetis facile foluuntur dubia, que in libris Aepptqs, 
quos legifli, concepiffe dicis . J^i enim Jub Mercuri/ titulo circumferuntur , opU 
niones Mercuriales continent, etfi Jape Philo/ophorum Gr acorum fiylo loquuntur j 
funt enim ex lingua Aegyptiacam Graeam tmnflsti d Viris Philofophia non im- 
peritis . Optarem ver 6 ,vt qwcunque mundanarum rerum caufas primas attingunt ^ 
vltima quoque principia declararent . Item quicunque planetas, 2odiacum , Deca- 
nos, HoroJcopoSfJlellaSy potentes Duces trafiiant, vt particulares primipiorutiL-» 
difiribittiones traderent^ Proinde dogmata qua in Salaminiacis funt, breuijfimatn 
partem Mercurialium ordinationum continent . Jtem qua de UelUrum apparitio- 
nibus, Vel latebris, aut Luna augmento , Vel decremento tradantur, in poJlremis 
penes Aegyptios affignationem cauferum habent . Profero Aegyptij non omnia effis 
naturalia putant,fed vitam ^ intelltBualem, ^ animalem d natura difcernunt, 
non in Mundo folum, (ed etiam in bominibus. Atque cum intelle^um iy ratio- 
nem ficundum Jeipfos exifientes prafecerintyfic quacunque fiunt , fieri arbitran- 
tur i atque eerum qua in generatione Ver fantur, pracipuumue patrem effe opificem 

afferunt . 


Digillzed by Googie 


% 


CLASS. VIL MATHEMATICA HIEROGLYPtt i sp CAP. n. 


tijftirunt . qu(kjue vitaleni po^enti^i ^ qtut in cxh e/i,^ qiut ft4per 

ca:lumextat. ItempurumintelUSiumcollocantfuptrMwidwn^ ^ Vnwntm- 
partihilem in toto Mundo» ^ alterum per omnet circulos dijlrihutum. Jam veri 
b-ee non oratione ratione^ nuda [jncuiari /olent» fed admonent injuper ' atque do- 
fient» ad exeelfiora communiora^ ^ fuperiom fato» naturam nojlnun progredi ad 
ipjum Deum Opificem^ Mundt» quatenus neque materiam ferat fecum, neque^ 
aliud qukquam prater oportuni temporie obferuantiam j idqiu facrorum operq^ 
nos confequi docent» atque fmul ^iunt . T radidu banc quoque Viant nobis ipft-» 
Mercurius : fed interpretatus eji eam Tropbeta*Bitis dmmoni Regii inuentamjn 
adytis templi» in vrbe Saym Mgypti, literf^ f acris infculptam . Prsebuit quoque^ 
nobis Dei nomen di/currens per vniuerfum. Sunt ^alq multi ordineuie eifdapt» 
fjudpropter non reSle mibi videris Aigyptiorum omnia ad naturales duntaxat re- 
ducere cauf as . Sunt etiam apud illos plura» atque ejfentqs pluribus : funt ^ Po- 
tefiates fupermundana, quas ^ religio fa pracipue /anSUmonia coluerunt. Vertiou 
I yc Zodiaci ab Hermcte fad^am diuilioncm exadii^ cognofcas > hic 
dirorum Schematirnium vcluti Synopfin quandamob 
^ oculos curiofi Lc&oris proponcndCuxu 

duxi. 


n 

l; 


■ ' - j 

t 
A' 


t ' 

\* / 


J 

'4 

i 


/r . 

f. 'V 

r.T' y .• 

.-vV" 

/4 
✓ 


-t 3Jii: nii' OD n 

inntios.i-Mi r • oni r i.jjiij-n . 

fj u' ;1 rsi / 1 , 1 ;. 1 h , 


m -,iup ')[i \ 

^ » \ V 

i: Jtl ^ . :v U 'm V 

-ii , i ' l 

A..4J ./u cjiij 


) ( 


.iliilt..**'! M oyijl‘j<lO Ili >Oi: i iu k! jS fi. - f >.3 j J . iiJifiJM-j Ti. 
•; i <J. ’ i i .Ui., ixul. 


‘olO 


Zo* 


- 4 

DIglHzed b/ Qoogie 


27 


CARjL. CffiDU?I;*GyPTIAa GYMNAS. HlBRO,Qt*i:; 


s.. Z«di4ei wttrii biefrBghphie4 txhibitioah HtrmeteferaQai ' ■ % ^^uincn^Trijformc 
^ '^S^avtd^»c^<por/^ ^ 
V ^ 

V Erum nc quis mc haftc^s^irfta proprio ingenio confinxifTc autu- 
met, adducam hoc loco nwgrpwtum hieroglyphicum ex Gazo- 
phylacio Francifci Cardinalis Barbenni extradum» in quo quatcunquo 
circa duodecim Genios Zodiaci dida funt,tanquam in fpeculo quodam^ 
cxprefla cernuntur . Ec tametfi Schema hoc in Obelifco Pamphilio cx- 
pofuerimus, hic tamen veluti inftituto noftroappropriatum, repetendum 
duximus, ^id itaque fingula indicent, videamus. 

Glo- f J. 
I t 


CLASS. vn. MATHEMATICA HIFROCLVPH cap.il X do. Digttized by Googie 


/ 
CAP.iK OEPfPI uECJyPTIACI GYMNAS. HIEROGL 


Bkpltcitia 
Tabuiz B<r* 
kerins. 


Gcniui 


Genius 

It^xo- 

Al^aeJ- 


Symbola^ 

2oincu 


Globus triformis Numinis vnicatcm j & in cG|nceni'' 

piatione fui fblicaria degentem oftendic . Figura vero principalis! indi* . 
tat eiuidam triformia^P^mmis pantamorphi in totius natura amp|icudi> 
pem dcrcenfum . Capite geilat Leoninum caput (exrili lyunae inIeVtum , 
quo potcilas & dominium in Solem Sc |..unam oQenditui' j qua? pOteQas 
1'elCone quoque declaratur . Cornu gerit arietinum , ad fcccunditatenu 
cius demondrandam, 8c Ammoniam virtutem . Sjni/lra manu Seprpio* 
pem teriet, & canem •, quo apte indicatur Anubis & Typhon, tefte Plu<- 
tarcho , & (Iccatiua vis Solis eA>qu«e maxime, Sole Scorpionem ihtran- 
te, €xeritur> dum folijs arbores, terra graminibus nudatur. Dextra te- 
net binos Serpentes, & hguramLconis, baculo complicata i queis in vi- 
tam & mortem, in generationem 8c corruptionem , in bona & mala , iiu 
Hegnum Mophta vis 8c poteftas indicatur •, ita vt per Scorpionem , exiw 
tiale animal, mors & interitus rerum, fiuc malorum paratio, Horo tefte ^ 
per binos Serpentes duplex Mundi , cocleftis & elementaris , vita » per 
Leonem Momphta, humida? naturae praefes appoftte indicentur . Per (1- 
pmlachra vero Numini polymorpho pifCumpoGta, Icrjpentibns, alijfque, 
veluci baculis cucuphomorpbis , (cuticaj anfatis crucibus inftrud^ , fub 
pueri» Leonis, Accipitris, Ibidis Bgura, vitalem foccunditatem, quam ad 
variet^m rerum Mundo, Soli, Lunae , Elementis influunt, oftendunc i 
quae omnia fuis locis fufius explicabuntur. Duorum Crocodilorum in^ 
diucrU^ j)^rtesTcfpicichtium capita conculcat, quo oninem p^rnitiofam 
Typhoniam & Aramaniam vim, qua patet Ortus & Ocfcafus,perfc£le fibi 
fuDditairf k tcrifre pulchri indicatur. Sub Crocodilis fuperfleies greua- 
ta fpeqiatiir, plena Cenijspantamorphi Numinis Aflcclis, adniiniAris re- 
rum tdtel^tilpus i quibus totum Regnum Momphta per aptam tempo- 
rum dilj^nonem adminiftratur. Horum alij ftantes funr, alij fed^ntes . 
Scance^nt primi tres a dextra, & eres a Guiftra , quinque -intermedij fe- 
dentium habitu. PjimusJ dextris incipiendo. Genius eft awvtmiV^» 
m^nu harpagonem tenens, facro veftitus velamine, globum capite tenet, 
quo Genius vim corroboratiuam foliditatemque rebus conciliatiuam .1 
conferens, contra vim rerum diflipatiuam, notatur. Sequitur Genius 
id eft, A 9 cipitrina facie, baculo cucuphomorpho infignis,quo 
vis Solaris in caliduna &humidum,qux varietatis rerum caufa eft, indica- 
tur . Sequitur (ertius Genius afA« 0 )'/M^(^,riuc Felis fpccic,nue quod idem 
eft, Cynocephalus Genius Lunaris . Quibus ex oppofico tres ali) Geni)' 
rel\)ondcnt, quorum prior Accipitrina facie cum penna in manu,often- 
dit ederem vim motus Solaris ; fecundus Ibidis forma, cum penua in ma» 
ru, celerem motusLunaris vim > tertius fua forma canis, Anubin indi^ 
cat, Horizontis, tefte Plutarcho, przfidem . In medio Ggura Serpentis , 
vndulato gyro caudam Gbi mordentis, inferta eft, qua annus fiue Zodia- 
jcus apte, tefte Horo, indicatur . Vndulatus eft, fiuc in figuram aqu» flu- 
entis difpofitus,vt exprimat gyros , quos Sol vcluti in cedeftis asquoris 
vndis per duodecim figna, & totidem Menfes, dum motu fuo conficit;, 
pmnium qux in Mundo funr, rerum productionis caufa eft . Duodcciqi 

enim 


1 


. * 


Dlgillzed by Googie 


CLASS.-V 1 I. MATHEMATICA HIEROGLYPH; 155 

eUiid tigna* Huc Mcnfcs apte per gyros indicantur . Quia vero quinquo 
dies anno Solari ad 5 60 detiinc, holce tigniticare voluerunt per quinque^ 
gyros principales, quibus totidem Gcnij prasfunt. Mythologia cx mente 
Plutarchi ita fefe habet : Rhea, aiunt, occuUe cum Saturno conff ejpe , Sole*n, 
qui tdfljgiiturrt deprehendijfet, imprecatum fwfe, yt ne<jue 'inMenfe, neque itt^ 
tinno pareret i Jed Mercurium amore T)ea captum cum ea coiuije, ac deinde »>t_» 
iudo cum Luna yiSiorem fiptuagejimam partem cuiufuis diei ahUuUjfe , ac ^60 
hnni diebus aducijfe, qui quinque dies nunc ab jEg^pttjs Mifi^ aOracis i-myopStm i 
id eU, adieShttj vocantur, ^ Vt natales Deorum feiid aguntur . Prima autenuj 
eorum die natum OJirin rerum omniumDominum j fecunda die Aruertri natum ^ 
'quem alq Apollinem ^ alij Horum feniorem appellant j tertia Typhonem ,hon Juo 
tempore ^ loco, Jed latereiBu perrupto exjilijfje', quarta JJidem in panygrii'; 
quinta Nephtyn^ quam cr finem, Venerem^ isr ViBoriam nominant. Nos 
ver6 hos quincjuc Deaftros ex hieroglyphica doftrina ita reflituimus , vt 
primuth diem Hermanubi, fecundum Anubi> tertium liidi, qriartumHb* 
TO, quintum Ofiri tanquam veris Algypti tutelaribus dicatos ihtclliga- 
imis , c^os figura hic exprefla notat . Hermanubis enim fiue Hermes 
Ibiacus per Hacuam Ibiformem j Anubis per %'jjuofn^r fine caninam fa- 
ciem ■» Ifis per foemincam cum velofuo j Horus 'per" piierilcmV Ofiris 
denique per leoninum & iubatum vultum exprimitur. Pennas rninanii 
habent, vt occultum agitationis motum innuerent. Circuli[iri capiti- 
bus primi, fecundi & quarti, indicant vim &-poteftaten1 diiiinam ih 
Orbem. PhaHus oculatus Ifidis medix capiti fuperpbfitUs indicat* fen^V- 
nalis copi* multitudinem , cui Ifis ccu pafliuum rerum principium fub- 
ftat. Quinta dehrqoc figura Otiris globum ferpentifcrum capitc portar; 
vtoftendaturicu^ efFe‘yitJe mundana: principium aftiuum. 

Atque hi Tunt mbderatores anni, & rerum orn.nium Cotjys anni d^- 
curfii m infer jpri Mundo nafcentium tutores conferuatorerque. Quia ta- 
men rerum inferiorum per di£los quinque tutelares Genios Indicata fc-. 
Iicitas,aduerfas habet potcftaccs, quarum liuore res^ natur* varie Xuter-! 
tprbari poflcht ; hinc apte c latere Genios tui;ela^aucrruncos,*( vti har-. 
pagpnes, fcutic*, fimiliaque auerr uncati ux yirfut^ lymbola indicant» 
quibus ^Genijs maligna vis abigatur, & intenta rerum varietas & abun- 
dahria conferiierur^XappofucrUnc. Infra h'*c vero duo fimuIjichVa runr, 
qubrlim priu^sTancea Hippopotauium! , alterum. Croqodilura transfiait 
quibus indicaWr Bebonia vi^ (' 'ita enim vim ^yphoriiam ridminat aputl 
Plutarchum Mancihon ) qua^obftacply^ , fiue ^papedimentum notant , 
quo rebus redia incedentibu^j & ad-fuum finem'tendentibus , Hippopo- 
taihus 8c Crocodilus Typhonicus obfiftunt j quod tamen Hoti & Oliri- 
dis fpiritnstahdenfi dcftruat &rdifperdat . Qux pulchre fane confonant 
ijs, QUX Plutarchus recitat libro de Ofiride 8c Ifide , apud HermopolinL. 
videiitx*t fim(i- 1 . 1 chfum oftendi T yphonis : V'-«r5r«r »V a 

0^ ttrjru J Tonaret J'vKrSrrU,Tof % 1 f^»/ itujvaftiy d^ytuiLuf / 9 /* KT(i- 

P-quum fluuiatilem , cw Accipiter inji- 
JRt in Serpentem pugnawj equo Typhonem indicantes , accipitre Vim ^ princt- 

X 2 pium 3 


capmP 


Die* f Forer* 
calartc^ 


Vlut. U 
Ofit. & ifidt. 


MiliquTit» * 
Natalrt Ueo. 
ruuidio. 
Explicatio 
S ctitefariucn 
Geaiorum. . 


Quidrymbo. 
Ia inflUoltu» 
Damaraia' Y 
geftatamdi*’. 
caiu. 


cLiiu!.' r„ 
U >u>-i:xi«> 
t:i o}»;bo^ 


Aduer^ Gt- 

oij. 


lancea Hip«' 
^poramut 
& Ctocodi- 
luatraiutiaua 
quid. 


Plulsrhiu. 


-“I W" , '4 
"Ky TI"* 

. . If. 


e 


C4P- lll 


NumeiUf 

quid, 

Mophci^ 

Awr'©'- 

qutd. 


Caoum cu> 
(iodia quid. 


CUm. Aiiitf 


Qnid Nuiob 
m iliaco 
deputata io^ 
dicent. 


CflTeftui quos 
tn Muudo 
przdaot Dij 
Zodiaco ad- 
fuiptL 


- >v 


•q-H 

^ tuil i 

iA-.J.- 
inxi'% ■” 


i<J4 OEDIPI jEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

piumy qutb t* vi potififs i/k fitpe non (Ufati^atjir pr^ rmlitia fu''battu atque tur^ 
bani . Vides in hac figura Numcn ;»QtJM/*3fipw fcrpcnccm manu tenens fini- 
jflra, dextra rpiculuni torquens in hyppapotamnm j Ofiris enim vita re- 
rum, radiorum ruorum virtute vcluti iplculis quibafdam incufiis, facile 
fuperat vim illam Bchoniam> &fini rerum naturalium adueriam.interfi- 
citf cui fe fedulum Antagonifiam exbibetMophca,qucm fiatua 
baculo cucuphomorpho infiru6la cum a tergo (cquens , ac vim eius ih- 
fringens indicat. Hoc idem ofiendit in oppofito latere figura accipitris 
telo crocodilum configens. Vide Plutarcbum citato loco. Omnia enim 
euenta mala& damnola, naturae quandam repugnantiam habentia , Ty- 
phonis efie<^us & opera dicebant ; quae Sol dum interimit, vna Mundum 
in temperiem reducit. Canibus autem ad lacera vndubto (crpenci 
accumbentibus) cufiudia acccflus&receflus Solis indicatur; vel vc PIu- 
tarcbus vult, incrementum Nili, quod canes ccelefics ortu fuo moucnt& 
promouent. Sed hxc ita efie» luculentis verbis Clemens Alexandrinus 
lib. Strom.demonftrat his verbis: Sunt Murent qui volunt quidem 
cos J^nificari d canibus ^ qui cufiotdiunt, ^inUar Unitorum objeruant accej^nt 
Solis ad JuUrum Septentrionem . 

His itaque expofitis, iam officia fingulorum Geniorum in Zodiaco 
deferiptorum exponamus . Per Anubin itaque feu Mercurium canifor- 
mem nihil aliud intelligebant, nifi cufiodem caloris Mundani . Per Ca- 
nopum humidxnaturx in fubcerraneis vim afl:iuara . Per Ichton humorui 
ad generationem rerum perficiendam, difpoficioncro . Per Amun calo- 
ris vim fcecundaciuam. Per Apin fruftuum meffifque vim maturatiuam. 
Per Geminos Herculem & Apollinem vim Solis calcfa6liuam . Per Ibiou 
ortum Sothis, inundationis Niloticae prodromi . Per Moniphta Nilotici 
incrementi vim dirpofitiuam. Per Ifin frumenti fccuturi abundantiam . 
Per Omphta ad fementis fparfionem xquatn telluris temperiem. Per Ty- 
phonem vltimam telluris exficcationem,hu.norifque benefici in fubter- 
raneos meatus inclufioncm. Per Nephten denique humoris ab omni in- 
teritu vindicationem . Quibus totidem maiores gentium Dij Deaequo 
refpondeot, quos in Obelifeo Pamphilio fol. t$i. exhibitos contempla- 
re. Hebraei quoque & Arabes , iEgyptios imitati, fuum Zodiacum iiu 
duodecim pariter Angelorum praefidia difpcrciuntur, quorum Nomina.^ 
cum inKabala Hebraeorum & Saracenorum exhibuerimus, fuperuaca- 
neum effe rati fiimus, eadem cumLe&pris naufea hic repetere . 


; J r 
CAPVT III. 

Charadmbus ftgnorum , eorundemque origine , 

CurSequo- A Stronomi omnes fere fignorura ordinem incipiunt ab Ariete ; quod 
jnodo jEgy. 5c ./tgyptij faciuHt ; vnde. mirari forfan quis pofict, cur nos pri- 

SgiSmT»”, mum (ignum fiue dodecamorium attribuerimus Capricorno feu AnubL. 
Rcfpondco, dupliciter nos figoorum ordinem hoc loco conftdcrare pof- 

fe. 


DIgitized by Qoogie 


CLASS. vn. MATHEMATICA HIEROGLYPH. i6g 

fc, vcl Aftconomice, vcl myfticc , Signa itaque Artronomice confideran- 
tcs exordium ab illo verni temporis punito, quod dies no'^ibus aequat , 
fumebanCi quod Sc in hunc Vfque diem ab AHronomis obferuacur ; my- 
fticc vero confiderantes, (iue in quantum Geniorum, Deorumque in^ 
mundana oeconomia adminiftrationcm concernit, a brumae Soliti tialis 
pundto, quod Deorum afcenfum nominabant. Tignorum, Deorumque or- 
dinem Tumebant, ne ii ab aequinodio Verno initium Tumerent diTpoiicio- 
njs domuum Genioruni 3 |_c^do afcendcntium Deorum interturbaretur» 
Atque haec eft cauTa, cur nos Myitas ^gyptiorum Tecuti hunc ordinenu 
Tcruauerimus , Quibus quidem expoTitis, iam quid lignorum chara&crcs 
velint, vnde originem traxerint, videamus. 

Mercurius itaque TriTmegiftus, poltquam fingulis Zodiaci dodeca- 
mori js Tuos Genios aSignalTet, atque in Aitronomico negotio Temper hie 
roglyphica fimulachra ponere, dum lignum denotare vellet , oppido la- 
boriolum comperirct ; abbreuiaturaa quaTdam cx ipfis limulachris de- 
promptas loco llmulachrorum poTuit ; quem morem ab illo tempore iiLt 
hunc vTque diem continua quadam Tuccelltone 8c traditione conTerua- 
tunc. Sed Ungula explicemus, ab Ariete Allronomprum more initium^ 
facientes . 

, Primum fignum Aftfonomico more Aries elt , y^gyptiace diftus 
XJUtn , Amun pingebaturque Tub hominis cornibus arietinis conlpicui 
6gura. Verum in compendiario Aitronomico computationis negotio, 
fie Icmper integrana imaginem Icribcre cogerentur, Tola duo coriiua^ 


f *• 


Or^o figiiO' 
rutn chir,> 
dlerumque_> 
IS ngaorum 
Zodtfci. 


1 Sigoun» 

Y 


Altronomi 
fierorum Altronomorum vTque in haec 
^mbolum, quod Tcquitur Y • 


poTuerunt Arietis hoc pa^< 
^ftronomorum vTque in hae cui reTpondet po- 
cempora continuacu 


tur 


Secundum fignum Taurus eft, quem -/^gyptij inic Apin vocant , 
maximum Numen, & Tub Torma6ouis,vti& hodie in vTucft, exhibeba- 
nc igiturlempcY circa huius figni mentionem integrum bouem pin- 
;ercntur, caput cantum Bouts cum cornibus poTuerunt,vt Tcquitur 
cui correlpondct modernus T auri cbarader . 

Tertium fignum Geminos tenet, quos ^gyptij Hercu- 
lem & Apollinem, (iue Helitomenon' & Harpocratem vo- 
cant, craneque binae vtriuTque hieroglyphicae ftatuae , manus 
fibi mutuo iolcrentes ; qdas ne mentione huius figni fa^a pingere coge- 
rentur, lot o ftatuarum hunc inuenemne charadierem epiroroaticum, 
. quo di£ti Gemini exprimebantur , quo& in hunc vTquio 
diem vtuntur Aftronomi, vt Tequitur xr. H Sigaun 
*n 


III Sienunt 
xr Quartum fignum Cancro dicatum eft,. .^gyptijsHcrma- 
nubi Ibimorpho . quoniam vero Sol Tub initium hoius figni 
retrogradus clt, & eidem figno Ibiacum Numen praeeft i caudam cx Can- 
cro, & caput exlbiTcripTcrunc, quorum politione emanauic charai^er 


cx CAP. IU. 16$ OEDIPI 'iEGYPTiACI GYMNAS. HIEROGU- 

ex capite Ibis'& cJiudsrCancri compofitus j cuiuK rationem 
nefcicntes poftcrij cumfubhac figura retulerunt, >Egyptia» 
co hieftJglyptiico haud ^bfimili 22 . ! i 


V Signum 

Quintum f^num Leonem continetj tjui dEgyptijs Momphta dici- 
tor . Ne ica(]|ue icmper huius mentione fada integrum Leonem pingere-» 
cogerentur, loco totius pat tem, id eft, caudam pinxerunt. Leoninae for- 


titudinis fymbolum hop pa^o 
nomi vti folent^. 
yi Signum 
I 

Sextum ftgnum Virgini 
ptij nominant, frumenti inuen ; <]4o & in hunc diem Aflro- 


1 . 


dicatura efti quam 1 (in 
tricem ; \nde- & eam fub Vir- 


ginis forma triplici (pica confpicuani hieroglyphic^ depingebant . Ne 
itaq; cius mentione fa^a,fempcr hanc imaginem pingere cogerentur, tres 
frjcasfb^aruntligaculo nriAas,emanauitq; chara&er Virginis vtfequitur 
‘ . cuius rationem poderi non capienreS)lotb trium fpicarum 
hunc p^fueriint charafteremitt. qui tamen <ab antiquo cha» 
raficre non moIcum'abtudlc . >trcs autem fp^cas afl&gnar-unt 


fuinmam 


J quia iny£gypto fubinde ter in anno medis peragebatur , ob 

tc|liiris,quamipfaYeferebaciIuxutieiii/ • "L • 

' • ■ . ^ u >1 -M' •. -j . t:U: ; . 


VII Signum ' Septimum fignum Libras, tribuitur -ab ^gypiijs Numini Omphtav 

qOo humoris obexcediuam inundationem vis ad temperiem redigebatur» 
& componebatur, tede Firmico , & Scboliadc tctrabibli Ptolomaci j cu- 
ius cum libras bilanxhicroglyphicum edccj loco im&ginis Oinphta, quae 
hominem menforium ^ manibus radium tenehtem raenciebatur,ciindcin 


radium ponebant hoc <pa(do 
formarunt hoc pacla >m. 


0£lauum dgnumScor 
nn 


} poderi vero loco huius Libram 


■ I 


c 


ri-i rf::Tr 

pionis ed^quod Typhoni mali- 


Vlil Signum 

- ~'0 — — ^ » j 

gnantis naturas Gcnio^vctcrcs iEg)?pcijr tribuebant cuius fymbolum cum 
Scorpius edet, vtpote venenofa quadam & adudiua facultate pollchr,' 
Typhonijs operationibus haud abdmili , hicro?»lyphicum eiufdcm Scori* 
!, pij charafterem pofuerum.vtfequitur V ' " j , quos & imitati podc;» 
ri, dmili chara^erum genere exprefle runt fic m- 


-ir 


ir Signum 


' mL. 

; NonunrCgnumArcitenensfiue|_^^^^^Sagitcariuscd,'^gy^ 
ptijs vcrbNephte dicitur» Typhonis cuius curas cum arma^ 

Ofiris; boced radiorum Solarium.cfre<5tus’comm'ifn fint, ijfquc ne humoi 
ris vis Mundani adudiua viTyphonia dcdtueretur, Typhohi fe o^ponit;j 
radi; autem Solares per fp^culu m f/u fagittam hicroglyphice exprime*^ 
renturj hinc chara: '“||ftercinanauit Sagittari^Typhonem confi» 
cientis,:vt fcquitar|^r^^^L |, quemModerni de notant ^. 

Decimum d |^n^j^^j|^^ygnum Capricornus ed, coi ^gyptij pr»- 

fece- 


CLASS. Vir. MATHEMATICA HIEROGLYPH. 167 CAP.in. 

fecerunt Aoubia canini facie cool^icuum , & birco-pircem loro dnceo* X S^oun 
,tcm. Nc iroagincm opcrofam fcmper huius Cgni mencione fa^ p*nec- P 
(recogertncur»;hirco-pircciO)rymbolumcalkli & humidi , cuius Anuois 


cuftos 8 c corifcruator erat, pinxerunt» vt fcquitur 
tati pofteri, fic cum haud abludente charaderc 
I» > iu quo cornuum & caudx pifcis manifclU la quos dc imi' 
cxprciTerut 
tene indicia. 

nopirin' Jft- 


Vndecimuin fignum Aquarius eft> quemCa uuputu sjpmm 

'gyptij appellabant, humidi fubtcrranci praefidemj figurabaturque fub m 
forma hydriae vafto ventre protuberant» , capite humano eidem loco 
operculi impolito, cuius loco figurant Hyriologicam^nullo non Obclilco 


obuiam, expreflerunt, vc fcquitur 
vfque diem vtuncur ^ ; 

Duodecimum lignum pilees 
Numen fub forma partim huma 


quo chara^lcre & in hunc 
Jfunt, ^gyptijs Ichthon , 

sssfl * ^ XII Signum 

na, partira pilcina exprel- 


fum. Omifla itaque figura humana, tantu m compend i) caufa charaderem 
exhibucrimt fub fprma pifcis vt fcquitur 
pifccs poluerunt vcluti colligatos vt fe 
Atque hi funt duodecim charadle 
tcribus iuxcaatq; rcccntioribus vfitati ; 
caulis , quas diximus inftitutos, nemini 
Manilius eos his verbis exponit. pofteri vcip .duos 
quiturX. 
res 1 3 lignorum ve- 
quos quidem ijs dc> 
dubium elTe debet. 


yt [tt idem Munii primum, quod continet ateenf , ' ‘ 

Jurato Princeps Aries in Pellere fulgens , 

^efficit admirans aduerjum fur gere T aurum , 

Submiffo '\>ultu Geminos, gy fronte vocantem : 

[equitur Cancer ; Cancrum Leo ; Virgo Leonem : 
Aiquato tum Libra die cum tempore noSlis , 

Jttrahit ardenti fulgentem Scorpion ajiro , 

In cuiue caudam contentum dirigit arcum^ 

Miftus c<\\xo , volucrem rrnjfurtu iamq^ j^ittam . 

T um Venit angujlo Capricornus fukre flexue j 
Toji hunc inflexam defundit A(\u 3 t\[ 1 s vmatTL^ ' 
Pifeibus ajfuetas auide fubeuntibus vndas , = *-• ' 

^ms ^ries tangit claudentes Vltima jigna . i 


MmiSttsi 


Qu* verba Manili) Scholiaftcs Scaliger cx Alcabitio ita exponit : Zodid- St,ngtr, 
mn arcem vocati quod ex eo ortus ^ interitus praecipua caufe defluunt , ^ Vt 
ipje ait, ^uodexeo fatorum ducitur ordo . Jb eo igitur merito aufpicatur , Vt, 
\nc{\x\t, primum Jit ^ primo loco ponatur, quod Mundi primam occupat arcem. 

Sic Juthor Jlkabitij d Nitac, bocefl, d circulo Zodiaco ab eadem caufa orflts eft. 

Et paulo poft : Duodecim Jignorum chara^eres-, quibus Vulgus Jflronomorum 


Signilicacio. 
net t» cba- 


Vtitur,antiqusjflm£ originis Junt, quamquam deprauati. Y jiries, caput Jrietis. 

Tau- 


CAP.iV. 168 OEDIPI iEGYPTIACl GYMNAS. HlEROGLt 

V T aurwi caput ^Bubulum.. Jx Gemini^ duo corpu/cula confirtu bmchp ^ erth 
ribui . ee Cancer ^dep/uuofa Gammari fi^ma . Leo j cauda Leonis, 

ala Virginis . ^ Librat /capus /eu bilaux cum examine ^ quod Veteres momentum 
yocabantj i ynde lanx momentanea. ^v\Scorpius^non indiget indith.'t Sagitta- 
fius y neque ipfe indiget explicatione. >1p Capricornus ^ etl extrema canda pifcis 
€QmHolntflt in quam ille aUeriJmus defiitity quem Poeta in Tritone Vocant . 

«(#: Jqnarius^aqua fufio . 3( pi/ces duo aduerfi oppojitis doj/ellis cum Vin- 

A w . , . 4iUoaiquod GracrMdgiJlri ?m9 vocqnt . Totam hanc charadjcrum originem 
chSSJo fii^aligef dcfcripfic txAikabitip, qui totidem pene verbis Arabice ea de- 
Tcribit, vii & AbcaragehVcfuo loco dicetur, ; Sunt autem hi duodecim^ 
(nihil4liud<quain chara&cres hieroglyphici, effed^us Geniorum duodecim 
hifce plagis deputatorum explicantes , & pailim inter hieroglyphicas 
iEgyptiorum dcrcripcIonc$ teperjuptur , vt in tertio Tomo demonlira- 
bitur. 


11 A 

X 


UMm/itif. 


GAP V T IV. 

J ' 

• I 

' De fiftefn Planetarum ori^ne, nominibus tofficijSy cbaraderius. 
R 
& iapiepter canit Manilius lib. i . Aftronqmicon . 

Omma conando docilis Jolertia vicit , 

Nec prius impofuit rebus finemque , modumque , 
^uam coelum ajcendit ratio t coepit que profun^y \ .j 
Naturam rerum caufis^ 'vidit^ quod V/quam efi &c. 

pofiquam in proprias deduxit fingula caufaa » 
Vicinara ex alto Mundi cognofeere molente 
Intendit j totumque anienocomprendere coelum, . 
Mtfibuitque fuis formas , fua nomina fignfit 
Quafque Vices Agerent certa fub lege notauit , 
Omniaque ad Numen Mundi, faciemque moueri , 
Sideribus vario mutantibus ordine fata. 


coeteris mortalibus primus Hermes nofter , qui poftquanu 
^in«uu*m Zodiaci duodenarium Syftema compl^flet , vidiffetque nonnullas (ieilas 
non hxas, fed vago curfu p<;‘r fpaciofas caelorum femitas vitro citroque 
commeare; ad motus, motuumque leges explorandas, tam exoticae rei 
cognofccndx incenfum intendit animum. Comperiebat autem Teptem.* 
potiflimum, cx vniuerfo luellarum exercitu, hac vagabunda natura prx* 
dicas (iella ; hac tamen conditione, vt omnes obliquam Zodiaci condu 
tutionem fet^iantes, tantum fub certa & definita annorum periodo cur- 
fura fuum abfoiuercnc; nonnullas quidem celerius , nonnullas tardius : 
quafdam quidem viam Zodiaci re6iius & prxciGus, quafdam irregularius 
^ , terentes , Et primo quidem Solem notabat, conflanti & irretorto gref> 

fume- 


CLASS. VEL MATHEMATICA HJEROGLYPH. i6p CAP.iV 


fa mediam Zodiaci lineam cenere ; Lunam, ccecerarque Hellas quinque , 
non icem, fed iam vlcro cicroque ad fex graduum amplitudinem curli- 
tances furomo Hudio , & mulcoruoi annorum experientia obferuabac. 
QU3S ica ede, cxprcfse ScholiaHes in Hyginium^ quifquis ille fuerit , teHa> 
tur. Mercurius, inqUic, primus mortalium ojlendit obltquitatem Zodiaci , isr 
pUnetrsrum curfus fub eodtm perfici . Quin imo ipfe TrifmegiHus in Piman> 
dxo de fc id (edatur fequentibus verbis: i£SCVLAP. J^ondm icitur pa- 
^ 0 , Trifmegifie, ea qu£ in Mundo fiunt, mutantur Vna cum bis qute mouentur ? 
2^m jpbceroA erraticas ab apiane Spjpcera moueri dicebas . TRISMEG. Jfie non 
motus, b dEficulapi,fied sedentia ,efi : non enim eodem , fied modo contrario gra- 
diutttar* Oppofitio yero reuerberationem motionis filabtlem .continet ^ repercupo 
enim fiationis agitatio efil , ideo^ ffibara erraticae cpntrqrio ac plane fiubalterna. 
inuiem dijcurre^doyobuiatione contraria circa oppoffiionembui^modi ab ea qua 
perflat, agitantur’, quod quidem aliter fie habere nequit nam ar flos ip fas, quas 
nofii^ nec exoriri \nquam, nec mergi, circa idem perpetuo recurrentes, num ma' 
turi cenfies, an corsfifier e potitis l AiSCVL, Moueri,b Trtjmegifte . 'TRISM. 
Quonammotu,Mficulapi} i^^SCVL, Motione circa fidem fiempitirrifi cpirrente . 
TRISM. . M Verp qrctdatio Wa idem motus dfilatione contentus ipfum namque 
circa idem 'prohibet, quod fiuper ipfum e fi j tmpeditunp, autmfid quod fiuper ipjum^ 
circa idem infiiat : atqpse ita contraria ^itqtjp fii ma efi ab tjpfa oppofitione perpe^ 
tuo fiabilita, . Exempla tibi ante oculos ponam in terris 'Vtuentium , Veluti dum 
homo quis natat, currersie nimirum aduerja qqua,n>anuurn^firr\ul ^ pedum re^ 
f er cujio jlare hominem ejjicit, necum aqua pariter tabatur ,\ut mergatur 'in eam. 
Quibus verbis quid aliud indicat, nili proprium planetarum mutum, quo 
cOnci’ario motui diurnaraipcu cx orcuiii occafum feruntur ^nquein mo- 
tam St oioderni per motum notiis, hominis contrario in cadeoi niocd 
incedentis demondranc. 'Sed^quoniam hxc vulgo trica funci -ra indicade 
fufficiai!:. 1 Quare ad nominum chara&eruro impofitionein procedamus; 

31 'Mercurius itaque vti ibmma Scadmiranda ingenij dexteritate polf 
lebat,'ira iingula fua inuenca, aon minori ingeni; indoRria texit ...Patet 
hoc;parim6 m Nominum planetariorum impoiitione.. Cum enim videret^ 
totum natUrae ordinem (epcem hifcc ambulatoribns inniti j^ eoramqi fato 
omnia 'inferiora lubdare::maxiina & principalia Mundi fcndbihs Nomina 
ipios appellandos ^xidimanic . Solem quidem, quem Ocuiri Deorum cce- 
Icdiumfrcdantlidmum in Pfmandrp dicit), &buf;ireliqui coeliteavcluti 
Principi Regique pareant, ideo appellabit Oftriit>j quod -iEgyptiacc 
■'tXv^d^aA^s tnultaiculBai^el etiam: Dominum lab&um Iignilic8t,e6 quod 
iuc totius naturae fons» omnibus vitam concedati, vt alibi fudiJA:expo{i- 
tomeft; Lunam vero ifip vxQTem Qfirts dixic 5 >ex horum eqimuronium 
&ionc & copula fpc^abilenr illam rerum omnium in totius naturae tiiaie- 
Rate eluceicenttum varietatem enalcicredebatyvtpotc Soli calidum >' Lur 
lue ieulddi bumidum attribuendo, quae funt veluti prima quadam-rcotius 
generationis elementa . Atque hos duos planctas inter elementa & rcli- 
quos fuperiores planctas ponebat intermedios, veluti totius naturae arbi- 
tros, vtifupra inSydcmatxca.Mundi condicutionc hieroglyphicc exhibi- 
d Y ta 
■:X 


I 


M^eiWnt 

oemiiMpla. 

nttb'tai ponit 


SolPrinccp, 
Numen caii 
OGris vel 
Fofiiis. 

.fci 

■ '■* 

' L .r 

'V..! 

3 

Vxor Ofirii 
Regina, cotlf. 


O&D 

nedij plaoc' 
tarum. 


CAR IV. 170 OEDIPI iEGYPTlAa GVMNAS. HIEROGL. 


eracia iact» 

coaocnia.» 

Mundana. 


«Ac«n- 
•SdoiBk 


•CfiiradUna: 

pLaoctarum.^ 

^mdooceot.. 


iF.gyptiiduo- 
but modit 
Kvlleria Cyta. 
bolica «Cni- 
bcabjdt. 


.( - 
' i 1)1 


ca fufe oAdifum fiiit. Porro cum fapra Solem duos altos ambulones td« 
uertereCiperpecuos &indiuiduos Solis comites; viciniorem Mcrcurij no* 
mine inlignicbac, velutiSolis internuncium & coadiacorem,vndc pofted ' 
fabula de Deorum Nuncio Mercurio emanauit j Icquentcm vero lucidif* 
(imam Aeliam Aphrodicis (eu Veneris nomine nuncupabat , vtpoce qux » 
quod Sol, Luna, Mercurius rede in Mundi oeconomia dirpofuerant , illa 
foecunditace & gratii fu3 complear, &perAciac, vnde & in hunc vfquo 
diem fc£cunditatis,gracise, & amoris munus ip(i attribuitar. Quoniam^ 
vero Venus humido abundans fttbinde cum Luna quandam in fublunari 
Mundo intemperiem cfficir, hinc Martem, quem Typhun vocaf» 

fuperpofuit Veneri, cuius munus cA, aduAiua vi fua & facultate cauAiclj 
exceffiuam humiditatis diferafian i Venere & Luna caufatam , incifione 
fua ad temperiem redigere. Quoniam vero Typhonem malign* & per- 
iierlznarurz cognorat, hinc Aipra iplum Aatuir louem , quem & Aegy* 
priac^ni^cnrc vocauir, omnibus przclaris facultatibus itiAru6l:umt qui 
benefica & potenti virtute fua malignam Typhonis naturam coercitam iia 
ofliicio, ne vi fua tabifica fu(que deque verteret omnia, contineret . Tan- 
dem huic fuperimpofuit Saturnum, quem & Rephan i^gyptiace vocault, 
euins officium eA, calorem in Mundo exccfliuUm a Marte & Sole, Caula- 
rum frigiditate fua, non (eciis ac Mars bumiditatem ^Lilna & Veneri caii- 
fatam atteinperare. Quorum officia ac virtutes ciim fus^ tum ih przci^ 
dentibus, tum in Obeliico Pamphilio delcriplerimus, coLcdiorcfajl^^miC^ 
timui; ' ^ ^ 

• " ■ . . ‘ ■ j ( . . . i. 

Quam aptis autem hieroglyphicis chara&eribus.fingulorumofiickL* 
SepotcAates exhibuerit Hermes, rcAat explicandum. Ciim iuque ho* 
Kim feptem principalium Geniorum virtute totuffli. inferiorem hylaeum^ 
'Mundum adminiArari'compcriret charafleres fingulorum vitiles ap* 
propriatos, quorum quinque puriffino^m cxiiieroglyphicis kyrit^ogtcis, 
videlicet ex D compofira funt, excogitauit j > quprUm prior chara- 

derhierogiyphicua Solia$; alter Lunz} tertius, cornu fcilicet Axietp>ca» 
loris & facunditatis,- euefus planetarij principium, quartus y. fcilicet 
gitta,ca1oris&ficcitatiS'$ ^quintus denique crux eA, elemeotaris Mundi 
fymbolum . £x quibus finguloram planetarum virtuces eo ingenio cx- 
preAir, vt vsdendo'ofaarafbcrem cuiufpiam, Aatim innotitiam virtutis cius 
veniret . Sed fabricaro oAendamus. 

>. , Ac primo quidem fuppono ex Clcmente Alexandrino & ^(ebio ^ 
duplicem habuiffeiEgypeios modum myAeriafoa fymbolica repraefentan» 
dij vnum per virtutes animaliuni, herbarum, plantarum; alterum per 
Geometricos charaiAcrcs, appofite my Aeria intenta reprslbn^ntes . Sic 
per Scarabzum Sc ibidem.priroo modo Solem & Lunam , quos eofdenu 
poAeriori modo per Solli & Lunz fimplices charaSeres reprafcntabaoc • 
Sic quatuor Elementa fine principia rerum per quatuor animalia, quae 
quaiitates habcrcnt Ele'mcntis non abfimiles, primo modo; poAeriorl 
vero per f reprafentibant ; quod Clemens Alexandrinus hifcc verbisaf-' 

fir- 


CLASS. VII. MATHEMATICA HIEROGLYPH: 171 

/irmat . Symbolice autem V»a quidem loquitur per imitationem^ alia Vero Jcribi- 
tur Veluti proprie^ alia vero aperte /umitur allegorice per quadam anigmata ; 
quiSolemVolunt /criberet faciunt circulum ^ Lumm autem figuram Luna cor- 
nuum formam prafeferentem( hocefi femicirculum') conuenienter ei forma , qua 
proprie dicitur : anigmatice •uero Solem Scarabao ajftmilanty obliquam afirorum 
conuerfionem ^irit ^ Voluminibus ferpentum. Porphyrius quoque apud Eu- 
iebium fic ait ; f^nde fa^um efl^ Vt omnia candida coelefhbus Dqs attribueren- 
tur 5 pilat ^ rotunda omnia Mundoy pr<ecipue id eji, Soli ^ Luna ; 

circulus Vero <sr qua circularia funt^feculo^ O* motui calejli^ stpnis ac circu- 
lis, qui in coelo ej/eintelliguntur, Quae nos ad mentem Veterum ita expli- 
camus. ^gypti; pingebant circulum, quo Solem repraefentabant, ftclla- 
rum omnium Principeoii & coeleftium Numen, a cuius luce omnes parti- 
ciparent. Cum autem omnem virtutem ipfius foliim in elementarcmj 
Mundum cognofccrent, circulo deeuHatum appofuerc (ignumTeu chara- 
^erem fic 9, quo notabant fpiritus Mundi omnia permeantis foecundi- 
tatern, vndc& Graeci Venerem veluti generationis Deam illo exprimen- 
dam aflTumpfere. Cum autem hanc virtutem Veneris rparfani & femina- 
tam aDeo per oranesMundi partes intuerentur, fpiritum nimirum Ani- 
mae Mundi fiue Solis dantis vnicuique rei formam, vitam , effentiam , & 
durationem i cum, inquam, eum inueniri viderent in omnibus rebus , in 
homine inquam, in bcftijs, in terra, aqua, acre , igne , in fluminibus , in- 
montibus, planis, vallibus, fyluis, pratis, defertis, plantis, animalibus, in 
ccclis etiam &ftellis j femicirculum J> ei appofucrunt, & ortus cft chara- 
dlcr ille celeberrimus & facer 5 Mercuri;, quem in tertio libro Obelifei 
Pamphili) Spiritum Mundi, fcu Solem ./Egyptiorum omnia ad fe atera- 
hcncem, interpretati fumus . Menti noftrx mirum in modum aftipulatur 
Deenus in fua Monade hicroglyphica, vnde verba cius cedro digna Iiic 
appono : Antiquijfimi fafiientes Magi, quinque planetarum nobis tradidere no- 
tas bieroglypbicas, compojitas quidem omnes ex SoLs ^ Luna charaShribusj cum 
elementorum, aut Arietis bierogl)pbicofigno . Ac primum quidem de ys,qui Lts- 
tta habent cbaraSlerem, nos iam parapbrafHce agemus de Solaribus deinde . Lu> 
naris noflra natura, dum per Silentorum fcientiam circa nofiram fit femel reuo- 
luta terram, Saturnus myjlice dicebatur , Et eadem decaufa leuis quoque Ixibebat 
nomen, iflamq.ficretiorem tenebat ^uram 7 f . Et Lunam tertia vice elementa- 
tam obfcurius fic notabant § , quam Mercurium Vocare filent , qui quam Lunaris 
fit. Videtis) Martis vero chara^er mjfiicus' ^ ,an mn e Solis ^ Arietis biera- 
glyphiciseftconfiatus , V dementato partim interueniente Magtflerio? St F ene- 
ris quafo, an non ex Solis ^ elementorum pleniore explicatione ? Illi ergo plane- 
ta Solarem recipiunt , opujque aialluozrv(nir*ui : in cuius progreffu fit tandem 

fonfii^us Mercurius ille alter , priori quidem Vterinus frater ex Lunari Jcili- 
cet Soiarique elemento completa magia . Quae omnia Hermes cxprcfllt his ver- 
bis / ^ Saturnus conuenit frigore cum-. 

^cut res omnes fuerunt ab 3) quo influit in Elementa, & 

Vno mediatione Vnius , fic omnes componitur ex figura Lunari , 

res nata fuerftnt ab hac Vna re,ada- & cruce dementari, f ^ . 

Y 2 Pta- 


CAP. 


Cltm. \Ux, 
6, Stttm* 


1 '.*^ J* 


Chanfterun 
fabrica & C- 
nifica(io my 

ka, 


CbaraAcria 

.9 

origo. 


CbaiaAct» 


ongo. 


Dfuuu. 


' / 


CAP.iv, 17* OEDIPI itGYPTIACI OYMNAS. HIEROGL. 

piatione. Vides igitur quomo- 
do, & quam ingeniofe mi/Iu- 
ram qualitatum planetarum iiL. 
appropriatis chara^eribus ex- 
hibuerint. Meminit horumb 
charaderum my/Iicorum quo- 
que Cacfar Riuiera in fuo do 
Mundo magico tra<^a tu Italico 
idiomate conferipto , vbi inter 
alia haec habet lib. i. fol.az. 
qux etiam adduxi in Obelifco 
9 i»i*ra in-i Pamphilio fol. 374. Tuttoque- 
t». JI9 comprenae m Je detto ^troglipco 
SZaclam e de quo loco cit, J effendo tgli 
AflwooHMt. compofio de’ carat teri delle note di 

cia/cuna di dette coje, U quali iui apertamente /i fcorgono . Imperoche facendofi 
di quello anatomUi ^ diuidendofinelle fue parti ^ Vedfajfi chiaramente y che egU 
coha primieramente dt vn circolo perfetto,giroglifico dei Sole j apprejfo egli coda 
- d' Vnjemicircoloi nota de Ha Luna ,• d’ Vna croce , /imbolo MH quattro Elementi ; 

e dei fegno delT Jriete ; gli altrt qmttro girogltfici pofeia, cioi quello di Saturno, di 
Gioue,di Marteye di VenerCy fono formati b dal cor attere dei Sole, ouero della Lu-^ 
nay con rannejftone della Croccy 0 parte di lei, ouero della nota delf Ariete , llgiro^ 
glifico di Saturno e compojlo di quello della Luna, £5^' injieme di quello de gU Ele* 
menti ; quello di Gioue cojla de i medefimi, ^ e 1 ’ifieffo , eccetto che ritiene fito 
diuerfo ; 1/ car attere di Marte e compojlo di quello dei Sole, e di quello dei Arte-- 
^ te congionti injieme dalla retta linea della croce ; la nota di Venere e formata di 

quella dei Sole, de gli Elementi i e finalmente ilgiroglijico deU' Ariete fi forma-» 

dt duoi femicircoli connejf in vn commun punto . 

Vides igitur quam apte magnus ille Trifmegifl:us,aut ^gypti) ab il- 
lo edodi, planctarum virtutes per fymbolica figna exprclferint. Vcriinu 
dehii copiofe traftatum vide in Obelifco Pamphilio fol. 374, & inAlchi- 
mia .dBgyptioruin . Quanto autem ftudio Veteres iEgypti; , cultui pla- 
netarum dediti. c(Tcnt, Sequam omnia ipforuin influxibus adferiberent; 
ulchre fanc explicat Schiagia Arabs HiRoricus, dum i^gyptum his ver- 
is deferibic. luppiterhumoreconuenit cunu 
v-/Jj D quo influit in Elementa, hinc 

componitur ex j & f . 
u Mars calore & (iccitate conucnie 
cum & y . hinc componitur 
vy ex flgura V vti vides. 

Q Venus humore Se calore conuc- 
^ nic cum quo in Elementa., 

influit, hinc componitur ex 
figura iJiSet- 

Mercurius cum omnibus conue- 
nicDt^f , hinc ex omnibus 
componitur, Lunari, Solari,Se 
Elemcntari . JjioA JtLflX/# yj.il UCiSl— ttticfiJll (J-& 
CLASS. VIL MATHEMATICA HIEROGLYPH. 173 

jb (j./* ULc yli^l 

(J-^ ^ i^!J‘•^ C*i\^5 Cj'^\ «^3 «.JU ^UoJl3j| 

^43 ^■*a> (<«Xa Ojl^ i>lkiuA33(>^ 

j*4*^ cf**^ j^J 

^^1*33 j*"^ 3233 i^A^ ^d3^33 ^ ^1x33 

xji3»U3l ]fK>hf ^^4^13 o^AuJik33 x^j.»Jl3 

^ j 1^1*33 3^^^ >^t>^.'p.aI 3 ^^ Afl33 

»a 2 ia.a ^)-i-«.3 l^AA* ci&»^-*^ U 

X$t ^ iU^3 c>^ ust> <4^^3 ,>*aufl3l> 

Coetcra omitto, &Lacina verba appono . • * 

n^e excelUntiei \A egypti , ^ftrohgta ftudio , ' 

A Egyytus rerum mirabilium clima» prodigiorum foJina^ hortu^Dei excelfi in 
terra erat» nec vllus qui eam nunc confiderat^ in Juo Uatu primo exijlert^ 
credit s ^ cum ip/a fit Vna duitas » tanquam plures Jitpra eorum httus (ibi cobee- 
rentes effe videntur. Horti d tergo duitatum» tanquam Vnus ^fibi inukem coa- 
kfcentes ; tum arua d tergo hortorum cernebantur . Porro vna itineris dies erat 
ab ^lexandria vfque ^Jouan , bhrtique fibi inuicem excellentiam porrigebant . 
Agyptij olim maximi Regni Domini erant^nec non ex diuerfis gentibus »C^torumt 
Oracorumy Amalecitarumque permixti pariter idola colebant » poH dtluutum in « 
Vanjs /dentijSfpracipue incantationumymagU praFligiat ricis ^Chi mia edoHifue^ 
runt: imaginejque eorum ad influxum Uellarum fad<e buept/j, reperiuntur. Porro 
duitas Monf ab antitpa Hbejlad,h milliartjs dislans» /edes. Regni erafi. Sacerdo- 
tes eorum doHrind s(sr /apientid ceteris Sacer dotibus y prafiabant , que^dmodum 
de ip fis aiunt Graci . Ciim fua pr&Jagiendi arte ad Jydera /e appUeabatu ,■ ea filti 
Jcientias infundere» euenturaenunciare»eojque rerum naturalium ^ diuinandi 
artem edifeere exifiimabant» ficuti reuera coi /dentiat magis abflradas ^ abjeon- 
ditas edocuere » ipfl^ ex eis diuinandi artes celeberrimas , lege/q, excellenujftmas 
didicerunt yfimulachrq loquentia /eceruntjimagines.mobiles depinxerunt, adtflcium 
caeterorum adtficiorum altij/imum exUruxerunt, /cientiaf^ /uas Jupra durijftmot 
lapides inciderunt i JSgpptus 85 Prouincjs conflabat, ex quibus inSaida in infe- 
riori JEgypto erant ^f^» in /uperior i verb/^o. ^ in Vnaquaque Trouincia Sa- 
cer dotum Jeti Magorum dux erat . Ilium autem, ex «Xj, qui 7 annis 7 planetas 
mobiles obferuabatyignarii Vocabant » qui Vero annis .Pnumquemq-, planetarum 
7 annis, hunc Infundentem /eu Stillantem nuncupabant ; ipfique honoris cau/a»in/ur* 
git Rex, C 5 ^*> uonni/i prope R^em /edet -, nec aliud, nifl qua Regis /unt, gubernata 
Sacerdotes cum artificibus ingrejji fiant coram Stillante , "^nujqus/^. Sace» do- 
tum » per planetam cui in/eruit /eparatus, ad aqualem /ui non diuertit ; /eruu/j, 
illius planet£ dicit ur»Vtdelicet Seruus Lunae» /eruus Mercurij»/eruus freneris »jer- 
uus SoltSiferuus Martis»/eruus louis»^ /eruus Saturni.Stillans autem interrogat 
Vnumquemque ex Ipfis, dicens: vbinam Planeta tuusreperitur? (s relpondctjin tali 
fignOyin tali gradu, et in tali minuto j itaquoqi vnum aliumue interrogat, qui ip/iun 
mfiruunt : citm^ manpcnes /eptem planetarum agnouerit, dicit %egi,conuenit Re- 

givt 


GAP. IV. 


ifr* 


Monf idfn, 
quod Mcm. 
^lit. 


Stilla IU Tifu 
infundens 
idem quo4 
Propheta. 


CAP,V. 174 OEDIPI JEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

gt y>t hodie fk fi gerati/iccomedaty congregationes in tempore fic faciat y jic 

equitet : tiim omnia cjfce ad negotiorum Juorum dtre^tonem facit, eidenuncfat , O" 
coram eo Scriba cun^a d Stillante ip/i di^a, exarat. Deinde ad artifices diuertendoy 
in curiam SapientU extrahit, ipfique ad opera tali die facienda rrfanus adhibent-, 
ipfe Vero cunSla illius diei aSla in libro deferabit, qua complicata in cubiculis %egijf 
' afferuanturx Si accidat ^gem de aliqua re anxium effeteos omnes extra Memphim 
congregari iulet, ad quos fi conferunt omnes cum ludice duitatis ; tum ipfi equi- 
tantes fi>nus pofi alterum, cum pompa folemni,^ miraculo/a tympana congregatio- 
nis pra manibus gefiantes, ingrediuntur ; ifle faciem filendidam tanquam lumen 
• Solis pra/efert, nec vllus in eum oculorum acies dirigere poteft ; alterius manus 
lapidibus pretiefis, rubias, citrinis, carulefs, viridibus impleta funt* Vejiemqut^ 
auro textam habet: bie Leonem longijjimis vnguibus praditum equitat : fuper 
ifium, tentorium luminojitm affurgit ; tum Vnujquifque id ad quod d fuo plancta-» 
fuerit inflru^us, exequi curat, ingrejftjque ad^gem, ipfi negotium fuum explitat -, 
illi Vero quid agendum Jiti proponunt^ 

CAPVT V. 


Pyrimi(falis 
influxus IX 
flgnoruia cot- 
leftiumqui 

«ooMenm- 


l"H 

*'■ 


^efignorum Zodiaci Genijs, utribus, qualitatibus i quomodo ijs 

omnium rerum complexum exhibuerint aAe^pnj , 

' \ 

A Egyptij inftruftore Mercurio cx duodecim dodecamorijs cocidenij 
in centrum vfque terrae lucidas 'inuerfarq; pyrannides deduci con- 
cipiebant, quorum bafis ipfam dodccamorkirum longitudinem &: latitu- 
dinem occupabat, vertex vero centro, vc dixi , terrae incumbebat i fub 
quibus vniuerfum naturae ordinem comprehendi dicebant , quas & iii^ 
templo Hcliopolitano in formam Zodiaci conftrufto duodecim Obelifeis 
hieroglyphicc, vtinObelifco Pamphilio fol. 171 & 17^ probatum fuit, 
exhibebant. Prxerat autem vnicuique pyramidi i nflu^^as in inferiora^ 
fymbola, Genius principalis, qui omnia influxi uae pyramidi fubie£l:a_t , 
lingula fecundum claflcsrerum naturalium ipfis appropriacas, moderaba- 
tur i qui quidem effet^ius notabili diuerfitate toties differebant, quoties 
feptem Vfiarclios fiue planetas in hafccdodecamoriorum plagas incidere 
contingebat. Quoniam vero non totum aliquod dodecamorium femper 
vnum & eundem cfTeftum praeftarc videbant, fed alium in principio, iir. 
medio alium, & tandem in fine eiufdem alium ,* fingulis dodecamorijs in 
tres partes diuifls tres alios Genios praefecerunt, quos nunc Decanos, mo- 
do Horofeopos, Arabes deinde Facies appellabant, adeoque 56 Horofeo- 
pi in vniuerfoZodiaci ambitu continebancur,totius inferioris iiatur^ oeco- 
Domi, difpcnfatores, adminiftratorcfque, quos fu pra cx Hcrmetc & Iam- 
blicho exhibuimus^ Atque hinc proceflerunt duodecim illae myfticae rc- 
rum omnium catenae, quibus inferiora cum fuperioi ibus mira quadam ra- 
tione connedlebantur. Et hx quidem catenx inter hierogly phica« inferi- 
ptiones frequentiflimx, duodecim naturae veluti vincula quaedam erant , 
quibus inferiores fcu hylaeos cum intermedijs coeieflis naturx gradibus , 

S(hi 


I 


f 

( 

CLASS. VII. MATHEMATIGA HIEROGLYPB. CAV. v. 

fifhos cum rupremoDcoru m i mmor talium dodecamorio choro ita apte 
colligari credebant, yt qui catenam vnam certo alicui dodecamorio cor- i>Ctteme ^ 

rcfpoQdenccm inuenifler, is omnem pariter pyramidi alicui dodecamoriz ’ 

fabicftam analogarum natur* clarfium oeconomiam , dcprcbcndiffc cen- 
icretur . Quam^ quidem notitiam a fuprctno omnium Pantamorpho Nu- 
nainc, fcu prouidentia omnium, per amorem copulatam animae lapienti* ' 

addicas inlcri credebant . Eli enim, vt Proclus de Anima & D*mone, 
j* dida prouidentia benefica pariter atque finccra, exoroatiua omnium , at- 
que ab excultis proinde expedita, per omnia currens, pr^fercim quia co- 
' hibita nufquam . Haud fecus ip li fubicda Numina prxfencia omnibus, Ii- * 

facra ab omnibus, implent leiplu omnia, multis alicubi permifeentur , 
amantque proles fuas; id eft, rerum fubi^arum feries . Cum enim Amor 
prouideae, feruct, contineat res diuinitiis amatas, Di; Deos fuperccelcftes 
amant; coelelles» coelelles {^oqras libi commifias } fpboerarum Numina , 

hylaeorum Mundorum lingulos (ibi deftinatos ordines . Sed audiamus 
verba Procli citato loco : Sacra igUureloqiiiabunc amorem domini indseanf 
; cmmacoUi^antem, omnibus infidmtem . Hic fane ficonneSit omnia, copulat ^ 
mu Dmnoimm pr^eSluris, Hunc Diopima magnum Damonem appeliauit , quo- 
niam medium impktlfbiqueintir illa, ^ qua appetunt, qua appetuntur . 

Ipjiim quidem quod eH amandum^ gradum Jwi 'oetidicat primum, amans autent^ m. .. 

gradum tertium ah amato , Amor denique y/urpat inter vtrumjue mediuniyCoa- ‘ , 1 , 

gregatu atque colligans inukem, appetens atque appetendum , iy implens meUore^ ^ 

detemus . lam yeroapud intelhgibiks Deos atque reconditos, prima fecretaque^ 
pulchritudini intelhgibileminteUeSium ynit per vitam quandim intelhgentia me- 
liorem . I taque Gratorum ipje Theologus cctcum dium appeUat amorem „ In illis 
autem ^ extra intelligihilia/unt, nondum iUuftrat indjfbluhilem cunSHs ab i^o 
perfeSld . Vinculu m enim V nio quadam ejl , fed Vnd cum djeretione permulta , 
Quapropter eloquia facra huius amoris iguem appellare copulatorem JoUnt ; ab in- 
uUigibili namque mtelleHu procedens /equentia cunila inuicem ilbque deuincis . 

Comiliat igitur inteWgibili quidem pukljritudini Deos omnes ^ Dtjs verb Damo^ - 
nts, nos asuemVamonibuf^Dq/que eoniungit. In Dijs quidem /ubJiUit primi, ^ 

in pamoHtbus Vero fecundo, in animahus autem per procejjum quendam tertium d: ’ 

prindpqtexifientem . In Dijs rurfumfuperejfentim } ’ omne namque Deorum^ 

* ffnus efieiujmo^i. in Damonibus amemperejfentiam: in animdtusdettique^- 
per iliuflrationis efeSlum . Atque vicknir hie trinus orSytrind meellelius /»0? 
tmtiajsmilis* 

Hinc ^gypti; hoc tam admirabile inferiorum cum (bperioiribur con^ Amaiofi, 

iugiamexa^lius trutinantcs,paulatim fnphiltficx fiuc amatori* artis no- 
ticiam deucncrnnt, quamque fub occultis hierogiyphicorum notis exa- 
&'t, vti fuo loco exponetur, dclcripferunc . Et primo quidem lingula do- 

decamoriorum,vt& 56 Horofeoporu plagas planctarum Numinibus, qu* 

fatalem huius circuli ambitum folliciro veftigio ambulant, fatorum ordi- 
'nem vrgere credebant, ita apte connexuerunt, vt ex difpolitione feptem 
ftellarum ad duodecim dodecamoria comparatarum, iniallibileiudicium 
dc rerum futurarum cuentibus fe inferre pofle crederenr. Hinc Genc- 

thlia- 


Google j 


CAP. V. 


Aftrologiet^ 

vanitas. 


Trigonni 
Igneusi 
Aqueus, 
Aereus , 
TcrxeQrii, 


Vnde iripli» 
citat ngqorfl 
jkxliaci ati' 
giocahg- 
fuerit. 


-'.tttq «<»'• 


175 OEDIPI ^GYPTIACI GYMNAS. HIBROGL.:^. 

rhliaci eum qui Tub certo pyramidis dodccamoriac influxuitali &tali Pla* 
necx ci dominante natus ciTct> ab cius Genio vcl Genijs , tanquam fidei 
curasque fuz cominifium amari, omniaque quae eidem dodecamorio, aut 
planecx dominanti competebant, tum naturae, rum gratiae talenta concc* 
di, ruperfiitiofius credebant. Qui quidem Geni; li malignantis, &ado« 
dccamoriorum Genijs diferepantis naturae eiTcnt, tale & natus rortieba* 
tur ingenium ,* fi bencficx & rympatbicx,natum fimilcm fore alTerebanti 
atque adeo dBgypti) non cara ficliis, quam Genijs ijs prz/ideiittbus cuen« 
tus rerum adfcribcbanc . Hinc tantus erat in ijs placandis ardor , tanta_« 
in 1js per facrificia &praeuias caerimonias propitiandis cura & (bllicitu- 
do. Secus atque Afirologi nofiri temporis iaciunt, qui hominum fortu* 
nam fatali cuidam fiderum occcllicati temere adferibunt. Sed ad infiica» 
tum reuertamur. 

Dodccamoria itaque tali ratione difponebantur, veret tum coelcfiei, 
eum clementaribus, tum hx eum cce)cftibus& Angelicis, ac omnia tan» 
dem cum fupremo omnium moderatore exa^Ia quidam analogia corre- 
^onderent, vocabantquCj tefiePrelio, easS«lras, id efi: , catenas , quibus 
luprema infimis, infima medijs^ media fupreaiis mira quadam proportio- 
ne coone^febadtur, iuxea duodecim entium nacurx Clafles ; cuiufmodi 
erant quacuor Elementa, ignis>aer, aqua, terra. Ignem tribuebant Arie- 
ti, Leoni, Sagittario, qui igneum in Zodiaco trigonum cfiiciebanc } T cr- 
ram Tauro, Virgini, Capricorno, qui trigonum cerreum j Aerem Gemi- 
nis, Librx, Aquario, qui trigonum aereumii Aquam Cancro, Scurpij^i , 
PilcibuS} qui aqueum trigonum efficiebant. His omnes reliquos enemini 
ordines, qui quouismodo vni ex quatuor hifce didis Elementis confen- 
tirent) adiungebaoc, v. g. omnes illx rcrumfpccies, cuiufmodi funt LpU. 
des, metalla, flores, plantas, arbores, quadrupedia, volatilia, aquatica,hu-, 
mana complexio,qux natura fua liccum &£aiidum temperamentum for* 
tiebantur. Arieti attribuebant, figno itidem calido & ficco', ex ijfdcau 
vero rccenficis Claffibus figoo terieoi frigido & ficco, ea affignabanc, quXi 
didi figni naturam & complexionem exprimebant i & fic de cceteris 
gnis aereis, & aqueis. Atque hinc illa Zodiaci in trigonos feu tripUcfta- 
tes fuas cmerfic partitio . rari pado feptem Planctarum naturam & pro», 
proprietatem didis duodecim domibus applicabant i Verum ciim 
& (imilia fuse & ample docuerimus in Cabala Aflrologica Hebraeorunu» 
ed Ledorem remittimus: foliim hoc loco, qux ibidem iuxta menecnu. 
veterum Hebrxorum dida funt, iuxta mentem /Bgy peiorum , vc relpon» 

• fus in omnibus luculenter patefiat, aptanda cenfuimus. VeruiOa.i 
>> hxc omnU in fcquenti pinace conccmplarc, -o 

•Oi ' ul IJ ’ 
r;;U1On0^i363Tfc 

•iCi . oji Jillol .* ifaj iO ciiiud 

,1 jx.nofjdoqi* - j iv^inuriuxonnoj ..ii irtEdjl. msa 

ntw'iibut 9U(iilfr.loi4<Buijk)£it;qnfo • KhomK'»^^ *b mtuoboubhs 

atiiM • aTjoq au^liir *ji muunutA 

-siid) Us-* 


»L» i.< i 1 ‘ 

... , ' : . . ; . 

1 

J ' 1 ' u 

» J ^ uio i" 

i 1 M .> < yP ", 


'1 


CLASS. VII. MATHEMATICA HIERQGLYPH. cap.v.' 

Tabula Prima. 

Catena eonfinjus rerum cum iz Signis Zodiaci , iuxta n^ntenu 
iterum Aegyptmum, ex Arabummonumenns ^ , 

extra^a^, x 


1 

1 

Genj 

O^itA' 
tes ek- 
mentares 

Lapides 

Piant£ 
^ arbo- 
res ex 
^puleio 

Jnimalia 

Hominis 

acciden^ 

rxrf « 

Colores 

X Stgnu 
y Aries, 
Ke/@- 

a/r«n 

Igneum 

calido- 

(iccum 

Amechi- 

ftus 

E’AiAirf«- 

*(§* 

puiunu 

genus 

gregale 

Audax , 

fortis, 

miles 

Rubeus 

2 Siguu 
V Tau- 
rus, 

TetSig^ 

i.nic 

Terreu 

frigido- 

ficcum 

Hyacin- 

thus 

o^k 

Armen- 

tcLj 

Ingc- 

niofusSr 

Vene- 

reus 

Fufeus 

3 Signd 
xr Ge- 
mini, 

AucT/^ci 

Helito- 
menos , 
& Ho- 
rus 

Aereum 

caiido- 

humi- 

duin 

Chryfo- 

prafus 

4^i@* 

Mediu 
inter ho 
mines & 
beilias 
Simia 

Ludis & 
recrea- 
tionibus 
intentus 

Flauus 

4 Signu 
2S Can- 
cer , 

Herma- 

nubis 

Aqueu 

frigtdo- 

humi- 

dum 

Topa- 

zius 


Aquati- 

ca., 

Vaga- 

bundus, 

inflabi- 

lis 

Cya- 

neus 

5 Signu 
Leo , 

Ai«r 

(COfC- 

Igneum 

calido- 

(iccum 

Berillus 1 

ndjKtJ^a- 

909 

Sylue- 
(iria, fe- 
ras 

* 

Regio 
animo 
praedi- 
tus , 

Aureus 

6 Signu 
«fe Virgo 

ICIC 

Terreu 

frigido- 

Chryfo- 

Ka^jbS^ 

Cani- 

num, 

Sterilis 
& infee. 

Viridis {iccum 

lichus 


genus 

cundusj 
at pius 
8c indu- 
flrius 

7 Signu 
lOi Liora 

Ai/Sg^j 


Aereum 

calido- 

humi- 

lium 

Sardius 

2»o^£~ 

c®* 

1 

Volu- 

cria 

Amator 

iuliitiae, 

cultor 

legum. 

Purpu- 

reus 


8 Si- 


Digitizad b^feoogle 


z 


17 « OfitSiPI ^YPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 


8 Signu 
m Scor- 
pios, ‘ ' 

«bd 

Aqueu 

frigido* 

h umi- 
dam 

Sardo- 

nix 

/ 

. f . ■» 

A^tfdrtu 

X". 

Anima- 1 
lia rapa- 
cia 

Tyran- 
nus, cru- 
delis, 
fangui- 
neus 

Ater 

t t 

9 Signu 


Igneum 

calido- 

ficcum Anima- 

Iracun- 


^ Sagit- 
tarius 


Smara- 

gdus 

AmydA/jf 

lia mili- 
taris in- 
dolis 

dus , in- 
flabilis , 
&mult 9 
cholerae 

Flam- 

meum 

loSignu 
Capri- 
cornus , 
Aiytute^ 


Terreu 

frrgido- 

(iccum 

Calcc- 

donius 

1 

Rumi- 

nantia 

Ad ma- 
gna afpi 
ran» 

Candi- 

dus 

11 Signu 
cs: Aqua 
rius, 


Aereum 

calido* 

humi- 

dum 

Saphy- 

tus 

Aesstufrt'» 

Marina 

foboles 

Mari 
deditui, 
Merca- 
tor, di- 
uicijs 
inhians 

Cera- ■ 
Icus ; 

11 Signu 
X Pifces 

i^««n 

AqucU 

frigido- 

humi- 

lafpis 

A^iTokl- 

X‘* 

Palu- 
ftres & 
fluuialcs 

Foecun- 

dus,libi- 

dioofus 

1 

Cineri- 

cius dum 1 
Eccc haec funt rerum naturalium catcnae> quae a fupremis ad infi* 
inos,& hinc inter medios ad fuprcmos entium gradus deducuntur i qua- 
tum vnam qui traxerit, omnes reliquas traxiffe ccqfeatur * quas cx men- 
te iEgyptiorum Abenephius his verbis defcribit ; 


a 


Jlxi 
Diuiferunt autrm ^pptij ciMwn m duodecim arces y quarum prima- eTt Aries ^ 
Genitu eius Amwiy admimjlrator omnium eorum, qu^ ipjifubfunt, ex elementis, 
Japidibus, plantis, animalibus, ex proprietatibus, ^ omnibui operationibus . Po- 
ftca eo ordine (ingula reccnfct, quo in prarcedcnte tabula fingulas Glaf^ 
ifes defcripfimus . qu« ciim omnia fufa narratione profequatur, & in Ca- 
bala Saraccnica cius verba allegaucrimus, fuperuacancum effit ratus fum, 
hic ea repetere. Omnia haec confirmat Anonymus quidam tranans dc-> 
feptem figillis planetarum, vt poftea oftendetur . Subferibit hifce Abra- 
ham Auc naris in manuferipto Hebraico libro de Aftrologia, in quodi^ 
'his verbis profequitur : __ ^ •_ 
CLASS VII. MATHEMATICA HIEROGLYPH; 179 

ni*?»!» om :a'’ m* 7 »an onva naan nyi 
pK>i nvnn ny pxn »iB>y p D«nnn naT ‘733 
733 wian TK 7 a nj 3 a mTiaa nn»c ‘7371 ni 73 ’n 

. :ifinnna 

[dentiam \era JE^ptiorwnyJigna funt duodecim, ^ illa dominantftr omni-’ 
bui rebus illis fuppojitisyd? herbis vfyue ad animalia , ^ reptilia terrae i ^ Jin~ 
9 ulis figuris praejl Angelus, dominans omnibus quoe funt fub illo . l?oftea figna 
Tongo difcurfu dcfcribit, fingulas rcsqux ad cius pcrcineac ^ominium 1 
fecundum innumeras rerum Cla^Tes a/Tignando,eo prorfus ordine, quo in 
praecedenti tabula defcripfimus *, quae ne integros libros deferibere coge^ 
rer, impofterum in tabulas redigere conabimur, vt fic compendio quo- 
dam molem rerum compenfaremus . Porro haud abfimili ratione in fe* 
ptero planetarum arcanis deferibendi* procedunt, quorum fingulis prK 
ino fuos aHfgnant Genios, deinde fub lingulis catenas rerum planetis aua* 
logarurti conneftunt,a Sole exordium fuae dil(*cptationis fumentes . Sed 
ipium Authorem Arabem de (eptem planctarum figillis difeurrentem le- 
ge in Medicina hieroglyphica, vbj omnia fufius exponuntur. Interim ,nc 
fibrum allegationibus exoticis confarciamus , hic tabulam anacephalco- 
ticam apponere vifum eft, in qua quicquid Author operofo fermonc &; 
diicurfu fufiflimo profequitur, vnici Synopli ob oculos pofitum cpptem-; 
piaberis . .r— ' 

Tabula Secunda . 

Catenae rerum naturalium» qua fingulis feftem planetis Ifiib demima 
totidem Geniorum fubijciuntur» ex /legyptiorum^ Arabum » 
Hebraorumque monumentis deprompta. 


Nomina j 

Amma 

Aroma- 

Mem\ 

^Natu- 

li(L^ 

ta ex 

bra bo^ 

nplanetd- 

Genq 

Lapides 

Metalla 

^lant^ 

aerea, 

medid- 

minis i 

runLa 

aquei , 
terrea 

nalibus ' 

^ mot- - 
bi ! / 


A.g,- 

Pyro- 

Auru , 

Helio- 

bxqua 

Cha- 

Cot^, 

<ia|ido- 

ptijs 

pus, 

Carbu 

& quae 

tropiu 

drup. 

ryo- 

lingua, 

6ccus 

Oiiris, 

quouis 

Coro- 

Leo, 

phyllu, 
Cinna 1 

aures, 

maTcul. 

Arabi- 

culus. 

modo 

na re- 

Ex a- 

oculi, 


bus 

Rubi- 

ad id 

gis>& 

quatil. 

roornu 

fel, 

QL 

.Schara 
phicl , 

quae 

reuo- 

cari 

quae 

Solare 

Del- 

phinus 

Thy- 

miama 

mor- 

bus, 

etnp 

Hebr. 

natur^ 

pof- 

lunt 

menti- 

ex aefr. 

Cro- • 

cardia- 

Schem 

ignes 

untur 

Acci- 

cus 

ca pra- 
Gna 

Dies Do- 
minicus 

fiel 

funt 


indole 

piter Vomus 


rum , 

exalta- 


prejfio 


Z 3 


^Leo 

Solis 


tio O , 
'i . 

oppo- 
fitus^^ 
cades • 
color 
fulgid. 

Lu- 


CAP.V.! 


by Google : 


CAP,V. 


8o OEDIPI JEGYPTIACl GYMNAS. HIEROGI- 


Argcn 

Scie- 

Ex 

Am- 

Gcrc^ 

tum, 

notro- 

quadr. 

bra, 

brum , 

& ex 

pia, fi- 

^lu- 

Sanda- 

&Cu-, 

fluori- 

ueLu- 

rus, ex 

Ium 

lina 

bos 

narix , 

volat. 

albu , 

micro- 

Mer- 

Ranu- 

Crus , 

& flui. 

cofmi 

corius 

cuhis, 

ex a- 

da: na- 

Stoma 


Arte- 

quae. 

turx 

chus. 


mifia , 

Oilrea 

aro- 

Mor- 


CUcur 

& te- 

mata 

bus 


bita 

flacea 


Hy- omnis 


drops gene- 

ris Pium- 

Ex pia 

Ex 

Radix 

Splen, 

bum s 

ris 

quadr. 

belle. 

Hjj)o- 

ex fluo 

Hyo- 

AOnus 

bori , 

chon- 

ribus 

feiam^ 

Exvo- 


dria 

Cimo- 

Helle- ^latil» 

Scam- 

Coxae, 

lius,& 

boru. 

Not 

monea 

Hypo- 

qux 

Taxus 

dua. 


chon- 

9 na. 

barba- 

Ex 

Dia- 

driaex 

turam 

tus, 

aquat. 

gridiu 

paflio- 

redo. 

omnia 

An- 


nes 

lene 

venc- 

guilla 
nata. * * 


ex arb. 


, Fraxi- ♦ 


nus, 

Cypa- 

riifus 
A.S, 

Pomii 

Ex 

Amo. 

Hepar 

ex duo 

puni- 

quadr. 

mum. 


Luna , 
humido- 
frigida , 
foemina 

@ 

iEgy- 

ptijs' 

iCte, 

Arab. 

Scha- 

kalieJ, 

Gcm- 

fca 

pcriac, 

8cV- 

nio^ 

nes, 

Sclc- 

nitet 

Dies X 
hcbdom. 

> 

Hcbr. 

Lcua- 

niel 


Saturnus 

iEgy- 

Onix , 

frigido- 

ptijs 


ficcus 

Repha 

lafpis , 


Arab. 

Topa- 


Zahel, 

zius 
Dies 7 

Hebr. 


Hcbdom. 

Schab cael luppiter 

huaiido> 

calidos 

34. 

) 

Dies ^ 
Hcbdom. 


iEgy- 

ptijs 


Arab. 

Mefta- 

riel 

Hcbr. 
Zad- 
kiel 


Saphy 

ruSf 

Smaia* 

gdos. 

Mar- 

mor 


1 


ribus 
Gtri 
quinta 
cflcn* 
tia 


cum, 

Citru, 

Ficus 


Equus 
Ex vo- 
latilib* 
Aquila 
Exa- 
quatil. 
Ccpha 
luS) 
Scurio 


Ex co- 
loribus 
candi- 
dus, ar- 
genteus 


Ex co- 
loribus 
Fafcus> 
Cine- 
reus 


•3 *\% 


Carda- 

momu 

Am- 

bra 

grifea 

Thus 


Ex 
morbis 
Morb’ 
regius, 
Poda- 
gra» 
Artri- 
tis 


Ex co- 
loribus 
Viridis' 


(* 


'Ji 


Mars 


CLASS VII. MATHEMATIGA HIERQGLYPH. i8i 


Mars 

^gy- 

Ma- 

Ferru, 

Ver- 

£x 

Zingi* 

Bra. 

Y&m 

calido. 

ptijs 

gnes, 

£x li- 

bena 

quadr 

ber, 

chia, 


liccus 

Mo- 


quori- 


Lupui 

Pyre- 

Cifta 

bX COr 


loch 

Hya- 

bus 

liatis 


thrum 

fellis. 

1 oribus 


Ty. 

cinth^ 

Tio- 


Ex vo. 

& qufr 

Ex 

Fiam- 

pnon. 


d^ura 

Ruta 

latilib. 

cunqj 

morbie 

meus 


Arab. 


Martis 


Vultur 

acredi' 

Mania* 

• 

Dies i 

Mari- 

chilius 

& (i- 

Abfyn 

nem i. 

fis. 

, . • 

Hebdom. 

giei 


milia 

thium 

Ex 

gneam 

Phre- Hebr. 
aqnat. 

habet 

nelisi A da- 
Lupus 


Febris miel 


' 

. 

raarin’ 


calid^. 

1 

Venus 


TiIT" 

Stan- 

Niyrt% 

Ex. 

Mule'', 

Geni- 


calido- 

ptijs 

chelT 

num. 


quadr. 

Zi. 

talia. 


humida 

Zaha- 


Ex Ii- 

Olca^ 

Ccru'’ 

beth. 

Renes. 

£x coi. 


ra 

Maroa 

OUQli. 

Vitis 


& reli- 


Ciancus 

0 

iNe- 

rita 

bus 


Ex vo. 

qua 

Morbi 

Pnrpu- 


phta, 


Aqua 

Saty. 

latilib. 

qux 

Saty- 

teus 


Arab. 

BeryL 

roia- 

rioru 

Cygn’ 

Vene- 

riafis 1 


^ies C 

Zaha- 

Ius 

oca, 


Co- 

ris na- 

Philo* 


Hebdom. 

ricl , 


Quin- 

Spe- 

lumba 

turam 

manm Hebr. 


ta ef 

cies 


redo- 
Nuha- 


Icntia 


Ex a- 

lent 
riel 


ex Ve- 


quatil. 


i 

nere is 


Scarus 


*• 

piatis 


■- 
Viercuri® 

/£gy- 

Ac ha. 

Cupru 

Nar- 

Ex 

Ma. 

Pulmo 

f^&aOi 

mixtus 

ptijs 

tes > 

Ex li. 

ciffiis j 

quadr. 

Ityxi 

nes, 
Chry- 

quori. 


Canis , 


- 

^oior 

0 

xwc 

folitb’ 

bus 

Liliu> 

Simia, 

Ben 

Morbi 

Fiam- 

Xj 

Arab. 

Stella- 

Extra- 


Ex vo. 


Pheilis 

meus 

T 

Adra. 

ria, 


Mercu 

latilib- 

Styrax 

Atro- diei 

Mar- 

Althc? 

rialis 

Lulct* 


phia 


Dies 4 
Hebdom. 

Hebr. 

mor 

• 

liue 

Perfaea 

' 

nia> 

. 

V* 


Coca» 

vane- 

Hibi- 

Regu- 


1 


Din 

t ■ 

gatum 

fei 


Ius ) 
Ex a. 

•s 

• I 

_ . 


, 
quat. 
. *■ 1 


!* 

Lvjcrg 
1?orA cum j£gypti) fedulaobfcruacionc cQgnofcereqt t in fingulis 
Zodiaci dodtcamorijs tria poci(finiuiQ loca cire,qux notabiles inaltera- 
tionibus rerum differentias efficerent ; hinc totum Zodiacum in 3 6 pari- 
tes diuidere vifumfuit^ ita vt fiogulis lignis tres domus fcu facies compe- 

— «efenij 


f 


.t:AP.v. 


9d by Qoog^a 


CAP.V, 


iSz OEDIPI ^fiCYPTIACI GYMNAS. fflEROGL. 

terent» atque hos Decanos feuViilcus vocabant ^ Genios vero iiugulis 
prxfides» tcfteTrifinegifto,nunc vocabant Ephoros , nunc Horpfcopos 
Deos; quibus fingulis vougi. ex pjanetis dominari credebant» effeuus 
verb^ quos (inguli Decani in conceptione vel natiuitatc hominis impri- 
mebant, varijs hieroglyphicis defignabant. Verum vt harmoniam totius 
propiusintueaturLe^or» pinacem hic ordinauimus,io quo omnia.'» quas 
Abenragel Arabs magniidiffurfibus profequitur» vna Synopfi coinpre* 
hcnduntur» ' . •* 


Tabula Tertia. 
Decanorum 36 •vnd cum /aciebus, imaginibus, fignificatiombus , Ge^ 
mjfque freepdibus /tuxta mentem •veterum Aegyg>tiorum ,, 

ptus fnj ordo. 


\ 


CharaSieret 


eanu 5, 


. i • f 

.•I ^ j ,, 

vi -I 

r * 

" 

% 

o • 

""999^ 


Planetae domi- 
nantes, ^pro- 
mijfiones 

Imagines bie- 
roglyphica fin- 
gulorum^ 

c? Facies au- 
dacias & for- 
titudinis 

Vir halia& 
fpiculo muni- 
tus 

^Facies no- 
bilitatis , alti- 
tudinis, regi- 
minis ■ 

Vir ¥iwuo»i^>vH 
throno inO- 
dens cum fce- 
ptro . 

9 Facies fub- 
tili tatis iiu 
opere, nian- 
fuetudinis, In 
dorum, gau- 
diorum 

Figura deiedi 
vulcus,-lyram 
portans 

9 Facies agri 
culturx» ^ 
Mathemati- 
carum arrium 

FigurS Boue 
Bimulans»gno 
monem manu 
geftans 

^ Fac ies vi- 
doris,Orenui, 
nobilis, po- 
tentis 

Figura equi* 
tantis , in cu- 
ius manu ve- 
xillum 

. 

« 


Pradibf tones , 
(jr euentus Jub 
ijs. natorum^ 


Natus (piritu 
Martio tur- 
gebit I 


Ephori y/iorO' 
(copi, DicAni, 
Qmj pr<tpdes 


Natus nobili- 
tate , poten- 
tia, & regio 
animo polle- 
bit 


Arueris 


A 'rnbis 

xt\')sA 


't , 


Natus mitis 
ingeni;,at fuh 
tiliseric»voIu- 
ptatibus de-, 
ditus 


Natus agrico- 


Fi^irUS 

UlpDC 

t 


Senois 

c«pxnic 


bello 


Heliromeno» 

«Xinn) 4 fc^ 


Fa- 


N 


CLASS. vn. MATHEMATICA HIEROGLYPH. »8j 


, \ 

3 

rv 

5 Facies fer- 
uitQCis & vili-' 
catis • 

Figura com- 
pedibus vin* 
da 

Natus ferui- 
turis vilitati 
fubiacebit 

1 A popis ^ 

i.nuimc 


I 

if Facres fa. 
pientia; in rc'< 
TponOs dandis 
& accipiem 
dis 

Vir throno 
in(idcns,alte*< 
ra manu ii- 

Natas Confi- 
liarius & fa- 
piens euadet 

T aucus 
rcow 

1 

Oiqr-.n 


brum tenens, 
imperantis 


<* »«■ 
aCtu altera M 

3‘ 

^ Facies prc<- 
(urae & labo- 
ris^ qua res 

Vir onus in- 
gens potans 

Summam in-> 
acquirendis 
rebus didicui 

Cyclops acquiruntur 


cacem habebit 3 

Facies ob- 
liuionis om- 
nium qusio- 

Vir complica- 
tis manibus 
cerr^ infidens 

Omnium hi-~ 

laritacunij 

auerfator 

Titan - 


coscopcernuc 

» rr—- ' 

I 

9 Facies iu- 
cunditatis , & 
amotis 

Vir cytharam 
manu geftans 
in adu faltan- 

Amoris ope- 
ribus laxabi- 
tur 

Apollun 

iuoXXnCK 

1 tis 

9 Facies iu- 

cundicalisthi^ 

laritacis^dioh 

Vir Ke«of*»pF®* 
Arietis forma 
fpargens flo*- 

lucundam in 
voluptatibus 
vitam ducet 

Hccatc 

• H'* '• tiarum, vo- 
luptatum 

res UJ < 
DdfUS^: 

3 

D Facies rixa' 
rum, & con- 
trarictatis 

Figura canem 
iracundum^ 
loro ducens 

Rixator & 
refradarius 
euadet 

Mcrcophta 

1 

5 Facies cru- 
delitatis ) ma- 
leficiorunij 

Figura huma- 
na Crocodi- 
lum inequi- , 

Cruddem & 
bclluinam na- 
tu ram Forti Cr 

Typhon audacia: 

tahis 

tur 

_ ^Facies rixa- 
rum & prs- 
Iforum 

Figura gladio 
minax 

Contentio- 

Perocus 


5 

fam vitam du- 
cet f 

tcT Facies amo 
ris, & (ocieta^ 
tis non ceden 
di rixis 

Figura foEini» 
nea fpecqlo 
(Ibi compla- 
cens 

Socialem vi- 
tam amabit 

Nephthe 


y *r»y-. » 
%. 
■'tn: 

« 


CAP.V. 184 OEDIPI ^GYPTIACr GYMNAS. HffiROGL. 


• 

1 

: . r;i:r 

Facies agri- 
culturam rc- 
fpicic>congrc- 

Figura mani- 
pulum fpica- 
rum manute- 

Agriculturs 
operibus di- 
uitias multas 
colliget 

iHs 

ICIC 


1 ^ 

- %• 

gationis diiii- 
Ciarum in ma- 
lum vfum 

nens, altera^ 
vitulum du- 
cens 

i 

l iV>' 

9 Facies amor 
congregandi 
diuiciasjcx vi- 
libus ad alti.* 
aflurgcre 

Vir formicx 
operationes 

obreruans 

. 

Inclinabitur 
ad qu^uis alta 
per diuitias 
comparanda 

PioBris 

niDCipic 

3 

5 Facies fcr- 
uitutisydebili- 
catiSj pigritiae 

Vir incurua- 
tus, tcBudine 

In debilitate 
fenili morie- 

Cronus 

Kponoc 

■fiv ‘ 

« • - ■ 
il # ♦ 

lutariam ma- 
nutenens,alte 
ra baculo in- 
nixus 

tur 

« 

1 

f 

» 

I 

t 

}) Facies iufti- 
ciae> iuris, & 
veritatis 

Vir libranu 
ge/fans mani- 
bus,& radium 
menforium 

lufticix , om- 
niumque vir- 
tutum cuflos 
euadet 

Zeuda 

□crdSrm 

1 3, 

5 Facies quie- 
tis , veritatis } 

6 vies cran- 
quillz ac fc* 
curx 

Vir dormiens 
in finu Virgi- 
nis 

Tranquillam 
Sc fecuranxj 
vitam aget 

Omphra 
- — 3 

Tf Facies gul^i 
auerfs Vene- 
ris , malorum 
faporum gu- 
Ilus 

Vir cum por- 
co 8 c fcara- 
bso 

«• • 

Gulx,& abo- 
minandx li- 
bidini fubie- 
dus erit 

Ophionius 

o^vomoc 

I 

(? Facies dil- 
cordis, tridi* 
tis, perditi 
amicbinlldia- 
rum 

Vir equo infi^ 
dens, in cuius 
capite Otis 
feu No£^ua 

Melancholica 
& difeordijs 
plenam vitam 
aget 

Arimanius 

ipLttintdc 

OT 

LS 

2 

1 

Alfenus ad 
malum in om- 
nes tentan- 
dum 

Figura foemi- 
neamauu cor 
nicem gedans 

Perucrfilfi- 
mus imagina- 
tor euadet 

Merota 

3 

9 Bellorum , 
8 c ebrietatis , 
violents for- 
nicationis 

Figura Hip- 
popotami 

Ebrietati, lu- 
xurix , omni- 
bufquc vitijs 
fcatens 

Panotragus 

nano^Tpi# 

roc 


Au- 


Diglllzed by ' 


CLASS. W; MATHEMATICA HIEROGLYPH. iSy cAP.v* 


1 

nr.;:-: 

1 

$ AudaciXi Ii- 

bertatit,& 

miliciz 

Virfcuco& . 
gladio terri^p 
bilis 

Audax erit, 
libertati Semi 
litia; deditus 

Tolmophta 

•xdXjmd^»^ 

J> Timoris , 

Figura fub for 

Timidam & 

facile pettur- 
babilemconi- 
plcxionenx, 
habebit : 

Tomras 

^Toicpio 

t- 

L^l 

ploratos». & 
timoris do 
corpore 

ma hominis 
(edentis , ma- 
nu caput ful- 
cientis , cunL> lepore in finu 

• 


$ Sequelzpro 
priz volunta" 
tis, 8c maebi* 
nationis circa 
horrenda 

Foemina, cu- 
ius caput fer- 
pentibus in- 
uolutum 

Libertinam, 
vitam fetabi- 
tur, horren- 
dorum machi 
nator 

Tcraph 

J 

• * ■ I •• i 

, ■ t 

V Gaudi;, re- 
creationum f 
lucri vilis 

Fcemina fe- 
dens, cui Pan 
Syringam por 
rigit 

Rccrcacioni- 
bus> & lucris 
vilifiimis ani- 
ron intendet 

Soda 

ctuxi. 

Poftulandi 
res, qux fieri 
non poiTunt 

Foemina in^ 
pertufum vas 
aquam fiin^ 
dens ,i . 1 

Resquas dc- 
(idkrabit, nui* 
Inm exitunu 
fortientur 

Riruphta 

pip-s^T^ 

Cupiditatis 
gubernandi , 
& fulpicionis 

Vir canem » 
fceptrum,| & 
coronam ma- 
nibus geftans. 

Ambitiofi re- 
gimini fubfia- 
bii,cummaxi- 
ma zelotypia 

Monuplica 

I 

>VVM^ 

* • • • » ♦ . 

■ w.” ? 

1 u " • 

r * 

■ "^y\u ' . 
r:Hz-- 
i .ir, -■ 

- : l’ . 

9 Anxicratis » 
lucri , inquie- 
tudinis , pau- 
pertatis 

Vir liudusfub 
formacurren- 
tis extenfis 
manibus 

Anxium aoi- 
mu habebiti, 
vilem, & pau- 
perem •• 

Broiideus ^ 

» 

$ Forma:, vul- 
tus , magnitir 
dinisV&mo- 
defiiap . “ 

Figura ApoHi 
nis fedentis 
formd iuueni- 
li, cy tharanu 
tenentis 

Infigni cor- 
poris & ani. 
nai forma pr^. 
fiabit 
• • 

Vucula^ 

• 1» 

2 >Amor vin- 
di^he, & re- 
pendendi ma^ 
lunw 

- 'i 

■1 

i 

Vir mordens 
digitos^ 

!JV 

» 

■ ■ .'fOr, , 
5,1*4 ; 

- • * 

Vinditas om- 
nibus modis 
letabitur 

1 ««li» ^ 

..I 

• • • 1 

Proteus 

npo’X«‘«Q 

I* 

• , 1 

» 

* • * * ^ « r J 

r.:K' j 1 ’ 

Tf;- 


Aa 


In 


CAP.T. x%S OEDIPI .«GYPTIACI GYMNAS; . HIEROGL. 


•1 

5 Incuria^ & 
naturx vaga^ 
bundat, & ia- 
liabilis . , 

Vir Simianu 
linttfoucns 

Incuriui, va- 
gabundus , & 
inftabilis iiu 
omnibus 

Rephan 


/Eftimacio^ 

Vir ambulans 

Superbus» ia- 

So^ruc. 


nisfiii.de.re- 

Aipcr nubes 

dator, & glo. bu9 magnis 3c 

t ■ 

riz mirum 

» * 


altis appetens (f Fornicatio- 

Vir hircum 

Epicuream 

Phallopho- 


nis & libidt»{. 

ducens 'r ; 

vitam du>' 

rus 

j 

vV.c/? 

nis , amoris ' i 


cens * • voluputum 

*. . . . ' 

' • 

pDC 


auidus 

ti 

• • ' 

i 

• 


V‘ » f> 


• '■ '09 duodecim Doffiibus i 

A Egyptij necdum tamjopcrofo Aftrologicaefcicnt« apparitu conten- 
ti, miros quofdaoi cffeftiis, quosAftra tamBxajquain erratica in 
certis cg;li plagjs effici ebaiat, notarunt. Alium ^im pro natu^-ftcila- 
rum^ub ortum, alium fabcfccadim, alium ii> medio coeli, aliuinin niediae 
no£Hs pun£^ alium denique in intermedijs locis, tam fupra , quam inira 
Horizontem, praeftabant . Hinc ccrlum iuxta 41w*fioncm iam ante iiij 
Z odiaco pci> 4 .^m, alia diuifione in duodecim interualla, quorum fex 
fupra, & totidem infea Horizontem erant» qu* & » fiue Ligaturas, 

domUs, manfiones Deorum nominabant, dirimebant. Atque in hifcc_> 
domibus diligentiffime fitumtum fignonifil Zodiaci, tum planctarum, 
eorundesM^ ad inuicem configurationes, opppfitiones, coniunSiones, 
refpeauf^trigonos, tetragonos, fcx^onbs, platicos, partiles explora- 
bant i &fic tandem de forte, fortuna>natura, infortunio, de eotiue^ de- 
nique humanz vitae ftatu dijudicabant V tcmpeftates, fterilitatem, pe- 
ftcm,annoii3^ bonitatem praedicebant, Se de firailibus in hunc vfq[ac diem 
ab Aftrblo'^ vfurpatis. ne folisdiftisemii plagis, tiellarupiquc virtu- 
tibus ea attribuere vidcrentor , lingulis domibiis fuos praeterea Genios 
componentes, dominantes, aedificantes, deftrucntes, benignos, malefi- 
cos attribuerunt j quorum poteftati, arbitrioque omnia commiffa elTcnc 
a fupremo rerum dominatore. HinC vti infauftos contrariorum afpeftus 
fummopene metuebant, ita beneficos lympathicdrum Numinum afflu- 
xus fummis votis exoptabant ; vtrofque vefotnfpeftoi & examinato the- 
mate quopiam, praeuijsfacrificijs & coeremonijs appropriatis,vt fuo loco 
& tempore dicetur, maleficos quidem, nc noxam inferrent, beneficos, vt 
cos propitios redderent, atqiic in luam Ibrtcm attraherent, placare fum- 
mis precibus contendebant. Sed omnia hucufque dida verbis Sexti Em- 
^yrici ea admodum graphice deferibentis comprobemu^s ^ Imprimis er^ 

' ' ^0 
Digitlzeil by Googie 


CLASS. VII. MATHEMATICA HEROGLYPQ. 187 

go ab eu ponitur^ quo terrena confenjionemy qmm 'Jympathiam Vocant * 'h^xecmt 
cum ccelejlibui^ Cr ex illorum inftuxibus ea Jemper mnouejuur . ‘ 

l'‘ VVJf. - C'”^' { 4 11 

Terrenorum hominum mens f^fentenfid i,i\ 

i BJJe diem vult, quakm hominum ^eaer ilfque Detsri/hn i^ 

J^iidquoi nos ambiti curtofius fi^^xeruiit ChaisUf y dkurii 'qitfiUm feptendi 
flellas tenere rationem caufarum agentium in yriumc^odtpue eorti^cpix in H^tta^Hc^ 
cidunt, adiuuare autem partes Z odiaci . Mque Zodiacum quidkm hirculum > ->!f 
accepimus auditione, diuidunt iri duodeciria animalia i ' l^num^ioif&^ autem adi^ 
malin partem triginta(dit hoc cninCi in j)r2fentik 
quamque autem partm in Jexagintdrhimitd . (itiS? fcnrm vo^:]i'irt^li2C’ Ylr^ 
nima & indiuidua.^^wiW/;«»j, ^u<e vocant , icCtfltdii^dt^uUinlid ibidem 
appellant mafcutina, alia autem faminina ; ^ dtid quidem^WkVpditiia \'Wu Ved 
non 5 CiT alia quidem filida,alia veto '^txnui,id ejf, mut^briet'^ ■ ^tqSeiUd^tilirM 
quidem yfocant, ^fotminina, qua'Muuaisterhhabe)kndtuSbid(^dd'£^ 

/culos ^fxminas } Jries enim tji fignum ma/cu^num, 'Tbdf^^aayem^/ll^^^'i‘ 
num } Gemini ma/culinum, CS^’ yicij/m reliqua ex fimili tkiiaU^b, alid qddWfniJ 
mqfcuhna,alia vero /(eminina . ^ quibtts moti, Vt arbittor^^iba^h^ 
quidem appellant mafculum, binarium vero foeminam flt^diiuh^^Uptfem 
majculum, ^ fimili prorjus proportione ^ analogid ciiir'oi^-^tiles[^ tri^atvi 
numeros . Nonnulli autem vnumquodque etiam animat di uftwn^iih 
partes, eadem fere vtuntur Via ac ratione, vt, in 'Arieh pfihidrn qun^m Md^i^ 
mam eias partem appellant ^ Arietjeni, Hr mqfcularrii/edunda^ 

ZSt* foeminam ; tertiam autem Geminos, ^ mhfcutum . ''‘Bfcdtpbddi^ auten/ditu^i^ 
efe animalta. Geminos, Sagittarium, f'’irginem,Tif es; no'nHdcorp9}rd 
reliqua . Et tropica quidem, Jett mutat oria^4n quibus cum Sol fuerit, tranfmutat 
^ facit ambientis aeris conujrjiones j bulujmpdsyuntjfgna Aries , ^ ei oppoji^ 
tum Libra,Vti Capricornus ^ Cancer : natfi^/f^te quidem Verna fit con- 
uerfiio, in Capricorno autem Hy ematis , in Cancro Libra Jutumnalis . 

Solida autem exijlimant Taurum, ei oppcfiturts^^Sjji^pi^mL Leonem, ^ jfqua- 
rium. yerumenimuerb horum quoque omnium ea qu<e i\^quoque ortu domi- 
natum obtinent figna, ad euentum eorum, qua peffieitifi^r'^ cmx quidem dicunt 
'SanT^irna^t & cx quibus maxioie faciunt pracdiftidn^J dicunt effe numero 
quatuor, qua communi quidem nomine app^lant centra, pto^io autem aliud qui- 
dem Liorofcopum, aliud atitem Utav^sti^kob fi^oc ejl, medmmcceli, aliud aut em^ 
Occidens, aliud autem /ubterranepm ^ ell,fitum ex aduerfio 

meidij ceeli, quod ipfium quoque ejl cali medium, A^qKC J^orofcopus quidem eU id 
quod contigit oriri eo tempore, qUo perficiebatur ^/tuyfi Medium autem c(tli,quar~ 
tum quod ab illo efifignum ; Subtetraneurtt ex aduerfo medy c(tli , quod 

tnedto cali eji aduerfium ex diametro, vt ( exemplo enim fiet clarum)y? Cancer 
fit Horo/copus, in medio quidem caloejl Aries, occidit aut em€(qnicornuSiliuk\tt>\ 
ra autem efi Libra . V erumenimuerb vniufcuiufiq. horum centrorum arimal 'qui^i 
dem feufignHmpracedens Vocant 4^0KXn[t» > hoc db, declinationem i^^quoA aufepi 
fieqtttt.ur, i7wi^»!p»ej‘V» hoc eU,rclatknem i iam vefo idquidem quod fequitur ani- 

Aa 2, mal 


CAp. y. 


Dc ladomi. 
cilijs caloru. 

Centrum do. 
muum. 

Medium coeli 

Horoicopus 

«iuis. 


azreKXnua 

S( 

*’wcyafo£x 

quid. 


CAP.v. ,88 .OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL 

mal iUudJeu fi^num qued eH in Hcrofiopo,fi fit in af>ertOy appellmt mali D emiK 
nis i quod e?l autem poUea (Jequitur autem td quod eji in medio cieli ) boni cjji de~ 
tnonis i quod autem pracedit id, quodefi in medio cceli , tutruiA^^a. , hoccji , in- ' 
feriorem portam Vocant,.^ id ejl > ynkam fortem^ Deum ; quod au- 
tem yenitad Occafump otiojum amma{,fe» fignum principium mortis j quod 

autem eJl poft Occafum, nec eU apertum, poenam, maiam fortunam j quod qui- 
dem [itum ejl ex diametro ex a^erjb mali Damonis . ^od autem Venit Jitb ter- 
tam , - bonam fortunam > qu* per diametrum Jiia ejl ex aduerfo boni Vd: mortis . 
fiuod autem recedit ab eo» quod elljex aduerjp rnedij coeli ver Jus Orientem , Deam 
€X diametro Deo aduerjum . 4t*od autem Hprojcopumjequitur , Otiofun , quod 
TUrJus Otiofo Muerjatur ex dteqnetro* ^ut yt dicamus comptjtdipjius : Sig>u quod 
qfl in floiro/cppo, declinatio quidem Vocatur malus Veermn\ Epanaphora autem, 
Oti(fum* \ Eodem modo autem eius ^^odeji in medio coh decimatio quidem DcuSt 
• Epanaphora autem bonus Demon . Similiter^autem eius quoque quod eU/hw)L^ 

ex aduerfo rnedij coetj, decimatio quidem Vocatur Dea ; Epanaphora autem bona 
fortuna . Similiter Occidentis declinatio qwdem mala fortuna -, Epanaphora au~ 
tem Opofum. SxiHin^nt autem hac non leniter > ^ Veluti aliud xiendo efft^ 
exarhtmnda : cerfent enim Jiellas non eandem vim habere ad malt vd Jecus fa- 
ciendum, fi confiderentur in centris, ^ in anaphoris, v in declinationibus fjed 
alicubi quddem qfcaciorem, alicubi verd minus efficacem. Fuerunt etkm quidam^ 
Cbaldai, quivnamquamque partem humani corporis attribuerunt Vnicuiquc Jigm , 
yt. qua cum illo hmptt confenjum, ^ cum eo afficeretur , Nam Arietem quidem 
caput nominant, Taurum autem collum. Geminos autem humeros , Cancrum au- 
tem peSlus, Leonent.yerbj[<ttera,yirginem autem coxendices , Libram ilia, Scor- 
pium pudendum (^matricem i Sagittarium femoraj Capricorrit* genua, Aquarium 
asdem tibias, Eijces aurem pedes, vc.in figura pacet . tdque turjus, non Vt sp/i putant, fne ratione-, fed quoniam Ji fuerit aliqua Uellt^ 
f H ' ' ■ in ahquo horum ftgmrum 'm ortu maleJlcomm,efficit mutiktionem eius partis,qaee 
* eji eiufdtm nominis . Atque hac quidem JummatmoJlenJafint de natura eorunus 
quit ffint in Zodiaco circulo . Non ahfurdum autem fuerit etiam deinceps d; eo- 

rum 


CLASS VII. ! MATHEMATICA HIEROGLYPH. 1 89 Cap. v. 

rttm Jiui/ione nonni bf/ dicere . Kam cum non ejfet certa animaduertencU ^in- 
\l^itiendi ratioy quod non contemplarentur j^na ex propria circum/cnptioncifed fi- 
ptem difierjarum fiellarum ohfiruationey 'venit cos in mentem in duodecim partes 
totum diuidere circnhm . Ofiendentes enim viam ac rationemy dicunt qu^dcttnu» 

V eteres obferuajfent Vnam quandam Utcidam Hellam ex tjs 'qua funt in circulo 
Zodiacoi ^ dande perforatam amphram aqua impUffentyfiuerunt fluere in alte- qu« ratione 
rum Vas JubteShmy donec eadem Uella oriretur, conie^antes ab eodnn figno ad 
idem fignumfutjfe Circuit circumuolutionem, ^rjua /umpferunt duodecimam^ Zodiaci re- 
partem eius quod fluxit, ^ confiderdrunt quanto tempore boc fluxerit : dicebant ** 
enim tanto redtjjfi duodecimam partem circuli^ fy eandem babere rationem re- 
aer fam partem ad totum circulum, quantum habet pars aqua qu^e fluxit ai totam 
aquam. Ex hac inquam relatioiu duodedmx partis f^ncdjxnt 'vltimum ^nem cd> 
altqua infigni flella, quae eo tempore (pedabatur, aut ab aliqua ex tfl , qua (imul ■ } 
Oriebantur magu 'Boreales, aut magis Juftrales. Hoc ipfumautem faciebam ettam . 
in afis duodecm partibus fid "vu quidem <(j‘ ratio, per quam in tot partes 
diacum diuidunc circulum, efl huiujmodt . jinalogid autem ac proportione ei vi- 
detur conuenire illa, per quam Vniufcuiu/que ortus Horofc&pum ab mitto obferud- 
runt CbaUeti. Nodu enim, inquit, /edebat Cbaldaus in aito' aliquo Vromoruorio Horofcopum 
(lellas SpeSians j ahus autem affidebat parturienti donec pepenflet: cum primum ^“haTtiz^ob- 
autempeperijjety id fignificabat Magiftro> qui erat in promontorio i is autem cwn^ feruarinr. 
audijflet, ol/eruabat ipfe quoque figmm quod oriebatur tanquam HorofiopunL ^ . 

Interdiu autem attendebat Horojcopos ^ motus Solis . Sed hac quidem ex fignis. 

Ex dellis amem alias quidem dicunt ejfe beneficas, alias Vero male/icas , alias autem 
communes : 'vtpote beneficas quidem flellas louis (sr V eneris)mal^as autem Mar- beneficz«aitx 
tis <sr Saturni, communem autem Mercurq, quoniam cum benefids quidem Jit be- "ommu^^ 
nefica, cum maleficis autem malefica . Mtj autem ea/dem fiellas, prout efl alia^ 
alta habitudo, aliquando quidem beneficas, aliquando 'vero matrficas ejfe exifiimant, 

Nam prxter /ignumt aut prater aUarum fiellarum ad eas afpeclus ac figurasyneque 
malefica efl omnino malefica, neque benefica omnino benefica. C ceterum fiptem qui- 
dem flellis arbitrantur praeffe Solem ^ Lunam, minorem autem his 'vm babere 
adeorum,qua ejiciuntur euentus, quinque reliquas . ^am ob caufam A‘gvptij 
^gi quidem (^dextro oculo Solem afimiUnt j ^gina autem ^ Jinifiro oculo ' 

Lunam: liSioribus autem ac fatelhtibus quinque Hellas: rehquo autem populo 
alias inerrantes . Et ex quinque cum Sole quidem conuenire, ^ ei opem ferre di- * 
eunt Saturnum, ^ Ionem, isr Mercurium : quos etiam 'Vocant diumosj proptert/t^ 
qubdSolyCui dant auxilium , ijs domi netur qua gignuntur interdiu . Sa/dent^ 
autem iUllas maiorem 'vim babere, aut quod fint in proprys domibus, aut in altum 
elationibus, aut terminis, aut qubdaliquet ab aliquibus fluentur tanquam fatelli- 
tihus : aut quod Je inter Je afpiciant, tsr inter fi certas fu/cipiant figuras , aut 
quod (int in centris . V t ipfi autem cenjent, Solis quidem domus efl Leo\ Luna Domus pb. 
autemCancer ', Saturni autem Capricornus, ^ Aquarius ', Jouis Smittarius, ^ Kd?n 2 !l* 
Fijcesi Martis Aries, Scorpius i freneris Taurus, <sr Libras Mercunj Gemi- 
ni, tir Virgo . Stellarum autem vocant in altum elitiones, ^ fimiliter deprejio- * 
nes, aut abieSHones, ea quibus deleSlantur, aut in quibus vim habent exiguam^ . ^ '** ***** 

Namdeleliantur quidem in altum elationibus, exiguam autefn Wrw habent tru^' 


Plincnrutn 
ttiiniai qui. 


Planetarum 
•Ppedus feu 
Fon6{<ura- 
Ctouci. 


iriiq'' 


CAP, V. I po OEDIPI iEG YPTl AGI GYMNAS. ' HIEROGL.'^ 

deprejjionibus feu, abieSlionihus . SoUs quidem in aUumelatio cftr jiries 

de antem eji ^ perfere decim nona eius pars jeu gradus. Deprejfso autem, fgnii 
quod ei aduerfatur ex diametro . Luna autem rarfas in altum quidem elatio eSl 
Taurus : deprejjio autemy quod ex aduerfo etus fttum ejl ex diametro , Saturni Li- 
bra, louis Cancer i Martis Capricornus, V eneris 'Pifces, ^ eorum, Vtdixi, depref 
Jtones\,' qua fita funt ex aduerfo per diametrum eorum m altum elationum . SteU 
[arum autem appellant terminos in unoquoque figno , in quibus 'Unaquaque fella 
J quota parte ad quotam vfue partem potefl plurimum. De quibus non efi liuis 
apud eos etiam in tabulis dtfenjio . Dicunt autem Uipari Hellas tanquam J fit^k 
litibus, quando /unt in medio aliarum Jiellarum , in continuatione fignorum: yt fi 
eiufdem figni alia quidem jlella teneat primas partes, alia autem yltimas, atus autem 
intermedias, tanquam d fdtellitibus Hipari dicitur qu^e efi media, ab ijs qwe tenent 
eas partes qua funt in extremis . Se autem inter fi d'cuntur a^icerc ^ inter fi 
conuenire s qua apparent in fgura triangula , aut quadrata . .Atque triangula^ 
quidem conformantur /gura, ^ fe ed inter fi afiiciunt fielU, qua trium fignorum 
Spatium habent interiedum j quadrata autem, qua duorum • Et videtur quidem 
in triangula, benefica malefica in figura conformata, beneficio afficere,^ e f e ma- 
gis benefica . benefica autem benefica hoc filum ; ^ malefica malefica . /«_» 
centris autem ejf e dicuntur, qua cernuntur in aliquo ex centris , aut fub Horqfco- 
po, aut fub medio cati, aut fub occaju, aut eo quod (itum eH ex aduerfo medij coeli. 
Sed cum hac jic fint d nobis fimpticiter O' crfse expq/ita,, prius J umendum eJl, 
quod his motiChaldai proferunt pradiHiones eorum qua funt euentura , qua vo- 
cant apotelefmata . ^ autem eorum differentia : nam alia quidem funt fmpUcio- 
ra,alia autem accuratiora. Et ftmpliciora quidem, qua fiunt ex figno, aut ex 
fimplici ac fila vi ftelU : Vt quod hac flella, cum fuerit in hocfigno, tales efficit. 
Accuratiora autem, qua fiunt per concurfum, ^ vt ipfi dicunt , per multorunu» 
Contemperationem : Vt flaUa quidem fit in Horofcopo, alia autem in medio calo, 
alia autem fit in eo quod efi ex aduerfo medij cati, alia autem fic Ve Ific fi habeant, 
hac euenitnt , 

Atque hxc c(I Sexti Empyrici de duodecim cceli domicilijs fenten- 
tia } a quo tamen iEgypti; plurimum diferepant , quod vt patcfiat,pau> 
16 altiusordiri vifumed. 

Cceli in duodecim manfiones diuifi inuentum ed vEgyptiorum/vti 
fupra cx varijs Auchoribus odonfum fuit >* quemadmodum enim Zodii- 
cum in duodecim domicilia quas arces vocabant, & quas Sol annuo de^ 
curfu perambulabat, ita & domus cceledcs pariter difpertiebancur , hoc 
tamen pad^o» vt vnius diei naturalis (pacio vnamquamque Sol cum ade* 
clis Tuis Luna, planetisj dellifque perambularet. Cum enim quouiscem* 
porc vnus ex Zodiaci gradibus Horizonti immineret, confequens erat , 
vt& reliqui Zodiaci (ignoru gradus etia in aliqua ex duodecim mando- 
nibus, quod & de planetis, & dellis dicendum, reperirencur . Cumprxte- 
rea i\ixSc alix domus alijs&alijs luminis & caloris induxibus paterent} 
hinc recentertNatum quempiam vari)s quoque impredionibus pro domus 
vniufcuiurque qualitate notari credebant jquod quidem totius Gencthlia- 
cdt artis fundamentum . £t primo quidem quatuor potidimum cardines. 


-.i-.i .. -.1 .. 

I 


co- 
lum diuiduot 
in i»maa- 
£onct« 


'l • ' V ' 


m 


Digltlzed by Googie 


i: 


■ fo 


, . ! «iTjn- 1 
t r 

I . 7 


^•rnr.t 


CLASS., VIL MATHEMATICA HIERQGLYPH. 191 CAP. r. 

ujquibus inagna vi» 5? potcfta» influxu um laftei-ct, ednfidcrabant, acquc-» 
hxc Wrf^ccncra GraBci^ifigypdi nu/eoiw^^i^ praecipuas Deorum man* 
fioacs vocabancv rccehtiorcs cufpides fcu angulos vocant, reliqua vero 

intermedia ^atia^dpos, qubriMircumbdocflcnt^/»<^»i<f appellabant, ex 
quibusquituora*».A.>a&id cft, loci dcieSi far pigri reliquae quatuor 
«QMfa$«/rid eftifncccdentes , Kw^ >W<ri(^fcDcu:^d«qu«Borcaf^ 
fune in lequcnti figura fcu jSceuhdo Ceu me- 
dium cccli , Xenio Quarto iinum cflcii, Curau- 

tem ia quiulrantibus inceperint, haec: eft ratio: imaginabantur Veteres 
circulos duos magnos traDfeunces per polos Mundi,qoorumVftUs cll me- 
ridianus, alter ducitor per pontum Eclipticae, fcilioet in contadhi Hori-= 
lontis ortiui, 8 c ‘m oppofito pua^Horizonm:ocfc4dui , inte^ccans me- 
ridianam ad polos Mundi'i ihifcc -duobus _cir€irfiiji^o'diacus iii-quatuor 
quadrantes diuiditur,' atque adeo ftatim obuia'.fiunt ctfnti^a cardinuiiLi »• 
quorum primumex parte Horizontis ortiui-<igp«»-iui7i[r«(««*r, fignumvide- 
Jicetafcendcns ^empore genitur» » quartum ab eo 

iigndm, 'Tertium «<Wt6.*occiduum,. fcpriraumab Horofeopo fignum j & 
quartum denique oppqfitum Exempli gratia ; Ancto 

boj|ofcopantc,in medio coeli cft. Capricornus, occidit autem Libra, in* 

imp coeli Cancer eft 5 &fic facile infphoer» armiUar is d ifpoGtione rcpcr 
riebant gradum difla hora Hori^onfi applicatum*. Hos quatuor quadran- 
tes quatuor hominum »tatibusVetcres attribuebant. ita.DeuiQphilus Gra- 
cili AM thpr ; o' /uSil rita vtpinU «Aiuw , % « 

/wVfli voi yfw ‘5?r w S« p»r* * Kfi 

Horofeopus awdem rmmfijlAt primam ^tatemM elii^uerikmy medium 
c«b m4i(m , id eCl, flatam i qccidens Vero pede^oty Uejl^fiuilem ator 
tem 5 hype^aum VerUecrepltdm^ ^ mortem a^rt, ^ poji ipfamfunt 
gloria <ir mfami£ opera/ KVl tameq Auctores - aliter quadrantes quatuor 
aetatibus applicabant A na/n a prima ad dccim^ip domum quadrantem* 
puf riti» adfcribuqt,eumqqe VQcauU^^vWowV;.^ hmc op- 

pofituui a quartaid ^{qpcjmam doraiw > «wV«iVtiW»»or vocabant , fenc^», 
congruum » Tetnuirn ab occi<Jcnte ad medium coebum, au/Swi- dicebant, & 
luueiituti fcu virilitati appTicitanfj Qnattum demqj <ut,Aw/3ix<>V didium, ab 
Horofcopo"a‘diinum'OoeK''dedudhxm7^^ vicini »tati applicabant . 

Porr6 operationes^ <juas’ddodcciin'd^^ vocantur 

4Vdtcflbu8J^ ita Manibus »^ 


Has autem petes rerurh per Jigna locatas 
In quibus omnis erit fortuna condita fumma^ 
jitbla Vocant Graci , 

Et cum nullus Afironomorum recentiorum reae intellexerit hanc vocem 

,noftrarum partium effir ratus fum' hic genuinam cius fignihcaiio- 
nem aperire. Loca fortunae Hebr»i veteres vocant,tcfte Auenar,n'i‘7'inn 
Chatboloth, id cddi^attn‘as, a verbo Vnn, quod idem cftac ligare, 8c fumun- 


Mtstilitu. 


Uhioii, 


CAP. v: ip» . OEDIPI :«GYPTIACr GYMNAS. HIEROCU 

tur quoquc.proamulct!8,^nopueforufli: appendi folitis . Dicuntur itas 
que Ligatura!, quia nullam fe^uiiv iudicium inftitui poteft , nifi pmnia.. 
fortuna! lora apte inter fe . combinentur & fc vcluti ligent, & ihuice com- 
pleOantur i vnde Gra!ci audientes has voces ChathoJotbjiS-At, ipfis Tuppoli- 

* S iuxtadodecapartitamcalifacienu. 

^ diftingu^tur a QCis genitura? : aliud enim dt thema aliud 

AtWorum thenjaj illud naturam, hticadiones notat. Ingenitura prima^ 

doroui cft y orofeopii m adipnibus feu AthlU eft fors fortunat , 8c nonae 
actiones exoriuntur &conftituuntur, fortemenimfottunar tanquam Da- 
cem fcquuntur ; namjn genitura ^ in trinfcccvin Athli» Soi«'5'<,id «(k 
cxtrinrececQofidcranwr i . atque horum Horofeopus dominans cft , iUol 
rum fors fmuna! : itarHermes 

fHrvesftnfMu fubijcilT . ^ oCorporea quidem 
Horofiopo Vfudidi^Si <Cr pojjejftua forti forturuty ^iritalm Luna ^ praxe; Vero 
medio fflf/o . Forro qua! a Veteribus dicuntur , ea ab Arabibus dicun- 
tur id eftyfacie». Hiiijc iam expolitis omnia hucuique di&a ad Ve- 
terum mentem in (equenti 1 1 cccleftium domorum figura contemplare ; 
in qua quidem figura duodecim coeli doraicilioru,finguli» domibus primA 
appofiiimus denominationem iCgyptiaca iftiusdomu», quas ipfi itutOjecH 
id cft, manfiones vocant j deinde in interioribus domibus primo femper 

loco Genios tutelaresfingularumpofuimusi&primam quidem domum 
Hermanubis , id eft,Mercurij domum iuxta veterum mentem denomina- 
uimus i Secandam Typhonis domum ; & fic de cocteris', quae iequuntur 
denominationes Gracanica! ; & deinde Athla, id eft, C^nificationes ope- 
^rationum, qu* in fingulis perficiuntur j in exteriori vero limite 
& epanaphoras fingularum adiecimus j in interiori vero quadrato 
quacuor Mundi partes cufpidibus' correfpondentes adiecimus ; in^ 
denique hierogl^^hicum Schema quatuor Geniorum Mundi , a 
qtii^s potiilimum fors fortuna; dependebat, exhibuimus, quos ferpens 
ambit tum annuae, tum diurnae circumuolutionis fymbo1um,quibus 8c di- 
&a Numina pra!efie credebantur; in medio vero licera n portam Munda, 
liam fignat, per quam Sol & Luna pero & c ‘Ggnati procedentes omnia.^ 
fmcundo motu fuo animant. Verum cum hoc hteroglyphicum in fe- 
quenti^s fufiiis fimus expofiruri, hic cius interpretationi diutius inhsere- 
xc noluimus. Ledor perinis vel ex ipfo Schemate mentem meam circa.* 
duodecim manfionum coeli dilpomioncm melius affequeeur, quam 
ego vel longiflimi? difeurfibus 
praeftiteriDi , ^ 


Hi . 
<•!_' ’ i; iij !:*:•:.?> >-.i /fini .J 

I . *:rnu*T v v c-r- ; 1^-:^ :: ■ : 

■nt ; .1 rr:*5bi born ,nn\’ uJov i; ‘ . 


AO- 


CLASS. Vn. MATHEMATICA HIEROGLYPH;; tpj '' 

aqaekatopos 

Siue XII, Manfiones Coelijuxta mentem Aegyptiorum, 
Grxcorumi& Modernorum. fUD^ion 

. A e A O N XI. 
Boni & foelices euentusr 
aqaiQi , fautores. > 


rnonic irrvnHipti 

Ou(, tutrafite^i 

A 0 A O N IX. 
cligionis,rapiencix, pi 
tatis, artium, fcientia- 
Vtum, diuitiarum. > 


Venus . 

Aicdium Coeli 
A 0 A o N ... 

Coeli culmcDjfi/bgiu, domus regia, honoru. 


Auftcr , No'i<@. 


* seaio^ 


uinjopijip2‘l|uouijjjccJ 'mmuajBj 

\ ‘ 4 1 N o V 0 V 

V- !F>D umuq 

MT^ad 


/ f 6 SI X 

•tnnjoajaua^ ‘ soy > 
< mnjojsq^ snoioQ 
’A N o V 0 V 


tf ♦uinjonb X 
uidojd * uinJJBJj snuioQ 
au NOV0V 


3idaJt.dT 


«riANA«OPA. MANSIOX. AinOKAMMA. 

MANSIO XI. mnixceu MANSIO TX. 


n»? o 

o i* 

a • («• B. 

*• 'dJi -• «, 


a» > 

f®r 

3 ^ a' 
‘IU OISNVN '^luroum 

;v w H V s o u V ‘A I o I S N V W 


‘A OISNV^V 'fcaMW'QWiu 

•Vd 04 > VNVOH 


Bb 


Co«r 
Digitized by Googie 


CAP.v. ip 4 OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGI*. 

ConfiUarium, 


X 


ct ^ 
J N hac figura prim6 vides duplex hcmifpho 5 riuin,rupcriu$j & inferius, 


in duodecim ajqualcs partes diuifum, quas topo^ fcu manfiones appeK 

labant . Atque in quatuor quidem cardinibus, C3ricncis, Meridiei , Oc- 
cidentis, & Imi coeli j quatuor ponebant vel uti prxfides , & totius fortu- 
nat arbitros *, in reliquis angulis, quos ab odonario numej» ^Q^copos 
vocabant» partim beneficos, partim maleficos principalium Geniorunu 
tutelari am alTeclas ponebant. Prxtcrea fingulis domlous eCrea» qpiafiiam 
rerum ad fortunamfpedantium (ortes tribuebant . Hoc pado Mercu- 
rium prims domui vit*,Sc confticucionis corpores , St quxeunque ad / 
mores formandos fpedant, prxefie credebant j verbo , fingula quas quo- 
uis modo in omnibus naturas Clafiibu$Mcrcurialia funt>& per analogiam 
quandam ad bona fortunas, diuitias» honores, vite diurnitatem, robur, & •_ 
pulcbricudinem corporis reuocari poterant, reducebant. Pariter IV 


domui nodis demeris profundoRephanfeu Saturnum prxefle volebant, 
naturam Saturninam redolentibus. Oecimx domui, fcu 


omnibufque naturam 
medio coelo Aphrodiren feuNephten vn^ cumlouc prxponebant i quam 
ideo & domum dignitatis, honoris , Regix foclicitatis appellabant. Sc- 
ptimx denique domui. Occidentis angulo, domui mortisTyphonem do- 
minari credebant . Cocteris vero odotopis fingulis Genios , naturafquc^ 
illis conuenientea attribuebant» vt ex figura patet. 


^fpUeatia vjks pradi^orum im^ftroloiic» ne^oth 

tQrumque confutatio^ 


\ 


o 


C Vm mentis oculos continuo in coeledium motuum ordines inten- 
tos haberent, variofque influxus i fupremi ccelorum habitaculi 


fc 

1 

j 

iP 

;Dl 

'b 

tc 


Prsfidibus per intermedios planetarum choros in vlcima Elementaris 
Mundi lemtnaria deduci aptarent i mutationes vero indies ex continuo 
coelorum fidcrumue motu emanare viderent j Zodiacum planetarunu 
expanfo, hifque domos, manfionerquc hoc pado adaptarunt, vt vel ex 
ipfoSyflemacc, qualitatum, iofluxuumque aut amicorum, aut inimico- 
rum occurfum perciperent. Si enim in domo felicis fortunx felices Sc- 
beneficos prxfides reperirent hora nati, felicem quoque eum ex tot bo- 
nis conl])irancibus pronunciabant j fin beneficos cum maleficis domui ; 
alicui dominari comperirent , talem fortunx fortem & natum aflccutu-^ ^ 
rum pronunciabant» fin denique maleficos cum maleficis in domo aliqua, 
coniungi deprehenderent, natum iniquz 8c infelici forti fubiedtum fore 
opinabantur . Summo itaque Audio quatuor cardines notabant, & qncqi 
ad inuicemPrzfides Genij firum haberent, explorabant. Quod fi inimi- *^ 
cumoccurfum comprehenderent alicubi, fumuiis continuo precibus, fa- 
crificijs, coeremonijfquc maleuolos Genios , nc nocerent ; bonos i, vt itu 
bonorum afiluxu pcrfcucrarcnc, placare contendebant . Atque hoc mo- 
do.non uncum circa Nati fortunam, fed tn i;s, quz fierilitatem , & ferci- 

lita- 


) 


Dlgilized by Gocqle 


CLASS VII. 'MATHEMATICA HIEROGLYM. «AP.Vr 

litaYeoi agrorum, incrementum & decrementum Nili,medicas ele^iones 
itlncrum,.negotiorumquc aurpicia concernebant, procedebant. Totam - ! 

fiquidcnd foelicitatem & infcelicitatcm humanam, ex Geniorntn arbitrio 
dependere apprime fe nofle fomniabant. Vide qu? de huiufmodi plura ad- 
duximus in CabalaAftrologica tum Hebraeorum , tiim Saracenorum. ^ '“J 

Cur vero ^gyptij domus tali ordine, & talibus (ignihcationibus,& pro- -j" 
miffis adornaocrint, explicat in Aftrologia fua Hebraice confeipta Aue- 
nar, quem vide j ciim enim omnia huiufmodi \/Egyptiorum deliramen- 
ta iam dudum ab Ecclefia orchodoxaj tanquam animarum pernicies 8c 
exitium profcripcafint i minime quoque expedire indicaui , rem fufio- 
ribus verbis apud Arabes & Hebraeos Authores deferiptam hoc loco ad- 
ducere . . 

X r -1 ■ 

fZ)f48 i fm oZianfiombus Deorum ciimyym ^ I Ta hominum conditiohi comparatum cft, vt mox ac abftrufa &cxo= 
tica quaedam intuentur, ih admirationem rapiantur, rapti latentium,* 
cauftrum rationes ferutentur. Quod vel maxime ^Egyptijs vfii venit. 
Habitantes hi fub perpetua coeleftis ferenitatis facie, dum innoxijs no- 
durni temporis vigilijs ordinatiflimos illos Aftrorum exercitus , intenta.^ 
mentis, oculorumque acie aflfiduo contemplarentur, ftupore quodam im- .. t- . r. 
pulli, fieri non poffe fibi pcrfuafere, aut otiofum elTe illud, quod tamis ' 

nuntiaretur ofiientis, aut infruduoftiqa, quod tam mirificis effedibus im. 
inferiori Mundo cunfta irradiatione fua compleret. Hinc praemiflis mul- jttiummio 
torum annorum obleruation^us, coelum fielliferuro vniucrfum in certas 
quafdam Clafles diuilerunt, 'quas Deorum manfiones primo ^gyptij , «t Antiqui*, 
deinde Grxei Afterifmos fcu Iconifmos nuncuparunt , Primo fiquidem 
duodecim Deorum principalium choros Zodiaco inclufos, tanquam Vni- 
uerfi moderatores, vt fupra vifum eft, vtpote ^ quorum arbitrio &difpo- 
Etione omnes inferioris Mundi bonx malxue fortunas fortes , depende- 
rent, vnice coluerunt. His vtrimque ^m in Boreali,quam Aufirali hemi- 
fpheerio, veluti ifubfidiarias quafdam Deorum cohortes ,'in varia officia-^ 
diftributas adiunxCrunt j iq Boreali quidem Typhonis regno , aufteras 
quafdam, & vt. cum Zoroafiro loquar , implacal)iles quafdam potentias ; 
an AiiftraliVcro Ofiridis regno, humano generi bcneuolas & fumme fa- 
ncntes,veluti Borcalium inclementis &auficritati 6ppofitas collocarunt, 
quorum antitechnia & perpetua volitatione , bonorum , malorumquc-» 
commi ftioriirexorta fune {eminaria . Hinc vti 'ad malorum auerrnncatio- 
Ucm, Borcales fummo fiudio placare contendebant j ita Auftrinos qua 
facrificijs,quacoeremonijs fingulari induftria inftitutisinfuam cuftodiam 
attrahereconati funt. Qus omnia fuse fupra in traftatude MiindiSy- 
fieraate hiCroglyphico, vti &in Obelifeo Pamphilio fol. ao^^explicataii 

funt, ' " •« • ii: • ; ’ ' 

/ B b r Hoc 


CAPVT VI. 


• l - 


dzea bf*6oogle 


CAP. VL 196 OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL 


Aftefirmi 49, 
ab j€gyptiji 
ifluenci. 


Deorum fia« 
tioaei (eu 
nuaCoaet 
quz, 
Gneci hlcr»i 
tlyphieat 
itelurani 
imagines coq 
ueitesuat iq 
Deo*> 


Hoc itaque ponto,D'ico priaio, primos omnium morcalium </£g7- 
ptios, ccelum in 48 imagines diuiGOcp cefte Hyginto. Chaldaic< , inquit'^ 
Juntj 4tque ^gyptUc^ cr imagims, quibw altm ^ pkmU ab JHrono- 
mis injignmntur. Diuifio autem appofitcfadafuit, vt a4fub Au(lro,to- 
tidemquefub Ar^o ponerentur imagines • quas omnes Deorum (latio- 
nes feu mandones Deorum, vc diximus, vocarunt. Nam iingulis imagi- 
nibus choragum quendaroprzponebant, cui reliqox flellat vnios &ciuf- 
dem aderifmi veluti a(Teclz iungerencur . Singulis autem certum quod- 
dam rerum in inferiori Mundo contentarum pr^fidium affignaban^bca»- 
tumque przdicabant qui catenas horum afterifmorum, queisin inferiori 
Mundo congrux & correfpondentcsClafles connedcrentnr > cognofcc* 
rct. His enim cognitis, difbcilc non putabant. Genios vnicuique rei 
congruos, in fuaro rem, qua facrificijs, qua varijs compontionibus,ex di- 
ftis rerum naturalium claffibus affumpiis, per confuetos ijs ritus attrahe- 
re bonos> malignos depellere . Nam vt rede Ptolomzus : Sunt enin^ 
vultw buius inferioris Mundi /ubieSli Vukibus ctgleHdfUf » In medio autena* 
horum Numinum, Michram, quem & > hoc e(l,Mediatorcm ponc 4 

bant, id e(l, Solem, qui veluti Dux Sc fuprenms coeledis Mundi Monar* 
cha cum reliquo planetarum comitatu nunc in Au(iruni,nunc in Boream 
remeans, fub(idiarias didorum Numinum copias quotannis interuifens , 
(logulos confortando ad mundans ceconomiz conferuationem virtuto 
fua incitat. Quz omnia in Obelifeo Pampbilio fohi^y. cum fuis ftabi» 
lita (intauthoritatibus, eo Le^or^m curiofum remittimus. Secuti fune 
hos deinde Grzci, qui imagines i^gyptiorum hicroglyphicas , quas noa» 
capiebant! in Deorum ab ipfis conh^ftorumlconirmos conuerterunt, qui- 
bus Sc poderi in hunc vfquc diem vfi funt . Verum vt primzuam coeli fa- 
ciem ab ,^gyptijs hicroglyphice deferiptam cum Grxeorum Iconifmis 
luculentius conferre pofTis, primo hoc loco vtrumque HcmifphoeriunLi 
aderifmis Grxeorum infignitum ponemus, deinde ^gyptiorum quoque 
Jco nifmos pofituri . 

f 

IconifiniGrrecorumlSorcales ^ Signa Borealia »l. 


I. Vrfa minor, HcIicc feuCynofura \ Arab. Akacaha iGrx^ 

, fktiilrum j Hebr, rraai c^y , Gna/cb GalRna cu>» fibjs fuis ^ 8c con- 
tinet ftclias 2 1 j occupatque n o® ^ j naturx Marris & Veneris. 

I I. Vrfa maior, Gr, nfiapa. fttyakn J^urrus maior j Arab.^^Vl j, 3 t 

Vubbn (ilekboTf Frfa maior i Hcbr. Viix nim i Indis mare auream. Contu 
netdelUs^y, & occupat naturx Martiz . 

III . Draco, Gr. e^nuitSgrpens^ Tython j Arab. Tasban \ He« 

br. i^mnTaniny Anguis, continet 3 2 ftclias, & occupat 

^ ^ i oacurz |ouiz cum Saturno . 

IV. Cepheus, Grzcis i Arabibus Hebrxis 

anVn n*?ya» 'Domina flammssy Inflammatus, conciuct ftclias 13. & oc- 
cupat X Y ^ > oaturx louis 8c Saturni . 

V, Boo- 


Digitized by Google 


1 


CLASS: vir. mathematica HIEROGLYPH. IP7 

» V. Bootes, Ar&ophylax,P^f^/’/cf^oi>>Arab.^p^t Elramefb > 
Vichx,ny\^n 7 iS: 9 1 Canis latrans . comiocc 39 ftellas, ^ occupat Hgna^ 

j natursSacurninx £c Mercurialis. 

VI. ' Corona Borea, Gnofia j Arab. ElkJail elfcbctmaft 5 

item ElpbttA ; Hcbr. , CgronafiniUra . coocineC « flcllai, 

8c occupat lignum 13» matura Veneree^Mercurialis . 

V 4 I. EngonaG fcu Hercules s Graecis ,genuflexus ; Arab. 

elgeti ilrMcbu. ingemcuUittm, Hebr. vaia Vy Vfli3* cadens fitper 
genua , & 38 Bellas continet , 8c occupat t|( ^ ; Marcio-Mercuridis 

naturae . 

V n I. Lyra* fcu Vultur cadens, Fidicula ; Graecis x/Auti Arabib. 

Mahore j Hebr. Vfiion *wa , ingeniculati p/alterium . concinet Bellas 

1 1 , & occupat Cgnum }> jnaturx Venereo-Mercurialis . 

, I X. Olor fiue Cygnus,Gr. cT {w{ i Arab. EUegiagteb^Gallim; 
Hnor. hV) 3 *in TharnigoiethyGdllitta . continet Bellas 26, 8c occupat Bgna_* 
«nite K natura; Venereo-Mercurialis . 

X. Calliopea , Gr. ©epi^ * Arab. ^ jX.\\ j ^ Sadar dat elkarfs, 
peSfus ipfa tji fedes j Hebr. noa Vy nnce^in , Jedens Juper fedm. continet Bcl« 
las 36,^ occupat ligna Y V > nacurx Saturno- Venerez. ' 

XI. Perfeusi Cyllenius; Arabibus Rsfilgol ; Hebrasit 

^oaUn^^^rMiiAViiinfferens caput Diaboli* concinet Bellas 35^ * & occupat 
V & xe; nacurx Venereo-Sacurninae .r -> 'j . 

X I I. Auriga, Heniochus feu Eriefaconius ; Arab. El/amaks 

Hebr. (Oift yvnj 'f-^pajlor tenent in manu frenum* continet 37 Bellas * 

& occupat lignum n. « naturae Marcio-Mercurialis . 

XIII. Ophiuchus* fcu Icrpentarius; Arab. corrupte 

elangui j Hebr. n^nnmitiy , tenens ferpentem* continet Bellis 24, Sc oc- 
cupat figna wi ? i naturae Saturno- Vencrex . 

XIV. Serpens Ophiuchi, Gr.oV< ; Hebr, n^nrt Haebasa 5, firpens * 
idem Arab. Elhiuan ; continet Bellas i j» 8c occupat figna *ti $ ^ i na- 
turx Martio-Satorninz • 

X V. Sagitta, fiue telum j Gr. ok-it ; Arab. Sebabam j Hebr. 
jotfn^Saeanj J)amon . continet Bellas 8 , & occupat P » naturxMartio- 

Vcncrex . 

XVI. A^Htli fcu Vultur volans, Gr. Att0(»feu louii aks\ 

Arab- HchT\iaf2Nefcber* continet Bellas cum Antinoo 19, 

& occupat lignum * naturx louio-Martialis . 

XVII. t^^phinus.vcftor Arionis i Gr. A§f«'ri Arab. Dr/- 

pbfH% Hebr.tinVtypiJcUmarU. continet Bellas 10, & occupat Cgnuia. 
j«^;natursSaturnino.Martialis. .... 

X V I 1 1. Equiculus, Gr. ^wru JeEio e^ui minoris » 

Arab. u*>i 5 \ Mpbares elmek ; Hebr. OiDrt ufH '\ , caput equi . continet 
Bellas 4, & occupat fignum jsss; ; naturx Martio-Iouialis. 


CAP.VL 


I 


• 1 
ij 


XIX. 


1 


CAP-Vt ip8 OEDIPI '-^GYPTIAGI GYMNASL 'HIEROGLTO ' 

i y XTX* ' Ptfgafus, fcu cquus’aIatus,Gr.if!r*Hg)*; ^^^u^lpbartu 
Jbt equu$^ Hebr. bo*ip Vya didu , equus cornutus . continet -ftcUas: J 5c 

occupat figna K Y ? naturae Martio-Mercurialis . <j i -r. 

XX. Andromeda , -Mulier catenata ; Arab. »^\.€mrMe 

elmofcbeljeleth, •vxor catenata Hebr/ ttV n^rt kW nte^ Mrew 

viro, continet ftellas z 6, & occupat figna xY^ 

XXL Triangulas,Gr.A/x5.ASTS^,Tee'>or®-i Arab.(;j^ 
tun 5 Hebr. toiVe^on Hdmmofehlufchy tripartitus . continet 4 ftellas >..& oc- 
cupat figndm )S'y naturap Mercurialis. ‘ " r 

Cui additur comaSercnices, & continet fiellas 14 , & occupat Ur 
gnumltf, . 

Signa ZotUoii, j 

XXII. I Aries , Gr. Ke/@- » luppitcr , Ammon t Arab. 
hammel j Hebr. fiVo Teleh . continet fiellas 2 z, & occupat Y & ^ > naturas 
Martio-Iouialis. 

XX 111. z Taurus, Io, Ifis, Api» » Cr* TaS{^i Arab.^^^ 
taur ) Hebr. nittfri Hejebor . continet fiellas yz, & occupat xc i Mattior ' 
ycnerex oacurx . . ’ \ 

XXIV. i Gemini, Gr. A#<^f*«,Caftor & Pollux, Apollo j 

cules i Arab. I Hebr. a'>oiHr\n Hatheomim » continet3p ftcl- 

hs, qu« occupant figna JE 25 i naturae Martio-Mercurialis, . l v 

XXV. 4 Cancer; Gr. i Arab. Eljartan Hebr. J 

fOTD , Sartan . continet fiellas 1 6, qux occupant 05^ i- naturae Saturno!^ 
uialis. 1 

X X V I.l s Leo, Arab. d-»Vl EUefedt Hcbr% -n'n«rt Haariehy Leo , ^ 

continetfiellas40, qux occupant^ «t i natur* Saturnino- Venere*. i 

XXVII. 6 Virgo , Gr. na^a^ir®.; Arabib. hlaadrij vel i 

t\j^i^\Sanbaletyfiica i Ititer, Habetulah , F" i rgo . continet fiellas | 

4l,qo* occupant ,0.; naturxSaturno>Martio- Mercurialis. ^ I 

XXVIII.' 7 Libra, Gr. ; Arab. t>l^l Elmi^an ; Hebr. . 
0 '^ 3 WD Moj^nainiy bilanx . continet fiellas zo, qux occupant t?i >SaturniQo<-= 
louio-Martialis nat. ' 

• XXIX. 8 Scofpius, Gr. jikraby hl^^ ' 

nipv. continet fiellas 2 4, & occupant ; naturx parcim § &t?ypartint 

5&2P. V’ . 

XXX. ‘9 Sagittarius,Gr.T*$.'TiK; Arab. ElKaut:, Hebr.*' 

r\ 9 tp KjJchetb, Sagitta, fiellas habet 3 z,qu* occupant naturx louio» 

Saturninx. . 

XXXI. 10 Capricornus , Gr. AiV»»^ » Arab. 5 

Hcb. 'un • continet fiellas z 8, occupant 

... . . . ,• ■ .■ : ’ r 

- ‘ xxxri. Digitized by Googlel 


CLASSL ,VH. M 4 THEMATICA HIEROCLYPH. 199 

XXXII. II Aqnariiu,Gr.TVe,'xc@.-} Hcb.>Vr 

VaUt fituls. continet ftellas 45^ qu* occupant «« X • 

XXXIIL it ?i(cesy Anh^o^Hatat Hcbt,a>n 

f)^im%Tifces • continet ftcllas 40* &T occupaari^iu x Y**^ 

• * • j 

2 ’ ^uftralta fipna i^r ‘ ' 

■■ ' . X i r* *“r~ 

XXXIV. Cetus, Arab. Meit ; _Hcbr. n>rt n'*iK , Leo ma- 
nnus \ Gr. Lat. !Baief^ipi^rix . concipet ftellas z$, 8 c occu- 

pant X » naturas Saturninae^ & parum Venerer . 

XXXV., Orion, Arib.^*£l!, »>? Elsieu^e & BMm-, 
Hcbr. niaarr , canis fortis , bellator fortis . continet (iellas 6 2,, quae oc- 

cupant 3 rSft> ; naturae louis & Saturni . 

XXXVI. Fluuius y-Eridanus > Njlus» Graec.</rro^@^ Arabib. 
l^ajjor aieharnary lithr.iniNabir'yfuuius^ continet ftellas 39, 
& occupat Y¥jnt i natuexSaturnU . ^ . 

XXXVII. Lepis. Arab. Etarneb i Hcb. nnaiK 

Jrnebet, Siculis aiV#?®-. continet ftellas 1 3. 

XXXVIII. Canis maior.. Syrius, Canicula i Arub.j^eibabar-, 
Hcbr. Vnift Canis ^hr ^ concinet ftellas occupat n. 2B j nato» 
las Venerer. , 

XXXIX. Canis minor, Gr. ^ 

Elgiemeii^ i Hebr. poprt Canif minor . continet fteUai. Si & occupat 
9 fe i naturzMartialis& Mercoriali^,. 

XL. Naui8.Gr.AVr«*i^«j Anh.*:^^ Markeb i Hcbr, n>''toSepb^ 
aa . PiUuis « concinet ftellas 50. & occupat c® i naturae Saturninx, 8c 

parum louix. - m •.• miL'* 

XLI. Hydra , Gr.TVcpV > Arabib. ; Hcb. nVt Baia , 
firpms ., continet ftellas 3 4>& occupat » naturae Saturninx cum Ve- 
nere. 

X L 1 1 . Crater, Gr. Arab. Mplmm Hcbr. oia 

poculum i continet ftellas 8 , & occupat jn. j naturx Mercurialis 
cum Venere. 

XLI n* ‘ Coruus , Gr. K^ef?; Arab. o>* 3 t El^oraby Hcbr. miv 
Corab, Coruus, Ales ^hothi^ continet ftellas occupat .c. i naturx Satur-p 

ni & Veneris. 

XLIV. Centaurus, Chiron, Arabibus »>dt ; Hcbr. 
ov W1*»» 'J«n> trwrt misr 'jm fr''iwrt » id cft , portans Leonem medius ho- 
mo, trmediits equus, continet ftellas 37» & occopat-a^Ulinatar? Satur- 
ni. 

X L V. Lupus, Gr. enein : Arab. ^Jfedafexna v Hebr. noa Ne, 
mrr,id cR,Pardus . continet ftiellas 1 9, & occupat natutq Saturni nf 

com Marte . 


XLVI. 


CAP.vn. 


«gyptij pu- 
tabant Deos 
Cue Geaiot 
inhabitare 
aia. 


i 


loo OEDIPI iEGYPTIAGI G YMN 4 S. HIEROGIi^/ 

* X L V I. ThuribuI uni > Abare. iHfebr. moptifi, id eft,77;»- 

ribulwn . continet ftellas 7, & occupat 4 ;; naturae Veneris & Mercuri j.v 
X L V 1 1. Qorona aulirralis , Gr. Citium parumn ^ ^pta^ 

Jxionis i Hebr. n’'p‘iTnor» , Corona ^tf/lr^h -tConunct^pllis i j , & occu- 
pat {»; naturat Saturnina: & Martialis. 

X L V 1 1 1. Pifeis a^drinus) feti Notius ; Gr. 

Hcbr.a^nitt , pijcis meridionalis , continet ilcllas 1 7, & occupat «5^ • 

Atque hac funt 48 loiagincsi quibus Graeci vuiucrfum coelum, my Ili- 
cis rationibus indudi, inlignierunt > 'quas quidein , vt podea videbVtui, 
ab ^gyptijs mutuatas, varijfque fabuli^ adornatas Iui iuris fecerunt.Quae 
porto primaeuae illa: imaginci, quibus ^gyptij coelum cqhoneftarunt,fuc- . 
rint, iam aperiamus. ^ c rc-" • c" 

. • • i t. -» ff. jt ! > 

: CAPVT vn, ' ' .. 

' % • • ll , f Ct-i • 


^Homo(io, (p^cur ^e^ptif CalUm in ^8 /ifleriJmQS ^ 

diuilerimy^ ■ ■•,■■■• .... f 

• • . . > . »< ... ^ 

* T * 

C Oeledes Deos feu Genios aidra inedtere, !^gy peiorum dogma cft ; j 
horum enim virtute & efficacia inferiorem Mundum cohiiftcreJ* i 
putabant, non yi quadam propria influxiua aftrorum,feddifpofitiua Nu- 
minum, qui in aftris ceu folio quodam regali confidentes i vimite afiro- 
rum naturali vcluti indriimento quodam vterentur ad inferiorum difpo- 
Ctionem . In lingulis vero afterifmis primarium cfuoddam Numen refidc- ' 

re docebancjin reliquis veraftellis ad eundem 'afierifmam pertinentibus. 
Genios relidere principalis Numinis vclulti aflcclas & miniftros, quorum., 
virtus pyramidali quodam influxu, cuius bafis in ipfius aftcrifmi’ masnii- 
tudine, vcrtexlh terri centro delineret, credebant i hafquc 
arces Deorum nominabant : totnii\ epinj quod intra huiurmodi pyrami- 
des continebatur, id eorundem poteflati &difpofitioDi fubie(dum e(t^ 
arbitrabantur . Et dc duodecim Zodiaci Numinibus iam fupra Capite.» 
quinto fufe difleruimusi reftat vt &dc reliquis allerifmis, qua boi;c,!?j 
qua auftrinis, pari paffij difleramus j quod vt maiori cum methodo- dat , 
primo Iqco dirpofitionena^Iconirraorum, fecundam ternas fingulorum fi- 
gnqrutn facies, cx mente Auenaris If ebrapi Aftrologl ^ atque Indorum^ 
exhibere vifum fuit . . . 

. ' . nr.’?:-''*' *. T j \- 

Dijpofitio Icitnifmorutn, qua Ae^yptij ex mem.4uenarisipngulpj^ 
pgngrum dodecamoria in tre^ faciex fuhdiuiferurUy fingdifque^ 
f aciebus appropr tatas Imagines attribuerunt . 

1 “^ *•«* - . ^ s\\\ 1 -. , . , ^ 

\ 7 Etcrci^^ Afirologi, vtiin praecedentibus diftumfuit , Zodiacum' in:, 
r l ^ qiias arces Deorum appellabant, partiti, vmimquodi^e 

exi? 
Digltlzed by Googie 


CLASS. vn. MATHEMATICA JJIEROGLYPH. 201 CAP.VR 

ex 1 2. (ignis in tres iterum partes diliribueruntjquas faciesCeu vultus, Mo. 
dernj Decanos nuncuparunt i ita quidem, vt (ingulis faciebus denos gra- 
dus attribuerint. Hifcc vero faciebusfeu vultibus certos quofdam Ico- ^ - 
nifmos feu imagines affinxerunt, quibus ratio influxus in tali & tali facie 
vigentis fymbolica quadam adumbratione exprimeretur : ex tali enim & 
tali facie afeendente, talem Nati conditionem futuram praed icebant, qua- 
Icin/ymbolica jmaginis confliitutio expreffiflet. Qux quidem imagines 
non tantum in Zodiacd fecundum longitudinem concipiendae funt» fed 
&: fecundum latitudinem eiufdem , ita ve £x. gr. oihoes \\\x imagines,' 
qus intra eiufmodi Rhombum reperiuntur , quemiiinae lineae facienu 
«quampiam terminantes, & in vtroque polo coeuntes, conflituunc, ad il- 
lam, quam didae binae lineae terminant, faciem pertinere ccnfcantur . No- 
tandum quoque non exiguam inter hosiconifmos, & aflerifmos, quorum 
48 in coelo Veteres conflituebant, differentiam effe : Iconifmi enim fa« 
cierum iuxta Zodiaci latitudinem ; afterifmi veto iuxta aequinodialis la- 
titudinem confiderabantur. Vnde dum hos cum illis Authores padinu 
confundunt , maximae inde perplexitatis occafionem dederunt. Q^am^ 
quidem confuflonem indonatam putem, quod pofleriores .<4igyptij,alia 
& alia Schemata coelo ingcrentcs,priftinifque iconifmis nopos identidem 
fuperaddentes, vti totum coelum paulaum innumeris monftrorum cha- 
Vaderifmis , ita pofterorum Aftrologorum animos’ fumma confufione re- 
plerunt. V t itaque huiufmodi fyrtes vitaremus, primo loco 8 c feorfinu 
imagines facierum, prout eas R. Aucnar , Benelca Indus , Sc Abenragcl 
Arabs >£gyptiorum traditionem fecuti, defcripferuntjexhibcbimusj de- 
inde quoque 48 iconifmos aflriferos, quos vetufla Sapi.entum authoritas, 
vcluti primordialis lapienciae fpecimina, poReris confccrauit , pari paflu 
exhibituri. Sic itaque dicit Aucnar : ,j.. 

:;j ^ . 3 i 

x*n mvt uao rtV moai ' 

, tyxTi nyar n1p^^ D’D0 nni m’xp3 

I Bt in ^rima facie oritur mulieri f figura quaji igne corufea t <srpifiis 

ex mariinfitnilnudinemjerpentisj^ caput triaf^guii (eu infecunda facie^ 

Ammonis ponuntur • C^ae confentiunc verbis Bencka: ^ndi Gymnofophi- 
Jdae, cuius verba rpeitaf, citatus, Auqnar Hebraeus Aftrdiogus. Secundanu 
^vero faciem (ic deferibit f - 

dk; n?y’ o mn 

mir nmm nnx.^an rh m onjiin nMyna hk^x R. Amimt J 

Utntkt 

Aharnitl. 


Decani 
l%aoru(n_. 
prima faciei. 


.«rasu.i 


ityjn 


Et ajcendit in^Jecunda facte mulieris figura^ in cuius capite peSfen , ^ virga 
^nea in manu, isr caput "Diaboli } ^ putant dndi qubd ibi afeendat mulier tnuo- 
luta vefltbus^ cuius pes figurx Aquilina efi. ifiitque hoc ps^o Numen illud 
fNepheen aflcclam , vti ex Tabula Bembina patebit fuo loco, exhibebant. 
iSequitur nunc alia imago, quam Aucnar his verbis deferibit : 


Secuoda 

facies- 


Dlgilized by Googie 


CK7.VU 


Terti» faeiev 


Apidiji Hue^ 
Tauri A^e? 
clae . 
0?minoruii) 

AtiecJX' 
Cancri 
Leooif AiTe 
cl«. 


Z9i OEDIPI ^GMPIIACI GYMNAS. HIEROGt • 

vVy KD3n V 5B>r nina D”K>’V6yn oosa n‘?y”i 

_ ; : ' ’:D’2irmai noaa 

Bt in tertia facie (xfitrgit mueff is /edens fuprajedem (iratam^ ^ in mani^ 
eius Theraphim, Quid per Thersphim intellig^cur , lute declaratum fuit 
ia primo Xomo Syntag. 5 .Cap.BaaIim ; erat enim idolum auerruncum> 
quod fecum portabant i^)gyptij , Sed vide de his citatum locum . Hanc 
fcquituralia imago, genul^exa ^ quam his verbis ex Aftrologia iEgyptio- 
fum deferibie Aiirnar ; ■ ' < 

: o\^n w pyir dIki , 

Exur^it quoque homqy caput juum Vtrjus inferiora declinans > ^ DeuffL^ 
fuppliciter inuocans. Quz quidem imago nihil aliud e(l, quam imago 
Gcnij tutelaris , fuperiori fupplicantis, & palDm inter hieroglyphica.* 
reperitur, &c confunditur cum Eogoniali Graecorum aftcrifmo . 

* Intra Apidis regnum aicendunt primo, iuxta -(Egyptiorum^ 
AQrologiam, imago viri gladium in manu finidra, in dextra baculum te^ 
nentis j dciridc vero Nauis magna, fupra quamLcoeft. Sed audiamus 
verba Aucnari'! : 

n’3 anmV ti:3an o’JWNnn w oaja n*?y’i 

:nnx na n‘7iniru’SDn'7y’niytn’‘7xmT 

Confundit hoc loco Aucnar H^iiras facierum cum ipfU alleriliuis . Quid 

f )cr Gygantem, nifi Orion indicatur.^ Quid per Nauim,nTfi Barys illa ce- 
eberrima, leonina figura iqfignis, quem Mophta dicimus, 8c cum Naui 
Argonautarum hoc loco perperam' confunditur f Indi loco Leonis inu 
Naui pofiti, ponunt Arietem i quod pulchre quadrat hgurap Arietinae in 
Naui Tabui® Bembin® pofir®. Dicunt prapterca IndoVuin Adrologi,fub 
Naui dimidium e(Tc mulieris mortux. perperam / iEgypti/ enim hoc 
loco^orum^poocba^^i Typhone in Niloiuhr|a^rluiQ,ia oy|iu54<^(0 
QrseiTcarum in Eri^dapp rubmer^um n^b^icueVunt ^.Iter^ feo- 

rca dicunt afeendere virirn Ca^riri6 habitu ♦qiio qiddem nihi! aliud in- 
digitarur nifi Erichtonius hcedino pondere prxgrauatus. In, tertia Api- 
dis facie afccndit primo Anubis canina fecic infignis, tcfte Auenar ;tnJ 
cuius manu cft ferpcns . . jf*’’' . ' ^ ‘ v - 

5 In Gemifforum facie prtma afccndiC^pariter figura cadino capi- 
te transformata ,&correfpondet Canicul® feu Syricy Grxeorum , quetn 
iEgypti; nunc^Ve^xJari» ^ none ciuir»^ dicunt , Ttenim intraMboc^lpa^ai 
lafcpttdit quoque fcrpefts ercdu?j lunufqiic.habens in n[ianq fua ooiainl;Z 

- na “laip xim ania paj ’7a cy* oixi 

f Jfiemiit ibi Serpens habitans in arbore , Lupus in cuius manu fignum , 
isr homo in <;uius manuinjlrumentvm MuJicum quo pfiUtt^ Pro Lupo hoc lo- 
co Grxei feram Centauri, pro Mufico Lyram ponunt. , 

4 lodomoCaniri & Leonis' afeendunt Vrf® maior Seminor, vera 
Typhoni) Regni infigqia, quarum ipfc Herqjcs iq Pymandro mentionem 

facit 


CAP.Yi. 


CLASS. vn. MATHEMATICA HIEROGLYPH. 203 

facit his verbis : TS[am an^os, id cft, Frfas ipfas> ^nas m exoriri nmiquam , 
WC mergi, circa idem perpetuo reciirrefftef . quamuisalij loco Vrfae maioris 
ponant porcum ferreum , habentem caput cupreum *, melius >€gyptij 
currum maiorem & minorem , vB fupra di^um e(l; alij ponunt virum 
ferpentipedem anguibus inuolotum , cuiufmodi Typhonem in Tomo 
primO) Syntag. 3. Cap. de Typhone exhibuimus . quicquid (it^TymboIa 
omnia Typhonium quid indicant , 

5 Intra Virginis & Librx manfiones afeendunt Afpis magna, qux 
6 c Agathodxmon Ophionius dicitur, vna cum cratere vini, tefte Auenar, 
Tametfi Indorum Aurologi hoc loco arborem ponant magnam, in cuius 
ramis Canis, & ibis exihant. Sed audiamus verba Authoris : 

Kip Jn qiyi 373 rfl^D hy hm dv 

jljctndit^ ibi ^rbor magna, m cuius ramis Canis g5^» Ciconia , qute Csr Ibis 
dicitur , ^ a PbiloUorgia appellatur Hebrais l^cbama . nihilque hoc aliud , 
quam ilationem Mercurialium Numinum indigitant. Dicunt prxterea 
^gyptij apud Auenarem, hoc loco poni virginem pulchram, capillorum 
longitudine fpedlabilcm, duas in manu fpicas habentem j fedet autem in 
chrono) & puerum la6Iat paruulum, nutritque ipfum fumma diligentia. 
Verum cum verba Auenar confiderationc digniiUma Iint, ea hic adduco ; 

mioi THK myvi n^pira 

fxjpmy nam n’m Noa ?y x;ni ot» 

: in?oK’i inr»jni 

In prima, inquit, facie V irginis, ajcendit Virgo pulchra, longis capillis,^ 
duas in manu Jpicas continet, fedet ^ fupra fedem, <(sr nutrit puerum adhuc paruu- 
lunii <5^ l<^at eum, ^ cibat eum . Expreflius multo Albumazar ea in fuo 
in Ahrologiam introdudorio deferibit, qux verba allegat Srefflerus in^ 
ipheera Procli j ita autem dilTerit: Oritur in primo Virginis decano puella , 
Arabice diBa*^derenoJa,id ejl, Virgo munda, Virgo immaculata,corpore decora , 
Vultu VenuUa, habitu modefia, crine prolixo, manu duas ari/ias tenens , fupra^ 
foltum auUatum refidens, puerum nutriens ac ture pafcens, in loco , cui normn-y 
Hebreea, puerum dico d quibujdam nationibus nominatum Je/um , Jignific antibus 
//T 4 . quem ^ Graee Chrifium dicunt, hxc Albumazar. £x his manifeQe 
patctjSaluatorem noftrum cx illibata Virgine natum indigitari. Oritur er-r 
go hxc Virgo I E S V M pafcens. Pudeat hic proteruos Hebrxos, dunu 
Virginem matrem renuunt, cum tantis xtatibus,,tot ante fecula Gentir 
lesifta prxuidcrint. Quod fi Verpus dicat : Non dicunt hi ipfam Virginem 
pueri illius matrem, fed tantum iure ipfum pajcentem crubefeat infqelix,quia 
qux iure ipfum palcit, non nifi mater eft . Simile quid legitur apud Sy* 
billam Europaeam : Ventet montes ^ colles tranftliens , ^ in paupertate re-r 
gnans cum filentio dominandi e Virginis 'Sfafe exiliet , Ponitur quoque hoc eo- 
dem loco ab ./figyptijs figura hominis id cft, figura; Taurina, 

ita Auenar : 


VirginUSc 
Libnc Ai!,* 
cla. 


Virgo pue. 
rum laAant 
ioZodiaco ex 
Agyptiorum 
& Hrtrxo* 
ru optnioae. 


*oomipc^ 


CAP, TI, 


libr* & Seor 

pionit A0Cf . 

fl«. 


Sagittali) 8c 
Capricor- 
pi AIlccU, 


Aquarij 8t 
Pi/ciuih ABe - 
tlz. 


io4 OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

wn ibikh mv i*? oixaiy rf7y) 
miii ’irn ot» rhy an nnyi ’srn din dix iTai 

: psn ra kho xini f m 

Jfeendit ibi bomo med<e(^ur<f TewepJK^tA^- , $J e/l^ Taurino capite tranf- 
formatus, ^ in manu eius idolnm homitd^ dimidiati ^ nudi , ajcendit etiam ibi 
dimidiata f^uray in cuius capite trabs efit qua terra arari /olet. Quorun) my- 
Hicx rationes podea explicabuntur. 

6 In HgnoX^ibrsSc Scorpionis afccndicninilitudo viri t ia cuiui 
manu finidra Libra, i n dextra libri feripti : 

T31 P’J»<S D’f?NmT ITP DTK rTT»? . OO n"??! 

:DO'in3Dnsicrinx 

Et afeendit ibi Jimilitudo \iri in manujinijlm Libram bilancem , in dextra 
Ibros feriptos tenentis . Atque hacc cft , quem fupra , cum dc ligno Librs 
ageremus, Omphta appellauimus. 

7 Intra Sagittarij & Capricorni latitudinem Audro-Boream po- 

nunt >£gypci) figuram haedi cornua tenentem >& eadem figura ed,quafn 
fupra in figno Capricorni expofuimus : deinde Accipitris volantis figu- 
ram } & loco quidem Accipitris, Graeci dein Aquilam volantem fuppo- 
fuerunt. Ponunt praeterea lEgyptij hoc in fpacio KuMMf'(p«A4i* , id cft , cor- 
pus Simiae cum capite canino^ ita docet cx Aftrologia v£gypiubtiuiii 
Aucnar ; ^ ^ ’ 

iKixni eiipii qu oty n?jrv 

Et afeendit ibidem corpus Simia , ^ caput eius ftcuti caput Canis . Dcj 
quo Cynocephalo, ciufque fignificacione » vide Obelifeum Pamphiliuiii 
lib. Hierogrammatifmo Simix. 

8 1 ntra Aquari) & Pifeium roanfionem ponunt Gallinam cum pul- 
lis . Oxyrinchus pifeis & Nili figura . 

Atque hae Tunc imagines quas ad mentem ^gyptiorum coelo inferta 
fuifie refert Auenar, reconditarum asionum fymbola>quas Graeci dein- 
de fuis fabulis adornatas cxpolitafque pofteris confignarunt» quas hic ap- 
ponendas duxi. Metrico tamen hoc loco quifpiam interrogauerit,quanaai 
vid ad tam reconditam antiquitatem penetrauerim, quare vt id conftet, 
rem explico . Michael Schatea Coptita lEgyptius, meus olim Romx iru 
Copticis & Arabicis ex Bibliotheca Vaticana tranfcribendisAmanuenIis« 
poftquam in j€gyptum reuerfus cfiet , inter coetera a me follicitatus 
fuit, vt fj quid hicroglyphicarum inferiptionum reperiret, id delineari 
curaret, pecunia certa in hunc finem affignata; quod & praeftitit. Inter 
alia itaque fragmenta hieroglyphica, dc quibus fuo loco mentio fict^ 
hanc quoque Aftronomicam 4S Iconifmorum deferiptionem ex vetufta.« 
Monafteri) S. Mercuri) Bibliotheca depromptam, & quantum potuit 
fieri , adornatam , ad promiffam mihi fidem exoluendam tranfmifit . 
Quam cum Veterum lucernam olere, & hieroglyphicas dbdlrinz confor- 
mem Cognofcercra, eam hoc loco ceu raram & inuifam curiofo Lepori 

opor- 


Digitized by Googie 


CI4SS. Vtt? MATHEMATICA H1ERCX5EYPH. >ioc cap. 

oporiuQc comm A occandam 4u7cr'i in qua tamct(j multafueriQt oiucilata 
3 c imperfcfta,confihuo canrcnftudio & diligentia fadhiiai cft , vc quae vcl 
dee(reQt,autobrcuriora Qj^iftejcnti cx hieroglyphicorum fonte Daedale* 
mentis lima expolita dilucidarentur / piffercqcia inter hafce& Graeco- 
rum faneinlignis elucet. Ponebant ^gypti) non Aquatorem» fed Zo- 
diacum bafis loco ; centrum hcmifjf^ccry vtrm^ non polum Mun- 
di, fed polum ZoniactrefeVrict./Secnhda^^gur* Ivteroglyphicis adum- 
brat* (ymbolis, non exa^e fnis locis correfpondent, Icd vtplurimum dif- 
ferunt. neque hoc cuipiam roirym videri deber, cyni ,/Cgypti) hifce he- 
mifphcerijs non tam fteUas,quam (lationem Numinum in vafta illa firma- 
menti facie exprimere fint conati, vti fupra diftum eft ; neque enim, vti 
Graeci, figuras Numinum, (lellarum coaceruatione componi putabant ; fed 
certam quandam (cellarum congeriem talis & talis Numinis fiationem- 
vocabant , quod tali & tali coeli loco dominari credebant . Neque enim 
vti pofteri , efferus in inferiori Mundo elucefcentes fccllarum occulto 
influxui i fed Numinum virtuti & efficalci* tali & tali cceli lococonftitu- 
torum,adfcribebanc, vti di£lum eft. Et. Achilles Statius in lua Ifagoge 5^^' 
circa finem hoc idem tcftatur , verba ciiis cito ; eV yauIjT» Aly^fat 
M, Stt 0 .. »t» n . «r* • o AA » 

«/oAar , • wpetS . «Ti *A' c, T^' X«A*riu'«r . E^AA4^.« </'i toUto. ^ 

& l'Sir‘5 ‘^af-e^i()Sfn^ShcrnfAoif <oek ^ ^ In JE^ypttacat 

inquit, fpbotra neque Dracc^ neque Vrja^ neque Cephewt fed alit funt idolomm^ . 
forme nomina^ qs indifajVti ne^ in Chaldaerum /tflrologia \ Grteci porro Vocabu- 
ia illa de infignibus Heroibus tranjiulerunt , Vr comprehendi ^ agnofei facilius 
fq/Jent. ^diacum quoque latiorem , quam Graeci pofuerunti in cuius 
Boreali hcmifphcrrio figur* hicroglyphic^ I a (ignotum Zodiaci cxprclTae 
cernuntur, iuxta prifeae rudiorum adhuc fcculorum Aftronomiae inuen- 
tionem. In Auftrali vero hcmifphoerio eafdcm repetitas inucnies i fed 
abbreuiatas; cx quibus pror(u$,vnde charaiberes fignorum in hunc vfquc 
diem vfiiati, quibus fimiles funt, profluxerint, patefit , neque hic Ledior 
gradus aut declinationis, aut latitudinis ftellarum , aut fimiles diuifiones 
rcquirat> cum, vt dixi,ea prifeorum mens non fuerit; fed Deorum fta- 
tionesfolummodo per 1 2 Rhombos, quod ipfi vocabant, ex- 

primere conati fint .Qua: omnia hic fuCus deducere volui, ne Ledlorela^ 
curiofiim .^gyptiorum in Altronomici8 48 imaginibus ccclo imponendis 
con filium lateret, ad Rhombum itaque. 

Nota Signorum ordinem hic pofitum fuilTc initio fumpto ab y >cum 
^gyptij tamen Hicromanthae initium eorundem fumpfcrint a Opri- 
como} cuius rationem in praecedentibus dedimus. Vnde binis diuerfis 
numcricis figuris ea infignire vifum fuit ad confufionem vitandam-* ' 


ioif. OEDIPI AEGYPTIACI GYMNAS. KEROGt 

HEMISPHAERIVM 50REALE 

ZODIACI 

i ' 


Ex mente AegyptiorOm 
Digitized by Googls^ 


CLASS vn. MATHEMATICA HIEROGLYPH. 107 

HEMISPHAERIVM AVSTRALE 

ZODIACI 


* 


,m- . Ex m^ntc Aegyptiorum . 
». 9i 


i ' ^ 

i' 

•I 


DIgiHzed by Qoogie 
J 


GAP. vir io8 OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HlEROGUr 
A 


/ •' ^ 

f * # • 

- / 


/ 


it 


I 

i 

• ^ 

l l 


>v 7 ii 

. i ■ 

■r - 


<Dilpofitio Iconijmorum Afironomicorum \ fhenti Htgy^^ruih / 
quos oMichael Schatta Aegyptius ex 'vetufiis Aegyptiacis 
tifonumentis extra^osy ad Autharemtranjmifit, 


I Conifmi Aftrologico-hieroglyphicl.coelp ab iEgyptiJs impofiti , funt 
dmninb 48, vti fiio tempore in Obelifci Barbcrini interpTctatipnc pa- 
tebit } quibus eam in afcenfione aut culminatione eorum Natis fortu- 
nami quam fymbolis exprimebant, pollicebantur . Referunt enim , vt fu- 
pra dixi, cos certas quafdam Numinum dirpofuifle Rationes^in quibus ea 
particulari influxu in inferiora fidei tutelaeque fuap cpmmifla agere opina* 
Dantur j vnde & mnojMW ^ ftationes aut manfiones Deorum ab 

^gyptijs vocabantur, quod in ijs vigili cura rebus fibi 'commifiis inten- 
derent. Quarum duodecim pripcipales in Zodiaci obliquitate difpone- 
bant, reliquas partim in Borea> parcim in Auftro, prout ex adiun^s hic 
binis hemifpbceiijs a ^ichaclc Schatta >€gypcio rnihi tranfiniflis pabet , 
collocabant. Atque hunc quidem 48 Iconifmorum numetum Graeci ^ 
tota demum pofteritas amplexa eft ; rametfl, vti ex liemi/phoeri^ pateb \ 
iEgypti; a Graecis, Sefitu & ordine diferepent, Grzecis fua in locum Ac- 
gyptiorum. Numina fubftitucntibus , &haccocleRi veluti coho- \ 

neflantibus . Et de myftica quidem duodecim praefidum i(j Zodiaci do- 
decapiori)s manfionibus difpoiicorum fignificacione fupra Gap. 3. amplo 


difleruimus j rcftat vt de reliquis pari paffa nonnihil differamus , a Borea, 
bemiiphoerio initium facturi . . " 
leoaifmi 

Bor^ei. 

Re^horun^ 

Amnoai]. 


Primus itaque Ammbnij Regni Iconifmus pofl duodecim Zodiaci 
r'-' 


N. ) 
-A 


% V 


\\ 


VVC 


^ ' 


Oecodefpotas, e regione Ammonis,fiuc Arietis diftridu occurrit triangu- ^ 
Ium, quod Ae^yptij nominant, & in lingua Copta idem notat ac 
portam triquetram, per quam Deorum in Aegyptum ingreffui aditus pa- 
tet ; ac nihil aliud eft, quam inferior illa Aegypti pars , vti in I. Tomo ' 

Syntagm. primo oftenfum fuit, quam Nilus ad Memphim diuaricato flu- j 
mine diuifus olim ex Nilotici congerie limi enatam conftituerat ; tantae 
proinde foecunditatis, vt non immerito domum Deorum immoruliuriu » j 
coeluroque Deorum eam nuncupandam exiftimarint . Portam Deprum^j 
dicunt, quod per illam ad omnium bonorpm copiam Deorum libcralita- ^ 1 . 
Te ac beneficentia conceffam aditus pateat i quam Ibis, Mercuriulc ani- '^0 
mal, dum pedibus diuaricatis exprimit, fimul etiam fub cuius tutela Nui^V^ 
minis fit, indigitat. Hinc in ea coeli plaga Aegypto fupereminente / 
fimile^ triangulum flue e tribus ftellis conflatum, conRitucrunt> idque. 

tanquam Mercurialium Numinum Aegypto fauehcium ftationem fummo 
eultu^& veneratione pofteri profccuti funt, quod 8 c Graeci inter fdos 
quoque aftcrifmos retulerunt. Vide quag in primo T omq fol. 8.9. i^o, 1 1 • 
in ObelifcoPamphilio lib. 3. alijfquc locis pafiim recitauimus . 

' Iconifmus Ratio notatur Nephra;, quae cum res fnferioris Ho 3 

ritontisiidei fuae commiflas habear, Delta Niloticum, id eft, Aegyptum, 
cui fupraponUur, contra omnes nodiurni rigoris tniurias defendendanu 

- fufei- 


Dlgltized by Googie 


CLASS. VII. MATHEMATICA HIEROGLYPH. 269 

fufcipit . Sedet, ad mdicandain poteftatem ; icuticam in mana tenet, ad 
fpropuliationem malorum arcane fignificandam . Tutulum gerit germi- 
nibus compailum, ex quo duo ferpcntcs emergunt, ad vitam & foecundi- 
tatem, quamconfcrtjindicandam. Crucem anfatam gerit, ad influxus 
amplitudinem indicandam. 

1 1 L Iconifmus in eodem AmmonU diflridu concentus > limula* 
chrum ponitur alterius Numinis tutelaris, genibus flexis, ipfoquefitu» 
& corporis dilpofitione Numen Ammonis, vt alibi oftendimus,exprimic," 
quafi Ammoni contra IV. Iconifmum Draconem Typhonium (qui 
circa polum Boreum fuam collocauic ilationem^ & eft veluti Regni Ty- 
phoni; index J fupplicaturum . . 

V* Iconifmus ponitur intra Rhombum Apidis, Tauri iurifdidioni 
fubditum 5 eftque Gallina cum pullis, quam Aegypti; Venereum foecun- 
ditatis Numen venerabantur . Vide quae de Gallina coeli feuSuccoth Bc- 
AOth copiole difleruimus in Pantheo Hebraeorum fol. 354. toto^Cap. 18. 

VI. Iconifmus, intra eundem Rhombum con/citutus , continet 

(imulachnim fedentis in throno, tutulo Ipicarum, cornibufque Boulnis 
infigoe) vna manu Theraphim, altera Crucem anfatam gefians , aequo 
Ifldis, tutelaris Numinis Aegypti, inueotricis frumenti, & agriculturae per 
boues, vti fymbola menflrant, (imulachrum eflii fedes eR poteflatis in* 
dex» Theraphin Apidis amuleti. Crux influxus benigni lymbolum eR, 
<}uafi fc Draconi Typhonio, quem IV. Iconifmus exhibet ^ oppolitura. 
Vide Tomi primf folium 18 J* vbi de hoc (imulachro ampla flt mentio. 
relpondethiCjlconifmusGrascorum Cafliopxiae. . 3: . .1 ’ 

VII. Iconifmus, intra Rhombum Geminorum cdnRitutus , flmu* 
laehrum Anubidis eR, canino capite confpicui, qui vna manu fagitUm,al* 
tcra fitulam portat, qux fune Nilotici Numinis fymboIa,& fignificanc Re- 
citatis, calorifque exceflum, qui Anubidis moderamioc.tcmpcracur. vi- 
de Obciilcum Pamphilium . 

VIII. Iconifmus Panos cR Rmulachrum in forma humana.- hoe- 
dum portans, vnaque manu baculum, altera Icrpentem gcRans . Hcedus 
lymbolum foecunditatislafciuientis, vein Obelifeo Pamphilio piobaui- 
mus j .baculus poteRatis & vigilantis i ferpens vitae fymbolum eR.. In- 
nuunt hoc Iconifmo Numinis Panici curam 8 c diligentiam, qua in rebus 
fidei fuaecommilRs deferidcndircontra imminentem Typhoniam vim, 
veluti fcecundicati & vitae rerum contrariam impellatur .r; : . 

IX. Iconifmus intra Rhombum Hermanubis,qui:CaneroTefpon* 

det, Rmulachtum eR tutulo inRgnitum, manibus. inRrumentum muR* 
cum portans, loco cuius Graeci lyram pofuerunt . Indicat autem, autho- 
ritacc potcRateque ab Hermanubi Rbi concefla , fc aeRus ardentes , quas 
Typhonia vis hoc loco inuehic ad rerum deflruftioncm y ad harmonicum 
temperamentum reducere, & contra hoRilem Typhonis vim defehden- 
damfulcipere. .* 

X. Iconifmus, intra Rhombum Momphtae;Rue Leonis contentus, 
Rmulachrumexhibec Aipidis furrc< 5 ta ceruice fpeRahilis^ quam Aegy* 

Dd ptij 


CAP.Vil 


Xio QBDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

ptij A^ScJ^ajfurit vocanti dc quo ample in ObcIircoPamphilio. 

XI. Iconifinus Vxfae maioris imaginem exhibet, quam cii> 

'BenathatnAOgbs feretri Arabes, Aegyptij Fehiculum OJhridis 

voganc : hoc enim dodccamorioO(iris>idc(l, Niiua,fuper Tellurem Ae- 
gypti vcluti vehiculo quodam per inundationis Vim^qux fub ligno Mom- 
phtx contingiti vehi fingitur, ad eandem cum alTecia luo Ophionio Aga< 
thodaemonc animandam, fcecundandamque. quat omnia amplius explica* 
tareperies inObeliCco Pamphiliol. i. Hierogram. Leonis, & infrajn Ca* 
pice dc z8 manfionibus Lunae . 

XII. Iconifmus intra Rhombum Ilidis (ioe Virginis conllitucusi 
arbor eli, in cuius ramis hinc inde Canis & Ibis relident, vti fupr^ ex 
Allrologia Aegyptiorum, quam R, Auenar in linguam Hebraicam tra- 
duxit , probauimus . Arbor quidem exhibet totam vegetabilis naturz 
rubliantiam, cuius prxlidcs fune Mercurius 8c Ilis Numina, qua; apt^ per 
Cancni :& Ibidem notantur, vei in Obelifco Pamphliiodemonlirauimus. 
Cum enim fub Spicilegz Virginis, hoc elt , Ilidis dodccamorio Nilotica- 
rum aquarum exuberantia magnam opima: Tegetis, cceterorumque vege- 
tabiliun^ fpem daret ; nc concepta in tellure ab incubante eidem humen- 
tis naturae fubllantia, lemina vi T yphouia , defe£lu aquae vel exliccaren- 
cur, vel Uilfocarentur cxccflci,appoliteholce vcluti excubitores, Mercu- 
rialia iiiquam Nomina huic dodccamorio confecrarunt,quorum vigilantia 
& cura Nili incrementum , optatum contra aduerfas poteRates omiolu* 
mentum telluri Aegyptiae prt^Rarec. 

XIII. Iconifmus, intra Rhombu Omphtz liue Librae conRitutus, 
Numen /SJ/u^fiuc bouiiio capite transforoiatum exhibetr cui fuperemi- 
nec trabs io formam aratri, vti fiipra ex Anenar probauimus . Quibus 
Ratio notatur Ipcrmaticse naturae Przlidum , qUz fub prsfidio Ompheae 
Numinis cuoda aequa proportione librantis , per agriculturx Prxlidunu 
induRriam, quorum fymboliim Bos & aratrum erahr, cum promouebatur 
pcrfioicbatufque,poRquamNilocicoexuta operimento, in vbcrem fege- 
tem varia propullulacionc erumpebat. 

XIV. Iconifmus, fub T yphonis,id cR, Scorpionis Rgno conRitti« 
tus, ccRc Auenar, erat limulachrum ligurz humanz nudz,?vn4 manu fa« 
ccni, altera fpiculum exhibens, & Coruum in capite gcRabat, 8c Typho- 
nis affcclas Genios indicabat. Per nuditatem tellus indicabatur aquis nu- 
data i per fpiculum vis radiorum exficcatiua, qua vegetabili naciirz per 
fubtradionem humoris necelfarij, dcftrudlioncm minatur , quod & per 
facem innuunt per Coriium- vero, animal quod cadaucribus& morticU 
nr)s vefeatur, venenatorum animalium ex patrilaginc terrz hoc cciupoi» 
re nafcentium contagium apte denotaturi qui omnes fune Typhonis 8e 
aRcclarum eius effedus. Vide Obclifcum Pamphilium . v m 

X V< Iconifmus, 'fub Arueris feu^agidtarij ligno conftitutus, fimut 
lachrum eft fub forma humana, criparcico cuculo fpcdabili, quod hircum 
apprchcnfi» cornibus mafEarc videtur. Quibus quidem nihil aliud indi- 
cant, quam Rationem Geniorum Typhonix phalangis a/m/;^rar, quorum 


CLAS 5 . VIL MATHEMATICA HIEROGLYPH. 21 1 

cnra efc rcfciffis cornibus hoedii id efc, domita radiorum Solarium adufti- 
iia viTyphoniam foecunditatem, femence tcrrx vifceribus inclufa,ad no* 
uam vegetabilis naturae fobolcm producendam, fouere & fuftentaro; 
quod fuD hoc (igno contingit, vti iupra in Zodiaci iEgyptiaci interpreta* 
tione oAendimus . Inuenitur & hoc (imulachrum in Tabula 3eiiibioa,vti 
fuo loco videbitur . . 

XVI. & XVII. Iconifmus, fub Anubis fei^ Capricorni Hgno , 
Cynocephalum ftantem, qui Capricornum loro ligct^exhibet. Quo apte 
indicabatur, ligata foecunda Capricorni natura ab Anubi, i,d eft, virtute-» 
£oIisob depreffionem fuam debilitata* Lunam, eiufque aifeclas Genios , 
quos per Cynocephalum indicabant, adurgere, & vicariam Solis poteda* 
€em exercere, humoremque lufiicientcm ad feminalem terrae viiceribus 
inclufam fubftantiam fouendam roborandamqi fubminidrare . Canis ve* 
ro Iconifmus X VIII. (lationem notat Sothiacorum Numinum. 

XIX. Iconifmus fub Aquari) Rhombo condituitur , atque dmuu 
lachruhi cd hominis Gygantei y^^ptiaco more vediti , tutuloqne hu^ 

quod dextra clauam , linidra fceptrum Mo* 
J)htae fenet : per Gyganteum corpus & clauam robur in res terrenas 5 per 
tutulum multiformem potedatem, quam in afcrem, ignem , terram , & vi- 
tam rerum obtinet, (ignideat ; periceptrum Momphtaeum , in humentis 
naturae fubdantiam dominium notat j quod in Regno Canubico exeric , 
dum pluuijs, niuibufque inclufam terrx iementem fouet,folidat, roborat, 
fubigit, & ad variam rerum foeturam concipiendam animat « Atque haec 
cd datio, quam i£gypti),Odridis in arcam includonem dicebant, vti in., 
Syntagm. 11. ex Plucarcho probatum fuit , vbl & fymbolicas alludotfes 
fufe interpretati fumus. 

XX. Iconifmus fub Ichchonb Rhombo ponitur, &ed dgura foc- 
minea, quae in Tabula Bembina exAatvelo conlpicua, (edens , & vbera.# 
turgida, vna manu fceptrum Lotomorphum, altera Crucem anfatam ge* 
rensjcuius&foemur ijfdemTauticis charaderibus ornatu ed: per dguram 
foemineam, vbere turgidam, & velo confpicuam, notabant foecundorum 
Numinum ftationem , tcAis quidem adhuc fub terra rerum Mundi femi- 
nibus, fed iam terra Solis fpiritu imbu^ , in aper.tam germinationem., 
erumpente,* quod per Lotiferum fceptrum apte infinuatur, & per Cru* 
cei anfatas, quibus foemorale in(ignitur, odenditur , quibus varix femi- 
nalium rationum mifcellx, Solarium radiorum fpiculis perculTsc , in om- 
nium rerum foccundam generationem prorumpunt*, quod fub hoc Ich* 
thon is Rhombo, fcu datione Pifeium contingit : Ichthon enim per a(Te- 
clas fuos latentium, tede Iamblicho, rerum rationem e tenebris fub quir 
bus tacuerunt, in lucem educit, vt qux praecedentis (igni Numina terrx 
claufa abdiderant, illa, terra paulatim aperta, id ed, Sole fendm a(Turgen* 
te, & radjjs fuis terram potentius feriente,in apertam fcccundamque pro- 
paginem deducat. 

Vidimus mydicas Aderifmorum Boreorum (igaideationes, redat ve 
& Audrinorum arcana pari pa(Tu aperiamus . ^ . 

Dd 2 Ico- 


CAP. 


\ 


/ 


CAR VII 


|coni&M Ab< 

tfralet. 


au OBDin JEGVPTIACI GYMNAS. HIEROGL ) 

\ 

Iconifinu» XXI. Io Aoftrali Ofiridis Regno, fub Rhombo Anx» 
nnoois fiuc Arietis primo loco occurrit ferpens iltpici circuropIicacu8,quo 
AgachodaEmonuin vitat rerum Prx(icium ftatio indicatur j hi enim pct 
Delta Niloticum, id cft, Deorum portam, vc fupri expofuimus, ingreffi » 
omnia fub Ammonispraslidio ad vitam excitant, humorem fuo tempore 
pro^cuum in vitimis Auftri finibus, quem per Nili fuprapofita fiuenta^ 
Iconifmus videlicet XIX. apte infinuat, dilponurit r 

Iconifmus XXlit Sub Apidis figno in Auftro ponunt firoulachrum 
Panos, id eR, Rationem Panicorum Numinum , fub quotum praefidio 
omnia in foecundam rerum produftioncm confpiranti quod hoc tempore 
contingit * j 

Iconifinus XXIII. & X X 1 V, fub Geminorum & Cancri figno 
conRitucus,exhibec Serpencariumcum lancea, cui fupcremincinauis Arie* 
tinis capitibus confpicua, in cuius medio Bos cxiRiticu Apis . Per Scr^ 
pcncarium lanceatum Ratio indicatur Arimaniarum PotcRatum i qua vis 
humedatiua radiorum Solarium ad urftiua vi defiruitur *, huc ponitur Apit 
naui veRus, id efe, Oriroazes, Sol Anftrali plagae vcluti per humidunu 
iupcrue^lus, radiorum attraRiua vi nouum humorem ex numinibus, lat» 
cubus, maribus attrahit, quibus in imbres refolutis, noua Nilotici incre» 
menti praeludia parantur . 

Iconifmus XXV. & X X V I. fub Cancri & Leonis Rhombo 
confeitutus, Anubis cft Lupum fiue feram T yphoniam transfigens quq 
indicare volebant, Mercurialium Icu Niloticorum Nucinum Rationem > 
quorum cura cft, Nilotica incrementa hoc tempore accelerare j quodfic 
fub ortum Caniculx , qux Aegyptiace ctox^ « fea Sothis , quo nomw 
ne & Mercurium appellatum fuific in Obeliico Famphilio ofccndimus | 
hoc enim tempore terrea & aduRiua Typhonis vis, non incongrue per 
Lupum, animal terrefere & prsefenim, in quod fe Typhon tranfinutaRe.» 
dicitur, indicata, Nilotici humoris exuberantia dcRruicur . 

Iconifmus XXVII. XXVill. XXIX. XXX. fub Virginia 
& Librx figno confcicuuncor, funeque primo Gygas, quem Grzci Orio- 
nem vocant j cui iungitur Nodna & Coturnix, refee Auenar, funtquo 
mali ominis fymbola . Per Gygantem inaufpicata Ratio Titanica praeno- 
tatur, id cR, Geniorum humoris excefiu omnia przfocantium , quorum, ' 
tyrannidi opponitur Leo naui ve6lus, id eR, Momphta & Omphea, quo> 
rum ille cum afieclis fufircienci humore tellurem beare, hic cxceRum hu-> 
moris fuffoebriui per Titaniam vim intemperanter iliacum temperaro s 
^ in mediocritatem reducere fatagic . Vide quae de hifce copicte difie* 
ruimus in Bembinz Tabulae interpretatione. 

Iconifmus XXXI. fub Scorpionis Rhombo auRrali conRitotus 
exhibetCrqcodiltim, Typhoniae tyrannidis argumentum; cRque Ratio 
infcRa, quia bonum quod per humoris excefium dcRruere non valebant 
aduerfiGenij, per defc£lumciurdem, Nilo iam intra alucum reduco, 8c 
terra crcicence, conficere attentant . vocatur Ratio Suchi, id eR, Croco- 
dili, in quem Typhonem transformatum referunt ^gyptij. 

Ico- 


Digilized by 


CLASK VII. MATHEMATICA HIEROGLYPH. ai) 

IconifiDus XXXII, & XXXIII. iubau(lraIibu$Sagictarij& 
Capricorni Rhombis conftituci, continent fimnlachmm figurae humanae 
vnl manu Hippopotamum transfigentis, altera Ibidem, quae Serpentem 
deuoret, indicantis figuram , Per hominem puerilis habitus victi confpi- 
cuumHorus, per Hippopotamum Typhon inteUigitur ^ ScHorus qui« 
dem renarcencis Mundi fymbolum, qno humoris remanentis contagioia 
vis transfigitor, quas & per Ibidem Mercurialium Geniorum Tymboluin 
indicantur, quorum ope noxiarum rerum , atque exputrefadipne terrx 
nafeentium pullulans multitudo hoc tempore abfumitur, 

Iconifmns XXX IV, X X XV,; XXX V L fub aufirali Aquari; & 
Pifeium Rhombo contqiti, fiint Nilus, Hydra,' &. Altare fummum; qui- 
bus trium Geniorum Niloticorum, aufiralium aquarum cufiodum, 8 c 
ignex naturx conrcTuatoramdiationtwexprimufiiur.^lmi humorem tcr- 
r* vifccribusinclufum aftoaqt; fecundi eundem fcecundanti terti; ca- 
lorem fubterrancam, quibus f(rcandacur , adminiftiant} quar quidenu 
spte per Nilum, Hydram, & Altare igne infiru^um exprimuntur. Sed 
dehiicc inObeliiciBarberihi interpretatione copiofa fuo tempore dabi- 
tur dificrendf materia. 

NotaLedlor, a fupracitaito MichaHe Schatta figuras (blummodo, 
calque admodum imperfe£las efle miflas, quas tamen quantum cx liceris 
ipfius Arabice ad me feriptis colligere potui , ad re£Iam. d^gyptiorunu 
mentem reduxi, & in certas quafdam Deorum Rationes difpefcui, vc 
gypeiorum in illis inRituendis incentio luculcncii^ pateret. Sed h<ec 
omnia, vti dixi, melius in Obelifei Barberini interpretatione patebunt. 

Habes itaque 48 I^onifmorum abi^gypcijs in ccelo poficorum dif. 
po(icionciu,eorundemque phyficas interpretationes, quas & fecundunu 
analogiam quandam ad archetypas moralcfqi rationes accommodabant ^ 
ita vt per dit^a Iconifmorum fymbola, inccllc6hialis Mundus inediiga- 
tur,in quo difiributis oifici;s vnicuique Geniorum choro competenti- 
bus, quos cum in triplici Mundorum lerie, cum pocifiiuium in animarunu 
ipheeris cffeRus imprimunt, fubcilicer infinuabanc v hinc enim fatorunu 
ordinem deducebant . £x hifce Iconifmis Geniorum aicendencibus de^ 
cuiufcunquc Nati fortuna vcl fato, infallibilem fe conicRuram nofie pof- 
fe credebant. Hinc follicite lingulas didlas Deorum (lationes, mox vbi 
ab Horizonte emerfcranc, autafcenfione culminarenc , qua facrificijs , 
qua ritibus coercmonijfque placare contendebant ; vti enim ex aducrlb 
Geniorum alcenfu , omnem Nati miferiam & calamitatem depeodere 
credebant, ita ex bcncuolo propicioque Agathodxmonum afcenfii fortu- 
nam & felicitatem fibi pollicebantur j hinc illos facrificijs, nc nocerent , 
placare } hos vt prodelTent, appropriacis ijs rebus & facrificijs attrahere 
contendebant . Cum verofeptem principalia planetarum Numina con- 
(inuo nunc bona bonis, iaro bona malignis, lubinde maligna malignis 
coniungantur ; hinc pro ratione coniundlionis profperx vel aduerfx de 
rerum euentibua profperis &adueriis pronunciabant . Vide qux de hif< 
cc fufiiu fupra Capite 4. & 5. difiernimus « 

To- 


CAP.Vll 


Impia Xgy. 
ptiorum & 

ChaMxorutn 
fupcrftitio ac 
«lioioatio «a 
Icooirmis 48 
ftdiaiuoa. CAP.VII i 14 OEDIPI ^GYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

Tota hxc Afterifmorum congeries, quatiior principalia Numina ha- 
bebat) quorum virtute influxiua, tum Geniorum concatenatorum feries » 
tum inferioris Mundi oeconomia gubernatur •, quam quidem Geniorum 
tetradem, -^gyptij, quadruplicis Mundanae catenas capita, Graeci, ' 

nominanant . Et dEgyptij quidem hanc tetradem ijs adornabant 
fymbolis, quibus in fequentis Senionis Iconifmo, annorum >£gyptiorum 
infignitos fpe^iabis, Serpente complexos i Graeci vero ea prorfiis 
ratione* qua in fubiunaa figura patet , fuani exhibebant Deorum tetra- 
ftym, quam ex Gemma k Petro Stephanonio Antiquitatis peritilllmo Vi- 
ro mihi communicata extraximus j quam rtf Demophi- 

Jns pctuctusAuthor,vti alias oftendimus, nuncupat . In medio huius figurae Zodiaco quatuor di^a Numina inclula vides 5 
louem cum Aquila, cui refpondct Ofiris j Mercurium caduceatorem, cui 
. Anubis i Manem cafflde & lancea fpeaabilem, cui Horusi Neptu- 
num denique aquis innatantem , & tridente inftru&um , cui Ifis terge- 
mina refpondet.Atqj haec efi i x coeli arcium tetradys.Quid vero triangu- 
Ium tria fuperiora Numina conneftens notet, videamus. Veteres Poetae, 
vt eft apud Proclum Diadochum, triadem finxerunt, Mundorum guber- 
natricem, & hanc triadem dixerunt effe coelum, Saturnum, & loucm : per 
Coelum, Numen fupreraum Archetypum i per Saturnum primam & re- 
giam 


X 


Dlgilizeil b/GoogIe CLASS VII. MATHEMATICA HIEROGLYPH. 

giam mencein, flue nacuram intclledilualem , in fola rerum fupernaruni 
concemplacione dc6xam j per loucm vicam ad^iuam > fiue vomerfaleni 
rerum omnium adminiflrationi eius rubic^larumprouidentiam innuere, 
quae quidem cria Numina» (i naturam fpetles, prorfus vnum»fi effectuum 
varietatem, tria dioerfa confiderantur. In hac figura luppicer medium 
locum tenet, qui fenCbili Mundo per dodecapyrgon indicato przefii rc- 
gnumque fuum tribus filqs fuis, Mercurio, Marti fcu Plutoni , 8 c Neptu- 
no diuififie a Poetis fingitur*, aerea quidem Mercurio j Neptuno aquea» 
Plutoni denique fiue Marti fubterraneo , cerrefiri fubfiantia difiributa. 
Verum hasc omniafufe tradtata vide Tomo II. Gymnaf. Hicrogl. Patet 
itaque propofiti Schematis fignificatio. 

DIGRESSIO. 

» 

Isium Coelum Liber quidam fit; num n)ariie ftellarum combinu 
tiones /cripturam quandam conjiciant ^in qua futura digito 
4)ei injeripta legi pojjint, 

H Ebraeos & Arabes prirfios huius dogmatis affertores fuilTe reperio. 

Cum enim Coelum tam miris Scinuficacisfairorum Numinum ima- 
ginibus ab i£gyptijs& Graecis infignitum intuerentur, tum inconuenien- 
tia rei» cum lege prohibente impulfi, aliud dogma archite^ari fune , ex 
cGcIefiibus charaacribus confiitucum. Hi enim cum partim leges fatales 
coelo deferipeas opinarentur» partim antiquifllmorum Auchorum re* 
ilimonijs illufi» minime vanum &otiofum efie arbitrarentur, quod tam 
infolitis fe in inferiorem Mundum cxcrebat effectibus *, in eam deucnere 
fencenciam, firmamenti expanfum nihil aliud c{fe»quam librum quendam 
ilellis veluli literis quibufdam infignitum, ex quorum congrua combina- 
tione, omnium feculorum cuentus decretaque hominum Dei digito in> 
feripea legi poffinc. Vt vero hoc infulfum commentum feitius defendant, 
probant id ex facris textibus, quos vti ad fua placita fiabilienda ridicule 
detorquent, iia miris modis contra rationem deprauanr . Allegant ira* 
que primo illud Ifais 34. 

:D’atyn issoa iVaav ' , u - V 

cotfipliciibuntur cceli ficut itber. quod ita explicant; Ei complicabuntur 
cttli Jkuti liberi omnium prafentium^ prateritorumt ftUworuot euentuuiti-» 

rationes exhibens ^ Confirmant hunc locum cx 1. Gcnefisvcrfu: 

: pKn m DWK Knn n 

Qua: verba hoc paCto perperam interpretantur : In.principio creauit Deus 
litenufiu Jcripturam cati i vbi particulam nx /tfei*<i4 feu Jcripturam cotis cx- 
pdnuhc. Incongrua prorfiis cxpofitio, ^ ad fuperftiriofatn illam icti- 
pturam coelcfiem imperitis perfuadendamj dolofe contorta. Quis eninrL. 
vnquam cxfacrxScripturx Commentatoribus hanc particulam aliud , 
quam articulum accufaciui cafus iacerprecacus eft ? quod Sc manifefium 


CA.P.VII 


Hetcxl & 
Arabrs alle- 
runt colum 
eSe librantia 
quo futura.* 
legantur. 


larul&He- 
braeoram A. 
Arologorun, 
imcrprtiJtM 
Icripcurz. 


W»n 

■"*> «U-ikHl 

-i., 

V 


CAP.vn ii(S OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

4f- 

ficex fequenti vocabulo: nKi, (quod tamen /ludiose caulk. fus 

male conlcij Tubticenc) vbi eadem particula repetitur ; loco cuius in.. 

^ Chaldaica paraphrafi habetur n' 'lath , articulus Ghaldxis in accufatiuo 
formando vfitatus ; luxta horum igitur opinionem primus Genefis verfi- 
culus ita legi deberet: In principio creauit Dent literam cadi ^ vrlittranL^ 
terre > qua quidem interpretatione nihil infulfius, nihil ineptius fingi po- 
teft . Pari pado illum eiufdem Genefis locum vni , £«>>» erunt in fi- 
gns; \^^\cg\xnif flerunt in liter AS i temerario prorfus aufu . Nec hic 
defifi;unt,vt intentum Aium tandem obtineant, in illo Pfalmi 17* 
cmnem terram exiuit fontts torum\ illi vocem oVp K^hxm interpretantur ni|> 

id eA, lineae fcripturales ; pefiima pariter 5 c incon- 
cinna expofitio, priori non inferior . 

Hifce itaqj verminofis fundamentis poficis aiunt , ccelum feu Rakia> 
illud inquam expanfum> efie vcluti pellem quandam pergamenam, iiu 
qua Aellz literas» aAerifmi verba futurorum euentuum digito Qei infeui* 
. pta exhibent, iuxta illud : Creli enarrant gloriam 'Dei ^ ^ opera manuunu» 
eius annunciat firmamentum • In hoc aiunt omnes futurarum rerum fucceA 
Ais, mutationes regnorum imperiorumque y vti & omnem priuatoruin 
Augiorcitm- hominum fortem & fortunam veluti per librum quendam folis 3 apienci- 
intelligibilcm, expofita effe , Atque huius quidem fententix propa- 
WumV'' o Aiifle aiunt primo lochaidem, quam inZohar exponit , Akibani 

futurortin?'*. Authorem libri letfirz, Rambam, Abrahamum Dior,£beqe2;ram,Radakf 
oVifetd?” lo^ntof, Ralbag, Abarbancl, aliofque innumeros,- quos Latini nannull] 
feripti. fccuti funt cecteris fuperAitiofiores , fuumque dogma Aabilire conten- 
dunt ex libro quodam apocrypho, qui incitulatut Narratio Icfeph r quem 
Origepem citare afieriint in libro, vtrum Aelia; aliquid agant s in quo ha- 
bentur hxc verba : In tabulis caeli legi^ qu4i contingent Vobis fit^s Vefiris^ 
Huc quoque torquent illud S. AuguA.f* a. contra Manich. c. 2(. 

^ue in illis corporibus caelebibus fic latere pojfe cogitationes credendum efi , quem- 
admodum in bis corporibus latent ; fed ficuti nonnulli motus animorum apparent 
inVultUfir maxime in oculis ^ fic tn illa perspicuitate ac (implicitate corporum eoe- 
lefiium omnes omntnd motus animi latere non arbitror ^ Vbi tamen feriptura; 
'n, ' ^ coelcAis nulla fit mentio, fed S. Do£lor ibi folummodo comparatiunenv 

' 1-. r - * Neque illud Or- 
phei ; 2* ^ Ceetus tuus ordo immu^ 

taldlibus mandatis currit in aslr is •. hoc enim dum huc trahunt, 

vanitatis luculenter arguuntur, ciim qui hymni Orphaici contextum Arru- 
pulofius ponderaucrit, in'ep non de feripeura cceleAi , non de literarum 
chari^rccilmi^quAyuHlfi cmlU^ d^fon^anhl' (ed- delmmtitalpili naturx 
neccfijcate in coelis pociAimum eluce{cente»fermonemcAe,fic inuencurus. 
Inter coeteros tamen Cornelius Agrip^ hanc opinionem fufe exponit in 
* occulta fuaPhilofophia,ParaceUus in fuis Archidoxis , Robertus dc Au- 

ftibus, qui in Apologia quadam pto defenfionc Aaturxrofcx Crucis ,.fic 
jmu»*- dicit: In aelo inferti ^imprefi (unt huiufmodicharadereSy qui non aliter 

Jlcllarum ordinibus confientur, quam lineae Gtametricee» <dr liter at vulgares ex pan» 

Ilis 


V 


PtOM» 


K~. 
CLASS. Vlt MATHEMATICA HIEROGLYPH. ii7 ‘ gap.tb 

Bis, fuper ficus ex lineis, ^ corpus ex Ji^erficiebus \ ^wbus Vero huiufmodi Un- | 

gure, C 5 ^ jcripturre arcana, cbaraBerum^ abditorum cognitio d Deo conce(fi ejl , i 

his etiam datum erit, Veras rerum naturas, mutationes, alterationes, <sr proprte- 
tates fiderum, omnefque alias operationes ^ executiones oculis qua(i illuminatis 
l^ere, tS' legendo intelhgere . Cui fubfcribic Poftclius »qui in Commenta- 
rio inletfira vane, nc dicam nolide,caele(lis huiufmodi feripturae noticiam 
fibi arrogat, his verbis ; Sidtxero in c<rlo me Vtdijfe in ipjis facra lingua cba-i' 
roBeribus ab Efdra primum pulchre expoptls, eaom tia qua funt in mtura re- 
rum corfUtuta, Vt vidi non explicite, /ed impltcite j vix vllus rriibs crediderit-, te* 
ftis tamen mibl Deus eJl, ^ Cbrijlus eius, quddnon mentior, rcclc dixilti, vix 
y Ilus mihi crediderit, cum qui ingenium tuum norunt, merito dc verbis 
tuis dubitare pofllint. Poltellum certe totam hanc notitiam ex Arabum 
Aiperftitiora dodrina, cuius perAudiofus erat » hauGiTe , ex fcquentibus 
verbis liquet: Ariani , inquit , funt demiim delineati, fwj^ lineis adumbrati 
^ne diuino in aquis caeli fcilicet exprefjo,fanfli cbaraSleres, <sr tanta virtute in-» 
caelis expreft, Vt poftt etiam futurorum veritas haberi, cuius /cientia Ve/ligium 
adhuc in lerlcbo, Cr multis ahjs Ifmaelitarum .duitatibus extant , beet fnt 
admodum depraudtre,^ adulteratae fguraJanBc . 

Atque feripturam quandam coeleftcm Acllas exhibere lentiunt pau- 
16 ante citati Authores . lam videndum eft, quibus charafteribus fit exa- 
raUydcquomodolediio eiufdcm inftituenda fit. Ecquod ad priinum 
quidem attinet, hanc difficultatem enodare fe putat Neotericus quidam 
AuthorGaffarellus nomine, in libro, quem Gallice intitulat, Lw Curiofs- 
t es inouy es, hoc cik,CurioJitates inaudifc concluditquc cx mente tunu 
Rabbinorum, tum aliorum huius fententixAuthorum, aliam hanc fcri> 
pturam efle non pofle, nifi Hebraeam, taraetfi Arabes non nifi fuam, id 
cft Arabicam efie velint . Litis dcciforcm Poftclius agit, qui Arabunu 
verfutiffimorum hominum vanitate 8c prxfumptionc fupprefla Hebraeo- 
rum caulae fubicribit, quam Gaffarellus in citato Gallifco libro fulc & per 
varia exempla deferibir, vt paulo poft videbitur .. Alphabetum a GafTa- 
rello prolatum cx Grammatica Hebrxa AbrahamiBalmis , quod coelcftc 
vocat, extraftum, illud eft quod fcquitpr , in quo punfta nigra ftcllas 
dicunt referre . 


»- 


Scriptura^' 
qutm AdfaS 
exhibertj, 
creduacni, 
pueatur eft 
Hebraici, 
ALPHABETVM SCRIPTVR.^ COELESTIS 

‘ ‘ SIVE STELLIFER VM.- 


V . s i t 

p V n 


I I u/ m 4 i 

Hc- 


I ai? OEDIPI OEGYPTIAa GYMNAS. jHIEROGL. 

^ \ 


Dlgillzed by Googie ■V’ 


% 


« 


CLASS. vri. MATHEMATICA HIEROGLYPH. zip 
- HEMISPH/ERIVM AVSTRALE CHARACTERVM COELESTIVM. I 


Cj 


xxo OEDIPI AEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL 


Itfr 


t 


-A 


m- 

ly* 


• Hae Alphabeti literae vtriufque hemifphcsrij aftcnfinis ita inferuiunr, 
vt (inguli afterifmi cx didis liceris conftrudi, cx literarum coiiftrudio- 
fie aliquid , Hue bonum , fine malum , legendorum (pharaderum perito 
exhibeant) cuius verumque charaderifticum hemirphoprium huic loco inr- 
ferendum duxii vt quot nugis humana fe curioHcas inutili conatu intricer, 
cx tam lubrici , & prorfus arbitrari) , nulloque fundamento nixi negoti) 
exhibitione vel uti prototypo quodam cpgnofcerct Ledor. Eft enim id a- 
deo incertu, inconcinnum, SciraMef, vt tametfi fummo ftudio & induferia 
didorum charaderum cum arterirmis AftrpnomicitcPiiiparationeadorrus 
fim, tamen ne vnum quidem comperire licuerit , qui vel per coniedu- 
ram vulgo notos afeerirmos referreti ideoque tanquam inutile & phana- 
ticum machinamentum prorfus refpuenduni duxi. Accedunt ad huius 
feripturEE ledionem rite perficiendam ingentium difficultatum fcrupuli, 
qui nulla ratione fuperari pofie videntur . Si enim ledio infeituenda efti 
quaero, vbi primum ledionis exordium fieri debeat? Nam praeterquanx» 

Uj* quod afterifmi charaderiftici femper, & vbique locorum ijdem fint 8c 
' immutabiles, lingulis etiam, e quibus illi Ipedari poterunt, locis & Hori- 
zontibus communes exiftunt,ac proinde in hoc bonum, in altero malum 
1 aequo intuitu cxijscognolcere licet. Quis igitur aequum feiudicem & de- 
finitorem in hoc negotio adeo lubrico interponet? cum definiri nulla 
ratione poffit, cur huic potius bonum, aut malum, quam illi regioni , aut 
ciuifati, aut homini portendatur, aut quo tempore feriptura minitans 
complenda fit . Recondet ad hoc GafiTarcllus cx R. Abiudam : !Po«r 
uoirparfaiSfment entendre cede e/criture celejie , il faut exa^ement remarquer 
fes ejloilles •verticales i car celles quifont Jur Vn Rqyaume , monUrent ordmaire- 
ment ce qui luy doit arriuer • hoc eft ; jid perfeBam colefiis buiut /criptur^^ 
rationem cognc^cendan») oportet exaBe notare flelLu alicui %egno verticales , bx 
enim ordinarie monflrant quicquid Hlt euenire debebit. Ac contra j cum ftcllat) 
alicui regioni verticales attendendae fint, omnibus atitem i)s , qui cideroj 
parallelo fubftant, did» ftcllae aeque verticales finti neceffarib fcquitur , 
omnes circumfitas terra; globum eundem effedum forcituras,cum nulla^ 
fit rat/o, cur perioecis fub hoc potius meridiano , quam ijfdcm fub alijs 
& alijs didum papHelum fecantibus, didus effetius competat j cum ea- 
dem feraper immobilis & immutabilis feriptura omnibus fiib eodem pa- 
rallelo habitantibus feroel 14 horarum fpatio verticalis fit . Verum expe- ^ 
■ rientia docct|, magnam perioecos effeduum varietatem habere, alijs bel- 
lorum, famis, coeterifque calamitatibus preffis, alijs vero pacis 'felicitate 
perpetua gaudentibus. Hifce argumentis abfterriti hoc repererunt effu- 
gium, vt dicant, ftellas quidem femper immobiles & immutabiles efle , Se 
hoc fenfii legi minime poffe feripturam illam cojlcftem , fed Deum tiinx, 
per planetarum vitro citroque commeantium difparatos motus , tum per., 
cometas, nouaquc ftellarum fubinde apparentium portenta, Sapientibus 
futurarum rerum, euentuumque fecuturorum veritatem manifeftarci hi 
enim dum omnes ccclorum femitas peruagantes, femper alicubi cum di- 
dis afterifinis coniungantqr, fit vt cx hac Synodo nunc in principio, pau- 

I 9 


on 


-- 1 


C«rlM 

/««a 


A 


•1 


Digitized by Google 


CLASSI VII. MATHEMATICA HIEROGLYPH. ui caP.VH 

Io poft in medio, & tandem in fine alicuius afteririui notabilis, feoTus eti- 
ciacur earum rerum, quas indicant . Exemplo reo^ declarat Galfarellus i 
in hac, inquit, Gallica voce AME, li ei in principio iungatur F , confli- 
tues vocem FAME 5 H eidem in medio iungatur R, coaliituct voccnii 
arme, & Hc de cceteris. Addit» cum in afterifmis diuerfa: magnitudi» 
nis ftcllx lint, maiores fe per modum maiurcularum Ijcerarum habere , ^ 
magis (ignificatiuas efle, ac proinde ad ipfas folas interdum ede atten- 
dendum I Sic ( ait iple^ fi in hoc verbo, EMPEREVR, volo legere ver* 
bum PERE, fcribam verbum EMPEREVR fic, emPEREur i 8c fic fol* 
maiuiculae fignificant P^ERE . Similiter fi in voce ROYAVME, volo Ice- 
gere vocem ROME, fcribamROyauME . Sed quis puerilem hanc &in- coniuratft.’! 
cptifiimam philofophandi rationem non rideat f Si enim planetx, come- 
tae, cceteraque noua ficllarum phaenomena, hanc fenfus in fcriptura coe- 
lefii mutationem efficiant *, peto vt mihi indicent, quam literam folitaria < > 

illa fidera conRituant, cum vna fola fiella cuiufpiamliterae cohfiituendae . „ . 
incapax fit,fed pluresfteIlcC,vt vtcro fatentur, ad figuram confiituendanu 
necefiarise fint. Forfan refpondebunt, hoc fieri in magnis coniun£iioni* 
bos, quibus planetarum fit concurfiis . Sed ponamus, cos quadratum ef- 
ficere i quis iam cognofeere poterit, vtrum illud quadratum Aleph , num 
Beth^ numHe, aut Cheth, num Mcm,auc fimilcin quampiam quadratae 
forma: literam efficiat ,• cum quadratum illud , quod planetae cum flellis 
efficiunt, omnibus didis literis conucnire poflit, vt in fequentibus literis 

apparet, HH D : in quibus cum folus linearum dudus , Uterarunxi 
figuras cantu.n denominet, Irufirancus ;&:prorius otiofus videtur Rella- 
rum in quadratum fitus. quod idem dc Uteris linealibus, quae duabus 

tantum ftellis conflant, vt in 1 1 J ^ i ^ in triangularibus. literis , quae 

tribuas Rcll is vtplurimum efibrmantur »vti funt &c. dicendum 

efi;. $ed fummam huius feripturae vanitatem non melius quam per exem- 
pla confplcere licebit. Exempla adducit ex R. Ghoiner, QaUarellus fo- 
quentia : primo caput Medulae, cuius fiellae quinque principales 8c verti- 
cales, vl cimam Graeciae portendebant defblationem, dum hanc vocenu 

Hebraeam confiituunt , Charaby hoc efi, defolatum. Verum qui haec vtnia, aw 
penficulatius rimatus fuerit, is fub his non nifi apertam impofiutam late- - 

rereperietj quod ita oflendimus. Quinque prihctpales (lelk&defi^an^ r«c*«inpia. 

tur per quinque punda candida literis impreffa j vbi prinla^^ licera ^ Cheth 

duabus ftellis, Re[ch vna, & tertia 3 pariter duabus wnftat ftellis; " t 

fed vtiexAlphabeCocceiefti patet, eundem prorfi^ ftellarum 

fitum habent, quem habet prima diclae vocis licciaHCtr^i&j fecunda lite- ^ 

ra 'Ile/ch eundem quem 1 p > *1 DaUth \ tertia denique cun- ^ r. 

dem, quem litera: 33^3 in. Vnde fequitur ex dida conftellationo ’ "f 

non tantum colligi pofic vocem , id c^idefelatum , fed & omnia fe- 

quentia vocabula : 3U), pH, {pt, qip. HU 

quo- « CARVH 2 .^^ OEDIPI ^GYPTIAGI GYMNAS. HIEROGL, 

quoram prius 312? idem fona( ac ^o;;»m,rcnn]rque priori prorius con* 
trarius \ fecundum 3 * 1)2 ac Jpondercy mlfeere, coruuf,JalfX > tertium 

5 )*in Id^tnzc probris ajicere,by mi i quartum V*in idem quod moueret 
/oUicftart, quintum |pT, idem quod ftnejcere y barba ; fextum CjliT 
idcm quod natar^y euolarsy/aisus ; feptimum idem qupd oka , oleum 

o£i:auum {^1D idem quod terminus , finis , deficere > nonum HID idenu 
c^x^od^opertrmntHmi (ignificanti vei ex Lexico Hebiraico patebit . Cum ita- 
que vna eadem interpretatio tot Sc t^m varijs modis confici pofiitj fen- 
fum nunebomim, nunc malum inuoluentibus» quis vnquam de feofus ve- 
ritate aflecurabitur } Patet igitur didtam feripeuram penitus nugacenu 
efic; nec vllam rationem excogitari pofic; qux ei quouis modo fatisfacerc 
osieaio valeat t 

toDtra Alpha Altera difficultas eonfifiit in boc,qu6d feiri non poffit, cui potiffi- 

b«u caiettc, |.egjQjjj huiufmodi infortunia portendantur. Verum nc & in hoc ni- 

hil dixiffe videantur^ ad Obalica diuertunc artificia > ex numeris enim 
vocis V, g. ann jfummO) at inutili labore, quxrunt vocem alicuius regio' 

nis eundem numerum continentem, cuiufmodi dicunt luan i id eft ^ 

Oricia i Grasciac itaque defolationem inflare diuinant^ e6 quod h«ec eun- 
dem numerum contineat, quem vox ain , videlicet 1 1 , Sed pefiima > • 

ficuti omnia alia,iV»4>«pf‘*r ratio, inepte & violenter ad propofitum detor- 
ta; dum enim viderent fe intentum non obtenturbisV quibufdam literis ^ 
diuerfos numeros attribucruntf quam communis Arithmeticorum Schola 

ijs attribuis. Sic , quae ioo fi^ificare folct, illi attribuunt x reiculis 
?yphris, pari pafto V^ , quae IO ftgnificat, illi attribuunt I rcic 5 a zy- 

phra , Quod fi N oCcUrrerct, qua; i fignificat, quomodo hanc ab vni- 
tate /<?t/diftinguenc? video eos haerere, & ad nihil refpondere pofle , nifi 
quod fc aperte omnibus eximios profiituant impofiores , 

Ar?uitu»vite. plura fimilia fiolida ^infans mentis technafmata ex RR. Chomer 
tiiitvaaius KapoI.Sc Abiudan adducit. Cum Nabuzardan, ait, templum Icrufalem 
dcfirucr^t, ftell» eidem verticales has quinque literas conftituebant 

qu<wl idem eft, sc excidersy in vltimam ruinam deducere \ 

cuius literas refoJutas eundem aiunt conficere numerum, 
quem anni, quibus templum a fui conditu vfque ad ifiud tempus durauit. 

Iterum antequaraludaei fceptrum viderent concufTum, libertatemquo 
fuam in Babylone captiuam jeperirent, quinquc*ftcllac hafcc literas my- 

j 50 fiicas exhibebant pm, quod idem eft, ac rumpercy demoliri , exterminare j 
n 400 cuius numerus ^ 05, vc ipfi ponunt, refpondec numero annorum , quibus 
p 1 00 a Saule vfque ad Sedechiam durauit regnum Hebr«orum . Falfum , vti 
' 5SO omniaaliaj ego enim non J 05 ,fed.y 50 numerum fub vocc Natak,rc~ 
perio, vti in margine patet . Pari pafto Perfae & AfTyrij, poft euerfas Re- 
gnorum, Imperiorumque Monarchias, legebant in quatuor ftellis verti- 

cali- 


N. 


'Digitized by Googie 
CXASS, VIL mathematica HIEROGLYPH. 21 3 

talibus hanc vocem 511 , quod litigare fignificat, Se numerum aa* con- 
ftituere aiunt, eundem cum numero annorum, quibus hzc Monarchia.» 
durauit, a Cyro ftabilita . Finis Graiciac pari paifto monftracus fuit per 

quacuor ftellas, quae componebant vocem •na . i<i cft, diufJere, quoruua 
numerus zS4durationi huius Monarchia; congruit Iterum Monarchia.» 
Atheoien(ium durabat 490 annis,quam ducationem exhibent tres liter* 
^uatuor ftellarum qu* fub voce niy continentur > & ngniheat ttngujljs 
affici. Cum hifce quatuot ftellis videntur qnatuor aiiz in forttiAm 55 
dilpoCtac, quas literas fatales & lugubres appellant ; Rabbi vero Chomer 
att duplici Caph,(ignificari Cecropem 8c Coil‘umtCuh quibus potentidimum 
hoc Regnum & inceptum &confummatumcft. Talibus fc nugamentis 
oblectant maleferiatorum hominum ingenia. Porroaiunt, Romanuiru 
Confulatum non potuifle potentiam fuam extendere vitra 501 annos, 
quia fic ipfi, & non aliter dccreuerat fatale illud ccclorum volumen per 8 
ftellas, quz componebant hanc vocem quod caput & cacumen G- 

gnincat, & numerum continet joi. quanto tempore videlicet durauit 
Gonfulum Romanum dominatus. Rurfus Monarchia Iuli; C*faris ad 
Confulatum Romanorum opprimendum fundata, totidem fere annis du- 
rauit, indicata per fex ftellas, qu* componebant hanc vocem quod 

jdem eft, frangere^ rumpere, & numerum habet jof . Denique R. Cho- 
mer putat fc per ftellarum legionem vicinum Ottomanici Imperii ter- 
minum rcperKfc hoc pafto ^hodierno dre feptem ftcll* huic verticales 

runfi & conftituunt vocem HfO , q„od fignificat 
epy magno^ dolore affict ; & numerum quidem durationis difti Irapcri; in- 
dicat numerus fub vocenX 5 abfconditus, videliCet loij. Cum itaque 
hic annuscompletus fuerit, fuum& Monarchiam hanc dominatura com- 
P L 5 «Icberet 1655. Nam fubtrahendo a currento 

Chrifti anno , (5 j o annos, quibus poft Chriftnm perfidia Mahumedana in- 
cepit, remanet 1025 durationis Regni Ottomanici tempus. 

Verum hocdafa opera totum dolpsc confiftum cfl'e,inde patet,qu6d 

vox HK 5 non contineat numerum loa j,quen} tam anxie ad fuum com- 
mentum detorquet Chomer, quifquis ille fuerit Rabbinaftcr , fed numc- 
riis ems proprius eft vti illum ex arte refoluenti patebit, nec 

valet illum pro K accipere millenarium, cum hzc abfurdifllma licentia., 
ftt,& nulla ratione toleranda; neque enim K vnqoam pro millenario 
numero accipitur; nifi puncto fignatum. Patet igitur ,in omnibus hifcc 
nugamentis manifeftaimpoftura; dum contra leges numeris litcraruiru 
ab antiquis przfcripcas, illos nunc mutent, nunc addendo, demendoque 

adeo dcpraucnt,vt vix amplius dignofcipoflint. Vc igitur ad feopurn» 
pr*bxum,iub certa numerorum fumma,quzdurationem alicuius Regni 
notet, latentem perueniant, hac tam effronti licentia in numerorum re. 
jponlQ Iir»4irr«v adomando combinandoque fincfcrupulo vtifolcnt; 

nu- 


CAP. VJl 

■ 

200 

' 1 

6 

' a Z08 

n 

00 

0 

n 

aoo 

T 

4 


284 

X 

90 

n 

200 


200 


490 

T 

zoo 

K 

1 


300 


Sot 

(O 

300 

a 

2 

1 

200 


502 

a 

zo 

H 

1000 

n 

5 


1025 

0 

zo 

M 

I 

n 

5 ' 

26 


DIgitized by Qoogie 


CAPVT 

VIIL 
• V f 


Tenparb di- 
uiGoapud 

AntK^uix c- 
tUm la vfu 
foit,. 


'0n« miea'ib 
initip fuir. 


2 24 OEDIPI u£GYPTI ACI . GYMNAS, HIEROGL 


pumerorque coeteroquin. immutabiles ad fuuen iat«n|;.um, veljnt nolint, 
fipaAa ac violenta compofitionc adigunt » O Afiniham ruditatem, non^ 
nifi fuftibus dignam . (^ae quidem fufius confutanda duximus, vc male- 
feriatorum hominum, ftoTiditas & infania luculentius innoteicerer > nefeio 
tnim quem adeo (peciofum coeleOis feripturte dogma in imperitorum, 
animis pruritum excitarit,potiffimum hoc tempore , quo quanto com- 
menta fuerint abAirdiora, tanto in animis fupcrfHtiolbrum hominunu 
plauiibiliora funt,ac veluti ambobus brachijs aaiidius excipiuntur> quibus 
quidem erroribus paulacim ferpentibus remedjum efficacius adhiberi noa 
poiTeexiffimaui, quam infanorum huiufmodi dogmatum apodi^icanv 
confutationem j quorum fupprefsafaincace, veritas tandem Auc integri- 
t4ti redimatur. 


0' . 


CAPVT VIIL 

fDe Horolo^ijSffeuSciathcricis Veterum i 


S I verum cfl; quod fciuit Stoicorum Schola , & retulimus lib. c. a. 

Artis Magnae Lucis & Vmbrae» tempus effe normam rerum & cudo- 
diam, quia veritatis index atque examen cd, Se reruiU gedarum memo. 
riam, ac diuturnitatem poderitati tuetur j ijfan^non exigua laude di- 
gni funt, qui leges temporum vmbraticis alligantes vinculis , fugitiuos 
annos, menfes, dies, horas retrarias, ita praelenccs , ac /i res permanentes 
forent, ingeniofo fane commento, ddere conati funt . Cum enim tempus 
nihil aliud fit» quam pW/wi mobile fecundunL^ 

pr/wr gf)>»po/2ery«f , Philofophotcftcj menfura autem haec omnium huma- 
narum adionum regula fit » ad confufionem vitandam affumpta : certe 
tempus ipfum prifeis faeculis, dum horarum nomine tempus necdum fibi 
conltaret, quotidianis adionibus didindum appellatum fuse docet Cen- 
forinus. Ita/S^AiW» vclpcram vocabant» nimirum» vt Poeta inquit; 


Demeret emeritis cum iuga 'Pbcebus equis. 


Item tempus antcmeridiknum defignantes dicebant ^^ti<r)i(9Ve$>r,conue« 
nieotibus fcilicct eo tempore in comitium viris, vt Hefiodui dicit <tjr «Aa- 
Kexvomt ayun, Sic Homerus meridiem defignat» ain^ 

e*7edo3ur<fi • Imo» Athcoxo tede, verbo vt plurimum Veteres 
tempus ad;uum, quotidianorum notabant, Latinis 

quoque tempedas dicitur : idem cenfeas dc veteribus Hebraeis, qui dieoa 
inMane, Meridiem, & Vefpcram diuidebant, quas partes Horas dice- 
bant . Ijdem totum in quatuor partes f quas Vigilias vocabant) 

diuifum oblcruabant : prima Vigilia erat a Vefpere : fecunda a media_« 
nofte : tertia ab aurora ; quarta a meridie . Vnde quidam concludunt, 
Prifeos horarum fpacijs caruifle. perperam j nam Gnomonices arrem»Sc 
horarum difeributionem a principio fuidc, facile mihi perfuadeo , dunu 

infi- 


u 

i 


* 


\ 


Digilized by Qoogie 


CLAS& VII. MATHEMATICA HIEROGLYPH. 225 

infignem antiquorum in rebus adinucniendis folerciam penitius conlide- 
ro . Nam ciim ea, quibus carere nequimus, quibufque nccelTario vcimur, 
maxime vtilia iudicamus; certe non eft veri/imile> primos Mortales vfuni 
Mulicx, vocumque interualla magis abfrruraiminulque neceflaria inue* 
nifle i Gnomicam minus difficilem, magis necelTariam neglcxilTe . Quod 
n, Philolbpho tefte} tempus eft numerus motus, adeoque asionum no- 
ftrarum menfura necefle eft, aut Veteres caruifle tcmpore>quo a£liones 
fuas menfurarent, aut Gnomices rudes non extitifle . Adrononiiam cer* 
imo dc Aftrologiam omnes fere in primos parentes Adamum eiufquc 
progeniem referunt, vt fupra &CIafle II. vidimus : quem autem latec 
neutram ipfarum abfque Gnomonica ftare ^ Partitio enim temporis vtriq; 
fumme necelTaria ell. Antiquiffima igitur fuit diuilio diei in certas par- 
tes quas Horas vocabant j cuius principia iple quali fenfus deii- 

gnauit. In facris libris pailim horarum vfus clare indicatur. Exod. 9 > 
Deuter. 28. Efd. j.cap. x. lob 1 1. mentio Bt horae dimidiae , &cap. 12. 
Per tres horaspro/lrati orarunt. Ecclef. 12^ na. hora permanebit tecum . & 30. 
Omne epus bora/ua . Equibnstale conficitur argumentum: Si Antiqui 
horas habuerunt, habuerunt etiam inflrumenta, quibus eas cognouerunc *, 
ergo & Gnomicam excoluerunt : talia autem indrumenta » horologia^ 
funtdi^ai ergo. Sed de his plura infra in hoc. eodem capite. Porro 
antiquitus in vfu fuiffe Horologia Sciatherica , demonllrat locutio 
tnua , pro hora cccnae j vel quia notis literarum 

ungularum horae didinguebantur > ted^tat de Horologio 

apud Athenaeum, de quo §. II. fequenti. ’ 

Herodotus h 1 1. Geometrianiab ^gyptijs ad Gtiecos rpetueniflie 
^ribit, Gnomicen autfm, 8 c dierum in partesia fradionjcm a Babyloniis 
ad eofdem manaHe . Verba eius funt : J^viAtut 

®^Ba6/3yA»yl»ri/i4*5^r E*AAiit/'ir. Colunt enim» Gnomonem» ^ 
duodecim partes d'eia^abjlonys Graci didicerunt . Hoc loco tametfi non- 
nulli horas non pro dupdec^ diei partibus, fcd pro f^nis.ciuilibus ne- 
gotiationibus deputatiSi STj^ro SoKlitialibus temporibur fumi debero 
intendant » nos tamen putamus horas vere s x diei partesTuilTeaequino- 
^^lesi & aequabiles, quas>»t/eju(A(& populares vocant, qua; omni dic & 
no(^c funt duodecim. Certum enim ed, Mathematicos illos > qui Horo- 
feopia, vel Heliotropia publice & in propatplo collocabant , non folis 
eruditis 8 c Adronomis peritis, fed vqlgo ea propofuifle j qux non ad fo> 
ladifccrnendaSolditia cx vmbrarum ratione, (ed ad ciuiles diei partes , 
& ad quotidiana gubernanda negotia pertineant. Quid enim intexerat 
plebaeiorum Hominum ac duium > fcire quo. momento exaSc '^oHlitra 
cotnmida Bnt ? vteiufhioai obferbationis vfusad rudicorum quorundam 
bpefQm,prociirationein vtcunquefpeflaret, non tam limata iubtilitato 
opus fuit, fed pinguiori Minerua diicerni hxc facili potuit, vt ex menli- 
bus ciuilibus annuos cardines ardimarein:, vt prudenter notauit Petauiiis 
noder in fuoOuranoIogico Opere I. y.c. 7. Quis porro credat, vnius in 
tnno dici, vel paucorum, quibus cardines illi accidunt ,. machinas illae 

F f fuif- 


CAPVT 

vm. 


HonrSvfut ^ 
aotiquiniinutl 


Honrtiin ao. 
mine ejuid 
intelleneriat ' 
Auitjtti. 


CAPVT 

VIIL 


I . 
4 


%x6 OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

fuiffc proprias ? praeclara vero & publica commendatione digna haec op- 
portunitas, n6CTe,diebus abhinc centum, aut ducentis, a:lliuura incidiflo 
Solfticium, vel poft hac futurum. Imo vero horologia Veterum, machi- 
nae erant ad diftinguendasdiei duodecim partes, quae a Solis conuetfio- 
ne ita fint di£l*, vt perinde nihil abfurdius dici poffit, quam vni tantiim 
tempori, aut etiam vni. diei tantum, tantam illam molem feruijffc . Ne- 
que obftat, illa horologia vocata fuiffe ^»<e«rx , aeftiua, vel , hyber- 

na j cum hiice non aeQiux & hy berna; conuerfionis tempus, fed horolo- 
gia aequinodialiaindigitaucrint ; hxc enim fqpra planum aequinoSialis 
po{ita,perpetuo gnomone fuo demonftrant horas Sole aeftiua figna tranf- 
eunte wperius i inferius vero eafdcm monftrant reliquo dimidi; anni, 
tempore, Sole hyberna (ignatranfeunte>vt vel pueris in gnomonica facul- 
tate conftat . Fuerunt autem varia horologiorum genera Antiquis vfurpa- 
ta:GnomonicaiCueSciatherica, Hydraulica, Sympathica') Gnomonica ite- 
rum varia erant. De quibus iingulis ordine, a Sciathcricis initium fatu- 
ri noftraedifceptationisv Horologio Sciatherieo Acha?:^, 

‘ 

I NTter coetera Veterum celeberrima Horologia vnum fuit Horrolb^iliin^ 
Acha2i quod nobis hifcc verbis refert c. lo. libri 4.Rcgum. 

niVyoa nx mn Vx xojn irvyK?» xnp*i 

: ni*?yo ityy nonnx inx nnyoja mn’ ime 

Et clirmuit JjAto/S Prophtia ad Dominum,^ reuerjtmfi Vmbra in gradibus, 
qms defeenderat in borohgto Jcha^t retro iograJits. vel vt llaias habet ca- 
pite 28. v.8> f I 

inK ray nnyan m yvn ojn 

mWo "i»y nnya *ui:>y nunnx wavx 

rmn* iK^x nnyao 

Ecce^oreiterti faciam vmbram linearum graduum, per qu'* d fcen^ 

der at 'm horologio Mhas^j in Sole retrorjum decem lineis /eu gradibus ; reuer^ 

Jui ejl Sol decem gradibus per gradus quos de/cenderat , vcl vt Faraphrafts 
Chaldaica habet ; 

WPDD3 nnnjji pK n» yn^ xn 
rytyniyy XB^aiy am pye? isyy ♦nmnx'? XK^at? inxn 

: nnnjT x'yj:> px mira 

Ecce ego re uerti faciam Vmbrasnilapidts horarum^ qua d^cenoirat pergra- 
dus jicha^Sol, retrorjum decem horis ; «cy r^rejfus eJl Sol decem horis in figur 
ra lapidis horarum, ^ua defenderat^ Septuaginta fic habent : 

nLit mued ^ aics^a^fl^ «« uniipn cHr JltH» 7» tQ cu •* * dtri~ 
■V. 


Digitlzeil by Googie 


CLASS. W. MATHEMATICA HIEROGLYPH. 117 

r$i4® “SV ixu9 dSit & xaufin» mi» Ecce ego Vet^o Vmhra graduUMi 

quos de/cendit decem gradus domus patris fui Sol i auertam Solem decem gradi- 
ous^quos defcenditvmbra , i. 

Habemus itaque, Hprologium hoc fuiffe gnomonicum fcu Sciatheri- 
cum ; habemus fuifle in domo Achaz, patris Ezechiac Regis luda j ha- 
bemus & illud horarijs lineis infignitum. Quale tamen fuerit illud ^ & 
quo horarum genere fuefte inlignitum, rcftat explicandum . 

Nonnulli putant, hoc Horologium fuifle horizontale i & id colli- 
gunt ex paraphraliChaldaiga, vbi habetur : AuenSchaht hoc 

cRf lapis horarum. Quidam putant fuiflfe hemicyclum, in formam Scapliij, 
ante fores Rc^s pofitum. Plcrique Rabbinorum exiftimant, fuiATe rn mu- 
ro domus Regia; . ita colligitur ex Radak in expolitione huius loci : 

ruwjon n‘?yoa *?Jfn .Tnvn’^^^ K>bb>n bm' 
ntyw “nb! mVyon oniK rub Nin »b inN niVyab 

:»nN nV7yab mT 

Et reuerfus eflSolretro ’^^ fait vmhra in primo gradu in Horologio Acha^, 
quoniam ipfi adificauerat Horologium in domo fua > in quo dejeendebane gradus. 
Vel vtRalbag habet: i • 

j : nib'7an n’bb inK njbfc^ • 

^uod Horologium adificauerat jtc.ha^ in domo ^^^ia , Quod quidem Vertica- 
le fuiflTc,& pSa in meridiem rclpexiflTejR. Salnjon in huric locum his ver- 
bisoliendit; ‘‘ , j* “ > .. .a; ,. : 

niyty nnb*? nai;in nijl? nrii^y nunib (’abii’fii 


GA.PVT 

VllL 


Korologtuia 

Achaz fiite 

tciathericuoii 

ftlioenho- 

rariji 

cum. 


J.iJ' 


R. S4I0*», 


.... ; . :.DVn. 

Erai autem quaji flectes graduum^ qui e regione Solis ^idejti Ver Jus meridiem—» 
dirigebantur . Vt per eostbora diei probarentur. Cum autem horologium vfui f 
' publico, & negotijs cinilibus in Regia domo peragi folitis iuxta certa 
horarum tempora determinandis deftinarctur ; vcrifimilc eft,illudfuific 
grande, elegans, & vti omnibus. patulum> ita in principali Vrbis loco, hoc • 

nft, Regio palatioi Cum ad ornatumjtum ad publicam vtiliratem, vt dixi,) 
negotiorumque opportune £ra 6 tandorom rationem fupra portam domusi 
confiitutum. Neque video cur .^tithqres nonnulli ill^d Scaphi^ hen^cyf / 
cli formam habuilfe velint ,• cum illudi prasterquam (jjuod exiguunid^ubli*! . 
cis vtilitatibus nori adeo lertiire potuiflret,cum horas nequaquam, nili !COn-> Achazfuit^ 
cauum laxum prope infpicieatibus, patere poflrnt; Manet itaque, in ia-i SmaS!' 
genti & verticali, vt Gnomonici loquuntor /politi marmoris fupcrficicj. 
quod meridiem praecise rclpiciebat , illud fuifle delincatum. Dubiumi 
lioc loco tantum occurrit, quali horarum genere illud fucrir infignitum;. 
horarijs enim id .lineis fuiflfe. dcfcriptiim, ex Parapbrali Chaldaica paulo 
ante ciuca patuit. Quod vt exponatur, Notandum , quadruplex hora- 
rum genus paliim ab Aferonomis- allignari . Primum genus confeituit ho- Scizchecico. 
ras 04 abortu vlque adortum, Babylonias vfurpatum potilfimum ; alte- 
tum ^4 boras conera ab occalli ad occafum numerat, & maxime Italis jn.» 

Ff a vfu 


l 


CAPVT 

VUL 
41 - w 

't. Ii;.£ 

-It /liv 
oij|. n,r.'. 


>Oit ^ 

* f j . • 

<Ul^ 


»i8 OEDIPI AEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL 

# 

vfii cft 1 tertium horas;24 a^cridic in meridiem , vei Aferonomt fblent, 
numerat, vnde 8 c Aftronomicat appeiUncur *» vel etiam a media no*^e in 
mediam no6l;em, cuiufmodi Ecclcfia in feftorum celebratione vfurparcj 
foiet, eafdem computat i quartum horas i z computat ab ortu in occa- 
fum, & totidem ab occaTu io ortum ; ita vt hora huiufmodi nihil aliud 
fit, quam duodecima tam diei, quam nodlis artificialis portio . Qux ho. 
rs cametfi omnes aequales fint, inaequales tamen funt> diuerforum dierum ' 
ac nofl;ium> nunc longiorum, nunc brcuiorumrefpeftu, de quibus vide 
fol. a 15. Artis magnae Lucis &Vmbr se . Atque hae quoque pafiim vo- 
cantur antiquK, eo qnod tota antiquitas femper ijs vfa comperiatur; quas 
& Martialis lib. 4* Epigram, eleganter dcicribic. Vocantur etiam lu> 
daicx, eo quod Hebraei Veteres ijs, & non alijs fiierint vfi, vt ex facris li- 
teris comprobatur Huc alludit illud ChrifiiSaluacoris noftri , Nonne^ 
duodgcim hordt diti funt ? huc,vti tft ih Aftibus ApolMonmr, ‘hora tertia 
aduen tus Spiritus Saild^i fi^et Dircipulos; &vc in 'Euangelija habetur» 
hora nona mortis Chrifi;i,aUudunc ; quorum illa nonae Aftronomic9e,haec 
tercix Aftronomicae refpondet . Porro in Sanedrin Thalmudico tra 61 a* ' 
tu celeberrimo mentio fit horarum huiufmodijdam Adami a Oeo lingu- 
lari myfterio iuxta horarum diftributionem membra produ^a fabulaa» 
tur i io prima quidem hora, id efi, ab orm Solis Deus collegit puluerem 
eius i hora fecunda, fa^a eft mafla corporis i hora tertia, cKtenla funt 
membra cius *, quarta, infufus cft Ipiritus in eum j quinta, ftetit fuprajpe-r^ 
desfuosj fexta,feu in meridie, impofuitTcbus nomina; leptima» con*. 
iun^ia eft ei Eua qftaua, enfjcrunt ip(i 4 viP atjjeilum.^^ ^cffcnde- 
runtdaattior-r^diwi jir«filBithsi^ft‘cchre^'d^ H^nb fcJeiufra! j' »dfrtiitikr 
data mnt eialiaprxceptaj vndecima, fignificauitmcnfam i duodecima, 
gd occafum Solis, prxuaricatus eft Adam . ^ ' 

Hebraeis itaque horarum genus alio 4 non fnit , quam quod deleri •• 
pfimus i vnde confcqocns efe, horologium Achai non alio lucrum ge- 
nere qnam inaequalium, vti omnibus Orientalibus communi, infignicum^ 
fuifle. Ex quo colligimus, vmbramdifti horologijco temporojquaEzc^ 
chix a Propheta vitx protogatio promittebaturimonftraffe horam dcci-^ 
manrv,rcrrocelfifle vero fijromoroiracUlo vmbram ad primx horx initiiint^ 
vtifupri exRadak. probauimusj quod quidem fieri non pbtcrat,nifi So- 
lis curfu m ortum Solis refiexo, ftupendo quodam miraculo j quod qui- 
dem tion fuit,yt nonnulli putant, oculorum tllufio, fcd vera& rcalis So- 
lis ex occafu in ortum recra&io, ex qua dies naturalis in vniuerfii cerr.w 
decem horisiblito longior efficiebatur. QaodSe inde patet, qnod Baby- 
lonij hac infolita diei longitudine ftupefa^^ & Solis in horologio Achaz 
receffii certiores fadi, ad Ezechiam Viros ad mirifici huius euencus ratio- 
nem examinandam, vt citato loco: habetur, amandarunt . 

Patet itaque ex diilis, non tantum Hebrxis,Chaldxis^Roroanis, fcd 
& iEgyptijs horas huiufmodi nullo non tempore fuifle vfitatqs. Veruna 
iam ordo poftulat, vtiEgyptiorum horologiotu rationem prc^iiis prten- ' 
damus 

§1L 


•• A 


Digillzed by Googie 


CLASSL vn. MATHEMATTCA HIEROGLYPH. »»9 
MC o:*nt 
§ II. 

De Horologijs <i 4 e^tijs . 


CAPVT 

VUL 


> ; r. , f 


•f 


T !liplcx lego ^gyptijs fuifle vfurpatumHoroIogiura: Sciathcricum, 
Naturale, & Sympathicum. Primum erat illud, quo horaria tem- 

K »ra ex ymbris Gnomonum edifcebant . Erat autem & hoc multiplex , 
onnuUi ex vmbris OMircorum& pyramidum, cereis in ambientis fu- 
perficiei planitie fignis fixis, ad quae vmbra apicis pertingeret , talem St 
talem horam cfledifcebant. Hoc pafto Obelifeum Heliopoli ^reSuoLi 
^ horas iodicafle alibi oftendimus. Pyramidem quoque maximam \ totius 
anni meridianum tempusi Solfiitia item St acquino^la, vmbria meridia- 
nis nunquam extra barm cadentibus, exhibuilfc , Strabo StSolinus do- 
cent. Praeterea baculo terr« fuperficiei implantato horas per-pedes, qui- 
bus vmbram baculi metiebantur, didiciffe. St fic ia temporis adlionibus 
peragendis confii tuti notitiam peruenifie, docet locutio cnJ*, id 
^iyndecim^tdumvmbraf^tohoi 4 ^o:tixi vclc#c/y«Viii(rai>Mof , quia notis 
licerarum lingularum horae difiinguebantur , vc teftatum reliquit Athc* 
natui requenti Epigrammatio . 


Horologiorai 
triplex gtmi* 
apud 

pcio>« Seuthe 
ricuin, Natu> 
rale,& Sym* 
pathicam. 

Obeldcornn 
vmbrx apud 
iEgypwof 

nonftrabant 
hora*i meri- 
dieuta S< SoL 
ftitia. 

itrshg, 

Vmbra bacu. 
Ii per pedes 
diineula di- 
Tccbaot 
peij horai. 


• t ;r 


1*5 fUT* iv^f - 

, z H e i , jSes‘^e . 


i’ij I 


• l '1 , , t ' I 

:0 

T 5 -' V-. '•! 
\ 

ZHer vrrojidrff, 7. 8. 9 - 19. c(£naUs Vocant, 

‘ f 

Ita vt A B r , id eft, 1 . 2 .. laboribus i Az r , id cft, 4 . (a. negotijs ci- 

uilibusi 2H0ldcnique,4deft,^y^^p.^r>.,^:cpnah-^deaioni deputa- 
rentur. 

^gyptios quoque quadrantis in horis inucniendis . vfum tenuifle, 
quadrans inter hieroyybhica paffim infcVtUS fatis dotet, Wo ck ildtudi- 
ne Solis dataiU horam eiitiebant . ' 

** ■ •• - ' fi' ' 

, §.IIL 


Quadranti, M 
horiijoue- 
Qiendir rfli. 


’« r ' t . I <’ 

0 ,- 7 ] i[ 


..' 9 »:.' < .1 .'.i II T. * AJ« ’ 0 ,- 7 ] i[ r i . •» f- 

•> 3 bb Bvy . ii» 

• ' L DeSc^tofide^yptioruf»Sciai6er$eo^ .li,;, . f. ■ 

-• ' t. ‘ • 

P 'Ef rmbras intra:Sciq)hia colledas Veteres telluri» iki^nitudinem ^ 
fummo lane iogemordeprehendifie, ArazachAfironomus Arabslibro 
de Mundi mcnfuratcftatur, Hifw quoque Eratofthenem in iEgypto 
vfum Ptolomzui cefiatur . Erat autenrScaphiojfa, vtMacrbbius in fom- 
nium Scipionis explicat. Taxeum quoddam vas f quod inde Veteres 
fJWn px , hofc cft, lapidem horarium^ dum horologium Achaz fupra de- 
icriptum interpretantor, dixerunt )in hemilphoerij formam curuata am- 
bitio* 


Ar 4 M «4 

Snphium t Sc 
eius Wiit ia_t 
horkinueni.^ 
endis apud 

iESXpuor, 


t 


CA.PVT 

Vllt 


V liv ■». : x**-! 

» ' '1 


CiftU*, 

limati. 

VHnmbHf 
.<• ’ 


t ii 

. 7 -.?. Jn:-- 


-1 


tio OEDJPI iEGYPTrAGI GYMNAS' HIEROGJL :» 

bicione cauatum, infra per lineas delign^to duodecim diei horarum nu- 
mero, quas Oyli prominentis vmbra cum cranOtu Solis praetereundo di- 
.(linguebat ; hoc enim (^rat huiuftnodi vafis afficqim, vt tanto cemporo 
a priori eius extremitate ad alteram vfque (lyli vmbra percurreret, quan» 
toSol medietjiCem cceli ab ortu in occafum» .vnius fcilicet he.mifphcerij 
tonuerHone metiebatur. F^fam totius coeli integra conuer/io diem no- 
^emque concludit. Et ideo condat, quantum Sol io circulo,quolibet pa- 
rallelo meat, tantum in hoc vafe vmbram meare , Huius vafis mentio- 
nem a MartianoCapella quoque fa6lam lego : Scdpljia,in^uitf ex iere va-^ 
fa funt^ih quibus horarii duifus RjH medio fundo fud proceritate di/criMinantiqt4 ' 
Jijiius, gnomon appellatur'. Vide Plinium lib. z. c* a- Vitruuiurii lib. 9. c. 9i 
Prae cceteris itaque^ vti&hicroglyphica fiio tempore produda mondra-^ 
bunt. Scaphio hoc vtebanturiEgyptij . Cum enim vfum (Jihoer* ianu 
pcrfcftecallerent, Scaphium autem nihil aliud effet j*** quam hemifphoc- 
rium concauura , in quo fumma facilitate tum parallelorum Solis » 
vnacutn tropicisi &*xqoinodiaIi> tum horarudi imeqUalium dircriminaij 
delinearentur ; hocpaao,cequinoftialcmprim6in duodecim partesatquat 
Ics diuidebant) & in totidem Tropjcum & 9® ; per quarum -ftiftiones 
n linex curuz duccbantiir> necedarib horahim inxqualium du£l;us prodi- 
bant; quorum primus, (iue Horizon , obtinebat horam duodecimam , 
meridies rextam,vltimus tandem iterum duodecimam ad occafum Solis' 
mondrabat* Quomodaver^ Eratqdhenes , Poflidonius, & Alammoiu 
Rex, per Scaphium terrz quantftatem iiiucdigaucrint , vide ample tra-* 
dlatum fA Arte PQf^a qii^gfu^ucis 4<;Vinbjra?&^^^ 

• i'» l ‘ 'i' * Ii S 

§ IV • 

-J3 i joj^nn f' . , 2 '• I ■„! f .i .1 1 , *i J A 3 / i,il 

-fcji. j jij ^'‘'^'-^^^^X^eredphhecoHoroh^o ^egyftidi^)n 


M 


nJj^r-VfvQ 

Cvaofephsf* 

luJrrinilciJ^" 

fiorsria BCtB- 
ponapud 
^gyptioi. - 


E Rat intcr.alia aliud non minus ridiculum i .quam mydert^fumT O.b* 
/eruabancin Cynocephalo ^ eli ea Simiarum quzdam fpecles J hc* 
feioquam occultam proprietatem, qua Sole Ariete & Dbram fubeunte^ 
abdito quodam naturz indindu duodecies interdiu, noduque vrinam 
daret. I^ncprodijt Horologkftir hydraiilicum>Egypti;s proprium. Ex 
sere formabant Cynocephalum fedentem, ex cuius veretillo aqua dela- 
bebatur in fubiefiam phkihirn oblongatA^euios augdteii&i paulatim afeea 
dens intra cyliandracex vitrex machinz latera in duodecim circulos di- 
uila, gradatimf horas mondrabat .. ita Horus ^h.J. Hicroglyphicb tS, 
quem confule. Simulachrum quoque Cynocephali vide in Obelifco Pan^ 
philio foL 5 oo< vbi fuic omnia deferipta reperies » . Horologium inue^ 
nies infra io Mechanica i^gyptiaca. j.. i 3 .... • . i.yt.tCt 

’ 1 . > I f V r . 1 , -m_ j , j i ' ii 

/ . :l .j. vl- ’ imii-ii.ti. ; ioti . hcj 


;b. 


Jiimi. 

. rt‘ 

t t; :.c; ■ 

, 90 tifjy^ .Tm 


^ / 


r tr» ‘ 


•Uij-iL-D xn.> ^.o'iKVi5riq]ini..i jnuijx 


5 V. 
Digilized by Googie „ 


i Diglt^^ bV^oogle 


CLASS. VIl. MATHEMATICA HfEROC^YPH; wi, CAPVt 

§ V. 

fZ>(P Morologo tAtgyftiorwn Sjmfathieo ^ ^ ^ 


S ympathicum ^yptiorum Horologium erat folis Philofophi» & ny^ Horoiogfuo* 
ftisnotumj quo inconfulcacionibusfuis my()icis vtebantur. Efac au- 
tem Lotus aquatica ; quas planta cft paluftris, ea occulta naturz vi praidi- 
ta^vtiimulacSoloritur} ^ipfa vcluti ex aquarum profundo exoriens aquatica. * 
paulatim fe erigat vfque ad raeridicrojquo totafupra aquas exiftcns nor- 
mali ere6lione fua Solem veluti zmulari videtur ; ad occafum vero Solo 
vergente, & ipia inclinatione fua de horis in horas cafdem fibi leges, mi- 
rifici fua conuerfione feruat, vfque ad aqu* fuperficiem } Sole denique^ 
Horizontemfubcunte, &ipia aquas fubiens, ira pertinaci fabmeruonc " 
ambit, vt quantum in meridie fefe extulerat, tantum infra aquas fubmer- '' 
fa, Solem veluti deperire videatur. Noiierant Sacerdotes occultum ni- 
tuneimpetum; ea de caufa^ aquis circulum ligneum, vthtc vides, Sola- 


ris circuli zroulum implantabant fuis horis infignitum ; fiebatque vt ho- 
ras, quas vix Sciatherieb, eas abdid quadam naturas ambitione perfc£lc 
dHcerent. Verum cura de hifce in Obelifeo Pamphilio iam egerimus & 
Iterum traftatudc plantis ./Egyptijs ex profeffo adlUri fimus, Leporem- 
w remittimus. Vide etiam quz diximus in Arte Magnetica lib. 5. par^ 


‘ -4 as ^ t* n . r,,da I* . a ^ 

t*' it 'r.ni inibitr" f s. 

^ <r:. CA- 


Jwi»T 

- f4 


CAP.I3C. x5» OEDIPI iECiYPTtACI GYMNAS. HIBROGL. ' 

C A P V T IX. 

De Haris fhvietarifs , Geniorumjue fingulMum Prte/idibus. 


PlVtttiS Bor 
Eulos Cngulii 

ieptiaiao> 
diebus attri» 
buplw ^. 


V T in omnibus, ita ^gypeij pocidimiiin n^agnum in feptem planetis, 
fiqgulis diei horis dominantibus, myOierium poCuiHe vi(i func • H! 
enim primi fuerunt, qui fingulos Tepeimanae dies iingulis planetis attri- 
buerunt . Putabant eniai, Hngulis horis ab ortu Solis vfque^ad ^Itcrunu 
ortum nodlu diuque aliquem ex praslidibus planetis pcxelTe . Vnde & in. 
hunc vfque diem Aftrologica vanitas profluxit, quia Aftrologi nihil ferc,^ 
nili prius planetx dominantis hora infpe<5taperrpedaquc , aufpicantur . . 
Verum vt negotium fceonditum luculentius patefi^c , cb pariter altius . 
Qfdiri vifum cl^ • . " ~ 


■:r.r 


t 

I 
§1. 

Hora flanetaria fua, ^ quales : 


I 

‘ ji 
• t : 
Hora plaoe- 
uric^uje,Sc 

<]U4leii 


H Orae planetariat, deferibuntur ,in*Bcmale8 funt. Qu* qui- 

dem (ic dicuntuf-, non abfolutc adSolis curlum> vti horae xquales, 
fed ad planetas don^antes referuntur. Cum enim feptem planetas hoc 
ordine referrent, ^ lio”* 4iei fingulis ordine retro- 

grado dominari &j|>rxe(le putab^ur . Nam fi prima aiei hora domina- 
batur Saturnus, fec^da dominatur lupifcr, tertia Mars, quarta Sol, quin- 
ta Venus, fexta Mcrcurms,lc^ma Luna, o&ana iterum Saturnus ,nona^ 
Iupiter,& fic defhceps •, quibus fic ordine fpjacio 14 horarum reuoIutis,fe- 
quentis dici hora prima nccc(rari6 competebat Sbli , fecunda ciufdenu 
dici Veneri, tertia eiufdem dici Mercurio, & fic de cateris, donec reuo- 
lutione Z4 horarum fadla, tertia diei competeret Marti \ quemadmodum 
CK fcquenti tabula cdnfpicitur , • 


• 1 I 


j t 


rriLi oj_ ui 


ft^.abula rogiminis Planetarum, 


Tabula ao<i 
inintj feu ro. 
giininif pla> 
neCatucn io_t 
(ngulic 4ici 
horis. J 

td 


• ' ^7 

: 1 

» * 

\ r 

1 • 

■ 


i c 

i* •' 

ll 

d" 


ll 

¥ J 
d 

2C 


L 1 
$9 
?.|b 
dlQ 


9 


Si5 
7 

5 

d 


8_|£_ 
^ b 

'1 fo 
— 

& 


It\lz 


5 


3? 

2 

b_ 

i 

d 


Atque ex Tabula hac perfpicuum fit» cur in diebus Septimanx pla- 
netapnon fibi ordine rcfpondeanc, fed femperab inuicem ordine interru- 
• A:) pto 


DIgitIzed by Googie 


GAP. IX. 


CLASS. VII. MATHEMATICA HffiRCXSLYPH. 253 


jpto diftent; cuius quidem rei ratio alia non eft > nifi quod dominium^ 
planetarum ordine retrogrado 2,4 horarum (iue diei? naturalis fpacio ab- 
ibluatury vnde femper vigelima quinta.^ora 1 qux eft prima fequentis 
diei> competit planetx qui ordine retrogrado requitur^: Est. gr. in Ta* 
bula die Solis hora diei prima, dominium competit Soli» a quo dies deno- 
minatur » fecunda horg Venerhqux immediate Solem ordine retrogrado 
fequitnr , & fic de cooceris» vIque’ ad o^^auam horam j quam vbi pcrtige« 
rit feptem planetarum dominio totidem horisreuolutoSol, incipit de* 
nuo dominium hora o6Iaua» quem & reliqui planet£e> ordine , vt prius , fe- ^ 
quuntur» vique ad terfiam nddlis horam » ad quamSol, reuoluto planeta- 
rum «dominio, deouo fuum aufpicacur imperium» quod 8 c ad horam deci- 
mam ndfkia repetit j poft quem Veneris pro vndecifaa» & Mercuri) pro 
duodecima hora nddlis dominia iequuntur» poft qux, 2 4 horarum reuo- 
lucione fa^a» ordine retrogrado, neceflarid fequentis diei, videlicet diei 
Luns, prima hora competit Luns dominio $ & iic de caeceris, vc ex Ta- 
bula patet . Atque hinc patet ratio» cur dies Septimanae nominibus pla- 
netarum inftgnitijncQ ordinem planctarum luturalem, nec ordinem re- 
trogradum, quemadmodum in Tabula fit, fcrucnt , fcd fempcr ordine^ 
interrupto ie confequantur . Non ignoro multos ^crum ignaros varia de Ordo diertiD 
hifce cqmminifci . Dion Nicaeus inter alios 1 . 36. hanc diftontinuatio- 
nem ex harmonia fcu confonancia, qux diatefiaron dicitur, nafei putat, tudeaomi-' 
qua videlicet vna totius Muficae vis contineri , ciufque fundamentum fta- luitur or. 
bile, Veterum iudicio credebatur j fiquidem habita huiufmodi confo- 
nantix ratione, eamque cum coeli ornatu, orbiumque & planetarum coc- 
leftium ordine comparantes , conuehientia quadam & fimilitudinc itu 
Ulis notata atque animadoeru, poftquam dies vnus ab vno plancta fuit 
appellatus, diem fequentem a quarto plancta poft illum , ordine camen^ olobnr'' 

-finv r.,j. ^r:r . 

•noi 'i) =i!j 

-fii , 

i 

i' ' rr.cr:r.^,’ , 

\-l.y: ... r 

r.’sr<!^3 «pcr -r « 


: . ) r;;; J >' . 

hoi»l P ' 

. . 

• r ^ ; l 

?:i • ni.‘ • 

I 

* 1 -r • - ;; 


/j . ■ • t 


cry. cyc-i* 
. :;r r/.rtr - 


♦nn p»'’'-;*'-'' 
in. . 

* I 1 1 

.iC;r 
retrogrado, nominandum ccnfucrunt : vc poft Saturnum quarto loco fc- 
quatur Sol, deinde Luna» deinde Mars,& poft hune quarto loco Mercu- ' T; 
lius, & poft hunc lupiter. deinde quarto loco Venus, & tandem in Satur- 

G e num 


CAP.IX. 


fSi 


ReginKB 

PUoetarwn 

itgineiituiQ 

atuiqaufot 


iCgypti) fia- 
guni Mundo 
prxeffe fc> 
pcem (aceUi- 
gemiai. 


Airsli 4 m 

Aueitsr, 


Fi^a fepceoi 
Angelorum 
repiccn Pla> 
uecis praefi- 
dentium no- 
mina. 


234 OEDIPI iEGYPTIAGI GYMNAS. HIEROGJL 


num reuolucione fa^^dominiaxn reuercacur^vti ex Tabula parctv Quoc| 
(i difponas Planetarum ordinem eo nodo, 'quoircpcagonain prxcedetti 
oftendit, difponendo fcil. planetarum progreflumco modo, quo. fafkunxi 
c(fe vides in feptem pentagoni cufpidibas > confptcies manifefto buiuf» 
modi planetarum dilpofitionetn per Septimanx:'dies , originem fuaixu 
traxilTe ex natura feptenarij numeri> qui rpacio<x4 horarum terna reuoi. 
lutione perara» cum binis ordine fequ entibus planetis, neocnarioefHcic, 
vt primam horam dierum Septimanae is nancifeatur planeta, qui in 
cedentis diei planetarii rcuolutione poltvlcimum immediate fequituryvci 
di&um cft j vt proinde hoc royftcrium aliud non (it, quam quod dixi-i 
mos: nec video quid quam confonantiam tantopere Dioo» 

Niezus prasdicac,hle faciat. Sed de his vide,qdz copiofiiu craftauimut 
in Arte ipagna Lucis ^ Vmbr* fol. 337. 

* * • .ri Oi . . J . I ..;r>f 11* 


- » J ^ J i. j.l VV > ^ TE ■ . .1 

Jq 'udinimi • > ^ 

.lii 
• O 


De Ae^imine feu dominio Planetarum, 


“*q «Xr jJ 

7 - .i.q % !•'} 

*! < ; 5 \ 


I ’Ntlehtam ^gyptiorum fuit, (ingulis dierum horis, tam dmrms,quini 
no6lurnis fuccenturiatum '.Planetarum dominium dilpon^c } quod 
& in hunc vfoue diem vniucrfa Aftrologorum Schola , tanquamTacrofan- 
6lum ampleaitur & dcofcolatur. Veteribus etiam tantopere p 1 ai^it'j-‘Vt 
inde vel ipfic Septimanae dies denominationem fiiam aufprcat^^nt^ Vt 
vidimus : tumidum faq^ & foecutidum fupei^ftirionurn Icminariurti 
quo innumera vci]ollin,ita & hodlethS dic portentoforum j^artuummort- 
ftra vcluti ex cquoqUodani Troiafib & |>rodicrunt, & prodeunt , dunu 
vix vlla Magica, Cabaliftica', aut Aftrologica operatio inftitiiftur , qu* 
non in hac vaniflima planetariae ho c aa obferuantia fundetur. Quam & 
acrius tunc confutabimus^ vbi prius fuperllitiofam huius machinationis 
Syntaxin a fundamentis oftendcrnmis . 

Fingunt itaque .^gyptij,in magno illo Hcrmctico anno, Mundo fe- 
cundum feptenarios quoldam przefle feptem Intdligentias, quarum vna- 
quzquc 534 annis cum quatuor MenObus gubernet, & omnes dtuerfis mu- 
neribus ^ ofHcijs fungantur ; Mundum conlcquenter varias diucrfaCquo 
alterationes pro leptem errantium fiderura influxu atque dilpofitione, 
fubirc i quae ex mente ./Cgyptiorum recitat Abraham Aucnar Hebraeus 
Aftrologus in libro rationum his verbis : 

Vio''D ^«05 * 7 K''i 35 nn^niDc/i ooioW y3tt>DV‘iyVmVK njm 

■jiVn’’ nnK*! nrm ‘zji naV 'aa’ia yacc^V a'aVo yaa nJm hasn V»ok 

: 'ni D''2of ''w oViyn 

Sccepr<epofuit Deus Mundo fiptem poteft^tes , quorum nomina Junt G*- 
phiely ^adkielj Camael, Michae/^ Anael, ^I^pbae/, Gabriei j ^ injuper Jingu* 
iis fiptem pUmtis fiptem^An^hsprafecit i quorum vni^quijqne gubirmtMan- 
dum 3 -^ ^quaUtor MenJ^us\ fy Junt Saturnus , lupiter t Mars s Sol > 

Venviy-Mercutius Lttnn . Pergit deinde recenierc officiorum qualitates i 

quas 


CLAS 5 . VIL HIEROGLYPH MATHEMATICA. 255 

qaas hic Latini» verbis apponam. Saturnui praceftt, (juoniam Sol er Luna 
fuerunt a principio proJu^i hora Saturni, er duxit Capbiel MundUm 354 annis 
es^Uenfibus. Deinde Poenus, ^ pojteaaltj y ita perfeSlum circummlutione^ 
fud conjiituant circulum. Inumes quoque 'per ifium reuolutionjs hipcllrgentiarum 
numerum, Martialis Angeli feu Camaelts dominium inddijfe iri tempus dtluuji 
^ f unaris Imelligent ia dominium in linguarum cpnfufianis tempus^ , item in_» 
txcidij Sgdoma ^ Gomorra, e^ituf^ filiorum Ifiael ex AEgypto , quffuit annus 
Mundi z ^00. P0JI4.S annos dommtum Mundi Solard Intellig6(itia arripuit. 
TempR-ijeroprmddeflrudione anno Mundi dominium Mmdi Juppiter 
accepit, cuius tempore Templum fecundo restauratum fuit. In drfiruJftoTje^Verb 
buitis fecunda Mercurius rerum potitus ({l dnno MUhit^ 82^. Completis Vef-^ 
annis 4708. Sol Jeu.Michael dominium fuper Mundum aujpicatus t fi , {nxtd illud 
Danielis,I\loUmporefklisMichanmarWmc\^ ‘ Tr^rhc- 

ihius in libello dc feptcm Secundeis Polyographiae fusannexb, hikfcc In- 
tclligentias aliter defCribit j in quo tamen neque ordinem Apgelorum; 
neque numerum annorum Mundi euhdi^m cunf Aueiiareferuat? Saturni 
Intdligentiam vocat Onphicl,& hunc ab Orbe condito dominatum fu- 
fccpilTe afferie ; quemfecutus eft poft 354 annos & 4 Menfes Anael Ve- 
neris Spjritus : hunc poft alios 13 y4*inrfos & 4Mehfes fecutus eft Zacha- 
riel louis Spiritus : deinde Raphacl Spiritus Mercurij . Hunc Samaei 
Spiritus Martis, & deinde Spiritus Luna; (iabrid; ac tandem Spiritus 
Solis Michaei . Ita vt circulus primus reuolutionis dominii ^ quem ordi- 
ne Spiritus planetari; obibant, 2480 annordm U 4 MeofiuSl. fuerit i fe- 
cundus vero circulas abfolutus fuerit anno 49^0 cum 8 hS^Aftbus , & fic 
vfqueadconfummationem feculi . Verum vt vnicaSynppU,qujBTrithc- 
mius integro libellodigcffit, oculis Lcftorisfubi/dami fcquentem epilo* 
gifmum apponere vifum fuit . ^ 

Circuli dominantium tsMmdi Spirituum Tlamtarwruvi. 
Initium gubernationis 
ISlomina iuxta annos Mundi. 
Anni. Menjes. Dies. 


Gefiua 


1 I Prirnus 
Circulus ^ 
\annorum 
1 ^ 480 . 

\ 


OriphieI 

Spirit®,5 

Anad * 
3pjric. 9 
Zachari- 
elSpir.2/r 
Raphaei 
Spirit. 9 
SaroaH 
Spirit. ^ 
Gabriel . 

(spirit. 


0 0 ^5 Mart. 

154 4 ^4 lunij. 

780 8 26 Od. 

1065 a4Fcb. 


Rudis Mundi ftatus 8c agreftis 


Cnitior Mundi ftatus ', inuentia 
artium. 

Politicus Mundi ftatus.Henocli 
tranilatus. 

Scriptoria ars, Muftea ,^nauiga- 
tio exculta . 

1417 4 26Iun. Ilniquita» Mundo dominatutydi. 

I luulo omnia deftruuntur. 


1771 8 28Mart. 


... p\ 

7 Michacl/aixj 12 i4Fcbr. 

^Spirit. «I 


Noe cum hli;s Mundu inftaurat 


Dominatus Nembrod,& diuifte 
linguarum . 

G g 2 


GAP. IX. 


TrUbmint. 
.#■ 'I 


cKf. IX. »j(S OEDIPI 4GYPTIACI GYMNAS, HIEROGI. Initium pibernationit 

Nomtut iuxta annos a Mundo cond, Gefta^ 

Anni. Menfes, T>ies. 

' • J 8 

/ ’ 
/ 

/ Cireu’ 

j/usIL ” 

lannor, 

\4960* 

UunBus 

Iprfnio. 

\ ” 
\'i 

Oriphiel 
Angel. T) 
Anacl 
Ang. 9 
Zachari. 
el An. if! 
Raphael 

Samaei 

Ang. 

Gabriel 
Ang. 3 > 

Michacl 
Ang. ia 

1480 4 adlunij. 
1854 S a^Od. 
3189 la 28 Febr. 
5 J 43 4 iluhj. 

5891 8 aOdob. 
4aj2 la ^olan. 
4^06 4 1 Mai;. 

Orcus Abrahx. Regnorum va- 
riorum initium. 

Idololatria per Mundum fpar* 
fa.Iofeph i£gypti Dominas. 

Mundus legibus infirudus. 

Sapientis Rudi;s excultus]. 
Moyfes floret. 

Iliacum bellum , & cxcidiunu 
T rois . ludices dominantur 
Ifraei . 

Saul, Dautd, Salomon, coeteri- 
que Reges Ifiracl dominan- 
tur. 

Roma condita. Monarchia Per<« 

' Tarum. Alexander Magnus. 


Oriphiel 
Angel. b 

4960 ^ 3oSept. 

Machabsorum hifloria . 
• 

/ 

Anael 

5315 13 3ilan. 

Perfecutio Imperatoru inChri- 

/ 

Ang. 9 

flianos. Conflantinus Eccie- 
fiam erexit . 

/ " 

Zachari- 

elAn. 

4 1 luni;. 

Regna varia in Europa confli- 
tuta. Mahumedis principia. 

\Ctrca- is 

Raphael 

602 38 i Noucb. 

Gothorum diluuium . Carolus 

Uu III. 

Ang. 5 


Magnus j Imperium in Ger- 
manos tranflatum . 

\ ” 

Samaei 

Ang. c? 
GaW. 
Ang. ^ 

6378 ti 3 Marti;. 

Varia Mundi Stratagemata . 

\ ao 

6752 4 4lunij. 

Rudolphus I. AuRriacilmperi; 
fundamentum|. 

V 

Michacl 

7085 la ^oApril. 

Hucufque futura Prophetanu 

Ang. ij, 


requirunt. 


Atque hi fune Circuli domini; Angelorum Planetariorum i quos 
Tritbemius cxHebrxoruni traditione recitati in quorum tamen ordi- 
ne, vti 8c temporum ratione aflignanda, ita confufi funt, vc non videaift 
qua ratione aliquid certi inde concludi j)o(Tit. Hebraei ordinem annorum 
Mundi fequuntur iplis vfitatuin . Trithemius vero iuxta compucum an-, 
norum a 70 Interpretibus confticutam procedit; qui anni cilm mille cir* 
citer annorum differentiam habeant, inde fit, vt dominium Angelorum 
iuxta confli tutum i js numerum temporibus nunquam congruat: fiqui- 
dem tempora, qus Oriphielis dominio apud Trithemium competunt, il- 
la^ 


CLASS. vn. MATHEMATICA HIBROGLYPH. »37 CAP. ix 

la apud Hebraeos Anaelis, auc alterius domioto competere inueoieurur ; 
vc proinde torum negotium confisum, 8c nullo folido veritatis funda* • 
mento nixum, neque vilius emolumenti merito] ab omnibus ijs , qui res j, 
limatiori rationis trutina ponderare folent, cenfcri debeat* 

Comperio quidem in vetuftis i£gyptiorum monumentis, ^gyptiot 
iimilequtdi vtipoQea de AnnoSothiaco fiue Caniculari exponcmus,rra* S 
didifle, & in przcedentibus tai^um fuit, 8i in fequentibus , vbi de Anno 
Platonico, &»oA/)ftm'»«rcrum agemus, fufius exponetur. Certum tamen tnbu«M?’ 
cfl) iEgyptios primos, Genios finguli^ horis, qui noi^u diu que rerum 6dei 
fuxcomroiirarumcUram haberent, per totius hebdomadis curriculum^ 
di(lribui(Te, ita vt prima hora primi diei competeret dominio Geoij Sol- 
lis, fecunda illius diei Genio Veneris, tertia Genio Mercuri; , quarta La* 
nsip, quinta Saturno, fexca loui, fepeima Marti } & huius dominio reuo^ 
luto, Sol dominium repetebat, quos reliqui eodem ordine, qao di^unx* 
fuit, fequebantur; vfquedum 14 . horarum, fcilicet vnius diei naturalia 
reuolutionc perada, vigefima quinta hora, id eft, prima fequentis d»«i 
lioraLunzia qua &nooien dies ille obeinebae, compeCercli & (Ic altera 
vniusdieireuolutione perara, dominium terl^j diei Wr)&^Mj^S£om* 
peteret Marti, & quarti diei primx horx Mercurio, & quinti dici primz 
hone loui, & fexti dici hor* prim* Veneri, & tandem fepeimi dici horx 
primz Saturno competeret . Nomina verA Geniorum, qux ex iligy ptio- 
rum Coptitarum monumentis extraximus, Aint Icquentia. 

nH,mXnMipc% id eft. Piri,/ ^m/us S^, „„ 

ciyaponmiA noc % id t^,Surottel Wohnnus Veneris. 

HDC hnrcnicx^i^ id cft, Anubiel Dominus tifosiom 

inuentionis * 

luo^uiX noc tt^iuue >sc id eft, Piofiel Dominuf maris ^ fun- 
dorum, . 

pe^xim\XttDcirTu^ponoc^r iAeiiyRephaniel Dominus iem^ 
foris aii tonum , 

ns^cntciMX nocimnuun^fr id cftj Pifiupel Dominus vita^ 
runu. 

*re<|xniii\X noc id eft^ ^lyphaniel Dominus 

dePruHtoms • 


Atque hi Genij dies nodefquc vcluti fuccenturiati obtinebant to- 
tius nacurz dominiunri iuxta/Egyptiorum mentem { itavtPirici Ange- 
lus Solis primx primi diei horz,oaauae, &decimxquintx, & vige(imzfc> 
cundz dominaretur i fecundi diei horx primx, oclaux, decimz quinez, 
vigenmxfccundx Ptoficl Lunx Angelus dominaretur *, & fic deeoeteris, 
vtdidumcft. Hafque horas tanta fuperfticionc .obferuabartt, vt nihil KNeowrieo 
fere operum i;s inconfultis aggrederentur. Quz confuccudo ab i;s ad tio in oCfer. 
hxc noftra vfque tempora deriuata, communi Allrologorum calculo ap- 

> pro- 


GAP. IX. . 238 .OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

probata>adco mentes homimmi iafatuauir» vt radicibus ia<^is vix euelli 
jEgyptij cr*. poffc videatur. Hebraii putant, iEgyptios non fepteiu, fedj tot diuerfos 
SftpS.” Genios fingulis horis dierum per totam hebdomadam ordine currentium 
nuox horis a ttribuiffe, quot horae in vna feptimana computantur i eorumque no- 
mina & officia loco ingentis fecreti, vtfuperftitiofiQlmi funt, habent. 
QP2 quidem nomina 8 c officia continentur in libro quodam Ictfiree an- 
nexo quem librum olim cruditiffimus Abrahainus Ecchcilenfis ion» 
7, 7 ' Galilaeo, Hcbrae* linguae in Lycaeo Romano ProfelTori, hic mihi commu- 
- nicauiC. Sunt vero omnia ex peructufto Arabico Codice , teftedifio 
Abrahamo, in linguam Hebr*am vcrfa,& continent propemodum vni- 
uerfaiqu» in Aftrologia confultoria & adjuratoria trafiari folent ; vnde 
ea, vtpotc igne quam luce digniora, ne incautis Philofophanris offenden- 
di oecalionem praeberem, iilentio Tuppriroenda duxi, (biummodo nomi- 
na prolaturus, vt:Lc&or, liquando in huiufmodi nomina inciderit , cx 
cuius officina prodierint, cogno(cat,& ca (anqnana apertam Idololatriam 

^^yptiacam inuoluentia rideat . 

A. 

• . ■ . j . J ^ l . • f 

-1! ^jabuhiGemorutn horis iz miiurnis dominantium /irient^ 
aa:nq i ' r ordintm contincns , 

.*srr,,; .'j 

^ on - 1 \ : -u niyo *?v n*' 3 iDDi o''ncm ntoef 

Bic funt nomina ^rincipum ^^QteJiAtunii qui pr^efunt boris noclurnis . 


•uV* 

.cinst-’ f- ■ • 

■ 

•I* r 


HoBe /. pr^f/ni hotii . 

.'•.■\ar.a ; ■ *■; L*' 

Ho^a ■'‘f ■ Papus',' Gehius medica- 


mentorum . 

•V . \ ' Sifera , Angelus amoris & 

defideri; . 

-A ^ I Hahabi, Genius apprehen- 
fionis- 

• , ^4 Phalgus, Genius iudicij. 

^ 5 Zeiazua, Genius inhrmi- 

.tatis ; 

. .V ^ Xabris, Genius Confultor 
inter bonum & malum . 

7 Sialul, Genius profperica- 
•oj n.t.,- tis & pacis. 

-•> t Nanrur, Genius feri pturae . 

n 9 Rifnuch , Genius femina- 
, :f ^ tionis & plantationis . 

rnB.«v«-.A • ' ’ .Sefarbil, Genius aduerfus . 
a. . ji ^glun. Genius vallator 

. i . ° * 

. 'aolcrt *: • ; IgnCUS. • . . 

i J2 Tarab, Genius concuffio- 


lio^e hHris. 

:\Ui .!! X 

Hora fv Sihbuk, Angelus iudicij . 
2 Toruatus, Genius diffidij. 

1 '3 Pblog^bi tus. Genius orna- 

mentorum. 

4 Tbacrinus, Genius confu- 

fionis . 

5 Tabtibik, Genius fafeina^ 

r' ' tionis. ■' -- 

6 Sufabo, Genius itinerum. 

7 Sabru 4 Genius (oftenta- 

cionis . 

8 Toglas, Genius theiauro- 

rum. 

9 Suclagus, Genius praefes 
' ignis, noxius. 

10 Azcuph, Genius puerorum 

raptor. 

1 1 Zuphlas, Gcn. venationis. 
I ± Mizran , Genius pcrfecu- 

tionis. ^ I 

« L 


nis. 


No- 
/3 
i* * 
t .} 

-c.’ 


CLASS, vn. MATHEMATICA HlEROGLYPtt t„ 

NoaeJll.prafuntborit. i Naae horisi 

Hora I Rafphoia, Genius Necro- |Ho»a i Hriglas, Genius Niuium.' 

a Sachluph, Genius Herba, 
rum. 

> .jj 'Zarobi , Gentu» prxeipi- 
ciorum . 

4 'SizUu, Genios venenorum. 

5 Sair , Genius Antimonij. 
Haatao, Gcjoius^j-cfradlio-' 

nis furum^ 

7 Cauzub^ Genius Incanta. 

tionis (crpcncum. 

S Tiikiphac^ Genius^Japidis 
Samie. *’ 

>9 Schadil, Genius otepica- 
tionis equorum. 
iQ.Razamili Genius lapidis 
Onychis. 

II AdiuchaSy Ocnids caefurae 
rlapidura.D.Jc: 

i jatiH^nhad,' Genius ciborum 
regiorum 

UoBe IV. fT4futtt horti j I .KoOe VI .frafunt horis. 

Hora 1 Zahun. Genius fcandali Hora i Miatun, Gen. Amuletoru. 


manticus. 

Nitibus, Genius ftelUrum. 
5 Eirucos, Genius deftrucns 
idola . 

4 Eiftibus ) Genius diuina- 
tionis . 

5 Tacritan, Oenius magica* 

. ruoi operationum. 

6 Eirutlua, Genius fru^uum. 

* 7 Librabis, Genius abfeon- 

i diti auri & argenti. 

' ' S Zalburis > Genius cc^ful- 
tationis fliiedicse . 
t lUf Kilabus , Genius appre» I 
b 'l. r«)ijl<jJicB(io nis linguarum. 
ti« ' ^x’o^ Arroilos>Genius duutiaru. 

L > ' 1.1 J*haldorus , Genius inter- 
c . rogationis de occuLcif . 
tat laahus «Genius inquilitio- 
-• ' u nis verita(U.}f 


& offeofionis . 

'o Hizarbin , Genius rorunii* 
maris.! 

^ Mafearun, Genius vafta. 
tionis. 

4. Pharzuph, 'Genius fornica- 
tionis 

^ Supblatus , Genius puluc- 
rum terrae. 

6 Nitika , Genius politionis 

lapkium. 

7 Mizgitari, Genius volu. 

erum rapacium. 

8 Alphun> Genius volucrum 

mundarum. 

>9 SablihGenius furtorum. 

10 Kataris, Genius Canum . 

1 1 Rolabis , Genius lapidum, i 
1 z Kalab, Genius vaforum. 


2 Baglis, Genius pondera- 
' tionis. 

5 Butatas Genius numera- ' 
tionis &computus. ' 

4 Schickron « Genius ciifto* 

diae animalium . 

5 Barcus, Genius praefedurae. 

6 Haciphas) Oeoius vcfti<r 

mentorum* , 

7 Salilus , Genius apertionis^ 

claufurae. 

^ Zizuph , Genius claufurae 
portarum. 

9 Colopatiron,Gen.carceru. 
10 BuchaphbGcn. lamiarumd 
m Zopharis,Gcnius includov 
nis Pythonis. 

iz Marnes, Genius cognitio- 
nis fpi rituum. 

No- 


CAPSIX. ■ f' \ 

'uioilq 
• ildo 
vt;uJ 

■ rt 

» 


I 


CAP.IX. 
z^o OEDIPI -^GYPTIAa GYMNAS. HIEROGU 
No^e Vll^prajunt horis. 


Hon 


I 


-ri- 


Vanitsf Agr> 

ptiorum inl4 
obreruaadii 
horis plane* 
carijs acriter 
pecAriaginirt 


Hauen, Genius dignitatis. 
Labezerin , Genius bonae 
operationis. 

5 Cahor , Genius deceptio- 

nis. i 

.1 4 Aclahayr , Genius ludi & 

iooorum. 

'5 Camayfar> Gellius concu- 
bitus. 

6 Zareni Genius vindicatio- 

• nis. ' J 

' 7 lafer, Oenius amoris com- 
parandi r 

8 Cuniali , Genius fcedera- 
tionis. 

9 Zeffar, Genios cledionis 

rerum . - 

I o Maftho , Genius afpeduu. 

I I Halacho, Genius amicitiae. 
1 3 Sellen>Genius grati(>Prin- 

cipum; 

. T • ' ■ ■ 

i— 


. Notandum hoc locpi hadd T a- 
bulam tantum Geniorum dominij 
in 12 'nodburnas horas totius Septi4 
manae dirpofitionem continere j per 
diurni vero temporis duodecim ho- 
ras, dominia Geniqrumieojdem pror- 
fus ordine, quo no^urnis horis , fefe 
confequi.': 

Sed vanitatem paulo fufius ex* 
ponamus .- Dirponebant Veteres 
dominia planetarum iuxta ordinem 
horarum inaequalium ; quse cum So- 
le in Boream vergente crefeant in. 
terdiu, decrefcantnodu j & contra 
Sulc in Auftrum vergehte; necefla- 
riofequebatlir dominia-planetarum 
quoad duraciotiem fuilTeihasqualia, 
non quidem quoad diemfiprum , fcd 
quoad oo£^emcoropdrataito addiem» 
& alios Solis^paralielos . iiia in Tro- 
pico seftiuo, cum Romac' v. g. horae 
duplo quali ^maiores hoiialeiordeiiu 
no^is nnt>dominia planetarum qua- 
ii hora vna zquinodiaji &,i 5 minu- 
" tis duVabant^cum iiodre 45 

minutis durarent . Hinc quzro, quomodo 'Aftrologaliri tam prcBcife 
ras obferuare potuerint ad Genium eius horz -Frzfidem inubcandunu , 
przfcrtim no6te>cum Sol Sciathcrica in hunc finem ereda non illuftraret > 
Cert^ neceflario grauifTimos fubinde errores incurrebant, dum, quam ho*^ 
ram ipfi Martis putabant, illa adhuc ad louis imperium pertineret . Por- 
tentofa vero illa Geniorum planetarioru, qui in tutelam reru> lingulis ho- 
ris przclTe finguntur ab Arabibus, Hebrzis, iEgyptijs, nomina & officia, 
originem altam non habent, quam ex caliginola Diaboli culina deprom- 
ptam ; & fuperflitiones horrendz, quas ad Genium quempiam conflitu- 
ta horatrahendum, & ad votis rollicitationibufquc Tuis faucndum exer- 
cent» tales funt, vt Vulcanijs focis fufeitandis , quam publici luminis 
commendationi aptiores iudicem, vtpote quas horreant caflae Chriflia- 
norum aures veluti impi)ffimas, & tanquam aCacodxmone adinuentos . 
Vifum nihilominus hic fuit ea rccenrcrc, tum ad fuccenturiatx fuperfU- 
tionis contextum, tum ad fuperflitionis vCgyptiacx Syntagmata lucu- 
lentius demonflranda . Qua quidem in re S. Irenzum fecutus fum , qui 
vt infrznem Gnoflicorum in i)s fingendis libidinem &inianiam oAende- 
ret, eorundem Dcaflrorum,quos £onas vocant, longum Catalogum vna 
cum horrendis fuperfiitionibus pertexit . Idem inquam ad piorum cau- 
telam hoc loco mihi faciendum cenfui ; eft enim hxc Tabula damnata.^ 

radiK 


DIgItized by Googie 


CLAS& vn. MATHEMATICA HIEROGLYPH. 241 

radix illius clauiculae Salomon^, vt yocant } ex qua ad aeterna infernalis 
barathri praecipitia aditus patet, ad vltim^jn i;s vtcncium exterminium ; 
ex qua omnia fuaexeeranda facinora Daemonum ope perficiunt Magi . 
Ex hac Cornelius Agrippa, I^racelfus, Petrus de Albano, alijque dam- 
nata^.& diabolicae artis Magillci, dogmata fua.defumpferune, quae omnes 
timoratae confcienti* horai.nesjtanquam Scyllam & Charybdin fugero 
cohfulo. At quis nomina illa Angcloruin fanatica illis reuclauit? noiL, 
alius nifi Cacod$moni totms_i^|itpQtcchnias magifter^^ar^^^x . Quod, 
quidem aperte li^et ex efloftibus, quos praef^arc perhibentur, |^nicio- 
filfimos, imo prorijus diabolicos ; quos quidem in Angelos bonos nonu» 
cadere, nemo tani imprudeBs, ne dicam , ftolidus eft, qui non videat . 
Mera itaque MagQrum,^hQniihun(i diabolicis arcibus dcditorqm opera^. 
& commenta fune . 


■ 


n 


f i' 


. (I T-r.;?*.’*. tt. 


CAPVT X. 


i,.-, fy*- 


V.-.- u 


<■ 


^Lanpombus Luna . 


»iti n* 

: ird'. V 


H Oris ^lanctarijs, earumque Geniis, fuecentijirianmr Manfiones 
' Lun*, rufh appropriatis fibi Gcriijs . ^Vocantur Copte nueomt 
hoc eii » habitacula f Ccu'diuerJoria jL««<e ' Arabice 
I. hoipiiia^ Luna. Nonnulli (lationes Deorum Lunarium eas 
quoque dicunt. Eeo redliiis Dzmonum (labula appellauerb; cuia totae 
cantis lupcrUicipqibus referta lint, ytvix Altrolpgicum commentum fit, 
in quod Manfion^ Xunz noti ingrediancur,. autem ^itgyptiorunvi 
^giqcncui^^qui Lunsc curfum a‘8 dierum nuihero definientes, cidem‘fin. 
gulo dje naturali vnam fiarionehi, vna cum Genio eius ilacibnis veluri 
adminiftro^uodain&cohferuatore aflignabant . Summo itaq^Stdcfi^, 
prini6 horam 'planetariam in^ftfBilKt i deihde'qua eadCm hora^ 1 rt fta* 
tioneLunaefiec,con(iderabantj 'atque ficex inimico vel aroico:Genioi 
riim concurfu, opus fuum aufpicandum, vel non aufpicandum iudica* 
bant. • . VI i !( 

Verum antequam ad Manfionum explicationem peroeniamu», poiu 
tam carum prius- hoc loco explicare vifuin eft . Vocant Agypti) portam^ 
Maofiomim Lunarium cum circulum, quem Adrbnoml communi nom^ 
hc La<Lleum vocant, Copte vero appellataniiiacuji*T' 

'quzqifid^m vox, vc dixi in Supplemento Prodromi' Copev cl 5. 
ptialeti Copta e(l, eamque nos \iam fimminii feu p^e<einterpFetamurjr hoc 
enim nomine ^gypei) appellant circulum illum candidum , quemj 
^A«|W,feu rQ Grzci, Latini liiam laUeam vocint', Ouidius 
Vt^ iccFi quo ad loucm accedebant Superi, hia vCrbU ;o 


Miofiond 

Lunznipcr. 

fticionum &- 

■uoaci,$jrua4 

a,re^;D*- 

monum,n^ 

buliappit-' 

lancur. 


MSbiMnu ] 
•ft-fcunzfaiie 

iEgfptiocua 


Porta m,n. 
ConuoiLuoc 
fccirtKliiSi- * ' 
ifigyptiosi^ea 
Vfiltftea. - 
,m .f( t i 


101 

arri"" 


I i 


V!f- 


7 


£/? via /ublimis cado' manifepa fereno , ^ • Tjni !. :-\f 

Labita nomen, habet y candm notabilu ipfo. \.,j ^ ' f ■ 

Hh Hac 


1 aI o 

Kt Vi' . I 

Laftea via 

3 uomo<lo i 
luerHs popu- 
lii vocetur . 


J| 


I 


CAP,<X, OEDIPI jEGYPTIACI GYMNAS- HIEROGL 


' Haciter eHS»perk magni ri^na Tonant u. 

Ktgalm% domum- ^sc. 


: 7 >oi j; ' 1 
; ■ C"! > 


AmW it*U, 


^Kfptienint 

bbula 

UA«S, 


(iopct qu*«a 

^«(nxUa* 

tiii«£g7P«i^ 


Qu»li^c‘’Vi 

^lionutn 
Luq« cpo9*c 
l» gr. »4« oi< 


Orda5jex< 
plicacio i8 
llatigaunu^ 
luat, 

• or,:J 
■ obonjc'-' 

n,,ny)v til 


Dicitur autem laneus circulus a Poetis, ob lac Tilnonis efFu(um>de <^na re 
confuie Hyginum, Phornutum,aliorque Mythologos. Haec, inquam, via 
Coptic^ vocatur Cenjfa/e.f i quam denominationem reliqui 

Orientales fere omnes fequantur . Confl^at autem duabus vocibus , qua- 
rum prima f\ixeuu'*T^ V/4/n, alia ftmmcn ku paleam fignifi- 

cant, vero eft nota regiminis, vt iuGfaminatica Copta docuimus* 
Atque hanc interpretationem nodram veram ciTe, docent Arabes , Syrii 
^rhiopes, Hebraei, alijque Orientales . Arabes vocant vtpluti- 

mum At>nagireti quafi diceres flUxnmXcw trabum exj^arfa palea; Au- 
tbor Scalx, vti & Abenregel , ita eum deferibit: <A 

jflmapref, ^ ejl v$a flramtrus Ceupalet. Mor Ifaac in fua Philofophia Sy- 
riaca» pari ratione , hunc circulum U6leum vocat Jemitam jlramnU his 

Zona Vero. in i Orbe fpe^aturj vocatur via Jlraminis Jiu palea» 

^tljiop^fs, quoque, vt ab Abyilinis Sacerdotibus hic Romx audiui , 
Cbajara^jamangadUf viam Jlraminis woc2int; vtHcbrati 
bul* d^gy|>tiorumfubrcribehtcs. Fingant cnim-(€gypi};Typ^^^?n^A^ 
dis fugientis fafciculum aridarum fibi obieSfcum in cocio dilpcrmTc'^^ vl^ 
de & pUg<S illi viapraminis nomen in hunc diem manfii; . 

^gyptijigitur, vrdicebarn, ftatuunt 28 dationes Lunx, id cfl: toti- 
dem copftellationum^ quas Luna lingulis fuis periodis, hoc cd, i8 dierum 
fpacio attingit» loca , eaque loca vocant Copto nomine nixebhH 
jULVXV}^ , hoc cd, habitacula /iue diuerforia hunie, ( Arabice 
boJj>itia Lun^(c\x fiationes Lunet ) lUiconH enim plur. num. mandones , 

h^ra notam regiminis, vero Lunam fignificat. Atque da- 

tiones Lunx a primis temporibus vfque io hunc diem Adrologos, cum ad 
mutationem aeris explorandam,', tum ad inchoationem operum fecundan- 
dam opportunas & fcicu dignas, vt aiunt, ob dellarum influxus locis mc- 
moracts dgniferi varios rerum effedus introducentes, obferuare videmus. 
Condat aurem quxlibct datio 12. gradibus & 24rninuti$ prxcifcj yt 
ppiuir^firfuiuni-in fcfepwtcidifpcfccnti patebit • Hx dationes licce ^liaf 
in o^apt Ipbmra a capite Arietis inchqentur, eas tamen^ob motu augiurn 
nunc a 93 Arieti* gradu moderni aufpicantur Ordo dationum 

Lunarium, earumque explicatio fcquitur;, 

L Copte , fignificat hoc loco i Ara- 

bice appellatur c>^ Venter Ceti , fiuc pipit > cdque prima ftaticxLu- 
nx,ab humiditate perniciola fic ditia, incipiebatque aogr. Arietis, tcr- 
minabaturque in 1 z gr. ciuidem figni & 34min. Genius huius dationis 
iuxta Arabes cd ^aiely dacio infcftationis inimici. 

* * * 11 XI- 


Digitized by Googie 
CLASS. vn. HIEROGLYPH MATHEMATICA. 243 CAp.x. 

II nW-KTruiipsDR , id c^,pijcis Hori, Arabici mi>^\ Ratio Lun^ 
cft, quam Author Scalas his verbis dtferibit : J-Jl Sartin> 

C5^* afi caput jimtis . Abenragcl ita dicit : 

Id eft, Sartin Ratio Luna eR injigno Arietis , accipitur^ pajjim pro ipjo capite . 

Arietis. Initium cius * 3 gr. Arietis 5 c z<|. m.' finis eiiis in vige fimo quinto 
gr. ciufdem. Huius Genius eft H^w/V/;ftatio reconciliationis Prin- 
cipis cft . * 

.III icoXsum , Ratio conneRensy Arabice ^athin ♦ ita eum dc- 
IcribicChamus : 

[3$t eJli* ^ ji5i d jp 

(Batbith Jlatio Luna eRt i^r ejl triangulum prope V entrem Ceti. Nos hanc fta- 
t^onem aliam non dicimus, nifi quam Triangulum fiue a/a 5 , caput Arie- 
tis, & Pileis Boreus eiufdetia fere latitudinis fundant . Initium huius fta- 
tionis eft a vigefimo quiqto gt. Y inchoato , finis in nono Huius Ge- 
Ginchiaely Sc ftatio cft profperitatis & bonae fortuna: . 

ly. tupii.C'V id eft , /for/ , Arabice Altarieb i ilatio 

Lunae cft, quam Pleiades pra:ftant Lunae. Vocarunt autem Hori ftationera 
ab Horias, eo quod Horus» quo Mundi fcccunditatem , Plutarcho tcftc_» 

*te;yAjip»c innuebant, maxime in Tauro, Veneris domo, Pleiadum conlbr- 
tio fele cxcreret. Vnde & Hebraei has eafdcm Pleiades c^^,fiuc nian maiD 
Cnafebj fiue Succotb bemthy id eft, ton^regattonmy fiue fliastabernaculit filias 
yertas, ^ fotas vocant : vt cnitii Gallina pullos fuosfouet &fuftentat,ita 
Hori Mundum inferiorem in hoc figno; Tauri ftatio . Vnde & idolum, 
cius fuiffc aiunr Gallinam cum pullis fuis , ita Rafli in cap. y. Amos, 8 c in . 
lob: ' 

: oy nVwnn moi man niaio 

Succotb Benotb (imulacbrumentt Gallina cum pullis Jiiis. Hae autem Succoth 
Benoth eaedem funt cum Horias iEgyptiorum,& Arabum Altarieb , 

^uod idem eft ac ftatio Taurina : Altarieb enim aliunde nomen fuum 

non iniienit, nifi i voce Arabica T\uor, qux Taurum lanifica t . Ex-' , 
prefle docet id his verbis R. lona in 5. Amos. 

: K’>*TinWQ''‘?>?ocw pwVn' lafn n VToa 'a nm niJa n‘ia‘>o 
Succotb Benotbjunt Jepttmjlella in Zodiaco, qua lin^ud I/maeliticifid eflyAra- 
lica Vocantur Altarieb . Veriim de hifCe confule Templum iEgyptiacum , 
id eft, primum T6mum Oedipi, ybi de hifccPcuriofe multa crrfddntur. Rc-i « 
fjpondcnt hifcc vcrt>a Abenragel,qui itrfuaAftrologit^i^^manfioiicfe Lunx 

deferibens» de hac ita dicit : . x i 

Altaria fiatio Luna ‘e fi in fi^no Tau i Vocatur Gallina cali xum filiabus fuis. 

Sunt nonnulli, qui confundunt cum JIjuJI oU & jjli id cft , 

cum fiUabm feretri , & feretro Labari , quaiTairj Ardlurum, alij Vrfam mi- 
ifotem dicunp; Sed quid nos de eo fcntiamiis, & quid vercRatuenduxTL, 

Hh 1 fir, 


QnfOmtby Googte 


CAP.X. 


Athi94MU 
i44 OEDIPI ^GYPTIAa GYMNAS. HIEROGL. 

fo, docemus in primoTomo huius Oedipi, quod Tcmpluar^gyptiacum 
notauiraus. Certe Pleiades ab iEfchylo , Pindaro, bimonide ^^t. id 
eft,co/«wi<w dici, apud Athenjeamrcpcrio: neque alio rerpicic Home- 
rus,cumindefcriptionc Scyphi Ncftoreiir«A««V«c4 columbas loui canit 
ambrofiam pocillari, intcliigens . Sed Vt ad noftrum infc.rutunu . 

reuertamur, vocatur oipiac % alio quoque nomine Copto 
quafi diccrest/exajlra j quibus fanc verbis luculentiflimc indicatur, aliud 
non intelligi nifi ^ Mtarieh, hoc cCzyPleiades } confentitque illud Ouid. 

’ * *■ 

Pleiades incipiunt humeros tolerare paternos , 

Q^sjeptem dici, fex tamen ejfe /olent . 

Initium huius ftationisefc nonus gradus Tauri, finis vigefimus fecundus 
ciufdem* Sed haec forfan fufius quam par erat . Huius Genius efe 
S)elbaiel j & eft fcatio inimicitiae & vindidae . 

V luax^ion ^ fl^stio Hori maior , Arabice jJl AUekaran ^ca» 

tur ftatio Hori, co quod ficuti eandem fere coeli plagam cum, Jiraecc^ntc 
obtinet, ita & ab operationibus Hori maxime efficacibus in^ Kac ftationc.^ 
denominationem fiiam inuenit . De hac ita Abcnragcl . 

Id eft, Jldebaran- Uatio Luna in figno T auri efe, ^ vocatur oculus Tauri. 3c- 
qnuntur Arabes Aftrologos omnes moderni , qui Aldebaran poftea pro 
oculo Tauri fui* unt. Graecis dicitur ab infigni videlicet fplci^ < 

doreCediaa. Initium eius gr. Tauri, finis quartus jr. Genius cO. 
^\^Huaieh ftatio eft fauoris Magnatum. . * . . • ’ 

V I kX*«cdc % Claunrum ; fcatio Lunae fic difta Arabice , ni« s ; 
hilque aliud eft, quam duaeicellae jn Geminis, quarum prima , quae 

eorum praecedit» Graecis, Gemino teftc, altera,» Kt^^ns, 

eundae magnitudinis»Arabibus eft, caput jf ici- 

tur. Hasftcllas duobus nominibus^alijsab Arabibus deferiptas repeno,. 
videlicet yPyJ, ^ fex Garakles cum me perplexunu 

redderet, tandem eoshuiufmodi Grscis nommibu* corruptis HercuUnu 
& Apollinem C quibus norainibus.<3^^A,«t .Que Gemmi apud^jrtholo- 
cos appellatos lego ; indicate voluiffe mucni. Incipit hssc ftatio a quat- 
to gradu Gcminoruro,& terminatur in decimo ottauo eorundem. Gemu* 
huius eft PhigiaUT, ftatio eft beneuolentia: & amoris . 

VII Arabibus Albenaah, Lunae ftatio eft, quaixv^ 
Abcnragcl fic deferibit : 

^(JiAjS^S «,3 

Alhenaah Luna ftatio eff, ^uam Vocant Jcapulas Geminorum , Incipit aucenu 
a decimo oaauo, & terminatur in trigefimo Geminorum . Genius ciu» 
eft Zifaiei', ftatio eft acquifitionis boporum . 

Vili T\uc 2 .^i % id eft, quafi dideres, xsMuik^ \ 

cubi- 


Dlgillzed by Googie 


t 


CLASS. vn. MATHEMATICA HIEROGLYPH. 24^ . 

cuhittuNilif Arabice ^6 t>urah ^lejfed^ cubim Leonis . Ejo arbitror 

hanc (^ationcm‘Dialc dn^am ao cubitum Inonis cuna integro ad« 

huc figno diftec . Dicitur igitur niiu:^ h-rtiK^tun % id cft, cubitus Wli, 
co quod circa hanc dationem Lunsr, Nili incrementa iacipicbanc cocn- 
parereinNilomctro, in fuos cubitos diuiib j de quibus nos fufe alibi. 
Incipit aurem haec datio a principio Cancri, & terminatur in i^eiufdem. 
Genius huius ed Hathaiel j datio cd viftoria: in bello . 

^ X /iatio dejcenfiu leu infinentiti Arabice »>Xa 5 V Alnu- 

threh j cd datio X.una; in figno Cancri . ita Abenragel : 

^ cj 

Alnatbreb L>unt tMnJtoejiin /i^no Cancri, Ego putu eficduas dellas illas ^ 
quasProdus «w, Latini ^y?//oj vocant. Vide Plinium lib. 18. Iniciunu 
huius dationis cd decimus tertius Cancri, finis ciufdem vigefimus Textus 
Cancri • Genius eius cft Tiaiely fiatio eft infirmitatum . 

X mi.'>sr'WOC)ft/eipfimparturiens. Manfto Lunae Arabibus di£la_. 
eitarph . Occupat totum fpacium a vigefimo Texto gradu Cancri , 

vTque ad nonum gradum Leonis . GcniuscTt 'Biaielt datio T^cili- 
tatie parcus. , 

X I Frons, Arabice E^iehbe ; datio Lunz cd in 
Leonis fronte . ita Abenragel ; 

^ j '■ ' ' ■ 

jilgebbet^ Luna manjio ejl in figno Leonis, ^ ejl frons Leonis . I ni tium cius 
nonus gradus Leonis, finis xi ciufdem. Genius eius efi 
datio cd reucrentioe & timoris . 

XII m^uxpiDn ^ idem ac j datio eft, quam Scala; Au- 

tfaor vocat Alcharkrsn, alij » Alj^bre» vlcimamquc partem Vir- 
ginis occupat, id ed, vigefimum pritniim gradum Leonis vfquc ad quar- 
tum Virginis. Genius cius Laaiel y datio feparationis amiciCiz. 

XIII v^tio amoris, Arsbibus k^ ^1 Al/^r^bec 5 fta- 

tioLunae cft, de qua Ita Abenragel : ^ ^ 

'Jlf^drphetfiatio Lutu eft tn dodteamprto Firginis, qua isr Sanbalet dicitur, tol^ 
Titque frigus . ali) quoque hanc plagam vocant ^VjAiVJlf^amacb-', Grajet 
Latini Spicam', deqUa ita Aratus: 
explicans Cicero, ait : 

* . ■ . j' I 


Spicam illuftre Henens fpUndenti corpore Virgo. 


’ A 


lofiipit hkc datio a quarto Virginis, & ceKminatnrhi^decimoodaQo gra~ 
du ciufdem dodecamorij 'Virginis . Genius cft Majakh datio pa- 

cis &vnionis coniugalis. V I 

XIV ftatio latrantis, forfan a Canicula, quz hoc in do. 

deca- 


CAP.x 


I 


* 


DiQltiJIW^ooqle 


CAP. X. 
t 
245 OEDIPI iEGYPTIAGI GYMNAS. HIEROGL. 

(Jccamorio olim occidebat i Arabice jiJgauft , qianOo,Lun« efc in do- 
decamorio Virginis, cuius,initium dccmvus oSauus gradus Virginis j Hnis 
trigcfirous eiufdem. Gcnxws ^^^N.aku<nd‘, fcacio diuortij . 

X V ^lupi^TDC ^atio 0ltitu4inif, Arabice Jljamak , Lu- 
nz manfio efc in Libra, initium cius o gradus Librz» finis cius certius de- 
cimus eiufdem. Genius ftationis efr Jf^ekaiel’, fcacio acquificionis 

amicorum . 

XVI 3 ^ propitiationis , Arabice jjiJi) Algaphra , 

Lunz fcacio elt in dodccamorio Librae i incipit a decimp tertio gradu Li- 
brz, & terminatur in x6 gradu eiufdem . Genius JkUiel j fcacio 

lucri & mercimoniorum . 

XVII TipinnQV * Arabice Alzanmath i ftatio Lunae cft, 

cuius initium vigefimus fextus gradus Librz, finis nonus Scorpionis. Ge- 
nius huius ^Ui fcacio latrociniorum . 

XVI 1 1 Corona^ Arabice £A// 7 j ftatio Lunae 

efc, cuius initium nonus Scorpij, finis vigefimus primus eiufdem • Genius 
Mefmeli fratid infirmitatum. 

XIX % Cor, Arabice i ftatio Lunz efc prope cor 

Scorpij. Genius nui us fcacio recuperationis fanicatis . 

de qua itaAbcnrageI : 

jllkolb Luna ftatio eii *n dodecantorio Scorpjtif^ 'ifocatur Cor Scorpij . Initium 
cius vigefimus primus gradus Scorpionis, finis quartus Sagittari) . 

X X *.ma. Jfc SartSla, Arabice Alfehaulet i ftatio tranfiationis 
Caniculz in coelum, vnde & cuu^ vocatur. De qua Icatione peculiari 
tranatu agitur . Longitudo,huius ftationis eft a quarto Sagictarij vfquc-» 
ad decimum feptimum eiufdem . Hzc ftatio ab >€gypti)s quoque vocz.- 
tur fiuei,C’TpDK'«u»tir Genius ftatio venationis, ^ 

XX 1 Statio gratidt^^ iucunditath , Arabice 

Blnaaim ita dida quod Iztam produceret fegetem j ftatio >aec princi- 
pium fuura habeUdccrcno feptimogradu Sagittari), & terminatur 'in trj- 
gefimo gradu Sagittari).' Genius eius ftatio calamitatum,' 

XX il noXu: v Arabice #jld\ ElbeUd; fiacio Lunm efc 
intra o gr': & i 5 Capricorni . de qua ira Chimus : • » 

j n, ^ o? (J 

Elbeldeh liat io Luna ip dodccamorio Capricorni ^mt e r.Eln^m ^ Mefihadt . 

Genius cius cft Teuieh ftatio fugat & exili) . 

XXII I VTUue JSf id efc, ‘Brachium /jcri^ry, Arabice ^ jauu 

Saadeldahahb ', Incipit a'decimo tertio gra^u Capricorni , & terminatur 
in 16 gradum eiufdem figni. Genius Tetstaitli Ctiixo defcru£tionis 
ci^iiationis. ■' r ^ ‘ t ^ i 

b XXIV. 


Dlgltized by Googie 


CLASS. VIi: MATHEMATICA HIEROGLYPH, 247 

XXIV "BeatitudOi fiuc brachium ab/orptwn , Arabi- 

ce jdUM SmJ. elodM j ftacio Luns e(l>quae incipit a x? gr. Capricor- 
ni,^ terminatur in 9 gradu Aquarij . Vocatur hxc cau- 

da Capricorni^ a ftella priq^a prioix mag. io radice caudx bxa . Genius cius 

C^achaieT', ftatio foecunditatis gregum . 

XXV Beatitudo beatitudinum > fiue brachium bra- 

chiorumy jjuit Saad eljaaud ; ftatio Lum^ cft in dodecanio. 

rio Aquari), cuius initium cft nonus gradus Aqifarij , 8 c finis^^a i eiufdcni . 
Quidam Araiium' hanc plagam vocant quoque ^'pfxm elhhaut,\d cft,. 
os pifets i cft enim, vt cum Grxeis loquar, t»i** tJ MyifSdn rSTin fupd- 

&videtur ex antiquorum mente ftdus hoc^potius referendum ad 
pifeem meridionalem' & folitarium, quam ad Aquarium. Nos igitur hanc, 
ftationem potius dicimus occupare eam plagam^ quam Grxei 
8 c ob anfradusi dixere'. Corrupte legitur in Vitruuio hoc IqcQ 

•^t^in^pro quod dodos notare ^elim j Jdcfychtus enim ex« 

prefte d^uf^trbu interpretatur, ^ cft , ob/curiarain^ 

Uellarum fufiomn . Genius cft Otdaiid ftac^' affluentis bono- 
rum terrx. 1 liu . ' 

XXVI 'cnvjfuapu.n « Brachiumahfcondhumy Arabici \ysut.- 

Saad elachhieb', {iztio Lunx eft,qux incipit'a vigelinio primo gradu Aqua- 
ri;, & terminatur in quarto pifeium ^nius^*\^Lai» S^^aitl i ‘ ftitio 

voluptatum'. a ^ * 

X X V I I xp^ntXoc Jfc Statio pri’orix^mi<)^/b%^rab. 

Jlpbara elmakoddem i ftatio Lunx eft, cuius iniuqm' cfti quarto graau pi- 
feium, & finis eius in 17 gr. Piferum. Geqius eius Tatjaieli ftaCiq 

ilccitatum. , ^ ^ 

XXV 144 % Po/lmor 

EipbarMelmuihar y, ftauoLqox eft a 17 gradu Pifeium, vfquc in 30 gra-, 
dum eiuldeni extcnla. Genius ;ftari 

mim . . '■ "f' ’ . . 

Atq; hx funt NomencUturas 28 (Ucfonum Lunae» a veteribus 
ptijsvfititx, quarum ordinem ^cu 4 i fu^ ccianr, Braehmaoes In- 

dorom Philofophi, vt ex libris eorum .patet a >vcio Supplemencoad.Priq*; 
dr^mum dixi loco fuprackaco. 1 ^cunih iiotf .. niir.>n^ o-hr 

ii'iTr r ‘ £ j^nq V .fjifiVwM i. f .i-^ ; jnffloq ?•’ 

i..,.. iJii- Ti'»i .* u > ubf n-jJ r»0Jnrm;..'iq iM n. JD f; . .-s-jp <iIj 

t;-,! . V: W A ; r . J"j|j 3 aiq» - • siuqmoo 

1 ' A : *» »'r *‘'*''* + 'oT ,^'t > .a 


CAPiX, 


■f 'fit 


. s lUinuitjfnwn nvti. 


niiB di .' 1 .' bji oi>v 


•1 1' -> * •» 
-ro » 
o ; 

'»i 


i 


vH, litn .inr.bbri nMitii.U i .ini obii 'Xjf,u -rpo.bf ,?cn jC 

; Tuj tll jn ogjjp ,*03q / IsB-Pit " -no 13 znj 

'li ’ -)< 

PARS 


'1 jiyfiom r i ' ;/ 5 od ]3 :. 4 .- (ici nT;'n rir^rr 


.:t*l 


- ? 


II' 

-iti-n 


Digt!i7"dfcy Googie 


I 


CAP. t 
»48 OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGU 

PARS 'Hv’'’'; 

• • ... ■ 

DcAc^ptiorumComputu, annique rc<3e conftituendi 

'ratione 6cmcthodd», 


.c. . ^ 


-r 


c A p V T :;r. 


.1 


/iy 


V 


jS. 

Ag7ptijdiu(- 
Aruat aonS 
in tot dies, 
quot annb 
vixit H(oo(h 


EuTcbiusfiu 
eit anthoreoi 
*7rayct>~ 
fjS^fCif 4- 
Regj ACtthi 
(ed mali. 


■ * L’ I I i 4 . r'!* * ^4 «./j i".T > -‘i'! 'H 'vA » 

‘ in annos, dies, ^oras , -^]^ 

j ■ ' a-- i-l , ; >4 , . t.. A 

EG Y^ T 1 O S primos Mortalium poft diluuium,Aftr<^ 
nomizinrcndifTc, Tempus iuxtaSoks & Lutis curAimia 
anno8.*^dies diuiiUTc, intercalandarum dierum rationeoa 
detexiiTof fupra ex Plutarcho, Diodorot, Herodoto 
que iacfaperque patuit. Quod vt;mod6 luculentiiu pa« 
teafy* MT.. 

Sciendum cftj Arcanam Hietophantarum, vtr rupraia’AdrQlogia.j, 
&in ObelifeoPamphilio fol. ag.innaimvii, fuiffe traditionem., annunu 
ciuiJ^iEgyptiorum tot conftiti0e dieb»%,qj^9^.fttcruqt;'an$i/d)crQm vi- 
tae Henoch primi iUiusaptcdilouiumHcrmcns,qucm Arai^esAdrisi^gy- 
ptij primum Qfiri^au^t^tjam ijcrrnetcm/dicupt^^^bu^ auteifi,atjcft^ 
tc facro Genefis textu Henoch , pofcqUam trahflatus 
<ii?e dkl Hemc^rec^ife^^^ anni. 

CuithV^ro fupra rccundum, t^vm^rnlTnc^utu diximus,an- 

nuii) tot dierum qdnrmant& fctu^u^ illum liaflt medu^ 

(Jutii babuiufc ex^rfi^ris t^crrac^is^monuni<;ntis'j per Chamiim poftero 
Munclocommiinicatij j quo quidem ciuili iEgyptiorum pknp*8e'firripK- 

Mathematici, & 

potiflrndtu corumtP^HiScpsptdlbttiarus vfifuhti Ali)’- hbifr loco autho^ 
iVa>4i/i%i»i'feu‘in^tl^ Aftth-trigefimuni primumj 

Regum ^gypti . ita Eufebius in Chronico . Mgyptiorum ^gt*m XXXh 
regmuit Jfith Mno$XX3i.iibk'4ppifiut vnw> dinimercaUaresv fs^ Hltstef»po^ 
ribuf,'yt amnepd^nkii^^ptiam^xi.j dteru^n proditus fuit\' qui nnte i 60 abf 
(olnebkeuri >S^ (<^^haiui5TeiialKptionem iam bipra Mercurio Trifine- 
gifio multo antiquiori attribuerimus, nonovideo^ quomodo! hate cohaere- 
re poffint i ciim a Mifraim iEgyptiac* Monarchiae fundatore vfquc ad 
Aleth, quem nos cum Mirpharmuiofi fecundo eundem e(Te dicimus,anni 
computentur 914. ipfo attefcanteEufebio : aV» to bait/A»®* w «Jiurs 

YitixH'* t'n\ 4 *» ** : A Conc haro 
vero ad Afeth anni iuxta eundem numerentur Z24.qui ian£li 700 faciunt 
pz4 annos, adeoque inuentio intercalarium incidat in annos circiter exi*, 
tus filiorum Ifrael ex /Egypto i quod nulla ratione dici debet, auc po- 
teft. Si enim Chronico Eufebij ex Mancthonis fragmentis computato 
ipdum efe, dicendum, vel Afeth confufum elTe cum alio huius nominis 
i-HA? Rege 


Digltlzed by ' 


CLASS. m MATHEMATICA HIEROGLYPH. 249 cap.u 

Rcge> quem nos Marpharmotofin 1 1 . fupra diximus ^ vcl nodus hiciotri- 
cacifnmusefc accuratius extricandus, quod vc fiat , _ ^ 

Dico,Arcth Regem Mercurio fere Synchronum fuiiTc •, nam anto 
TutemoHn, ipium Eufebius ponit tertium ; hic Mercuri; inuenta, vti 
curiolus erat} ad incudem reuocans» epagomenas in ordinem redegit» re> 
fe^iirque varijs de anni forma rudis feculi opinionibus , folum hunc tan- 
quam exai^iore retinuiti&vt myfterioiaeuminuentionc adornaret, (in- 
guloshoice quinque intercalares dies Deorum nominibus infigniuit^ acq; ;ie- 

cx boc apud pofeeros huius machinationis inuentor audiuit» non quod re ' 

vera primus fuerit earum inuentor» cum formam anni 5 65 dierum ab He* - 
nochjfuccefiiua traditione» vti diximus , perChamUm traditam» Mercu- 
rius primus poftdiluuium euulgauerit . Atque hac ratione locum hunc, 
faluo meliorum iudicio»intelligendum exiftimo ; hoc enim po(jto> & 
Chronologix ordo» & ratio temporis fcitius fibi conftabic . , ' 


CAPVT II. 

De Ij4ftro Sothiaeoy fiu Caniculari. 


V . ..r . ' 


A Egypttj experientia diuturna obferuationum caeleftiiim paula- 
tim inltrufUorcs, cum viderent» annum » quo tunc paflim vteban- 
tur $60 dierum, Solis in Zodiaci periodo non vfquequaque refpondere, 
Xed quinque diebus eandem fuperare notarent, annum Solarem duodecim 
^enfibus id eft, trecenarijs, & quinque dierum epagome- 

non appendice in tine anni» hne vllo quadrante diei detiniucrunt j qui 
deinde ab omnibus verus annus ciuilis habitus fuit . Qui iterum vel tixus 
fuit, vel vagus & folutusj ille vti ciuilibus negotiationibus, ita hic facris 
Hicrophantarum a£^ionibus inferuiebat . 

Itaque annus .^gyptiorum fimplex & vniformis fuit, fine vilis ho- 
ris appendicibus, &biffextis,qu2c quarto quolibet anno tranfadio in lu- 
tiana forma intercalari Iblent. Quapropter fi cum luliano comparetur, 
pofi annos quatuor Menfium neomenis vno die retrocedunt^ pofi S an- 
nos biduo; atque ita paulatim, donec poft 1460 annos lulianoseuolu- 
ros» ad idem caput luliani Mentis & diei, vnde profe^la fuerat, primi 
Mentis neomenia reuertatur. Atque hunc annorum circulum quidam.» 
•vocant Lufirura caniculare, tiue ii^xujutKeviSrtlaS-KtKip. Lufirum canicu- 
lare minus efl Syfiema annorum 4 dBgyptiacorum , dierumque i/^.6o: 
Luftrum vero minus Julianum efi annorum 4 lulianorum , dierumquo 
1461 jiuperatque >Egyptiacum vno die, ob quatuor quadrantium inter- 
calationem * Superat enim annus lulianus fimplex y£gyptiacum fex ho- 
ris ferc,qus quatuor annorum fpacio in 24 horas excrefccntes, diei inte- 
gri intercalationem cfticiunt. Iterum Lufirum caniculare maius y£gy- 
ptiacum, efi Syfiema annorum >Egyptiacorum 1461, quo interuallo 
Thoth ciuilis redit ad Thoth lulianum vnde profe^us efi : lulianum ve- 
ro lufirum caniculare, efi Syfiema lufirorum minufculorum lulianorum 

Ii 365. 


AnauiCioi- 

lisAegrptra. 

rum j6f. 
diCrVradit^ 
piexifwu, 
ftvtgui- 


Annus AcQh 
peiorum vui» 
forni* fem* 

pcr. 


fcuftniraeaai 
culare leu j 

SochJacum 

yEgjrpcioruQ 

nusus. 


Lufirum cani 
culare leu 
Sothiacum_f 
iEgyptio- 
lum maiu*.] 


l 


CAP.it. ijo OEDIPI JEGYPTIAa GYMNAS. HIEROGL 


Aunu» 
apud ^gy» 
ptioJ. 


Controuer. 
<ir Uacut coi) 
tra i£|ypcioT 
rum aaoos Si 
luftra. 


Thten Alt» 
vMVrtvW f 


PttUm4iti f 


i«C. 


•«T aiirj» : 


;£gyptij da. 
plicem Cooit 
pucm ratio» 
nem habue^ 
ruoc. 


Hierophan- 
ciea compati 
)(}i racmapu 4 
<fsypno*. 
365. fciliccc annorum lulianorum i46o> -^gyptiorum vero 1461 , quo 
intcruallo Thoth redic ad eundem diem lulianmn . Atque hoc Tpaciuni 
*'4MK9yf*tya , Jiue irietuii ©»S, id efc> Annum Dei vocant, Qu® annorum 
diuiHo, appcllatioquc) non exiguas lites excicaui; non ita pridem inter 
dnos: magni nominis viros j quam tamen ibla veterum Scriptorum autho* 
riiatc dirimendam duximus : tantum enim in hac materia^vti abftrufa , 
ita incerta, credi debet, quantum cx bonis Auchoribus probari potefe ; 
ne figmentis, propudiofifquc commentis locus vllus concedatur. Cardo 
igitur controuerfias in hoc verfatur: Vtrum./Egyptij praeterannumcom- 
munem Solarem folutum& vagum , lufcra quoque quadriennia fiue So- 
thiaca vfurparint? Secundo, Verum c*vu/Qv ©w fiue appellarim? 

Terrio, Vrrum ad figendos annos intercalationem adhibuerint ^ De qui- 
bus fingulis ordine breuiter tra^iabo. 

/Egyptios igitur anno vago &foluto vfos, hilce verbis Theon deferi- 

bi t : «S XafJt^t^ort Kctf'Aiyv^lu( ^ A' vaAsr ^ '^oToy, ^ o x* 0 ’ 

fi7oiKaJ’A’Ac^attf'(iieu>cuecJ'te^0/i^@^n/Jl^ctitw‘^fn^t^y!f^r^{', KmS‘‘ 

Aiyuiffini «« T^t /*«por. (^» A«r el« en frn»f*f^ay *a-9-’ A’A*- 

^flweT^. 'Deinceps y fur patur Men/ts iP dies Jecundum Jigyptios ad hunc modum* 
Quoniam enim Gracorum Jme Alexandrinorum pr^opy i hs .annus dtebm confiat 
365 cum yna quarta *, uEgypt iorum yerb 36^, duntaxat : perjpicuum efl quar»- 
tolquoque anno dum ynum y ad AlexandGnum accrefeere* Quibus in verbis 
Alexandrinos indicat annum fixum, nimirum Auguftatumacciuilfci 
poias vero prifeos, (ine intercalari fimpliccm annum atque aequabilem 
egifie , Quae omnia confirmantur apud Pcolom. in Almagefto . Luftris 
quoque Sothiacis^quos outunSi ©i 2 , hoc efe, .Annos Dei., appellabant > vfoi 
cfie,Cenforinus refert his verbris : ,A^ .£gyptiorum Verb annum magnum Lu*> 
na non per tine ty quem Graci Kwutnoyy Latini Caniculanem Vocamus j propteneiLj 
qubdimtium eius fumitur cum primo die eius Menfisy quem ASgypttj vocanty 
Canicula: fidus exoAtur y nam eorum annus ciuilis Joltim habet dies ^6$ jinc^ 
vUo inter cal .ri i itaque quadriennium apud eos Vno circiter anm die minus ejl , 
quam naturale quadriennium^ ebque fit Vt anno 1461. ad idemreuoluatur princL 
pium . Htc annus etiam ^ annus «a«um« a quibufdam dicitur, ab altjs 0»» cytsuiSi , 
Quae vt intclligantur , obferuandum efe, y£gyptios duplicem habuil^.^ 
cdmpu tus fui rationem: vnam, qua: ad annos figendos, ac in ordinem re- 
digendos inftitucbatur,eratquc toti i£gypto vna cum Alexandrinis pro- 
mifeue vfirata; quam & in hunc diem vfquc obferuant ChriftianiCopti- 
ta: . Altera propria fuit SacerdotibusSe Hierophantis, vnde & myfticiij 
feu hicrophantica, Sc arcana dicebatur, folis,vc dixi. Sacerdotalis ordinik 
Sapientibus nota,nullaquc intercalatione vtebatur, ficuti ciuilis j fed per- 
mittebat habenas annis fuis» excrclcentcfqucdies &annos certo quodam 
&myftico artificio Solis rationibus imputabat. Verum ne quicquam gra- 
tis dixifle videamur, difta proborum Authorum teftimonijs iam reftat, 
vt declarentur. Primo Geminus peruetus Aftronomusin fuo de Sphaera 
libro de didfisHierophanticis annis ita diflerit: O/ /tA/l -^rbactcuriae 

c5in C^AAijr/t» • Oyri 5 $ eSo' c^utoeSir dyttci >cah' K Anu , irt 3i« fduTuf » 

5?^ rltd v^ullut , diAA» im V5?ov«V^ ,«« , /3»A«rJ? 

©»0/5 
Digltized by ' 


CLASS. vn. MATHEMATICA HIEROGLYPH. 


251 GAP. II. 


©^t ‘ 5 'r ««/ejr rS *i,mnS yin^^ , «W «fj&l *«<rSr iQ *\mvrS ^ ..f. 

j^jo.yc^.«r 5 

<A /iiW iiraywt , riU< «/tw, V'r« aiavoJ^iM iW , 

Nrfwi jSgypty co«frar/4OT,inquir,</c Gr<e£-i Jentent iam ac propojitumjecutijunts 
neque enim annos ad Solem drigunty neque Merces ^dies ad Lun»mJedpecuUa^ 
)i quodam ftmdammo nituntur^fludent enim facr a Deorum non yfdem anni re* 
prajentare temporibus i Jed ea ipfa omnes anni tempe/lates peragrare volunt ^ \t 
tdemfeslum aUluumJity ^ bjbernumj^ autumnale , ac denique Vernum, An^ 
num quippe dierum ob/eruant 36 j , Menfes vero duodecim tricenarios,^ addunt 
his pr ater ea dies quinque I neque quadrantem inferunt» ob diBam Videlicet caur 
Jam, Vt ipfisfolemnia retrocedant. Atque hoc efe proprium infcicutum Hic- 
rophantarum, qui de induftria anno fuo habenas laxabant, vt folemnes 
diesaefefeiui nulla eerta tempcftate continerentur, fed per omnes pau- 
latim circumducerentur . Cuius meminit quoque H^y in fuo Tarich his 
verbis : 

^ ^J^ V ol*-« iajfi vjftS-y wU jjdS » 

; : 

Fuerunt autem JEgyptys duo anni : primus fuit Sacerdotum, eratque 365 die* 
rum, ab/que adianflo : alter erat annus j $ 5 dierum, cum additione horarum *, tSt* 

hic erat annus vulgdvJitatus,fiueti>tiMgypto communis. Meminit & huius 
dittinaionis Xheon Alexandrinus in Canonibus. Verba eius funt* 

0 A , ifsd&tt nltci xar^Airud^itie ifJ^P *» , jj} 

\ "7 A AiWo, rlVd^ld 7 « irmiS , 

^ta Vero iuxta Gracos , aut.Akxartdrinos , prout d nobis 
traattum eH, annUs dierum efi cum quadrante» iuxid Mgyptios Vero folism 
3 6 5, vr diximus j patet annum Alexandrinum in quatuor annis integrum diem 
ajumere I in annis Vero 1460 . dies 3 6 5. hoc ejl, iuxta ASpptios annum Vnum^t 
O* rurfus eodem tempore Alexandrini isr uEgyptij annum /uum fmul aujpi* 
cantur, toto illo dnno dies menfef^ plane iuxta ^gjptiorum rationem Ale* 
xdndrmt agunt \ initio Verh fequentis anni incipiunt Aeg^pttj quadrantem diei 
^nttcspare,esr Jic deinceps. . Ex quibus verbis aperte liquet' rationis Ale- 
xandrinorum &.iEgyptiorum in anno inftituendo. concordia &:difcor- 
diar^&Cum Alexandrinis quidem certum eft, illos intercalafle quarto 
quouis anno diem, vtreac Horus paulo poft citandus, & ex illo Guiliel- 
fjnus Langiusindoaiffimo opere (ic aqnisChrifli oftenditfol. 117, Qus 
omnia probat Diodorus 1 . 1( . Thebani VetuHijfmos fi omnium mortalium ejfi 
prodicant, apud quos omnium primosrphtiofophia, iirexaflior AUrologk fit inuen* 
ta . nam dies non ad Luna,fid Solis motum exigentes , tricenos menfibus dies tri* 
luunt, isrpoFl duodecimum quemque menfem quinque dies cum quadrante interca* 
lunt, eoquepaSlo circulum annuum abfiluunt » Qua: Strabo quoque ijfd em.» 
fiqre verbis attigit 1 . 1,7* vbi cum de Sacerdotibus Thebanis loquitor, hxc 

lix inter 


Annat varut 
Rierophaots 
rumcur. 


T-ii^ 

'! .1 'f.* 

■ Ii .11 

.vaJ 


a»ty. 


\ 


TisM, 


;wi;qtf 5 ,r 

' '’» 1 Y '•’» 
... uSi 4 

; ■ 't 

■»U i(»- 


Lw/tt». 
Xikintu J 


cap.il 
iMtUaMft 


zSi OEDIPI ^GYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

inter alia producit . Horum influam hoc efi, dies non iuxta Lunamyfediux- 
M Solem merey m Vt tricenanjs duodecim menfibus a(>pendicef addant ^uot an- 
nis dfes quinque : porra cum adtoths anni complementum par titul* diei quxdarn 
excurral certam periodum componunt ex integris dfebut gannis integns, qua 
portiones fingulorum annorum rfpdua diem co petunt . 

Hic mirum in modum nonnulli contendunt, iEgyptiorum annos, 
ILunares futflc, ex illo Luciani perfuafi, qui lib. dc Aftrologia iw difleric : 
Kal « M «r » rcdr«(<da^&^ Kfii ^ »Ai« 

r JtquehiqHidem(^ltgyptij)Lund,etuficonuerfionemcnfesmetiun^ 
tur\ annum vero Sole, eiufque circuitu definiunt. Quod vt cxponatur,Scicn. 
^gfptiorun, dum cft, quod vti varia fuit varijs in Aegypto religio , ita Menfnim quoq-, 
ratio diuerfa fuit. Nonnulli enim veterum Aegyptiorum cum Lunam fin- 
n".bimeftri», Mcnfibus Orbem fuum conficcre notatcnt, Hunc Orbcm pro anno 

vfurparunt, ita vt Mcdfi3 Lunaris, quo Luna Zodiacum tranfiq ipfis annus 
lunaris di^us fit . Cum autem viderent , hanc Gomputus fui rationciiL. 
inftitqtis fuis contrariam, ea reli^Ia nunc bimcftrcm, nunc trimeftrem,auc 
quadnii^ftrem pbfucrAAt^ Gi>m vcto necfio>pfis in-eemporom. diftri- 
fludonc fausfierlvi 4 ecTOt,afuiuluoarc» prsciie 360 dicruidi8ccrc,:icA 

wli^auJiMcnRs 5 Q prJtcile j i.fi^^ls.Zod^ Sed 

audiamus CenCorinum ; Bt i» dteg:'pto quidem antiquftmum fuerunt annum 
bimepmfuiffe V pofi deinde d fifine qmdnmeUrem failum j nouifiml an- 

... mm ad i ':,Mcnfes:i!r Cui Confentit illud Authori» 

Hebraei lib. de Molcdiu\ ; r . • 

>4*7 VH O^niton '•fiV n''m anpoo >'n 'nox * • 

. ' ‘ ; *iTt nr D^^th 'ioo. noVatfFrt ansjt nnmo 

t>imf\Mm n firi boneU f^mmq}pqfit(^iolj^^^ annor fuos fecun- 

Sm «mrn. ArnuMim. id ‘^Jms hn^g^s Z.». 

mres » W Wiwi» t0n Un> computasy^uid A^^^mimdOU 

m^mmeham ratiomm Uimt Aepe^s . V clare pate t,Aegvmipf ,u x- 

ta cyclos qaoqUc UmM annos fuos .nft.tu.fle, non omnes, fed nonnul- 
lum». ^ - 5 Lunjj qoltuVaddiaioresi maiorem tamen Aegypti portionem 
Solatiius annis vfam.teaantur ea qus paulo ant^roduximus. & Incu- 
lentius 'in fequentibtts patebit. Sed vnde d.gre^MmU3.ren« 

Vttumqne Dei annum diaumeffe, ex Anthoribus nobis la^ .proba- 
te incumbit? Atque ex Cenforino quidem paulo snte probatum eft. 
lam vero tiftem omni exceptione maiorem adducimus Horapollinem , 
qui de hieroglypbica anni reprafentatipne agens ita djffent lib. 

^'WwrfriT.A.-t Tt'T.tT.r .,„0« « Tp ™ 0« 

StiWc nr.<s .Wfwiiimeiif»- Infirntem, inquit , «»««»> , arm 

„u»rtam partem mitnt . Efl »utem .»( vnde Latinis aruum dicitur ) ttr^ 
rt rruntura tentum campIeSims cubitos. s Ituque mnum -xyimtes dicere , quartum 
dieuulieb quoduh Viso, .vr tradunt, fideris, cui nomen Sothis ejl, ertnadalterum , 
nuarta fit interieSla diei parti ytfitAntsus Dei dierum }6s- jiuamabrem (3. 
’ . quar- 


annit LMoa 
pibut, alij 
Solvit) IM| 


Wttifilku 


Dlgilized by Googie 


CLASS. vn. HIEROGLYPH MATHEMATICA, xsi CiP.ii. 


guartoquo^ue anno Juperuacuum Jiem computant at^ue intercalant Je^ptijiqua^ 
tuor f quidem diei quadrantetj diem perficiunt . Cum cur Aegy pry Solenu 
Deum dicant, mirum non e(l»SoJarcm anniKW»’’©*®» > Copee ▼^potftciu 
vc! diftnm effe. Ofiridem enim , iiuo 

Solem, Plutarcho tefte,p«>«r ©tJ^r ab Aegyptias diftum,I(?dcm(juc Lunam, 
notius eft, quam dici debear. Vnde ScApion Hirtoricu^* Owfdis ,-;feu 
Serapidis /jifiulachrum ex oouem cubicorum Smaragdo cbnH^cnm rtir> 
pendo apud eos miraculo (;bmmemorar. Quae omnia hiiic SoIari.Numinr 
Ofiridi honorem prae caeceris habitum, oftendunt. '' 

lam vero f quod grauiorir c/l di^RcuIcacis.y cur ’^anc^^ 
nem per quartam arui partem , qu?:. centuih’d'untaxac euhito^’ comple- 
dlcbatur, cxpfcfferint,&eundem annum WTa§^,, quaS quadrantem dicc-^ 
res, nominarint, breuiter decUcatf 4 H 9 \.ft^^^^ duplicem 

annum hoc citato loco defctibac.*^ v«oiUi\ ,mi.o^^ 565 dierum, ajccruiu 

«uv<»or Canicuiareni,quiquatuor;anAnfi ^places coi^rebcadejbar, vno in- 
Tuper die intercalari addito» .hup,C).ann,u^ ex qrtu Sotheoa quater repe- 
tito definiebant, itavttrecentis &; ^xag^in^a^quinque diT^^s abfolucis^ 
fex praeterea horae ad curfum, qui ex mlotu Solis definitur, fingiilis annis, 
addcreatur,illasLVer9.p.bft^at.VMVapnftfufn^S5tn.u.er,fion 
efficerent, VEexptij iA.Puam, ouaJta demum anpo Sq^heos diem, vnunu 
intercalabant,,.^ folidom annurfl tunc abrohitupi putabant quod erat 
reuera quadriennium , ciuifi quadriennio voo dlcrmams J quem’ Graeci 
iuwsKir^ LatinijVt bene notat C^enforihus,Caniculare'mjCo^tita:''^igDjMi\s 
«ur^ -vocaat, eo 

prius Solaris folutus «T vagus foiuS haber dies, 565 », huc vilo quadrante , 
itaque quadriennium vno circiter die minus cfi, quam naturale quadrien- 
nium, coque fit, vt anno,i 46 o ad idem fere dcuoluatur principium bm- 


Anant Dd H 
idem ({uod 
annui Solii ,c 
apud i£gr« 
ptioi. _ 

r 

-rj.fi a 

Vlni/mi»*. 

.W:-' 

kfitn Hif*’ 

riiMt. 


Annns eom* 
munis cur 
perquarnin 
arui parern .. 
ngaincacur. 

Annus duplex 
apud digy- 
peios. 
cift.!?',!! 
ri fclitlif' 
A oi» .< Quorfum hoc, nili quia 
praecerba cinifi* »mius quarta par» Lu^ Cbracula<i^fiue Sochiaci i ica-i 
magni almi qbatta pars ^nqii .quae; iu qnfttupr d!u^^ p^dueunc 

fi0p,' no ^aum illum annutn Canicjillarem, queip^ defi^uimiis 
fiein3;9PaQrum Acgyp.y^ptpn* 1460 . Iteruni (Tcuti fii^ulis fimpHci- 
bus annis accrVfcunc fex horae, qu* poft quadriennium integrum dienx* 
artificialem, irafingulis 365 annis accrefcuht 91 . dies, cum vna quarta., 
qux poft 1460 cxcrefcic in annumintegrum magnum Canicularem, auem 
Syftcau annorum 1461 definiuimus. Hanc autem rationem pulchre 
Aibintcxuit Horapollo, cutn dixit ; MiS' rU dtalokiw tS £ 9^ 
d^dx?^dren»fSi(7tTa^er Ab \no Sotheos orttt ifque ad alter unu» 

\prater 4 ?jn*w^ quartam diei partem adiun^i ; ex quo, inquit, qttarto quo que-^ 
antiofuperuacaneum diem computant . (^cra Cynicum Alexandrini, Copti- 
tx Sothiaeom, auc etiam Hermeticum appellant, ab Hcrmctc cius pri- 


•_rt- 

(, :~acC,t 
mu 


Googl^ 


CAP. II, 


Hermet fnb 
f|McieCaiii» 
pingitur. 

Annnt fixus, 
fit vagus Sa> 
cerdacuoi . 
/Egypootu»», 


TlmtHt, 

AuiisvlM^ 


fn(«reaIatK) 
•«Jhibiu in_j 
anno Aegy» 
pnoTum. 


M,lAfabtcai 
liber de... 
Compara 
Coptiurma. 


tS4 OEDIPI ^GYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. • - 

mo inflicutore, quem &fub fpccic Canis pingebant, & in Calum tra- 
ducum , fub ipecie Sothis fulgere credebant . Vides igitur , quomodo 
Sacerdotes fixerint annos fuos, 8 c qua ratione habenas i)fdem laxarint : 
fixerint videlicet iuflii Principum ad ciuilju5^,a!6Uonum dircCionejn i lar 
xauerint vero, ob rationes rayfticas fupra cx O^ftiino allatas.. Atqui hic 
annus eorum folidus,ciuili5, quatuor annorum erat fpacio definitus, quo 
Eudoxus periodos , tempcftatumque ambitus putabat confici ; cuius & 
Plinius meminit his verbis : Omnium quid^m^JUthat ohferttarc minimos am» 
hituSy redire eafdem vices quadriennio exa^Oy Eudoxus putaf , non VentorustL^^ 
modoy \erum ^reliquarum tempefiatumma^na ex parte i ejl^ principium Lt^ 
jlri ems femper intercalari anno CanicuU ortu. Quibus quidem nihil clarius 
dici poteft. Cui confona quoque funt ea , quae Horapollo adfert lib. i. 
hicroglyph, cap. Sg.vbi annum Aegyptium quatuor anni» conftare ex- 
prclse dicit his verbis ; Wamsv 

<5cttvoL (k£1%i (m kaer*' Aiyviffist . ro' «T*’ rioyagp»» 

Eunty inquit, qui legitimam hominis atat^ yixerity y olentes monflrare, Corni-^ 
eem mortuam pingunt j hac enim j oo annos iuxta Aegyptios yiuit. Conflat autem 
annus Aegyptiacus quatuor annis vjitatss. A uthbr Scalae magnas expreflS 
dicit: '■ 

mCjIS ^XJL.111 LiSI 

0 i , . 

Menfes Copt narum i tf pannus eorum 365 dierum cum 5 diebus hifly ^ /in- 
guGs quatuor annis dies intercalaris initium annil^euru^yqua efl yox Perfica^ . 
Quibus i)fdcm rcfpondctCoprica Lc^io ibidem . 

r\\i£s>^jujuvrc\'n^ ^ T& ruin’nr^nl*Tre‘8nre^on nnrt'# 

sTi^ttac Kai hpojum \ \ 

Hoc clt, Menjes duodecim Copticiy <sr quinque dies iWo.rrVa/ , dies intercalationis 
fingults quatuor annis inttto anni*videlicet fieuru^. Quas Confirmat alius qui-> 
dam manuferipeus Arabicus de Computu Copttearum tradatUs , quenu 
mutuum concefiit infignis vir Abrahamus Ecchclenfis amicus meus fin« 
gularis, qui ita de anno Copticarum dilTerit : 

tiM iijkCilS *4 

i$t I*- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■•' ■ ■ ■ » ^ f 

Annum Solarem multi Sapientum credunt ejje 16 $ dierum cum quadrante Jim~ 
pliciter i ideo^ menfes in hoc Mundo ita ordinatos e ffe^yt initium V gr* menfiuni 
Coptitarumy fit menflsThotb (St PaopJ/ty yel initium mtnjium Graeorumy aut Sy» 
rorum initium fit Cliui <7 Tifrin j ^ dicitur , quod bac ordinatio flaSla fuit a fi- 
hjs ^dam ab initio dierum . Quibus quidem annus Solaris cum appendice’ 
quinque horarum, antiquitus clare dderibicur. Qu^ ractone autem An> 
tiqui intecalationcm inltituerintjfequitur : 

, 


\ 


Digitized by Googie 


CLASS. vn. mathematica HIEROGLYPH. 2SS GAP. n. 

^ L«^ 

^ iXijj x^I^aIS iuu^^txA 4 u 3 t ‘ ^ 

Et fundantes fixerunt anniwij ita vt anniu Solaris efiet 365 dierum cum 
quarta diei aqualiter^iy ideo colligentes hanc quartam finguLs quatuor annis co/i- 
fecerunt imum diem intercalantes eundem conilituerunt 366 dierum . Vcruoi fi 
cuipiam uecduoi iatisfa£}'uin cfiec citatis locis^illi producimus Oiodorum D»»i»r«s^ 
Siculuinru^a etiam citatum j qui de Thebanis loquens ita dificrit : 

yof ^ uic dittridy d\A<t 1^ Tor »A/»r jbSt /1 Tid-f/i^voi S*{ ftJwcut 

itniSite-i , 0} wrw V ‘^oVa) toV ctuulam KU“ 
*Afiroi«5j^g»o-<. inquit, »0» Jumuntur mxta Lunamifed Solemy ita vt fin* 
gulis menfibus 5 o dies attribuant , ^ quinque dies cum quadrante duodeemu» 
menfibus injerant% ^bde ratione totum cyclum anni complent. Erat igitur 
annum vagum & (blutum, fixus quoque Sccmbolifmaeus 
maxime in vfu, cum fine eo maximas io rerunu publicarum adminiftra- i„,er„ia„d| 
tionc confufiones oriri necefie efiet. Imo hanc intercalationem tantum^ 
abeft, vt a Graecis p/imiim &Latinis acceperint /Egyptijj. vt potius Gras- ceperunt 
ciabijfdem iEgyptijs primo didicerint veram anni rationem , & inter- 
calationis methodum . Verum ne quifquam verbis tantum me agere exi- 
fiimec, pro me habeo grauifiimum & maximae fidei Authorem 
Strabonem^ qui in 17 libro circa medium ,Eudoxum hanc intercalandi 
diei & anni rationem ab Aegyptijs acceptam’ in Graeciam primum intu- 
liflc his verbis docet: ^utnm^^trnT^fmdrun 0 Aves ^ 

T0i( St^dsriv OKtif^ ctlgdj^ ^iroa/ diu» (rn • tK 58 iv^( lip rlud ^ 

ues^vt»ut,ftu^uutid'i w Afl-^Sr^orKS 79/* Wp«, *i f 3 tP«»-«a/c o^WlW . tWt^T 

z: r f -.<r. -5 1« '_ /» _» " -c,.'?’ ' 'T' s ' ' 

7* «/*!§«? 

iyiouurS ^ofu Ttn^ 


■»>» 


S^iuM/Adruyii^d^(^(tf , SvaAAa «T«' m Ba^/Saep/. tSroi <tt 

udt yviHof ftoeatt ? ‘^/ajua-icuf *biKer'St wimiiWpaj dc riv OKT^tlpvrir tw ivuu 


Eiidoxutab 
/tgyptijsae- 
iatcr> 
aadira- 


cum Platone eo profeSlus efii ^ ambo cum Sacerdotibus annos \ \Junt yerjatit 
>t nonnulli tradiderunt . lUi Sacerdotes cum rerum coeleftinm fidentia praHarenty «ioae^' 
cateriim arcanam eam firuarent, neque curti quoquam comrruinicare \ellent \ ta~ 

'tnen ^ temporex(S*ob/equio deuilli^ nonnulla ptacepta enarrauerunt^ cum pluri- 
ma interim barbari occultarent . Jj excurrentes diei ac nochs participas fupra^ 

36 s dies ad anni complementum, tradiderunt. Ignorabatur annas eo tempore^ 
apad Grrecos, quemadmodum <ur alia permulta j donec iuniores Jfirologi ab tjs ea 
acceperunt y qui Sacerdotes monumenta in linguam Graeam tranfiuUrunty ^ ad- 
huc tiim ab illis, tum d Cbaldeeis accipiunt . Ex quibus clare patet mulco ante 
Alexandri Magni in Aegyptum irruptionem, Aegyptios fciuifle , & vfur- 
pafle*>^AiQ*oV anni ex quatuor diei quadrantibus excrcfcencis *, imo Eu- 
doxum fccrctum ab Hicrophantis , qua muneribus, qua oblequijs deuidlis 
acceptum Graecis primum tradidifife . 

I Praeter hunc annum fixum, ciuilibus adtonibqs defiinacum , alium> 

Vt dixi, annum habebant, qui folus cognitus erat Sacerdotibus , quem & 
annum Dei vocafie partim probauimus , parcim paulb poft probabitur j 
eratque quadruplex . Primus erat annus cx quataor anui quadrantibus , 

fcQ 


rum quadru- 
plex. 


CAP.ii. 2 s 6 OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS^. HIEROGL, 

Pfimuiannut fcu quatuof trimcftribus fpacijs conflatus, quem 8c annum Hori appclla- 
bant. ita Cenforinus loco fa;pius citato his verbis: Sunt qui tradunt ^bunc 
annum trimeflrem Horum inJlituiJfe,eo^ V er, ^flatem , Autumnum , ^ Hje- 
memi^ annum dici, ar Gracos annales eorutmi Scriptores . 

Porro annum quoque flxum > & Luftrum Caniculare, fcu Sothiacunu > 
ititturSt 0«hf appellatum, ex Horapolline & Cenforino probatum cft , quo- 
rum fententiam confirmat Haly Chronographus Arabum his verbis : 

Vorro annus magnus JE^ptiorum compofitus «3 ex quatuor Jimplicibus annis , 
quem g«^' annum Dei dixerunt, ^uia vnufjui/que eorum nomine alicuius Det tn- 
jfgniebatur. Quo quidem tcftimonio nihil illuflrius dari poteft. Hinc Per- 
fa; occafionem quoque fumpfifle videntur , annum illum magnum 1 44° 
annorum denominandi Salcbudai, hoc eft, annum Dei, &menfcm 

fiue duodecimam partem huius magni anni menfem magnum, 

Perfice »\^ ^jjji^ot^rabmahe, Chaldaice mno Sabara, corrupte Sarus, 
^ Chaldaeorum • Si enim i zo anni ciuiles funt vnius menfis , 
nciuiiaaauo duodccim huiufmodi menfes, qui funt anni 1440, erunt vnus annus maxi> 
mus . Dicebatur autem Perfice Salcbodii , ir^QtS, a diebus men- 

fiumDijs Perficis «xiW/Mit» vt alibi declarabimus. Vides igitur, & Per- 
fas Aegypto vicinos, annos fuos ad Aegyptiorum imitationem coordi- 
nafle, vt qui myfteri js Scdifciplinis myflicis, ijseflent fimiles, annorunb 
difponendorum rationibus non difereparent. Quod igitur nobis cft fpa- 
ciutn temporis inter duos biflextos comprehenfum , videlicet Luftrum, 
^ feu quadriennium Itilianum, hoc Aegyptias erat Luftrum Sothiacum fiue 
ihiaeum fcu CanicuUrc, vcru mque 1 460 dicrum, poft quorum euolutionem vnius 
^*“j‘“**** dici conflati contingebat , vt ex fupra citatis Graecis, Arabibus , 

Latinis, Hebrxis probatum eft. 

Vnum hoc loco quifpiam mirari forfan poflet, quomodo Aegyptij poft 
rat^^A^. fingula, tam parua, quam magna luftra, dies & annos intcrcalarint , cunu 
Ku" tamen conftet, Aegyptios prs edeteris omnibus i>/3oAj<r/««r maxime odio 
habuifle, ytpotc myfticae feftorum folemnium dilpofitionis perturbato- 
rem . Quod & exScholijs Germanici hilce verbis oftenditur : Deducitur 
autem jlpis d Sacerdote IJidis in locum, qui dicitur ^ iure iurando adi- 

ff4ntur, neque menjem, neque Mem intercalandum, quem infellum diem immu- 
tarent, admijfur os, /ed ^6$ dies pr at er ea ficuti injlitutMm ejl ah antiquis. Ex 
hoc loco Authores magni nominis occafionem acceperant, omnem Acgy* 
ptiacam intercalationem negandi . At refpondco, hoc loco hon intcLli- 
gendam anni difpofitioncm ciuilcm Aegyptiorum, qui cum Alexandrino- 
rum Graecorumque ciuili idem habebatur, vtcxfupcrius citatis Authori- 
bus patet ; fed Hierophanticam feu myfticam illam Sacerdotum, qui im* 
arcana difpofitione facrorum, quae in honorem Deorum inftituebantur, 
confiftcbar j & fient in omnibus myfterijs filentio fupprimendis iure iu- 
rando tenebantur, ita£cin hac myftica annorum difpofitione qui vti 

cum 
Digitized by Googie 


4 


t 


CLAS 5 . VIL MATHEMATICA HIEROGLYPH. 2^7 gap. ii. 

vum intercalari connOiere non poterat, ita eam quoque tanquam mvflicis 
facris repugnantem abominabantur . Cumenim <4 fiuc diesNifi, 

alicuius Dei cognomines finr, atque eodem die natales cius, cuius cogno- > 

mines erant, celebrarentur j (1 fexta accederet>cui Deo dica- 

retur, cuius Dei Epocham celebrarent ? erant autem , vt in Prodromo 
oftendimus, ©wTm-^Ajoi ». 

OCTCpiC ^ ICIC « * l.T\D<^pJ.CV ' ‘ 

tefte Plutarcho . Si igitur fexta accederet, duae Hue ne» 

fadaecontinuae forent ; quod erat contra inftitucumHicrophantarutiu. 

Habenas igitur ei laxabant confuito, vt annorum 1460 curriculo exple- 
to, Dij patrij totum Orbem peragraffe dici po(Tenr,vt & Plutarchus haud 
obfcure docet in libro de Oiiride & Kide . Gonfefla autem di£ta perio- 
do, neomenia Luftri canicularis incipiebat ea noSc , quae poft meridiem, 
quinque dierum NiHfequcbatur, oriente Canicula nddlc quae 

Thoth praecedebat, toculque ille annus vocabatur Anno fequente 

eadem no 61 ;e quaeThoth antecedebat, obferuantes ortum Caniculae , qui 
non vcfpere vt primo anno, fed media nodte oriebatur, tunc incipiebat 
annus Luftri fecundi . Anno tertio ortus Caniculae ance Solem eminebar, 

& hinc tertius Luftri annus incipiebat. Quarto anno Canicula non po- 
tcratvideri, quia in meridie Aegypti in contraria parte alterius hemi- 
fpheerij oriebatur i itaque a meridie Thot incipiebat quartus annus Lu- ^ , 

ftri . Ita inter ftngulos Luftri annos vnius dici quadrans erat inccric&us , 

& fine vlla dici integri Sed fenfim vnus dies fubrepebar. Tota 

igitur controuerfia inter Autbores orta videtur, quod ./Egypeiorum ciui- 
lem computandi rationem*, ab Alexandrina diucrfam , quam nos eandem 
dicimus, arbitrarentur. Sicuti enim fixus annus iEgyptiorum cum Ale- 
xandrino idem cftj ita vagus, folutus, & penes folos Sacerdo- 

tes & Aftronomos >?Jgyptios refedic, vti fufe in praecedentibus probatum 
: & Geminus c. 6. afteric luculenter, feftum lfidis,quod Eudoxi tem- 
poribus hy bernis conucrfionibus conueniebat , poftea fuo tempore men- 
le integro indedifticifte', quod fadum non fui(Tet,(i Aegypti js fixus tan- 
tum fuiftet annus, non vagus & folutus . Nam vt ipfe Geminus citato Io- 
co tcftatui, in 4 annis vno die Aegyptij deficiunt aSole j in 40 annis,dc- 
ceroj totidem itaque diebus fcila eorum anticipabant, ne fecundum eof- vagabuoiu,. 
dem anni quadrantes continerent \ ita quidem , vt iio annorum fpacio 
jodierum, id cft, menfe integro anticipent icfta,rcfpiciendo tum ad an- 
num Solis, tum ad quadrantes. Hinc , inquit Geminus, erratum illud 
quod apud Graecos circumfertur, cum propter temporis longitudincnu 
approbatione dignum fit habitum, etiam ad noftra vfque tempora pro ve- 
ro creditum fuit. Putant enim plurimi Graecorum in feftum Ifidts fecun- 
dum Aegyptios, & fecundum Eudoxum, hybernas conuerfiones incide- 
re ,* quod omnino falfum cft j menfe enim toro feftum Ifidis diftat ab hy- 
bernis conucrfionibus . Fluxit autem error ille ex caufa praedica; nam.^ 
ante i xo annos contigit vt feftum Ifidis in ipfis hybernis conucrfionibus 
ageretur i in annis autem quatuor vnius dici fiebat variatio *, hic itaque 

•Kk 


T 

ir 


Ut •< 


non 


Diglffnl^y Googie , 


Otmmm» 


Annus 

“V Hicroglyphi. 
cus. 


cap.il 458 OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

non habuit fcnfibilem varietatem ad anni tempora : in annis autem 40 
fa£^ae(t 10 dierum variatio > nec fic quidem euenit fenfibiiem fieri mu- 
tationem . Atnunc(funt verba Gemini ^cum in annis ito fiat maxima 
variatio, excefium ignorantia: non relinquunt ij* qui putant fefium Ifidis 
fecundufu d^-gyp^ios &.lecundum Eudoxu ad hy bernas fieri conuerfiones; 
vno enim die, aut duobus difientire aliquos hac de re , podibileefi; ac 
manfionum varretacem I%ccre> impoi/ibilcc/b quod df-lpogttudines die- 
rum, 8 c horologia Sciathcrica Aegypcijs vfitata,fatis demonfirant. Vnde 
fefiuin quidem liidis prius fiebat in hybernis conuerfionibus , 8 c adhuc 
prius in «efiiuis coiiuerfionibus, ficuci & Eratofihenes in Commentario dc 
O&oeteride meminit , & agetur icerum in autumno, & in sfliuis conuer- 
(Ionibus, & in vere,& iu bruma. In annis enim 1460 omne fefium tranfi- 
re oportet per omnes anni quadrantes, 8 c mcules rcfiitul ad idem anni 
tempus. 

Porro bieroglyphicum quoque hunc annum appellatum reperio , 
non alia de caufa, nifi quod fingulismenfibusa&a Deorum<hierogIyphic^ 
exhiberentur . Verum vt Le^or veriracem rei propius intueatur , hoc 
Ioco(vt in fequenti facie vides^ Schema hieroglyphicum propono, quod 
& in Obelifco Pamphiliofol. 464 minutim interpretati fumus j ad quem 
Ledlbrem curiofum amandamus . 

Quod vero quidam putent, huiufinodi annos nominibus Deomnu 
denominatos efie, probari non pofie, i) fane multum hallucinantur , & in 
reconditiori Aegyptiorum litcratura parum fe verfatos declarant. Et 
primo quidem fihgulos annos quadrienni), fiuc vt Horapollo, rff w. 

01», quartum annum Dei nominibus appellatum, fupra ex Strabonem 
Auchore probatum e(l. Et primum annum Luftri Sothim fiuc Canicu- 
lam di£iuiii,quam Petofiris Rex apud Vettium vocat , idque genere 
fnafculinoTOSii^a/aW, quod erat initium anni Aegyptiaci , clare Por- 
phyrius in Antro declarat his verbis : Alyuv^lvt Jk' “V* “c 

?'6>i*cu»( , aAAa . ®ef« ^ V U Ktu of aVi©e 

<^’cumAn 2 a^i(^tua'i 5 A>i. Atgfpttjs v^rd initiumannt non erat Aquarm ini 
mm ’* , fed Catuer : prope Cancrum enim Sothis^ ejuod C anis fidus Grgci Vacant , 
JAeomenli au' em ipfis eU Sothios ortus, grnemtionis in Mundo Jutbor , Ex quo 
patet, hum: annum primum Soihin di£ium, fiuc Thoth , vtpotc ab Her^ 
mete xM/'«/*«'??'<yiii.ftitutore annorum i reliquos vero non inconuenienter 
Ifidis aut Serapidis, Ifidis & Hori nominibus denominatos, ex figura hic- 
roglyphica 36 Theat. hierogl. luculenter patet, vbi annum volen- 
tes monlirare, Hermetcm canina facie Crocodilo infiftentcm cum fphoe- 
ra in manu Authoreni fagacem temporum & Aftronomiae denotant, a cu- 
ius latere dextro luppitcr Ammon, ab Altero Serapis cum modio Nili 
in capite, appofita figura ftell* i quibus quidem nihil aliud denotare vo- 
lebant, quam anni Sothiaci curam habere, quatuor principalia Aegypti 
Numina, Hcrmctcm, Serapidem, Ofirin, Ifin vel Ifidis canem . Ifin au- 
rem per ftcllam fignari, Manilius Author eft . Habet autem Canicula.^ 
duas fiellas, vnam in capite, quae Ifis vocatur Porphyrio teRe, & alceranu 

inu 


Luftri Sothi* 

ci quAtuor 

•nni DeorS 

Aegypiioru 

nomiuibut 

appclUbao- 

tur. 


ffrfbyriuu 
DIgitized by Google c 


CLAS& Vfl. mathematica HIEROGLYPH. Ckf.ll. 
Vtt 


lor» 


J'{IK I/'" 
CT 
fr»r 


5 V 


CJtL . 


in fin 


ir.u 


i 'V’ VJ 

, ^\\ i x\ iv. 

' ' J .iui!rtr\ l i' -Jv 
,m,uii4lO :-jin ni iDiqsiad 
• i3n 06 lOiigizonnA J 

:?i*^0iJ0O3O3O rminnB3o^'ji|^ 
y .A ftaih 


;. «liiS t\<uV “. >* ’ tfl ^ 2 c| 
\ 'u ,T 

*. . ^ Vj Vv*'itt\ r.\:,uy i « y. 

^ rjTJ^Ic ,ai(l)o3 Ji ^KDOV flijfiij 
ApOijp ja^div jCrrnoH <nu3ifuj 
i'3in^biL'tL n&DEnodBV 
3non6' 2 6 i ^mD 

IL -rnii.-fl! 

HHk' 10133 Jl IV muiDV 


j fnonouti auplnor 


■ t ^^umtrJ)oql■b prri 3 f‘v 


/<. 


Woi 3 /eti :'»niuii ij..'’i 
> rqrtTngl ,qi.V ii iiuloi lufU 


’in inoinm rnu ioiiluJnitii, 
ifi tiiiJQt nfuilayCl 
oiiBi inns ix»l ^s-L 
ii.dum roi '. ' rruiin^o 

♦ 

4.1 


. v.\u«iC 


Sl* 5 flOD 
I 
CfAFfH. 


DuJtrMf. Coptitx ae 
Aethiopes 
auatuor Lu« 
mi sanos 4 
EusogeliBs. 
ram aomm>< 
bus appcllaot 


^ OEDIPI :«QWTIAGI GYMNAS. HIHROOLi ^ 

in lingua, quarSyrius proprti^'8t Canis liUncuparar. Vnde Dioddrus f.i. 
jBibl. iotcr titulos IHdis hxc ponit : 

E >fli itfu C4) 7r/ muM ShTiMuQtt • 

Ego fum m afiro Canis fulgens , 

jQuod autem Manilius dicit, in huius fideris exortu Aegyptios «>%4, 
^airut ^ctnt c#«um/ (s^A/rrw, id eft, prognoJEcon focere de yV, qua toto amo fu-*^ 
$ura Jimt 9 alludit ad quae nos vulgo Almanach vbcamus • 

^oique iAc , vt apparet , ab Aegy pti;s promaoauit ad Grzcos. Sed vt ad 
inilitutum reuertar,hoc vnicuuidicoifi nullum aliud argutnentum huiui 
denominationis effet, certe illud ad rem derobnArandam fuffiejens foreti 
quod Coptitae & Aethiopes di^um quadriennium in hunc diem obfer» 
uent. Sicuti enim V eteres fiiigalos illius annos nomine Dei alicuius apn 
pellabantsita&didi ^pulieiurdemquadrienni; Angulos annosmoo qui- 
dem nomine profani Dei» fcd quatuorEuangeliAaxum nominibus indigU 
tanc,ita vt primus a biAexto vocetiir Matthaeus, alter Marcus, certius Lu^ 
cas, quartus loaones : quod & CompiltosCoptus his yerbir deferibit : > 

^ i 

Vies interoataris. Egulis annis juatmr euenii\' ^ Vnumquemque ex ^ dtnomi^ 
nant nimir^s quatuor EuangeEfiannn . ExpreAius hoc videtur in Compu- 
tuEccIcAinAetJmopiece, mquo Author docens modum ^uen^eitf i an- 
num £tian^eli 9 ^oiD,iuprQCe<|u ‘ ‘ 


1 Hoc cA, Vt fcw annum EuangeUjiaf ^ , l/innumgratU per 4 - numerum ditttde j 
euod fi reliquum fuerit i , erunt dies Matthai’, fi x, dies Marci j ^ 5 , dies Lu- j 


^abonaOari diuidentes perq^n^tj*^^’^N?' 

ero, ea prorfus ratione qua AegyptijCoplitiiftAbyffini diem Euangc-i 

iAarum. y. ^ \ . . . S 

Verum vt Led;or anni tuin-v^i,tumLuArorum maioris mi-'- 

lorifquc rationem exafiius coghofcat , hoc loco Cyclicum totius anna 
SyAcma difpofuimus} iij jquqicxtcinfccvistciijculus Axi anni rationem^ 
DDtineti intrinfecus vero m/bto^m orbis circa centrum Tuum mobilis, 
inni foluci & vagi formam exhibe^. Cur fcAa Aegyptiorum, quae Angu. 

/ ' lis 


CLAS& VII.. MATHEMATICA HIEROGLYHI. tSi CAm 

Iit mcnfibDs ocdiirrunt , cx varijs Auehoribus colie£Ia appofuimus ; cx 
cuius applicatione ad primum diem menfis Thoth, difees primi vagi anni 
diem & annum, feOorumque toto eo anno fitum ; clapPo vero anno, ap* 
plicaciu primi diei Thoth ad fecundum diem menfis Thoth, monftrat bm^ 
nium feltorum co anno occurrentium fitnm & difpofitionem ; 8c lic dat» 
quoJibec anno, fi feiredefideres ficum &difpofitionem fefiorum Aegy- 
ptiacorum co anno conucnientem, applicabis dato anno primum dienu 
Thoth interiori rota, ad datumdiem vel annum in exteriori limbo, & ha^ 
bebis intentum . Nota tamen hoc loco, quod ficuti Luilrum canicularo 
cx quadriennio comparum dies 1 460 nocat,ita magnum Luftrum cani- 
annos iftiuscycK notat , fiquidem iuxea fupra allegau annus ci- 
uilis eft dierum, qua du£Ia in 4, 14^0 dies conficiunt, quot nimirum 
quadriennium ^thkcum dies continet; 4Vcrodudain annos,pro- 

ducit magnum illud Luftrum caniculare 1460 annorum corricnlo ”comi- 
pi^clienfiim * Extrinfecus itaque circulus in 56 j gradus diuifus tam die- 
bus quadrienni jSothiaci, quam annis magni Luftri applicari poteftf vt 
pRrinde mirum Aegyptij in tam pulchra difpofitione ingenium monftra- 
lint . Fefta ftquidem quae magno Luftro conuepidbant, illa eadem mino- 
• ri Sdthiacoex 1460 diebasconftato, aecbmmodabantur^ ita qiii^em ^ vt 
Dij non tantum magnum illum Orbem fpacio 1460 annorum circujfc-y 
cCnrcantur, fcd & minorem dierum Dtbem quaJriennio ciM^ehhnfum, 
ctrcuiftedicipoifent; atque adeo Hlerophan^ cultum Di)s debituilL; 
cuof in magno illo Luftro ob vkarbrtuitatem eixhibcfcnori pdfl^^ 
in JLuftro mc.rum 1^460, Dijs exhibetbnt . NuftC {aciri”5i'^y 
ppn^mus. . V ^ 

Primus itaque menfis Thoth. i^gyptiace nihil aliqd fignificat, nifi 
Mercurium, quem iEgypti; nunc Tboth^ nuocJh<^ych, ceUe' %fchio. 
Fbccuices Tautum, Sacerdotes vero z^,quafi dicas, Canem, nominant.; 

V.t proinde non iouncrito primus iEgypcjaci anbi menfis Mercurio tan«^^ 
quatn .difpofitionis annu* Auth.pri & iniioiubti, a prifeis dicajcus.fic V 
^i^^fim Icgc Diodorum U 2. c 1 1 .vEufc.biuai,^ Hero^otqm. Ei^t«au- 
tein in hoc menfe potiflimum facra Mercurio dies duodecima. Se^ audia. 
lops P*^tarchum : 7 ^ 

W . ^ dfe^rinti 

^gHntMerct4rto, ' 

'u» t^^ fii fc|;undo menfe, quem Paophi diCun>, balcutonjlm SoKs nVAliali 
±2 die celebrantur, ita Pluiarchus lilk^de Ofir. & f fid: 

TO rku#^ /3<*»^7»ei«K * ibtrtWi /<r8]pc^«». ' ftiunAiL^ 

pojl £qumoSUt4in autumnale i f^um c^brantyH^ Solis 

hdvlilbtiikf^i iic^ntes . Quo,itefte PlqtarcMhitmmt, baculo Velari fulcio 
quodam, quo fuftentetur . Solem, vtpote qui ob defcenfum obirqUttUt. 

Tropicum brumsxalOTfsafi^mihi^akKdttaM^dlttliflBrroHetd^^paffus 

fit, f ndigCre . Sexta vcrodic hutUs menfis^panim!i -driebVafttj 

quae btfcc verbis Plutarchus citato loco meimibta^*'*^^^^ 


Ji: ‘ ^ 


MeaSil 

Thoth. 


DiiJtrutt 

H*r*d$tuu 

etumtkut,. 
Mnfii . 

Paophi. 

Plmi»rthu, 


.Y.ll^3iA 
t . . .1 t!lu 


Plututim», 


CARi jfe zdat .OEDIPJ -ffiGYPTI ACI GYMNAS. . HIEROGL. ' 

TAi/-i^'?*ir«6 »we?V. Ideo dicitur^ Ifin fe grauidum dum fentiret^ 

afipendijfe [dd amuletum^ Jexta die mmifs 'Paophr, ^peperijje Harpecrdtem^ 
jdHitium hybernum,‘imperfeBum ac recentem . quod 'fcilicct cum prsui; flo- 
res & germina prima nafcantur ; ideoque fabarum nafcentium primiciiis 
olferunt , Hic toto quoque mcnfc Omphta , quem Plutarchus Omphis 
vocat, benefico Numini facra celebrant : eVi^v jS.QfS «V 

Alterum nomen Dei Ompbk,quem beneficum interpretatur 
HernuM ; de quo vide in deferiptione Zodiaci hieroglyphici in praccc- 
dcncibus amplius tra&acuro. 

Menfoj . . Dic 17 menfis Athyr interitus Ofifidis celebratur: Typhonem enim 
Athyr. ofirin accatinclulum pcr Taniticum oftium in marc demiuflc , ferunca 
quad cani ob rem ctiamnum ^gyptijs nominatum cft admirabiiov 
TcSt« Ji yiywif ditutfdwit 

cyToM» »T@< w «Jtor»» caulw /3ewt?Alefj(^ oVlex • Djcuntur haca^^ efie 1 7 dic^ 

menfis ^thjr» quo SoJ Scorpium ingreditur , vigefimum oSlauum anrtum regnante 
OfiridCx. & alibi • quod autem in,arcam.inclurus dicitur , nihil aliud c(^ , 
quam aquz occultatio St diminutio . AdfduMf dtpatt&hZoi Vr ciV<e<r 

irnr\u^'^>Mari9ru9maji^Tmirtv i yvj*vS^ tfli 

menfi Athyr perqjfe Ofirin dicunt, quesndo Etefijs omnino dtficientibiu , ^ilus re^ 
Cedit,^. foIf4m nudatur » '' rpr i ^ ^ 

Menfis 4 ,,y'pijc jneufis Choiac facra Ciftopboria celebrantur j folennitatU 

ci»ii& Plutarchus recenfet his verbis , j 


t hlp' 

H • V - 

«A. 


dyahfitdrMi Xj tSto Ko^f^Cir fftfximrK «ti y^f «C'®' 

t^eSu' 0iS« Ttfw« . Decima nona die menfis Cboiac 'mStu ad mare dejcen~ 
ditur, 
aurea 


jv sam TUTUf rt}!4Qta-i . Decima nona ate menfts v oorac mtn* «» 

, ^facram cifiam FloliUa vndeum S acer dotibits efferunt , in qua eft intua 
arcula^ cui infunditur ab qs aqua potabilis ^ ad 'clamor tollitur ab his qui uj-. ptirari effe natumm nwet ^'aqure\ 

TybL * ^ ■DieTnenfi3'|^yb^ rcdilus e jWi<Knicla V^Iebram ita Mu^P 

chbs citato loco : % ~1w 

yVhrrfieildUrt T$k imraititltrirov we^futr . Ideo fiptima dte mei^s'^yi^'. 
facfifi^af\tes^ qfiem aduentum Ifi^it c Phoenicia "VocantyKT ex placentis '^ofmant 

quo Typhonjam vim ab Ifidc profligac% 9 ii in* 
nu.Unt ; hoc eodem mcpfe celebratur Nepht^ folcnnitas. . , ' r 

Mcufe McchirSacerdotes, adyta fua luftlrabant,& Canopo litabanti 
emus ritus & cqgre|i)Qnias vidcin primo Tomo huius Oedip*v<^8p»t«dcj 
Canopo;o ;n ^ * >' * ' . , .* 

V Menlc vcri|,Pharojcnpth, fcftttm quod OliridwiinLunamTingfQffaiBU 

nominanti, nfilw'ia.73 

dywir Quodin l^eomt- 

niamer^ffbamtrntb fefium cfkbeanty quod Ofiridis in: Lkmmingreffum . vo- 
• eant. 


e ti'.. 
jr.jo:': 

.iwtvskSKi': 

Meofii S 
Mechir» 


Menfit 7 
rtumenoth. 


.t\i 


Digltized by 


cLAss. vii. Mathematica HiERocLYpa 

cMt exiflimantesiUudJ^erh^ Hoc enim pafto vim Ofiridis, id 

cft Solarem in Luna fubobfcu^^ cft enim Luna fiue Ifis vj^or 

O/jridis j ideoque Lunam Mundi matrem appellant, & naturam ex vero- 
^e nii^Ktam fexu affignantes, quod impleta &grauidafaaa a Sole, rur- 
lum a fe in aerem emittat 8c diffeminec genitabilia principia . 

Menfc Pharinuthi, Ammonis feftum celebrant, vti io Zodiaci hiero. 
glyphico lupra odendimus i cft enim Amun Numen Arietinum foe- 
cunditatis pra^les, cuius maxime fefe exerunt inditia, Sole in Ariete afccn- 
dente fub Veris principium . Eodem tempore feftum celebrabant , tefre 
Faulania, quod profligationem Typhonis dicebant : & tefte Plutareho , 
Crocodilum occidebant, cuius fymbolum Typhon erat j occulte hifccj 
ritibus inunuante^, Sole in Arietem feu Ammonis domum concedente 
tenebras &frigoris vehementiam, Typhoniae virtutis efFeaus, profligari,’ 
ac ammonia virtute difpclli . Vide quaede hifce citatoloco, & in Obeli- 
fco Pamphilio, de Arietis fignificatione fol. tradidimus . 

Menfe Pachon flue i\i.ujumc ^ qui Maio refpondec, Serapidi facra 
faciebant, id cft, Ofiri fubterranco , cuius beneficum maxime hoc menfe 
elucefcit in terra omni germinum faerbarumque genere luxuriante. Hinc 
Plutarchus hanc vocem , gaudium interpretatur ; S*rei fiquidem 

-rEgyptij !*titiae feftum appellant. Sed de his fu fiiis trahacum vide To- 
mo I. cap.de Serapide . Praeterea hoc menfe fphragifcae fiue flgillatorcs 
bouci rufos. immolabant, tefte Plutareho, ('«jiV«?«KaV»?) yAy- 

(pUi ai&eyrtf «C -? oVtCa ctes«>*C 

0?®. t . StgtlU autem fculptura exprimebatur ( vt CaUor perhibet ) bomo ' 

ingenua de/f dens, manibus poU terga redu^isy iugulo enfe imminente^ 

Menfe Payni poenas luebant Afini,cxccrandi Typhonis gratia, quem 
Afinum tum inertia ftoliditateque, tum colore rctulifll* narrant j hinc 

Kd) vtTma. ■sTittiWTH c# ^ « A' DoiVl tS J'i- 

/./♦iwK. Mtnfibus^ayni ac^haophi placentas facientes in facrifictjs tjs f^uram^ 
Afini vinSli imprimunt . 

Menfe Epiphi, qui Iulio rcfpondetj.VIomphtaB praeludia fiebant,$o- 
Icingrediente in Leonem ; ritus omnes & cceremoniae felix Nili incre- 
mentum refpicicbant ; dcquo|fuse in Obelifeo Pamphilio hierogram- 
matifmo de Leone. Vltimo vero huius mcnfls, dic ferias agunt natalirias 
oculorum Hori, & Cantica promunt inuocantes cum, qui in Solis vinis 
occultatur, ita Plutarchus : eV ‘5Vc#t 

&Kietoii i tlwQfdlw y «AA« w ^riifArtr of*fUt tQ (pS( iyil/Apei. In fueris 

vero hymnis Ofiriiis inuocant eum, qui in ylnis Sohs latet j vltima die Epi- 
pbi menfis celebrant genethliacam diem oculorum Hori, non enim duntaxat Lu-- 
nam,fed ^ Solem oculos Hori exifiimant . 

Menfe vero Mefori folennia Nili celebrant, co ipfo videlicet tempo- 
rc,qao Nili incrementum incipit. Ow>A«r <N twN«aok, aAAa ww uTf^V 
OV»§i</'©' 'ImffoLo xaAHri > ^ dtt t 5 ^ela iSct- 

riAi» , reritr K>df*cL t5 k«(jiu yed<twt, *) 'Q &olty zroTifjtdf , y(^ jcly^g-if 

wvirenr , ^ hnriKU ^»e>V rlu ^atr tOMivaf * rlw <Pt ^ 7raf*vAi'»r it^ld dfoyrtf ^Mucluf 


CAP.II. 


Mcofi, 8 
Pliarnuth'. 


PsmfAMt, 

IflmtMukm- 


Menfitf 

Paclioa. 


MeoRt IO 

PayoL 


MeoGi tt 
Epiphiut. 


MrnCf I • 
Mefori. 


CKV.ll, 


ei 


•’ir 
»<;* » 


»54 OEDIPI AEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL 

‘»epTi' 9 ’ir^ Isiii». ATo« JolUm Auttfn 

hm^fed omnem JimpUciter humorem^ Oftrids effluxum Vocant ^ ante facra 
inpompa Jemper procedit Vas aqu^-ium in honorem Dei , <sr ficus folio R^em,(ir 
meridionale Mundi clima pingunt^ fS- interpretantur folium fkus irrigationem^ 
Cjr motum omnium, videtur^ natura fimile membro genitali . Porro Pamjlia fefla 
figentes , ^ua phallo, id ef, virilis membri fimuUchro adhibito, fiunt , imaginem 
proponunt, ^ circurnferunt, cuius triplex esi penis . Occulti infinuantcs , 
Deum efle principium omnium ; omne aucem principium mulriplic&re 
id, quod ab eo producitur ; adeoque bumidum rerum omnium priaei- 
piume(Te, (Ine quo Mundus feofibilis, quem Horum dicpnt, conferuari 
nonpoceft. 

Atque hzc funt folennia, quz yEgypti; per anni dccurfum celebra- 
re folcbant, in Deorum quos colebant, honorem; quz quidem feftiuita- 
tes, n annum communem &ciuilero fpefies. nxs& immobiles erant ; va* 
g; vero & foIutZjfi modu Hierophancis vfitatu confideresivolebaoc enim 
Deos fpacio 1460 annorum, omnes Mundi plagas pererrare, nngulofque 
Zodiaci gradus & mendum dies fuccedu temporum peruadere^ ne vlla 
Mundi pars, aut annui temporis portio tam nccc/Taria Deorum przlen* 
tia deftituatur, vti fupra ex Gemino oftendimus. Reuocabancur autemJ 
omnia facta ad quatuorponlTimum Numina, videlicet Sothin , qui efe 
Mercurius j fecundo ad Iddcm j tertio ad Odridem*, quarto ad Horum» 
quem Kemin quoque dicunt » ita vt quemadmodum hxe quacuor Numi». 
na dngulisquadrieni;s, id efr, 1460 diebus, fuis reftituuotur prihcipi)s , 
ita 1460 annis, magno illo Sothiaci iuftri decurfu, eo vnde progrcfli 
erant, reuertantur. Quatuor hzc Numina in interiori circulo 
(jngulafuis hieroglyphicis expredimus. Atque 

hzc de anno magno Spthiaco ' 

fufficianc t " ' 


W 


! y 

"t .Tt 

■ . : Tt 

I ' 


, t 


ROTA 


Dlgitized by Googie 


J 

ition*J5- 


Qjiairitnm\ 


fr Q^iitorirmuum Siue Lttftrum 

^oriitoctmseu, Camcidart Jvnan 

Qcm Jief^ 


■BlUUjJOfJljpq 


l^uJlrum Sothiacum^ kovikok 
aut Caiuculartmauu«^i44fl«iiw 


3 l>JflodV*^ 


txtru^' 
CLASS vn. MATHEMATICA HIEROGLYPH. z6s CAP.II. 
ROTA CHRONICA EX MENTE iEGYPTlORVM, . 

Fefta Mendum Deorum Ag)[ptionim,qu 4 fixa I qua vaga, vn^ cum Luftco 
Sothiac(^co Caniculari minori 1451 diermoimaiori I4<^i annorum 

exhibentur. 
Nota Lcftor, fcfta fixa Menfium apicibus fuis diem Menfia monftrare ; nomi.< ' ‘ 

jia vero 1 2 Deorum Copticis literis exhibita indicare^iofce Deos nullas fixas habete 
(edes, fed in anteriora procedere, ita vtlpacio 1461 aonorum totum^ 12 Menfiunu 
ckeuium confidant *, qui & annus, reuluftrumm^um Hierophantkum dicitur • 

Ll De- 


1 


CAP. II. x 66 QEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

Deelarofia Rofa Chronicd , qud quacunque hucufque de oMenfibus 
Fefiis diFla Junt, imica n^eiuti Sjnopfi com- 
prehenduntur , 


Serpent can. 
dam mordet» 
annua figoii 
fleat. 


Quituor Nn< 
mina Luftro 
Sotbiaco prc. 
fidcntia> 


C Ontinet exterior circuitus dies totius .tCgyptiaci anni 365 dierum 
expanfi •, infra tjuem nomina Menfium v£gyptiacorum, quoruitij 
finguli 50 dierum, continentur cura quinque epagomenis, quas/Egyptij 
Nifi vocant j infra hunc vero circolus ponitur in duodecim menfes 

id eft, triginta dierum diuifus, vna cum quinque epagomenis . 
Atque hic eft annus fixus iEgyptiorum : quorum quidem annorum qua- 
tuor conftituunt luftrumSothiacum fiue caniculare minus^ 
s-w; ita vt primus annus, Sothi, id eft Mercurio; fecundus Ifidi; tertius 
Ofifi ; quartus denique Horo facratus habeatur. Refpondec aurem pr*- 
diiftumluftrum quatuor annis lulianis biflextum continentibus; & fub 
duplici ratione conftderari poteft, vel in quantum hoc quadriennium ci- 
uilc, vel in quantum myfticum ac hierophanticum : illud poft quadrien- 
nium, vnum diem intercalare folet» hoc omni fpreta intercalatione ha- 
benas laxat in anteriora tempora. Hinc aliam rotam ordinauiinus» im» 
centro fiio verfatilcmi cui fcfta Oeorum y£gy ptiorum , cceterafque fblen- 
nitares impofuimus ; vocacurque ab Authoribus ctauiret fUyat 01? , ma- 
gnus annus Sothiacus vagus, Luftrura caniculare , & conftat 1 460 annis , 
qua finita periodo ad primum diemXhoth circiter reuertitur. Vagantur 
autem Di;, eorumque fef^a, per omnes menfes anni fixi , fpacio 565 biC- 
fextorum; adeoque nulla in menfibus dies eft , quam Di; non peragrafte 
dicipoflint. Atque hic eft annus magnus hicrophanticus, feu hierogly- 
phicus, quo myftice indicabant, nullam Mandi partem efte, quam Di; be- 
nefica fuapraefentia non penetrent, animent, &ncceflari6 influxu confer- 
uent. Exhibent id apte per ferpentem in circulum abeuntem, &; capite 
caudam, tefte Horo, mordentem . In circumuolutione vero fua quatuor 
veluti circulos efficiebar, quibus Luftrum Sothiacum minus quatuor an- 
norum indicabatur, quibus fingulis Numen prsficiebant , hieroglyphicis 
fuis adornatum- Hic vides in primo praeeffe Sothin, id eft, Mercurium, 
fedentem, & canino capite infignem, veluti anni temporumque difpo/i- 
tionis Authorem ; in fecundo circulo I (is occurrit fedens, &foeininco 
vultu confpicua, & fecundo anno prateffe dicebitur; in tertio circulo 
Ofiris throno infidens, Accipitrino capite infignis , tertio anno praccR ; 
in quarto circulo Horus (pedatur ea figura, quam vides, quarti anni prae, 
fes. Quemadmodum enim h^c Numina 1460 dierum fpacio totum qua- 
driennium Sothiacum luftrant,Gc i;dem magnum luftrum 1460 annis, 
vna cum reliquis afleclis & feftiuitatibus i;s exhibitis, conficere dicuntur. 
Prxterea ficuti minori luftro fingulis quadriennijs vnus dies accedit ; 
ita maiori luftro confedo annus accedit, vt in fuas fedes priftinas refti- 
tuantur. 

Nota etiam, quod ilcutiminoris luftri annus efl dierum 3^5, ita^ 
maiorisJuftri vnus annus cenfetur efle 365 annorum, qux per 4 multir 

pii- 


bigitized by Googie | 


CLASS. Vn. HIEROGLYPH MATHEMATICA. x 6 y 

piicaca efficiunt circuitum 14.60 annorum, quxquidcmpcriodus a prima 
eius infcitutionc , quam ab Heroietc fa^am e(Tc fupponimus anno anto 
Chrinum 1837, vci inObclifco Paxnphilio ollendimus, ad hunc nollrum 
vfque annum 1655, bis perara fuit, ira vt hodie primus dies mcnHs 
Thoch, iuxta Hierophantarum computum , anni magni vagi incidat in 
z5 diem menfisPhamanoch . Si enim 1837 annoanceChriQum, quoex 
hypothefi ab Hermece inOicutio huius Compucus pcradVa fuit jiunxcris 
16533 ChriQo vfque ad przfentcm annum habebis fummam 3490 an« 
norum, qus diuifaper annos iuflri maioris canicularis 1460 annorum, 
quotum dabunt z , cum 570 diebus, quz vnum annum, fex menfes, & 
z j dies conheiunt,* quibus refpondenC 2 5 dies meuds Phamenoth . 

His itaque podtis ; ii velis feire , quibus nam menilbus fefta &fo- 
lennitates Deorum hodie reipondeant, Hc age . Volue rotam anni ma- 
gni Sothiaci iiue luiiri canicularis, iignofuo quod lilium refert, fupra^ 
25 diem Phamenoth j huic enim hodierna dic initium huius Sothiaci 
Cycli ex hypotheiirefpondet ; & menhum dies, quibus feiia & iblcm- 
nia in circuitu rotz difpofita refpondent, dabunt qusfituin . Non fccus 
operaberis in Cyclo hoc Sothiaco ad quofuis aliorum temporum indices 
accommodato. Si vero nolTe cupias , quodnam Numen ex quatuor 2<- 
iSftrvf huic przfenti anno pr^fideac, fic operare Diuide 570 dies ex di- 
uilione paulo antefada fuperllites, per 365, & habebis quotum i. dief- 
que reuduos aoi, qui fecundi anni ex luhro caniculari dies funti pro- 
cunciabis itaque, huic przfenti anno przfiderc 3 initium autem^ 

Cycli magni canicularis vagi incidere in vigefiroam quintam Phamenoth, 
vti di£luro eft, qui refpondet 1 1 Martij, qui cftdies zquinodij . Atque-» 
haec ex Hierophantarum mente tradidimus 3 qui vero luilrum hoc 
maius ad annos i^gyptiacos feu Alexandrinos accommodare Voiant, iil:i 

diuidant annos inftituti Cycli 3490 per 1461 . & prodibunt 2-7^, quo- 
rum minutizin dies refolutz dabunt vnum annum, feptem menfes & o£^o 
dies , qui erit 8 dies mcnlls Pharmuthi , & refpondet cerciz Aprilis . His 
prmmiffis , iam rcQat , vc dc moderno Copticarum Computu nonnihil di- 
camus. 

c.^1 i * • Ci:,.* 1.1 :J»L- 

i.i 5 y- ' C A P V X IU. • ' ' ni rr.uium‘T 

t. i “ - - .!*; i a ? 3 »cTir cn 

o De Comfutu Cof tuarum . ‘ ■ 1 «' 


Q Vzin3pppIementc^ad Prodromum de moderno Coptitarum Com- 
putu diximus hleqfdem v^rSis repetere libet, quia rara funt, & 
' • & fcicu digniflima, & dictum Supplementum ad paucorum forte 
fiotUiamperucnitjprzterea que multis errbribus fcatet , Typographi & 
Correctoris incuria . ' ^ 

Copticz igitur Chriffiani tenent triplicem /£ram, primam cum rc- 
Kqilis Orientalibus fere omnibus communem ab orbe condito, quam vo- 


L 1 


canc 


CAP. 


CAP.IIL 


VutmMi', 


SimfUtiHh 
x6% OEDIPI iEGYPTIAGI GYMNAS. HIEROGL. 

eant ^ram annorum 'Patris noflri Adam^ Maximus Mo- 

nachus •i» A quiDUsio cyclis tam Solari, quiin Lunari, &qux cyclos 
confequuntur, ordinandis vccbantur. Alteram a primordio Kegni Gra:- 
corum j dc quibus annis vide Prodromum. Tertiam a Diocletiano do- 
dirinalem, quam in libris, literis, & monumentis inferibendis adhibent, 
eamque vocat Albateni ^ JS Tarich Elkupti»dEra Coptica j Copti rs 

vero irri^r'5Sf\'Tr\DC^ vel Arabice 5S* 

Martyrum» Copticc ^pojum n'TrejMa.p'Tr'«pDc \ id elt, annum Martj' 
rum . Addunt aliqui hilce/Eris fiue Epochis quartam Nabonaflari Chal- 
daeorum Regis j verum cum ea Aftronotni tantum vtantur, vt qujt in ci- 
uili Gomputu locum non habeat, confulto omittendam duximus, erat 
enim ^ra Nabonaflari non ciuilis, nec vulgo cognita ./Egyptijs.fed Aftro- 
nomis tantum, quam a Chaldaeis mutuarunt, vt dofte in epiftola quadam 
ad me data probat do6liffimus nofter Petauius, videlicet Callifthenis 
opera, &ftudio, qui Ariftotelis difcipulus fuit, &magiftri hortatu, cum 
in comitatu elTct Alexandri Macedonis, antiquiffimas Chaldaeorum obfer- 
uationes Babylone receptas mificin Graeciam, vnde in yEgyprum delacx 
ab Aftronomis adhibitae fuerunt, maxime a Ptolomzo,qui eas ab Hippar- 
cho mutuatus videtur . T cftatur haec omnia Simplicius in commenr. in^ 
2 lib. Arift. dc ccelo ; adeo vt quaecunque de hac aera in Prodromo dixi- 
mus, aliter intelligenda,ac diximus, nolimus j neque aeram a morte Ale- 
xandri, quae& aera Philippi dicitur, cum aera Dulkarnain confun- 

dendam putamus, ciim vna ab altera iz fere annis diicet, quae fufius legi 
poliunt apud eum, quem fupra laudaui, Perauium . 

De Aira autem annorum Mundi, notandum cft, Graecos & Latinos 
line vlla caufa a veris epilogifmis facrorupi Biblioruiii difcedentcs, annos 
a conditu rerum ad Chriftum naturo putare 5 1 99 > qui numerus excedit 
vera Moyfis ratiocinia annis mille ducentis quinquaginta . Sed & Graeci 
Computus conditores yEgyptios imitati, aeras Mundi alio, atque aliomo- 
do interpretati funt, vt eas arti computatoria: accommodarent. Ex qoa^ 
licentia natae funt tres aerae tcchnicae,quasa Magiftris in vfum Computus 
excogitatas, aut transformatas, pofteri pro veris annis Mundi accepe- 
runt i funtque Diony liana, Alexandrina, & Antiochena, de quibus vido 
Petauium in Opere de doftrina temporum, & Scaligerum. Quae aerae cum 
naturales non fint, fcd ad calculum infticuendum fictae, multum quoquo 
differunt. Hebraeorum «ra a condico Mundo putat ad Chriftum 37 t>o 
annos . ita liber Computifticus Hebraeorum, cuius titulus eft : 

rmaymiDVTsrpnp*? ' 

Hoc cft, Spicarum colUSlor de myiferio computus ^ fiue embolifitii ; qnod 
enim nos Computum,illi a parce totum, »/*^A4 Cp>V, Hebraice iiay Gldb» 
bur^A efcypra^nantem vocant, tranflatione fane elegancifiSma, quali annus 
inlititiumaienrem infe gcfcct, canquam mulier praegnans foetum in vte- 
ro. )n hoc igitur libro ab Orbe condico ad aeram Chrifti numerantur 

3760 


Dlgitfzed by Qoogie 


CLASS. vft. Mathematica hieroglyph. cap. m, 

376oanni, quam Epocham etiam Samaritani, wi ex fragmento quodam 
Samaritano Bibliothecae Pereifeiana* mihi innotuit, fcdlantur : qu 2 omnia 
correfpondent Chronol.Hebrsorum. dEgyp.tij vero, ac Graici, vnacum 
Syris, Septuaginta a Interpretum rationem fccuti,plus mille annis ab He- 
braeorum, Samaritanorumque ratione diffldenf, quorum authoritatenu 
libenter hoc loco producerem, fi aut tempus, aut traftatusbreuitas,quara 
fcftamur, permitteret. His igitur ita praemiffis, nunc inftituci filum pro- 
fequamur . Antequam vero vlterius procedamus, ipfuinSamaritanunu 
textum» vna cum Hebraico hic fubiungendum duximus, vt quae de sera_i 
annorum Mundi di^a funr, finccrius comprobentur : ita autem in Autoi. 
grapbo habetur. 

tAera Samaritanorum . • 

£ 3 . /s isy . I 

... ] . .w. .vv. s;v II 

' - .“T m .-vA. III 

. 4 . ^ ^ .nmziAAi V I 

..13/1713 Aag vwv-mw/ii V 

namZjo £3/i?£iii I V 

tioitin s;v II V 

Cui eonfentit Hebraorum Aera* 

( 

mxatpty ei‘?K Suan ny oSy nxnao l 

: D'«»’an 

: 0 ’ya^Ni ruaen mxai yc^n 5 ) 7 K m^a ny 1 1 
ne>tyi nixai ymT qw U’ 3 X omax m*? ny III 

: D75ym 

(iVia» nixa cshH n"y u*ai nt^a m? ny VI 

: 0'{7t»l 

naaen mxa yanx d‘s‘ 7 X onva nx’jf’ ny V 

: tryanxi 

ruat»i nixa ym d’S 7 X pt^xi no pa ny IV 

, : D’7B7 

:D*B«>inixaya«7D’S*7xnt»‘7tyD'ni:jn{’Jany II V 


< ’ u * « 


. • :V , .1 >’• HaT- 

/: ifi.I ,S Tt.,». 

* <r:^- 


I r» 


/ ^<77 . . 

ul>< i • 


Boc 


Dlgllized by Googie 


CAP.III. 

I 


270 OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIBROGL. 

Hoc ejh ' ’ 


I A creatione Mundi ad diluuium anni 

II Ad dluifionem linguarum 

III Ad naciuitacem Abrahx 

IV Ad natiuitatem Moyfis 

V Ad exitum de i^gypto 

VI Ad xdilicacionem domus prioris 

VII Ad iEram Chriftianorum 
#V- 


M 'A 


i6s6 

199C 

1948 

ij68 

2488 

29x8 

J760' 


Ordinant autem Coptitx annum Tuum Ecc 1 e(ia(iicum a 29 Augufti, 
qui incidit in primum diem Thoth, diem decollacionis S- loannis Bapti- 
ftx, ctfi in Martyrologio celebretur z dic Thoth, ob primi anni diei fo« 
Icmnia propria, dcquo itaXarichclKupti: 

^ (J>m. I I ^#LX 5 j 

Id e(i, Initium anni Menfii Thotb^ ^dies ejl martyrio S. Propheta loannis ^a- 
ptifta filtj Zacharu Sacerdotis confecrattu . 'qux verba Syriaco fcu Antiochc- 
noCalendario exa^e confonaot, vt patet .* 

Id cft, Decollatio S, loannis ^»ptip<£ ^obitus Patris no/hri Adam»^ initium 
anni Algyptiorum. quod & confirmat Grxcus4'^<Gf*^« his verbis : 
AV»sr§c«/C/*^ I Wr« to , m tS»”» 'Sfpyon « ^ a§>« 7» ^ Aiftrffitif 

ctuwtS. Celebratur autem hoc feftum bis aCoptitis, lemel primo Xhoth, 
quo decollatus fuit, fecundo 30 Mephir > quo ipfius caput wuenturn eft^: 
vt in Calendario Copcico patet . 

Qua ratione autem feria,in quam i dies Xhoth, fiuc feftum decol- 
lationis S. loannis Baptiftx incidar» inueniri pofiit , pulchre docet com- 
putusiEthiopicus, fiuc. Abyffinus^fequcntibus verbis:^ » 

Wacbaihck bi^a thamirt hailatha loannes amatba mechrath tbechax watbsc 
baphio laarbathu i({wamatna rabitbu thue/iQ dibebeu vimchalean ., v/atbdtmior 
ebulo athtani \\atbatbith imnibu cbletbi* , watbgatpb baba faboathu ' 

pbimfabaatuV^thuchebalatha loannis , Hoc cft , F t fetas diem loannis^ an- 
num gratiif 'accipitOy diuidefy in 4 Jummas i menfuram (Quadrantis apponito Ju - . 
per illum 'iftrinQue-y com^^ceto omne Jimul -, abijce ab eo 1 1 1 diuide fepties ; 
quod reliquum eritde-j pp/e efidies Ioari>V s. K^jo porro cyclorum Solis , 
8 c Lunx, & coqfequentlsex i)s termini Pafchafis,* cum Alexandrina prbr- 
fus eadem eftj Vr paulo poft videbitur, fi loquamur de anno fixo ^gy- 
ptiorum, Sc ad no^tna&ailuliani rediQ^oj. proprij aUtem Solarpf ^i)ni.vijtc>. 
ruro iEgyptiorum fine quadrantis appendice, non menfurantur cyclo de» 
cennouennali, vtGrxcorum, Alexandrinorum, & Hebrxorum anni , fed 
25 annorum cyclo, quem Ptolomaeus defcripfit 1 . 6. ^t^aAjK 
Quod autem hic cyclus optime quadret tempori Lunationum veterurru 


Dlgltlzed by ' 


CLAS& vit Mathematica hieroglyph: 171 

-«gypooram it»demonBratur, Qwniam enim ae Solares anni&elofia- 
b.ftxt.s eo„t„ent dies 9 , a 5. & ^unt i„ eis lunatione^jr;. Z 
Aftronom,cam fupputacionem conftant diebus ,„4, hlis al!Iirr^ 

i^Z*^** ’( poft 2 J annos ad eund«n diem 

fecund^.'^“‘' faAac fuerant, anticipantesfofam ad vnam horam , roinut, 8, 
iecund. 12 j quod de cyclo decennouennali ad diAos Aegyptiorum an’ 

A?«a„H • annos facros, ciuiles autL feu 

Ma * ”p Verum de hoc cy- 

«rnm r ° Coptiticum fiucAlexandrin* Ecclefi* vi 

ratum Computum progrediamur. Vtitur ea duplici cyclo&»lari,& Luna- 
ri, quorum Illum Copte h^nHpfv vef Ar,tce"^r* 

Orculum Sok, hunc tokw>iDC h^nui^ ,, vel ci^Zn Lu- 

His omnia qua: ad 

d fpoCtionem Pafchatis, coecerorumque feftorum pertinent , inuefliganc . 
hic exSe"ndum d"uxT <i«erptum® tibi 


T ' abula Computi Pafihalis . 


Mmfes 

4. WDW 
& fu,om 
r a.«op 

W ^DU.K 
W ^01^1 , 

f 

H ^J:p4ciy)rBi 
9 iu.(yoxnc 
1 niuini 


Cbar, 

Menfis, 


z 


Cyclus 

SoUs. 


I 
X 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IQ 

II 
IX 

«3 

14 

15 

t6 

*7 

18 

«9 
zo 


n 

Z 

9 

1 

l& 

ir* 

1:^ 

ui 

'Z 

IH 

1« 

K 


/4nn/. 


a 

f» 

c 

u 

z 

JZ 

f' 

tl 

X 

£ 

l' 


Cyc/ttx 

Termm. Pafchat, 

T^ies term. 

fiue Pafchatii 

» 

'Pafch. 

X 

1 

• • ^ * >, ■ 

■ 

ii 

2 

4xpx«y)f^ 

IH 


3 

<^XpACD'«Q| 

Z 


4 

«^xcccnuie 

IUI 

E 

5 


p 

1 « 


6 

«^XpjCCD^KBI^ 7 

«(xpjica^cQt . 

Ii» 

H 

8 

4xpjC£D'«QI 

W' . .. 

9 

9 l 

.10 

<(XpJlCD7£Qt 

K 

IX 

11 

«Ixpxeonsei 

% 

9 1 

liJ 

12 

^XjUEtuue 

ICH 

ir 

«J 

• * t 

4xpdlC07S9| 

‘2 


CAP. 


cAP.ni. 172 

li «lun 


OEDIPI ^GYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 


1^ XCCCttipi 


ir mci 


A 


XI KA 

12 tcA 

xj v:r 
24 

15 KB 
xd KIV 

27 K2: 

28 km 


t 

a. 

A 

B 

z 

a. 


I2k 

IB 

Wl 

IH 


14 

*5 


16 

^7 

18 


^ajccBncuB 

^ipacinrai 

i|a.pjucy8«i 


10 ip ^A^aaoBfn 


KB 


ICA 


In prima columna ponuntur nomina mcnGum Copticorum , quo- 
rum etymologiam paulo ante protulimus . Secunda columna cha- 
rafieres rocnlium continet . Tertia Cyclum Solis . Quarta charaflcrein 
anni . Qiiinta Cyclum Lunarem. Sexta terminos Pafchales . Septimaj 
dies termini Pafchalis : de quibus (ingulis aliquot Canones produccmaii 
ex Copticis monumentis depromptos. 

PROPOSITIO.!. 

Inuenire Gye Ium Solis. , 

/ 

(jif iJufcl lijMA ^ 

jP tM 

Si vis fcire Cyclum Solis, abijet ex annis £f4t DiocUtimi quoties potes x8 » 
^ relisum dalnttiln dyclum ipfius anni aSlu currentis . 


>1 :: : 


PROPOSITIO II. 
Cyclum Lunarem inuenire. 


Si vis fcire Cyclum Pajchalem /tue Luna, abijee i ex annis araDiocletta^ 
ffiy fy iterum 1 9 quoties potes, reliquum enitn dabit Cfclum Luna fiuPq/cbalem 
qua/stum* . - • ^ 


4i 

i 

4* 


PROPOSITIO III. 
- Feriam Menlls inuenire . 


tf * 
•rjiV- V ^ 
Si 


X- 


Digitized by ' 


CLASS. vn. Mathematica hieroglyph. xh cAP.in- 


•i 


Si Veltsjcire feriam menjtsy accipe chwaBerem anmifiuejigrtum (in colum- 
na regione cyzli Solis j bt»ic adde cbaraSierem menjis ( in columna propria) 
Jununa dabit feriam ^u^ftam abieSUs 7 quoties poteris • 

; .1,1) J PROPOSITIO* IV/ ‘ ii 

‘j Ci. t rni-- • . . . 

IriA^ire Cyclum PafchaJem ' alia ratione . 


:J n 
iUtfkM 1^13 uIAa D«i;V IijI 

^-oi 3 jjSu^^mS jjUji ^aS 

tij? lil * >* * »? 4 ^ 1 tM 

‘Voluerif fcinmmerum cycli Lnmris ijiius anpi in quo es , qmuf 
^ 1 9 , quoties poferisy ^ quod reliquum fue^ 

ntr^.vofi fuefii 19 , 'ifeerit.cyclus\ anni» quia cviltis efii reuolutio annorum 

f . ' .. .. , 

PRO P O sTTio V. 

^ Fund^entum-Anni inj^enire » 

*' *' C» '« y.;, N ■ ‘T' 

uiIaJB aa L fc, ^ U?Vl c> 

auSo iJwiijl ^.j ^aSsa U*0 f 


K^. 1**^* *■*»** **»*» ^ ^ >1^ 

, '* 0^1 ImmuM 

Hoc cft, Si fundamentum anni ( qui certus quidam cyclus Solis eiit proce- 
dens ab vnoad 7,0" hinc: redit advnitatem yf cire, Velisy accipe annos Patris no- 
frijidam» ^ addes ys quartas eorstm, <sr fi fuerint fradiones numerorum , relin-* 
ques eas» ^ fi fuerit completa quarta cum radicejcomunges fummam eiusy ^ abtj- 
cies ab ea quoties poteris feptem^ fi quod reliquum fuerit , Cr non fuerit fi- 

ptem» erit id cyclus Solis anni ijlius qut d fiu currit » ^ boc efi fundamentum^ 
quefitum. 

PROPOSITIO VI. 

Diem> in quem cuiufuis menfis principium cadat, inuenire . 

jkiica c3j^ oo^i Ul 

RdUM» ^* <wS l^JLA iUicJl (jjdS u«l 1^1 

Xpt <!)1 **A^\ 

Si y/oluerisfcire, quts dies primus menfis, vide cbaraflerem menfis quem vis, 
<St addes ad fundamentum anni currentis ^ <sr a colleSlo fubtrahes Jeptem, ^ re- 
Isquum ex fi ptem fi fuerit i, erit prima dies menfis feriai •» fit, erit menfis dies 
fecundus j fer ia fecunda, ^(ic de reliquis , 

Min Atque 


iT 

Dlgilized i^G^^le 


1 


CAP.IH. f74 OEDIPI iCGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL.:'- 

Atque hifcc Canoaibus refpondent ad vnguem Canones. Compu- 
tus iEthiopici, quos hic Ubcntcr adduceremus^ fi angufiia temporis pcr- 
' mitteret. Qua etiam de caufa omitto Martyxologium Arabico>Copto> 
I^atinumexpanfum, Vc vero curiofus Le6^or cognofeere pofiit quis dies 
menfiuro lulianoruip,’ cui diej -/^gypriaco rerpoodeat» Iiic Pinacero dirio- 
rum fubiungendum eniftimaui , Huic alteram, videlicet menfium Tabu- 
lam fubiecimus, in qua H9bf«0runj, Syrorum, & Arabi^mcnfes, menfi- 
busCoptitarum, quantum fieri potuit, refpondentes , "parallelo ficu po- 
fuiqjufi , vt Cf cui ynpm cum altprp cqnfetre liberet^ quo id^oflet, habe- 


fcCj /,Vbi tamen notandum, pleroique Orientalium menres 
fint, /fe lecundura Ne6me,oi dies (bos pWinent, dWbus,iDciirroitt'Q6p^^ 
corumjvtpofe foliitibm St^.fixoruhi;^^^^ vfijueqoraq; rc(|»‘diid«^,'rcd-lcdes 
luas inutare } neqilic Solares Orientalium , diebus Aegyptiji leoiper 
relpondcnt,,fed diuerfas in eodem menfe redes habtnt. Tertia Tabula^ 
continet Nomencfatiiram dierum Septimanae, varijs Orientis populis 
vfitatam > quam ideo Menopinacib fubiunximus , nequicquam^ 

quod Le6tor defidet^e poOet^omifilTe yideremur. 

' . , ' f 'i fjtii 

jit V . <r' > 

ttKH'* 3^'. . > 

\ 

7tti\rt t n«5io-.5t;nJ« . 

v.u 't\ 

3<1C , i ^ 

■ i v' ( • 1 


' '■ ■ V. : 

a-^vse i 

\t\UwtVjoi U ^ 


-jO T Oj 3 q 


» . 


, it5fr^ .’ai ,?ubB'i muiqurfi-rq ennbin auluU;> moirp n; 

* r \ * i ' 

» s 

U>^xx M ^ 

> i»ft v^ny.« j £ I v^. ^ rtr.v\':( iiv* »: * V\ - • t -, . . 
mld . '• " r*: 


DIgitIzed by Googie ^ -h 
CLASS. vn. MATHEMATTCA KHEROQLYPH; CAP.ni: 

^ Adenjiumydierumque Aegyptiacorum ^ ex qua diBo eiti^^ 
quis dies menpum dictorum, cui diei menfium l ulianorum rejpondeatf 
ft *ft^g<*rippte{l„ Incipiunt autem MenJesAeg^t^r umeo ordinCi s' 

I . , qui/equitur. ' ' ' \ 


DitsMnf. 

Thotb 

Paophi 

I Athor, 

Choiac 

ro].i - 

Mecbir 

^gyptu- 

inci^ 

incipit 

1 incipit 

incipit 

incipit 

* I 

a 

incipit 

rutTUj 

a 

a 

1 ^ 

a 

a 

X * 28 oa. 

X7N0U. 

X7Dcc. 

x 6 lan» 


50 . 

‘^9 

■ 29 

x 8 

x 8 

27, 

} 

3 * 

30 

30 


29 

x 8 

4 

1 Scpt. 

I Ofto. 

31 

30 

30 

29 

5 

2 

2 

1 Nou. 

1 Oec. 

3 * 

50 

6 

3 

3 

X 

2 

1 lan. 

31 

7 

4 

4 

3 

3 

2 

I Fcbr. 

8 

S 

/ 

4 

4 . 

3 

2 

9 

6 

6 

5 . 

5 

4 

3 

ip 

7 

7 

6 

6 ■ 

$ 

4 

1 1 

& 

8 

7 

7 

6 

7 ' 


12 

9 

9 ‘ 

8 

8 

6 

M 

IO 

.1 »' 
V 

10 

» 

9 

9 

; 

' 7 . 

14 

1 1 " 

IO 

xo 

9 

8 • 

“ iT 

12 ; 

1 2 

11 

I 

11 

IO 

9 


1 3 ^ 
H 

13 

12 

IX • 

II 

io‘ 

V 17 ■ 

14 

"3 

15 

12 

1 1 

'i 8 

*s 

1$ 

'4 


13 

IX' 

>9 

1 6 

16 

'5 : 
xo 

17 

17 

16 

x6 


*4 

^ 21 

18 


: >7 

17 

16 


^ ^ XX ' 


19 

18 ' 

18 - 

17 

15 

: I- 

' 

1 xo 

'9 

»9 

18 

•> r 

’ *7 

3 f 4 

21 

21 

iO 

.xo 

*9 : 

18 * 

* ^5 ' 

Az ': 

‘ 2Z 

21. 

XI 

'20 

’ 

26 


23 

22 

2l 

21 

xo 

^7 

24 

^ 4 -. 

■■ \i >. .\u- 

2} 

22 

XI 

28 X 4 

X 4 

23 

2 X 

1 39 

i6 :. . 

26 

ZS 

2J r 

.3+ ; s 

. 3 ^ *no* 

:..»3 

i 30 

[ »7 

27 . , 

26 

21S 

24 ' • 


. I 
! 


51 


. / ; - .'i 
;fi. .i. 


rtr'» 

/ > 


y 
Mm t 


IDUs 
CAP.itt »7<J OEDIPI ^GYPTIACI GYMNAS. HIEROGL 


tats Metff. 

«/fgjpptfO* 

rum, 
l Ffiis fftiius^ abuUo 

i S}«el|s noflq quifnatn dte$ j[ulianii8 ciiioam Aegyptio aIicuio 9 mch-l 

. lis diei ttfpondeat, ^xrc dienl Aegy^uiorum io^piima cqiaisna'^ dein-j 
de nomen men6s Aegyprij hi fronte Tabalse, & angnlus communis dabit 
diem luliani meniis correfpondentem : ita decimum Textum diem men- 
(isMechir, inuenies refpondere decimo Februari; , vigeiimum Mc0ori. 
decimotertio Augufti, & fic dc cceteris. 
. 


ti’ lA 


Ta. 


DIgItized by Googl^ 


CLASS. vn. MATHEMATICA HIEROGLYPH. 'xyy 

‘fabula denominationis oMen/ium f opulorum Orientalium ^ (^ cor^ 
refpondentue ismufcuiufque ad menfes Aegyptiorum. 


Co^tftarum, 

} Hehruorum, 

ViVh 

^orum. 

Gracorum, 
Thouc 

Elui 

Illul 

fia.Dm 

'n®n Paypi 

Tfaifri 

Thilrin i 


a^iup 

p»ma 

Nd 

Me^f»vCt»et^ 

A thor , 

Marchcfuan 

Thimn 1 


0CP^4IC 

iVoa 

/ 

TUnSiof 

ChoiaC 

•TtUfil 

Caflea 

Camin i 

Tc^mkiar 

nno 

>Sh 

Tobi 

Tebcth 

Canun 2 


Mcchir 

na«# • 
Sccuat ■ 


AV<&i»sTiex«r 1 

Sccitct 


<(aju«n(U9 

TW 


e' X tupnfio^Uiip 

Phamcnoch 

Adar 

Adar 


<(apico*«0i 

ID^a 

Nifaxu 

Matwuxuip 

Pharmuthi 

Nifsui. 


mutone 

T^K 

p^f 

QttfyiOudt 

Palcons 

liar 

lior jvt» , ■ 


ZWffMifaceev 

Paoni 

Stuao 

r». 

Hbaziran 

- 

«nm 

non 

toboL 

E‘Karai*0citav 

Epip 

Tbamu£ 

Thainuz_ 


Mefori 

Ah 

Ab Arabum, 

Muharam 
Saphar 
Rabi prior 
Rabi poKcr. 
Giamadi • 
Giamadi 2 . 
Ragieb 
Schaban 
Rhamadan 
Sceucl 

i 

jii 

Duikaida 


Z-- .; ■ '■■ . ■■■■• ' 

' ' 7abuladetum»wUmit (Berum S^iimante ^ 

1 — -Unui - 

1 PWft i. 
fea 

Pominica^ 

nmtm 

II 

trt» 

W-t 

Afotu 

UMa 

A 

^ J 

pfUesa 

Kve<«wi 


|~Tw4lie* ", 

L M, 

.! 

. ' i i * 


-■ 

\ 

rTcria II. 
<eu dkt 

••aar 


A Jt . 

ni Feria IlL 
fea dict ' 

01' 

fs>t 

Te/ni 

i 

* 1 


Fc 


i 


Ckf. m. »78 OEDIPI ^GYPTIACI GYMNAS. HIEROGL, 


Pena IV. • 
feu die 8 

5 

1 IP. . • 

Biv 


T*S?Vs 


Feria V. 
feu dies 

TU 

a'i> 

'©DfT 

i iMuaiA^al 

y Ul" ^ 


- ■ - ni . . 

( 

Fcria VI. 
feu dies 

9 

01’' 

'f^ 

TJd^wx^C'»' 

'*i[npa.cicB‘KH 

Fcria Vil. 
feu dies 

5 

lyae^ 


Xdt/3^*5p 

r 

T\icaMa.'TDN 

_ « 


%Apud diuerjas Nationes l 


La/ini 

^ fDiir/ 
Dominica 

Terj 4 . 

Ruziacheh 

Aliter Perft» 

. iua5>rU}^ 
lachfcharbe 

Turcte. 

-.V 

PazarRjife ' . ;• 

lj 4 n<e 

Roz duietni 

Oufchanbe " 

1 

Pazar drtr • ■ 

Quartis 

Ruz liuoai .* 

Sehfchanbe 

Sali 

> t i Tt 1 'A « ■ • 

oMcreurij 

Ruz czeharni 

^ A 1 -■». \ i| 

V ■ ' ^ 

Gieherfchanbe 

GcharTchanbc ’ 

louis 

Raz pFengemin 

Pcngfchanbc 

Peng &hanbe 

reneris 

■ ' 1 

A • 

Ruz fcherchmin 

V 

Adinc- 

) 1 

r-... ! ' 

H , • 

» 

Qiamah 

^ • • :mnO[ 

Sabbati 

Ruz haphcejnin 

luiu» 

Schanbe , 

1 ' ■ 

— r— r— r- « 

Giitmah ertifi 

n . • il li 


CLASr 


X 


^AMMYo i >- n-iYr’- a?» 

CLASSIS MECHANICA 

. 4,f gH>T Ef C/i . 

Inuefligat^prodigiolarui^ Acgyptijs vfi^tarum machi- 
"" 'narum cotidroaioiii^ . 


I..AZ 


• <T ' 

«># •- I 1 \ 

,/•" ' .w 
ILL VSTRISSI Jvlb ATQVE RRVE ren di S SJf m 6 

~ ; P R I ^ C 1 1» I A C' D O M rND, D O M .| j: 

G E O R G I <) ; I P P A Y 


I iiiXin.,%} ’ 

snV!-'- -op 
-'liilwljAj-i 


.A/rciucp.%op St^ Sa^^C ft.fgi«qite M^ieft, 

i. ,. ConfUkrio intimp» .Hun^riae 


. ' unv '. . '- 


1^'. 


' Ma^oKemi C^celkri^ 


.'• -'1 


->;4 

■<C, •' -? -j;:i7rT;ak T V"^lSi quaxn 

pafier^MechanttaniMxeriint^hoc kco trAditUras ’ cuinarii 
tam)iobileJucmdum, Ptincipitm^ furiojftate d^^nfnnum. 

^ ^rgu^ntmiHfcrW^^^^^ fxcmijiihs Praful, 

f inuehi nemi nem. T u enim prater cathadtfiiphndrwiL^ 
\ fubjidi^i^quibui inftru^w esyburfs mirific^uoifue dc pene 
dtuin^drtis notitia tantm Ti^Ji nLpnuriita^ fimie^ 
^ifl^ omnium opinione v»>(uftdx<^(^KSH wcKurtxptiTiif, ‘i/ii 
Quondam de Jrehimedie meniorahat Poljhm , ture dici ^ haberi merearis . Te^ 
Piantur idjatisfuper^debiioji illi viridiariorum Tuorum receffui^ tantd^^t au^ 
dioy hydraulicarum Variegate rnachinarum inftruSli ^quarifd paucix in locis fimi- 
les fe vidiffe teslantur SpeSlatoris . Merito itaque hoc ' prajens di/ceptationis The- 
ma T uo debebatur nomini i non qudd T uae fama^ qua Mundo inclarejcis y /cri- 
ptis meis quidpiam ornamgnd'ad^er9.mopo/fB Jperaremyfed Vt /iudiorum meorum 
conatus nomini Tuo inferipti , boc paPlo ^ plits obtinerent au t bor itatis y ^ Tu 
nonnullum mea in T c ohjeruantia indicium haberes . Obfequiumy fateor y tenuc^ 
iltudCr rude i Jed vel ex hoc capite in pretio apud CeUitudinem Tuam futu- 
rumy quod id non tm med, quam imperiofa Magni Cajaris voluntate tpraftitum 
atque exhibitum Jit . Vale Frajul dign^me $ ^dtjj^ meis fau & . 


;r , D fi 


•lU t ^iipiV wtii' 1 

'Jll k. Jh .Zlil ■*dUi>Ul ^e'>’D7P ’ 

30 i *n 


I 

-.2 


i r » i;> ;'0f 

i.li ■ ICLlhxJli ■ * 

i ?/ > Si"» fi »(T3 CLAS- 


Digitized by Googie 


PR.. I. 


,8o OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

/. i iKC IL AS S I S J 1 1 l y 

•MechAiSa 

■»rl .tn 21« I' A ffiu-.'iloi2U)0-x3'.'j''^3«nI MechaniC9_j 
/Egyptiorum 
qua ratiooe 
(taSccurhic. ECT 0 ordinis filo dit^ ex Jflrtrtpg}» j^gyptiorunh iJ efit ex 
Calo, intirrejlres eorundem bahitdiiones dejcendimus,*vt quam 
ppdigi.ofqs, rtMUojnon-ttmpore, pjrtfsi ip^eni^q 
fliti pfodd:m'^\ ex huiUi t^a^ettks dMrlinSs' elucefier 


zrit 


0^4 [qcimas i nos putet boc, kcp^M^ehaniQam-» 
Matben^attcisfuffuham demonflrattombus d^ur os, foret enim^ 


Aflf prorfus extra fcppum ; biHorifisrelaHonil^ innbdf epm damus , q^ 

Jhtpenda jS^tiortim ihgemt^nuentione/que' prodi^oja^ hb oc\tlis ponit cwri(f^ 
Ipsioris i. atque adeo rMtonesMerogljipbips in ys eJuceJcentes exponemus , re- 
liqua qua Matherisiaticvi Cb/tiefnuntrafihjdfsl^agn dpi fi , 'qum idechamcdm 
'Vniuerfalem appeUdmw,re(miaturi ‘Injcripfimw autetn bkntTlCiaJfem , Me- 

9 * . A.*/*" ^ /7. * * 


Diuilio trl' . . . , ^ ^ ^ \ n • • ~ 

Sieciltiicl-» ^gyptiorunh diuidituxque[jfprehps^^m^^ ijsMitatas, qua- 

iEgy^ioren». rum prtma erat JrcbiteSlonka ; fecunda Organica, qua varia injtrumentorum 
in adium, columnarum, fatu^ujpqiite erefi( 0 n,e .4^i^ri fditorum genera con- 
fiderat > Terfia^itutiMTH^ix,^ ^ ^ souJiUtbat in ajgdit^^w quarundam ex peru^ 
fimis natura fotddus extraRarut^nfochinatyem qtids qmdem' tanto in- 

genio p' fubtiliiate 'adornabant i Vt mn hominum, fid Damonuni opera, dm» 
prorfits, vniuerjd..dredtdetft p^^eritas^ ^t tanqe^ non diffitear t>^ 
tnonum operam fitbinde ijs implicatam fuijfe , hi^nyjhutdi ^ tannn opera haud 
quaquam humana potentia fimites exceffiffe, Jed in.intipois natare penetrahb^ 
fisa principia fundata iabuijfe ^ boc lo(^o mearum poftium , boc eH, Oedipi erk$ 
vartjs modis .p^ratiomput^demonfirare^ ^^f^gotiuytitaqu^^ct^ 


fpkcmur 


i.. 
w 


. ^ IV^Ci.V 

.,\y oi-. . l.' 


P R AE L V S r O 
De Menfitris ^egpptiacis 
■ at i\\X] 
•ijif V ON I A M itaque hoc tra6^atu pa0icn ^^yptiac^Viirau » 
meofurarum pondetumquc 'mentio fiet , nc i^£lo^corib^ 
fus menfuraruni,alijs Nationibus yfitatarudi cnm ^gyptn- 
cis confutkine implicetur., prius kic fingulis liocloico p prae- 
ludere vifum fuit, vc fic de adducendarum rerum autho-^ 
ritatibus y quibus eas peruetuiii Scriptore^ pafiim deferibunt , fecurius 
iudicium formare poffic . 

Certe inter certera, iik'quib\is decernendis indefefla huc vfque Phi- 
lologorum defudat induflria, nbtwniniinum locuoi occupat ea, quae dej 
ponderibus & menfuris c(i materia, fanc vti abftrufa, ita difficilis, & a ne- 
mine 


DIgItIzed by Qoogie CLASS. m mechanica ^GYPTIORVM. i8i PR-i- 


tnine huc vfquc penetrata. Cuius quidem difficultatis aliam rarionenij D«p«a(icfi' 
non inuenio, nili diuerfos diucrfarum Nationum vfus & confuetudincs y fitris tnftati* 
quibus non dicam NationeSyfed &ipfa a‘deo oppida inter fe diffidere vi- * 
dentur. Accedit varia temporum condicio, Principumque voluntas , 
qua Rerum publicarum ncceffitate (ic poftulancc, leges modo condun- 
tur nouae prioribus irritatis, modo rerum per contraimus ciiiiles acquiren- . ^ 

darum valoraugecury vel minuitur : vndc ex perp6tua mutationum hu- ' 
iufmodi viciffitudinc magnam rerum incertttudincm oriri neceffie eft, quae ' ' 

vciin omnibus a Principum voluntate dependentibus, ita Sc potiffimunu . ^ 
in hac materia de ponderibus 8 c menfurisy qua; funt veluti inftrumenta.» 
quxdam iuRitiaty quibus vnicuique, quodfuum eft, decernitur > locunu 
habet . Nemo igitur miretur, fi tantam viderit Authorum circa didlanu Authorno^ 
materiam difccptantium inconftantiam j cum , Ci nomina ipfa excipias , ia tneoGirii 
ponderum & menrurarumy prsfcrtim Veterum, determinata quaqtitas Gt 
non incerta duntaxat, fed & Authorum atquiuocatione ita deprauata.* i 
vt vix vlla de ijs certa notitia haberi poffit. Cum igitur hanc litera- 
rum calamitateni, non Gnc dolore intuerer, fontes ipfos adeundos, vt 
aliquid tandem certi Gatui poffit, exiflimaui: quemadmodum ex fc> 
quentibus comparcbit nominibus, quat ex Nomenclatore Copco,qucnu 
Scalam magnam Coptitae appellant , a nobis An, 1 645 R,omse impreflb 
cxtra£la, hoc loco fuGus exponuntur . 

Quadruplicis generis menGiraB in Scala proponuntur, quarum prt- 
mi generis fune menfuraeinteruallorum, quibus in mercimonijs, agrorum- generis men- 
que dimenGonc vtimur, cuiuGnodi funt,pcs, palmus, vlna,brachium,par- " “ 

Cus, cubitus, calamus, Gadium , milliarc, parafanga , leuca . Secundi ge- 
neris funt menfurx aridorum , cuiufmodi apud Hebrxos erant Corus, 

Comer, Ephi, Cabus j &apud Grxeos Medimnus, Chxnix, Cotyla i 8 c 
apud Romanos Modius . Tcrtij generis funt menfurx liquorum, quales 
funt Hebratorum Bathus, Hin, Log i Grxeorum Amphora, Vrna, Metre- 
ta, Congius i Roroanorumque Sextarius, 8 c Cyathus . Quarti* generis 
lunt ponderum diuerforum appellationes, quales fupe Hebrxorum Kica> 
rim, Miox 1 Sicli, Gherxi Grxeorum & Romanorum Talentum, Li- 
bra, Vncia, Oenariusi Drachma . Oe quibus Gngulis etG in Scala erade- 
tur, quia tamen in varia dubia ea trahere poGiint Lcdorem,hic enuclea- 
tius deferibenda duxi . 


lunc i€gy* 


pttonim. 


Menfuras igitur veterum ^gyptiorum ad interualla metienda apta 

erant . , mterualla-. 

, , ■ ’ , metieoda. 

. iuX*xKDC % \ xukx^ n^rAatinoji \ ^c^ra# 


fuX^wtoc ^i^yptia menfura, idem cG, quod Grscia Arabi- ruX*»# 
bus jii Pister; cGque interuallum inter polIicem& indicem, cum quam vcdc 
fieri poffit maxime diGenduntur. ita Pollux : Ei <A' cT«jtTwA«r tb/ ^ ^i*"'»** 
Mirtrtirat , • ideft , Si pollicem ad partem indici contrariam^ 

* tendasi menfura liebas dicitur i ac dcccm digi torum cG « ita citatus Auchor: 

N n n»i« 


■0 


9 


DIgitIzed by Google 


t 


V 


l 


PELI. 


Of^oV'« 

quiiL 

*xon 

quid. 

quid. 


quirt, 

Cubtrut I- 
pud /tii- 
pcio* vtnuc. 
Cubitus nia* 
kintts. 


luaUmi, 


.rr, 
Cubitus le. 
galis. 

Ktiftu 

Cubitus ini. 
nor «qualis 
legali S4 di. 
gitonia. 


aSi OEDIPI iECyPTIACI GYMNAS. HIEROGL, 

nw« Ji 'in tQ ®ej{ “ 5 ' w /«xTua» «<€pVa J^axiuhtf tfiina , Interuallu^LM 

inter pollicem (ff^Jummam indicts partem, efficit decem digitos . AtJichadci 
longior eft, nimirum vno digito’, , quod rcetum palmum inter- 

pretor, videlicet inter primam palinsparccmsquatnie^ro» vocant,&fuprc- 
mam medij digiti . Ita Pollux & Hcfychius . 

Palmum autem Aegyptij ^ ^ Sebabar Arabes vocant, ac 

quatuor digith confta*t, Gratcifquc dicitur . Ira Pollux : 
x/ittSinti V rlarxftt , dogme. Vero fnnt quatmr digiti conclujt, tranfuerfa 

enim manu metimur . Hac menfura vtitur Ariftophanes in Equitibus 
Allantopola vero de Cono loquens carpit Cleonem «tJV «firwpri» (pe^Va/ 
L 2 /wn» Jnteqvam dies abireh mattis bino palmo erat . vct^l 

idem fignificant,& vnaquatque 

ab Hefychio dclcnbitur . 

ois^o^ % mcnOira , quam Arabes vocant, eadem eft 

cum vina, cftque cxtcnfio vtriufquc brachij in lougum , cui altitudo ho- 
minis «quacurj nos ex Copto interpretamur cam cubitum maiorem^. 
Quod vt intelligas.notandum cft,apud Aegyptios varium fuiffe cubitum. 
Nam aliuscrat 24 digitorum, alius jz. quidam arundinem,fcu calamum» 
aut perticam} alius (laturam hominis adatquabar, ita*Abuffeda Arabs ia 
ProlegomcnisCofmographix fuz , verba ciusfunt. 

j/* j 

<j5Up ^ jil U Jama Jl o 5 l 5 bcdw ol 

O-?. J -^3 1*^1 (jIaSI *iV 

l$tXA^^l (jUS (:^A$ jaII 

Id eft, Sciatis igitur, quod inter Veteres ^ recentiores de cubito f miliari, 
^ parajanga, multum controuertitur. Et de digito quidem conuemuntin hoc ^ 
quod omnis digitus fit menfura fpacij , quod fex aqualia grana hordeificundisnLa 
latitudinem iuxta Je pofita explent. In cubito Vero difeordant aliquantulum ^ . 
EU enim antiquis cubitus Vnus 3 2. digitorum , recenti oribus Vero 24} ita vt Ve- 
terum cubitus , cubitum recentiorumfiperet 8 digitis. Cubitum autem maxK 
raum calamo fcu perticz.vti Sc ftaturx hominis, zqualcm, infra probabitur. 
Porro digitum 6 . granis hordei con(lare,Rabbini quoque affirmant hifco 
verbis ; 

7113 myasrx 'i inx nstJi o*ns» nat<V »»i 
mmn nox riDo 7to nox nn miyB> nna 1 

’ : fKOJm 

Habet autem omnis cubitus fex palmos, ^ palmds quatuor digitos in polo, 
lice, Cjt digitus fex grana hordei ; £5^ hic eft Verus cubitus legaUij tf"adifkij,fci- 
licet quo lex in eedifitiorwn^ep flrulfurarum defiriptione Vtitur. Quz dc Radi 
hoc loco affirmat : >12-12 ‘l yaxKl , habet digitus fex grana boMsi. qust 

confonant Syriaco j Digitus ftxgranorum bor dei menfura ^ . Ex his parer, 
cubicum minorem, videlicet 14 digitorum, zqualcm c(Tc cubito Mofai- 


co 
9 


(DlgltlzeU by Googie { 


1 


CLAS& vni. MECHANICA iEGYPTiORVM. 28 g 

cofeu legali. £ft autem cubicus longitudo tanta, quanra efl; a brachi; 
dcxura, i'cu prominentia exteriori vfque ad medi; digiti fummitatem $ 
iiue quod idem eft, a medio pe 6 lore ad cubicum ipfum fcu flexuranu 
brachi; ; quod Ipacium priore , tcllc Polluce > prorfus tequalc e(l : 
AVJ eTl' «e-J W fiiffH <ra»7uA« axgpV V > msH 

f*«V«r > tC '5' «Ai*ejir«r t^T . Id ell , A fle- 

xu cubiti , yfque ad medq digiti JUmmum , interuallum cubiti pedem continet ^ 
mediumtCui interuallum a medio pecore ad flexuram cubiti aquale efl. Concinet 
aurem, vt dixi, huiurmodi cubicus fex palmos, & palmus quatuor digitos 
in pollice, 8c conrequentcr viginti quatuor digitorum eft cubitu!; vnus , 
qualis c(i, qiicm iam explicauimus,i£gy peiorum vulgaris, & legalis Hc- 
brxorum. Ex quibus patet cubitum huiufmodi quater Tumptum perfe- 
6 ie explere hominis longitudinem f qusfumitur ab cxtenHone brachio- 
rum } & altitudinem liue ftacuram eiufdem . His igitur pramiOis ; nunc 
ad reliqua. 

lUstAty % vel etiam lUKxty in Scala ca- 

lamum mcnlorium interpretatus fum i & diligentiori Icrutinio huic voci 
incumbens, deprehendi tandem illam figniheare calamum Ibidis' feu Ci- 
coniae /Bgyptix , ita vc hzc vox cx mvea.^ , quorum illa crus, 

tibiam, calamum, arundinem, haec Ibin ^Ciconiam lignihcat, compoli- 
ta intelligatur quali diceres, paflum feu vlnam Ibidis j quod ab Ibidis 
incelTu primum fit inuentus &obfcruatus. Nam vc re^e Clemens Alex. 

w ftd>urm ^ rf l(Ss c5tr AlytrHiuf . 

TSlumuum 'Vidtlcet mumttoi.is.^menjHra maxime ex anima itibus videri pr^e- 
huijfe^gyptys Ibidem, Solebant enim vereres /Bgypei; vfurparc , vt pluri- 
tQum, mcnlurasex aniiiiancium inceflibusconliitutas j qujc cum idenu 
femper cx naturae ncccllitate agerent, aflumptae quoque mcnfurx certio- 
ri rolidioriqucftabilkbantur fundamento. Qualis autem hicpalTus Ibi- 
dis fuerit, iam rellat inquirendum . Certe altitudinem hominis adaequaf- 
ie repecio : Hmulque fuiflemenfuram trianguli Ibiaci. ira Abenephide 
(aero iEgy peiorum cultu: verba eius funr (equentia : 

tSjQ\ 

*Baam'enJi*ra JEgyptiacatatitai quanta hominis perfeci altitudo i ^ hanc 
"Vocabant p. ffum magnum Gruis, <7 mtnfuram trianguli Ibiaci i <3’' hoc erat ar- 
Qanum Sacerdotum . Quid triangulum Ibiacum fic , alibi diximus : quis 
' autem, aut quantus paflus Ibiacus fuerit , in co inucniendo, quantumu 
aefiuaderim, dici vix poteft; fecretum tamen, Deo dante, erui, vtollcn- 
do . Cum enim altitudo hominis e quatuor cubitis communibus i£gy- 
peiorum condet, vnus quoque cubitus fex palmis, 8c palmus quatuor di- 
gitis^ debet neceflario vnus cubitus communis conAare viginti quatuor 
digitis, &confequenter feu quam fupra, vti & in Scala no* 

(Irft, menfuramlpacium vtrifeilque brachi; in longum perfe&c explen- 
tem interpretari fumus ) 96 digitis conAabtr . Ac totidem digitorum cu- 
bitum myAicumleufacrumiEgypciorum, quem palTum Ibidis vocant, 

N n 2 inuc- 


PR.I. 

Cobitut quM 


TUKl^ 

Caia tms 
mcnlbciut.' 


CUm. Kltn, 

Ibidi* pa^ui 

mearura 

Qrpeiorum. 


MtBtfii. 


Ibiditpafliu 

pi- gpm qiiid. 


I 


Digitlzed by Googie 


I 


VX. L 
iSijcum tri» 

lujilum. 


rUCTTA- 

St^\W 


>;4Jiu II va* 
rri^ Ipuii 
% 
- » 


284 OEDIPI iEGYPTIACrCYMNAS. HIEROGL." 

inucnio hac ratione. Ciim Ibidis crus fcu tibia» Abenephi & Abulfeda.» 
tcQe» aequalis fit cubito maiori iEgypeiorura , videlicet 32 digicorunu» 
ibis quoque ambulando » Plutarcho tede, conticiat» erit 

Ibiacum trigonum 96 digitorum, tribus 

AOK.iJcft, 32 digitorum, & altitudini humanae e quatuor cubitis conftan- 
tis /laturcC. Atque hoc cft myftcrium illud Sacerdotum de quo loquitur 
Abenephi, quod & nomen Coptumois^^HO^TC confirmat: idque duplU 
citer feribere folebant, primo ita cubitus, videlicet 32 digi- 

torum} deinde hac ratione ; D'«t'i\D'Tr quo cubitum maximum no- 
tant, quem 8 c iu«cx^ hnrei\n»^\ ^ id eft, pafium Ibidis tricubitalcnq ^ 
fine calamum , aut arundinem , icu crus Ibidis triplicatum , Arabice 
Scala vocat, qui paffus longitudini humanas exade rcfpon^ 
denti quem & pafium t^aV^/ornonimmerito appellare poffumus, totidem 
enim pedum hominis proportionati daturam^afiignant Geometrx . My- 
rteria autem, qux fub hoc pafiu recondita habcbantv'^9‘*°*”o<^ I^bac 
menfura Mercurium rcprxfcntabant, alibi igm diSum cft . . 

i\iCTaJfc.\Dn \ idem quod fiadlum fonat, Arabice » 4*^1 * eratqi’ apud[ 
/Egypeios varium i, quidam id,fax:Ubant6 5 cannarum fcu pcrticarum-i , 
alij 8 j } nec defunc qui id definiant fpacio 400 cubitorum . ita Author. 
Scalae: « 

^ U, 


mjr 


* ■ 


Id cft, Stadium efl 6 calatnorumy^ initentum quoque in antiquo exemplari^ 
UadiumeJJe 85 calamorum Jeuperticarum\ dicitur etiam, quod Hadium /it /^00 
cubitorum Jeu brachiorum, ^ dicitur iaFIus fagitttt. Atque hate vltim.a men- 
Ibra refpondct exa^e ftadio Graecorum , cum Suidas ra«^/«r wJ<tag ^ 
ftadium oftingentospedes habere dicat, & Herodoto in hoc fubfcribaC} 
pes autem 16 digitorum fit, fiue quatuor palmorum, iuxta verba citati 
Herodoti in Euterpe ; /«V' nf 7^ wo, 

*tu 9 ./uil/' 7 t^a 7 m?^uvi»rTav,i 9 (tiwitx^ii‘^ P^tpjJfum Jex pedibus ^rhe- 

tiamur, ty quatuor cubitis, pedes vero Jmt quatuor paimpram^ cubitus 
Jex palmorum, quae Suidas affirmat 0 wSt tx*^da.£[ihHg ir. autem habet di- 
gitos 1 6. Et boc eodem vtitur Solon in legibus, vt eft apud Plutarchum. 
Cum igitur ftadium Aegyptiacum dicatur habere 400 cubitos , cubitus 
autem maior Aegyptiacus fit,vt fupra probatum eft, 3 2 digicorum,id c/l> 
duorum pedum , quorum vnus 1 6 digitis «quiualct ; ergo 400 cubiti 
aequiualebunt 800 pedibus, nimirumftadio, vt euHibet cos rcfolacnci 
patebit: erit igitur ftadium vEgyptiacum aequale ftadio^ Graecorum., , 
quod oftendere oportebat. Si autem accipiamus calamum pro paflii. 
Ibidis, quem 96 digitorum determinauimus ; erit ftadium , fcilicce 85. 
calamorum, fpacium 340 cubitorum mipQr.ura» fiue quod idem eft, y i6 
pedum . Vnde triplex apud vEgyptios ftadium Aifflc colligimus i Maius, 
Mediocre , Minimum. Maius 400 cubitorum •» Mediocre 340 j Minus 
260 cubitorum . piius tamen proprium iEgyptiacumel^. 


Digitized by Qoogie i 


i' 


CLASS. VIII. MECHANICA ^GYPTIORVM. i8j PR.li. ’ 

\mU!iaret Arabice . conUat autem vnuni milliaro \ 
'in iiadijs, vna — •_ a ..£i e- • hlwisA 


fcptcin uadijs, vna vero para/anga tribus milliaribus. ita Audior ScalaeL 

Uoau^ ^ 


s-i\5 

Milliate autem continet /eptem Jladis y <sr ttia Jingula mil/iaria conUttuunt 
tfnam parajangamt parjfan^a i^oocuhitos feubrachiayjuntj^ /p^cium 5000 
pjjfuum. Cui in omnibus cj^nConat Abulfcda , qui milliare Aegyptiacum 
ita definit. . 

^ ^ J-it L»]y 

^^aU.*u5 ]o\f ^X4u‘^0^ t>j> *iV ^ juV\ ojj^si 

ba«Uii3\ 

1.«J2«3 <j5Ul 

J^J <^1** '-aJI UiS^\ ^\joytj ^\jo\ ^5*^\ 

S. 3 iJ\ ^jAsLiS «..a3 \ 

US1^jAJtoiS»>»J\ j.a£, ^)l\ ksiS ^)l\ xatAuS 

«5^^ e*is e>^ j^MuisJi yx\\ ' 0 I j c3i1 jAs 

' ■^iibare^utd^>4pt^ 3000 hracbio wHyJtu, cubitor um^ 

tjli ^ apud N eotericds ^060: dt^ei^itia Jola in hoc conjijiit ^ ^ufy etp denomi- 
natio miliaris eadem fit apud emnes^ numerus tamen cubitorum variet : tuxtax 
Interpretes enim Vnum milliare eTtoG 000 digitorum , ejHee fi partiaris per 3 z , 
erit quotus 3000 cubitorum •, ^ fidi uifer is eundem numerum per r^jproueniet 

quotas ^000 cubitorum (Vnum milliare f. Parafanga Vero apud Antiquos ^ apud 
Neoiericos efi trium militariorum i JoU dtfferentia eil in Varia denominatione-» 
iUbiti : Ji enim fumpjeris cubitum pro euhiib antiqubrumy erit Vna parafanga-» 
pooo cubitorum; ^ iuxta cubitum recentiorum 1 2000 cubitorum , qua funt 
iknef 3 'tnhrpretes $ooooo digitorum miniis t zooo digitis. Scias autem ^ quod 
parafanga apud Antiquos 9000 cubitor um» milliare iooocubit. apud _NtO' 

tiricos Vero par afariga 1 2.0^0 cubitorum j ^ fiias quod milliare apud Neotericos 
^parafang, ^ parafanga 5 mtlUar, Verutn qui haic exaClius cum fuperiori- 
bus cpntulerit,iiifignem fane concordiam rerum inter fc inucnict.Sed |^is 
relidis ad meoruras aridorum &liquidofum nos conferamus. ' 

' PRAELVSIO II. 1 


i» 


i»’ 
,i#f 


‘*df 


ifl 


.* ■' 
menjuris aridorum , liquidorum , Aegypto vfitatis , 

I Nf meniurls ^ridorum , liquidorumque Aegyptios a Graecis aliquan> 
tura diferepare inucnio ; cuius rei caufam vt indagemus, nihil reflat, 
nifi vt vnum cum altero exade conferamus . Corum igitur vocant Aegy- 
pti; Tiiitdy>oc wci)*«c ^ quem hifce verbis interpretatur Arabs : nueo# 

$ uu .1 Pl' 

Id 


by Googie 


l 


PR. 1 I. /:; ■ - 
CIkrux, 


EphL 

Samm. 

Cabnt, 

Lo^ 


Aa/Afr lai» 


Coriu Jtty^ 
pCiacuidilTcrt 
ab Hebraico. 


•»DC 

Baduu^n* 

piitta. 

XoOquidSc; 

Arob/. 


MtmiiMs, 


zB6 OEDIPI ^GYPTIACI GYMNAS. MEROGL. ^ 

Idcftj Saa Corus efljeu Vas faitut i^uatuor modiorum , Hcbrzi vero 
e«ni dcfcribunc : 

; niD om nia^K 'ivyc nnnn ‘TD 

Corus metifum aridorum fontimt decem funt triginta Scirn. Veriim ante- 

quam vlcerius progrediamur , quid Ephi, quid Satum , priiis explican- 
dum cH : cum enim corus inter menfuras non aridorum duntaxatr fedSc ■ 
liquidorum, omnium maxima Iit, erunt reliquae omnes tanquam partes ad 
totum accipiendae. , 

Quam igitur appellant A egyptij ^onniim^ vel (TneirtfcuIooMU^ 
Arabes iL.^! Aluaibeh, hanccorrup«coip« vocat Hcfychius i quanu 
& his verbis delcrihit ; ri r%^ay»mtKir fdyu^m f id cft, Oephin (eu 
0'«mm % menfura 'quaedam Aegyptiaca efl,quatuor choenices eoncinens. 
Choenix autem duobusfextarijs Romanis ajquiualet, ponderis in vino vcl 
aqua vnciarum Romanarum 40 i itaque Ephi feu menfura concie 

ncrec-Q^o fcxiarlos . Ephi autem Hebraicum cft decima pars cori, eftq» 
squalis Batho i in hoc folummodo diferepantes, quod Ephi yidoruait 
Bathus vero liquidurum mcnfur? fic. Continet autem Ephi tria 3 ata. ita 
laikut ; * . 

: D’sra 1 rii*? '1 D’ap 1 rwm o’xo a- na»K 

Continet mtem Bf hi tria Sola, Satum/ex Cohos, V Ca^sfex Log\ fy l^fix 
oua. Ex quibus appatet, differentes etfe menfutas Con Aegyptiaci &Hc- 
br*i : Corus enim Aegyptiorum vas eft quatuor farin* modios conti- 
nens ! Corus aut> m Hebtxorum continet modios 47.01» forUn modium 
pro feptem Satisaceipiant. de quo infra. Cum igitur corus a coro diffe- 
iat, Ephi confcqoentcrab o«»m Aegyptio differre quis non videt ! fed 
& Barhus Aegyptiacus diftlrc ab Ephi Aegyptiaco, quas menfuras noa 
cafdcm effe diximus apud Hebrlos i Aegypiji Bathum vocant 
ima a* * id eft , Salte» 1 Copta figmfacat; 

qux explicat AuthorScalx his verbis: ««.ui usit-> id eft , 

Oki io Kfil- Quid «f* fit, Serapion Arabs his verbis explicat s 

* 1^ „ ^ ^ ui* 0*S 

Uca',K»^opudRomo»oseftlAracumJuohtu ternis, id ejl 1.0 

;„i fubft.ibit iifdem penc'vcrbis AbenSina. (^u, veroapud Latmo^K.ft 
8e Akfat diftinguunt.diftinguunc fingulare a plurali i cum Kift & AM« 
eadem menfura fit. numero rantamdiftiua. . Qux ideo -PP°P°> 
aor ignarus lingux in huiufmodi incurrens impingat. “0 

edm flcundum Arabesxquiualeat ao vncijs Romanis,erunt fio Ko^^^ 

vnciarum, qui exaaa 100 libras explent, atque tantus eft Bathus Aegy. 

ptiacusiuxta inierpretaiioncm noan Authofisydumdicic: 

Sathusfme i^opbi^ Vss olei 6 o I^oft , „ Dixi* 


Dlgillzed by Google 


CLASS. VIIL MECHANICA ^GYPTJORVM. »87 

,(T. S“PPj'®ento, Corum & Gbomer eandem menniram, 

effe i fed inueni, apud ^gyptios & hanc quoque differentem effcd Co- 
roi nam nueo^ocncoato haam* fiue vas farinae 4 modiorum iigniiicat> 
lUMurop vcro;£gyptiorum duplex eft, maior & minor; maior, qui & 
ntty -tiutoaaop vocatur, id eft, modiu, mior, conrinet alios triginta mo- 
ros. ita AutboriScaias x Modiusmaiar jo mediorum } & 

modius minor TOscoaaop qumdecim modiorum, ita in Scala^: 

Modius minor 15 aliorum modiorum cabnx , Ex qui- 
us co igOKgxepip modium maiorem hoc loco accipi proCoro 

Mebntotum. & modios, quibus conflat, pro Satia . Hac ratione ghomor 

gyptiomm reducemus ad Corum Hebraicum: quem 10 Ephis, & no 
atis conflare probauimus. Accipiturigitur hic modius pro modio vno 
Hebraico, dtltalicocum dimidio, qui conficit vnum Satum : ergo Corus 
Hebr«orum, m^^iu, feuKomot maior /Egypriorum pro eadem inenfura 
Mcipiuntur, Minor autem modius feu Komor conflat 1 5 modi;s , fub- 
d^videlieet ad maiorem. Ex hi, igitur j^miflis . 'fecili teliquas 
JBgypnoruai menHiras determinabimus . 

^^*‘*'*** * modim Saac continens 2 a Koft. ita Author Scalae ; 

Ho cft conttm 2 hoc mmtn muemtur m jfpocah pft, tm- 

ttw Alhuari, ; Modium hunc tnenfurafn t(ft , Jpud Habatdtos 
iZtt ^‘^P^^^rak.osduasIihrM Valet : Saa viro ^Luor JZ 

>*®vcrba Authoris. Dicit igitur primo, modium feu 
nP“ramS« continere 2 i Koft. ciim igitur fuperius cx*;Arabe Scra- 
pipncpftcndcrim^us, vnumKoft cpnftarc io vncijs vniuslibrx ima vn- 
oasdiuifaci conftabit igitur modius Sa«3<j libras cum 8 duodecimis. 
Modius aurem hic, vt refte dicif Alhuari, diuerfus cft apud diuerfas gen- 
te?. yt proinde non exiguam cpnfufionem pariat huiufmodi menfurarum 
«gi^iuocatio non aduertentibusad fingulas vocum circumftantias.,. Ad- 
^r.injin^vium, Saam conftare quatuor modijs talibus.videlicet qualium 
V«^(^at cum 8 duodecimis, ita vt vna Saa conftet 

Vndcpatct 5 tuKDpDCKCO*«D*idcft,CorumyEgy- 
K*uJW.^ui«Wk*p 5 aa! ; Saa enim cft corus farinae quatuor mediorum ta- 
Jium^ qualium vnum diximus tenere q6 libras & 8 duodecimas. Patet 
^tiammcnfuram Aegyptiorum »^ata.maci cfle quartam partem nucopoC 
hctlWfi ^^nique Lecythum, Cantarum^ fiuc lagunculam Eli*, 

quem Coptit* vocant niKa.«cj.%ti\cn'^yHX«.c% valere quatuor Koft. 

‘ita Interpres : jjis qu* funt libre 6 & 8 duodecima j 

hydria autem, quam Copticat appellant continet 1 9 Koft. ita 
Author nofter . ^,0*3 s h^drta continet decem modios i id cft, 

16 


PR.IL 


ftlKO- 

jMOp 

Ciioiucr au 
gyptiacui. 


‘ t 
ni^i 

Mo(iituSa& 


ri 


■-‘Ti' 


Sn. 


Lecythus. 

Hyaria. 


I 


PH,n. ,88 OEDIPI AGYPTIACI GYMNAS. HIBROGL 


Vter, 


cret 

Ixc. 


Lof. 


V 

■V. 


i6.1ibras, cum duabus tcrtij* . Vtcr autem vini , qucm Coptit* vocani 
* impwir & Arabes ita defcribunt r 

xji lUiii V** 

Vnr VmitnMor eji i joi^oy?, id eft, a 50 pendet . 

”* dcnique,Cuc Alabaftrum vnguenti, 9 KoA,& totidem libris conftat, id 
cft, 24 libris, flue z4fextarijs Romanis. * tres hy* 

dris, fiuc metretx Canas Qalikc, <)uari}qt) vpa4uae<iuc «ontinet 72 Koft , 
ita Audior Scalz; • \ u 

Tres hydria pm rrfe(reu i inqmhM Dominas a^u^tn h yinttmconuertitj contlrut 
ynaqt4.fq,e4rum » C 5 ^' dicitur , quod 644 modios, modius 3 Epht 

(ontineaf» Hydria igitur Canjpi^o librarum, & Saa 30 modiorum, & mo* 
dius 3 Ephi, hoc loco aequiualct vni coroifeu ghomer Hebratorum con* 

tipenti 3oSata, ficutiEphi 3 Sata, vti diftumcft , . # - <• 

W^DSt Copte idemfonarc videtur, quqd Hebraeis 217 Log, ctii 
menfura diiferac j Log cnitn fupra fex oua tenere oftendimus j fuXoK 
autem , feu Congius hic continet 9 Koft , qu* funt 13 Hb» cura doa^is 
fextis . niXoit autem facer, vt cum Coptitas vocant , continet 6 Koit > 
qu* funt libr* ip . Sed haec fufius cum racnfuris Graecorum, Hcbrxorum* 

& Romanorum conferre poterit Lenior, noftrum tantum eft, ndeUtet 
mcqfutai iuxta Acgyptiqtum mentem interpretari * 

ntap*TwA celeberrima Aegyptiorum menfura eft» quam corrupte 
pafllm Ardabam, Arabes >f/frto^,Syri JLde^)/ Ardubo vocant. Qua«» 

lis autem ha:c menfura, & quanta fuerit, b^tcr Authores controuerfuta» 
eft. Suidasaiti Artsba fHersptra^ 

Medady id ep, Medomm, frumenti Atticw medimnus , Medimnus vero Atti- 
cus menfura eft fex modiorum , tefte Cornelio Nepote in Attici vita^ . 
Quidam dicunt communem effe Perfis & .i€gypti)s roei|faram . 
ftophanis interpres in Acharncnftbus de Artaba ; ^ 

Sn^. Terpeum autem (T ^^yptinm nomen. Nos dicimus Ardabam :®gy* 
pciacei\icp*aajiA meBfuram liquidorum effe quinque oioaios ‘fcontiiieii- 
tcm. ita Graecus' quidam Anonymus de ponderibus Se meofuris ®pud 
Agricolam- ngi i iSAflcop fjjn 

J^gyptia Artaba capit modios quhque^ medius ^gyptius 

continent chanicas 0^0. In eadem firntentia reperiaS. Hieronymum fiiif- 
fc,, cuius h«o funt verba lib. 1 1. in Commentario |n ffaiam • f t pro 30 
modjs^ quos nos pro core pppiimus, qui Hebraice dicitur ,Siptua^nta. ver- 
tum ,qu<e menfura JEgyptia eP, ^ facit modios triginta ; fi enim fc^ 

capiunt modios triginta , vnaqiieque capiet modios quinque-»» 

AliJ 
SmuUu 


C«r»«Juw 

¥n».- 
-■ ~“V 


DIgitized by 


CLASS. Vlir. MECHANICA iEGYPTIORVM. i8p PR.U. 

Alij tamen contra fentiunt. iu Fanoias, qui eam minoremt ac diximus^ 
facit . 

BJl etiam in terris, quas aduena Nilus inundat » 
jirdabdy cui fupemt modtj pars tertia pofl tres , 

Nam^ dicem modijs explebitur Mdaba duplex. , * * - 


9»mMtu 


Id e(I^ Ardaba ^gypeia capit tres modios > & tertiam modii pariem* ^ 
quo difeordatEpiphanius, qui Artabam ^gyptiam e(Te vult 7^ fexUrio- 
rum, Que vnius Medimni Attici ; eritque ita aequalis Artabz Mcdzaei 
A*(gS'/3« > inquit, •»?» ^ Aiyvdlitt cx/dSii Vm /i' ifiJ^cfjuiKiria J^o . id cft> 
Artabahac menfura abJEpptjs Vocata fuit 71 /extariorum . Eritque hac ra- 
tione fecundum Epiphanium, Artaba eadem ac Ephi menfura. Vc au- 
tem tantae de Artaba opiniones diflbluantur ,dico Artabam Aegyptianu 
triplicem fuiOe. Prima, eaque maior, capiebat amplius quam Medimnus 
Atticus, Choenicas £ex ; & tantam quoque fuiOe PerQcam Artabam, quae 
cum Aegyptiorum paflim confunditur, HetpdotusAu&or cft ; h* A'it§S- 
fin 'SH ni^mtV fki/fifjifH VfliitK f^Soy 5-^ A^fluwn . id efl: > Artaba.^ 

menfura Perfea capiens ampltM quam Medimnus Atticus , Choenicas Atticas 6. 
Vbi inQgnis error Interpretum elucefcit, pros-,f/<ri legentium > hoc eft 5* 
decepti fenario numero Graecorum «“W y notae ternariae (imillimo^quem 
eruditos notare velim. Alteram Artabam Attici Medimni capacem di- 
xiinuSj Medis quoque vQtacam. Tertiam quinque modiorum efle,fupra 
oftenfum eQ. Verum iam hoc ipfumex fontibus oQcndamus. Aegyptij 
lias tres Artabas vocant nK^p*TtuiSi^ vt cx Scala patet. Prima nim^ 
vocatur, id eft, Creobmaion Altera nitcECD hep^xuuA > 
cft, £rtob media j Tertia pi«p*xuxA » communis paflim i quae om-; 
nia Interpres pulchre explicat : 

Artah maior Vnum modium maiorem ( quem fupra Medimno aequalem dixi- 
mus ) ^ fex infimer modios paruos ( quos cum Choenicis aequauimus ) conti- 
net', <tr Er tob media modtj 'vniusy id eft, Medimni Attici, £5- minor quin- 
que modiorum . Quz omnia pcrfeCle cum di6Hs congruunt ; congruitque 
Hebraica dcfcriptioBaalAruch ; 

nK njDp nio :nnK 

. : Dvn 17 onira niina n?na nnm 

^ Ardab menfura parua aqH£ : medta explicatur dtmenfum quotidianum 

operarum fiue opficum : tertia Jigni^cat menfuram magnam vfitatam in ^gypto 
in hunc Vj^ diem . Ex quibus omnibus hucufquedi^is patet, fex Arta- 
bas 7olnterpr. Coro Hebraeorum zquales fuifte j id quod difertis verbis 
EupolemusGrxcus, idemque antiquiOimus & magnae authoritacis Scri- 
ptor apud Eufebium traditum reliquit, quem citato lococonfule. Atque 
haec de Artaba fufticiant . 


Eflfh/mimi. 


' \ 
1 


.V \ 


Ambt£g)r. 
ptiaca triiMCx 


UtrulttHi. 


“l 


ttalArntlh 
70 Imtnyttu 


Oo 


PRAE- 
DigKized by Googie 
PILlIL 


V 

« 

I ' . 


Ta^Ctuuak 

Alfsm0mm4u 


tnidd$f 


T\W.- 

junt. 

Muia. 
TUC«# 

IC>vDC 

S clu'. 
0 (achma< 


Sgidsf, 


CdVaMf. 

Ctlamrlls, 

ViUtlfSMlUt 

hiMrisam- 

AfrierlM, 

^acer. 


,po OEDIPI AEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL, ' 

P RAE L V S I O III. - 

De Ponderibus vde^tiorum . 

M Aximum ponderum Talentum cum (it, ab eo principium difcc^ 
ptationis noftrae ordimur. 

Tuaundtup Aegyptijs idem quod Talentum eft,pcndetquc izo li. 
bras, ita Alfamcnudi in Scala: 

j$t M : A 

JluA^ne eUtakntumifeu pondus izo librarum . Talento vero HebrzorunLT 
quinque libris minus : cft enim Kikar Hibraicum 125 librarum , fecun- 
dum Hebraeorum veram fententiam, cui fublcribit Suidas , T» 

TiViri’'^» S*‘ ' ‘^pffd qupjdam talentum habet centum yiginti qwnque hbr as *. 

lURjutu. idem quod Mina,cominec viginti vncias. ita Alfamenudi : 

fc)T> 

Mina vero continet yiginti vnctaSi isr Junt 28 denanj . Atque haec maior eft 
MinaPtolomaica & Italica duabus vncijs , cftque proprie Mina A lexan- 
drinav 'de quibus Diofeorides de ponder. eft Mw o^’ t 4» 
pT*/«« «b-t ?*” • " /*''* ISt u . «Tti 5/* • . ^ P** ^ ^ 

HX" drt ^ ... \ 

WC«%cXocJ» Siclus y£gyptius, de quo ita Alfamenudi: 

Siclus Aegyptius pondus eft, feu vas, quartam vnci« partem,iiuc quatuor 
drachmas pendrns. 

«^acxcvw^ v«*di quem Alfamenudi drachmam interpretatur, c» 
odaua vacix pars. Verba fcquunrur i 

*jk4u5 fc)-^ 

Drachma uSlsua pars yncist eU i kgitur in antiquo exemplari , quod due ttr^ 
tta Vnij^s vncuefiit , ¥u\t autem Drachma* ficut ipfum nomen indicat, 
Graecorum proprium pondus,fi:fignatumNumifma,qu6d cuqa rerum po- 
tirentur Graeci, ad Romanos tranflatum, ab ipfis frequenter vfurpatum., 
eft j ficuti c contra Romanorum vncisB pondus, & nomen ad Graecos & 
Arabes tranflarum cft. Fuit autem, vtrapud Romanos &Gracos, ita & 
Aegyptios, vnci* oAaua pars, ita Fannius ; Fnciafit dracbmts bis quatuor* 
Suidas taalidt dess?iH'di’ arimert f*tsu #*/«,. Centum drachma Vnam minant faciunt 
Ex quo patet, libram fiuc aflem Drachmis conftarc 96 , quibus fi addas 
quatuor, habebis Minam Atticamioo drachmarum ; quibus conlcntiunC 
Diofeorides, Galenus, CoIumclla,alijquc,quos vide apud Villalpandum, 
Marianam, Agricolam, aliofque. 

crcRuipi feu Stater , mediam vnciam pendebat, ita Alfamenudi ; 
jji pjl $ jPj zCaauM Jii (ja 

J - ' — 

Stateri quem inuenit Petrus in ore pi/cis, pendet dimidium Vncu , £5^» ef tertiae 
pars dtnarq minoris * Atque hac ratione Siclus Hebraicus & Stater idenTu 

pen- 
DIgitized by ' 


CLASS. VIIl. MECHANICA jEGYPTIORVM. 


2pl CAP.L 


pendebant, videlicet quatuur drachmas Atticas* Ceu vt vocant 

pVj quod & manifeftum cft ex verbis S. Matthaei, vbi fic habetur : Jc- 

tejjerunt (jui didrai bma accipiebant, ad Petrum , ^ dixerunt ei : MagtUer Ve~ 
fltrnonjolmt dtdracbma . £t poft pauca fubditur, przccpifle Petro Domi- 
num, vc ad mare veniens hamum mitteret; €t eum pijcem, induit, qui pri- 
mas a/cenderit, tolle, ^aperto ore eius, inuentes Jlatenm illum Jumens da prq 
«iT re . Quibus verbii duo manifefte teOata habemus; alterum di- 
drachma a fingulis folui confueuifle ; alterum Staterem binis didrachmis 
aequalem fuifle, vtpotc qui &pro Ghrifto & pro Petro foluendus eflet. 
Ciim ergooilo drachmae conftituanc vnain vnciam , erit dimidium vncis 
Stater, fiue Tif«c^c;iA:f*<^Mdem quod Stater. Confonit igitur Author no- 
lier cum Hebr*is & Graecis ; quod monftrare voluimus. Erit quoquo 
Ccnfusjidem quod Staterj quia Author noder dicit efle 

mediam vnciam 

vero idem quod ; quae funt decem quadrantes : 

cft enim quarta vnci* pars s^j\ . 

Erit igitur Stater, Siclus Hebraicus 

^tf5u^Ccnfus,femiuncuRomaoa,iuxta.dEgypiios eadem res, nomini- 
bus cantum didin£i;a . 


Sielui &Sti- 
terMcbiaicu* 
idem pende, 
bant. 

S, hUttbdut, 


CeoCu quid. 


Scater,Sielu,, 

CeaAiiideoi 

fuoc. 


, . C A P V T I. 

** * __ \ 

De Architeidomea tAe^ptiorum, 

A Rcbj,cc£lonica ./Egyptiorum veterum maximi in prodigiofa illa_» 
Obelifcorum* CololTorum, Pyramidum, Fanorum, Sepulchorum, 
Labyrinthorumque magnificentia elucefcebat . Et fi vera funt,qua; He- 
rodotus, Paufanias,Diodorus,PliDius, yyrabumque hiftoriae de ijs omnem 
fere humanae fidei rationem excedentia oculati eorundem infpeRores ^«pr«. ’ 
feribunt ; non vereor aflerere* tanta ea fuifie» vt fiuc eorundem exccllen- 
tiam & perfeftionem , fiue difficultatem moliminum exequendoruiOi 
ipe^les, omnibus poderis Archite£lis ad eandem perfe£iionem quando- 
que perueniendi fpem ademifle videantur. Quod fi opus opifices pro- 
bet , quales ipfos Architeftos, & quam diuino ingenio praedicosafle- 
remus ? Cert^ fumma in ijt fingularifque partium fymmetria & pro- 
portio, contignationumquecommiffio,vti fiimmuro Geometram & Arith- 
meticum, ita infolentium moliminum ereSio fiimmum Mechanicum & 
Staticum merito exigebant. Sed vt cum ordine procedamus, a Pyrami- 
dibus primo exordiri vifiim cd, deinde ordine reliquas fabricas profe»* 
quemur, ^ 


.H' .4 


-4= ,trii 

; ■! / j*»' ; 1-' 
1 , . - ' ■ 

^ , 

T % .» 


! 5 


>i V i 5 • 

Oo i 


\ . A 


'H 


DIgItIzed by Googie 


4 


l 


CAP. L »P» OEDIPI ^GYPTIAa GYMNAS. HI^OGU 

$. I. 

^ramides . 

Q 
- 
_ 

. ■ ■ 
' ■ l ' 

v^.. I.-U. 


n 

4 

. . \ 


Vanra fuerit Pyramidum in Aegypto fumma ac profufiflima Re- 
gum munificentia eredarum magnificentia, fplcndor, dccorque, 
ex hoc inter coetera colligitur, quod vnanirai Scriptorum con- 
feofu} vel tuncctiamiquando Romanorum fafius omnia Mundi loca con- 
culcabat, inter Orbis miracula fuerint connumeratae. Ectamctfi varijs 
PyracnMe» Aegypti locis infolentes huiufmodi turrium moles confpiciebantur 
cxuewdoto fundatae ; Memphiticae tamen inter coeteras potiffimuni admirationis 
argumentum, ac vcluti Mundi miraculum fuerunt. Herodotus, quiccile 


ff*r»dtt4u 


PMibrMi, 


Prramit mn 
rz nugaicu* 
4ipu. 


-r.»i 


evqjtd^wi, Verutn in ?y rami de hac annas 2.0 abfumptos^ cuius /in^itU frontes 
( quadrangula enim erat) funt 0^0 pkthrort mjiu iugerumpari altitudine^ » 
Jaxis dolatts^ decent ijfime que coagmentatis, quorum nullum minus ^ofedum\ 
'fuit autem extruSIa hac Pyramis in /peciem graduum^ quas quidam Jcalas^ quim 
dam arulas yocant . Diodorus 400 annis Herodoto pofterior, & ipfc ocu- 
latus earundem infpcilor, hoc pa 5 o illas deferibit : OSlauus denique ^x 
Chemmis(^ Herodoto Cleobus ) Memphis amos‘'r^nauit 50 , adifii auitquc-j 
ttium Pyramidum maximam^ inter feptem praclaiijftma opera numeratam . Ha 
ytrjus Lybiam jftfiantf lor^ed Mempbi Fladtjs x zo, d Nilo autem qua ^ 
artificio, Cr operis magnitudine mirabilem Jluportm intuentibus praberent . Ea~ 
rum rnaxima quatuorifi laterum ^ quorum qucfdlibet ab inferiori parte iugera fe» 
pfim continet’, altitudo amphiis quam fex iugera tollit latitudo quodlihety dedu» 
pnuhlm "\fque ad verticem altitudine, continet cubitos 6 ^. Ex hpide duro dif 
“ fciltque ad traEandumfed aterniim permatijuro UruEura onmis cinfat p Nant-» 
ferme mille annis, 'Ut aiunt quid<my Vt altj tradunt^ .amplius tribus millibus <sr 
quadringentis ad nos vfque ea moles integra permanfit. Ferunt eos lapides ex Jra^ 
bia longfi admodum itinere aduehios . Jggerikus autem fabricata efl, nondum eo 
tempore inuentis maebinis . Opus certe ntir/bile, prajertim in terra vndique. art" 
mfa, vbi nv/ia neque aggeris neque cajt lapidis fint veJHgia non ub homini* 
'bus., fed d tanta moles frothla videatur . C onantur .£g)ptijmira qu(edam^ 
^e htsfabuUri,exfale <J nitra eos fahlas effe aggeres ’, pofteaque Kili increnttM» 
liqutfahios, ab/que homtnmn ISore penitus de^cijfe , 'F erum id procul abeji a Vera. 
Nam <7 multitudine hominum conslruF^S ^multitudine deletus^ (fi* 
2 ^am 360000 hominum,Vt aiunt, ad id opus deputata funt , quod 'le^ ferme an* 
nis abfolu erunt . Deinde deferibit iccundam Pyramidema Rege Cbahreo 
crcftam ftrudtura priori fimilem, magnitudine imparem, vrpote bafis 
lateribus fingulis fiadium tantum comprehendentibus: pecuniam omnem 
in opus prioris impenfam i vt olera tantum & herbas mille & fexcento- 

r ruin 


DIgitized 


y 


Strsit, 


Pliaiutt 


CLASS. VHI. MECHANICA iEGYPTIORVM. ipj CAP. l 

rum talentorum fumpius cxcefljfle dicatur. Tertiam pyramidem Myze. 
rinus Rex crexic, ied morte prxucncus opus abfoiucre non potuit j 
adcoqj magis Archite^orum fummum ingenium) quam otiofam pecunise 
oReniionem Regum admirari licet . Meminit Ik harum molium Strabo 
Diodoro fere Synchronus lib. 17. Quadrag-nta, inquit, Uadjs F rle mon- 
tanum quoddam eU Juperciiium-t in quo liant pyramides multa. Earum tres me- 
morabiles funt ; dua inter Jtptcm Orbis miracula adaumeranturt ftngvla altituMne 
Jhdqy figura quadratdi altitudine habentes paulo maiorem quolibet lateret iS" mo- 
le Je paululum excedentes . Et paulo polt : F Iteriits in montis altitudine ma- 
iori tertia ejiy multo primis duabus minor j maiore tamen impenfa jlruHa . Nam ab 
ipjis fere fundamentis "pfque ad medium conllat nigro ex lapidet ex quo mortaria^ 
faciunt, ab extremis ^hiepiee montibus dclatOtquicftm ^ durus fit, operatu 

difficilis, reddit opus JumptuoJius Rhodopis meretricis fiue Doridis icpul- 
tura. Plinius deinde lingula exa&ius trutinans, hsc inter alia profert 
lib. 35. c. Dicantur obiter isr pyramides in eadem Aegj>pto,^gum pecunia 
otioja ^ Jlulta ojlentatio, quippe cumfatiend* eas caufad pltrif% traditur , ne 
pecuniam JucceJforibus, aut amulis injidiantibus praberent,.autne plebs effet otio- 
fa . Multa circa hoc yanitas illorum hominum fuit , Vejiigta^ complurium in- 
choatarum extant. F na ell in jdrfinoite Nomo, duo in Memphite non procul la- 
lyrintho, de quo (y ip/o dicemus. Totidem *vbifuit Marodit lacus, hoc esi, foffi 
/a vrandis . Sed Aegyptus inter mira iy memoranda nairat harum cacumina-» 
extrema, qua eminere dicuntur . Relique tres, qua Orbem terrarum fama im- 
pleuere,fane cdnjpicua \ndique adnauigantibus, fit a funt in parte Jfrka , monte 
jfaxeojlerilique, inter Memphim oppidum , ^ quod appellari diximus 'Delta, d 
Nilo minies quatuor millia paffuwn, d Memphi fx, vico appojito, quem Dufirin 
\ocant, d quo juntaff neti fandere illas . Et paulo poft; Sed pyramis ampltffima 
ex jirabicis lapidicinis confiat ; 3 60000 hominum annis viginti eam conjlru- 
xiffie produntur . Et infra : Mmpliffima oSlo iugera obtinet folt, quatuor angulo- 
rum paribus inter uallis per oSlingentos oliuagintatres pedes fingulorum laterum, 
alitudo d cacumine pedes ij. Ha:c Plinius. £c tamciG citati Authores quo- 
ad (itum conucniant, vix tamen eR, qui cum altero in menfura concor- 
det 3 quod faRum crediderim ob diucriam menfurarum diucrfts nationi- 
bus vacatarum rationem . 

Hifce Neoterici acccflcrunt pyramidum menfores; quos inter Pe- 
erus Bellonius merito primum locum obtinet) qui data opera ad pyrami- 
des menfurandas in i£gyptum coocdfit . Sic autem dicit : Pyramidas Ve- 
ra 'jiegypti adeo d Feteri^s celebrata edito loco funt , qua procul 40 millium^ 
paffuuM apparere incipiunt . Hos Aegyptij Pharaones nuncupant, ^aquideni-» 
magis admiranda videntur prope inipiaentibus , quam ab yiulioribus defer ipt<s 
fint: nam videntur e ffl montes immenfat magnitudinis, Vnde ^manorum fabrica, 
fy» antiqua opera nihil accedunt ad harum pyramidum fplend'irem ^ magnifi- 
xentiam . Pofita autem funt in loco Valde deferto, feu folitudme, quatuor mtliiari- 
bus dCairodiflante vitra Nilum tertio lapidis ioHu’, ^ earum ampliffima reli- 
quas etiam prafiantid fuperat, quam omnes Mntiqui Scriptores a^tSiu mirabi- 
lem eff e fcripferuut , ExtruSlaefi gradibus foris prominentibus, atque ^t^paf/us 

in-» 
Vftrmt 

»ms» 


• A 

r 


I 


1 


CAP.I.' ap4 OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL 


in pngula latera habet ^ a bafi vfque ad cacumen continet 2 $o gradus i quorum^ 
finguli altitudinem habent quinque /olearum calcei, nouem polUcum longitudinis 
adeo^ vafldt eji latitudinis hac moles , vt peritiffimus atque yalidijfmus Sagitta^ 
rius injius fafligio exifiens, atque Sagittam in alerem emittens , tam yalide eant^ 
eiaculari non pojjit, vt extra molU bajin decidat, fed in ipfos gradu cadat . ¥a/li-. 
gium eius in planitiem dipnit 2. papus in diametro patentem , in qua 5 o homines 
confijlere queufit . Mi* etiam dua pyramides Junt immen/a magnitudinis, fed lon- 
ga minores prima ; ^ harum trium minima, tertia Jui parte maior eflea, qua 
apud Tefaceum montem e/ Roma . Prater has tres plurima alia minores hinc 
inde per arenofum illud folum sparfa funt, plu/qudm centum, quarum ne 'Vnictu» 
adeo vitiata fpeUatur, vti Romana . H<ec Bellonius . Qux fere congruunt 
relacioni fad» Marci Grimani Antiftitia AquileienOs, & pollca Cardina- 
lis : hic enim vti antiquitatum perBudiofus» ita ipfemctjdum in iEgypto, 
negotiorum cauia Vcncrorum ageret, eam menfus eft , eamque confeen- 
dit,& ad interiora penetrauic. Pyramidis huius commenfus it^is pajfuuui^ 
m7*a$ interuallis, quorum magnitudo trium palmorum antiquorum modulos aliquantu- 
lum excejp/fe putatur. Singula quadrata b^Jis latera paffu* 270 circiter comple- 
buntur i Vniuerja^pyramis ex rediuiuo ^ pr aduro lapide conflat^, eiufque pra- 
» cinSliones in fatis conuenientem longitudinem extenduntur ^/taque toto opercs 
aptantur ac di fponuntur, vt ad fummum Verticem vjque, etjiqudm maxime dif- 
ficilem incommodumque, praftent ajcenfum ; fingula enim tripalmarem ac /emis 
' , circiter altitudinem patent, nec tantum Vtique prominentis planitiei naSla fuerunt, 

Vt fcandentium VeUigia tjs commode tutoq. inniti popnt. A bafi autem Vfqnt.^ 
ad verticem 200 circiter ac 10 pracinSliones habentur, fingutaque eandem pror- 
fus altitudinem obtinent, adeo vt firuflura totius altitudo bafis fuppofita latitudi» 
ni aqualis omnino videatur. Prx omnibus tamen maxime & cxa^idime ilr 
' ]as obfcruaflc reperio Principem Radziuilium in peregrinationis fua; lii« 
ftoria fol. 16 1 . verba eius quamuis longiora, adducenda tamen duxi , vC 
(jgillatim omnia clucefcant. Summo mane, inquit, Vnd ante diem hord ex 
bolpitio egreffi ad duitatem veterem VenimuSy qua d noua, quarta milliaris parte, 
inter hortos femper eundo, diflat ; duabus Vero boris poU exortum Solis traie^o 
Nilo, quinta milliaris parte peraUd , refla ad pyramides peruenimus j de quibus, 
quoniam ab Authoribus multa produntur, ego qua ipjemec coram vidi breuiter 
annotabo. Conflat omnium ufiimonio, Memphim duitatem /acris ^ prophanis 
literis celebratam, olim biefuiffe ; nunc prater exiguas qua/dam ver/us meridiem 
rumas, eius nulla apparent Vejhgia j fteriks arena omnia cooperiunt : pyramides 
tamen feptendecim adbuc integra con/jiiciuntur, quarum dua/iint maiores, ^ter- 
tia d Rhodope meretrice conjlruba, efi imprimis elegans , vix tamen 60 aut 70 
**' cubitorum habet altitudinem • Ha tres^ pyramides /unt plane integra, isr inter mi- 
racula mundi commemorantur . Dua maiores ftupendd ^ incredibili funt magni- 
tudine j alterd tamen^exzellit, qua tam in altitudine, quam in latitudine ^ lon- 
gitudine ^00 habere cubitos dicitur . Intrin/ecus habet artficirjos ^ peramplos 
gradus, quibus aque ac extrinfecits ad ipjamvfjue fismmiiatem a/cenditur\ ha- 
bet ^ concamerationes, quarum dua maiores, vna /upra alteram erefla , quaff. 
pulchra Regum j£grpti continebant : in inferiori extat edam hodie fepulchrunu» 

fatis 
Menipbn 

£(us. 


Pyramidec 
17 lotegr* 


“S.. 


DIgilIzed by GopgleJ 


CAP.L 


\ 

CLASS. VUL.MECti^VNiCA jEGYPTIORVM. ip5 

Jktis msgnun>t in quo cqr^ujt^ aiiquod fuit refofitum . Porro 4 quihus Reiibus > 

'quanto Jumptu, quou^ tnoio.yd artificio^ ^num a ludiis in Aegyptiaca ferui- 
tuti conflitutis (, ^uod omnifus feri putioribus placet ) pyramidum Le moles fne- 
rint-exdtaui vdhum tjdem Hebrai aggeres ^ foj^jSiquibus Nilus deducitur ^ 

(^ apparent enim non natura^ fedarte faEla ejfe omnia ) perfecerint , Hijloricis iu- 
dicaadum relinquo . Illud mirari magnopere conuenittcitm dida p^ram^des i>L-» 
jjublimt montey qui totus 'e viuo faxoconUat, Jintereda^ quantum tamen e lapi- 
dum genere colligitur y apparet ^eas non ex "iufdem rupis lapidibus ejfe concinnatas i 
necjacilc peruejligari potejl^T^ndeyaut qua ratione t^nta lapidum congeries eo com- 
portati potuerit i quandoquidem etiam Nilus exundans tribus militaris partibus 
d fabrica remotus procunit . Sed necillud penetrari potefi, citm quilibet lapis tres •> ^ 

cubitos longus ^ latus , altus Verbpltfqudm \>no fit isr femisy quo labore ^ ar- 
tificio in tam altum montem protrahit iir in fummitate collocaripotuerit . Maxi~ Pyramidi» 
nia omnium pyramis ex lapidibus eiufmodi fedisy isr quadratisy in formam mmtis gnitudoi for* 
cmufdam naturalis ^pngulari quodam artificio eU fabricata', licet quadrangu- 

Larifigurdy ab ima parte fcnfim in cacumen confurgat, tamen Ipides Uti quadrati ita 
inaquali ordine compofiti arte mirabili Videntur , vt moles tota montis a natwo-» 

'formati Speciem reprafintet . Alcenfus propter lapidum crafitiem grau\s uc labo- , 
r tofus, fecurus tamen eSl; es^’ Utet pajfu conucnienti vfus fuerim, Vix tamen in- 
tra vnam ^ dimidiarh horam pramidis fumrmtatem afcendi , vbi planities efi 
quadrata, jpacium decem cubitorum in qualibet parte complcclens . 

Secunda pyramis paulo priore minor, ad geminum Jagitta iaSlum ab ULl^ * 
iifiat', ingrejfus interior in illam non patet , quem tamen occultum ejfe volunt . 

Bxterius ad medium vjque poteji ad illam confieuM, ciim ad eundem modum j vt 
prior illa, lapides habeat conipofitos, nifi quod paulo planiores cr minores /mt . AI 
medio Vero lapides ita complanctifurjurn afmd^nt, Vt vltra progredi fit impojji- 
kilt', quod eo maxime confido fiMum apparet : inde Ver d tertia eiu/dem pyrami- 
dis pars, vfque ad jummitatem lapides habet quafinegUSlim ^ inordinate colloca^ 
tos,Vt in parte inferiori, ita vt nifi feries illa faxorwn plana, qua ad aliquot denos 
cubitos eleuatur, impediret, conjcendi eius fummitas, quemadmodum prioris, facile 
P-ojfet. 

Tertia pyramis ad latus fecunda Vetfus duitatem , efl Rhodopes illius, cuius ^ ’ 
iavn meminimus, iota ex lapide dolato, Vtconfcendi non pofit,fid>ricata ; a qua^ 
ad ternum arcus iaflum etiam verfus ciuitatemteSl caput collo O" bracbqs promi- ^ 

ngns eiujdem meretricis, feptem cubitorum altitudine, habitu mirabdi, ex Vno vi- 

uoque fixo exfculptum . Volunt nonnuld, quod ex illa maiori pyramide, quanta 
it^rej/i Jumus, per cauernam fubterraneam in rupe excifam, quam lapidibus obru- 
tam vidimus, anguUus ^ occultus in caput hoc patebat adtus, atque inde oracu- 
la edita, Vulgo Gentilium exiilimante,per ipjum capitis os illa proferri . Hatlc- 
DUsRadziuilius: qui quidem adeo cxsu^ic omnia deferipHt) vc nihil ei- 
dem addi aut demi po^e videatur , 

Inter cceceros cafdem pyramides mira induftria & curiontate anno 
1 $ ! 6 ludrauit Uluilrinimus Vir Petrus a Valle, omniaq» 8c fingula exaoai- 
nando, 8c cum Autboribus comparando, exa£le 8c minutim obferuauic ; a 
quo & oretenus (erat enim> dum io viuis efiet, inter paucos, amicus fanc 

fin- 


I 


*> . 


Tttrm d<^ 


GAP. I. OEDIPI AEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

lingularis) acccpi>quae 8c poflea in itinerario fu6,quod hoc an. 1 654 pri- 
mum prodijc, omnia exa Aiiis dtfcripfit . V^um ne Lc6lor curiofus di< 
£^um itinerarium adire cogatur, hic verba cius Italica ponam, quae.ha<* 
bentur Iit. 1 1 . anno 1616. fol. 3 jp. Si trouano dunque a doMci niigftadd 
ftume k prime pimmidiy che Jono quelk tre grandi y cbe deferiue il*Belonio mia gm^ 
da i e quelk Heffiy che mi Jcoprhnmo tenendo al CairOyCon Vna hmumerahil quan~ 
titd di altre minori. Delia belle\xa delkquaU» cioe delk grandit hajlerd dire 
V, S.y che il ^elonio ne bd pariato pocot <7 cbe io k (limo degnamente marauigUt^ 
dei Mondo i e quando h dico io, che >engo da ItalUy e da V. S. pud pert- 

Arthiieftuta far, che Jia vero. Kon W e "Pagbes^a grande di architettura , ru galanterie di 
pjrramidBm. Ji ffUguoy di capriccf, t di altri ornamenti , con che fogUamo noi ornar /c-> ' 

npHre fahriche : ne mene difficultd di far fofiener gran 'uohe in aria, come k noHre 
cupok, €7 altre fahriche, cheapprrffo di noi banno dell* artificiofi . Terche non fu 
intentione di quelk genti di far Vna cofa "Paga all‘occhio : ma di fare vna fabrict^ 
che foffe eterna, cente e ftata, e fard Jeconddl parer mio : e per quejlo penpero non 
vi era tnegUo, chequella forma foda delk piramidit che non e altro , che Vn corpo 
quadro dt grandienti pe^gidimarmo, che, quanto pia fi al]^, vd femprepiu fim^ 
nuendo a gradi ■, fecondo la qual proportione, rif^etto alla JUa Vafie^%a , non fi 4^^ ’ 
%a moko. Dalle quali tre conditioni, cioe di efjer compoflo dt materia fida, come 
e il marmo fino, e durijfmo ; di hauere il fondamento poco grauato \ e l corpo pif 
no a Pirarrdde , che all in sit fempre manca i ne nafce,che fi rende fald jfmo ad ogni 
ntotiuo dei cielo, della terra, ^del tempo, ptgliando non men la ferme^^a, che l(U> 
forma di Vn monte naturale. Pare quefiot aprima vijla,p§ca cojU : perche radu» 
nar tanti marmi in Vna campagna arenofi , doue non ve ne e, non e gran fattOi 
VBfftto ne bd montagne grandijfme non molto lontano ; condurli per lo Nilo e 
facili[jimo : e co(i dal Nilo fm Id, cbe e poco, e tutta pianura : * jtella piramide^ 
comporgU fempUeemente in figura quadra Vn fopra P altro, non e gran manifattura. , 
Lagrandexga delk piramidi non par manco ecceftaa ; perche in faiti crederei,cbt 
di altera non fuperaffe di molto la cupola di San Pietro di ^ma . Io veramente 
non hebhi tempo, ne patienda di »fifur are ; ma cosi ali' occbio , e per quanto intefi 
ancheda diuerfi curiofi, cbe banno fatto la fatica, credo, che le miftre dei *Beloniu 
fanogiufiei cioe, cbe k piramidi fiano circa a trecento 6 trecento cinquanta pqfi 
larghe da piedi per ogni canto de’i quattro j ^ alte intorno a ducento dieci infina^ 
ducento cinquauta gradi, cbegiufi mne pojfibik acontarli, per effr guafli in al^ 
cuni luoghi qy ogni grado fard largo poco piu di due palmi, i 7 alto poco men di 
quattro . Si che, per k cofe gid det te, non riefeono al primo alpetto tanto maraui^ 
gliofe ', iy a me fiejfo feero queflo medefmo 0 ietto . 'Pero quando t huomo p accoli 
Jla da vicino, e conpdera meglio la fmijurates^ dt ifi^> piu' grandi ajfai degli Ar* 
chitraui dei portico della Rotonda,d Ik pietredel.Colfeo,e di quante altre h «c_* 
bo Vedute j e penfi come con tanta ageuok^^a pmojlati man/ggiati fin Id sit in^ 
cima, doue bifigna pur cbe d con funi, 6 con ponti f offero portati : e di piu, cbe fut* 
no flati compoUi con tanta giulie^X^ di mifure,mejfi ciajcuno al fuo lucgocoss 
puntino, e con tanto giudicio \ commeio a conojeer P artificio, ^a comprender, eheL* 
quegh buomininon ne fapeuano poco. Quae omnia diftis iam ab alijs Autho- 
ribus conTcotiunt. Pergit pofiea deicribere ingreifum in interiora py* 

rami- 


Qaantita 

pyrtoidonii 


DigiHzed by 


1 


CLAS& vni. MECHANICA AGYPTIORVM. 297 CAP.i 

ramidis ; & ijs quse ab Arabibus citantur^ plane confona fune.' Sed aq« 
diamus eius verba, . Ma qt*ando fi figlie verjo l e fi troua U pdrt 4 ,cauata 

con Vnagijfien^a mirabile trk V» mafftccio dipietre dt UraordinarU grandex^a ; 
le quali y benebecosi /mijuratet le fimcompofie foftruinarco 3 e le fanm ornamento 
con arcbitetturamolfo bella, bi/ognaconjefiartcbeyiedelbuono, Perche,J<Lj 
ammiriamo in Roma la porta deJla ^tonda, che e dxi^^ata in piana terra, per la^ 
fua grande^^a, che e tutto vn pe^o ( come moki Uimand) gli flipiti con 1’archi^, 
traue 3 molto piu dobbiamo ammirar nella pirandde qnelle jette 0 otto pietre ( ogni 
*Una delle quali, e per lungo e per largo, e grande forfe non meno di tutta la largbexr. 

dellaporta de lla Rotanda )che tirate tanto ‘m alto, e con bollijfimo difigno in- 
cafirate infieme per gli angoh, fanm areo, e Volta ad vna piccida porticella. Cro^^ 

Jce la marauiglia entrando dentro, e caminando per quella Hrada, che il ^elonio de- 
/criue, cbe va final centro, doue riponeuano il corpo nel fepolcro : la quak Hrada , 
come egli dice, e quadra a gui/a di vn po^^o, non a piomho,ma pendente , e ripida 
ajfd, cbe malageuolmente vi fi pua caminare s e que Sio lo faceuano, percbe in ejfet- 
to non Voleuano , cbe Vi fi andafie a muouere e Slurbar quei cadaueri: an^i /<£-> 
forta, quando il corpo era ripofio,fi fifraua,q^ copriua con le medefime pietre gran- 
di inguijd, che di fuori non appariua dotte era ; <sr effindo tutto l reflo della pira- 
mide mafiiccio, quando benfofieHata cercata, era quafi vnpojjibik atrouarla, fe^ 
non fi disfaceua la piramide, ^efia Jlrada,doue fi entracon lumi , percbe ^ira- 
glio akuno non vi e, non credo, ^he fia men lunga di duQento paffi, percbe vd, come 
hb det tOy final antro 5 c Va, non a piombe, ma pendendo, cbe fd la linea piu lunga» 

E drittijfma,^ e cauata tuttafird quattro ordini Vguahjfimi di pietre >. *ono de 
quali k fd tettOj vno pauimento, e due fianebi . La larghexxf* ^ alterca e tan- 
ta, che vnhuomo folo cbinato vi^pub caminare , ma non in piedi ; e quefio credo 
pur, cbe lo facejjero, per render.l' adito piu difficile* Le pietre int orno Jon tanto 
grandi, che bene JfeJfo fe ne trouano, e cosi quafi tutte, di venti , Venticinque , c_» ,• 

trenta palmi di lunghe^^a, ^ anche piii. Nelfin della firada fi troua come Vno 
Slan^iolinOyper ripofare alquanto, che Ve ne bifogno \ potebe quel calar per vio-> 
ripidiffima, e chinato, e tal volta, doue i Jaffi cadutiui dolia porta impacciano la^ 
flrada, con la panda per terra, fd fiancare vn poco ; oltre che l' effere in luogo 
chiu/o, trd i fiati,e'l caldo de lumi, tende tanto caldo, che io quando giunfi in quel 
hiogcr, haueua pafiato fin ilgiuhbonedi Judoreie tuttigli altri, cbe erano con we_» , 
non haueuano fatto niente manco , DaUo fian^iolino comitieia a man manca Vnan- 
data ^Jfai ripida, che vd in sti, tornando 'di nuouo ad ajcendere, ^ ea punto c owe_» 
vna ncfirajcala in Volta : la Volta perh di ejfa non e rotonda, ma termtna in ango- 
loj formata nel ntafficcio della piramide dalle pietre, cbe,grandiffime , Vgualif- 

Jime a piu ordini Vn fopra 1 'altro, e diSpefie con buoniffima arthitettura , Venendo 
jempre ogni ordine piti in fuori M quello, che gli e fotto , a poco a poco fi Vanno, 
^'fingendo, e iafiiano in me^XP il vacuo dello fian^ioUm, e della andata, che io di- ^ 
cd': nella quale, per falire, non yi /ono fi almi 3 ma Joh delle medefime pietre alcu- 
n$ poggiuoli ripidiffimi di qua e di Id, fopra i quah fi aggrappa Vn poco le mani 3 e 
fer gli piedi, vi /ono piu a hajfo, diffoSii con ardme alcuni bucbi , fer gli quali fi 
fub falire : ma bijogna Jlargat le gambe quanto fi pub da Vn poggtuolo alfaltro, 
che far d fempre cinque o Jei palmi dilarghe^^a \ t nel metter^ Vn bucbo aUal- 

Pp m 


Digitizecj b^GoogA 


CAP. i »j,8 OEDIPI ^GYPTIAa GYMNAS. HIEROGL. 
tro ilpiedeyfare il molto lungo , Di manserat cie il falir (jutjla andatayben- 
cbe mn^ m eftremo lunga» ne aka, rufie nondimene molto faticofo ; e fi n: puo 
atgometUare» ocbeUfaceJfiro cos i a pofia per reitderla difficile a Jalire',, o puTyche 
^ in quei tempigU huomini di Egitto fojfiro pisi grandi di /lafura,che hoggi non fino, 
fi pjur allhora inquefiagwftera a loro facile . Ma to viandaij e Ia guardai min»* 
tamente con gran gufio ; ^ in fattiy con/iderando bvneil maneggiar di quei pe^ 
cosi groffi S pietnst el diiporgli, ^ e^tuftarglicon tanto bell* ordine y mi parat-» 
^trotiarui ynarchitetturay'^n artificio t^t quatio per me non Jcpfei defiderar 
maggiorc . Salita quefta comefcahyfi entra nella camera dei fepolcro, cbe hd dei 
quadrato i e mifurnta da me trouai effer da Ventvno de‘miei piedi largaye circa^ 
a quaranta lunga . Sette pietre file la cuoprono tutta, ogni yma delk qteali fi afi- 
poggia da vn cantoeTaltro della largbei^a , e^l re fio fi foUiene in arta » formando 
yna yoUapiana piano) come Tm noflro Jolaio . Il fepolcro Hd in capo della fian^o-» 
per Pranerjo in IfiUiy (S' e Vna pila granckffima, e groffa affaiy di "tm Jol pe^XP > ^ 
quella pietraduriffima di BgittOy cht il Selonio in pia luogbi chiama Thebaica-» . 
Della dure^t^ feci proua, per cbe con Vw martello dacciaio, cbe io iaueua, non era 
poffibik s romperne fiaglia ; equello cbe mi piacque affiut battendoUt cdl rnedcju 
mo martelloy fbnaua a punto come Vna campanay rendmdo *un fmno foaut, e tan- 
to forte t cbe fe non fiffe fiato in luogo cbiujbj fi farebbe fentito molto difcofio . C o- 
perchio al fepolcro non 6cbe^ fiato rottOfO puri cbe non vi fiffe meffo 'yfi 

pure Veroy come dicono ipaejani ignoranti, che il^, cbe fice fare qwlla pirami- 
de, «0» vi foffe fipellito i e cbe pero fia aperta, e wm come le altre vicine, chetut- 
tefin ferrate, e non fi nttroua^ la portae Siacomt fi vogtia', il Jepokrofu meffo • 
Id dentro in fabricandofij ^ per che condar uelo dapoi, per la firetttx$/e delVent rata^ 
e per altre difficultd, mi era poffibile i 2^» IMi mtn gufio d veder la piramide 
dtfuori', perche /alq con qualche poco di fatica fin in cima, doue fi godeVna belli f~ 
fima vifia j fioprendofi il mare, e fEgitto con molto paefi attorno . Da sa ml piii^ 
alto, in quella parte, cbe guardaverfo Italia, mi prefi piacere di lafitarui intaglia- 
to il nome mio, con qutllo di qualche altra perfona^a chi io non VogUo male . M$ 
prefi ancbe gufio di far. tirat da quella 'cima dal mio Capigi, e daaltri Turchi, cbc-» 
vi erano con noi, diuerfe freecie con h maggior forxa,cbe fi poteaa i le quali non- 
drmno, per qualfiuogliasfor%o,the fi faceffe , ricadeuano fimpre negli Jcakni della 
piramide i ne vi fit mai cbipottffe ^'tngtrne purVrta fiuor degli fcaltni, ne farJo-». 
arriuare al fite di effi di gran lunga . Calato poi giuj diedt vn altra ViHa dtfuori 
alie p‘tratnidi minori, cbe non fi pffono Jalire , Cr anche Id vicino alia Sfinge , cht 
Veramentee Vn bel pet^ di fifio, intagliato come fi dipinge. Kon mi ricordo di 
hauer letto, fe e faffb naturale in quel luogo, ouero fe e portato italtronde', come 
par pm Verifim^,per effer lacampagniapiana Cf* arenofa i Hei lucgo non fi pub 
fiorgere,perche l* arena e molto cre/ciuta, e la Sfinge fid,forfe la meta , dentro o-» 
quella fipolta j Vedendop fuora filo il capo, t‘l collo, con vn poco delle fpalle, e delfr 
dorjo ^ St e portato , ie lo fitmo affdi piu delle guglie i perchein fatti e molto 
grande, 'bene be per la fua forma , e modo di pojarc in terra, non c e dubbto,cbe-» 
e pib facile delle gugUe a maneggsare', almeno men pericolofidi ffr^/^rfi. Hi? 
furapia diligentia examinatis, animum ad reliquas in vafta iila arenaruneu 
folitudinc pyramides fpe^andasadiccic. Verba cius fune: 11 giorno fi- 

guen^ 


I. 


i 


DigltlzBd by Googie 


CLASS. VIII. MECHANICA .«GYPTIORVM. »pp 


gueatt.chepi Un()noMDKmAre,kmtil»mMiiu»huott’lient,(yal:faa Uten- 
da, c inuamm, a yeeUr certe abrefiramuU pii hmane, JeUe rjualiil 'Bek«ior>. 
nmmente f a mentione', cioeMmolte; mnnongiadi Vn altra pur grande afpu 
(be^perand.rla a vedere, fi camina tfn gran pe^go innandi nelle campagne arenofe, 
yerJo Me^ogtorno. piramidi fichiamam del/e Mumicypercbe fon Vicine 

an^tdentro a/ pae/e d'arena,doue le Mumie fi trouano , Per tum'I cumino, nm 
Jtvedealm, cheptanure difahbiaminutiftma,gialla, come quella , che adopria-a 
moper U letUre, arida in ^remo j f d‘(^n-mtorno a pajfo a paffo , piraMi 
^arje, dtgmnde^^a dtuer/a, ma tutte di vna forma, ^efta piu grande , cbe^ 
mndat a vcdere, Ud molie miglia dentro, Vegrandi, e belkajfai : ma dal um~ 
po e difuori talmente confumata , cbe i gradi fon gui^i^ ^ in cima difficihnente^ 
*VtftpuoJaltre,netormcuraidiandaruia P^olfi benvederla dentro, cbe bd pur 
labocca aperta i e latrouai,amioguflo,molto pinbella di queWaltra veduta^ 
prtma: perche quella andataingiifattaaguifa di po^xp , comimia Vn pez^o 

pt» ad alto j dfiaaueHo, o cbe, ejen^a dubbio pU\ iunga dtte volte, cbe mtL-» 
e tn queu altra . £* ancbe piu piana, e piu facile a caminare : ma V<J tanto in giu, 
cbe to credo certo, cbe arriui fin nel fondo trd i fondumenti > Con iutto che fio-^ 
cofi piana, a noi nondimeno riufcl moko faflidiofo Pandurui : percbe , come la^ 
piramide difuori e piu confumata } ddiaboccae caduta dentro vna gmn mollitu- 
dine di faft grojfi, che in molti luogbi hamo talmente intricato il camino, cbe piu e 
ftii molte ci conuenne andar notando su le ptetre , come fd il Dottore in Napoli 
sUVacqUa . Etalhomfipaffauaper angunie tanto Jlrette t 'che mi dauano 
penfare i perchefe A cajo vn di queifajji fi fojfe mojfo Vn poco, ouero per malitia^ 
dialcum di fopra ( che id fine fi ftUn terra dinfedeti ) ne fiffe flato buttato giu 
edcUdaltro,che haueJfeftr’Moynp<Ko pmtadao,erammb ^tini^ i bifognawuj 
^fiar morti la dent*‘o,e fepelliti Viui . dfie cbe nn Vtnne qnefioconcetto , e fe vi 
iiMuefft da tornare vn altra Volta, Vorrei lafciar buonaguardia olla porta per ogni 
rifietto ', con ordine anco, che fefi tardaffe fouercbio, Venijfero a ha ffo con buoni 
piccom,ptKhe qmlU difuori,comfupenoridi fito, potrebbero aiutare : maquel- 
lidi dentro, benche bauejfero picconi, ^ ogni altro ilrumento, non farebbe poffi 
hile percbe ilpefo mandare tn sii non fi puo, da Vnhuomofolo, che cape alL^ 
volta ', e di effere intefi gridare, non vi farebbe Vna Sferanx/t alMondo. <Bafla, 
noialtri fen^a tanta dHipnxa,kpaJfammo bene : a pie della fcefa nontrouam- 

mo dafatire, come ntll* altra piramide ', ma fMo immediatamente la camera^ 
della fepoUura, grande ajsai, ^ altiffima : e ia Volta, non e piana come in^ 
quelf altra-, ma fatta ad angolo in cima, andandofi fempre Uringendo, 
quefta camera , per vna porttcella ajfai baffa,fientra tn Vn altra camera fimk, 
della medefima grandei^xP ^ fittura cbe forfela piramide era fatta per piu di 
yna peifona : ma, ne dentro ali* vna , ne dentro ali* altra camera, trouai auello 
alcuno ; ebifogna che, b non vi fojfero, b fiam fiuti rotti,eguafii , E ben Vero , 
cbenella feconda camera, fivede molto in alto Vna porta lafcUta fidi marmi , 
'mila quale tirandoio Vnfaffo, fentq cbe and ma dentro. affai : ma l*alte^^ae 
tale, cbe vi Vorrebbe vna grande fcala per Jalpui ^ ademi dei pafe dico- 
no, cbe Id fopra in quella ten^ camera ftia il fepolcro : io ndl sb, che non potet 
"Vederloi ma potrebbe effete-, meffoui forfe, accioebe il corpo,per la difficultd 

Pp a dei- 


CAP. L 


~A. 

9 


• % 


^itizad GoogI» 


9 

CAP.L '3 do OEDJPI ^QYPTIAQI PVMNAS. HIEROGL. 

Mtntrarui , flejfe piu ficuno di non ejfcr toccato , Huc vfque Petrus de Valle; 

Arabes paulo in carundem deferiptione differunt . Sed ne quic* 
quam intermififfe videamur carmn rerum, quae ad pyramides fpediant, 
ufifhw»» Uic eorum relationes adducam. Ita autem eas deferibit lofcph Ben Al- 
^ tiphaG in libro de hifloria iEgypti, cui confonant ea quae Ben Salamas in.» 
Hortm mirahUwm Mundi nominatur, tradic« 

Jie U a^LiuM *ft'** » ^ Xi^C»3li i 5 »l»dl 

IWIj tp 

i a> Ul^ j ii*AAy 

J*acca |d cM 

^ ji Msi Ujw* >*Ji y ^ » ^ 

U];u >2^ d>l» cd' ^ ^ 

iL^ u ^S\ jrjli yb *il fj '«il c?3 J^-. ^ ^ 

i>o £*aam Jl V^li 

^y£=> y^ CJffrdl; tM 

JU gJtftil bl tS^y Ut^ «:>-• 

f ^ **♦ C:)-^ *ft» 

^ ^ 4 )^ ylA^ >d» C>fr*^ 

jf 

DetAntiquitatibus Aepfti^ 

* •* pyramidis, qua funt in jSppto, Junt waximaidutt potipimum , qua 

funt infojfai qua ejl Mejra antiqua ad Occukntalem partem N Hi. Dicitur quod 
§as adificauerit ScburfUiuiSckahaluak filius Schariak ante diUiuiwn i ^ dici- 
tur quod Hermes Triftnegiftuj oh fapientiam fuam , qui ^ Hebrake dicitur 
^ Hcnochj £5^* ejl Jdris» fuper eum pax , citm fciret futurum diluuium , adijif 
tauit eaf»i ^repofuit in ea omnia Jua bona, isr libras,^ quicquid habebat prt- 
tiofi . £flf autem omnis pyramis quadrata, iS' polita figura , fi eleuationem per* 
pendicularem SpeSles, 317 cubitorum j circumdatur quatuor fitperfiiaebus aqua*- 
libus laterum,Vnumquodque latus 460 cubitorum. Eit autem eo artificio ab inge* 
' mofis JrchiteOis firu^a, Vt nibilin ea alterationi obnoxium Jit : fiue enim Venti 
yehementes irruant fiue terramotus concutiant, ntl tamen de ea aufertur Vnqua. 
^axa fmgula, ex quibm conflat, $ cubitorum longatalta duorum . Dicitur babe* 
re portas fupra canales occultos fubterraneas , finguti canales longi zo cubitor um> 
" Vt* portas cx lapidibus habent , per quas per cochleam aditus patet in manfiuncu* 
fiitur quod iUi porta ^ isr canalis Orientalis relpicit Meridiem, 

crea* 
( 


• # Digitizecj by Googie 


CLASS. VIII MECHANICA i-EGYPTIORVM. '301 CARI. 


\ 


^canalis Occidentalis Occidentem j per /ingulos, aditus patet in 7 domus^Jtn* 
guU domus 7 planetarum nominibus injignita Junt^ intrin/ecus ad inuicem difpo/i- 
ta omnes . Infmgulu domibus idolum exauroy quorum Vnum manum ori appli- 
catam tenet, ^ librum in fronte i fi quis appropinquauerit ei, aperit osjuum, ^ 
inuenta eU in ore eius clauis catena alligata . Torrd pyramis Orientalis fe^ultus 
e fi in ea Schurid . Pyramis Occidentalis in ea fipultns e fi frater ^us ffugith» 

Pyramis Elmalun in qua fepultus eU Jphrus film Hugitb . Sabai recitant quod 
in vna harum fepultus fit Jgathemon , qui eft Seth, ^ in altera Hermes , ^ EU 
maluny ^Ss^ab filius Hermes. cx Arabum rcladonCt 


fiut Calculus totius ArchiteHurtc l^ramidis maioris • 


I Ncer tot Authores, Herodotum & Plinium potiflimum concordaro 
inuenifflus; quorum iIIe,Vti vetuftatc ( vixit enim 9 06 circiter anno 
Vrbe condita, tcftc Suida ac Plinio feminet, ita hic excellentia fcri- 
ptioais, 8 c curiola rerum inquilicionc merito praecipuum locum inter fi- 
de dignos obtinet . Ex huius igitur verbis inftituimus . Ait igi- 

cnr Plinius, 8 iugerum fuifie bafin pyramidis, & sS 3 pedum fingula late- 
ra i quae fi in fc inuicem ducantur, naicetur quadratus numerus 779689 
pedum . Habemus itaque aream bafis, cuius cubum fi feire velis, cubi- 
candum efi latus vnum,ideft, 833 ducenda fimt in quadratum ('pofito 
tamen, altitudinem aequari bafi pyramidis , & prodibunt 688463387 , 
quod efi prifina dii^ae bafis. Cum vero pyramis, tertia pars 'fit fui prifina- 
tis, vtEuclides 1. iz. demonfirat, diuide 6884653^7 datum pyramidis 
cubum per 3, & quotus 2, £9488462 dabit foliditatem pyramidis maioris 
in pedibus cubicis. Cuius pondus fi habere defidercs,duc pondus vnius 
pedis cubici v. g. £ 00 librarum, in 22.948 346 £, & produdum dabit fi^m- 
inaoi librarum, quas tota moles ponderaret, fi tota folida foret . 

Cocterum qui aiunt, quatcrqas fuperfi- 
jgt cies dift« pyramidis aequales cffej&sequila- 

J teras> necefiario ex vi geometrici ratiocini; 
aficrerc debent, pyramidis altitudinem efie 
minorem longitudine laceris ehifdcm 3 rem 
ita demonfiro . Sint bafis ahe dipyramidis 
fuperficies f ^ e db,e c quarum late- 

ra aequalia fine lateribus a hd^ cd, ca, 8 c 
c.onfequenter aequilatcra . His pofitis, fingas intra foliditatcm pyramidis triangulum re£langulumfy'ji, cuius latus eg 
tic in fupcrficie triangulari aequilatera media, r/ad bafin c b normalis , 
fg vero latus indicet feniibafin, fiuc dimidium latitudinis di^«e pyrami- 
dis, quae eft bg, vfquc ad axem f e, qui perpendiculum pyramidis feu alti- 
tudinem exhibet. Quoniam igitur in triangulo hoc rcftangulo illa., 
lacera minora funt, quae angulum re£lum conficiunt, cuinfinodiTunt/ e,& 
g f t neceffarib fcquitur e yiincam linea angulum reifium fubcendente 

minorem efie ; atque adeo clare pacct> altitudinem pyramidis minorem.» 

cflb Digitized by Qoogie 


♦ ' 


CAP. 4f 
I 

U 30 » OEDIPI AGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

CjQTc latitudine, politis ponendis, idcft, G Gngulae fupcrficies quatuor tri* 
angulasequilatera intelligancur . 

Singulorum vero did;i trianguli t fg laterum quantitatem (ic imie- 
Gigabis . Cum latera pyramidis a b ^ b d} d c t c a, Gogula iuxta Pliniunu 
fint 5 pedum » erit neceffario /g , dirorum laterum dimidium 44*-^ 
pedum . Hoc poGto', Gat vc Gouscomplementi inclinationis lateris pyra- 
midis ad Gnuroredum ciurdem inclinationis, hoc eft> vtfinus grad. ^o. 
ad Gnum grad. 6o,Gc 441^ ad aliud } fadaque operatione prodibit fe li. 
nea altitudinis pyramidis quzGta . Latus egfCic reperies.* Fiat vt Gnus- 
complementi inclinationis pyramidis ad Gnum totum, ita 441 ^ad aliud, 

& prodibit linea eg^ altitudo decliuis lateris pyramidis quaeGta . vel per 
tangentes, aut lecantes, Gat, vt Gnus totus ad Gnum tangentem, vel fecan- 
tem <?o grad- fic 441 L ad aliud j fada operatione prodibit idem quod 

ante, altitudo Grilicet vtriofque lateris e fScegi Atque hic cft calculus 
iuxta rectionem Herodoti, qui tamen minime conGftcre poteft, G cum, 
i;s, que coeteri Authores circa altitudinem eius obferuanc, conferatur. 

Ali) pyramidis huius altitu- 
dinem inGnnant fuiffe parem longitu- 
dini baGs : quod G ita, Gat axis alticu- 
dinis/e, 883 pedum, vcinil. Gg.s& ha- 
bebitur qualitas linex eg , eo qui fcqui» 
tur modo . Quadretur numerus linee 
«/, S83 , & lateris / g pariter, quod 
441 Lpedum diximus i quadrata iun-’ 

gantur in vnuoi ; ex qua fumma 0 ra- 
dicem quadratam extrahas , moiiG rabit 
illa tibi quantitatem linex eg^ decliuein 
altitudinem quxGtam . Verum cum al- 
titudo hzc fa6^a poGcione plus zquo 
excedat, mediam fententiam tenendam 
duximus, quas in hoc negotio perpendi- 
cularem altitudinem minime confide- 
rat, fed eam quam exprimit in Ggura li- 
nea Ponamus itaque angulum de- § 
cliuicatis GipcrGciei cGe 5 5 , Gatque vC 
Gnus complementi/ g ad Gnum totunu 
f^, ita 441^ ad aliud j fa(^a operatione 

prodibit quantitas linex c^qusGta altitudo. Si iam perpendicularcnu 
altitudinem habere dcfidcrcs, id cft, linex e/ i Gat vt Gnus complemen- 
ti 35 grad. ad Gnum resume/ ita 441-^ ad aliud i & faila operatione-» 
prodibit alti tudo perpendicularis queeGta, id cft, quantitas linex r/ 

Vt vero habeas diagonalem lineam baGs quadrate pyramidis , Gc 
opcfare: iunge quadrata duorum lacerum in Gimmam vnam, & extrahe.» 

radi- 
CLASS. VUI./IECHANICA iEGYPTIORVM. 303 

dicem quadratam > 8 c habebis longicudioem diagonalis diametri I? c prw 
m«e fig. fapra poficz : v. g. latera ungula Aint 88;, cuius numeri quadra- 
tum 779689 ,huius vero duplum dabit 15 59 3 78;. radix huius numeri 
dabit quaeGtam longitudinem diagonalis h c. Atque hatc eft altitudo 
pyramidis inter extremas mcdiaNeotcricia menTuratoribus conformior^ 
fecunda Strabonii prima Herodoto . 

• • • ^ - 

ConfiQariumtArchutHonieum. ‘ 

A Tque ex hifce fiiGiis forfan, quam par erat > demonftratis clare pa- 
tet, miriGcum Archice&i ingeniumjtum mftru^uraroiiiiica ador- 
nanda, tuid io lapidibus tam vaOis Gngulos fuis locis admouendis. Res 
enim ^nc machinis, Aimma induilria & prorlus Archimedea conftru6tis, 
nequaquam conGci poterat. At quibus tra&orijs machinis vfum cfle pu- 
tabimusiin lapidibusex Arabis montibus tanta intercapedine diditis, per 
tam inuia & impedita itinera>in locum ftatutum aduehendis ? quis ho- 
dierno tempore Architectum repcriat,cui ad Gmile quid attencandunu 
aniuws fudiciat ? Eft enim lapidibus, quorum ftnguli longitudinis 3 0 pe- 
dum» teftc Herodoto, ita coagmentata, vt fine vlla diuulfionU lapidanu 
in hunc vfquc diem integra perfeneret, in circuitu 3532 pe.<^um ^ cuius 
fingula latera tantum fere* fpacij occupant, quaotu longitudo fori agona- 
lisRoms } vt proinde fabrica hsc , omnes fumptuofas ,R.omanotum'f?- 
bricasjVtifiint Thcrm«t Amphitheatra, &c. multis parafangi$,fiuc ibagnt- 
cudinem, fiue cxpchrarum exorbitantiam, fiiic denique magnificentiam, 
& ingenium rpeCtei , fuperarit . • ^ 

Hsc dum feribo, Titus Liuius Burattinus, Architedus infignis, qui 
data opera in iEgypenm profeCtus eft, vt omnia antiquitatum inouucpen-. 
ta fumma diligentia inquireret, inquifita delinearet, & fic pofteritatithe- 
faurum concrederet, mihi inter mulca alia, huius quoque pyramidis de- 
lineationem tranfmifit, vna ^urodeferti , in quo repericur , & crypts 
iiibterranex, in quam aditus ad Mumias patet, Ichnographia \ quam hic 
vna cum literis ad me datis, apponendam duxi . 

: 'i 

Utera^iti Uuij Burattim^ ArchiteBi Regis Totonia de l^ramidu 
huSy Sf iyngibus , coeterifaue Aegyptia magnif- 


CAP.L 


r 


i.*»' 


centtareltquijs 

f 

MoIcoReu. Padre, mioSignore e Patrono 
Coleodifilmo . 


Litrene Titi 
l^ujlj Burat- 
cinUd Aucho 
rciDt de py« 
ramUe Meai* 
rhitici. 


S Vpplieo yoUra Taternita MoltoReuerend* di fenfare la mia tardanda in ba~ 
uer differito tento (eni^ msndarglt nium cofr oltregli duoi difigniy e mu 
furt dellidmi Obeli fchi dJleUandridi e della Matari gia mandatelis il che ne 
fiato caufa le mie continue occupationi per feruitio di Sua Aiaejla Serenijpma , Ic^ 
quaii non mi eonctdono tempo di poteria firme eme tanto defidero ; ma hora ^ , 

che^ 


r 
CAP.L 304 OEDIPI :^GVPTJACI GYMNAS. HIEROGK 

* 

• • • ^ 

the U noni votgpno ph hnghe, ^ che U mip occupationi faranno minori t haaero 


>. » 


piu campo di poteria Jeruire, vome dolii effetti conojcera . ^wfla mia far^ accom- 
pinnata con gli dijegni delle Mumie, edelle Piramid* appr^o le quali gid era kj 
famofo Mernfi ; le mi/ore delle qualii^ il difegno meriore lo hauerd infiem cen 
quelle M Gix,ay pofiefrd gli fette miracoli dei Monde . Hora V, P. M, %eutr, 
hauerd yna politu de/critthne di defn Mamte, coh il Vero dijegno interiore d'ejfe . 
Le Settimane pajjope riceuei due eariffime lettere di V. P. M. ^u . , daUvltimtua 
delle quali Vedo il defiderio che hd di fapere qualche cofa della Cittd di Chanetu * , 
della quale il P. Marco gli dice tante cofe, delle memorie della quale non mi reHa^ 
eofa alcuna» ma pia mi ^iaee tf baun perfo quelle di^Bebet rbaiar, doue Ve Vwum 
piramide alta circa zq piMi, e larga nella bafe circa ^o,bd tuete quattro le faccith 
te, nella qudefonogran quantitd di Hieroglifki, e tutti differenti j Id quale e di 
Craniio Orientale, e tutea tPvn pe^^ cosi nelt antichijflrna Sai , bora chiamtUe 
^ Satbaiar, cioe, Sai delle pietre, come la/uperiore Bebet delle pktre, cosi chiamate 
dalle grandijfme ruine, che in amhidoi p Jcorgono , che dimtano la gmndeggLj 
delf antica felidta dell Egitto . In Sa t baiar fono tnolte anticbita come dico, frd 
li quaU fono (Luerfe Sfingjie di pietnt hianca, e ancora ii Grahito , tutte copertt 
di Hieroglipci, ma que lia di Thebe fupera di grandeg^d tutte laltre, lenata peri' 
quella delle Pimmidi di Giga, come a Juo tempo moflrero , Q^lla di Thebe c Ion- 
Sf circa 30 piedi, e la bafe fica e adornata tutta ali intorno di Hieroghfici , come 
fono ancora doi granei J doli che fono appreffo quella fonghi in circa 2 o piedi Ivno, 
Molte altre cofi apprefo quepe ha perfo con mio fommo dolore » k quali fana flette 
caufa cbe piu non applicat di ponere regolatamente quel poco, che nVe refoto > ch*e 
quellp, CM nella prima lettera Jignipcai a F ' . P. M,Reu., alia quale bacio huttdU 


iri 


mente la mano% e reflo 
Diy,P.H.Riu. 


V arfauia agli i j Setttmbre 1 6$z. 
* -• I i 


a il- . ^ : r- - i 

■ ■ jij if ’’ i . J‘l 1 ' r’p7 . ; . Is » fi ■ )l*i; • 


> ti. • 

« "J--" Jt 
t 
C 

II 


HoniliiT. SerUi. 


I V . 

> rj . jfCiC' i;, .; 


^ •• I • ; ji. . . r 
- . . ; .tjSiJol 


:l>t I C 
J. 


r/ r t 

• 7 FSU 

•^4 !• «I., I 

■tcrU wm il 


TitoLim Bmttmiy.’ 


’ V. ‘0. v:\Vi' -v ‘ ;v • 
t 
V'- :■ ^ 
'.■» ■ 


"i 


.■ . f 

^ e 
. * ■’ » ' ^ .." -ft. . . ■' Sl- -'-iAVltt '*V.V 

’ *■ ' '* ■■ ■''.-I''-' 

t '• X * W ■. ^ ^ 


y^.' i-sT' <'t 


>4^ 


- €a 
Digitized by Googie ' 


7 


CLASS. vnr. mechanica ^GYPTIORVM, Joy aa.i Va quefl^tramtdtfino a qutllt M Gi^che/tmtire4 SmmitlU 

nt pofie g,i h famliffimc Cina ii Mmfi, (f hora okco. 

'n Epti^,\olg*rmmte chianuti U Mamie . Sei ii a„e- 

voccM ^uanth Vcguono eiUr^e ^cj 
..u l! 


i- ■ .i, t") ■ n 


§ II. 

Fariay ^eiuBra^' 


ik .. 

* /• 

: ; .< r;r '-rr I 
- i J ' ' 


i 


I ^OC fyp»'°™® memoranda , ab AtfafiRege conftitata , & 

norom delubrum. guoddam rex integro & folido faxo triunu 

Sal™ ““ r™ '>°">m“m, ex vrbe Elephantina^ 

Sa,m ao dierum itinere d.ftanre adue eerif ; de quo exaff^ Herodotus in 
Eo terpe ci rea fjncm . T* ax ihoTk ArU /maaA fuijur» . o^. 

ei^ K*/' to« C*oV«-. ?/* /iWAiM 

T T« aSp in>Air W «« 


f . • •m *« »0» W, J^J maxime admiror, hoc <52, attu/it adifiHam, ex Jit- 

£*/W»ei i>, ,5f„Wa tiiemhm cmrLtferaniiuo 
IIw / > 7" Werri . H.io, dZem Jomui 

e^"”' ^Mtuerdecim latieiiJo ofl< 

«hWdi .- ^ctSiim^ta txterierdemmex-^ tapiie-t imrm autem eiut 

/o/I* 


-~,l - t 
i / 


Digitlzed by Google 


r 


r 


f 

# 
eiM? OEMn iECrreriAC! GYMNAS.. BERQQfe 

7 oVrf« 3 r^oSo«Som vr«4r»i» <iT c»fiVi, Z«iV<«fc luo4ec!m,Mtia} Ju^ . 

, Domas vero templo inuebenda etat magnificentiliimo, feu veftibu o Mi- 
ineru* quod inSaiextruxeratAmafis opere admiranda, atque coeteraj 
aedificia tum lapidum fubftrudionumqoc vaft itate, tum Colouorum Ao- 
dro, 5 pbyogufnque immanitate longe fuperam : vbi inter aha tre* o- 
loOi videbantur, quorum roediua 7S pedum, reliqui duo 
ftipantes finguli jo pedum. Sfcd ciim ad veftibulum diautn Monolithum 
aedificium pertraxiflent, Architeaum , tefte Herodoto , fufpiraUe aiunc , 
' - vel diuturni laboris pertatrum, vel vt aiunt, propter mortem mus c gi^ 
bernatoribus, mole cedente opprefii, Sc quafi defpcrationc a^um open 
• vlceriiis promouendi, ibidem rcliquiflc » , 

Atque h?c cft admiranda illafabrica ex integra rupe, imd monto 
^ci&, quam quibus machinis, fpacio ao dierum i Sai diflito, promoucrc 
potuerint, vix eft,quianimo concipere poflit, 

dierum diflito adaeda trium annorum tempore vti diwim clt. Q^uan- 
tum vero fingulii annjs, menfibus , diebus, machinis promota luent mo« 
lesj Arithmeticis calculandum relinquo , 
rpw/ Symm9tr$iC Cwtipuius \ 
* ' Excerk>iv\ ’ •' « 


Interior. 


*L 
*». . 


l . 


Longitudo. | Latitudo 
Cubitos •xr|Cubiti; 'T 4 
’ ^ feupodes 4 i|reuped.a 3 


Altitudo. 
Oubitos' 8 
Icu ped. 1 6 


Longit 
Cubitu iS 


Latkudol 
Cubit. X a 


Icu ped ^6 feuped.u4 
Differentia interioris^ exterioris. 


Cubicos i 
fcu pedet i# 


Longitudo, I Latitudo. i Altitudo. 
Cubitos ^iCubitos xjCubitos 3 
ieu pedes 6 ir;u 


Qu* differentia confticuit craflittem^. 
murorum. 

K 1 


Atque exhifet mcnftiris facile curiofus Lcflor pondtti toAoi eroct ; 


n 


i U ,> • U l i . 

V * a ' ■ 

• » f 4 » ^ « 

ii. . a. ; *■»- . 


t 

, ^ u i .. 

Rt^ma 
.1 
‘ 2 ; 


. K..; u Vx de Labyrinhto Acgvptiaco feriburit vetufiiflimi Autborca,H^. 

AsyStS .rodotus, Diodorus, StraWScpoft hos Plinius, omnem humanam 

ifn,4^ ^ fidem fuperare videntur. Herodotus ad priumm cius lUtuituoi^V 
0,^, infiniti admiratione defixum fuiffc dc fc r^cftatur. Diod ws ommbua ^ 
fibus hominum induftria vnquam^faftis» fupenus excellentiufquc iuifl^ 
riwit, fcribit ^ ^hiw potentiffimum humani ingenij opus praedicat. Operti 
• ^ - ma-j 


V 


Digilized by Googie 


> 0 


ii 


CLASS. vra. MECHANICA :«GYPTIORVM. ^07 cap.l 

magnitudo, difpofitio, 8c magnificentia a varijs vario exponitur i neque 
id mirum cuiquam videri debet, ciim Labyrinthum ingrefii, quifque in^ ^ ^ • ' 
tanta rerum fpc£iandarum multitudine , id poriflimum > quod iiiaximc 
in admirationem traheret , referendum putauerit i vndc dum ooua fera- 
per& mirabiliora occurrebant lufiranda , facile indccon&fis fpedtan- 
tium animis ex innumeris, vtiflnguladifiinde ob/cruare non potuerunt, 
ira confuse quoque & indiftindic polleriiati illa conCgnarunt. Certe 
Daedalum huius admiratione fabricae captum , inde occafionem cepifle 
alium Labyrinthum in Lemno condendi Plinius aflerit , tametfi cencefi- 
mam tantum partem eius fuerit imitatus, dura fefe ex inextricabili fabri- 
cz ftrufltira etiam furamo quo pollebat ingenio, explicare non potuerit. 

Situs eft Labyrinthus ad lacum Maeridis verfus Crocodilopolim, tcfte 
Herodoto & Plinio , quod & Sepulchtum Maeridis elTc volunt. Diuidi- 
tur id primum in duodecim iuxta Herodotum , & in fedecimiuxta Pii* 
nium, domicilia ; tot videlicet aulas , feu potius ampla receptacula^j , 
vaftiffimaque aedificia , quotolim itgyptus vniuerlain praefeduras,quas 
Nomos vocant, diuidebatur ; continebat praeterea omnium ./^gyptiorum 
Numinum templa ; quibus complures quadragenum vlnarum pyramides 
includcbantufl lErant autem , tcfte Strabone , ftngulx aulx NomorunLi 
Columnis ambirae, inuicem continuae 5 viae vero qux ad eas tendunt, 
ex aduerfo funt muri , qui aulas ordine pofitas cingit . Ante ingrcftam 
vero portam Cryptae funtmult* ac longx, quae inter fc tanta & tam mi- 
rifica tortuof^rate vias implicatas tenent , vt nemo ingredi aulam vllanL. 
poflit, nec egredi finC duce, inexplicabili illo viarum errore deceptus . 
Sunthic^ ccenacula alcifiima, porticufque nonagenis gradibus fingiili 
cxftrufti, columnis cx porphyute lapide fulciti, quos inter Deorum fi- 
mulacra. Regum ftatux, &fumma monftrofarum imaginum congeries. 
Quarunda vero domorum talis eft, ab ingcniofaArchitediinuentione, li- 
tus & dilpofitio, vc mox atque fores earum aperiuntur, formidabile to- 
nitru audiri videatur . Dignum vero pras omnibus admiratione eft, quod 
domorum lingularum tabulata feuteda , vti & cryptarum latitudines ex 
integris, tcfte Strabone, lapidibus , magnitudinis prorfus iofolentis ex- 
trudia fint, nullo prorfus nec ligni, ncc alterius materias i nteruentu. 

Verbo , rotam fabricae extenfionem tria millia domoruin comprehendiA 
fc , qua vel ingentem vrbem aequare poterat . Sed audiamus ftngul^. 
exade diferibentemin liia Euterpe Herodotum Verba eius liint : 

Rtgnantibus in Aegypto duodtcim Regibus , placitum ejl eis aliquod relsnquere^ 
commune omnibus monumentumsex eoque placito feceyunt jb^byrintbum paulo Jit- 
pra Maridis Jlagnum , maxime •Vrbem 'verfus qu<e dicitur Crocodilorum , quam^' 

^ aSpesd fama maiorem , Si quis enim ex Gr<ecorum n irratione muros opf- 
ris fpeciem ratiocinaturi minus concipiet, qu.lm pro labore ^fumptu huius laby» 
rintbii tMmetfienim Bpheji templum memoratu dignum efl, tn Samo } tamen 
pyramides erant narratione maiores^ quarum Jingula multis ^ magnis operibus 
Orzcia aquiparanda Junt . Sed eas quoque Labyrinthus antecellit. Etenim duol 
decim, cuius aula funt teSlo operca, portes oppofiiis akrmjecus : fex ad Aquilo- 

CLq s, nem 


K 


LabyrkuU 

AgypUici 

fiuu. 


Lab^ihi 

aomictlia. 


LibjrriatU 

Teopla. 


Labfrinthi 

crypt». 


Labyrioihl 

c«Qtctt(a,a( 

{lorticiu. 


L»b]rnadd 
B*r*i**Ui. 
Laby^chi 
defcriptio ex 
Herodoto, 


Digitized b>^Google 


f 


l 


.-.A 


CAP.L 308 OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGjt-. 


Lab^thi 
doaiiciItt_f 
31 00 , 


tfl' 
I/meodi« 
Sepalehrum 
• Labrrinilto 
diucmim cB. 


a»'.- 


■ M 


irmendis Se> 
pulchri de- 
fcriptio. 


Ai-. 

•.lii ' 


»3 
nem contigu<e, totidem ad Jujlrum vergentes j eodem prorsus muroconciuft, “Bi- 
farict in eo funt domici^^i Vna Juhterretnea, altera fuperiora illis impojita ; Vtra^ 
que tria millia quingenta : quorum ea, qua fuperiora funu ipfi vidimus , qua 

aipeximust ena\[/amus y. fubterranea Vera auditu percepimus : nam qui Labji- 
rintho pr<epofiti\£pptiorum> nolebant illa vllo paBo morflraritquod dicerent tU 
lic fepulcbra effit tum eorum Regum qui adi/kandi Labyrinthi fuerunt Juthores, 
tumfacrorum Crocodilorum- ita de inferioribus dolii comperimus > fuperiora^ 
ipfi ajpeximus humanis operibus maiora . nam anfraHusfeu fgr^usper tella,^ 
regreffus per aulas , Vti erant diuerfffmiy ita infinitd me admiratione afficiebant , 
Ex aula in conclauia tranfiurt ex conclauibus in cubicula, e cubiculis infolatia^ 
alia, e conclauibus in aulas alias . Horum omnium lacunar, quemadmodum ^ 
parietes, lapideum elUfcuIptilibus paffim figuris ornaturn i fmguUauU maxima 
ex parte digeilie albo lapide, columnarum ambitu redimita angulo, quo finitur 

Labyrinthus, adli^nt pyramis quadraginta paffuum, in qua grandia Junt injcul- 
pta animalia, ad quam iter fub terra fit. Haeccft defcripciaab Herodoto cu- 
riofo rerum omnium infpe&orc & admiratore obferuaca, cuius deferU 
ptionemfccu tus, libenter hic totius fabricae rudem faltem quandam 8c. 
luperficialem Ichnographiara exhibui^^em^ /i per tempus jieuiflee, vcLc-. 
t\or ex vngue Leonem colligere, &de prafftantia ingenij UHum Qpemoj 
Archite^i conijeere poffet . Sed id alibi forte praedabimus. 

Porro qusHecataeusapud Diodorum deSepulchro Ifmendts refert, 
non videntur relationi Herodoti & Plini; congruere, cum aularumi quat 
Nomos vocant, non meminerit i neque eo ordine, quo Herodotus, docnif 
cilia difponac j neque locus, quem citati Authores iuxta lacum Maeridis 
alfignanr>concordct. Ait enim,in Thebano territorio illud fuiffc extru». 
£tuui i quod cum multorum dierumitineijc a lacu Maeridis didet, haud 
dubie ('quicquid nonnulli Authores dicant , qui fabricam Sepuithri If- 
mendis cum Labyrintho confundunt ) di uerfum fuifle,ncceflaria^flcrerc 
cogemur . Quia tamen ex Hecataei relatione fabrica ha^c Ifmendis Laby«r 
rintho minime, fiue magnificentiam» fiuc vaditatem fpcftes, ed inferior , 
hic cius quoque deferiptionem cxipfis Hccacaei oculati tedis apud Dio-, 
dorum verbis apponemus . , ■ . . ^ 

Sepulcbra quoque» inquit, Regum prifeorum mirabili opere, ^ qu^ miwmc 
dquari a pofais pofftntffuiffe aiuiit . Icerunt Saferdotes, 4/ Sepukbra ^ia i 
quorum ffqiie ad? tolomaum Lagum \ y tantum fupererant, in eorum libris fert- 
pt a contineri i eorumque etiam plurimu, quo tempore ad ea loca acceffimus, ab^ 
'fumpta erant, Olympiade 180. Non foliim Verb abdEgjptijs Sacerdotibus b<ec tra^. 
dmtur^fed Grued complures, ^ in bis EJecat<et^s,qui (Ptolonuei Lagi tempore^ 
Thebas profeHi, biflorlas JEg.ptias fcripfirunt', nobifum fmtiunt ; de prioribut 
enim ^gum Sepulcbris, in quibus traditur Jouis pellices conditas fuiffe,retenfens 
fingula, Begis monumentum, quiSimendius eji, t radit fuiffefiadiorutn decem r«- 
ius in aditu porta erat Vario lapide conftru^a ; es^’ buius longitudinem duorum^ 
iugtrum, altitudinem 4$ cubitorum fmff; ait. Pofi hanc iugrediemibus aderat 
lapideum perJHylium quadratum, cutus fingvla latera iugera quatuor compleSe^ 
rentun . In eo pro columnis animalia ermt fita ex Vnico lapide^ 1 (t cubitorum , ad 


anU' 
DIgitIzed by Qooglj 


CLASS. VIII. mechanica iEGYPTIORVM. jop CAP. 

Mfifum fmmun fabrtcatd . T txtura omnis Jupemr tecli confeci ex UbisBiiu 
Uoeumf 4 uumUmsd«u,T,mil^ft,Uuct,uMsm^ Ex U ieineeps alter 
erat atbtes.f^tn to parta priori f^,,,fedJealpcur 4 vhetiori. In inrrtffk fla- 
tu£ trespojuie erm ingentes Vnius lapidis, Memnonis opus i harum Vna feckns, 

cMisiptdtstnenfurafeptem excedebat cuhitQs, emeras JEgypti iiatuae magnitudi- 
ne juperabat , duapraterea Mfque ad genu, altera d dextris, aUera d finifiris^filitt * 
ty mMrt,mtnorespo/ita^,Hocopus nor^ foUm magnitudine conihicuum M arte 
mnabtb.^srhptdum natura exceUensfuit,cii^ mole neque fifura qua- 
piam, neque macula tuefet , Scriptum erat in eo, ^ 

REX REGVM OSYMANDYAS SVM j SI OVIS OVALIS 
FVERIM , ET VBI lACEAM , NOSSE VEUT, 
MEORVM AUQVID OPERVM EXVPERET. 

Bfe quoquejc;*aHudJignum matris ferunt Vnico lapide , cubitorum 2 o , habens 
l^^^^aput Reginas tres, qua oflenderent, filiam Vxoremj^ ^ matrem Regis fuiffe, 

Yojt hanc portam'^ aliud erat periUyhon fuperiorinohiliuSffcntp turis dariis, in 
qufts bellum erat contra T^ahlrian^ ah eo defecerant , gefium aduerfus hos 
quadringentis mtlltbus peditum, equitum 20 millibus , in quatuor partes diutio 
exercitu, ^orum orhn\um filios Regum gejfiffe imperium . Trima muri pars obfi- 
dtonem ■prhts ( fcilicet Taarianormi) fculptam continebat ab ea parte,qua fluwus 
muros alluit , T^ge deinde cumhofle congreJfoLeo vndcum eo terribiliter pugna- 
bar. fecundus partes fculptus erat captiuis ab/que pudendis, mmibufque, d Re^e 
MhSi qua uota erat tllosfuiffe animo viles, (sr corpore imbeciUes . TertiunL 
htnsfiulpturis varijs,piSturifj^ decoris, T^egisfacrificia triumpho/^ deuiSlis ho- -4 
jhbus continebat . Jn medio periUylio erat Jubdi alis ara ex pulcherrimo lapida , 

^ In vltimo autem pariete fiatuei 

tacebant dua ingentes, ex Vnico lapide cubitorum 17 , ad quas tres ex periHyUo 
djtieuspatebant . Has prope domus erat columnis Julpenfa, cuius latus quoque^ 
am tugera, tdeU 480 pedes ampleSlebatur : in ea ftatua ligneae haud paruo nume- 
r^ referentes eos, qui in iudictjs fententias ferrent . Hi ab Vna parte muri Jculpti 
trtpnta numero erant, ^ h medio iudiaj Princeps, cuius d collo fulhenfa veri- 
tMpendint, tsr oculis ejfetfubclaufis librorum cumulo circumflante . Ha ima- 
g^es prafeferebant,iudices integros efe dsbere , <7 folam Veritatem inlhicere ^ . 

^tinOe ambulacrum erat domibus plenum , in eifque diuerja epularum genera^ 
fuaut^ufiu praparata . Sculptus deinde tminentior cateris Rex Vanjs coloribus , 
durum argentumque, qua ex aureis argentei/^ metallis annuatim accipiebat , Deo 
^jj^iens, cum inferiptione fumma, 

min.* ter decies centena et dvcenta 

MILUA MILLIVM. . . 

» ® 24 ' 

^^q^ehdtuy deinde Sacra^Bthliotheca, cum irferiptiohe : 

.ANIMI MEDICAMENTVM. 


i ; 4iji 


' U 


Erant 


gap.l 


flkieadiiui 
Scpulcbro 
cm maxlm^ 
niraadl. 
Prim&( StiT 
tuaruta mal' 

(irada. 


A**' 


Secandi 

qiudratuni 

sdiAdiun. 


Tcrti^au* 
reut circitlof 
]df cubtto- 
rutq rqli4Q« 
Wffl, 


310 OEDIPI iEGYpTIACI GYMNAS. HIEROGL' ' 

hrmt deinceps omnium Deorum imsgines j Regis quoque dona ferentis ; 

qua cuiq^ competerent Deo . ¥one bibliothecam domus (ita erat egregia , in qwL^ 
20 ejfcnt louis (se lunonis leSitJlernia . Regis infuper Jlatua^ vbi (^ Regis cor- 
pus Jepultum iacebat . Hanc circumJlabvit plurima babitact^a, in quibus piSiiu* 
cernebantur animantia JigyptiuiOmnij f acris apti . Circumibat monumentum^ 
aureus circulus cubitis 36 j Vnius cubiti Ijnffttudine , in quo dejcripti erant per 
/ingulos cubitos dies anni,(y aUrorum Ortus atque Occafus , quidue ea fecun- 
dum j^gyptios jiiirologos obferuata Jigntficarent , Eum circulum ferunt ^qm tem^- 
pore Cambyfes c?* Perfe Mgyptqs imperabant , ablatum . Hoc Ofimandri monu- 
mentum non folamcoeteris omnibus JumptuoJius , Jed (jr artificio excellentius fuit, 
Ha&cnus Hccaczus apud Diodorum . ' 

1b hac infolenti prodigiofi operis fabrica, tria maxime admiratione.^ 
digna occqrrunf • Primum cft Oaruarum ram inultiplicinuiex vnico lapi* 
de conHru^larum) quarum (ingulz 3 X pedum altitudinem habebant» ce* 
Cumque periRylij loco columnarum fuliinebanc» artificium . . Excedebat 
has multis parafangis in fecundi periflyli; aditu cx tribus media, cuius vel 
pes folusferc adaequabat altitudinem earum » qux loco columnarum (er* 
uiebanc, vtpote pcduiu, feu feprem cubitorum longitudinis. Cunu 
itaque pedis longitudo fir Aibfcxrupla ad Corius altitudinem corporis » 
erat di^a flatua^n crc£fa (Ietifret( fedentis enim habitu ferebatur ) r 68 
pedum j quam nc Rhodius quidem Solis Coloffus adzquafTec . Mema~ 
rancur 8( aliac dux proflratae, quarum (inguls 108 pedum habebant loa- 
gitudinem j quz tamecfi priori magnitudine cederent, prxflantia tamen 
Iapidis» longe fuperabanc. Secundo, quadratum aedi^cium columnis in- 
nixum, cuius (ingula latera longa 4^0 pedes, columnis ^7 ex integro la* 
pidc fulcita j quibus in fuperiori Cedo totidem refpondebant, immeniae 
magnitudinis ftatuae lignez . Tertium erat aureus circulus, qui circum- 
dabat Simendis moounientum , q6q cubitorum» qui totius anni dies» 
Aftrorumquc Ortus & Occafus , Afirologorumqqe eledione*» obferua* 
tioneique continebat» crantque finguli gradus vnius cubici, id efl , 4 pe- 
dum, tam in longitudine, quam latitudine, vti & craflicies i diameter eius 
ex Mathematico ratiocinio 12Q circiter cubitorum, id e( 1 , 48 p pedum,* 
erat 3 ex quo amplitudo loci, quem occupabat, facis colligi pocc{I« Prx* 
cerea fi aureus fuir, vc Diodorus memorat, 8c non ex xrc inaurato 3 tota^ 
circuli moles 365QQ00, idefl, tres milliones, fexcenca Sc quinquaginta^ 
millia librarum pendebat, pofito cubitum folidum auri, (iue cubum ntv 
reum,qui 4pedes tam in latum quam in altum contineat , ipoop libraa 
pendere. res vix animo concipi poteR , . . 

ConJeHarium „ :•!/ 

H inc collige, Ledor curiofe , Architedorum fummam Geometrix 
tum in fingulis delineandis pingendifque, tum in fingulis fabricae 
membris rite difponendis peritiam StinduRriam; fculptorum prodigxo* 
fasmgcnij dotesy in tam enormibus Ratuis , columnifque cx vnico lapi. 

de. 


I tKmtia 

entia. 


,■ “«t 


CLASS. vni MECHANICA i^GYPTIORVM jit cap.il 

de, feruata humani corpori» Dcrfcai proportione , cfFormandis, auri Archtte«orS 
quantitatem in vnius Orbis coelcftis fabrica , non minori ingenij, quanu 
diuitiarom felicitate dcmonftratain. Quae iane opera fi paulo penitius 
confidero, aufim lanae affirmare, bol^efammi ingenij homines^ vti nihil 
humanarum Icientiarum Jatuit, ita carum ope,homanis quoque operibus, 
maiora prasfiicifie , cum vel in vnica fabrica efformanda omnes artes & 
fcicntias,Phyficam &Mathematicam confpiraffc videam. Q»»i tninu 
hodierno die fimile quid attentare audeat* nili totius naturx confultus, 
nifitotiuf Arithmcticx, Geometriae, Opticx, Aftronomix , Mechanic* , 

Scaticx, coeterarumque annexarum artium peritia ad miraculum prxdi- 
tus ? Nemoitaq, miretur, totius Architei^uras rationem ptim6abv£gy- 
ptijs ad Grscos, ab his ad Romanos deuolutam, in hunc diem luam ad- 
huc tueri exifiimationem . ; 

Nil dicaro hic de lacu Mzridis, qui, tefhe Herodoto, {^us admiratio- M*rais i,- 
nis habet, quam omnia hucufque enarrata opera. Habet is in circuitu 
tria millia &lcxcenta fiadias vbi profundillimus > cft yo pafluum; hu- 
mana induRria ad aquas Nili fiagnantesturo recipiendas, tiim ijfdcm de- 
ficientibus ad^terram rigandam, excauacus; de cius Miraculo vide cita* 
tum Herodotum in Euterpe fingula exa£fiffim^ dclcribcnccm. Non me- 
moro Thebanas ciuitatis miracula, qux apud Strabonem , Diodorum, & 
paulo ante citatum Herodotum videantur j qux profe'6^6 tanta func, vc 
ipfisAuthoribus tefiibus, nihil in humanis rebus maius & excellentius 
fieri poilit. Atque hxc funt qux de Architedonica iEgyptiorum dicen- 
da pucaaifflusinunc ad machinas calamamconucrtamus . 


GAP V T IL i 

Dc Mechanica %/fe^yfttorf^, 

» 

V idimus immenfas ^gyptiorum fabricas , Labyrinthi inextricabiles * 
errores, prxceirasColoflbrum moles admirati fumus j refiat mo- ( 
dd vt oftendamus, qua ingenij artifque indufiria, tam infolences fabricas 
erexerint. Certe id (ine machinis fumma arte confiru^is perfici minime 
potuit. Et p^md quidem non nego i maximam hominum multitudinem 
ad eiufmodi^dificia tum ceUrciQt, cum. facilius extrucnda neceflariam 
fuillc. Nam in fola pyramidis maxidi2 sdificatione trecenta mil* 
tia hominum fuilTcadhibita, quam &aoannorum fpacio perfecerunt, ita 
vt in (bUs^atpas & allia mille^ fexcentaauri talenta fuerint erog^tibtf^ B$ru$tu$, 
lodotus Anchor cfi : in Obelifco vero Ramelixo fiuc Lateraneofi viginti 
millia hominum laboralTe Plinius tradit : pari pa&o in Labyrinti)o, tm- 
terifqut enarratis fabricis confiruendis idem contigilTc nullus dubicare.i 
dejpcc, nifi qui ^gyptum prx cocteris totius Mundi nationibus femper Machteae^ 
innumerabili prope hominum copia abundalfe ignordrit. Sed non ob» 

(Unte excefilua illa hominum multitudine , dico nihilominus, illa finc.^ 
adhibitis machinis fieri non potuiffe i nec /ubfifiere poteft , qutid Dio- 
dorus afleric* aggcribus.cam exfirufl^Mn * maohinis co tempore nondunu 

fcpcr- 'f 


cap.il ^iz OEDIPI ^GYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

^ repertis. Plinius a0erit , ex(lru£los fuilTc pontes latericios* per quot 
!• lixa immcnla ad conQitutum locum operariorum vi deuoluerentur ; fcd 
^ neque hoc dici potefti cutn pondera maiora fuerint, quam vt immediata 
manuum applicatio cx moueret} pondus enim quod ducentorum homi* 
- uum ponderi applicatorum opera moneri non poteA , oAo aut decem* 
homiqum opera machinis vtejitium nullo negotio moueri* Statica docet. 
Maehinis itaque neccifario ad tam immanes moles qua mouendas * qua 
rmi crigendas vtcbanturi qux quales fuerint, reftat explicandum . 

Suppono itaque primo, itgyptios perfc&am habuifle tum coetero- 
rum mct^lorum auri & argenti, tum potilTimum ferri attemperandi no- 
titiam, a primis Patribus traditam : quomodo enim tam immenfas ftatua- 
rum molet vel ex vnico porphyrite, vti vidimus, duridimi lapidis genere 
conAruAas, (ine optimi ferri qualitate & temperamento, fleri poterat vt 
cxfcinderent,dolarent, & polirent? nouimus quantum noftri artifices 
vel in exiguis porphyririeis vafis elaborandis defudent . n\iram itaquo 
temperiem, nobis prorius incognitam, habuilTe verifimile eft, ad montes 
ipfos porphyricicos penetrandos, (axaqj exfcindenda,dolanda, polienda * 
if«ciuAica Suppono fecundo. Mathematicos Mechanicos, quorum magna part 

aaa fiunc finem publicls fumptibus alebatur, in hoo vnicum incubuiffc, vt 

tnn «jiit». nouis inuentis, fuperba Regum molimina promouerent» 

Suppono tertio, Mechanicas rationes a natura infitas efie, vti ex mo- 
tibus corporeis, tollendifquc grauioribus ponderibus , auc percutiendn 
‘ • rebus experientia docet ; vt vel hinc veAium, malleorumque ratio origi- 
nem inuenerit ; dum enim clauum parieti inferere attentamus, non ma- 
nu, aut duriori qualibet re manibus inferta, fed malleo , qui indar veAis 
ed, vtimur ; fic etiam /a^^um, nb(h manuum immediata applicatione, fed 
ligno fuppofito facilius vrgere & erigere, at^ntamus ; qu«e notiora^ 
funt» quam vt dici debeant, ffiir politis, fit ‘ “ 


CkimmiiJ 

Arcbiteftai 

aiQFCUtt» 


^ ^ §. 1 ., '' 

modii ^ ratione ] quam in ponderibus qud iraheth 
j dis y qud in altum deducendis ^ Veteres yte^ 

bantur • 

C !V Vzcnnque^e Veterum machinis hoc loco didurusfum, 'illaex^ 
9 traAa funt ex Veterum Mechanicorum monumentis , qudrunu 
^ primus & omnium antiquidimus fuit Cheramin ^gyptius, vitra 
tempora Pythagorae in i€gypto ArchiteAus clarifiimus, & admirando- 
rum operum fabricator : ex quo fua pleraque acceperunt Hero Ale- 
xandrinus , Philo Byzantinus, & Pappus Alexand. Hic dicitur Archite- 
^us fuifie pyramidis magnae, quam ctim in altitudinem 6 oAauarum 
vnius milliaris erigere cogitadet, tale quippiam in lapidibus qua vehen- 
dis»qua in altum attrahendis propodto fuo mirifice congruum adinucnii, 

eum 


Digltlzed by 


GLAS& m MECHANICA iEGYPTIORVM. 515 cap.il 

eiiin narrant . Porro in trahendis vehendifque loiigo fpacio faxis imma* Smtraiira* 
nibus paralTe duas fcyialas fcu cylindros ponderi vehendo proporciona* 

{ 0 $, (Irato fuper eos fado ex (blididimis arboribus, ica tamen vt cylindros 
non attingerent; &hirceraxa firmiter compara impofuilTe) & tantuoLi 
cylindrorum axibus funibus adiun6lis, magna bominum multitudine ad 
fiaiucum locum per coaceruatorum aggerum veluti montes quofdam per> 

^raxilTc > & ne in via quicquam impedimenti occurrcrcty omnes lacunas 
& inaequalitates femitarum> per quas faxa deuehenda erant, prius lapidi- / ^ 

bus, arena, terrefiribufquc molibus oppletas fuifie . Hoc eodem artificio 
Ctefiphontem & Metagenem filium eius in columnis Ephefino templo 
deftinatis aduebendis vfum e(Tc, Vicruuius tradit . Yktm&»u 

Fuit autem triplex vfiCatain grandioribus machinis. loco monen- 
dis ratio & methodus : vel enim ex lapidicina ad conftitutum 
tranfuehendi erant, reutei-ra,reufiumine*, vel immanes Colofli erigen- gna<iu>retia> 
dii vel denique faxacxceUiinmz molis in locum (latutum collocandi . 

Prima vocabatur $ id eft, tra^iua vi peragendi i Secunda 
rauTiJui", id c(l,elatrixfeu nautica i Tertia manganaria vocabatur. 
iingulif dicam. 


§ II- 

Dt Maebims 9 qiubus ierrd ingentes fixorum moles 

•oebebantur . 


■f 1 
P Rim6 ante omnia> vt fupra meminimus, iter per quod moles deuoU 
uendx eranc,ne quod impedimentom aut offendiculum occurreret, 
impletis fodis, deplanacifque eminentioribus terrx partibus, fummo (lu- 
dio & indudria xquabatur . Qpo pofito, duplici artificio lapides , (imi- 
lefque moles per iter praeparatum ad dedinatam dationem perducebant. 
PhiioByzancinusAntiquOs traha in deuehendis lapidibus vfos aderit.. Erat 
autem traha vehiculi genus, condans duabus ing^tibus trabibus paral- Trzhaquid. 
lelis, qux radtjs tranfuerfts firmiter conneflcbantur , & inferne laminis 
ferreis perpolitis indudx erant, cornibus aliquantulum incuruatis & re- 
pandis. His fuperimponebant ingentia faxa, & fic ingenti hominum, aut 
iumcotoium multitudine rudentibus applicata, ad dedi natum locum de- ^ 

ducebant i qune maxime locum inucniebat pod decrementum Nili >ccrr^ 
adhuc limoia & lubrica. Alterum genus vehiculi erat currus quatuor 
cylindris feo tympanis grofllflimis, ferreifquc laminis pariter politis, qux 
circumferemiz inducebantur, indiudus per quorum centra bini axes 
ex ferro grofllffimo, aut ex alio metallo conflati cranfigcl^antur . Supra.* 
boa axes pegma ex trabibus pro molium magnitudine condruebatur,fu-' 
pra quod deponebatur onus deportandum , ac deinde didla hominunu , 
aut iumentorum multitudine, loris funibufquo cradifiimis ad locum fuum 
defcrebancHr . Vitruuius ait, Ctefiphontem in fabrica templi Ephefinl v«/rMMN*. 

Rr haud 
l • 


l. 

r , 


CAP.n. 514 OEDIPI AEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. ' 

cie(iph«m_i hau.dabfimili artificio vfum ,• ingentes enim columnas in fuum locum de>' 
portaturus, fingulis columnis iam fa^iis axes arneos columnarum axibus 
itfcum fuum corrclpondentc* implumbauiti deinde ingentibus rotis axes didlos indi* 
dtpomoeitt. ^ tandem onus rotarum ope ad arbitrium Architefti deuolueba- 
, tur : axes verd aenei deinde feruiebant columnis inbafibus & capitellis 

firmius fiabiliendis , Infpicc appofitam figuram. 


% « 


r.; 
■mrmm 
'n . 

*• ' 

V - 
J ' 

I r 9 
'i 


.'i 

r* • 


Scytalamm 

fmi* 


9 


Alij dicunt, Veteres fcytalis, quibus tabula» lignei pdlltjc&leoesinftcr. 
nebantur, vlos, ijfquc commiffum pondus vc£Iibus ad ftationera defidera- 
tamyerfaffe; quod non intelligi velim de magni fpacij itinere j fuiflet 
enim valde incommoda, perpetua illa fcytalarum agitatio , tabularum- 
que ijs fupcrinieftaru fere in fingulos quindecim paflus mutatio j in paruo 
tamen fpacio oneri deuoluendo non exiguum vfum praeftare poterant • 


^ j ^ . 

T ' ; 


§. 111. 


. ^Htbus iSkeinnis diHa moks aqud mariquC> 

deueherentur^ 


■f • j 

*'.V' 


P Orro ObcIifci,quem Ptolomxus Philadelphus Sq cubitorum longum 
a RegcNcftcnabo ex rupe Thebaica excifum Alexandri* Ratnic, 


Obelifco, ex 

(iituiq locooi Archicc^kus fait Satyrus, vti refert Plinius, & diximus in Obelifco Pam- 
tri^ifereadi. qooquidquid hoc§ traditur, dcfumpfiinus J . Ratio yero,qui 

cum naui impolitum Alexandriam deportarunt, haec fuit. Primo folTamb 
profundifllimam.jquxfubi^foObelifco initium duceret , ad ipfum vfquc 
* •• Nilum effecerunt i qU* deinde aquis Nili repleta, non tam folTamiquamu 

‘ fiumeo ingens ref rebat. In hac folTa , verius flumine, tcftc Calli xe no 
^ Phoenice apud Plinium, duas naues ampliflimas ordinabant, quas & lapi- 

dibus in tantum onerabant, vt pondus lapidum Obclifci pondere duplo 


9 « 
DIgitIzed by Googla 


♦ ‘ 
CLASS. VIIL MECHANICA -ffiGYPTIORVM. jiy 

maius cflct. Hoc pcrado naucs firmiter connexas fub ipfum ObelifcunL. 
extremitatibus fuis in ripis vtrinque pendentem remis fubigebant. Sub- 
abis vero hoc ingenio infra Obdifeum nauibus,naues paulatim lapidum 
exoneratione alleuiabant , donec Obclircum pendentem exciperent i 
exceptum vero hoc pa£lo perfoflamin Nilum, ac deinde Alexandriam. 
deducerent, quemadmodum ex figura II. Schematifmi.I. pofiti in Obe- 
lifcoPamphiliofol. 90.patet, ex qua facile totius machinationis ratio- 
nem percipies. Verum ad dirorum confirmationem adducamus verba_» 
Plinij lib. j6. c, 9. Mexandria^m(\u\tyUatuit vnum 80 cubitorum^ tolomaus 
fbiUdelphtti, quem exciderat KeSlabi 5 %ex purum , maiujque opus fuit in ckue- 
bend '> , Jlstuendo^ multo, quam in exjcindcndo. Satyro JrchiteSlo aliqui de- 
licium tradunt rate, Callixenus d Phoenice^ fojfa perduSla tfue ad tacentem^ 
Obelijcum e ^ilo tiauej^duas in latitudinem patulss, pedalibus ex eodem la- 
pide ad mtionem geminatis per duplicem menjuram ponderis oneratas, ita yt fubi- 
rent Obelijcum pendentem extremitatibus Jitis in ripis vtrinque', pofea egeflis 
laterculis alleuiatasmues excepijfc onus Uatutum . Exd/os autem fex tales in-» 
monte eodem, ^ artificem donatum talentis quinquaginta. Hacc Plinius. Simi- 
li loduQria haud dubie a maioribus per traditionem accepta , reliqui ex 
poderis in magnis molibus transferendis vfi funt. Nonnulli volunt Obe- 
iifeosad confliCutaloca tranflatos e(Te eo tempore, quo maxima effet Ni- 
li in iCgypto inundatio; aquis enim terras altilis fupereminentibus ni- 
hil facilius erat,quam extra alueum Nili in quemcunque iEgypti planio- 
ris locum, onus deportare. Quod fi tamen neceffitas ita requireret, Obe- 
lifcum chamulcis fiue cylindris impofitum, in locum ereftionis dcuolue- 
bant j in quo'pofito primo fundamento, quod vtplurimiim faxum fiiie.^ 
rupes natiua erat, deinde tandem Obelifeum trabibus tabulifque ligneis, 
lana* fceno, firamine fartis, contra omnem violentiam munitum , ergato- 
rum, trochlearumque ope erigebant . 

Quibus verb nauibuB,Obelifcis Alexandria Romam aduehendis vfi 
fint Imperatores Romanorum , Plinius & Ammianus Marcellinus refe- 
runt. Augufii Casfaris nauis, qua maior eius Obelifeos aduedius fuerat, 
cum ceu miraculi inftar Puteolis in perpetuam rei memoriam aflcruarc- 
tur, incendio tandem, nefeio quo cafu perijt. Nauis vero qua Caius Ca- 
ligula fuum illum Nuncorijaducxerat, omnibus quas vnquam in mari vi- 
btCunt, inirabilio^, ad Odiam fubditit, vbi a Claudio Cai) fuccefforc fi;b. 
merfa in portus fundamentum cefiit turri fupercxdrudta i quae in hunc 
diemdurati ira Suetonius in vita Claudi;, & Plinius citato loco. 

Nauis veroquaRameOxusObelifcusa Condantino Imperatore ad- 
vedusfuir,crates erat ex trabibus & arboribus ingentibus compara, tre- 
centis, tede Marccllino, remis indrufta. Arbor principalis, pritcr alias, 
quibus vela obtendebantur, tantae erat craffitiei,vt duo eam homines am- 
plexi non poficQt. Verum nauis, quantum ex a^is Condanti; Impera- 
toris, cx Ammiano Marccllino, alijfque hidoricis percipere licuit, cius 
/brmae, quam in Obclifco Pamphilio fol. 90 adduximus, fuit , quam con- 
AsJe citato loco . 


CAP. II, 


Qo® ingenio 
Obelilcui 
Neftabi» Ale 
xandrisn 
fuerit deae, 
fiue. 


< • 


/ 4 


Naueiqnibui 
Obelifei ve- 
hebantur. 
Nanie qua 
detulerat O- 
briifcum Aa. 
ufti,rucco. 
iuinccodio 
perijt. 

Nauta qua 
detulerat 0> 
belifefi Nun* 
corij, ia oSia 
iyberiiu_> 
fabmerfi fun 
daraenco rur. 
ria ioleiuiebac 
SiM/MIHM. 
P/MMa> 
Rr 3 


Trium 
CAP.H. 3,5 OEDIPI ^GYPTIACI GYMNAS. HIEROGL 


Naues trn 
quibui Obe- 
lifci cxiEgy- 
pci no(ncn_a 
nicruntre. 
portati. 


Vlimimi, 


Sim/mm#, 
D»m!nkiif 
fMia 


Trium itaque nauiucn» quibus Obelifei ex .«€gypco in Vrbem por- 
tati fune, meminerunt Aucbores» duarum Plinius, Ammianus vnius^ 8c 
eas omnes maximae cuiufdam & prodigiolqp magnitudinis fuifle teftantnr. 
£t de natie quidem, qua ObcUrcum illum Tuum Augudus in Vrbem inue- 
xit, Puteolis miraculi gratia Naualibus perpetuo dicata 9 deinde igne^ 
confumpta, paulo antedidum j de ea vero, qua Caius Caligula fuunu 
ObeHrcum jFlomam rranfuexir, haec inter alia rcfertVlm.l. 1 6. c^^Q.jfhies 
admirathnU pr^cipu^ Vifd tUin nauiy eju^ exdBgypto Caj Principis iufju Oheli-- 
fenm in V aticano Circo Jiafufnm, qttatuor^ truncos lapidis eittfdem ad fuJHntn- 
dum adduxit j qu 4 nauf nihil admirabilius vilum in mari certum eB • Cm« 
tum "viginti millia modiorum lentis pro faburra ei fuere.t longitudo ipatium obti^ 
nuit m^gna ex parte Hojhen/is portus latere lauoyibi namque demerfa ejl d Clatt* 
dio Principe) cum tribus molibus^ turrium altitudine in eaexadificatis obiter Pth 
teolano puluerf) adueclifque. Libro vero 3 5. c. 9. ita habet : Dtuus Clavdiua 
aliq tot per annos ajferuata^n» qua Caius C<efar importnueraty omnibus ,qua Vn» 
quam in mgri vifafunt, mirabiliorem , turrious Puteolano ex puluere adificatir 
per duSiam Hofliam^ portus g>atid mtr/it) Quae conlentiunt relationi Sue- 
toni j invita Claudi j: Portum) inquir, HoJUoe extruxit , circumduSlo dextra 
JiniBraquebrachioy^ ad introitum profundo iam folo moleobieBa, quam quo 
flabilius fundaret) natem ante d:mcrfit y qua magnus Obelifcus ex -dSgypto fuerat 
adueShis \ congeflijque pilis fuprd pojuit altifimam turrim in exemplum Jlexan^, 
drini Phari , *ut ad noSiurnos ignes curfum nauigia dirigerent . Ad quarunw 
normam ConlUntium Csfarcni fuam illam oauem , quam ab Ammiano 
Marcellino fupra deferiptam, in Obelifco Pamphilio loco cit. exhibui- 
mus, condruxilTe, verifimile c(l ; fuilTe autem ex eo genere nauium, qaat 
Rates fiue Crates vocant, dicii Authores expreHis verbis indicant. 

Qui denique rationem in Obclifcis aSixtoV. eredis obreruatanu 
denderat, is Dominici Fontanae ArchitecH machinas adbibitas, aeri cle- 
gantirsiqae incilas, & a Mercato, 3argxo, alijfquc fuic deferiptas Con> 
fulat. 


S IV. 


j-h 


Mtri MtrSq* 
■irai. 


Agyptij ditl 
pocentii da> 
tum pondiit 
oioucbanc. 

Vm»*- 


§^uihut machinis in immen/ss molibus extollendis ijfi finteAegyfttj : 
(lue de quinque facultatibus matricibus j primo de ve£ie 

fp) axe in pcritrochio ^ b 

H Ero primus fqit, qui de quinque Staticis potentijs ex mente Vccc» 
rum, vti ipfe cedatur, egit in particulari libello ; ex quo poRen.# 
Archimedes, Pappus, & tota tandem podericas, Aidicientia libi ad pon- 
derum elationes adiumenta defumpOt, yEgypeios quoque data potenciai 
datum pondus moucrc, primos fuide, qui pollicerentur, Pappus his veiw 
bis addruic , Cum itaque quinque Jint facultates, per quas datum pondus dat di 
potentia mouetur , neteffarium eB figuras earum , ^ vfus , praterea etiam 

nomi^ 


♦ 


Digitized 


1 


« • 


• § * 


i 

CLASS. VHL MECHANICA :«GYPTlORVMf J17 cAP.a 


MmmtJEpfti/jvfuMa exponere. Traditum autem eftabHerone. &i 
Philone, qua de caufa prxdifla: facultates in vnam reducantur naturam, 
quanquam figuris inter fe multuiDaifcrepantes.Nomina igitur bxc funt 
axis in peritrochio,veai8, polyfpaftos, cuneus, Stdeindef a qux appel- 
latur cochlea infinita. Et »t a vefiefimpliciffimo incipiamus, 


?! 


t Bf' 


H#r« Ut€i»‘ 
muHt. 


Eft veaisinftrumentum.Cue ligneum, fiue ferreum , oblongum . 
quod ponderi fuppoCtum ab vno extremo, ab altero vero deorfum vi v.aa,„i, 
motncepreffum, pondusnullo negotio eleuat, vt in figura apparet . vbi 
Dfaxumeft, vedis AB, bypomocbiium C. Nam vt refle Hero apud 
rappam dilTerit, cum Veteres magna pondera mouere vellent, eaque pri- 
mo a terra attollere oporteret, anfas autem non haberent, ouod omnes 

partes bafisipfius ponderis folo incumberent; paulum fuflfodiences & 
iigni longi extremitatem fubijcientes fub onus, fupponebant ligno ptope 
ipium onus lapidem, quod hypomochlium appellatur, (icque onusdim^ 

ucbant Cumque ijsvirusfuiOet hic motus valde facilis, 6cri poffc fibi 
perluaferunt, hoc pafto qualibet magna pondera attolli pofle ; tanto 
autem lacilms pondus mgueri deprehendebant, quanto hypomochliunu 
laxo vicimus i hac enim ratione veais maiorem acquirebat longitudi- 
nem j quanto autem longior erat veais, tanto facilius , vt Mechanici 
dcmonftranc, pondus moucbatur. Atque hxc fune prima Mechaoices 
lundamcnta,quibus.non tam arte, quam natur» quodam inftinau om- 
Uesvtin^r. Neque enim vlla humana adio violentiam aliquam fufti* <»>« 1 «« fuo. 
nens, affignari pote», qu» non, etiam nobis non aduertentibus , veftis 
Qpc perficiatur. 

'"ff «'«fi-binde ponderum ratio eflet, vtveaes munus fu„m 
obire non poffcnt.n fit in ingentibus molibus attollendis; aliud machina: 

^denpproftaree in eleuandis m fumniara altitudinem molibus , q^d 
▼eaesimmolibus terrae fiiperficiei infiftentibus . Et hoc vocabant a\em au. i. «i 

®“'*®,'"‘*^“'"'"'“'”«'ylii>dro &orbita,in cuius 
eirtwnrferentia radij difpofm erant, qui locum veftium fubirent vti in, 

^orafcqucntiapprct. Ad cylindrum enim A B, cui rota S infixa erat 
tones circumplicabant, c quorum extremitate faxum L dependebat • fie" 
eni^mivtcircumduaa per radios fuos rota cylindr^^ vna conuoluens 
funcs,faxum tandem fi^ollerct. Hanc machinam ftatuebant vrpluri- 
wim in fflurw,in quos faxa cleuanda erant j atque ita valide ibidem fir- 


VeAtsWlis 


p.ima Me> 


' i’ 


% 


I 
ma< 


♦i 

3i 8 OEDIPI iEGYPTIAa gymnas. HffiROGI 
mabantjvtpondasfuftincrct, neque pr«ponderationem vUam 


CAF.IL 
Hnius infttomenti daplex vfa» vtat, reftu», & inucrfii» . Reftus, qua 

tius ope pondera in altam fubleuabanturj innerfus, quando difla pon- 

dera ex longinquo trahebant, vel etiam in altum trahebant 5 & t“”« «'* 
gata vocabamr . Dicitur autem innerfus, quia quemadmodum in fitu r^ 
Io, cylindrus Horizonti parallelus j ita hic eidem normalis Gue 
dicularis conftituebatur . Verum ad hunc Htum alia quadam 

.i;r, v.i trochle*,& arborespolyfpamsinftrua*: 

dicetur, vbi primum, quid per trochleas, cuneos, fimilefque potenti 
telligacur, iocellexcriinus. 

Cuneus v^egyftMcus» [ 

C Vneus maxime in lapidicinis vfurp.b.turs eftque 

ligneum, vel ferreum pyramidalis figur* ,quo iromenfa fin- 

duntur .Hoc enim intra rimam alicuius faxi 

lei iau pcrcuffom.dum fe violenter infinuando mtri iWtlim, ambo latera 
potenterpremit, ;upem tandem findit. Habebant autem P'»« ^ 
modi inflrumcntorum, quibus ordine intra fiflTuram politis, pcrcuffifq 
Iapis findebatur . In ij$ vero locis montium, vbi immenfac moles cp u 

narum,ObeliTcorum,lbruarum ex vno lapide, eruend* erant, hScrtaau- 
ftriavfoseffc Veteres, Philo Byzantinus in fuo de quinque f^jiAcatib^us 
Staticii libello, refert. Supra rupem fundabant ligneam machtoaoj » e 
potius pegma, cylindro tranfuerfo volubili adornatum i huic cyhn r . 
fune cralTiirimo appendebant chalybeam columnam imroenli pon > 
atque infra intra rimam rupis cuneum ponebant 

chalybei proportionatumi atque fic fune attra£lo tollebatur cyJind > 
quo aliquo vfque elcuato, funem laxantes operari) iplum mcuqeuin ^ ^ 
ciderc finebant; cuius immcnfo pondere cuneus preflus,magna vi jin 
bat rupem, & fic rimcC filTuram fequentes, inftrumentoruro noua adapta- 


CuDCOt Xgf 
ptiaeut. 


fs.ssr. 

Cuoei vfut 
la lapi4ibas 
fiodcfldit. 


-V 


1 


Digltlzed by Gc 
r 

CLASS. VUI. MECHANICA iSGYPHORVM. ' jip 


■"«ur»;kWir*rAR vpofita cylindrus fer. 


P'“®I>o»irtosS. funis aWoI- 
1 n permiflUs, magni vi in cuneum 

I illidebactiri vnde fiflio petras icquebatur. 


vero c latere rupes findere volebant, hac induflpj^ ;ri r 
ciebant, tcftepauIoantccitatoPhilone. Muro ingentem trabem ferream 


«««. 

l/SM* 


timu. 


1^ 

14 


J* . -r. - 


P' 

0 

6« 

ftt 

in* 


l ^ 


'lif' 

|K- . ; t ■ 


A B ita^adaptabaot, vt intra vertebras nullo negotio moueri polfet; hu- 
ius extremitati B ferreum pondus S mallei ad inftar appendebant , quod* 
perfere cuneo 1 C relpondebanr j habebat id in extremitate Bfunenu 
adnexum, crochicx Ecircumuolutum, cuius extremitate multitudo ho- 
minum pondus S attrahebar, elatumque fummo impetu cuneo illidi fi. 
«ebatj atque bic violentia adhibita rupem findebant. Quod quidcipt^ 


ma- 


ac 


□Igitizsd by Googls CKV. IL { 

320 OEDIPI iEGYPTIAa GYMNAS. HIEROGL. 

machifiamentum tea concinnatum erat, yc pro rimz findendae altitudine 
aut dcprcrsiooe nane alte, nuncidemi^e in ^uamcunque pareem trans.* 
ferre poflent. 

* " ♦ 

7o!yfpaftus tAegyftmut . * 


A Ltera facultas fiebat per polyfpaftum , trochlea mangano inferta , 
cui funis cifcumuolucbatur, quo trabium pondus nullo negotio 
mouebatur. Erat autem trochlearum huiufmodi dffpoficio pro magni- 
tudine ponderum varia . Quando vna trochlea adhibebatur, vt in mino- 
ribus ponderibus contingebat, tunc vocabatur } fi duae tro- 
chleae adhibebantur, fi tres, j & fic in infinitum, no- 

minabantur . Erat autem duplex horum polyfpaftorum vfus 5 vel enim 
*'* ** in altum tollendis ponderibus, vel per terram trahendis feruiebant . Ve- 
rum vtriufquc machinamentum hic oculis Leporis exponendum duxi, 
^ vtipfiusrepraefcntationc machinae, fufam ei ufdcm dcfcriptioncm com- 

penfarem . IK, cft polyfpaftus, fcu quaternae trochleae, quarum binae Vtrimque 
duobus manganis i & K infertae funt j funis vero alligatur vnco L, & de- 
inde circumuoluitur duabus trochleis ml^^ribus manganorum K. 8 c I , Sc 


bus maioribus trochleis eorundem man^norum K &I, tan- 
leOPQ interiori cylindroS ciremnuoTutus inferitur/in ctt- 


QtMiMfiiuL 


iterum d^bu! 

demqucf^i^ - ^ . 

ius cylindri exterioritate fuperiori iniguntur vedei N N, quos multi tur 
do hominum, auc iumenta circumagunt \ A B C D E cft pondus, cui po- 
lyfpaftui 1 K ab vna extremitate H Pi chclonl, cui pondus impoCtum cR 
anne^litur, altero extremo V terrx firmiter ad refiftcntiam iulcrro^ 
Chelon vero, quemadmodum cum Philo &c Hero appellant , nihil aliud 
cft, quam traha, vehiculi genus, cuius & fiipra mentionem fecimus, ex- 
tremi tatibiisH H repandis, lignis firmiter comparia , fub quo cylindri 
RR xquales intra polos verfatiles ponebantur, fiebatque ita, vt fimul ac 
velles NN circumageremur, cylindrus ergatx complicata chorda polyf- 

pafion CLASS. vm. MECHANICA iEGYPTIOR Gap* ii. 

paftdn moac^et* polyfpaftus annexus chcloni H Hper funes pbridis AB 
€ D E nuite fere negotio traheret . Sed fi^Fa hic appofita , 'rtienttm:, 
meam faciliuSi quam vel copiofa machina: deferiptio cxplicauerit . Ha- Poiyfp,»iia- 
bebat h«c machina id quidem incommodum , quod ad fingulos cenmiru 5«!”“^* 
paflus, tum polyfpaftip tiim ergat» loca pariter mutare debebant, donec 
ad conftirutum locum onus transferretur j caterum ingentia pondera., 
huius machinae ope, nullo pene negotio tranfportabantur . Atque huius 
machina vi templum illud prodigiofum ex vnico faxo concinnatum, cu- 
ius fuprftacntioncra ex Herodoto fecimus , ex Elcphantinrf vfque imSai 
Aftantcaivigirid dieruin itinere,' fpacio triennali tranflatuni fuifie,ncmd 
dubitare, debet, cuhi nec melior, nec expeditior modiis 'haberi' -pofTic; 

Atque haec de ponderibus in .plano per pnlylpaftum deducendis fuffi*' 
cianc. 1 . , rnr* . ' i j 

- Ji ni otdwor; 
aiU ziUnnti /fj 
•> a Jbi !' d^ .'T J 

-t f ' i ff'. * 


fl r r . iir-trj 
•* ■ yj.incb 


Alter machinae huius vfus erat, ponderibus in altum extollendis fer- Poi»rp.fti t- 
Utensj. Arborem praegrandem A B, cum tranfuerfa fuperius trabe A E, fu- 
pra pegma CE DV trabibus firmiter connexum, & quatuor rotis feu 
iyJindris in extremitate trabium anncxis'C,D, E, V, vbiopus erat, ver- 
fiitilci fu^dabanti c cuius 'regione ergata CiJ* LM parabatur, cylindro ^ ' 

S;0, & vehibus N N,*vti in priori, infiruda; huius ergatae cylindro S 
Q funis circa S' circumdabatur, qui in arboris radice trochle* V infere- 
batur*.& inde polyfpafti e trabe E dependentis mangana I & K orbicu- 
lis, vti prius, circumplicabatur, funis extremitate mangano I affixa, a '**'* 
mangano vero. .K dependebat pondus ABC. Fiebat itaque vt fimul ac 
ergata ve^liom ope folIiciraFetur, funis circumplicatus cylindro S,&per w 
trbchleam. Vcdntinuatus, circumplicatufque orbiculis manganorum l & 

K( i pondua jn altum lu/iblteieti* ;'Vbi veropcriculum erat^ nc pondere i r v 

Sf prae- 


OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

pracgrauaca arbor rumperccur^quacuor auc quinque fu oibus X T YF G| 
exTuinmitate arboris deducis, cerrarque Hrniiter inHxis , machina ooa. 
fecus ac malus in nauigio rudencibus vna cum pegmare verfatili firmaba» 
tur. Quia ramen machina fepe mutanda erae , hinc rotae feo cylindfi C 
OVE pegmati indebantur, ve rotam machinam quo vellent, nullo aot 
gotio transferre polTcnt, Sed contemplare hguram hic appoiicaoi. 

Hoc pa6^o quaelibet in altum vadidima pondera elcuabanc«' Quod 
(i pondera ( vti erane Obclifcorum , ingentiumque ColoiTorum moles ) 
piaiora cflent, quam vt vnius ergatae atque polyfpadi ope fuftolli pqdcnt > 
tunc multiplicabant pro ergatarum multitudine ipfos pol.yip aflmatqae 
fjc fumma hominum aut iumentorum multudinc adhibita , vna aequaliter 
Aias (ingulii ergatas mouencibus, moles tandem, tabulatis. prius. , duc li- 
gneo veAimento incluras>nedamnum alicubi inferretur, aut Aatuis , aut 
Obelifeis, fumma vti concordia, ita facilitate elcuabant. In pyramidum 
Machinali, vero Aru6lura , arborem non adhibelp^nt pegmati implantatam, fcd 
afopyramV- machinam quandam ligneam bifurcatam adhibebant, cui trochlea in fu* 
raSh^ha'*' annexa funes complicabant } extra vcrobafin pyramidis alia 

machina applicabatur ( ergaton ego inrcrprccor}cni alterum chordx ex* 
tremum circumplicabatur, quz machina hominum aut animalium opo 
circumduSa, faxum paulatim in Aatutum locum ponebat j priorem vero 
bifurcatam machinam ligneam (ingulis pyramidum gradibus admoue* 
banc,& Ac gradatimopus per6cicbant>ita ve vel tot eUent n|achinx,quot 
gradus pyramidum; vel certe eadem machina de gradu in gradum pro* 
moucretur. Vcriim audiamus ipla Herodoti verba libro z. vbi fic de py* 
ramidc Cheopis diicurrit. Fuit autem extruFla hdc pyramis in 
duum, quas quidam fcaldSt quidam arulas vocant . Po/iquam eam principio ta- 
lem ejfeojfent^ attollebant reliquot lapides Breuibtu machinis e ligno faClu, ex bn^ 
mo in prtrrtum ordinem graduum leuantes ; vbi fuper hunc gradum lapis emt^ al- 
teri machina imponebatur ^ qua in tpfo primo gradu flabat *,• ab boc enim deinde^ 
in alterum ordtnem trahebatur fuper alteram machinam ( nam quot ordines 
graduum, totidem machinx erant ) fliu eandem machinam , qux Vna ^ fu 
cilis ad ferendum ejfet , transferebant ad figulos ordines , quoties faxum amo* 

■ * ' ^ liebantur, o * ; 

' Atque hinc patet aperte, machinas ab ./tgy ptijs primufH,vtpoce 

prx omnibus Mundi nationibus femper maximis & prodigiolis fabricis 
erigendis animum intentum habebant, feliciter excogitatas, deinde ad 
Grzcos per Dxdalum, teAc Herodoto & Philone , & hinc ad Romaaoi 
tranflatas fuiffe. Hinc Archimedem, hinc Vitruutuin, hinc Pappum om** 
nia fua dcfumpfiire adeo verum eA, vt vel ipfe Archimedes id fateatur.^' 
tcAe Riualdo in eius vita, dum multa in ^gypto Heronis confuetudino^fd 
didiciffc ad Mechanicam fpe&antia finccrc confitetur . 

ReAac vltima potentia de cochlea, quam cum npTcio'quid difirculta** 
tis habear tiim ad conArufiionem, tum ad vfum, non adeo i£gyptijs4>T^ 
quentatam exiAimo, nec vfum aliquem in ponderibus i terra leuandis 
Cochiuquid habere poterat . EA 'autem cochlea nihil aliud. Pappo ccAe,quam afiUm- 

ptus 


.tUJ 


BiTtSttm 
thib • 


Di^lzed by 


CLASS: m MECHANICA -«CYPTIORVM; 

cancus 'expers pcrcUflSoni» per vcacm qUoque (notionem efficiens . 
Cochlea dicicufj ah ipla cochlea feu limacis domo « torcuods ducibus ^ 
mtura inltrodta . Dicitor & Helix, i natura finez, (ecundum quam con- 
ftruitur. Qux tamen fi commode adhiberi poflet, omnibus merito re- 
cmifilis machinis palmam cripetet; oh fummam quam in operando habet 
efficacia» . Sed qui plura de huius cffcajibos defiderar , is legat qux fu- 
ic de hac Pappus L 8. tradat cxmcntc -^yptiorum, & noftram fuo tem- 
pore Mechanicam , - • ; 


■A 


CA P V T 

n ■ • , De aMachinis Tfiaumaturgis Aegyptiorum Feterum . ^ 

' • : fr ;;■! 

I Nlcribitur hoc caput de machinis Thaumaturgis ^gyptiorum Ve te- Machio* 
rum, id cft, de fabricis miraculoft quadam ac tanta indoftria inftru- 
dis, vt Auchores, quotquot eo^um meminerunt, eat non arte humana,fed 
magica Dzmonum ope cohftrudas exiftimarint. Eft enim huiufmodi 
machinis ita comparatum, vt dum occulca & abdita .tcchnafmara nom, 
comparent, metum tamen & vicam fpirent, vehementique admiratione 
fpcdatoresvcluti rei nouicate attonitos teneant. Sunif autem multiplicis „„ici n 
Tationis. C^xdam (olo fono , vti Memnonis ftatua, arcis prodebant mi- '«<>*• 
raculaj aliae folo motu vitaro mentiebantur j nonnullae aquarum artifi- 
cio adornabantur. Non decrartf qux&fono, & motu, coeccrifquc cir- 
cumliantijs, caconAituebantur indu/lria, vt non immerito 
|d eft, miraculorum operatrices, apud poAcrosaudidrint. Quis porro 
harum omnium Architedus fuerit, cam incertum cA,quam incerta cflin- 
acceffa huius inuentionis antiquitas, cum Arabes iam ante diluuium cas ThauB«u* 
Jd vfu fuilTe alTerant, vt poftea dicetur. Hefiodus antiquiflimus Poeta- 
rum Vulcanum harum inuentorem facit,cum (latuas aureas fc quaquauer- 
itis rooucntcs ab illo fabricatas recitat . Tripodes quoque eum fabricafle vuietnitH: 
hinc inde mobiIeS)& inter fc concertantes, & in locum vnde prodierant 
reuertentes, fette deferibit . Quidam Dxdalum a Vulcano iuArudum, 
haram machinarum prodigiofls operibus vniuerfam Graeciam in fui ad- *“*• ■ 
niirationem traxide volunt. Conftruxeratis, tcftc Homero, ope Ariad- **•*'*<* 
nae, pueros, qui manibus porredis choreas agebant; canem praeterea^' 
aurciim,animatu vt videbatur, tcftc Dionyfio antiquiffimoHomen inter- 
prete,dequovideIulium Pollucem. Facit & mentionem fabricarum i uuu.?,a»^ 
Daedalo conArudariiro Plato in Dialogo , qui Memnon inferibitur, qux 
dnon ligarentur, fugiebant, huc alludit Ariftotclcs lib. i. polit, vbi 
aperte ait opus non iam fore feruis, fi inftrumcnta etiam obedirehe Opi- 
fici, ftcutimachin* Daedalo. Verum Daedalum omnia fua ab iEgyprijs 
^acccpiiie , Diodorus alTcrit i quorum peculiare erat , ingeniofis inaudi- 
tifquc machinis omnes in admirationem trahere . Ab his Heron haufit 
qpaecunquede rpiritalibus& Automatis fcripfic, dum a prxdecclToribus 
fcea acccpiftc fmcere fatetur . Hinc Pythagoras , Architas, Eudoxus , 

S f z Apol- 


mm. OEDIPI QyNiKi» HffiRC^ 


’jlri0$HUu 
j^ppiloniu^, c^cerique rcr^jjo» nDicabilipni Pbil«l(bphi , 

dcrunip^e nociuc eft, qu^oi vc dici debj^i}, qps vfl ipCe AviAptcllt 
agnouiiie videcuirin Procea\i;o in Mcch^ai.pan fuaan bis verbis : Cm/ir Uf9r 
^4 VtiBjrfntur mfftrdt quA tn titvuJo reperitwf^ opififei fthvr,tA: conficiunt infiric* 
metifAx ofCHimtei principium, it4,Mtpdrt Nfiiffm mmhinn, fppwt^^ mMiJi^» 
non tnanife/latd,c 4 usa . qiiae confomac lib. a. dc g^neegt. ic libro, de motu 
animalium^ vbi oaocuoi animaJiutm comparaciobe quadam maebiois 
automatis defumpta oQendic. ^rat itaque ante Arifiotclcm iam ab 'uar 
memorabili tempore horum automatorum vfus. Qualia enim borum> 
ope fecerit Philo Byzaotiust& Archimedes qualia Ctedbius Tonforis 
Alexandrini filius & Magiftcr Heronis, nota funt ex Hydraulicis, Orga- 
nis, HydrnJ,ogijsB alijliiuc ma,<?hinis au,^pma^ig,/qiafq^ 
tiumque ope animatis ,vtr Pappus lib. 8. refert : quae quidem fucccfiti 
temporum, in, tantam, euccla (up,t exe}ql|cnti,^mi5c,pqr(e^ipncn|, vt pih’^ 
quoque modernis opificibus in ea facuicate dcncga,f uip vide,atur ^ yt ho^ 
fuo tempore io vniucrfali nofira^ Mechanica,^ Deo dante yberius. dqfc^^ 
bemus . Quare ad 4^yptiorum automataa machinas ^ 

quibus deferibendis p^imo Authores aljLcgabimus , d)^n<Jje opcnlfaf m%*- 
chinarum. ifiiufmodi conftrucndarum rationes,, qi^n^ij^ qoqic^^|iwV<? ^ 

cueeit> per ^otideo^ problemata apeciemuis • 


' 9 , $ 4 

‘ l 


.1. 


T - - 


II. .* 1 : i . i 

c!|: tn. l ' i ,*.•;> *i 
’I ' ol. J ; ilL- T 

.-It' ..d ' <->-3 

St0$M(Si^tmnoms modm ^ratig., * 


§. I. 


McnMoiri* \ M Emnona Poetis cantatiflfimum nemo non nouit ; dq quo npnmilia 
JVJ. nobis comperta funt, ijjs plane adnumeranda, qi^ prapeipue dir» 

* gna admiratione fune in naturae qqntcm piatione, vel et;iam quae fideou 
rei nouitate vix impetrant . De hoc fimulachro varie a variis differtumu 
reperio. Plinius 1. 95 . c., 7 . ex Bafal ce lapide conftruAum fuifle narrat, 
^ in 4 eIubro Serapidis pofitum, quotidiano Solis ortq conquflum radijs 
notihMi»,. fonuifle. PhiloUratus veroip Iconibus,, Memnon, inquit, 

deformatM eSl ithLipidem nigrum, fedent is habitu, Solaribw rad^^ cM»r 

tingitHr\yelutdpk^rumincidens in Mmnows os, elicit inde Vocem» Ib- 
, *; Tonari Lucianu5 prodit,Dcroctrium Sunicum petegrinatipnem 

' in iCgyptum, vt pyramides fpe61^aret, ac Memnoneraj, qucM UUs a^diflbli 

^ quamuisaltiflimas, vrobram tamen non iaftare ; Mqmnonem vet^ 

exorientem Solem inclamare. Strabo ibi adfuide fpribic cum 
Gallo, & amicorum multitudine,, ac militum, circiccrque hotam primam 
fonitum audiuiiTe,.fiuea bafi, fiuc aColoffp, fiucidrcumi^aucibiia dc i«rr 
duftria faftum . Id enim, inquit, baul quaquam qffirmdsim,^^ propter $Hr 
certam cau/am omnia magis Jubeof, W credam, quam e» lapidibus fic comparia 
concinnatijq, crepitum edj , Fau&nias miratur in Magarenfiutn montibpt 
lapidem, quem fi quis calculo percufiifiet, uoh Iccus ae lyra iAfon%rct$ 

Sed. 


itTiitk 


TarfarUt, 


h 


CLASS. vra. MECHANICA iECypTlOIlVMt ) 

■^tdmiiltd me, inquit, meutiedminuim effecit ^ipfunim Celoff», qui Thebis 
fmi! eftpofyuem lietum tmeceri, j vidi enim sd hoc ffque cemL OstHam 
Meu.mtuixco\ami^qeim^e^^ esnt.h^ Mrmnern^ 

f uot,quen,exeEtb,et,,nprof^^i„-^ftum Venife sehitrantur. Thehsi 
Memnonem negMt.fedqumdam popularem fuum ejje aiunt y cum ea Slatua fit. 

tnhm, ^uamT^mkyf^s mutilauirit. 

Et quotidie infinat Qnente Sgle,a4n^ 
jMitum fimjon dixeris dftiupt^ cliorda' in fj/rct Vf/ cyfk§ra. ^gjiBUs, 
Apollonium Tbyanxum veniflc quandoque in Memnonis templum, dc- 
que co icaDamin retulifle . Locum vbi cremium (leceric templum , anci- 
quo loco umilem fuifle ,• cuiu(inodi<muIca vifebantur in vetuibllimis ci« 
uitatious, vbi & omnium columnarum exeant fragmenta, & parietum^ 
veftigia quxdam. Atflatuam Men^nonis adolefcentis impuberis imagi- 
nem referre i clTe autem ex nigro Iapide fabricatam , & ad Solis radios 
conuerUm) vtroquepede iblum attingentem , arrepas autem manus fedi 
inniti hominis furgere volentis /imilitudine quadam, & oculorum, & to- 
tius corporis habitum quafi loqucntis efle hominis; vbi vero Solis radio 
percutitur, quod matutino euenit^ tum vtique (jummam parere admira- 
tionem, loqui enim tunc perhibent, vbi primus ai^ ^iusos radius peruc- 
nertt. Nam fplcndentcs oculi Jactique ad SoIcjd ^pofitifunt, velutt 
eorum, qui valde Solii afpcaum^olerarcpoffunt, quos Grxei vo- 
cant, id cft, Euhelios^ Cuius meminit quoque & Saj^yricus dum canit: 


GitP. 4 SiL* 


,.p giCMU» 
-I 

•Jtsjtlfl* 


r * * 

Efficies ftcri nitet aurea Cercopitheci, ; 

Dimidio magtcec refonant vbi Memnone cherdit. 


Mtreumte 


Vidimus habitum & (Itum Meoqnopis (}atu9>r^ft^t vt > qn) fen um ^ Memnonii 
JprQdJgipfum ederat, es^pliccmus . Pleriquc AjUthorc^ ane,(^u^s^ 

opus fuige cxiftimanf j quod & ego puto, tum antiquitjatc pperis, tiinu "nnmX 
ftatux conditione pcrfuafusi fi enim artificioG qujd ftife ingeni; *’“• 
induilrjof^ ipuentio, certe pcf millenos fere ^ ceptChos annos, quibus 
origine fpa vfque ad ApolIonijThyanxi tempora pfirftitir, cffc^uitUi 
fuum continusrc non potuiffct^i Talifjna itaque fuifle, fi vera/unt,qu;e 
Auchpres pileante citati dc caj^ommemorant, fiuepxaio.oeqi filicis 
coniuratiopibus intra diOam cftippa^um» qui diaum^fiTeauni^ 

eder^fj ycriGmilius eft- Nihilominus^qupgiu^e ^ 
ivIAoatqsaii^oufici pofitti videamus. . ^ ' : 

. u 1 c - 
■ ■ ' I» ’>i M I • . . , U 1 t " ; .11 

*m-> , .i. ,e . . .,L1. J . i : . . ' ‘ 

ii*' Tji7 ;o: , Tui'* ’ V»1*I ».'». #».);* T- »c > 

of 7 ' 1 «I. i . iJl'» ,vv 41. i' ‘ ii j*q 


• 1 *‘i 'iL/jiUJ , 

-oi V \ m; ! 

I .tijll'.*:! 

» 


sh . . » 


1 


1 ) 1 


ViTl’W i iiliiiu.. f 'jt;*' 

•» 


I. 


;5 « 7 ;d "i* - 


IV 


j kjj u:*? ? r ^ • 

m 5 b>,~' -t ■ Hi (i uA d 


PRA- 


ly Googie 


•5 
wm.: OEDIPI iEGYPTIACI gymnas. HIEROGL' '^ 

PR.AGMATIA I. 

SttUiMi»€Qt^ere Memnariant, eh^d* finu»if 4d(irwMnLj 
■ " Sol^ edcnttm. 


V ♦ • • 

C Vm Hiftori« dicant, ftatoam Memnonis onertte Sole cythar* 

nofimilcm edidiffc, quomodo id fieri potuerit, hoc loco i ratioci- 
nio Phyfico-Mathematico oftendcndom duxi . Magnam vim raretacuo- 

Nw* ]ie|p in o^tuta rcimn obcincrcj nemo ignorat . Fiat bafis fcu Abacus «a* 


gooia qvo* i: J i.'- i ■ J. *iV i ■ 

A '< '' »,V 

r> 

• 

; i-i • • »1 r m.itjS ^ r'* 


-3iZ 


t";: C ’ 3 u 

•' jv f..iy:#ysr ® 

‘‘.j ^iM»n '*A= : 1 '?j* 

- f"- ' ; • • - 

Gr?i; 

Ui L'J\,jrtu i;: 

r. ■ I ' 

isir/Li ir.i: . 

>fc' t 


« > , ai» * - ‘ f ' . 

‘ iV’ n:th^: j 

‘-rTipf 

“ . J t! pol .K' mJ 
fiiiH .1’ ■' 

' -bliV fUp.Tf*'- 

0.1.3 JlVb? ii' •» 


tux Memnonias proportionatusifitque ABC D » diaphragmate EF di- 
ftinftus j fit deinde latus Abaci D F ex fubtili metallica tabula, qux fa- 
cili ardorem Solis concipiat, Solis ortui obuerfai fiat prxterea in fundo 
diaphragmatis foramen R , per quod canalis ducatur ; intra vero dia- 
phragmatis receptaculum A BE F, rota ordinetur fuhltilis, tenuis, & facil- 
lime mobilis, axe vtrique receptaculi lateri inferto; Rota hxc axe fuo 
verfatilis habeat intra exteriorem circumferentiam tabellis ligneas , ceu 
fpatulas quafdam , eidem in orbeni infertas, & penneo cufpidc inftru- 
ftas.' Huius rot* fic adornatx circumferentix , tranfuerfxin circuitu 
tendantur chordx metallicae quotqilot volueris , ad maiorem harmoniae 
varietatem, magna &paru«cra(Iitiei, qua lateribus alligentur > habei 
bilquc machinam ad cy tharx fonum exhibendum accommodatam. La- 
tus enim Abaci D F B , ad orientem Solem conuerfum , mox atque ad 
prafentem Solem incaluerit, aerem intus latentem, ac no61u frigefa^um, 
calore fuperucniente rarefaciet; qui conftringi nelcius per canalem R 
fugam parabit non fine impetu i canalis vero admotus fpatulis rota in 
orbem circumuolutis rotam vertet ; rota verfa,penncis cufpidibus chor- 
das fibi fiiperextcnfas vehementius Ibllicitans , tandem adfiantibus lo- 
uum illum lyrx fcu cytharx (jmiicm exhibebit, nemine reconditam ma- 
. china- 


V 


Digrtized by Googie 


CLASS, VUI. MECHANICA ^GYPTIORVM. 3*7 CAP.iii. 

Aihationem concipiente . Si vero chordis feu fidibn. rem perficere ve- 
lis, fpatul* rora e latere applicentur , circumferentia vero rora latiu- 
IciiJarefina optime perfricetur, ita vt tenfx chordm rotam leniter tan- 
gant i fictque vt tota vetfa chordas perfricando fonum edat dcQderatum. 

Si veroflamam Abaco fuperimpolitam & motu Sc fonoanimate ve- 
II*, alms canalis ordinandus crit cx fundo diaphragmatis per medium fta- 
occulte traduaus,^u* ori habeat vnam ex fiftulis , quas anchropo- 
gloflas, Jd cft, humanam vocem mentientes vocant, infertam>cum mobi- 
libus oculis; per hunc enim canalem aer fummo impetu elapfus Hftulaoi 
animabit.ocnlofqueinmotuinfollicitabit.vndcnatua «f fono & motu SS A” 

vitam apte mentietur. Atque h*c fucceffum fuum habere, experientia. 

<tocait in limili machina, quam conOrui curaui i qu 2 Soli expofita lim- 
pidiffimam quandam harmoniam edidit, omncfquequos defcripfi motus; 
neque enim quicquam hoc loco tradere dccrcui, quod non prius expe- 
rimento mihi innoCuiflet . Machinam tamen Memnonis non hac arto 
coDitruccam fui(fe, (ed magica, (eu Daemonis incluli machinamento, in- 
^e pater, quod chordx tanto tempore durare non potuerint. Hinc, vt 
durentconfultiusforfan fuerit, rotam circumferentiae fubtilibus pennis, vt 
tnclauicymbalis fir,ci infertis adornare;hae enim circunigyrata rori chor- 
dis illif* fonum diu duraturum cytharashaud abfimilcm exhibebunt. 

Vt tamen fonusinclufus acircumftantibus percipi poffit, foramina in fu. 
periori, aut laterali receptaculi parte fieri non inutile foret } hoc enim., 
padofonus elapfus, limpidius te auribus fidet. 

PRAGMATIA II. 

' t 

4Ues Tepra/cHtare motu ^ JbnottnitnAtas * ^ 

nonnulli Scriptores, dues Memnonias, fepulchro Memnonis Memnome 
aiuiienteS} humana voce locutas ede ; alij variant . Cremutius , vt 
eft apud Rhodiginum, aiebat huc venire cx it thiopia aucs , &confligcrc 
ad Memnonis icpulchrum, quas ob id Memnonidas vocant, idque quinto 
quoque anno facere . Ouidius vero cx Memnonis cineribus natas aderit. 

•.3!!. PfApetibus fuhitis nomen dedit Author , etb ill$ ’ “ • 

; V--»., .v >\^ didemnonides diSldyCum Sol duodtns peregit r -.aV 

tjr *-’• • parentali tuorituric morifrehellanto 

s . 

Qfiarum&Panfanias mentionem facit, illafquc in Memnonis chlaroydo . 
cxpreffascomparuidc aderit. Quidam eas folo artificiofo motu cccinif- 
ic, cum volatus attedatione aderunt : quod quomodo fadum fit , expli- 
candum duxi. ’ 

Maneat Abacus vt in priori Pragmatia . Fiant itaque ex quacunque 
materia auiculaf, ihtra quarum roftrafiltul*, qus fonum volucrum imi- 
tcncur> abfeondaatur, quibuscanalis aereus per corpus animalium tra- S**"®***^ 

dudus 


■lA. -irtr^ 
<1 

A.-Al/Oi' I -. 


CAP.m. 528 OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGIl. 

dufluE connciS^atur , canalifquc fundo* diaphragmatis infeeator : ficb 
que vt Sole oriente aer rarefaftns latiora quxrens fpaeia, fummo impetu 
per canalem lapfus, illidatur fiftulx orificio, vnde fonusauiculx audietur. 

Motus autem rofiri, &caudx, alarum- 
que hoc artificio infiituetur . fiat intra 
diaphragmatis receptaculum alia rota^ 
X O, dentibus* fuis in circuitu infi:Fn>> 
i^aj cui forinfcciis manubrium Ml^ 
adaptetur, e cuius pun&o M filuraierr 
reum deducatur vfque ad corpus aui*> 
culx , alteri vertebrae Y Z connexae/. 
Rota itaque O X per canalem^aercuTB 
circumaAa , dentibus manubrium 
deprimet) hoc deprefium >- filum fer- 
reum pariter deprimet, & eodem tem- 
pore vertebram Y Z, quae in Y roftrum 
eius aperier, in Z caudam vertebr^ in- 
nitentem extollet ; vnde auicula viuc- 
re videbitur, motu roftri» caudae, & fo- 
no. Verum cum artificium cx ipfa fi- 
gura luculenter appareat, longior iiY. 
eodem deferibendo efie nolui. Patee 
itaque, quomodo ex fola rarefa^ionc acris, & fummo impetu per canales 
partim in rotas, partim in corpora animalium deduftos, nullo pene nego- 
tio &auium fonus,8c motus repraefentari poflint . Si quis vero exadio- 
rem omnium huiufmodi deferiptionem defideret, is adeat Mulurgiae Li- 
brum I X, vbi.fu(e omnia defcripfimusi ^ fuqtcuipore , fi D^us . vitanu siOCr*' 


dederie, ia Mechanica Thaumacurga plenius tradituri fumus 

PRAG MATIA III. 

; . ■ * i i •' 

'Sffynx MfmfUticik 


- i . 


II 

r» 


a 


• i' 


A 


f.VjC .15 

. - ' l . 

■ r* » 


Sphynx 

Meinphida. 


fliniith 


S Pedatur hoc (imulachrum in hodiernum vfque diem iuxta pyrami- 
des Memphiticas; quod Plinius I. 5 5. c. 1 1. his verbis deferibit* 
Ante ho4 efi Sphynx^ Vel magis miranda » ejuaf fylwjlre "Numen accolentium^ 
Jmelin Regem putant in eo conditum^ ^ Volunt inueSlam videri. Efl autern^ 
Jaxo naturali elaborat a, ^ luhrica j capitis monUri ambitus per frontem i 02 
pedes colligit ; longitudo 1 4 i? pedum ejl^ altitudo a ‘Ventre adjummum Opi6$?j6J 
ineapite 6z . De hacmirafabulantur Authores j confulentibus rciponia^ 
dcdific i tametfi complures dicant,' dolo Sacerdotum id contigilfey hac 
rationc,quaefcquitur. Habebatur per fubterraneos cuniculos i rt ventrem 
vfque caputque occultus in fimulachrum monftri aditus i' conlWtufo ita- 
Q>pi4 <Ub«c que tempore, Sacerdotes cx capite, quod vellent, proloquebantur , con* 
fulencibiirque de rebus difficilioribus rcfponra reddebantr interiori ca;; 

uita- 


Sphjnx 
Memphitica 
qutupodo rct 


id tiy Googl 


MECHANICA* iEGYPTIORVMr s^9 

eainduftrti^conftru^a, vt fonus intra eam multiplicamus > duoti 
•Jiuutpraeccr os patulum, exitum non inucniret, is per illud fummo im- 
prolapfus, fupetaitiofam gentem admiratione & ftupore?attonit&m 
y^i tjCelciliscuiufdamNumiQis voce admonitam, mirum in jnodum in 
«ictkNuaiiois, vcl potius Daemonis, cukum follicitam detineret . Q.u6d 
/tinolom excipias, cum non tanta, quantam ipfi putabant, ingenij fubfit 
iPdukrUi deco. quoque amplius dicere f^perredendum^ duximus . Qui 
iJtgeni^dm ftatugc.loiqucntis fabricam rpei^arc voluerit,, is legat , qux io, 
Mu&cgise IX. Libro^pjose ct:adidimus,i)uius argumenti propria. 

PRiAGMATM IV- 
•iJonsi 1 


n 


U nt. 
£c^<? qu^ tonitru aperientihs conclaue aliquod exhibeat . 

A Vdiuimus fupra Plinio recitante, nonnulla. Labyrinthi Thebai- 
ci conclauia ita FuiiTe conllituca, vt fiinui ac ianua aperiretur 
conclauis, mox tonitrui -inftar^^fonus' vehementidimus perciperetur i 
quod quomodo fa^uoi Iit, & quo artificio, explicandum duximus. To- 
tum itaque negotium a fornicis difpofitionc dependebat, qu* cum cflet 
tortuofa, & varios (inus voj:i multiplicanda aptos difpofitos haberet; 
fiebat, vt ad ftridorc^ portae ftri^r intra finuofa parietum volumina,, 
multiplicatus, id quod dixr/tOnitfu exhiberet . Qui Dionyfi* auris iiu 
Syracufanavrbcconftruaaeartificiumpcrcepefrt, facile rationem diil^i 
tonitrui concipiet .' Habet ea finuofum aditum in formam cochleae ada- 

f uatum , eo artificio conftruflum, vt in aditu quifpiam fereans , aut pal- 
ium concuticRS, vocem tonitrui, aut cxplofionem tormenti aperte per- 
H^at. Vcfiim qui occultae machinationis rationem luculentius deferP 
pftam intclligerc volucrk, is adeat Mufurgia; noftrae Librum IX. vbi cunv 
Dionyfiz aurii architedonicas ration<ds,aliOruilnque locorum in Europaii 
ofccorrienfiuiu, Echonicas Mathematico ratiocinio demonftramus:, 
miM^yomodo Thebaicae Echus fabrica ad tonitru exhibendum conftrui> 
videbit. — m L: ; 5 

Ari t i 

siiii a, u ;nL-: p R A G M A T I A V. 

. s^ifioiloo vui^trafis orientis Solis ofculo Jdututur*:, : 

mabt itrn^nrA.-r-. .. . \ ,, _ ’ _ 'j 

‘Arrahintus fupra, Serapidis ftatuam eo; artificio politam fuific iiv 
/templo.eiuabonori confiituto, vt fimul ac Sol priretur, rady cius 
t facremqne contingerent illiusf qui veluti Solare Numen ab omnibus 
haberetur CQlereturqiie.r Hoc qfiomodofadum efl? potuerit, cnodat^^ 
dir^ cxiftiniaui.^iErat Serapaeum forma rotUnda,vti omniaSolis delubra, 
csdfirufiiiin, &ihe'mi(pktfcico thoiioLl^dabile;; in cuius medio ijatu^ 
pofita Serapidis, eius magnitudinis, vt vtrinque delubri latera contings- 
rttd.iV tiitaqud cottits annldequtfuiadi; Solis, orientis, os faejenaque con* 

T t ■ tin- 


Tonitru quo* 
modoartili- 
ciote exhibe, 
lur. 


Auri. Dionjr* 
Tia Syraculii. Serapidi, ila 
tua Soli, ori* 
entis «rculo 
Ijlutata. 


Serapidi, de* 
labtua. 


« 


IIL 556 OEDIPI iEGYPTIACi GYMNAS. HIEROGL.3 


tingerent i in biirttoli circulari» iuxta amplitudines Solis ofciuas' & oc% 
ciduas, foramina data opera cyclica , fcneftraruoi inftari condiderant 
Aftronomico ratiocinio» id eft, iuxta amplitudines feu deciinatioifct So<? 
lis ii punfto xquinodliali» tam in Auftrnm» quam in Boream ita dilpolitas^ 
vt Sol oriens femper in vnam ex di£lis rimi» pro amplitudine ortiua vtl 
occidua reSa incideret) & confequenter osiiatuae in centro rotunda fa» 
bricateonftitutum, ncceffario &infallibiliter contingeret. Vnde myfte- 
ri) ignara plebs» in opinionem venit» Serapidem a Sole» cuius animam el& 
rebantur, ofculo falutari . Sole vero occidente, n^ rcceffiirus' infri hori*- 
zontem infalutato Numine difccfiiffc videretur , ofculo eidem impadlo 
vel liti perpetuum domino fuo tributum pendebat . Verum rem ratioci- 
nio Mathematico dernondremus . Sit circulus fiuc bafis tholi fphoerica^ 


B ECD» intra cuiuscentrum A caput Serapidis dc/ijffc fingis . DilptH 
nantur in circumferentia balisforamina rotunda» intra maximas amplitu* 
dines ortiuas & occiduas itadifpofita, vc Horizontem perfe^ie referaiua 
Amplitudo vero ortiua fjccomprchenfa inter F CG > quorum F hybcf*? 
nam» C «quino<aialcm,'G denique ajftiuam, maximam SoUs io H(?>riStaa^ 
te amplitudinem referat . Inoccidua pari ratione diipofita 
feantur. Inter di£lam vero amplitudinum latitudinem FG ponantur 
furx ills feneftrarum inftar i itavt inter quodiibec fignum dux fiffurx 
inrcrmcdicnt »• fietque vt dum Sol exoritur in primo Capricorni pando» 
radius per foramen F introiens , nccefiario faciem >Serapidis coIluftreC . 
Idem faciet in pundo C Arietis &Librx, dum oritur, conftitututi idem 
in G Cancri xftiuo pundo j idem prxftabit in -quolibet alio intern^^ 
pundo i idem in occiduis amplitudinis pandis . Ghm icnim bafis |ho|^ 
Horizontis plano perfede refpondeat» & radi^ Solares rede fcraotorHifc# 
foramina, qux Solaribus in Horizonte dationibus exade correfpondcnrj 
neceffario fomper centralis ftatux portionem ferient* ttlexifigura affa- 
rer j atque adeo femper ad ortum fiiuni, ftatux faciem SoJiifculaki.wdc* 
bitur. patet itaque propofitum ^ 
Quod fi quis vellet qualibet dici hora per totius anui dccurfuih jftiui* 


f \ ^ ^ 

modi 
r 

r 


r 


. «4 


CLASS vni. MECHANICA i^GYPTlORVM. 


331 CAP.iii. 

modifpeaacuIuigei?^ibcrc, id haud difljcultcf foret, fe hcmifphoeriuiiL. si»™, dici 
tnoli in parallelos S 0 U 8 przcipuosj nuelineas fignoruoit qus exa^e oa- *’°'‘*®****» 

c_l*_ • f /> — * - ' Mcmnoiut 


rallclis Solis , quos totius anni decurfu percurrit, corrcfppndcrent,di/fri- JlSfa- 

hti^r^fur «>«> fipr^ vn/\/1n <•« L it ... luraripolQc 


bucrctur, co fere modo, quo in fuperficic facroirphoerica ad horas indi-ffic! 
candas, diftos parallelos ugnorum delineare foleoius. Hoc enim pera- 
fto, G lingulis horarum intcruallis in didiis parallelis memoratae GlTurx 
fiant, dico futurum, vtfingulis horis, queis Sol datum quemlibet paralie- 
Ium percurrit, radius Solis faciem Serapidis perfedle tangat . Ratio pa- 
tet ex conRrudionc } ciim eniminhemicyclo tholi, line* tum horariae, 
tum fignorum effigiatae, exade cccli faciei, per quod Sol toto anno va^al 
tur, correfpondeant, & horaria Ipacia in coelo, horarijs in tholo fpaci js 
congruant i confequens eft, vt cfTcdius ad datam horam in illuminatione 
Serapidis neceflario contingat, patet itaque machinamenti ^Egyptiaci 
ratio, N 


r ^ 
PRAGMATIA VI. ti 

StMua Delubri apici impoftia ad Solem fi conuertens . 


H Anc machinam referunt Arabes a RcgcNacraus confcftam, vti inJ 
primo Tomo Syntagmate I. Ledor curiofus videre poterit verba^ 
Arabica, quorum interpretatio eft ; Et <gdificsuit )>rbem in cui no- 

men Salgia, Offecit in ea bortum% cui ex lapidibus Varij coloris obduBum auro 
murum circumduxit , ^ plantauit in eo varia fruSluumgenera, quem fubterla- 
bebatur /luuius, ^ plantauit in eo arborem omni fruBuunt genere feracem , ^ 
fecit m eo tabernaculum ex lapide rubroy in cuius apice idolum erat, quod cum-j 
Sole conuertebatur isrct, Quopiodo autem fimulachrum hoc cum Solo 
circumageretur, reftat explicandum . 


Duplex jnqdus hoc loco affignari potcR huius machinationis i ve| fym- SoleconDcrd 

affhirm. vrr9rrifio:<tl:i> £ ^ >a . poteft dupli- 


or* 


pathicus, vel artificialis . Sympathicus fieri poterat, maceria quapiam, citTr,rym^- 
ad Solem fympathiam habente, quemadmodum dc Loto ./tgypeia icribic 
The^hrafius j faxe enim eminencioribus fiatux,leuiffime arque cxadlil- Ttu»fhr»nMt 
fime fupra acuminatum ferrum libratx, partibus veluti membris inferta, pda!*^^ 
& a Sole attrafta, conuerfionem ftarux caufabit . Vide qus de hifcc & 
£milibus plura in tertio libro Artis Magncticat de Horologijs Heliotro* 
pijs tradauimus. Alter vti parabilior, ita (olidior, per rotas conuerfio- 
Sem fiiam peregifie verifimile eR, eo fere modo, quo hodierna dic Ho- 
rologia circumaguntur . Cum itaque in prxcedcntibus ofienderimus , 
^Cgyptios dentatarum machinarum notitiam habuifle j nihil facilius fuit, 
quam fimulachrum exadic prius libratum, per rotas conuerfione fua mo- 
tum Solis metientes) & ponderibus alligatis in motum motui Solis corre- 
ipondentem animare . Quae vti nullam difficultatem habent, ita quoque 
ijs immorari noluimus . 


^ A o 

' i 
Tt 3 


i>ii. I' V»? 

^ ttt 


5.I1. 


* 


‘A w ^ 

. . • • • * ^ 


DigJia^Thy Goc^le 
CAP. IlL 53^ 


OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

§11* 


'C 


jf- 
machinis adjacrijiemm Jfe£iantibus ; 
E 
Ratita ^gyptiorum ingenio comparatucn* vt non tantum aras^tem- 
pia, (iacuas, mydica & exotica quadam mctaaiorphofi transforma- 
tas adornarent, fcd & multum quoque tum ad reuerentiam, tum ad ad- 
mirationem facris conciliandam conferre rebantur, Aatuis motum ad 
pantamorphx naturae Hmilitudinem indere, vt bomities mynerioranv 
Machina ignari , falcem ex motu, geftis, & a^lionibus Deorum, verius Daemo- 
SSiIuTta num voluntatem cognofccrenc . Mirum fane, ad caeca mortalium pe&o- 
aeriiicu va. ^ pcrucrtenda,Saccrdotum inuencum . Machinarum autem varia: Ipecies 
erant . Quaedam ad introitum templi, nonnulla in aris reprxfentabantur. 
Quae quidem tanto ingenio concinnabantur, vt non plebs cantum diui- 
Bum quiddam ijs inclTe putaret, fed 8c quotquot de ijs mentionem fece- 
runt Auchores,arte quadam humano ingenio fuperiori confe£ias cenfuc- 
rint. Tales pleraequc funr, quxin Ibiricalibui fuis Hero crad|C|.quas ab 
Antiquis acceptas (e in ordinem redegilTe his verbis ceflatur: Cwn Fpiri» 
talium traSlatio maximo fludio digna ab dntiquis tumThiloJo^biSf tum Meclbanir 
cis exifiimata jtty illis quidem ratione eius Vim ac facultatem traBantihtts ,* hif 
Vero etiam pet ahionem ipjam fenfibtUum\ necejfarium fore duximWy^^^ne edr 
jdntiquis tradita Junt,in ordinem redigercj ^ que nosip/iinuenimust exponere» 
Hero itaque, quae admiratione digna ab Antiqui^ tradita, 8c in opus de^ 
duda compererat, poReritaci conHgnare vblui^ ; quate fingulas ordino 
machinas hoc loco explicandas duximus . 


HcrcAtfc; 


d- 


PRAGMATIA I. 
In tAra magme Matris Deorum multimammere , mox^tpc candeW 
^ accendebantur %iiber a copiofum Lac fundebant^ . 


U 


Mtgna Deo« 


M Viti ex Authoribus hoc praeRigiacorura &Daemotiisarte coniltu-» 


_ ^um opus fuilTe putant i ied nos aperte Sacerdorum dolofanu 
”c"iKbat machinationem fuilfe hoc loco oHendemus. ita autem procedebant* 
5^*““' Fabrica A B C K L fiebat, columnis fuis B K,LC, fuper quas tholus A B 
C hcmifphcericus concauus imponebatur , infiruSa ; intra quam craccc 
G H , fupra quem idolum F mammis protuberantibus effigiatum funda^ 

^ bacur. Columnae BK, C L, brachia habebant mobilia S,T, qux furfuriu 

^ deorfumque moucri poterant, candelabris infiruda. Claudebatur tholus 

ABC per trochleam loco Aimpofitam. Hoc perado, arula MN ladc^ 
» replebatur; intra quam ex tholo Syphon ducebatur X B K 1 pcf fundum 
vafis K L vfque in fupremum locum 1 arulx N M ; ex jfundo ,Ycrb arul« 
alius fy phon N M intra fiatuam porrefius erat, aeque in loco F in canali- 
culos pro multitudine mammarum diuifus j eratque machina praeparata. 

Tcoa- 


A 


4 


I 


' t 


a 


I 


‘1 


q^zed by^oQ^ | 
•f 


c 

CLASS. Vin. MECHANICA ^GYPTIORVM. 55 1 

Tempore itague facrificij , candelis E, D ac- 
cenlis, tholi fundus BC calefa^lus , Iacencem« 
intra tholum aerem rarefaciebat 3 hic rarefa- 
6ius, dum locum euadendi non reperiebat , 
trochlea ob(iru6t;o tholo , per X BK 1 abitum 
parans, dum arulae interiora iara ladis humore 
repleta reperic, illum impetu fuo per canalem 
NM in vbcra ftatux protrudit j hasc largi- 
fluum humorem foras, non fine admirationCi^ 
infpedantis populi, fingulari Deorum benefi- 
cio concefium putantis, intra arula; craterenv» 
GH difpergunc, durabatque folum facrificii 
tempore . Patet itaque ex ditiis propofi- 
tum. ^ 


QAP.Uf. 


PRAGMATIA II. 


s 

^rttAf^de 'adornMa,in qua igne pofaoi fis ^Ofirit-umum q)lae 

\ Juudtbant, Aj^s vere fiu Agatbedeeutan fiiilundo 

apflaudeboiu 


D Efcripfit hoc Hieromyfiarum machinamentum Hero Alexandri- **"*^^»- 
nus, hac propofitione : Altari accenfo affiftentia animalia facrifi- 
eabant, Draco vero fibilabat. Bitho ait, Sai huiufmodi artificium fuiffcj 
exhibitum ia templo Minerux, his verbis : Er.rf V , e« t» wue^ 

Attnrit vi JWcJV, . 

In Sm emt Altare, in quo Mcenfo igne Viojpfius sc lac isr vinum funde- 
k^nt y Draco vera accipitrifafmia fUilwn eekhaC , Quomodo igitur hoc cotu 
tigerit, explicabo . Abacis A B concauo fuperimponebatur arula C D pa** 
riter cancaua, cui praeminebat Afpis illa celeberrima, quam >. 

vocabant b His pofitis, canalem feuiyphonem D E per arula; interiora.* 
traducebant io inferius Abaci receptaculum, e quo tres ali) fyphones 
egrediebantur. Prior FY Draconi deputabatur, reliqui duo G M & 

N X per facrificantium corpora traducebantur . His duobus (yphonibus ’ 
in M & X connefiebantur duo vafa, in quorum vno lac, in altero vinum ’ 
infundebatur per operculum, quod ita pofiea obfirui debebat , ne aeri 
abeundi locus daretur vllus: c fundo vero didorum vafculorum io H & S, 

1 duo 


Googie 


« 
CAP.HL OEDIPI ^GYPTIACI GYMNAS. HIEROGC ; 


duo ali; fyphoncs ducebantur fuperius inflexi, HO &S V, qui in ipfiu 
grul^cratprem flcflncbanc^ & machinam habebant myAeriofis a^onU 


t 

! • 


• ► 


i » 


tv ’ 


% 
0 


i* 


^ '"t- 

/ . 


f. 

i a 


4 
:->r» 


W ' V 


i.i«iu)tnit'»Jrttilia«Mm«nMniium aiunr«iii.im^«.' «'•■«•unutup 


r. - 


• * ^ ^ * ■ 

bui exhibendi* paratam • Tempore enim (acriflei;, (imul ac ignis accen- - 
dedatur in arula C D, aCr intra arulam rarefaftus, inaiorem locum qu*-. 
renSyfugx fibi confulebat per fyphohem DE} 8c hinc primo per Draco- , 
ni* fyphonem F Y delatus, ibidem per appropriatam fiflulam , jn quanu ^ ' " 

definebat, Draconem fibilare faciebat} per binos vero laterales f>pho- j 
ne* G M & N X delatus intra vafcula O H & S V , ibique premens hu- ' ^ 
morem, hic laSeum, illic vineum , per fyphoncs trudebat in craterenv ^ j 
arulx ; Vnde Diony fius & Diana lac & vinum fundere videbantur , Dra- 
cone velutia&ionibus eorum fibilis applaudente • Quas res cum a plebe • 
adftante non perciperetur, neque occultx machinationis ratio cognofccn ' - #j 

retur} mirum non cft, eam Deorum beneficio id contigifle exiftitoaffc«^ t ] 
Cum enim Ofiris fiue Diony fius vitis &ladkisinuentor fuerit habitus, I fi» ^ 


Vrfum wiJi i» nMv. — — ^ 

vero Niloticx aqux Genius, Afpis vero Solaris, caufxompiuna . , 1 

.unAriiimnc. v^rn aH beneficia oninibus COm<* . 4 


di£^orum, vt alibi expofuimus, facrificia vero ad beneficia omnibus com-^ 
munia impetranda, Deofque placandos fierent} ea iam accenfo lacrificiy ^ J 
igne, impetrata, tum ladis, vinique feu aqux fufionc} tum fibilo Draco* 

«is, Di; ipfo fafto dcmonftrarc videbantur, paict itaque propofitum. 


I «4 « 
i 
-*‘-q •! 


>/ H r /i 1 

f- * 


■ ""'ii •■•U.- 

♦ • 


PRA- 


A 
CLASS. m MECHANICA JEGYPnORVM* . 

/ PR.AGMATIA IH. o 
Saeelii con/iraiiio, quA /f»# fucctnf9 ^lua aperidamur,a^ extin^o 

rurfus claudebantur ^ ^ ' 


■-5D 1 

F i\t)ponit noc oiaciiinamencuoi Herdc. 57, eratqtie adornatum, ad 
Deorum ad uchtum tempore facrificij fignificandom. Si6 itao^uo 
rei fe habebat l' Sapra Abaefum intus coUcauum A B C F ponebatur ara 


t y ! 


DOt » 1 


'' >J 3l^ur> 1*^ ^ 


, i3r3rrr,y id 


( ■ I 

: . ,1 .!ujf I 

i V ^ * 

ju . Adt jrips 
voai rtyioiiq/ r 

.»umiuIofi iiZ'. 


-!1 

,;i i ;;, 

'seii inuiloi^ i. 


jul 3 l 1 t. il/{^T 


E D, e cum» regione portalidnfftlDebatjur valuis fuis inftru(aa . Innite- 
banturaucem valuuls binis (cyralis fea cylindris a0tyttf inferius acumi* 
nato ferro intra matrices verfatilibus, & intra concauum Abaci A B C F 
ita abfeonditis, vc nihil eorum, .quibus valuae aperiebantur, compareret. 
Intra hoc concauum praeterea ponebatur aliud vas G K, c quo duceba- 
tur f^hon G F in aram fuprapoiitaiu.E D i & alius fy phon ex ciufdcm> 
vafis G K fundo K L M;<)ui deUnrebat intra fitulam X N. Situla vero an- 
fa fua alligabatur fane duplici» quorum vterque fcy talis complicabatur; 
icytalx vero alio duplicato fune inferius cpmplicat* fuper rotulam V 
deducebantur, cui in fine pondus adneSebatur ; <& machinam habebant 
paratam. Tempore itaque facrihei;, igne Ib^raar^n E D acccnfo , aer 
intra concauum arz rarcfadus dcfccndcbat intra va^ K»vltra dimidium, 
per foramen P, aquiprius repletum ; foramen poftea ita claudebatur,!. e 
aer ibidem difflucrct.alieibL.Ji?ril.aque dilacaltus , Jj^norem in vafo 
GKpreffum,pcrcanaItm KLMprotrudcbatin fitulam N X: fitula-j 

aqol pczgfajlatayickim paalatimrrubfid endo chordam trahit , chorda tra- 
^ fcy talas YCtbe ; vcrfis.fcy talis, valux quibus fi;ycalaruiD extremi axes 


CAP.III;. 
■ ,■ 

.t 

CKVAlt 


Jtoic rtrft. 
tilu coni^ru. 
Aio ad aqui 
luftralem 

fuo4cQ4<i«, 


SZ6 ofiDiw::$GYPTiAcr gymnas. HmoeajD 


connc^cbantor, apicfiancur y /IluJa y«rQ jjr^eta , aqua per fy- 

phonetn corcumO V (icuis coagmcacacuiD) paulacim fefc intra vas fubdi- 
tmu d?Qo^ra?» ac'{irflind€ ku^orittulaifjc4dtt»,^i^i^n‘Jjblp<?ua8:^^dd^ 
medrac, pergit i pondus yprq Cunis, qiy ii?y^^s complicabat , deorfunxa 
contra vergens fcycalas vertebat , quarum verfatione portz claudeban- 
tur, adcoqu^fiaci|6quni, otpnj^qi idt^qciu^ 

dap operatione peragebat^;-. Nonnulli yoi^nt, f^rt/i^pjr^.. variat CTtCk 
fum i]j^oftta’& choreas faltaptium cpmp^^uj^ > 

fTt, difficile non eft cognitui quod & libenter hoc Ibco adnotarem, nifi 
id fuliffimc in fuo d^ Automacii Opere Hero prxftitilTetj quare LeAor 
cum confulat, vbi & habebit, quomodo ignis feipfo accenderetur, Qatuz 
in Orbem aAx vinum aliofque liquores funderent, Triton tuba caneret > 
fimiliaque ibi vberti'ip deferipta» 

P R A G M A T I A- 4V. 

RoM 'oerfatiles aquam hflrationi nectjfariam fitndunt, ^ 

D lcitCIcmcns Alexandrinus 1.6. Stxfim. in factis ,i€gyptiorura ro- 
tas quardamfui(Te,quzduin verterentur, aquam abunde & luAra- 
tioni necellariam fuderint; quorum myftica ratio^cum in Obelifeo Pam- 
philio fat fuperque deferipta fit, hic in illa; explicanda morari noluimus. 
Verba tantum Heronis adducamjqui cap.^^ i. Pneumaticorum inter coete-i 
ra> huiufmodi artificium proponit ab Antiquis vfurpatuna . In /acris ^ in- 
quit, JEgyptiorum adporticfu roU <tfea verfatilet fiebant^ vt qui inxreJerentur, 
ip/as conuerterent, propterea qubd •cs purgare viderentur i Junt amem ^ Da/a^ 
ud in^erjtonem, Vt ingredientes aj/ergmtur, i» autem confirui pofiunt. Fiat • oll^i 

V azi 

!ic-^ro>D_d tiinl 
ii '1 1 nodq {t -r-j 

1 r.'!-. .iP, >1 
i(i]£dfe§tiift i,j) £t 
oils 6i;v 
i d»3 «hob 

' msT . if:s:Li£^ 
^ ■ 

Inrli 


* 

gp • 1* 

r ^ 

? * ‘ ! 1 ‘gi o1 

6 r poft porticum, fiuc intra parietem porticus,vas amplum A B, & aliud in^ 
ferius HL,diaph radm^ce H Bdilcriminacmn; habeat autem vas A B in_, 
. - fundo 


CLASS. vm. .MECHANICA rjEGYPTIORVM. 317 

fuiido C cinalem da&am ih vasH Li inferius in D zncxmatrici coagmen- 
tacutn per oiatriccni.vcro alius canalis traducatur E- M F in modunu 
axis, quiinF &Mtanquam polis inlercus verfatilisfic; babeat aucenu 
hic canalis foramen in C, quod oriBcio canalis C D intra matricem exa* 
ftc refpondeac j canalis in E qnoque rotam my i^icam N S habeat infertam» 
ih cuius centro ociheium canalis dcfinat in caput Leoninum . Hoc per- 

aflo, E roea feu canalis H S per. manubria vertatur^ axi?)^MF eidem in- 
fertas, & intra matriciem D oircumadus, mox vbi foramen foramini cana- 
liculi C D con^ruerici aqua sfafis A B per canaliculum C D intra canalem 
£M F^fe^iniinuans) magno impetu per £, &os Leonis foras. erumpet . Si 
verd foramen axis foramini matricis non congruerit, aqua quoque non-, 
fundetar» cum cralHtic axis exteriori , foramen matricis exade oblima- 
tur. Totum itaque artiHdum in hoc ^ollocabatur > vt axis £ M F 
ioncauo matricis quam iexa6li(fime. infertus, facile tamen intra illud 
verfaretur; & nihil aliud erat, quam epifiomium quoddam, quo hodier- 
ni die 'vtimur quam familiarilDme, inompibus fere dolijs, canahbufquc 
fontium tum claudendis» tum aperiendis Qua ratione itaque verla ro. 
ta, aqua Nilotica difpergeretur, ex hoc artificio patet . Innuebant autem 
per jrotam fuperoas IntcTiigcntias, quai^fyngas vocabant, fupremi Numi- 
nis miniftras, cuius^ influxu Mophta humids naturas Pra:fc$aquam fuppe- 
ditabar faeram, tum rebus Amnibus producendis, tum lufbacionibut 
cumprimis neceflariam • i . 

l , .,,(1? . j 

« * ■ • ' ’ 01 1 ■ i> . ' ’ s ‘ 

-.3 . ' PRAGMATIA V. 

. '.' 9 : 

Dtorum imagines tripudiantes txbtbens ^ 

R Efcrt Hero in Automatis, iEgyptios fubinde integras fabulas aut 
hiflorias rcprxientafle in aris j quod artificium proponit quoque 
C. 7 1 - filorum pneumaticorum his verbis: Si in ara aliqua accendebatur ignis, 
animalia, id cft , f^urata imagines choreas agere yidehantur . Quomodo ita- 
que didum machinamentum Vpnflrudum fuerit , dicere aggredimur . 

In Heronis exemplari machina ita confirufta fuit , vt impoflibilo 
fit,-^um eflpeaum lortiri potuifle i‘ quare eam paulo aliter cxhibei^aftu 
ducimus . Ara erat C D in formam tympani extruda j tn cuius fiipc- 
rioriiloco alia quzpiam arula, A B conftruebattir , facrificijs & igni ac- 
cendendo apta . His pofitis, fyphon 1 E ex fundoarulz A B ducebatur 
in fundum tympani C D , & deinde alius fyphon cx vafe C D ducebatur 
in vas inferius X Y. Sypbon hic fignatur literis Q^R Y coagmentatus 
in vtroque fundo R & Y vaforum C D , & X Y , qui & ii^Y incuruaba- 
tUr . Fiebat prztctca e Icuiori materiarata»M F G H , in centro fuo fu- 
pra acutiflimum Aylum pofita, vel leuiflimo piotu verfacilis, in qua^ 

Vu expo. 


CAP.IIU 


Xota ver&ti- 

l^Oeoruia 

tr^diaexhi. 


— 

•noim 


.;n 


CAP.Ui. OEDm ^GYPTIACI GYMNAS. HIEROGJL 

exponebamur Deorum imagines in varias 6guras animalium cransfor* 
maes 9 motus vero illis hac induilria indebatur. Tempore fiicf orum# 
peragendorum coolUtmojignc in arula A B' accenfb ^ ’aer intra arulam# 
rarefa^us, ac maiorem locum qu^rens dcfccndcbat per lyphoncm I E-» 
$c hinc per fyphonem Q^R Y foras erumpebar; 'quimox dentes , qui 

MFGHrotx ext^iori eircumferen- 
tiadifpoiijn erant} impellens , lOtam# 
Deorum imaginibus . adornatam . vn4 
yerfabac» qux yndulato moen P^Oriun 
ob cdHa»tiM]^ijrivel<siti;rfipt(di^ 
tium choreas eminus rpedantibuS.exr 
hibere .videbatur V _ Horum maitimi 
Menem Regero , f Chomnifeo Art 
chite^o } deleftatum ferunt o‘£ran| 
autem ' fyftcasaca boinfinodi en <artia 
induBria concinnita » . vt ia' obifcutif 
tdytts ad lacernaruokhimcai Numt* 
num motus propd viunm /txpfimc* 
rent. Callidum fan^ inuencum iioo 
Sacerdotiim > fine Cacodsemonisft Aa 
Bolidao 1 -& imperitam plobeni in idOr 
lolatricse feruitiuu inl^a^ qu^ .mi* 
rum in modum laborabant , detinen- 
dam. Ita ve ad DeaBrorum cultum^ 
iiihil ..valQius ,'.hihd efficacius excogi- 
tari potuerit. 


; -.eu. 


ur tbniJ 
, /nUi3-Un- 
t.vV \ 


»?• ' ; ; 2 i'A ai on:iK lril 3 

- ■ (1 


H 


-V 

•r 


Rorotogtm 

Agypn*"®! 

hrdr*paeii- 
mati ea* 


De Ckffydrts^fiu borolo^fs 


,1“!'. j ,nq fr imuil . i \ *; 

I \ 4 jJ Li 
> mr» 

• : .iH .i 4 

A Egyptij , vti ad cletlioncs fuas rite inBituehdas multum interciTe 
putabant, exadam temporis horarumqne obreniationem .» iu.prst 
CGCteris quoque Nationibus inBgncm eos borographicx dodirinae npCH 
tiam habuifle^eique vnice incubuifle} tot & tam diucrla horologia i quU 
bos vtebantUT} fatis declarant : imo eadem Hero integro libro ic deleri- 
pfiflc in pneumaticis refert ; fcd hic vetuBate temporum perijt . Qua»- 
tum tamen ex^appi, & ipfinfmet Heronis verbis colligere licuiii fnerunc 
pleraque hydropncumatica arte inBicuta^ vti ex' paulo poB adducendis 
(cchnafmatii luculcntips patebit . Noiaridom itaque, tnplex^d&gypcgs 


CLASS. vm. MECHANICA ^GYPTIORVM. 55 ^ 

in vfu fuiffc horologium, Artificiale, Naturale, Mixtum . Artificiale di- 
uidcbaturin Sciathcricum& Hydraulicum . Naturale conficiebatur ex 
icbus occultum motionis ad Solem infiindluin habentibus. Mixtum ex 
vtroque comparabatur. Et de Sciatherico quidem fupra in Aftronomia_, 
iEgyptia copioft tradatum eft ; rcftat vt de reliquis hoc loco differa- 


xnua. 

.. ,u 


i u.i 


n 


PRAGMATIA 1, 


I 


^^r^efbabif %Aegyptius ex yereiiilo aquas fundens^ horas in Jubie- 

, (Soyqfi demonftrat ^ 


. n 


/j 


I Ndicathuios Horologij machriiamentum Horapollo his verbis : Rur- 
fut aquinoFhaJtgnificahees^idewanirnd Cynocepha/um'Jedenfem pingunt; 
duobw enim anni aquitioSltjSf duodecies in die, per fingulas nimirum hoTtu wi- 
fum reddit s ideMque noSiu facit . qteare hon immerito fuitiydrologijs ^Sgyptq 
^nocephalwn JeSentem infculpuntJcuiM membro ( fcil. veretro ) aqm defluat', 
idque prepterea, 'quod du»decim, Vt idm dixi, in quas jEquinhSiij tempore dies ^ 
noties ex dquo diuiduntUr^ horas fignificet . Cceterum ne foramen illud acute ar- 
tifleiose que confli udum, per quod i» horologium aqua profluit ^ excernitur ^aut 
htixsfltyout rurjum 4rfli«/(ivtrumque enim magni refcrt,fiquidcm latius 
cum magna celeritate aquam profundit, non rede hora: modum ac di- 
mennooem perficit *, aoguUKis autem'paulatim ac lentius quam par£c, 
aqua: dudum remedium hoc excogitarunt ^tquicqunhpilerum- e fl dd 

caudam ifi abradentes, pro huldfi erajfltudine ferream quandam fijlulam in vfum 
iam ^Slum fabricentur . Hoc autem ipfls vifum efi ndn fine iatidtie aliqua Jxuti 
hec in coteris, facere ; Ktr quod etiam folus ex omnibus animalibus' in aquimSlio 
'duodecies in die per flngulas horas odiat rat, Modhm hydrologij hierOglypKi- 
*ci ab Horo recitatum audiuimus j nbftrdm p6tr6 erit, qua illud irrduftrii 
tonltrudum fuerit, hoc loco oftendere . Prim6 itaque ex xre faciebant 
Cynoccphaluixi- fedentem, intus concauu j cuiufmbdi hbdie in Regio Mu* 
foo Montis Pineiani, a Francifeo Gualdo Equite Ariminenfi, oftendi- 
tuT. Hunc ponebant fupra Abacum A B cetrafiylon, fiue quamor colui 
mnU innixum, intra quem ponebatur vitreus cylindrusG D, cuius bafis 
claudebatur, in fuperiori pirtt ipertus . intra htiid vitreum cylindrum^ 
diabetes E F ordinabatur, cuiusinterior canalis IK bafi cylindri perfede 
coagmentatus, in vas fuppoittum G H defincbac . In cylindri vitrei , vcl 
etiam in ipfius diabetis circumferentia hor* duodecim intra totidem cir- 
culos dclcribebantur,vt figura fcquens docet. Hoc pcrado.per orificium 
M Cynocephalus aqua Nilotici, cuius fymbolum erat , replebatur \ qu« 
per vcrecillum Cynocephali in cylindrum vitreum deplebatur. Et quo- 
niam veretilli canalis ea induBria erat confirudus, vt per illud aqua ({)a- 
cio duodecim horarum exadie depleretur quod ad Sciachericum exadii 
fa^um explorabant ('ideo diabetes quoque EF,vna cumcylindco vitreo, 

V u a ez 


CAPTUI. 


Rororogium 
triplex i£g]r> 
piiji vGcatum 
Cynoecpha. 
Iui hydroloa 
gicu,. 


CAP.UL 

34® OEDIPI AEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL'’ 

ea proportione difponti erant, vc (pacio 1 1 horarum & cylindrus imple- 
retur^ 8c diabetes depleretur^ vt iam dicemus. Aqua enim cx verctilio 

•Cynocephali intra cylindrum vitreum 
C D lapla , lelc paula tim intra diabe- 
tem F E iniinuaof , rpacio duodccinii 
horarum crefccbac vfqueadE, Scil- 
line per orificium canaliculi I lapfain 
vasG H, per orificium K fefe alijs duo- 
decim horis deonerabat; fiebatqueve 
cylindri vitrei duodecim circulis aqua 

S rimum crefeendo duodecim' horas 
iurnas intfi cylindri latera demon- 
/Iraret ; & intra eadem, aqua per dia- 
betem feie exonerans dffcr^cendo ho- 
ras. no^urnas monAraret.* Dic. vero 
, torali . elapfo» 'Cydopcphalo adho- 
rologij contmuatiooeqijk npua aqua af^ 
fundebatur , exemptipri^jtqu^. valtt 
^ G H per canf^emL , Atqu^ ..^hbc erat 
‘ ratio hydrqlogij .^gyptiaci s^b. fforo 
dclcrip( 9 t) ■Nptandum tamen , Tpana.^ 
horaria cylindti c0e inatqualia^Se aliani 
diuifionem. faciendam 'prq. horis dior- 
njs , aliam;pro nodornis . Aqua cninu 
per Typhonem I K Te exonerante , fpa- 
^ 'cia horasia. necefiario maiora erunt, 
proportionaliter decrcTcendo vfqueadD . Qontrarium fit inaqua inr 
tra diabetem afecndente . Nota quoque canalem I K non cuiufcunqu^ 
amplitudinis efie debere » iedita proportionata;^ vc Ipacium I K inter 
lineas horarias, duodecim horarum fiuxum exa(5bc adxquat. Cynocc^. 
phali figuram iuxta confuctudinem Veterum exprefiam, cuius «nea^ 
figura hodie reperitur in Mufxo Regio Montis Pinci^ui , Francifei 
Cualdi Equitis Sandi Stephanii vc fupra dixinmsi vsde in Obelilco 
Pamphilio. 

a. PRAGMATIA II. .. ' i 

1 i ’ 

Hydrcfo£ium horas diurnas noBurnas monfirans . 


E Rat ./Egyptijs, tefte Herone, Horologium, quod cum exoriente So» 
le continuo aquam fundebat > quz intra vitrea vafa crcTcendo vel 
decrefeendottum diurnas, tum nodlurnas horas dernooRribat. Sic aucem 
fiebat . Supra Abacum tetrafiylon F G, plumbea, zrea, vel vitrea fphoe- 
ra, Tubtili folio elaborata , horologij magnitudini propoitionata poneba. 
tor, qnsm vitra medicratem aqua replebant: habebat autem inti^ fy. 

pho- 


DIgItIzed by 


CLASS. vm. MECHANICA ^GYPTIORVM. 341 Cap.iil 

phoncm reflexum E D, cuius extremum D intra Tphoeram apertum* alte- fforoiogjum 
rum fundo fphoerat coagmentatum , intra tetraflyion delinebat * intra_> 
quod vitreus cylindrus ponebatur duodecim circulis » vti in pratccdenti- 
bus diximus, horarijs diflindus . Intra hunc cylindrum diabetes ordina- '7 

batur H 1 eiuldcm cum (yphone reflexo , qui intra fphoeram collocaba- •»<> 
cur, capacitatis &; longitudinis} hic diabetes fundo vitrei cylindri exa- 
dc coagmentatus delinebat oriheto fuo K in vas M L» cui fuperponeba- 
cur. Totum itaque hoc hydrologicum Syflcma oportuno loco expofl- 
tum, Iphoera vitra meditcaccm, vt dixi, aqua repleta | &per trochlcanu 
.iil 
fi 


. ' ii 


VK.* 


3 .i 

'• • i *'* 


Ai? 4 

t j tidoA m ^ 
'.rr:*iboq JL^I 
n fvrJui- ,jq^ j 31 tiint 

V 1 fuutt i q 


A prim exade i nc aer difflare poflfec ^conclnla, mox ac radijs folaribus 
pcrcutiebacur,aerem in fuperiori fphoerae regione flabulantem rarefacie- 
bat ; hic rarefadus premebat 'aquam ; aqua prclla cum locum euadendi 
non liabcrct nili per fyphonem reflexum, in cum per olculum D intrans, 
fc exonerabat in cylindrum vitreum, ibique horacim alcendendocum ex- 
tra, tum intra diabetem H I cjl proportione, qua ex fy phonc reflexo , id 
cfl, duodecim horarum Ipacio dilaoebatur , vbi vero ad duodecima: ho- 
TX circulum peruencrat, ibi eodem temporis pundo intrabat canalenu 
S K, fcque eadem proportione per orihcium K exonerabat in vas M L j 
idefli horas nodurnas ordine intra circulos deferiptas, demonflrabat. 
£c fle fingulis diebus oportebat fphoeram denuo ad didum terminuiTLi 
aperta trochlea A replere, ad nouam horarum dcmonflrationem. Atque 


SK, 


CAP.Hl 34* OEDIPIJEGYPTIACI GVMNAS, HIEROGLf 

boc hydfologium ingeniofuni quid*ro crac> & horis AEronomicis ofteti- 


kor«< xqua 
J«i mooan. 
bu. 


HMoiogiotn dendis accommodacin[imuin,r(rd|ncut: Sc prscedeos,non nifi diebus xqui- 
SaVn*fo’iam nodialibui, cum dies artificialis nofii aqualis c0et, fioras perfefie demon- 

" ftrabat ; cum cmav^iquum borologiumfcqucrcntur i£gyptij , in quo 

(inguli dies in duodecim quidem horas» yci & np6;es, diuidebancur*ideo- 
que dies & iiq^es tanto longiores breuforerque erant ) quanto tropicis 
viciniores* (habilem & confiantem aicnfgram in aqua lapfu vc haberent, 
fieri non poterat. Quomodo itaque horologium confirui poilit, vr di<^a 
dierum ac no4^ium hora per totius anpi dccurfuru oonftapti lege ofteor 
derentur, explicare aggredimur. 


Kttolqgiaa 


kariram iiue 
qaa|iqoL.*| 


PRAG MATIA III. 


H^droh^um antiquum Aegyptiacum, quod horas inaquales 

demonftret . 


M Achina confiituatur loco opportuno* vbi perpetux aqux fup- 


. peditatiocxiftati fitque caput Leoninum, fiucMomphta A, quod 
Intra receptaculum B C, aquam effundat \ & ne exuberet di<5um vas, per 
capalcm T V exoneretur , habeat autem vas B C intus fyphonem refle. 

* xum D, per quem aqua fij exoneret in vas vitreum, 
quod ponetur intra tctraffylon G G H I, cuius co- 
lumnis infillit receptaculum BC. tetraftylon hoc 
infiftat alteri receptaculo HI K L, intra quod per 
diabetem E F, aqua intra cylindrum vitreum ex fy- 
pbone D vafis B C dilapfa fc exoneret. Atque haec 
eft fabrica machinat» fequitur horarum inxqualium 
in cylindro vitreo delineandarum modus. Vc ita- 
que totius anpi decurfu* aqua intra vitreum cylin- 
dru inae^uates horas e.^a6le demonffret,fic procede. 
Accipe prius chartam altitudini cylindri vitrei £F 
xqualcm ; intra hanc Tepairatim lineas horarias hoc 
pado depinges . Vide loci in quo hydrologiunu 
confiituendum efi,maximfam & minimam diei .lon- 
gitudinem I quae Memphi erat quatuordecim , & 
decem horarum. Deinde deferibatur parallelo* 
grammum A B C D, cuius latera A C , B D lingula 
in 24 partes «quales diuidenda funt. Latus vero 
frontis A Bin fex aequales partes diuidas per feptem 
lineas* qus parallelae defccndant in bafin C D * quw 
bus lingulis chara&eres lignorum, vtiin figura fequenti apparet , inllri- 
bancur . Hoc pera61o, in latere A C, inferius incipiendo, numerentur 
decem Ipatia, & in latere B D quatuordecim ; & per terminos ducaciir 
linea reaa E F . hoc polito, fpatium E C, vti & F D, diuidatunin duo- 
decim squales partes, & per horas corrcfpondentcs ducantur lineas rc- 

Djgitized by Goc I CLASl yin^ mechanica, utGYPTiORVM, 543 CAP.rn, 

Eadem ratione fpacia E A, &BF partieris; quod fiet , fi fpacia_, 
horarum FD traducas in E A, & fpacia horarum C Ein lineam F Bt ' 

dudifqae lineis reSis, habebis 
hydrologij lineas, ad horas nion- 
firandas , paratas^ Totum hoc 
parallelogrammum depinges ftv> 
pra vitrei cylindri fuperficiem, * 

& habebis totum negotium c6o> 
fe^um .. Aqua enim exoneran- 
te Ce per (yphooemiO rcBexum 
in cylindrum vitreum, ea ratio* 
ne, yt aqua fpacto 24 horarunu 
cylindrum praecise i mpleatvfque 
ad A B j fiet ncccHario, vt aqua 
in latere AC, dum percurrit 
ex e in Et quantiratem dici mi- 
nimi decem horarum per duo- 
decim horarum fpacia , in qu2 
diuifa cfi pars C E , metiatur j 
in V vero duodecim horas xqut- 
nodij, in F denique quantita- 
tem dici maximi qnatuordecim 
horarum per duodecim fparia , 
in quae diuifa cft pars D F , 
cxaftc demonftret f ' fic fic in re- 
liquis lineis fignorum confequenter fiefi indicabis, -Poft E F vero 
ftieipict aqua paulatim crefeens monl^rare horas nodurnas Vbi vcr6 
aqua ad virimam lineam peruetieric , incipiet ingredi diabetem E F, 
atque per cum, eadem proportione mottrs, quointra vitreum cyiindrumu 
crcucrat, fefc cuacuabit in vas fuppofitum H 1 K L j hSc tamen cautio- 
ne, vt aqua, quae horas Sole in Capricorno exiftente dcmoniirauerat in- 
ipacioC E crcicendo, eafdem in Ipacio BF dccrcfcendo demonftrct; 
pari pado, aqua, quae Sole in Caocro. cxiilcc^te, horas dcmonfiraucrat in 
ipacio F D crefeendo, eafdem dccreftendo demonftrct in A E fpacio , 
vti numeri adferipti luculenter monftrant . Efccm eft ratio de reli- 
quis fignorum lineis; ira yt femper aquhdci^^cntc linea oppofita il- 
lius line», per quam creuerq;,,accipienda fit,-(rti charadlercs fignorum- 
in bafi monftrant , Eft itaque hOc hydrol^gium perpetuum, oh perpe- Horoiogiam 
tuo fluentis aqu» per os lcomn 4 lpi fluxum . Totum itaque artificium- 
confiftic infyphoois reflexi &diabl*tis conftruftione, quorum vterquo 
ad eam tenuitatem fubtiliratemque reduci debet , vt aqua recepta- 
culi B C, per fyphonem D, fpacio 24horarum cylindrum G I praecise im- 
pleat, & eodem prorfus tempore eadem per diabetem E F in vas H I K L 
fc depleat ; quod quidem haberi non poteft , nifi per obferuationem ad 
difti temporis fpacium : deinde valbrum proportionis fumma cura te- 


-cAd. » 


nen- 


Digiflzed byGoogIe 


V 
CAP.lXL 344 OEDIPI J5EGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL.: 

nenda c(I. Verum cum perpecu6 fluente aqu^ , iempcr quoque cyli&> 
drus plenus foret > hinc os leonis habeat epiftomium , \t quando aqua 
cylindrus vitreus fuerit plenus, claudacur> donec tota aqua fpacio viginti 
quatuor horarum fc depleuerit > 8e deinde pro noua horarum demon- 
firatione poflero die referatur i atque adpo icmpef alternis diebus natu* 
ralibus claudatur atque referatur epiflomium . Procurauirous aut^m per- 
' petuo fluentem aquam hac de caufa , quia quamdiu receptaculum B C 
plenum fuerit aqua } aqua confequenter cum flequali prorfus impetu por 
Typhonem lapia, aequale intra vitreum cylindrum incremoitum caufabiti 
quod non fleret, fl aqua in vafe BC, paulatim deflcercc , 'vti fufe in Me- 
chanica noflra bydroftatic^ dempoArabimus, 


J^Jks Horologij , 
* 4 


-I. 


S I horam cognofeere velis, quaere primo lineam flgniyinquoSolcar* 
rente tempore exiflit, & vide vbldi&am lineam aqua vafis interfe- 
ecc linea enim horaria, quam ibidem tangit, efl hora inzqualis quxflta. 
£t aqua quidem crcfccntc intra vas vitreum | accipe flgna in fronte AB 
notata; eadem vero decrefccnte accipienda fum Agna in bafi CO de* 
feripea* prout in prxccdentibus tradidimus Hydrologium itaque quoJ 
horas inzquales totius anni dccurfli demonftr|r^ conflruximus. Atquo 
hxc funt qu* dc Mechanica ^gyptia indicanda duxi . Qui plura mii 
rabilibuiiSgyptinofle de(iderat,tt Arabum hiftoriai legat ,potiflimunu 
vero Schiangia celebrem Author^m ; Salamas Kandati , in Opere quod 
Hortum ntirahilium Muttit nominat ; loleph Ben Alriphafi > aliolque in* 
numeros pailim in przcedentibus allegatos» quorum dc^gyptiacis poN 
tentis narrationem hoc loco libenter adducerem, nifl id in primP Tomo 
pedipipreflitiflem. Accedit» quod cum pleraque Dzmonam 
v ! ppe & magica arte conftruAa tradantur mirabilium rerum 

tcchnafmati, confulto ea omittenda exifti* i ; ; */;) 


• »rf5«5 >**' 
S? .IL) 


maucrimus* 

r*\ foLno iiui j J 0 ou*.^ 
. *ptiF> «f «pe ^ci3f.q iicq 
s rljo*'’" 313 Cl T 

f! iijmuii 

I 4t:3flil lUOion^n 

•J ii”» fnr’'in ^ fXJUil aoil 

% ^ s 

. ?l lijl flr /1 ni 

• - 

to loq 6 i 

p nfejCJi njl 

f 1 < ]l tQ i->q /J dilit'* 

J /1 i n ih / ;jI 7 3 tulioiq n abeo yi 

bu .n noijr.oiol-o i qilin , ibio » len ! rtjabiuf) boup i j >b 


{ 1 ^ I • 2n M 0 j ^ 
ff 9ij"^b i 

j iT ' -j: 3* A ni 5 c 
ob vilii ll i 

C - !il 

d » ,mmn‘5'p^ ^ f 
'rui supAjt 'umiv I 

/ ui^yoap c ' 

3 x.::i K J I t l. d>b ' u i 


•m ^<uxiq 1 O ffiL^^hnilYn 


■03 fciua c;r.mt)i tinoijjoqoi»] cnuij^'* / •j*;» o.. : u.liioaqi iiV 


n ui 


clas» 


DIgItized by 


7' y f.v.:) .T :v-.. S45 

CLASSIS IXp IATRICA. 

$1VE MEDICINA HIEROGLYPHICA. - 
EMINENTISSIMO AC RE VERBN DISSI MO 
PRINCIPI AC DOMINO, domino 

IO AN N I PHILIPPO* 

SacneMoguntinasS^is ArchiepilcqpOf ac S. R. I. per 
Germaniam Archicancellario, Principi Eledori» nec 
non Herbipolenii Epifcopo, & Francis 

. Orientalis Duci , . ^ 

- 1- I • . ■ •. . . . . 

DOMINO MEO CLEMENTISSIMO. 

At^TV S ^fjEminenddimeS.R.L Princeps Elegor» 
•virtutum Tuarum Splendor ^ magnificentiaynon eSl quod 
/criptis meis memorem ; nouitid Orbis ^ teflabuntur Htjlo» 
rici, quibus iam dudum thema diSlare ccepijli , quo quanto . 
conJiltOy prudentidj O* autbQritate in Augujlo Impenj thea» 
tro T e gejferisy quanta rerum ingentis momenti trananda» 
rum dexteritate Vaiueris't po/ieritati innote/cet , Et t amet fi 
incumbentium Tibi huiufmodi negotiorum onere fane ^tnd grauiore perpetuo 
premaris j nulla tamen tanta Tibi accidere pojfunty qua Tc ab eruditorum f^i-» 
roruT»y quos amasyfouef^ , con/uetudine, recondit iorumtjf artium capejfendarum 
defiderio duellant . ^tin fi quandoque liberiorem d n^otijs auram na3us fuerh , 
de abditis rerum naturalium caufisy de medicis herbarum, lapidum , animalium^ 
viribus tam fiite difeeptas, tam fingula profunde euoluis,tam fubtili ratiocinio 
cunSla penetras, vt dirorum longo vfu (jr experientia in qs facultatibus exerci- 
tat orum indujiriam multis parafangis fuperare videaris . V t proinde hijce com-< 
pul/us, cui in hoc Cetfareo Oedipi Opere de veterum dEgyptiorum medicina argu- 
mentum libentius injcriberem,prater T c, digniorem cenfuerim neminem . In quo, 
ni fi me communis philautia falhtyforjan haud ingrata yjed appofita ad ingeniunu» 
Tuum pa/cua reperies, quibus mens Tua, publicis negotijs fejfa , in peramoena^ 
quadam herbarum plantarum^ viridaria, Veluti in dulces quafdam , Vt cum^ 
T bucydide loquar , tV «■«•'«r introduSla relaxetur, infiaureturque . 

quidem fi Celficudini Tuae £le£iorali non difilicui/Je cogndro, animum addes,vt 
hdc T ua benignitate ^ clementia fiimulatus alios ^ alios, gloriofo Nomini T uo 
referuatosyin lucem propediem (ducam ingentj partus . Fale S.K^ I, Princeps 
Elc6Ior, ^ quem bucu/q humanitate ir beneuolentidfouijii, porro [onerenan 
defiUai . 


ft • C * ^ • 
:-]rj 


Xx 


* i 


CLAS. 


CAP.I. 


< 4 ^ 


Medcodf CTH 
ples fflodiu 
«pud ^gp* 
pcio«, PhyG. 
ciu.Eucheci. 
auiAmuka 
tutu*. 


Adant me« 
dendi arte i 
Deo inflni* 
ftuii'eitn po« 
fieria fuMtn« 
didit. 


j4(S OEDIPI jEGYPT. GYMNAS HIEROGL 

CLASSI S I X- ^ 

latrica, fiue Medicina hieroglyphica . 

P R AE F A T I O. 

. r • ; f • • 

, • ‘ • . I J 

f' M ma^na hUrogijiphkarum infiriptionnm portio Mediem* 
^gyptiacee arcanis referta (ityde eim ori^iaeanuentione, ^ ^ 
plicatione boc loco opportune dijferendiimexijlimdui j "i>t quibus 
ilia potijfinwm conjiet > imotrfcat . Erat autem ^gvptijs tri- 
plex intdicinainWitutnrriin y/ii. Trimam erat Thy ficum feuOe* 
conomkssmtquo per yfegetabiUtnatw^e remedia omnibus commu- 
nia humani eorporit tu^r^tates depellebant i Secundam dicebatur 
Eucheticum (iue precatorium^ quo per preces hjmoofque Deorum morbos quojli- 
bet fugare fe poffe credebant . Tertium erat ®ep^A««T»*«V fue Amuletarium Jeu 
cbaraSlerifticumiJiueJidereum aut ajlraumt quo per figuras Deorum finguUs mor^ 
bis praUitutorum Varijs hieroglypbicorum fymbolU tornatas > perque adiunSim 
adiurationemt Deailris attrabits hominem prifliiia fanitatT^ a quacunque infirmi’ 
tate tandem detineretuTt refiitui fibi perfundebant. De quibus fingulis ordinc.j 
traSfandum duximust boc Vnicum intendentestVt prauarum artium dogmatAiqua 
in boc )ffque tempora, Damone feminatore, radices fuas propagarunt ,extirpentur\ 
atque ita, quod Voicuminflitutumnoflrumefl , bieroglypbic* doSlrin* arcana , 
per Veridicam interpretationem, aperiantur . 

C A P V T 1. 

De Origine, inuentione,f^ conditione, Medicinre Veterum^ 

. ^Aegyptiorum . ROTOPLASTVS Adam , vti infufa (ibi-reruoi omnium 
[ feientia diuinitus inftrui^usfuinc legitur , ita infignem quo* 
que medicarum facultatum lapidibus, plantis , animalibus 
infltarom notitiam habuifle certiflimum eft. Cum eninu 
poft lapfum cius humani generis malTa corrupta>innuinerorum malorum 
infirmicatumquc tyrannidi fubijceretur ; hzc feientia ad hominum fa* 
lucem parandam prorfus oecelTaria videbatur, ne homo omni diuino hu- 
manoque auxilio defiitutus, Det mifcricordiam, qux finem non habet > 
ceu oppido rigidam incafarc pofiTec . Sapienti igitur Dei con filio fai^um 
cll, vc Adamus fcientiam rerum naturalium fibi communicatarum Polle* 
risfuis traderet, ne homo tot malis prelTus, veluci defpcratione in tranf* 
nerfum a^uSjomnem refurgendi rpem abijccret . Hinc Abcnezra pul> 
chre fanc o(lcndit> Deum Adaroum poli impoficionem nominum lingulis 
animalibus pera<l^am per vniuerfas paradili femicas duxilTc, lingularum 

plan- 


CLASS. IX. MEDICINA HIEROGLYPHICA. J47 

plantaruoi) arborum» fruAuum» lapidum naturas inipiciendas dcdidc. 8c 
qua rjuodiibet virtute ad cuiuflibet morbi dcpuinonemindruaumeiret 
docuifle . Hmc faaum. vt Adamus non Gbi minus, quam (iliorum faluti 
confulendnin duxerit, dum fcientiam a Deo Magiftto fibi communica- 
tam filijs fors continua fueccflione tradidit ; quae eft Cabal* naturalis 
pars , quam Noc a prasdecefforibus acceptam Glijs tradidit , hi in reliquam 
pofteriratcm transfuderunt. Sed audiamus verba Abenezr* hoc loco ; 

erxy hp n^n’7 oTiiin dtn Kaim 

xiwflT? onyatj Vo mn» noSi ooaxi nuV w 

P,,„ ••0’7ninux30 ^3 

Et iaHus Jd^m fer onm« p»r^lj! fimti, . vidit vmnt lignum, vrht- 
Tcs,fl(Mas, e>» lupides,fy dveuu eum Dominus omnem numram eorum ad 
Jamndum omnem dolorem ^ infirmitatem . 

Porr 6 Cham inter cocteros Noemi Hlios curiofior, traditam fibi feien- 
nam primus dEgypto inucxit, quam Mercurius Trifmegiftus omnibus 
denique numeris perfecit. Nam vt refic Clemens Alcxandr. J. 6 . Stro- 
matam refert, fcripfit Mercurius 42 libros valde ncccffarios, ex quibus 
36continent omnem >€gy peiorum Philofophiam; reliqui aurem fex qui 
a pallium geftantibus, quos vocant, difeuntur, pertinent ad 

medicinam, nempe de conftru«aione corporis, de morbis, infirumentis & 
medicamentis. Qui quidem libri non nifi ab ijs,qui Sacerdotalisordinis 
erant, legebantur ; vnde & hicrogl yphicis variis obuelati , morbo qui- 
dem oppreffis applicati ad falutem ita conferebant, vt ratio tamen eo- 
rumiplaro plebem lateret, vt in fequentibusdiauri fumus. C^is autem 

modus fuerit Medicin* .€gyptiac« , ipfe Hermes in fuo Aiclcpio tcfta- 
tur his verbis ; Quowam ergo proaui noflri multum ermbant, rationetn^ 

VeorumincrtduU.^nm ammaduertentes ad cultum religionemque dimmm\ 
tnuentrunt artem, qua Deos efficerent , cui inuenta ad'unxerunt yfirtutem de^ 
Mundi natura conuementem, eamque rmfientes , ^quoniam animas facere non^ 
foterant, euocantes animas Damonum, \el Angelorum, eas indiderunt imaginibus 
Juu, diutni/que myflertjs, per quas jola idola C5* benefaciendi isr malefaciendi vi- 
res habere potuijfent . Auw tuus, 0 Afc lepi. Medicina primus inuentor, cui tem- 
plum confecratum ejl in monte Lyhia, circa httus Crocodilorum, in quo eius tacet 
mundamu homosid efi corpns reliquus enim, \el potius totus, fi efl homo totus 
inferfia viu melior, remeauit in calim, omnia etiam mme adumenta hominibus 
praHans infi mis Numine fio, qna ante /Mat Medicina arte prabere. Her- 
mes, cuius nomen mihi auttum eSI, fibi cognomen patrium confiHens omnes morta- 
les imdique yenientes adiuuatx atque conjeruat , Er paulo poft: Conflat h 
Ajclepi de herbis, lapidibus, ^ de aromatibus vim diuinitatis naturalem in fc-» 
habentibus i ^ propter hanc caufam/acrificqs frequentibus obleSlantur Numina , 
byfnnis quoque ^ laudibus, dulci ffimifquejonis in modum cakfiis barmonU ccni- 
dnentibus, Vt illud qwd eft cMi vfu ^frequentatione ilh&um in idola, poffit 
Uturn humanitas pattens longa durare per tempora, fte Deorum autbor efl homo , 

Bi ne putes fortuitos ^edus ejfe terrenorum Deorunno jfclepi,Dq cttkftes inhabi- 

^ * * tant 


CAP.L 


R. Ahattrt, 


Mffdicinindi 
artem /£gy. 
ptiof docuit 
Clumilcde. 
inde rriCne- 
giliut. 

Cltm, A/e«. ' 
Z-ibri Triirntk 
gi/li ad medi, 
cinam (pe* 
eUattu 


TrifmtiUlMi,. 
Metiendi 
modus /Sg^. 
priorum ex 
TriTinegiAo 
ft Proclo. ' 


I 


CAP.ii. 548 OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL.'» 

taat fummttcaUfHafVnufquiJquepfrordinemyquemacce^tt comples 

cuflodiens . Hi vero no^ri qti<edam curantes ^cjU-edam pr^uidentes^u^- 
dsm fortibus Cr diuinatione precdicentesthis pro modo fubuenientes humanis itpu^ 
Ji amica cognatione auxiliantur . Qu« congrua l'anc funt ij?, quae Proclus iii 
kanc rem affert ; Etenim intelleSlus ex fe tanquam Deus occurrit 3 gy antrrta» 
pum antiquijpma intelleStualis exiflitfi deoque Damonum quoque Juprernum ge^ 
nus, vtpote 'Dqs proximum, vniforme efl atque diuinum . Secundi yeropojl hos 
. Junt T>amones intelk^uali proprietate iam praditi 3 afenftonibus. <^cfeenJsqM^ 
bus prdtjidentes3 atque omnino Deorum effeHionem declarantes omntb^y^ atqu^ 
tradentes . Tertijvero Junt Damone s 3 qui animarum diuinarum fffecltones atk 
Hribuunt in fequentia3 complentque vinculum jufeipientium inde defluxus ad tlr 
las . ^artf ymuerfaltum naturarum vires efficaces in generabilia tranjrmttunt , 
particularibufque naturis inspirant vitam3 ordsnemque, ^ rationest ^Vmuerjam 

mortalium ejjeSluram . Quinti corporei quodammodo JUnt^corporumque extrema 

deuinciunt. j^«o enimpaUo corpora fempiterna conuenient cum caducis 
^omodo efficientia cum^^ibus3 nifl eiujmodt medio colligante ? Natura enm 
eiujmodi media bonis corporeis dominatur3 omnihufque copys fsaturaltbus prout et, 
^lerique Vero ex eorum numero verfantur circa rmteriam3 Virffique a ctelellt nu^ 
uria dejuper in materiam defeendentes continent» atque contexunt 3eamque Jubtn* 
«ovnm iJo. cuflodiunt»^ varietatem ptSluramque Jormarum in hac ipfa conferuant . I t>- 
^nguii» la itaque Ongulis Numinibus, qui morbis diuerfis praefidc anc , extrue» 
«dcMuE^ banc, quibus materiam cx natura Mundi congruam, videlicet cx api i? 

bus, herbis, lignifque Deos fecundum intentam analogiam reipicicnti- 
busaddebant; accedebat deinde laudum , hymnorum , fonorumquo 
congrua harmonia, quibus illcda Numina ad fanitatem concedendam , vt 
fallo putabant, follicitabanturj quorum nonnulla fingulatim membro, 
rum curam fufeipiebant, vt pariter credebant, quaedam lorcibus & mi- 
natione alliciebantur, quaedam per fomnum mcdicamcnra moibis adhi- 
benda prxmonftrabanc i alia denique in animalia transformata , ® 
camentorura adhibendorum rationem docebant, vti Mercurius lub Ibi- 
dis forma clifteris vfum, Typhon fub Hippopotami hgura vwac lettio- 
nem 3 de quibus omnibus in fcquentibus luGus & cxaftius trauabitur, 

,* i ' 
C A P V T II. 
• 'i 


fD* Charaatrijmis rerum medieinalium , quibus fer pgdU, th»a. 
Btrefqut fmgulis rebus imfregos, io abditas rerum virtutes de- 

uemtbant ^tgyftij . 

\ 

T Amctfi in Cabala hanc materiam trafiaucrimus cap. 9. §. III. 

Quia tamen ibidem mentem camum Cabaliftarum innuimus, hic 
vcluti proprio loco eadem pertra^are vifumcft. Abouo itaque rem^ 

ordiamur . « r/i' • • 

y£gypcij mortalium in obferuanda natur» maieltatc ftudiofilliiniimi 

rime 


Digitized by Googie 


ul 


I 


CJLASS. IX MEDICINA HIEROGLYPHICA'.' 549 CAf.jL; 

niroe tradita fibi a pnEdeccObributrcieneia contenti, nihil non agebant, 
vt intimas rerum daturas penetrarent. Hinc lapillorum, plantarum, hcr- 
barumque ungulas propricuccs examinaturi, non Indicarum, non AflVria- 
rU(n,Don Europaaru plantarum,fcd quae patrio foIonat«& educat* fuif- 
fent, proprictacctfcrucabanturi magnam in climatum difporicionc vim. liibU^r 
ponentes . Cum enim idem a benign* natur* libcralitatc temperamen- 
tum, quo ipfi conftabant, fortitae effent, prater eas, alias non curabant, 
imo eas vcluti degeneris indolis afpcrnabantur . Habebant illi quideoL» 
traditione, multa de charadieribus a natura fingulis impreffis, fcd ad ar. 
tia applicationem non omnibus tam facilis aditus erat; iriduftria igitur 
& continuo exercitio, cxpcricntiaqucdodli, tandem in id, quod dcfidc- 
rafiant, continua,vt dixi, mentis indagine deueniebant • *■ Aiodum itaquo 
nonnullis fuppo/itis explicemus . 

Notandum primo, -/Egyptios totos in mundtalium rerum catenis, 
qu^is quadruplex Mundus,Archctypus, Angclicus,Sidcreus, & Elcmcn- 
taris ariSe connedicbancur , iiiueftigandis occupatos fuifle, totumquo 
eorum ftudiuin in eo pofitum fuifle videtur, vt elementalia fingula, quu 
bus /lellis, quibus Genijs Pr*ndibus fubeflent, cognolccrent . Qu* om- 
nia calculo fuo conformia luculentis verbis recenfet Elluchafcn in libro 
de ritibus iEgyptiorum . 


utenai Icru- 
labancur. 
Etlufkafim, 


j ' ^ ciU jM U? 

U ^ Lpv>M 

fe)*^ j 0 j>xll 0^ 

jh 4 iXiU 0V u 0 l > y 0 >> 0^ 

, ^ \jSj^ 

Id cft, ‘Pbllo/cpla JEff^ptiy quemadmodum inhtjiorijs eoruntinueni,/utnmo iiudio 
tnquiltuerunt catenam iUammagnam-i qua Mundus Juperior inferiori colligatur > 

■ id eTti explorare conati funt 'vinculum , quo Mundus jit^eheus iungitur Mundo 
StdereOi id efit duodecim (ignis Zodiaci y iS' jeptern planetis , ^ quomodo bic Mun- 
dus Mundo elementari conneUatur,^ ex omnibus qua eidem fubieclajunt rebuSy 
€X mineralibus f lapidibus y herbis y plantis f animalibus y proprietatibus cs omnibus 
operationibus eorumycognouerunt tandem longo vfu ^ experientia y es per lon- 
gum ratioaniumy omnes formas ej" fimilitudines inferiorum iungi formis itr (imi~ 
iitudinibus /uperiorum i hoe paSlo mirabilia magna operati funt in 'V/u Me» 
dicinie . Sed lingula paulo vberius explicemus . 

Cacen* fympathic* dicebantur ab Aigyptijs , cert* qusdam feries p*'*»*. 
rerum naturalium, cx incomprehcnlibili fupremi Numinis fcu diuinitatis a^Agy* 
centro, per concarenatas intermediorum Mundorum fubflanctas, in vl- 
timum vltimi Mundi terminum continuat* quarum quidem feries pro 
ditierlitate graduum natur* inferioris erant diuif* , atque Dei Optimi 
Maximi occulto confllio ita ordinatz,vt (ingul* res fub vna catena com- 
prehenf*, fympathica quadam amicitia, & fatali neceflirace fe mutuo re- • 
Ipicercnr, ac proinde beatum illum praedicabant, qui rerum naturalium 

ordi- 
' »1 


I 


cap.il 35® OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL.*^^ 

ordinem fub vna catena comprehenfum inueaidet . Hirce enim in vnam 
coDiponcis, mirandos nbi effedtus in Medicina fpondebanc. Sed rem.» 
Cttcasi^. exemplo coriofo Ledlori exhibeo . SupremumNuminum Numen» omnia 
quae in Vniucrfo fpedantur, in vna fimplicique effentia complicans , fin- 
gulos rerum naturalium gradus explicabat, vt ipii potabant , in Mundum 
Genialem nouendecim Intclligentiarum pneHdiarijs coetibus inllrud^um; 
quorum duodecim , fignis duodecim Zodiaci prxerant, fcprein ,c to-' 
eidem planetarum globis. Atque hi in Mundum Eiementarem cotidenu 
entium gradibus diQindum influebant, flnguli in (ingulos rerum gradus 
libi analogos ; demum in microcofmum hominem, cuius corpus i u toti* 
dem membra diflribuebant, fecundum quandam, quam ad illa habebant 
rympathiam;»«»^><*( influebant, ita vt membrum herbam fibi propriam*, 
membrum & herba proprium fibi fidus &(ignumjmembrum,herba,Gdus 
& flgnum proprium fibi Angelum haberent , omnia deniq; fupreroo Nu- 
mini, in quo complicantur omnia, fubijcerentur . Supremo itaque Numi- 
* ne per przuiain dirpofitionem, ad membri alicuius male difpofiti fani- 
latem impetrandam, follicitato, mox diuinae voluntatis nutum in eam# 
Mundi Angelici Intelligentiam, qusdi£^o membro prasfldebar, explicari 
credebant y Angelus diurno nutu pcrculfus, mox fideris membro analo- 
gi vim influxiuam concitabar i fidus fubditam fibi plantam, lapillum, vcl 
animal aflrzo fuo radio percutiebat ^ hoc percuflum , & virtute fympa- 
thica imbutum, membrum tandem, fca morbum eidem inlicum^^per niurj 
tuum quendam harmonicumque omnhim ordinum correrpon/um, p^- 
£c6tx fanitati refliruebat . Audi Iamblichum inmyflerijs . Mundus^ in-* 
itmhUiim. quit, tfi \num animal ^ in ejtio partes, (juamuifloco dsSlanteSy tamen propter »o- 
turam Vnam inuicem ad (e feruntur. Atqui vis 'tpja comihatrix Mundi, ^eau^ 
fa communis omnium mixtionis, trahit quidem partes ad fe inuicem /uapre na* 
tura j poteU tamen eiufmodt traSius ^ appetitus arte quadam preter ordinent^ 
augeri, f^is quidem ipfa conci lians infufa cunilis fsonaejl, ^caufa 'vbique^ 
impletionis , communionis, barmonity amoris mutui, Vniortifyue mundana, qu4t 
Junt fiunt que imperio continentis : in partibus autem propter earum dt UantUnt^ 

. ab inuicem isr a totis, atqueob naturam debilem et egenam, compajjione motuum,,^ 

• eongrejfum conficit . Vnde acrior appetitus plurimis efi ingenitus , An itaque^ 
deprehendens hanc Vim coaguli pajfsm in natura dijperfim, contrahit eam Vndiqtaa» 
eolligitque fimul, deriuatque in Vnum : atque ita appetitum necejfaria Vnionis 
• naturaliter moderatum, reddit fuis machinis ejfrenatum, dum ^ matersatn^ 
adtnouet genitura pracipue conferentem, ^ vires Vndique naturales inter 
differentes commijeet in vnum, quarum commixtione pro arbitrio regit <sr conficit 
congreffus adgenituram . Proinde cum fint in herbis atque lapidibus vires ^ 
diUoludua ^ rurJumcongregatiu<e,fiiitqna multo maiores in rebus naturffque^ 
maioribus ', potefi Vtiqut ad coitum mxus intendi eiujmodi rebus adbibitis^ at- 
que ab bistpfis fine artis opera amor accendi , traFlufqtae fieri , Vide quae Pro- 
cius in libello de Magia & Sacrificio , vbi prope iildem verbis allceaca.^ 

fwtUi. J'* O 

inuenics . Quomodo vero in cognitionem virtutum medicarum , quae 
fingul is rebus natura iufcucrat ,perucncrint, fopra ex citati Eliucbafea 

Ver- Digilizad by GoogI 


CLASS. IX. MEDICINA HIEROGLYPHICA. 351 CAP.m., 

verbis patet > videlicec ex /imi Ii tud i ne plantaruni Sc rerum ad humani 
corporis membra. Qux vti Fufius explicari debeat > ita pecuHi^re quoq; ^ 
caput merentur. 

CAPVT IIL 

. 

'Dc tnodo (5^ ratione» (jua tAe^ptij in notitiam •virium rerum perue- 
nerintfid efi» quomodo Ae^yptij per Charaileres» f^pmiluu^ 
dines rebus imprejfas » •vires •vniufcuiuf que rei 
naturalis cognorins . 

C Ertum cft exCabalaPrimzuorum Mundi Patriarcharum» cos hanc 
arcem traditione didicifie» quam pofica longo vfu & experientia 
fummo ftudio pronaouerunt. Virtutes itaque rerum inueftigaturi, tri- «piorabiat. 
piicem methodum vfurpabant : quarum prior erat,perqualitates mani- 
fcftas rebus ip/isinficasj Secunda per /igna feu Gharadleres fingulis re- 
bus a /agaci natura rebus inaprefibs ; Tertia erat per /imilitudines rerum 
ad res» de quibus fingulis ordine tra^Iabitur. ^ 

; %. 'I. ‘ ’ ' . 

* 

^De cognojeendis herbarum •viribus per qualitates elementares» qui efi 
primus modus ^v 4 egyptijs*v/itatus, 

S Ciendum cft, iEgyptios nullis herbis, prxtcrquam quas patrium 

folum illis fuppedltabac(cxtcris & peregrinis veluti degeneris natu- indigeDn|htr> 
rx repudiatis) vfos cflci folx enim iEgyptiaex plantx veluti Genio* inaedeodii' 
rum immortalium donum, indigenis conceffum, in pretio & xlUmatione 
habebantur, quod & in animalibus , lapidibufquc vfu vtniti /iquidcm 
nullum prxtcrquam itgyptium animal aut diuinis honoribus prufecuti, 
auc hieroglyphicorum catalogo, prxtcr illud quod patrijfoli benignitate 
produdlum ibidem adoleuiflet, dignati funt ; cuius reicaufam alibi vbc- \ 

rius difeutimus . Nullum etiam lapidem ad Obelifeum , coeterarumque.» 
facrarum imaginum fabricam , prxterquam Niloticx telluris alumnum» 
aflumpfiffc, in Obelifco Pamphilio fuse probatum eft . Idem igitur do 
plantis ftatuendum ducebant i has fummo ftudio inquirebant, has ana- 
tomi* more, in radices, flores, fruftus,folia, vti hccerogene* natur*,ita 
diuerfi quoque in medicina vfus,refoluebant. Virtutes autem fingulis viMute»her- 
plantis inhaerentes quinque fenfuuin rainiftcrio addifeebant. Vifus ex co- 
lore albo. flauo, rubro, puniceo, flammeo, purpureo, viridi, cxruleo , «iniHen^ 
pallido, cinereo, nigro fcu atro , qui omnes diuerlas temperamentorum 
in plantis abditorum rationes aperiebant, cognofeere ftudebat. Audi- 
tus, cx fono, quo percutiebantur, acuto, graui, tinnulo , obeufo , afpero , 

leni , 


CAPau. 
Alii modi 
qaibtu 
ptij in virta. 
turo berbatS 
notitiam rc* 
nicbaot. 


551 OEDIPI iEGYPTo GYMNAS. HIEROGL. 

leni, conapaginatx (lirpisccmperamentum diicebac . Ga(Ius ex faporeJ 
carum, acria acerbo, acido, amaro, dulci, falfo, pingui, aullero, de plan- 
tarum viribus iudicabac. Odoratus quoque de odore earum, molefto , 
grato, inamoeno, obtufo , fuaui , Aiptico , pungitiuo latentes qualitates 
aperiebat. Ta&us denique ex leuitate» afperitate , mollitie , duritio , 
fcabroficate, & hirfutie, virtutes latentes capiebat . Atque ex hifce ma- 
nifellis fenfui qualitatibus dc caliditate, frigiditate, ficcitate,' &humidi- 
Cate iudicabant. Siquidem ex colore albo, & pallido, bumidi tempera- 
menti imbecillitatis indicium fumebantiflauus caloris index crar, rubeos 
& croceus immodicz'liccitatis humiditatifq; figna prxbebanC} contra vi- 
ridis & porracei coloris hcfrbxjCxceUiuzhumiditatisfymbola (iatuebant. 
Iterum fapor acer vehementis caliditatis lignum latere monllrabat ; acer- 
bus frigidz,(iccz,&terreliris indolis notam ijs manifedabat i acidus hu- 
midioris quam frigidioris indolis lignum crar, 6t enim , cum audero pios 
humidi mifcetur i ex amaritndinc ariditatis & caliditatis , liccitatis fcilii 
cecterrellris in herbis latentis lignum, in vnduofo aeream vim, in inlipi* 
do denique frigidz & humidae qualitatis excelTum notabant. Odor dc- 
que bonus bonas, foetens malas & excremencitia: humiditatis qualitates 
difeooperiebat. Quz omnia confirmantur ab Abenfina 1. i. Can. c. 3i 
Przterea la^us per craliicicm terrellrium partium, humidarum, atque fri- 
gore congelitarum abundantiam reperfebat j per tenuitatem partiunL, 
ignearum, acrearumque : & (icuti ijs durities liccitatis terreliris,ita mol- 
lities humiditatis comes elTc perhibebatur, cui congruit grauitas 8c Icui- 
tas. Frzcer di£^a, qualitates rerum ex difpolicionc feu mutabilitate, ciuf* 
que recipiendi modo facili vel difficili cognofccbant. Ita res velocioris 
congelationis, frigida j velocioris inflammationis , calida cenfebatur.' 
Ab State quoque iuniora, bumidiora fore , vecuUa ficciora dicebant . A 
loco etiam palullres plantas humidas & frigidas j duuiatilcs & marinas 
frigido- liceas; qua; vero Herili folo, aut in montibus , autarenolis locis 
natales fuos habent, calido- liceas reputabant . Ab operationibus deni- 
que illud calidum dicebant, quod fubtilc redderet, refolueree, abUcrgc* 
ret, aperirer, molliret, maturaret, concoqueret , incideret, attraheret, 
rubefaceret, adureret . Frigidum, quod repelleret, incralTarer , crudum 
faceret . Siccum, quod conllringcret, exprimeret . Humidum,quod in- 
flammaret, ablueret, lubricaret, Izuigarcc . Atque hzc fuit prima rario, 
quaiEgyptij in abditarum qualitatum in herbis latentium notitiam per- 
ueneriinc, 

§ II. 


Dc qualitatum tpecifeorum in herbis , caterifque rebus latentiunta 
inueftigandarum per charaiieres /tngulis impre[[os methodo 
fj) ratione Ae^yptijs aptata . 

C Vm in Arte Magnetica, vti & in Cabala naturali , de huiurmodi re- 
rum lignaturis fuse egerimus, hic eadem repetere noluimus , fed 

can- 


CLASS. IX. MEDICINA HIEROGLYPHICA. 355 cap.iil 


tantum, quanam ratione ^gyptij per occulca (imilicudinum (igiila (ingu- 
Jis rebus impreOa in virtutum rerum naturalium notitiam peruenerint, re- 
cenfebimus . enim hzc feientia non, ve multi putant, a recentioribus 
inuenta, fed ex Orientalium monumentis denuo refufeitata , ve pulchre 
Cornelius Agrippa docee,eidemquc rublcribieQuerceeanus libro de pri- 
fca Medicina i cftquc Cabalat pars , a Sapientibus ^gypti vcl poAeris 
oretenus tradita, vel hicroglyphicis inuoluta fui ordinis, hominibus pro- 
poHta. Confidebat autem in abdita quadam membrorum humani cor- 
poris ad diuerfos herbarum chara6lerifmos, quibus di^a membra reprz- 
fentabant , analogia. Sed rem exemplis odendamus. ^gypti; itaque 
capitis morbis mederi volentes, herbam quzrebant, cuius fruAus, aut ca- 
lyx humani capitis dguram repraefentarct,&hoc dicebant, appropriatum 
ede capitis medicamentum ; cuiufmodi erat Pesoniz dos calyci adhuC 
includis, quo maxime ad epilepfiz morbum vccbantur, varie przparato . 
In horum ccnfu papaucr quoque, iuglans, nux myridica , radix fcyllz , 
agaricum, lilium conuallium* fimiliaque , reputabantur . Quz quidenu 
non crudcj (cd varie correfta & przparata in vdim medicamentorum ad- 
hibebant . Hoc pa61:o, cum in cuphrafiz, calthz, hieraci;, fcabiofz dori- 
bus, nefeio quid ocularis rudimenti reperirent , ea oculis conferre rite 
praeparata iimiliter fibi periuadebanc . Quz dentes referrent, vt hiofcya- 
mus, acini mali punici, pini nuclei, dentaria , radix chelidonis minoris, 
ca dentium doloribus mederi credebant. Sic afari folia Sccochlcz, folia 
mentadri aquatici, quorum hzc nafum referunt» illa aures ^ occulta fym- 
pathiadi£Hs membris conferre volebant. Pari patdo ad gutturis mor- 
bos, pyrola vuluariaiceruicaria, caffia fiftularis : ad pulmones, pulmona- 
ria fhxofa & maculofa, aut quz in quercubus fua incunabula habet : ad 
cor» citri frudus,anthorz radix, fru61us anacardi» perfza : ad iecinoris 
mala, lichen, fungusbetulinus, quercus, hepatica: ad lienem ,fcolopcn- 
drion, lingua cerui, afplenium, cctarach : ad ventriculum, folia cyclami* 
nis» zyngiber, galangz : ad inte/Iina, conuoluolus, calamus aromaticus, 
cadi» ddula, capreoli vitis : ad vedeam alcakengi, daphylodendrum, vc- 
ficaria» folanum : ad pudenda, arum» fabz: ad genitalia , omnes orchis 
des, &fatyriorum genera : ad vterum, aridolochia rotunda» cuius & fo- 
lia & radix vterum exhibent : ad renes» portulaca» radix cyclaminis : ad 
articulos hcrmoda^ylus ; ad manus, palma Chridi,palmago&c. confe- 
rebant. Verum omnium hucufquc rccenfjtorum Synopfin, figuris fuii 
expreffam in fcquenti fchemate contemplare. Si quis ver^ fcire-dcfide- 
ret, quam h£'herbzi£gyptiacum Nomenclaturam fortiantur, quamque 
virtutem ad Deorum catenas trahendas obtineant, is adeat 111. Tomi 
Caput 8, vbi omnia fuf^ tradita reperiet^ vt proinde loperfluum fit hoc 
loco de ijs fufius agere . • 


Ratio difccfl. 
di reruiii aa- 
turaliiiin riiw 
tutci per fi. 

f illa fiailitu. 

Inumiin. 
pre(Ta> quin» 
fii antiqua. 
& io quo con> 
fiOat. 
Ctrmtli0r 

ArW*. . . 

QtfrrrtiaMx. 

PUnts capita 
fimilitudme 
habentes «e 
dencue capit». 


Oculoru n_» 
oculis. 


Oenciuin.* 

dentibus. 

Aurium att. 
ribus. 

Rcliquoium 

reliquis. 


Pari 


u 


. t 


Digiiized^^^^le 


I 


CAP.UI. 


t 
• A 


L 
354 OEDIPI jEGYPTIACI GYMNAS, HIEROGL, 


Typus ttotvuiUarum Herkarunu» . 


. 


Anthorae radices Cardiae» Cynoforchis generatioai con- Palma Chrilti,(iueHcrtno> 
runt,quia cor exprimunt, fcrCjquia cius organa exprimit, dadylus, articularibus mor 

bis prodeft , 
Deoraria; dentibus quot Aathemis herba ocul os , qui- vefic» quam re- 

refert, prodeft. bus medetur, floribusrcferr. terr, prodcit. 
Pari 


Digitlzecl by Googh Ckv.lll 


CLASS, IX. MEDICINA HffiROGLYPHIC A. 55-5 

Pari pa£Io eos herbarum fuccos, qui fuccos Huc humores humani Humoriboi 
corporis colore referebant^ in illius humoris pcccaucis purgariouem ad- 
bibebant. Hinc crocei plantaram fucci, vti cimini» croci, aloes» fcn?c , 
abfynthij, colocynthidisj’ ricini} reubarbari,qua: bilcni flauam referebant co.-uaifimiii. 
eandem & curare perhibebantur. Bili atrat purgandae,omncsilla; herbat, 
qux floribus, folijs, vel liicco nigrefeunt, autpurpurafeunt, catruleiq.ue:;j 
coloris funt, vti fabx, fflailax, blitum, borrago, conferunt . Piruiian^ 
planta: albiflorz, cucurbita, fungi candidi, laduca , agaricum, quia pi- 
tuitofum humorem humore , referunt, euaquant. Sanguinent ero rubri 
eoioris & fucci plantat, /lue is.in floribus, fiue caule aut fuccp eniteat, 
vtiiantalum tobrum, filicis radix, atriplicis & betae rubraz caulis , per^ 
bibentur purificare . Miflos vero humores, mi^Ii coloris plantas, vt;iris, 
curare credunt. La&i & ipermaci deqique, la^uca;,ronchus,beicalzar,& 
tfthiinallus, & omnes ladifcrarum herbarum fpecies , . Qups quidem fuc- 
cos non crudos, fedfumma ar^e pcaeparailoscondicofquc in vfum medii* 
cutn adhibebant ■ ’ . >.•%.<,) . . 

Nonhic ceiTabant.£gyptiji:fird vltcrius ratiocinantes, mdtborunL* 
Agnaturas & chara^erifinoscomni dludio^ rmiabratui'. fadiumque e(l vt 
continuo vfu & experientia deprehendecenc,qu6d, quateunque morbum .1 
quendam reprsefcntarc viderentur, iadillum morbum, mdrboiumque ha- 
bitum curandum conferrent-.. Sic prorfiJs< calculo laborantibus ea con- 
ferre experiebantur,quzjCalqulo»& lapides mentiebantur) iic oculos pi- 
fciumicalculofqi in animaliu<»M[n>rihtfsinuentos j in herbis milium Solis, 
aliafque petrous locis ftabulantes,appropriatum calculis iu vcfica & reni- 
bus latentibus conterendis rtiedium afierebant. Sic vulnera, id eft, per- 
forationes corporis fanare credebant hierbas natura perforatas, vt hype- 
ricon i fic maculofam ex impletiginc, pellem fanabant herba: maculufk ^ 
fquamas fquamofa: ) plantas & animalia tumentia :tumentibus membris 
prodeffe dicebant . Pari padoc^x virulentis animalibus , vt ferpentibus , 
icorpionibus, araneis, rubetit, medicinam trahebant, qus qnalecunquo 
venenum fiue potu, fiuc moffu haufium defiruebat’. Sic fieriles herbx 
homini fterilitadem,vtladuca, falix, fabioa,.vibex, falix. Contra falaces 
& foecunda^/cecunditatcm adferre cenfebancur, vti fatyrium,pafrer,fcin- iamcdcoiia 
cus . Plantz vero longzuz perpctuoquci virentes vigorem homini con- 
ciliare dicebantur . Herbz & animalia voracia concoquendi facuItatcnL* 
hominibus,vti Lupus & Lucius,prsbcre putabantur . Hoc pado anima- 
lia ingenio & docilitate infiru^a ad intcmgentiani,& memoriam facere j 
animalia trifiia, trifies fomniculofa fomniciilofos *, vigilantia vigil csj 
ferocia fef’6c« ; iracunda iriicundos reddere fibi perTuadebant' . Sie con- 
tra inimicos confli£iuri aniidaliurnin choleram prids a£^orum calidunu 
fanguinem potantes, fcrociflimi reddebantur j & fic de alijs . Nec flno 
ratione : vti enim magno fubciliqa^ ingenio erant, rerum que analogia^ 
apte & concinne rebus, applicaro norantf ita rationes quoque & caufals 
Angularum perfcruiabantur ;.NoueraDC>cnim vnamquamque remfemo- 
uerc & coiiucrterc ad furini fimilb- > Operaturi iitaque ad aliquam pro< 

.-X V. 1 Y y 2 pric- 


■ nti..': 
• ?«*; 

%UiJ t 


OU: 


^Ut. 


cAP.iii. jjtf OEDIPI AEGYPTIACI GYMNAS. HIERQGL. • 

V. prictatem vel virtutem> eas res animalia quaerebant} quibus taiis pro- 

prietas vel aClio excellentius inerat. Vocabant autem a£lioncm,modutn 
quendatn nalbendi, florendi, gcnerandiicrefccndi} prolificandl> frui^ifi'* 
candi) concoquendi} pariendiqoe, quo (ingiilx-res^dniito fibi veiuti pon- 
dere quodam & naturali appetitus ilimulofeiiiuicein prorcquuncur,hor« 
rcnt,& alliciunt. Configuratio vero, feu charadierirmus cfi fitniiitudo fi- 
gnaturzfeu charadlerifmt in vno & altero elocercehtisT efferus (tqui- 
dem fimilis przfupponit interqi agentis fcu caufs in vtroque limilitudi» 
nem, idque tanto euidentids, quanto illa fignatura fuerte cuidentior» 
Stc Aiexipharmaca contedfuranturi quz cornucerni mentiuntur, ferpen- 
refque repraefentant &c. idque ex hoc fundamento, quod id , quod cor- 
nu ceruini figuram gerit, a (imili principio interno iit prddudum, a quo 
kiem illud cornu. Similitudo tcac^ue principi) virium fimUitudinemcoa- 
ie^urare faciti Penetrarunt hoc naturx arcanum peropeime ^gypti) 
Philorophi^qui tnetnbrum male afferam , (imili membro ex animalibus 
afilimpco, atque in cibum dato, curabant . Sic hepatici hepatibus capra- 
rum, columbarum, ccecerarumque inimaliqm hepaticam naturam redo- 
lentium curabantur Pbfiiicis pul(uonibu«>aniinalium pulmonarijs her- 
bis prius aliquanto tempore paftorum, hcrbVs qaoquc pulmonem refpi* 
cientibus decodtis ac przparaci& ai«debanrtir. Cordiacis , rebus cordta- 
cis, cordibufque animalium naturam cordis referentium , fubueniebanC. 
Capitis infirmitatibus cerebris auiqm appropriatarum. Et fic de fingulis 
alijscuram dinerforum membrorum infi^tMicbant . £t ne Medici tanca*^ 
rum rerum mole difitabcrcmur^lcgc cautum erat, vnus Medicus to- 
tius humani corpotisibfirmitates curandasdiifciperet ,fcd fioguii fingur 
lorum membrorum, vcluti onere diiftributo in plures, cur* incumbebant. 
Hinc Medici Ophtalmlci,folis morbis oculqrum fanandis media inqui« 
rebantapta. Cephalici , capitis morbos explorabant, i)fque remedia.^ 
apta quxrebant. Sicuri Cordiaci Medici* cordis; Splenetici fplcnii» 
Hepatici hepatis; StOdiachici ftomacho ; Pc£loraIcs pedori > Pulmo- 
nares pulmoni medebantur. Sic fiebat, vtfcliciilime imdcftinata cura..» 
progrederentur . Quz quidem methodus a primis fzeutis vfque in ho- 
Prtjftf A^i- diernum diem propagata tnvEgypto ad^huc durat, vt Prolpcr Alpinas ia 
libro de Medicina ^gyptibrum narrat . 

• i< ; ! ...... 


Animalium 
membra me. 
dentur affe* 
A<< horni* 
Dum tnem. 
brb. 
■ ii. 


$ II I. 


J. 


n 


ti. 


ii 


7hiloJ(fhia afir^a fiu fidere ay qua Philofopbi ^ 

ftij in morborum cura •utebantur . ■A» lii 

. f 

F Vit hzc Medicina tota hicroglyphica , & folis nota Sacerdotibus 
Hicromanthis, quam &fupra citatus Elluchafcn Arabs io fuo dc,/ 
^gyptiorum moribus aureo (ane hbclio ample deferibit . Condabac ao- 
temin catenarum mundialium , quas fupra cxpiicauimus, difpofiriono- 
i Dogma-» 


Dlgitlzed by Googl^ 


«r 


• 1 *■ 


AhnftUmK 


CLASS. IX. MEDICINA HIEROGLYPHICA. jy/ cap.iii; 

Dogma fiquidcm erat> non HebrjEoruffl cantum, fed & poctRimum iEgy- Ph3o(bpha_i 
ptioruo), nullum elTc humani corporis membrum, quod non haberet 
propriam hcrbami plantam, jl^pidem fusfalutis yiudiepm»^ ac proindo 5.^* *«"'*' 
amicam, fympathicam)& quz naturali quadam inclinatione ad didi iinehi- 
bri,6 quando defecerit, confbruationem cohciiri^rct. Itt^rtim Wllam eflb 
in iniertori fublttt^isMtmdt Oeconomia fpcciem, ex herbisy plantis, la- 
pidibus, animatibus» quae non fuum haberet fidus fibi proprium , cuius 
influxu fuas perficeret naturae dotium viriumque funuiones i nequo 
vllum fidus , quod noa fuum fibi haberet appropriacum Geoiunu > 
cuius praefidio fulciretur , cuiufue iuflu influxuum fiiorum munera.* 
ipeciei fus tutelae commiflx communicaret ; Genijs in ijlo abyflalt 
diuinitacis Centro, a quo omnia profluunt , quiefcencibus, & ad fupre* 
mi Numinis» vnicutque rei fufficieocia ad fui conferuationem media prx> 
uidentis voluntatem exequendam paratis. Quod quidem dogma tanquam 
ccelcflc arcanum tanto apud Sacerdotes pretio habebatur, vt non imme* 
rico illud hieroglyphicis fy m bolis» vt poflea demonflrabitui;, occultan- 
dam ccnfucrint. Verum ne quicquam confinxifTe videamur, apponam hoc 
locO authoritatem Abenrahhmon fllij Senis excellentis Elmorgum, Philo* 
fopbi Arabis, qui propofita boc loco a nobis dodrinamfufe traditin Ope- 
re quoddenominat^^.Ai* UXjH dodrinam Sapientum dBgyptt . Sic 

autem loquitur : 

t>^ 

^ jit CjdJiJt t^jJt 

^«>Jtlt; ^blt t^l^a S ^^U3t 

'Proprium fuit in yffum Medicinarum ex omnibus ’ natura flecte- 

busi £5^* omnibus gradibus entium eas rts feligere^ qua aliquam jimiUtudmem-» 

^ proprietatem cum Jeptem planetis obtinerent i exempli gratia , omnes ^eciu 
^ua fmilitudinem aliquam ad Solem baberentt /eligebant ex minerabhus imetallis^ 
idpitbbusyanimalibus tam fylueSlribus,qudm maritimis,ex plantis isr berbts^ij ex 
fjs qua itifluxum earum concernunt, proprietatibus , ex omnibus denique operafu»^ 
ftibus rerum Solarium in yfum Medicina cordis, quia core/i qusfi Sol quidam rm» 
noris Mundi, adaptabant . Et hac paiio operabantur in omni infirmitatum genere^ 

*0, g» capitis, hepatis, fiomaebi, pulmonis, es coUerorism membrorum curis. Dc- 
ilide pergit ad particularia, ex omnibus recenfitis rebus feligere, &mor* 
bis Solaribus Solaria, Lanaria Lunaribus, Saturnina Saturninis, Martialia 
bus Martia, Venerea Venereis, louia louijs, Mercurialibus Mercurialia.» 
adaptare, Medicinarum vim,compofitionem,& vim oftcnderc. Quae cum 
fios in prceccdencibus oflcndcriolus, fupcruacaneum cfTe ratus fom ea.» 
hoc loco repetere . Cum itaque membra fingula humani corporis alicui 
cx planctitf& (ignis Zodiaci fobi)ciat» & ex fioguliinaturz gradibus, co- 

cium- 


's 


cati Uit«»l** 

•1 

«C ! 
r 
DigiUzed by Googla 


• i' Ti 
•■f. t* «• 


*mmt. 


CAP. III. 538 OEDIPI ^GYPTIACI GYMNAS. HIEROOL 

^ tiumque MundanorumCladibus casrestqiix tali 8 c caii plabetae ac figno 

•4^/' < fimilicudine congruunt) accommodet} cale ponit pronunciatum: ) ' '7 

:• ^ ^ 0 ^ \ . 

^ — 

VnMquoeque Jjfecierum ex aitimalfhusyplanns^ metallis y aliquam ji^xUHiiL 
■ nem obtinet ad planetas memomtos, ^ i(ia in vfu Medicime conferunt membris 
quibus fimilitudo eflcum flellity quas memorauimus i 'I • 

^uae omnia Marfilius Ficinus cx Antiquorum traditione conHrmtft 
his verbis : Mbibitie autemy qua ad ftellam talem pertinent ^ ftelU X>iemomfqn'e 
huius proprium fubit influxumy Velut lignum perjvdpbur paratum ad flammam^ 
vbique pra/entem . jitque hunc non modo per ipjbs iUlU D^emonifque radios , 
fed etiam per ipjam Mundi animam vbique prafentemy in qua ^ cuiuJUbetfleU 
U Damonifque ratio viget par tim quidem feminalis ad generandum i partii etiam 
exemplaris ad cognofeendum , Hac enim fecundum Platonicos antiquiores ratior 
rubus fuis adificauit vltra flellasinC^lo figuras par te f que ipfarum tales, Vfiipfi 
quoque figura quadam fint : imprejfitque his omnibus proprietates . ' In ileUis 
autem figuru, partibus, proprietatibus, omnes rerum inferiorum pectes contimn*- 
pigurxeate. tur , ^proprittatet eOTum , f^niuerfiles virojgsstat oBo poJuit atque quadra-> 
gintayfcilicet in Zodiaco duodecim, extra Verd fex atq; trigmta. Item iii Zodia^ 
^ (0 triginta fex ad numerum facieri/sm\ Rurfmibi(iem.JlrjceHtas atA/fxaginta^ 

ad Humerumgraduum . ; frtquouis enim gradu funt flella plures, quibus. tbicqn- 

ficiuntur imagines . SirniJiter imagines extraZodiacum itf plures diuifit figuras 
pro facierum ibidem graduumque juorum humaro . Confiituit^ deniqt^ ab ima^ 
gintbus bis vniuerfalibus nd Vniuerjaks fmagtnes haUtudinesl proportiones 
quafdarhy qua ipfa quoque ime^ines illic exifiunt : Ehe/deni figutaxorttir- 
ntUtatem quaque jfuat» Habent ex radys Uel larum fuarum.ihfcinuk^peiudiaii 
quadam proprietate eomeHis,d quibus formis ordinatij^mii-dependent inferiorum 
forma, 'tlUnc Videlicet ordinata. Sed ^ CotleUes ille tanquam <3' inter fe difi 
iunSle, procedunt d rationibus anima coniunSlis inuicem, ^ quodammodo -muta* 
biles d Habilibus . Sed ha quatenus /e ipjas non compreljendunt, referuntur ad 
formas in mente, Vtl animali, Vel eminentiore Jefe comprehendentes iqua tanquant 
multiplices redduntur ad fimplicijfmum Vnum atque bonum, ficut figura Calefies^ 
adpolum. Quemadmodum vero non lingula; fpecies rerum in^terra i)C- 
, dem Genijs rubdebantur, fed pro raciooe Nationum , quibus praelidcr 
bant, diuerds *} ita iEgyptiarum fpccies rerum peculiares fibi <^g^pci 
proprios Genios fortiri putabantur i erane enim dominia Geniprum^ yc 
Aiypciipro. ipfi tradunttdiucrfayVti & diuerfziurirdi^ioncs.' Hinc plantas alieoig^e^i^ 
cclcbaot }Q_» tanquam fub aliena iurifdidione degentes , jn vfum fiue medicum^ iiuc^j 
SSI* myflicorum Sacrorum, nunquam afTumendas efle iudicabant, vMlivipra 
iniinuatum ell ; imo lingulis przfc6luris lingulas rpecies fuhappjrppria- 
tis 'Genius diUributas habebant} ve docet. Iamblichus in luo.de.inylljeri.jLa 
UmtMei. ^gypeiorum libello} his verbis . - Hac igitur Sacrorum fapientta contempJcetai 
atque ita fecundum congruentiam competentia vnicuique Ileorum fi^ceptadtu /^ > 
i 3 dilf'* 


t 


CLASS. IX. MEDICINA HIEROGLYPHICA. 3^7 


MginUt ‘mutnmSi componit m lapidet, herbas, animalia^ aromata^ , 

altaque Jimilia, /aera, <sr perfeBa,^ Vetformia, atquejubinde ab his omntbus Ju^ 
fieptaculum purum integrumque fabricat . Heqste enim fas eji omnem materi tnu» 
detenari, fed Jolam quse d Dyt fuerit ahena . Fro^nam Vero ad illos decet eligere, 
Vtpote qua confentire pojft, atque^conferre ad Deorum eedtficia , fiatuaram fun- 
damenta, /acrifeiorum opera ^ Neque enim altter terrenis loeis bomimbus hic 
habitantibus poffejfio portione Vlla ex di uinis contingere poteji , ni fi tale quoddam 
prius iaBwn fuerit fundamentum . Jrcanis firmonibus credendum e[l, teflanti- 
btts ex Deis per beata JfeBacula quandam t radit amfusjfe materiam. Hac igitur il- 
lis ipfis tradentibus efl cognata . Talis ergo materia facripium Deos excitat , Vt 
fi dmonUrent, atque ad comprehenjionem eos protinus aduocat, ^prajentes ca- 
pit, qyperfeSle demonflrat. Eadem aliquis perdifcerepQteJl etiam ab tpfi qu<e fe- 
cundum loca difributio diuinitus eH effeBa, atque ab tpja prafBara, qua per res 
Jingulas eH diuifa, quacunque fecwiditm diuerfos ordines, fine maior es, Jiue mino- 
res, pajfim fortes eiufmodinaSla fuit. Conflat enim Deis locorum quorundamre- 
Doribus, /acrificium ex eifdem rebus, qua nafcuntur ibidem, fore admodum confen- 
'taneum, Hr gubernatoribus gubernata, rsr qua ad ea pertinent phettura. Efife- 
fitribus qy grata femper funtopemfua potijftmum,^ qui primo aliqua procreant, 
talia rurps habent inprimis accepta . Siue igitur animalia quadam, fiue piante, 
pueaha qua vifa fuperis dalpenjantur fimul, ^ prafeBuram f*b eis mDa funty^ 
commutitonem nobis conciliant cum fuperis indiutduam . Horum ,ery> mti- 
' nuUaquatenus conferuantur atque tenenturi augent tenentium atf Deos familia^, 
rem proprietatem, quot cunque Videlicet ex eo quod integra man-jont, vim commu- 
nionis inter homines Deojque 'conferuant. Talia Junt quadam apud Aigyptios ani- 
ntaba,^ vbique freer homo quadam Vero maclata combuHaque tamilia ita- 
teryt efficiunt clariorem, quotcunque videlicet rejolutionem in primorum elemen-. 
torum principium efficiunt cognatiorem caufisjuperorum, atque protitu Jacraeto- 
rem . Vbique enim quo magis proprietas familiaritafque perpitur y eo perfeBiora ' 
horta ad nos inde defiendunt. Neque funt bac hominum duntaxat muenta, nec 
humanis moribus authoritatem naBa jmt, fed Deus ipfe rite inter facra Vocatus 
jfuthor efl eiufmodi kgum, circa quem Dq Angelique permulti Verfantur , fub 
^uo per quaflibet in terra gentes. Numen aliquod. Jbrtitum efi PrafeBuram com- 
tnunemque Prouinciam . Proprium quoque inde tributum efi templa Vhicuique 
T^umen . Item facrorum qua operamUr adDeos, Deus aliquis fpeBator efi atque 
gubernator-, qua ad Angelos , Angelus, que adDamones, Damon", atque^ 
sn alijs eodem paBo fecundum proprium genus perfeBus cognatam fortitus efi 
"PrafeBuram. £t tamctfi in Aftrologia ^gypeiorum catenas herbarum^ 
cum planetis, duodecim fignis Zodiaci, vti& Decanis eorum, vna cunu 
Genijs prsHdibus per fufas tabulas exhibuerimus, hic tamen veluci ex 
prorcflb,eafdcm fufius fpccialiufque exhibere vifum cft, ne quicquam icu 
Opere hoc, Medicis noftris proficuum omififle videremur.. Diftorunu 
aucem & dicendorum figuram hic appono, ex qua mens luce meridiana 
cJariuscIuccfcit. ^ CAP.IIL f 


0 


. Digitizecj by Go^ 


isB OEDIPI ^GYPTIACI GYMNAS. HIEROGI. 


*' Typus Sympathicus Microcolini cum Megacofroo. Digitized by Goog|p^ 


4 


CLASS. IX. MEDICINA HIEROGLYPHiCA. 3^9 CAP.iir. 

CharaHeriJmi plantarum ad duodecim fignorum CharaHerifinoSt 
' " humani corporis membra comp^^ath tuxta methodum tum He- 
braor um, tum modernorum oi^ledicorum\ quorum hi . 
omnia ab Hebr ais j illi ab ^egppttjs tracti^ ^ 

thne acceperunt^ , 


71'''] ,r 

I *. j r*,' ii .' ‘ Voniam vero rion omnes herbxi qux ad (ignum aliqood referun- 
cur, eiufdem gradus qualitate pollent, neque quolibet tempore 
• fuurti ]fibi virtutis valorcm obtinent ; hinc fingulas plantas ';ad 
;^liquod fignum fpe dantes, quaternis gradibus diftiiidas adducemus, & cbaraAeri. 
quo loco, & tempore colligendae fint, vt membro quod refpiciunt, fer- 
uiant, quas praeterea ad reliqua figna antipathias habeant, declarabimus, cSrfaeri-'' 
‘ vt fic omnious numeris abfoluruui botanicum' hoc argumentum in vfum 
prodeat ; qu* partim ex Auenar Hebraeo, par tim ex Carlchteri Germa- IUI compara* 
ni Botanica aftrali extraximus. Ab Ariete itaque , exordium faciemus 
*noftrasdifccptationii , . 

r ; riH rrt * _ ft.' c; 

V. <rj ' r •/ vj vX - 'rr *•' 


Ries eft tignum marculinum, igneum, 'ealido-ficcum, iympathicum 
capiti. Plautae primo gradu calido-ficcaefant.^ 


Plantx ad 
reUcc. 


6 IGrad. Artemifia rubra, Betonica, Cychorium,Confolida regalis, 
2 Ebulus, Mentha, Tuffilago, Vcronica . Colligendx funt 

g in fine Canicularium dierum poft plenilunium . 

^ lIGrad. Plantx fecundo gradu calido- fieexfunt. Afparagus, Hy- 

rO ' * C..» 


paricum, MillcfoliumiPlantago, Paeonia . Colfigcndz fune 
<« Sole & Luna exifiencibus in Cancro ss • 

g III Grad. Agaricuin,Cataputia,Chamaclca,CoIocynthis,Farfara,Gcn- 
S ' tiana,Liguftrum,Ricinus, Sambucus. In fine luli;,& prin- 

2 cipio Augufti colligendae fiint . 

3. IV Grad. Abrotanum,HclIcborus albus, Maiorana, Marrubium, Na- 
fturcium fytuefire,Rofmarinus . Colligendae funtpartioL, 
meofe Aprilis, partim Septembris . 
nsi 

s 

o 

i: na 


• jcnJ » i 


• .L 
u/-. w 


12 laurus )g. 


\ A .?ri'rin 
♦ ^ 


'.-4 

0 

1 

n 

ry 


I • . 

X Aurus Ggnum efi foemineum, frigidum & ficeum, terrefire s fym* runixad^ 
^pathicui eft collo & gutturi: « Q rau\T<r ««»«• 


Z z 


IftGrafl. 


CAP.ui. OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 

IGrad. PJantac frigido.-ficcac primo gradu, Afplcniou, Catcrah^' 
ChaiBxdris, Hedera tcrreftris, radix Liliorum, NarciiTu^ 
Polypodium, Rofx» Valeriana, Viola . Emolliiioc tumor 
^ res faucium & lienis . . 

o lIGrad, Adiancam, 'Akakcngi, Aquilcgia,' muraria, poly- 
gonacum, Qucrcos, vifcus qucfrcinus . Vulneribus confe- 
runt . 

III Grad. Bugioila, Carduus benediAus» CynpglO|fla, Eupatoriunii, 
Lappa minor. Origanum, Pctrofelinum) Sanipula, Sedr^phii- 
laria, Tormentilla, Vinea per Vinea. Omnes vulqexikri^c 

- .... T 

^ IV Grad. Auricula muris, Bardana maior, Chelidonium maius,' Fra* 
xious, Malua, Pulmonaria, Scabiofa j & ancipathiaih ha- 
^ bene cum fublunaribus , qux Librap & Scorpioni. rubfqot i 
ri lynip^thi^oi cum ijsqugp Cancro & SagUtario. 


k, ^ . vM. ; 
# * 

- 

- - , *:n 


0 

va 

1 

o 

T 3 


U 

O 

O. 


iPU 
Auenarin Adrologia ^gyptiorum, iequentes rerum /pccics Tauro 
adferibie; 

mjV»K pi 0'hp vaiK 1*7 nvnn jm 
^Tlr n na ntny fVx tavmmaan 

:D’ai»inmray»vy inaam^yinjy’^ 731 po? 

Ex animalibus i inquit, omnia ^uadrupeda^ ^ ex ^borthtu^ dlU,f'i3' |k»- 
jiis arbor fru^ificanSt ^ omnis modica aqua indiga montadatfiu^dVaSd^i 
omnes denique planta ar arbores gujiuif japori^ ^ odori Juaues . 
///. Gemini a. : 


. • 


P>«nc» «d Iq 
rcUcz, 


G 


I liisrntU 
. «:£ln 


Emini funt (igoum mafculinum, ancum , ^calidum 8c humidum » 
fy ropathicum humeris . , 

O ■ 

i Grad, Anifnm^ Althxa, Borfago,FgenicuIpm, HylTopus, Petrofh- 
•4] linum, Prunclla, Ruta muraria. 

^ IlGrad* . Bardana maior, Silix, Tilia alba, Rapa, 
g III Grad, Alfine, Arun), Macis, Rtimex rqiunda, feu Oxalis^ Vrtica 
c* mortua,-. 

^ IV Grad, Acecofa, Chamatdris , Chamomilla, Chelidonium Parthe- 
^ nium,Reubarbartim , Ec omnes antipathiam habent cuna 

fublunaribus Capneprni « fympachiam cum herbis Librx 
& Aquario fubieais. ./€gyptij vero, vc Auenar recitat. 
Geminis fubdebant fequentia : 

layijoi' D7n i^rai nh‘7'i.nan in^irn f 
31 ni3T D’J77 (7 *73 007n nmaai pina 


o 

tu 

n 


CLASS. IX. MEDICINA HIEROGtYPHICA. 361 CARur. 

tw yh «iiyni dik *7D D«nn p isr^n 
^ :0’ni3anDOTj<np’nasrn pi 

Et temperamentum ehts eU calidum humidum , ex parte humorum fangur- 
mm habet i ex faporibus omne dulc^\ excohriht»^ omnes mixtos expIurWus, 

Ex viueniibus partem habet hominem (T Simiam, ^ omnes anes fitaw cantu pol» 
ktttgs, ^ ex vegetabilibus ^ijue omnes arbores altas ^ 

I.- ’ ' ‘ ^ 

»1 

i Cancer ss. ’ . 

C Ancer fignumeftfoemininuni, aqueuni} frigidum hUmidum > fym- put* ad^s 
pathicum pedori, pulmonibuS) codis, lieni, quorum quoque affc- « 1 ««, 
dibus medentur feqaentia, iuxta grados foosdidinda. 

»3 IGrad. Alfinc,Bra{nca,Carduus,Faban!iin flores ac fru6lus,Rapiin- 
^ culus. Vitex, Scrdpliularia . * 

‘g n Grad. Arbutus, Coni Abietis, Pini nUclei, ConfoHda > Solanum , 

^ Thercbinchus, Vifcus. 

6 III Grad. luncus, Nafturcium, Semen pctroftlini. Portulaca , Salix , 

^ . Saxifragta,Vermicdlarfs. ^ 

IV Grad. Conchae, Coralia alba,.Cryftalltis ,,M^tqr periar ppa , Nym. 

»3 . phza , oculi Cancri, Peeonia, Sedum, Vicrioliuih, & quae 

'3 ^ ' antipathica funt rubraniribus Sagittari] jiympathica Tau- 

ro&liibraci 


na 

• mO 

tn 


>, . ' I'.. 


na 

■ 

O 


'n\ ' >€gyptij vcrdQi^out Aueijiar recita^ fcq^^tia fubdunt 
Cancro: , 


Vian DiaytJm uyaq nSi ix xim pion ' 

layn pyvpYn D*J7n nfonai m?ai 
nvn 73 o”nn p ir*?n 3 i on? nam oanyan 
ooipym r» 73 ’n hvni D*jin' p p*j»pni 
ri 3 *i yun on? p’o ?y mv 7731 nmxn 
: 0’p'ino D’o 731 omn ’a*ai D*a oy xinty najf 731 

Cancer efi fr^idus ^humidus parumv ex faporibus habet acrem ^fal- 
fum i ex vi/iklibut habet colorem album, <JT cineritium , ajfinmlatur ei . 

^ars animalium funt aquatica omnia, ferpentia, parui pifces , ^ animalia^ 
ficca, ^ feorptones, ^omne tjtlod reptat Juper terram ; in/umma fignifeat ju^ 
pra aquam multum mobilem^ ^ omnia germinantia /upra riuos aquarum^ g5^’ qua 
fupra torrentes ftue aquas pluuiales ^ dulces proueniunty rcfpicit , i • 


:i .I".;'! 

,m:k'n 


P" Leo SI» 


iiA IU .1 .1 


L 


Bo fignum cft mafculihnm, igneum, id cft calidam dccum.,' iympa» ^'‘j^*****^ 
thteuna cordi & flomacho, & fcquentes fpeciea fub fc continet . 

Z 2 3 ^ Gra- 


y 


.f 


V 

«Si 


CAP.m. OEDIPI iEGYPTIACI GYMNAS. HIEROGL. 


\ 


*% 

O 
S 

£S 

S 


.1 4 't 


a 

r« 


Oi 


3 

•T3 

«I 


o 


l' 


10{a(l.« , Ba(!JiciuD)Ccociia)Cyprciri|s,Garyophilluai9Hyf<^pQs^lMV 

Ucodpls; plantago aquatfpaj Ros Solis , Thymus. ' 

E IJ Grad. Angelica (ylueflris, Bifolium» Centaurea > Galanga , Gea* 
•; tiana« Morfus Diaboli . 

g III Grad. Cocula fcecida, Faftinacat Mentha » Nafturcium HortenCe » 
■J Pulegium, Ranunculus» Vrtica . 

IV Grad* Bc^cula» Gcnida» Buxus» Laurus. .JPrimi gradus herbs colli- 
~ guntur Sole exifleo^e i# Pifeibus, & Luna in Cancro . Sc- 

' eundi gradus fpccics colliguntur in principio Mai; anto 
ortum Solis» vel fub finem Augufii » vei Sole exifiepte in 
Tauro» Luna in Genninis»ant£ oHpni Solis. Te^ty gra- 
dus fpecies colliguntur Sole exifiente in Leone, & Luna.» 
in Virgine ad vltimum quadratom , vel ad refrigeratio- 
nem, Sole in Tauro» dc Luna in Geminis verfantibus» ance 
ortura Solis . Quarti gradus ipecies colliguntur Sole in.. 
Pifeibus» dcLuna in Aquario; ex infiuxu, enim buiufmo- 
di ad trraperiera reducuntur . Verum audiamus de hifce 
Auenar ex mente d^gyptiorum fic difierentem; 

ei'*inno laytJisi nmNnmem r«ya*i nonim*?!;!! 
mnxn- nrnn tm; airufm noriaan o’J 7 n nKToa 
nonon ’73P'i D’3Ktm oonm 0’jns5Yrrt d’t»xo 
0’J3Kn napun pxm nnp’n o*J 3 Nni noam aenn 
*73mD'7X''pJn (ann jyijpto pKm o*<07n mNnwn 

. :t»Xnn3K70 

Id cfi. Complexione calidum Jiccum ; ex hutwrihus bakt choleram ru» , 
beami ex /aporibus amarum ^ /KUtuof i Cx ^fol^ribiis croceum» rf0ufffj4d rti^ 
bedinem vergent eip j e^^pirnalibuc k*bee, Ifeonestl^popff^oSf 
Lupos i exmetallis jlurupt ^ Av^etuwn» lapidejj^pretiofis» ^amaAentpChr^ 


< I 


i - 


First % 


^ i f ! 

-p 


r r- 


•J 


Planu U 
relua* 


fignum fcemineara, terreum frgido-ficcura ; fynipathi- 


emn hepati» intefiinis, & ventri» cuius Ipccies fequuntur 
Grad. I. Acetofa, Berberis^ Cychoret» Plantago acuta» Pyrui» Saluia** 
fyluefiris ; natura frigido-ficc* . 

Grad. II Beta alba» Cynosbatos, Mefpilus, Sigillum Salomonisj fccnn* 
do gradu frigido-ficest . 

Grad. IlL Arifiolochia» Confolida media, Coniza» Prunella, Quercus a 
tertio gradu frigido-IiccaE . 

Grad. IV. Carduus benedi^us, Centaurea minor» Ophioglofiura» ftunUi 
fyluefiris, cum omnibus fois partibus, Scrpcotarta,TormenciL 
c la. 
DIgKIzed by Goc 


j : 


•i* 


CLASS. IX. K4EDICINA HIEROGLYPHICA. jJj mift. 


la. Sympathicx iunt cum Tauri rpcciebus ; amipatMcxcfufA 
Ariete & Leone j de quibus' ita Aucoar in Aftrologia ^EgyJ 
1 ptioruin : . i 

miner» mon n**?» mm nKSrma Ttn^nm 
]DJ*»Kni piwi D'37rT:D(nDJm injrm fism ipjftjai 
pTiosn pi i^Tym4i»Kn tymm iir^n m 

rSm mjwB- nom nov hs 

.•oyjrni p '■JTi *?3i 

Natura €msfri^fJa^J!cc»\ ^x^neratCho/eram friaram i exfapori- 
hus habet fiipticam ; Bx cohrihus albwny ^ purpureum ^atque cinerhium^$ 
€ X viuenttbus bom'nem, ^ auem ; Ex^erminatmhur, omnem pUntdmy cmufma^ 
di eji frumentum fnt fipite» hordeum ^ faba^ ^ omnia genera Jeminum • 


Vll Ubra 


L 


ni?' 

>' « i fc ^ 
Ibra eft (ignum marculinum) aereum, calidum bumidum i iRenibus 
& veficz lympathicum . Cuius (jpeciesrequuntur.- 


• « • C-* 


yUofteidJL 

itlacsi 


Crad. I. Bellidis genera omnia, Cooiblida media, Par^cimun, f runcl- 
la veris, Mxum,Tragopogum. ' r 

Gmd«IL Allium, Alth 2 ea,Clumsfiiilla>Martagoo^^lua,Verb^aa 9 VH^ 
cus. Tilia» ^fr. 

Crad. 111. Antiabinum, Artemilla, Cbalidonium maius, l^eiitfaa nigra